%3
Tapu Sicili ve Sicile Güven İlkesi Eraslan Özkaya

Tapu Sicili ve Sicile Güven İlkesiSicile İtimat Prensibi


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
348
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287008
Boyut
16x24
Baskı
1460,00 TL 446,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 446 puan kazanacaksınız)
   446

Eraslan ÖZKAYA ( Yargıtay Onursal Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
21
1. BÖLÜM:
 
 
TAPU SİCİLİ
 
 
I. TAPU SİCİLİ 
 
23
A. Genel Olarak 
 
23
B. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 
 
25
1. Mülk Arazi “Arazi–i Memlüke” 
 
25
a. Köy ve Kasaba İçlerinde Bulunanlar 
 
26
b. Mir’i Araziden Ayrılan Yerler 
 
26
c. Arazi–i Öşrüye 
 
26
d. Haraç Arazi 
 
26
2. Mir’i Arazi “Arazi–i Miriye” 
 
27
a. Fethedilen Yerlerde Hazineye Ayrılan Arazi 
 
28
b. Öncesi Bilinmeyen Arazı 
 
28
c. Hazineye Geçen Arazi 
 
28
d. Sahibi Bilinmeyen Arazi 
 
28
e. Rekabesi Devlete Kalan İzin ile İhya Edilen Arazi 
 
28
aa. İzne Bağlı Olmaksızın Mutasarrıfın Yapabileceği İşler 
 
30
aaa. İstediği Şeyi Ekmek 
 
30
bbb. Ormanlık veya Pırnallığı Tarla Haline Getirmek 
 
30
bb. Mutasarrıfın İzinle Yapabileceği İşler 
 
30
aaa. Miri araziye Ağaç Dikmek 
 
30
cc. Miri araziye Bina Yapmak 
 
31
dd. Miri Arazi Üzerinde Mutasarrıfça Yapılamayacak Tasarruflar 
 
31
aaa. Miri arazinin toprağı kullanılarak tuğla ve kiremit yapılamaz 
 
31
bbb. Çayır olarak tasarruf edilen miri arazi tarla haline getirilemez. 
 
31
ee. Miri Arazi Hakkında Yapılan Hukuki İşlemler 
 
32
ff. Mir’i Arazi Hakkında Tutulan ve Tapu Kaydı Sayılan Belgeler ve Defterler 
 
32
gg. Yoklama Usulü ile Tapu Kaydı Düzenlenmesi 
 
35
3. Vakıf Arazi “Arazi–i Mevkufe” 
 
37
a. Sahih Vakıflar 
 
37
aa. Doğrudan Doğruya Vakfedilen Şeyden Yararlanılan Vakıflar 
 
37
bb. Doğrudan Doğruya Vakfedilen Şeyden Yararlanılamayan Vakıflar 
 
38
aaa. İcareli Vahideli “tek icarlı” Vakıflar 
 
38
bbb. Mukataalı Vakıflar 
 
38
ccc. İcareteynli Vakıflar 
 
38
b. Sahih Olmayan Vakıflar 
 
39
c. Vakıf Taşınmazlar Hakkında Yapılan İşlemler ve Tutulan Belgeler 
 
39
d. Tapu Kaydı Sayılan Belgeler 
 
41
aa. Miri Arazi Yönünden 
 
41
bb. Mülk Arazi Yönünden 
 
42
cc. Vakıf arazi Yönünden 
 
43
dd. Hazine–i Hassa Taşınmazları “Hazinenin Özel Taşınmazları” Yönünden 
 
44
4. Metruk Arazi “Arazi–i Metruke” 
 
46
5. Mevcut Arazi “Arazi–i Mevat – Ölü arazi” 
 
47
C. Medeni Kanun Dönemi 
 
47
1. Kanunu Medeni 
 
48
2. 810 Sayılı Kanun 
 
49
3. 501 Sayılı Tefsir Kararı 
 
50
4. 1515 Sayılı Kanun 
 
50
5. Tapu Sicili Nizamnamesi 
 
51
6. 2644 Sayılı Tapu Kanunu 
 
51
7. Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu 
 
51
8. 5602 sayılı Tapulama Kanunu 
 
52
9. 509 Sayılı Tapulama Kanunu 
 
52
10. 766 Sayılı Tapulama Kanunu 
 
52
11. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 
 
53
12. Türk Medeni Kanunu 
 
55
13. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
 
55
14. Tapu Sicil Tüzüğü 
 
55
15. Diğer Kanunlar 
 
56
II. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE TAPU SİCİLİNİN TANIMI 
 
56
III. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI 
 
58
A. Asli “ana” unsurlar “ana siciller” 
 
59
1. Tapu Kütüğü 
 
59
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü 
 
60
B. Fer’i “Tamamlayıcı” Unsurlar 
 
62
1. Yevmiye Defteri 
 
62
2. Belgeler 
 
63
3. Planlar 
 
65
C. Yardımcı Siciller 
 
66
1. Aziller Sicili 
 
67
2. Düzeltmeler Sicili 
 
68
3. Kamu Orta Malları Sicili 
 
68
4. Tapu Envanter Defteri 
 
69
5. İdari Sınırlar Kayıt Defteri 
 
70
D. Yürürlükten Kaldırılan Nizamnamede Gösterilen Yardımcı Siciller 
 
70
1. Alacaklılar Sicili 
 
71
2. Hacizler Sicili 
 
71
3. Mal Sahipleri Sicili 
 
72
4. Tashihler Sicili 
 
72
5. Muhaberat Sicili 
 
72
IV. TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER 
 
73
A. Her Taşınmaza Ayrı Bir Sayfa Açılması İlkesi 
 
73
B. Aynî Hakların Tapuya Tescil ile Kazanılabileceği İlkesi 
 
74
C. Tescilin sebebe bağlılığı ilkesi “illilik ilkesi” 
 
75
D. Tapu Siciline Güven İlkesi “Tapu Siciline İtimat Prensibi” 
 
77
1. Tapu Siciline Güven İlkesi Sadece Mülkiyet veya Sınırlı Aynî Hakların Kazanılmasında Söz Konusu Olabilir 
 
78
2. Aynî Hakkı Kazanan Kişinin Üçüncü Kişi Olması Gerekir 
 
79
3. Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması Gerekir 
 
79
4. Taşınmazı Dayandığı Hukuki Sebebin Geçerli Olması Gerekir 
 
82
E. Tapu Sicilinin Kamuya Açık Olması İlkesi “Aleniyet İlkesi” 
 
83
V. TAPU SİCİLİNE KAYDEDİLECEK TAŞINMAZLAR 
 
85
A. Genel Olarak 
 
85
B. Arazi 
 
87
C. Bağımsız ve Sürekli Haklar 
 
89
1. Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır 
 
90
2. İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikte Olmalıdır 
 
91
3. İrtifak Hakkı Sürekli Bir Nitelik Arzetmelidir 
 
92
4. Hak Sahibi Kaydı Talep Etmelidir 
 
93
D. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 
 
94
VI. TAPU SİCİLİNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR 
 
95
VII. TAPU KÜTÜĞÜ, AYNİ HAKLARIN KÜTÜĞE TESCİL EDİLMELERİ 
 
98
VIII. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ 
 
102
IX. YEVMİYE DEFTERİ VE BELGELER 
 
105
A. Yevmiye Defteri 
 
105
B. Plan 
 
108
X. BİR BÖLGEDE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI 
 
111
XI. BİRDEN ÇOK BÖLGEDE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI 
 
112
XII. TAPU DAİRELERİ 
 
113
A. Genel Olarak 
 
113
B. Tarihi Gelişim 
 
114
C. Genel Müdürlük Teşkilatı 
 
115
1. Merkez Teşkilatı 
 
115
a. Genel Müdür 
 
115
b. Genel Müdür Yardımcıları 
 
115
c. Ana Hizmet Birimleri 
 
115
d. Danışma ve Denetim Birimleri 
 
116
e. Yardımcı Hizmet Birimleri 
 
116
f. Tapu Kadastro Kurulu 
 
116
2. Taşra Teşkilatı 
 
116
a. Tapu ve Kadastro Müdürlükleri 
 
116
b. Tapu Müdürlükleri 
 
116
c. Kadastro Müdürlükleri 
 
116
XIII. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU 
 
116
A. Genel Olarak 
 
116
B. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 
 
117
C. Devletin Sorumluluğunun Koşulları 
 
118
1. Tapu Sicilinin Tutulmasına İlişkin Tapu Memurunun Bir Fiili veya Olumsuz Bir Tutumu Olmalıdır 
 
118
2. Tapu Sicilinin Tutulmasında Yapılan Fiil veya Kaçınılan Davranış Hukuka Aykırı Olmalıdır 
 
123
3. Maddi Bir Zarar Doğmuş Olmalıdır 
 
125
4. Sicilin Hukuka Aykırı Tutulması ile Zarar Arasında Nedensellik “Uygun İlliyet” Bağı Bulunmalıdır 
 
126
D. Tazminat Davasının Özellikleri 
 
127
1. Davanın Hukuki Niteliği 
 
127
2. Görevli ve Selahiyetli Mahkeme 
 
128
E. Tazminat Davasının Tarafları 
 
129
1. Davacı Taraf 
 
129
2. Davalı Taraf 
 
129
3. İspat Yükü 
 
129
4. Hakların Yarışması “Telahuku” 
 
130
5. Devletin Memura Rücu Hakkı 
 
132
F. Tazminat Davalarında Zamanaşımı 
 
133
XIV. TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLEN HAKLAR 
 
135
A. Genel Olarak 
 
135
1. Geçerli Hukuki Sebebin Varlığının İspatı 
 
136
2. İstemde Bulunan Kişinin Tasarruf Yetkisinin Bulunduğunun İspatı 
 
136
3. Taşınmaz Malikinin Yazılı İstemde Bulunması 
 
137
B. Mülkiyet Hakkının Tescili 
 
138
C. İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Yüklerinin Tescili “Medeni Kanunun 780 ile 840. Maddelerinde Düzenlenmesi” 
 
140
D. Rehin Haklarının Tescili 
 
141
XV. TAPU SİCİLİNE VERİLEBİLECEK ŞERHLER 
 
142
A. Genel Olarak 
 
142
B. Tapu Siciline Şerh Verilebilen Kişisel Haklar 
 
145
1. Medeni Kanunda Öngörülen Kişisel Haklar 
 
145
2. Borçlar Kanununda Öngörülen Kişisel Haklar 
 
146
3. Tapu Kanununda Öngörülen Kişisel Haklar 
 
146
4. Kat Mülkiyeti Kanununda Öngörülen Kişisel Haklar 
 
146
C. Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranan Koşullar 
 
146
1. Kişisel Hakkın Tapu Kütüğüne Şerh Verilebileceği Kanunlarda Açıkça Öngörülmelidir 
 
147
2. Şerhin Dayanağı Geçerli Bir Kişisel Hak Bulunmalıdır 
 
148
3. Taraflar arasında Bir Şerh Anlaşması Yapılmalıdır 
 
148
4. Yetkili Kimse Yazılı Olarak Şerh İstemi Yapmalıdır 
 
148
D. Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranan Belgeler 
 
149
E. Kişisel Hakların Şerhinde Şekil 
 
149
F. Şerhin Süresi 
 
149
G. Şerhin Hüküm ve Sonuçları 
 
151
1. Klasik “Eski” Görüş 
 
152
2. Modern “Yeni” Görüş 
 
153
H. Şerhin Sona Ermesi 
 
154
XVI. TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASINA İLİŞKİN ŞERHLER 
 
154
A. Genel Olarak 
 
154
B. Medeni Kanunda Öngörülen Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasına İlişkin Şerhler 
 
155
1. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları 
 
155
2. Haciz, İflas Kararı, Konkordato ile Verilen Süre 
 
157
a. Haciz 
 
157
b. İflas Kararı 
 
158
c. Konkordatoyla Verilen Süre 
 
160
3. Aile Yurdu Kurulması, Art Mirasçı atanması Gibi Şerh Verilmesi Kanunen Öngörülen İşlemler 
 
161
a. Aile Yurdu Kurulması 
 
161
b. Art Mirasçı Atama 
 
162
4. Taşınmazın Aile Konutu Olarak Özgülenmesi 
 
163
5. Ailenin Ekonomik Varlığını Korumak İçin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması 
 
164
C. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasına İlişkin Şerhler 
 
165
1. İskan Kanununa Göre Verilen Yerler Hakkındaki Kısıtlamalara İlişkin Şerhler 
 
165
2. Kamulaştırma Kanununa Göre Verilen Şerhler 
 
166
3. Ticaret Kanununa Göre Verilen Şerhler 
 
166
4. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Verilen Şerhler 
 
167
5. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna Göre Verilen Şerh 
 
168
6. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Verilen Şerhler 
 
168
XVII. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 
 
168
A. Genel Olarak 
 
168
B. Aynî Hak iddia Edilmesi Halinde Geçici Tescil Şerhi 
 
169
C. Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerde Noksanlık Bulunması 
 
170
D. Geçici Tescil Şerhinin Verilmesinde Usul 
 
171
E. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü 
 
172
F. Medeni Kanun Dışında Bazı Tüzük ve Kanunlarda Öngörülen Geçici Tescil Şerhleri 
 
174
1. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük Hükümleri Uyarınca Verilen Geçici Tescil Şerhi 
 
174
2. Diğer Kanun Hükümlerine Göre Geçici Tescil Şerhi Verilmesi 
 
174
XVIII. BEYANLAR 
 
174
A. Genel Olarak 
 
174
B. Medeni Kanunda Öngörülen Beyanlar 
 
175
C. Kat Mülkiyeti Kanununda Öngörülen Beyanlar 
 
176
D. Diğer Kanunlarda Öngörülen Beyanlar 
 
177
E. Tapu Sicili Tüzüğünde Öngörülen Beyanlar 
 
178
XIX. TAŞINMAZLARIN TESCİL VE TERKİN KOŞULLARI 
 
179
A. Genel Olarak 
 
179
B. Tescil İçin Gerekli Koşullar 
 
180
1. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde “İsteminde” Bulunması 
 
180
2. Talep Yetkisinin Bulunması 
 
181
a. Talebin Şekli ve İçeriği 
 
183
b. Talebin Hukuki Niteliği 
 
184
c. Tescil Talebinin Koşula Bağlanamaması 
 
185
d. Tescil Talebinin Geçerli Bir Hukuki Sebebinin Olması 
 
186
XX. TESCİLİN TERKİNİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
187
A. Genel Olarak 
 
187
B. Terkinin Koşulları 
 
188
1. Aynî Hakkı Sona Erdirici Terkinler 
 
188
a. Tescil Talebinin Bulunması 
 
189
b. Talep Yetkisinin Bulunması 
 
189
c. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunması 
 
190
2. Sicili Düzeltici Terkinler 
 
190
a. Genel Olarak 
 
190
b. Düzeltici Terkinin Koşulları 
 
190
aa. Aynî Hakkın Sicil Dışı Hukuki Değerini Yitirmesine Karşın Şeklen Kütükte Gözükmesi 
 
190
bb. Aynî Hakkın Sicil Dışı Hukuken Sona Erdiğinin Sicildeki Kayıtlardan Kesin Olarak Anlaşılması 
 
191
3. Terkinin Yapılma Usulü ve Şekli 
 
191
a. Aynî Hakkı Sona Erdirici Terkinlerde Usul ve Şekil 
 
192
b. Sicili Düzeltici Terkinlerde Usul ve Şekil 
 
193
c. Tescilin Değiştirilmesi 
 
195
XXI. TESCİL, TERKİN VE DEĞİŞİKLİK İÇİN TASARRUF YETKİSİNİN VE HUKUKİ SEBEBİN BELGELENMESİ 
 
196
A. Genel Olarak 
 
196
B. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi 
 
196
C. Hukuki Sebebin Belgelenmesi 
 
199
XXII. BELGELERİN NOKSAN OLMASI HALİNDE GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ VERİLMESİ 
 
200
A. Genel Olarak 
 
200
B. Tasarruf Yetkisini Belirten Belgenin Noksan Olması 
 
201
XXIII. TESCİLİN YAPILIŞ BİÇİMİ 
 
202
A. Genel Olarak 
 
202
B. Mülkiyet Hakkının Tescili 
 
204
C. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili 
 
205
D. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükünün Tescili 
 
205
E. Rehin Haklarının Tescili 
 
206
F. Müşterek Rehnin Tescili 
 
207
G. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Payın Rehni 
 
207
H. Korunmuş Miktar 
 
208
I. Düşünceler Sütunu 
 
208
İ. Tescilin Kontrolü 
 
208
K. Tescil isteminin Geri Alınıp Alınamayacağı 
 
209
XXIV. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAKLARIN TESCİL VE TERKİN ŞEKLİ 
 
209
XXV. TAPU MEMURUNUN İLGİLİLERİN BİLGİSİ DIŞINDA YAPTIĞI İŞLEMLERİ TEBLİĞ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
211
A. Genel Olarak 
 
211
B. Tapu Memurunun Tebliğ Etme Yükümlülüğü 
 
212
XXVI. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI “ALENİYETİ” 
 
214
A. Genel Olarak 
 
214
B. Açıklık İlkesine Tabi Siciller 
 
215
C. Açıklık İlkesinden Yararlanan Kişiler 
 
216
D. İlginin Varlığına Yetkili Tapu Sicil Memurunun İnanması 
 
217
E. Açıklık İlkesinin Kapsamı 
 
217
F. Açıklık İlkesinin Etkisi 
 
218
XXVII. TESCİLİN YAPILMAMASININ ETKİLERİ “SONUÇLARI” 
 
219
A. Genel Olarak 
 
219
B. Tescilin Yapılmamasının Etkileri “Sonuçları” 
 
220
XXVIII. TESCİLİN ETKİLERİ “SONUÇLARI” 
 
223
A. Genel Olarak 
 
223
B. Tescil Tarihi ve Sırası 
 
224
XXIX. YOLSUZ TESCİLİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ “TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ” 
 
227
A. Genel Olarak 
 
227
B. Tapu Siciline Güven İlkesinin Amacı 
 
229
C. Güven İlkesinin Kapsamına Giren Siciller ve İşlemler 
 
229
1. Eski Tapu Kayıtları 
 
230
2. Çifte Tapu 
 
231
3. İşlemler 
 
233
a. Tesciller ve Terkinler 
 
233
b. Şerhler 
 
233
c. Beyanlar 
 
234
D. Güven İlkesinden Yararlanan Kişiler 
 
234
E. Aynî Hak Kazanılmasında İyiniyetin Korunmadığı Durumlar 
 
234
1. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda 
 
234
2. Bağımsız ve Sürekli Haklarda 
 
235
F. Medeni Kanunun 1023. Maddesinin Uygulama Koşulları 
 
235
1. Kazananın Üçüncü Kişi Olması 
 
235
3. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması 
 
239
4. Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış Olması 
 
239
5. Üçüncü Kişinin Kazanımında Gerekli Diğer Kurucu unsurlarında Geçerli Olması 
 
241
XXX. YOLSUZ TESCİLİN İYİNİYETLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 
 
241
A. Genel Olarak 
 
241
B. Medeni Kanunun 1024. Maddesinin Uygulanma Koşulları 
 
243
1. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişinin Kazandığı Hakkın Yolsuz Bir Tescile Dayanması 
 
243
2. Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olmaması 
 
244
XXXI. BİR AYNİ HAKKIN YOLSUZ OLARAK TESCİL TERKİN VE DEĞİŞTİRİLMESİNİN DÜZELTİLMESİ 
 
244
A. Genel Olarak 
 
244
1. Tarafların Anlaşmalarına Dayanılarak Düzeltme 
 
245
2. Mahkeme Kararıyla Düzeltme 
 
247
3. Tapu Sicil Memurunca Kendiliğinden Re’sen Düzeltme 
 
248
B. Düzeltme Davasının Hukuki Niteliği 
 
248
C. Davanın Tarafları 
 
250
1. Davacılar 
 
251
a. Taşınmaz Malikleri 
 
251
b. Sınırlı Aynî Hak Sahipleri 
 
251
c. Tüzel Kişilerin Dava Açması 
 
251
d. Yolsuz Düşürülen Şerh ve Beyanlar Hakkında Dava 
 
251
e. Mirasçıların Dava Açmak Hakkı 
 
252
f. İflas Masasının Dava Açma Hakkı 
 
252
g. Dolayısı ile Zarar Gören Aynî Hak Sahiplerinin Dava Hakkı 
 
252
h. Paylı Mülkiyette Her Paydaşın Kendi Payı Hakkında Açacağı Düzeltme Davası 
 
253
ı. Elbirliği Mülkiyetinde Düzeltme Davası Açılması 
 
254
2. Davalılar 
 
254
D. Sicil Düzeltme Davasının Açılamayacağı Durumlar 
 
255
E. Davada İspat Yükü 
 
256
XXXII. AYNİ HAKKIN SONA ERMESİ VE TERKİN 
 
256
A. Genel Olarak 
 
256
B. Terkin Çeşitleri 
 
258
1. Yenilik Doğuran Terkinler 
 
258
2. Açıklayıcı Terkinler 
 
258
C. Terkin İsteminde Bulunmaya Yetkili Kişiler 
 
259
1. Mülkiyet Hakkının Terkini 
 
259
2. İrtifak Hakkının Terkini 
 
259
3. İntifa veya Kişisel İrtifak Haklarının Terkini 
 
260
4. Taşınmaz Rehnin Terkini 
 
260
5. Şerh Kaydının Terkini 
 
262
6. Tapu Sicil Memurunun Terkin Yetkisi 
 
262
D. Terkin İsteğinde Takip Edilecek Usul 
 
262
E. Terkinin Şekli 
 
265
XXXIII. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ 
 
265
2. BÖLÜM
 
 
TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ
 
 
“TAPU SİCİLİNE İTİMAT PRENSİBİ”
 
 
I. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ “Tapu Siciline İtimat Prensibi” 
 
269
A. Genel Olarak 
 
269
II. TÜRK HUKUKUNDA TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ 
 
270
A. Kanunu Medeni’nin Yürürlüğe Girmesinden Önceki Dönem 
 
270
B. Kanunu Medeni’nin Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Dönem 
 
271
III. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ 
 
273
IV. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 
 
274
A. Aynî Hak Tapu Siciline Tescil Edilmiş Olmalıdır 
 
274
B. Tescilin Maddi ve Şekli Koşulları Tamam Olmalıdır 
 
275
C. Tescil Yolsuz Olmalıdır 
 
276
V. YOLSUZ TESCİL ÇEŞİTLERİ 
 
280
A. Hukuki Sebebi Olmayan Tesciller 
 
280
B. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayanan Tesciller 
 
281
1. Kanuni Şekle Riayetsizlik 
 
282
2. Taraflardan Birinin Ayırt Etme Gücünün Olmaması 
 
283
3. Tescilin Muvazaalı Bir İşleme Dayanması 
 
284
4. Tescilin, Kanunun Emredici Hükümlerine, Ahlaka, Kamu Düzenine Kişilik Haklarına Aykırı veya Konusu İmkansız Olan Sözleşmelere Dayanması 
 
287
a. Konunun Emredici Hükümlerine Aykırılık 
 
287
b. Ahlaka Aykırılık 
 
288
c. Kamu Düzenine Aykırılık 
 
290
d. Kişilik Haklarına Aykırılık 
 
291
aa. Kişilik Kavramı 
 
292
bb. Kişilik Hakkının Özellikleri 
 
292
cc. Kişilik Hakkının Konusu 
 
293
e. İmkansızlık 
 
294
5. Malikin veya Hak Sahiplerinin Yazılı Beyanlarını Olmaması 
 
296
6. Aynî Hakkı Devredenin Tasarruf Yetkisinin Olmaması veya Sınırlı Olması 
 
297
VI. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNİN SÜBJEKTİF KOŞULU 
 
300
A. Genel Olarak 
 
300
B. İyiniyetin Tarif ve Tanımı 
 
300
C. Bir Aynî Hakkın Temsilci Vasıtası ile Kazanılması 
 
302
VII. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
303
A. Genel Olarak 
 
303
B. Tapu Siciline Güven İlkesinin Hukuki Sonuçları 
 
304
1. Olumlu “Müspet” Sonuç 
 
304
a. Mülkiyet Hakkı Yönünden 
 
304
b. Sınırlı Aynî Haklar Yönünden 
 
305
c. Tescilsiz Kazanılan Aynî Haklar Yönünden 
 
307
aa. İşgal “MK. 707 md, 705/2. md.” 
 
307
bb. Miras “MK. 599 vd, 705/2. md.” 
 
308
cc. Cebri İcra “İİK. 225/1, BK. 279, MK. 705/2 md.” 
 
308
dd. Mahkeme İlamı “MK. 705/2. md.” 
 
309
ee. Kamulaştırma “MK. 705/2. md.” 
 
309
d. Tapu Siciline Güven İlkesi ile İlgili Diğer Kanun Hükümleri 
 
310
aa. Muvazaa 
 
310
bb. Nispi Geçersizlik “Nispi Butlan” Halleri 
 
311
2. Olumsuz “Menfi” Sonuç 
 
312
VIII. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERH VERİLEREK TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNDEN YARARLANMALARI 
 
313
A. Genel Olarak 
 
313
B. Kişisel Hak Şerhinin Tapu Siciline Güven İlkesi ile İlişkisi 
 
315
1. Şerhin Sınırladığı Aynî Hakkın Devri 
 
315
2. Şerhin Mevzuu Olan Kişisel Hakkın Devri 
 
315
IX. MEDENİ KANUNUN 1010. MADDESİNDE SAYILAN TASARRUF YETKİSİ KISITLANMALARI ŞERHİNİN TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ İLE İLİŞKİSİ 
 
316
A. Genel Olarak 
 
316
B. Şerh Verilebilecek Tasarruf Kısıtlamaları 
 
317
1. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları 
 
317
a. Genel Olarak 
 
317
b. Çekişmeler Bir Hakkın Şerhinin Koşulları 
 
317
aa. Çekişme Bir Taşınmaza İlişkin Olmalıdır 
 
317
bb. İstem Hakkı Çekişmeli Olmalıdır 
 
317
cc. Hakim Kararı Olmalıdır 
 
318
2. Haciz 
 
318
3. İflas 
 
320
4. Konkordato ile Verilen Süre 
 
320
5. Aile Yurdu Kurulması 
 
321
6. Art Mirasçı Atanması 
 
322
X. BEYANLARIN TAPU KÜTÜĞÜNE YAZILMASININ TAPUYA GÜVEN İLKESİ İLE İLİŞKİSİ 
 
323
XI. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ İLE İLİŞKİSİ 
 
324
A. Genel Olarak 
 
324
B. Medeni Kanunun 1011. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendine Göre İddia Edilen Bir Aynî Hakkın Güvence Altına Alınması Gerekiyorsa Düşürülen Geçici Tescil Şerhi 
 
325
C. Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerdeki Noksanlıkların Sonradan Tamamlanmasına Kanunun Olanak Tanıması Halinde Verilen Geçici Tescil Şerhi 
 
326
D. Geçici Tescil Şerhinin Yapılmasında Usul 
 
327
E. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü 
 
327
F. Geçici Tescil Şerhi ile Tapu Siciline Güven İlkesinin İlişkisi 
 
328
XII. TAŞINMAZ REHNİ BAKIMINDAN TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNİN UYGULANMASI 
 
328
A. Genel Olarak 
 
328
B. İpotek 
 
329
C. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 
 
330
D. İpotekli Borç Senedi veya İrat Senedi ile Sicildeki Kaydın Farklı Olması 
 
332
Kaynakça 
 
333
Yazarın Diğer Eserleri 
 
345
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
446,20   
446,20   
2
223,10   
446,20   
3
148,73   
446,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
446,20   
446,20   
2
223,10   
446,20   
3
148,73   
446,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
446,20   
446,20   
2
223,10   
446,20   
3
148,73   
446,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
446,20   
446,20   
2
223,10   
446,20   
3
148,73   
446,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
446,20   
446,20   
2
223,10   
446,20   
3
148,73   
446,20   
Kapat