İcra ve İflas Hukuku Ahmet Başözen

İcra ve İflas HukukuDers Notu & Soru Bankası


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
380
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008637
Boyut
16x24
Baskı
342,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 42 puan kazanacaksınız)
   42

Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

 

 


İÇİNDEKİLER
2. BASKIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 6
İÇİNDEKİLER 7


İCRA HUKUKU

GENEL HÜKÜMLER

I. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, MENFAAT DENGESİ
VE CEBRÎ İCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 21
A. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TANIMI 21
B. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA MENFAAT DENGESİ 21
C. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TEMEL HAKLARIN GÖZETİLMESİ 22
1. Hukuk devleti- hak arama özgürlüğü 22
2. Sosyal devlet ilkesi 23
3. Adil yargılanma ve hukukî dinlenilme hakkı 23
4. Eşitlik ilkesi 23
5. Ölçülülük ilkesi 24
6. İnsan onuru 24
7. Konut dokunulmazlığı 24
Ç. TEMEL YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNİN UYGULANMASI 25
1. Tasarruf ilkesi 25
2. Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi 26
3. Takibin icra organlarınca yürütülmesi 26
4. Doğrudanlık ilkesi 26
5. Takip ekonomisi ilkesi 26
6. Alenilik ilkesi 26
D. CEBRÎ İCRA HUKUKUNA ÖZGÜ İLKELER 27
1. Kanunilik ilkesi 27
2. Para alacakları ile diğer alacakların ayrılması 27

3. Paraya çevirme ilkesi 28
4. Cebrî icra yolları sınırlıdır 28
5. Cebrî icra tedbirleri sınırlıdır 28
6. Şekle sıkı bağlılık 29
7. Alacak ve alacaklılar arasındaki öncelik 29
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 30
SIRA SENDE. 32
II. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ 33
A. CÜZÎ İCRA 33
1. İlâmlı icra 33
2. İlâmsız İcra 34
3. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip. 34
B. KÜLLÎ İCRA 34
C. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÛLÜ HAKKINDA
KANUNDAN DOĞAN ALACAKLAR 34
III. İCRA TEŞKİLATI (ORGANLARI) 35
A. ASIL İCRA ORGANLARI 35
1. İcra dairesi 35
a) İcra dairesinin yetkileri 36
b) İcra dairesinin görevleri 36
c) İcra dairesinin yükümlülükleri 36
aa) Olumlu yükümlülükleri 36
bb) Olumsuz yükümlülükleri 38
2. İcra mahkemesi 38
3. Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’ın icra - iflâs işleri ile
görevli hukuk daireleri 41
B. YARDIMCI İCRA ORGANLARI 42
1. Genel Mahkemeler (Asliye Hukuk, Asliye Ticaret ve Sulh Hukuk Mahkemeleri vb.) 42
2. Savcılar ve Adalet Müfettişleri 42
3. Kolluk Kuvvetleri 42
C. İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU 42
1. Hukukî sorumluluk 42

2. Cezaî sorumluluk 43
3. Disiplin sorumluluğu 43
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 44
SIRA SENDE 47
IV. ŞİKÂYET 52
A. GENEL OLARAK. 52
B. ŞİKÂYETİN KONUSU 52
C. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 52
1. İşlemin kanuna aykırı olması 52
2. İşlemin hadiseye (olaya) uygun olmaması 53
3. Bir hakkın yerine getirilmemesi. 53
4. Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması 53
D. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 53
1. Şikâyet Eden 53
2. Şikâyet Edilen 54
E. ŞİKÂYETİN SÜRESİ 54
F. ŞİKÂYET USÛLÜ 54
G. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 55
1. Şikâyetin reddi. 56
2. Şikâyetin kabulü 56
a) Şikâyet konusu işlemin (bozulması) iptal edilmesi 56
b) Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi 56
c) İcra müdürünün sebepsiz olarak yapmadığı veya geciktirdiği işlemlerin yapılmasının emredilmesi 56
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 57
SIRA SENDE 59
V. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 61
A. İCRA HARÇLARI. 61
1. İcra dairesince alınan harçlar 61
2. İcra mahkemesince alınan harçlar 62
B. İCRA GİDERLERİ 62
C. İCRA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 63
VI. İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT 63

VII. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER - TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ 65
A. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER 65
B. TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ 66
1. Tatil saatleri (gece vakti) 67
2. Tatil günleri 67
3. Tâlik (erteleme) halleri 68
VIII. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 69
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 71
SIRA SENDE. 73
İLÂMSIZ İCRA
I. İLÂMSIZ İCRA VE ÇEŞİTLERİ 77
II. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV VE YETKİ 78
III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP 79
A. TAKİBİN KONUSU 80
B. TAKİP TALEBİ 81
IV. ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ 84
A. ÖDEME EMRİ 84
B. İCRA TAKİBİNİN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU 86
C. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ. 86
1. Ödeme emrine itiraz sebepleri 87
a) Maddî hukuka ilişkin itiraz sebepleri 87
b) Takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri 87
c) İmzaya itiraz 87
ç) Borca itiraz 88
d) Kısmî itiraz 88
2. Ödeme emrine itiraz ve süresi 89
3. Gecikmiş itiraz 89
4. Ödeme emrine yapılan itirazın sonuçları 90
D. ÖDEME EMRİNE YAPILAN İTİRAZIN GİDERİLMESİ. 90
1. İtirazın iptali davası 91
2. İtirazın kaldırılması 94
a) İtirazın kesin kaldırılması 95

b) İtirazın geçici kaldırılması 98
c) Borçtan kurtulma davası 100
V. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI 101
A. MENFİ TESPİT DAVASI 101
1. İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası 101
2. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası 102
B. İSTİRDAT DAVASI. 103
VI. MAL BEYANI 103
VII. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TÂLİKİ (ERTELENMESİ) 104
A. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 105
1. İtfa nedeniyle icra takibinin iptali 105
2. Zamanaşımı nedeniyle icra takibinin iptali 105
B. İCRA TAKİBİNİN TÂLİKİ (ERTELENMESİ) 106
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 107
SIRA SENDE 110
VIII. HACİZ 118
A. GENEL OLARAK HACİZ 118
B. HACİZ TALEBİ 119
C. HACZİN YAPILMASI 120
D. HACZİN KONUSU 121
1. Taşınır malların haczi 122
2. Taşınmazların haczi 123
3. Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi 123
a) Borçlunun maaş ve ücret dışındaki alacaklarının haczi 124
b) Borçlunun maaş ve ücretinin haczi 126
E. HACZİN ETKİSİ 127
F. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 127
1. Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar 128
2. Bir Kısmı Haczedilemeyen Haklar 129
G. HACZE İŞTİRAK 130
1. Hacze adî (takipli) iştirak 130
2. Hacze imtiyazlı iştirak 132

H. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 133
1. Hacizli malın borçlunun elinde bulunması 133
2. Hacizli malın üçüncü kişinin elinde bulunması 135
İ. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 135
1. Hacizden önce taksitle ödeme 135
2. Hacizden sonra taksitle ödeme 136
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 138
SIRA SENDE. 143
IX. PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) 147
A. SATIŞ TALEBİ 147
B. TAŞINIRLARIN SATIŞI 147
C. TAŞINMAZLARIN SATIŞI 150
1. Taşınmazların kıymet takdiri 150
2. Kıymet takdirinin kesinleşmesi 151
3. Artırma şartnamesi 152
4. Mükellefiyetler listesi 152
5. Satış ilânı 153
6. İhalenin yapılması ve satış 153
D. İHALENİN FESHİ 155
X. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) 156
A. PARALARIN ÖDENMESİ 157
B. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 157
XI. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 159
A. GENEL BİLGİ 159
B. ACİZ BELGESİ ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI 159
1. Geçici borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu sonuçlar 159
2. Kesin borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu hükümler 160
a) Maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar 160
b) Takip hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar 161
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 162
SIRA SENDE. 165
XII. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP 167
A. GENEL BİLGİ 167

B. TAKİP TALEBİ 167
C. ÖDEME EMRİ 168
D. ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ. 168
1. İmzaya İtiraz 168
2. Borca İtiraz 169
E. ÖDEME EMRİNE KARŞI ÖZEL ŞİKÂYET 170
1. Senedin kambiyo senedi niteliğine ve takip hakkına ilişkin şikâyet 170
2. Vadeye ve senet aslının verilmemesine ilişkin şikâyet 170
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 172
SIRA SENDE 175
XIII. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA
İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ 177
A. TAKİP TALEBİ 178
B. ÖDEME EMRİ 179
C. ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ 180
Ç. BORCUN ÖDENMESİ 180
D. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 181
E. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ VEYA İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 182
F. AVUKAT KAYDI İLE MTS HARCI 182
İLÂMLI İCRA
I. İLÂMLARIN İCRASI 185
A. GENEL OLARAK. 185
B. İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDE BELGELER 185
C. İLÂMLI İCRADA YETKİ 186
D. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI. 186
E. İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ
OLMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ SORUNU 188
F. İCRANIN İADESİ 188
G. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 189
1. İtfa, imhal veya zamanaşımı, icra emrinin tebliğinden önce gerçekleşmiş ise 190

2. İtfa, imhal veya zamanaşımının, icra emrinin tebliğinden sonra gerçekleşmiş olması 191
II. PARA VE TEMİNAT ALACAKLARI İÇİN İLÂMLI İCRA YOLU 192
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 194
SIRA SENDE. 199
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GENEL BİLGİ 201
II. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 203
A. TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 203
B. TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA
İLÂMSIZ TAKİP 204
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 205
A. TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 205
B. TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA
İLÂMLI TAKİP 206
IV. REHİNLİ MALIN SATILMASI, PARANIN ÖDENMESİ VE REHİN AÇIĞI BELGESİ 208
A. REHİNLİ MALIN SATILMASI VE PARALARIN ÖDENMESİ 208
B. REHİN AÇIĞI BELGESİ 209
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 210
SIRA SENDE. 213
İHTİYATÎ HACİZ
I. GENEL BİLGİ 217
II. İHTİYATÎ HACİZ KARARININ İCRASI 218
III. İHTİYATÎ HACİZ KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ 219
IV. İHTİYATÎ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 220
1. İhtiyatî haciz, dava veya takipten önce konulmuşsa 220
2. İhtiyatî haciz, dava veya takipten sonra talep edilmişse 222
V. HAKSIZ İHTİYATÎ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI 222
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 223
SIRA SENDE. 226

İFLÂS HUKUKU
(KÜLLÎ İCRA)
I. GENEL BİLGİ 229
II. İFLÂS ORGANLARI 229
A. RESMÎ İFLÂS ORGANLARI 229
1. İcra dairesi 229
2. İflâs dairesi 230
3. İcra mahkemesi 230
4. Ticaret mahkemesi 230
5. Bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay ilgili hukuk daireleri 231
B. ÖZEL İFLÂS ORGANLARI 231
III. İFLÂS SEBEBİ VE İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 231
A. İFLÂS SEBEBİ 231
B. İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 231
1. Ticaret Kanunu gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tabî olan kişiler 231
a) Gerçek kişiler 231
b) Tüzel kişiler 232
2. Tacir olmadıkları halde Ticaret Kanunu gereğince tacirler
hakkındaki hükümlere tâbi bulunan kişiler 232
3. Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi bulunan kişiler 232
IV. İFLÂS YOLLARI 233
A. GENEL BİLGİ 233
B. TAKİPLİ İFLÂS 233
1. Genel (adî) iflâs yolu 233
a) İflâs takip talebi ve ödeme emri 233
b) İflâs davası ve iflâs kararı 235
aa) Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse 236
bb) Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse 237
c) İflâs kararına karşı kanun yolları 238

2. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu 238
a) İflâs takip talebi ve ödeme emri 239
b) İflâs ödeme emrine itiraz ve şikâyet. 240
c) İflâs davası ve iflâs kararı 240
C. TAKİPSİZ (DOĞRUDAN DOĞRUYA) İFLÂS 240
1. Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs 241
2. Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 243
a) Borçlunun zorunlu iflâs talebi 243
b) Borçlunun ihtiyari iflâs talebi 243
3. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı 244
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 246
SIRA SENDE. 252
V. İFLÂSIN HUKUKÎ SONUÇLARI 256
A. İFLÂSIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI 256
1. İflâs masasına girecek mallar 256
a) Müflisin haczi caiz bütün malları 256
b) Müflisin üzerinde rehin bulunan malları 257
c) Müflisin hacizli malları. 257
2. İflâsın müflisin tasarruf yetkisine etkisi 258
a) Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin sona
ermesi 258
b) Takiplerin durması ve düşmesi 259
c) Hukuk davalarının durması 260
B. İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKÎ SONUÇLARI 260
1. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi 261
2. Faizlerin Durumu 261
3. Şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı alacaklar 262
4. Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi 262
5. Tamam olmuş satışların ifası 262
6. Takas 262
7. Âdi ve rehinli alacakların sırası 263
C. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 264
1. Adî iflâs 265

2. Taksiratlı (Kusurlu) İflâs 265
3. Hileli iflâs 265
4. İtibarın iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) 266
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 267
SIRA SENDE 273
VI. İFLÂS TASFİYESİ 275
A. GENEL BİLGİ 275
B. İFLÂS MASASININ OLUŞTURULMASI 275
1. Defter tutulması 275
2. Masa mallarının muhafazası 276
C. TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ VE TASFİYENİN YAPILMASI 276
1. İflâs tasfiyesinin tatili. 277
2. Basit tasfiye 277
3. Adî tasfiye. 278
D. İFLÂS MASASININ İDARESİ 278
1. Birinci alacaklılar toplantısı 279
2. İflâs idaresi 279
3. İflâsta istihkak davaları 280
4. Masa alacaklarının tahsili ve acele satışlar 281
5. Alacakların incelenmesi 281
6. Sıra cetveli 282
7. Geç bildirilen alacaklar 286
8. İkinci alacaklılar toplantısı 286
E. İFLÂS MASASINDAKİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (SATIŞ) 287
F. PAY CETVELİ VE SON HESAP 287
G. PARALARIN DAĞITILMASI 288
H. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 288
İ. MASAYA YAZDIRILMAMIŞ ALACAKLAR 289
J. İFLÂSIN KAPANMASI 290
K. İFLÂSIN KALDIRILMASI 290
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 292
SIRA SENDE 299

KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 307
II. KONKORDATO ÇEŞİTLERİ 307
A. ADİ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO 308
1. Konkordato teklifi 308
2. Konkordato talebine eklenecek belgeler 309
a) Konkordato ön projesi 309
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler 309
c) Alacaklı ve alacak listesi 310
ç) Karşılaştırma tablosu 310
d) Makul güvence veren denetim raporu 310
e) Diğer Belge ve Kayıtlar 311
f) Alacaklının Başvurusu ile Konkordato Teklifi 311
3. Konkordato geçici mühleti 312
4. Konkordato geçici mühleti verilmesinin sonuçları 312
a) Konkordato komiseri 312
b) Geçici mühletin ilânı ve bildirimi 317
c) Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 318
ç) Mühletin borçlu bakımından sonuçları 320
d) Mühletin sözleşmelere etkisi 320
5. Konkordato kesin mühleti verilmesi ve alacaklılar kurulunun oluşturulması 321
6. Mühlet kararlarına karşı kanun yolları 322
7. Kesin mühlet içinde yapılacak iş ve işlemler 323
a) Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin
mühletin kaldırılması 323
b) Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın
açılması 323
c) Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 324
ç) Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ve alacaklılar
hakkında borçlunun beyana daveti 325
d) Alacaklılar toplantısı ve projenin oylanması 325
8. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (Tasdiki) 327
a) Konkordatonun tasdiki şartları 328

b) Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı, ilanı 329
c) Tasdik kararıyla rehinli malların muhafaza ve satışı ile
finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi 331
ç) Konkordatonun tasdiki hakkında verilen kararlara karşı
kanun yolları 332
d) Çekişmeli alacakların durumu 332
9. Konkordatonun feshi 333
a) Konkordatonun kısmen feshi 333
b) Konkordatonun tamamen feshi 333
10. Adi konkordatoda rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması 334
11. Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 335
B. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 336
C. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 336
1. Konkordato teklifi ve yetkili organlar 337
2. Konkordatonun zorunlu kapsamı 337
3. Konkordatonun tasdiki ve sonuçları 337
4. Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 338
5. Paraların paylaştırılması ve tevdii 338
6. Tasfiyenin sona ermesi ve faaliyet raporu 338
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 339
SIRA SENDE 346
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. GENEL OLARAK 353
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ 353
III. PROJENİN ALACAKLILAR TARAFINDAN OYLANMASI 354
IV. TASDİK İÇİN PROJENİN MAHKEMEYE SUNULMASI 354
V. MAHKEMENİN İNCELEMESİ VE KARARI 354
VI. MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 354
VII. TASDİK KARARININ SONUÇLARI 355
VIII. YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ 355
SIRA SENDE 356

İPTAL DAVASI
I. TANIM 359
II. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 359
A. İVAZSIZ TASARRUFLAR 359
B. ACİZ HALİNDE YAPILAN TASARRUFLAR 360
C. ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL 361
III. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA 362
IV. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI. 363
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 365
SIRA SENDE. 368
İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA BAZI SÜRELER 371
İTİRAZ VE ÖDEME SÜRELERİ 375
İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 377
GENEL KAYNAKÇA 381

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
   
   
Kapat