İcra ve İflas Kanunu Ali Cem Budak
İcra ve İflas Kanunu
İcra ve İflas Kanunu

Karşılaştırmalıİcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
475
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006312
Boyut
13,5x19,5
Baskı
940,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 40 puan kazanacaksınız)
   40

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

Konu Başlıkları
- Açıklayıcı Notlar
- İlgili Tüzük ve Yönetmelik
Kavram Dizini

 

 

 

 

İçindekiler
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 33
İCRA VE İFLÂS KANUNU BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 37
İflâs daireleri (m. 2) 39
İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 39
İcra mahkemesi (m. 4) 39
Sorumluluk (m. 5) 40
Zimmet (m. 6) 40
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 40
Tutanaklar (m. 8) 40
Elektronik işlemler (m. 8/a) 41
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 43
İş görmekten memnuiyet (m. 10) 44
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a). 45
Memnu işler (m. 11) 46
İcra dairesine ödeme (m. 12) 46
Gözetim ve denetim (m. 13) 46
Birinci teftiş (m. 13/a) 47
Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14) 47
Harçlar (m. 15) 48
Şikayet ve şartlar (m. 16) 48
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) 49
Yargılama usulleri (m. 18) 49

MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 50
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 50
İcra tebliğleri (m. 21). 50
İcranın durdurulması (m. 22) 51
Kanundaki Istılahlar (m. 23). 51
İKİNCİ BAP İLÂMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI:
Taşınır teslimi (m. 24) 54
Çocuk teslimi (m. 25) 55
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası (m. 25/a) 55
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların
icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 55
TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
1 – Borçlunun elinde ise(m. 26) 56
2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) 57
Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 58
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 59
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) 59
İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31) 60
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) 61
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI
İcra emri ve muhtevası (m. 32) 67
İcranın geri bırakılması (m. 33) 68
İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a). 69
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
İcranın nereden isteneceği (m. 34). 69
Takibin başlaması (m. 35) 69

İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) 70
Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) 71
İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 71
Zamanaşımı (m. 39) 72
İcranın iadesi (m. 40) 72
Umumi hükümler (m. 41) 73
ÜÇÜNCÜ BAP İLÂMSIZ TAKİP
I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 73
İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43). 73
Ticareti terk edenler (m. 44) 74
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 75
HACİZ YOLİYLE TAKİP
1 – Umumiyetle (m. 46) 75
2 – Hukuku amme borçları (m. 47) 75
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) 76
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 76
II. YETKİ
Yetki ve itirazları (m. 50) 76
III. TATİLLER VE TALİKLER TATİLLER
1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51). 77
2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 77
3 – Terekenin borçlarında (m. 53) 77
4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 78
5 – Askerlik halinde (m. 54/a). 78
6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 78
Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) 78

IV. İCRA TEBLİĞLERİ
İcra tebliğleri (m. 57). 79
V. TAKİP TALEBİ
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 79
Takip masrafları (m. 59) 81
VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60) 81
2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61) 83
İTİRAZ
1 – Süresi ve şekli (m. 62) 83
2 – İtiraz sebepleri (m. 63) 84
3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 84
4 – Gecikmiş itiraz (m. 65) 84
5 – İtirazın hükmü (m. 66) 85
6- İtirazın hükümden düşürülmesi
a) İtirazın iptali (m. 67) 85
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 88
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 89
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b) 92
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 92
Karar ve müddet (m. 70) 94
İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 94
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 94
Hususi hükümler (m. 73) 96
DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP
I. MAL BEYANI
Beyanın muhteviyatı (m. 74) 96
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 96

Hapis ile tazyik (m. 76) 97
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 97
II. HACİZ HACİZ
1 – Talep Müddeti (m. 78) 97
2 – Hacze başlama müddeti (m. 79) 98
Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80) 98
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 99
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 99
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 102
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 102
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) 102
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 102
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84) 102
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) 103
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 104
Kıymet takdiri (m. 87) 104
MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ
1 – Taşınırlar hakkında (m. 88) 104
2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89) 107
3 – Diğer haklar için (m. 90) 110
4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91) 111
I - TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ
II - ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI
III - İdare ve işletme (m. 92) 111
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 112
İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) 112
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95). 113

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ A - BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ
1 – Hazırlık safhası (m. 96) 114
2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) 114
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) 117
3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98) 118
B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 118
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 119
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101) 120
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 120
Davet (m. 103) 121
Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 121
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) 121
III. PARAYA ÇEVİRME 1 – SATIŞ TALEBİ
Talep için müddetler (m. 106) 122
Talep hakkı (m. 107) 122
Muvakkat haciz halinde (m. 108) 122
Satışın tatili (m. 109) 123
Haczin kalkması (m. 110) 123
Taksitle ödeme (m. 111) 124
2 – TAŞINIRLARIN SATIŞI
Müddetler (m. 112) 125
Vaktinden evvel satış (m. 113) 125
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 126
İhalenin yapılması (m. 115) 127
İkinci artırma (m. 116) 128
Altın ve gümüş eşya (m. 117) 128
Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) 129
Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 129
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120). 130

PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 130
Aile mal ortaklığı (m. 122) 131
3 – TAŞINMAZLARIN SATIŞI
Satış müddeti (m. 123) 131
ARTIRMA ŞARTLARI
1 – Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 132
2 – Münderecatı (m. 125) 133
Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) 133
Ayrıca tebliğler (m. 127) 135
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) 136
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 138
İhale (m. 129) 139
Ödeme usulü (m. 130) 140
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 140
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) 140
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) 141
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 141
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135) 143
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136) 144
Aile yurtları (m. 137) 144
4 – PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) 145
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139). 145
Sıra cetveli (m. 140) 145
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 146
Cetvele itiraz (m. 142) 146
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 146
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) 147
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) 148

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 144/a) 148
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 145). 150
Ödeme emri (m. 146) 150
Ödeme emrine itiraz (m. 147) 150
II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 148). 151
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) 151
1 – İcra emri (m. 149) 151
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 152
2 – Ödeme emri (m. 149/b) 153
Ödeme emrine itiraz (m. 150) 153
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 153
Kiracılara haber verme (m. 150/b) 154
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) 154
Satış hazırlıkları (m. 150/d) 154
III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 155
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) 155
Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 156
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 156
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı) 156
Paylaştırma (m. 151) 157
Rehin açığı belgesi (m. 152) 157
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153) 158
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 153/a) 158

ALTINCI BAP İFLÂS YOLİYLE TAKİP
I - YETKİ
İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) 161
II– İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 162
İflâs talebi ve müddeti (m. 156) 162
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 162
Yargılama usulü (m. 158) 163
Muhafaza tedbirleri (m. 159) 163
Masrafların peşin verilmesi (m. 160) 164
DEFTER TUTULMASI
1 – Usulü (m. 161) 164
2 – Neticeleri (m. 162) 164
3 – Devam müddeti (m. 163) 164
Kanun yollarına başvurma (m. 164) 165
İflâs tarihi (m. 165) 166
İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) 166
III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Takibin kabulü şartları (m. 167) 167
A) HACİZ YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 168) 167
a) Borca itiraz (m. 169) 168
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 169
b) İmzaya itiraz (m. 170) 171
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) 172
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 173

B) İFLÂS YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 171) 173
İtiraz veya şikayet (m. 172) 174
İFLÂS DAVASI
a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 174
b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 175
c) İstirdat davası (m. 175) 175
d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 175
C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) 175
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 175
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS
A - Alacaklının talebi (m. 177) 176
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178) 177
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 177
Reddolunan miraslar (m. 180) 179
Usul (m. 181) 179
V. İFLÂSIN KALDIRILMASI
İflâsın kaldırılması (m. 182) 179
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 180
YEDİNCİ BAP İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ
1 – BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSIN NETİCELERİ
İflâs masası (m. 184) 181
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 181
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 182
İptal davasına tabi haklar (m. 187) 182

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline
muharrer senetler (m. 188) 183
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 183
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 183
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) 183
Müflise ödeme (m. 192) 184
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 184
Hukuk davalarının tatili (m. 194) 184
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN TESİRLERİ
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 185
Faiz (m. 196) 185
Şarta muallak alacaklar (m. 197) 186
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) 186
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) 186
Takas (m. 200) 187
Takasa itiraz (m. 201) 187
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) 187
Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203) 188
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204) 188
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) 188
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 189
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 191
SEKİZİNCİ BAP İFLÂSIN TASFİYESİ
1 – MASANIN TEŞKİLİ
Defter tanzimi (m. 208) 191
Müflisin vazifeleri (m. 209) 192
Teminat tedbirleri (m. 210) 192
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211). 193
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 194
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213) 194
Kıymet takdiri (m. 214) 194

Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 194
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) 194
Tasfiyenin tatili (m. 217) 194
II. ALACAKLILARI DAVET
Basit tasfiye (m. 218) 195
Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) 195
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 196
III. MASANIN İDARESİ
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) 196
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) 197
İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223) 197
Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 198
Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 199
İflâs idaresinin vazifesi (m. 226). 199
İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 199
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) 200
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) 201
IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 201
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 201
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) 201
Reddedilen alacaklar (m. 233) 203
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 203
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 203
Geç kalan müracaatlar (m. 236) 204
V. MASANIN TASFİYESİ
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) 204
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 205
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 205
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 205
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 206

Artırmanın ilânı (m. 242) 206
Artırma ve ihale (m. 243) 206
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) 207
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) 207
Aile yurtları (m. 246) 207
VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) 208
İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) 208
Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) 208
Dağıtma (m. 250) 208
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) 209
Muvakkat dağıtmalar (m. 252) 209
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) 209
VII. İFLÂSIN KAPANMASI
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) 210
İflâs kapandıktan sonra (m. 255) 210
İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) 211
DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257) 211
İhtiyati haciz kararı (m. 258) 213
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 213
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 214
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) 214
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) 215
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 215
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 215
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265). 216
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 217
İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267) 217
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 218

ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) 218
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 219
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 219
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 220
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) 220
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) 220
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 221
MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) 221
2 – Tahliye ve teslim (m. 273) 221
İTİRAZ
1 – Müddet ve şekli (m. 274) 222
2 – İtirazın kaldırılması (m. 275) 222
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) 222
ONBİRİNCİ BAP İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277) 223
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 223
Acizden dolayı butlan (m. 279) 224
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 224
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 225
İptal davasında davalı (m. 282) 226
İadenin şümulü (m. 283) 226
Hak düşürücü müddet (m. 284) 227

ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi (m. 285) 227
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 229
Geçici mühlet (m. 287) 233
Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288) 235
Kesin mühlet (m. 289) 236
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların
görevleri (m. 290) 238
Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin
kaldırılması (m. 291) 241
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın
açılması (m. 292) 242
Kanun yolları (m. 293) 244
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) 245
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) 248
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) 248
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 251
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 252
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 254
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) 254
Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) 255
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302) 256
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 258
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 259
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 260
Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306) 262
Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu
malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 263
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308) 265
Kanun yolları (m. 308/a). 266

Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) 267
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c). 268
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 270
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 271
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 271
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 271
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g) 272
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) 273
II. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
Şartları ve hükümleri (m. 309) 277
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Genel olarak (m. 309/a) 278
Zorunlu içeriği (m. 309/b) 279
Tasdikin sonuçları (m. 309/c) 280
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 280
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 280
Paraya çevirme (m. 309/e) 281
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 281
Taşınır rehinleri (m. 309/g) 281
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 282
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 282
Rehin açığı (m. 309/ı) 283
Tevdi (m. 309/i) 283
Faaliyet raporu (m. 309/j) 283
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 284
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 284

IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 285
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 285
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o) 286
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve
alınacak tedbirler (m. 309/ö) 287
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 288
Kararın sonuçları (m. 309/r) 289
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 289
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 290
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t) 290
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 291
Yönetmelik (m. 309/ü) 292
ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS
I - TAKSİRATLI İFLÂS
Taksiratlı iflâs halleri (m. 310) 292
II - HİLELİ İFLÂS
Hileli iflâs halleri (m. 311) 293
ON DÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
A – Hileli müflis (m. 312) 295
B - Taksiratlı müflis (m. 313) 295
C – Adi müflis (m. 314) 295
İlân (m. 315). 295
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 296

ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL I– FEVKALADE MÜHLET
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 296
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) 296
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) 297
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) 297
Defter tanzimi, komiser (m. 321) 298
Kararın tebliği (m. 322) 298
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) 298
BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI
A – Umumiyetle (m. 324) 299
B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) 299
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 299
Uzatma (m. 327) 300
Refi (m. 328) 300
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 301
II– FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) 302
ON ALTINCI BAP
I. CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331) 302
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 303
İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin
edenlerin cezası (m. 333) 303
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a). 304

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası (m. 334) 304
Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) 304
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) 305
Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336). 305
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler
hakkındaki cezalar(m. 336/a) 305
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 305
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a) 306
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 306
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339) 307
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 307
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 307
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) 307
30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 308
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) 308
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) 308
Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde
olanların cezası (m. 345/a) 309
Artırmadan çekilme (m. 345/b) 309
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) 309
Şikayet süresi (m. 347) 309
Yetki (m. 348) 309
Yargılama usulü (m. 349) 309
Duruşma (m. 350) 310
Tahkikat (m. 351) 310
Karar (m. 352) 310
Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b) 311

İtiraz (m. 353) 311
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) 312
ONYEDİNCİ BAP HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) 312
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356) 313
Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 313
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) 313
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 314
Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360) 314
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361) 314
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 314
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 315
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 319
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 320
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 320
İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ
KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ 321
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti
(m. 367) 324
İlga edilen kanunlar (m. 368) 324
Ek madde 1 324
Ek madde 2 324
Ek madde 3 326
GEÇİCİ MADDELER 327
Meriyet zamanı (m. 369) 337
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 337

09.06.1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 339
ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ 345
ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ 365
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN 385
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 395
İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ 407
2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 461
2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN 6352, 6217 VE
6103 SAYILI KANUNLARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE
DEĞİŞEN MADDELER 463
KAVRAM DİZİNİ 467

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat