İcra ve İflas Kanunu Ali Cem Budak

Karşılaştırmalıİcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
479
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008354
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1043,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 43 puan kazanacaksınız)
   43

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

 

 

İçindekiler
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 31
İCRA VE İFLÂS KANUNU BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 35
İflâs daireleri (m. 2) 37
İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 37
İcra mahkemesi (m. 4) 37
Sorumluluk (m. 5) 38
Zimmet (m. 6) 38
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 38
Tutanaklar (m. 8) 38
Elektronik işlemler (m. 8/a) 39
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 41
İş görmekten memnuiyet (m. 10) 42
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a). 43
Memnu işler (m. 11) 44
İcra dairesine ödeme (m. 12) 44
Gözetim ve denetim (m. 13) 44
Birinci teftiş (m. 13/a) 45
Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14) 45
Harçlar (m. 15) 46
Şikayet ve şartlar (m. 16) 46
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) 47
Yargılama usulleri (m. 18) 47

MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 48
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 48
İcra tebliğleri (m. 21). 48
İcranın durdurulması (m. 22) 49
Kanundaki Istılahlar (m. 23). 49
İKİNCİ BAP İLÂMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI:
Taşınır teslimi (m. 24) 52
Çocuk teslimi (m. 25) 53
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası (m. 25/a) 53
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların
icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 53
TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
1 – Borçlunun elinde ise(m. 26) 54
2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) 55
Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 56
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 57
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) 57
İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31) 58
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) 59
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI
İcra emri ve muhtevası (m. 32) 65
İcranın geri bırakılması (m. 33) 66
İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a). 67
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
İcranın nereden isteneceği (m. 34). 67
Takibin başlaması (m. 35) 67
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) 68
Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) 69
İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 69

Zamanaşımı (m. 39) 70
İcranın iadesi (m. 40) 70
Umumi hükümler (m. 41) 71
ÜÇÜNCÜ BAP İLÂMSIZ TAKİP
I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 71
İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43). 71
Ticareti terk edenler (m. 44) 72
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 73
HACİZ YOLİYLE TAKİP
1 – Umumiyetle (m. 46) 73
2 – Hukuku amme borçları (m. 47) 73
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) 74
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 74
II. YETKİ
Yetki ve itirazları (m. 50) 74
III. TATİLLER VE TALİKLER TATİLLER
1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51). 75
2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 75
3 – Terekenin borçlarında (m. 53) 75
4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 76
5 – Askerlik halinde (m. 54/a). 76
6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 76
Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) 76
IV. İCRA TEBLİĞLERİ
İcra tebliğleri (m. 57) 77
V. TAKİP TALEBİ
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 77
Takip masrafları (m. 59) 79

VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60) 79
2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61) 81
İTİRAZ
1 – Süresi ve şekli (m. 62) 81
2 – İtiraz sebepleri (m. 63) 82
3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 82
4 – Gecikmiş itiraz (m. 65) 82
5 – İtirazın hükmü (m. 66) 83
6- İtirazın hükümden düşürülmesi
a) İtirazın iptali (m. 67) 83
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 86
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 87
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b) 90
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 90
Karar ve müddet (m. 70) 92
İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 92
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 92
Hususi hükümler (m. 73) 94
DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP
I. MAL BEYANI
Beyanın muhteviyatı (m. 74) 94
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 94
Hapis ile tazyik (m. 76) 95
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 95
II. HACİZ HACİZ
1 – Talep Müddeti (m. 78) 95
2 – Hacze başlama müddeti (m. 79) 96
Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80) 96
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 97

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 97
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 100
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 100
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) 100
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 100
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84) 100
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) 101
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 102
Kıymet takdiri (m. 87) 102
MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ
1 – Taşınırlar hakkında (m. 88) 102
2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89) 105
3 – Diğer haklar için (m. 90) 108
4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91) 109
I - TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ
II - ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI
III - İdare ve işletme (m. 92) 109
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 110
İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) 110
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95). 111
İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ A - BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ
1 – Hazırlık safhası (m. 96) 112
2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) 112
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) 115
3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98) 116
B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99). 116
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 117
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101) 118
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 118
Davet (m. 103) 119

Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 119
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) 119
III. PARAYA ÇEVİRME 1 – SATIŞ TALEBİ
Talep için müddetler (m. 106) 120
Talep hakkı (m. 107) 120
Muvakkat haciz halinde (m. 108) 120
Satışın tatili (m. 109) 121
Haczin kalkması (m. 110) 121
Taksitle ödeme (m. 111) 122
2 – TAŞINIRLARIN SATIŞI
Müddetler (m. 112) 123
Vaktinden evvel satış (m. 113) 123
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 124
İhalenin yapılması (m. 115) 125
İkinci artırma (m. 116) 126
Altın ve gümüş eşya (m. 117) 126
Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) 127
Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 127
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120). 128
PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 128
Aile mal ortaklığı (m. 122) 129
3 – TAŞINMAZLARIN SATIŞI
Satış müddeti (m. 123) 129
ARTIRMA ŞARTLARI
1 – Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 130
2 – Münderecatı (m. 125) 131
Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) 131
Ayrıca tebliğler (m. 127) 133
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) 134
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 136

İhale (m. 129) 137
Ödeme usulü (m. 130) 138
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 138
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) 138
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) 139
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 139
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135) 141
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136) 142
Aile yurtları (m. 137) 142
4 – PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) 143
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139). 143
Sıra cetveli (m. 140) 143
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 144
Cetvele itiraz (m. 142) 144
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 144
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) 145
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) 146
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 144/a). 146
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 145) 148
Ödeme emri (m. 146) 148
Ödeme emrine itiraz (m. 147) 148
II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 148) 149
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) 149
1 – İcra emri (m. 149) 149
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 150
2 – Ödeme emri (m. 149/b) 151

Ödeme emrine itiraz (m. 150) 151
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 151
Kiracılara haber verme (m. 150/b) 152
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) 152
Satış hazırlıkları (m. 150/d) 152
III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 153
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) 153
Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 154
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 154
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı) 154
Paylaştırma (m. 151) 155
Rehin açığı belgesi (m. 152) 155
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153) 156
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 153/a) 156
ALTINCI BAP İFLÂS YOLİYLE TAKİP
I - YETKİ
İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) 159
II – İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 160
İflâs talebi ve müddeti (m. 156) 160
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 160
Yargılama usulü (m. 158) 161
Muhafaza tedbirleri (m. 159) 161
Masrafların peşin verilmesi (m. 160) 162
DEFTER TUTULMASI
1 – Usulü (m. 161) 162
2 – Neticeleri (m. 162) 162
3 – Devam müddeti (m. 163) 162

Kanun yollarına başvurma (m. 164) 163
İflâs tarihi (m. 165) 164
İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) 164
III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Takibin kabulü şartları (m. 167) 165
A) HACİZ YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 168) 165
a) Borca itiraz (m. 169) 166
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 167
b) İmzaya itiraz (m. 170) 169
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) 170
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 171
B) İFLÂS YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 171) 171
İtiraz veya şikayet (m. 172) 172
İFLÂS DAVASI
a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 172
b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 173
c) İstirdat davası (m. 175) 173
d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 173
C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) 173
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 173
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS
A - Alacaklının talebi (m. 177) 174
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178) 175
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 175
Reddolunan miraslar (m. 180) 177
Usul (m. 181) 177

V. İFLÂSIN KALDIRILMASI
İflâsın kaldırılması (m. 182) 177
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 178
YEDİNCİ BAP İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ
1 – BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSIN NETİCELERİ
İflâs masası (m. 184) 179
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 179
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 180
İptal davasına tabi haklar (m. 187) 180
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline
muharrer senetler (m. 188) 181
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 181
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 181
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) 181
Müflise ödeme (m. 192) 182
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 182
Hukuk davalarının tatili (m. 194) 182
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN TESİRLERİ
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 183
Faiz (m. 196) 183
Şarta muallak alacaklar (m. 197) 184
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) 184
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) 184
Takas (m. 200) 185
Takasa itiraz (m. 201) 185
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) 185
Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203) 186
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204) 186
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) 186
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 187
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 189

SEKİZİNCİ BAP İFLÂSIN TASFİYESİ
1 – MASANIN TEŞKİLİ
Defter tanzimi (m. 208) 189
Müflisin vazifeleri (m. 209) 190
Teminat tedbirleri (m. 210) 190
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211). 191
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 192
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213) 192
Kıymet takdiri (m. 214) 192
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 192
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) 192
Tasfiyenin tatili (m. 217) 192
II. ALACAKLILARI DAVET
Basit tasfiye (m. 218) 193
Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) 193
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 194
III. MASANIN İDARESİ
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) 194
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) 195
İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223) 195
Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 196
Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 197
İflâs idaresinin vazifesi (m. 226) 197
İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 197
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) 198
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) 199
IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 199
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 199
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) 199
Reddedilen alacaklar (m. 233). 201
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 201

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 201
Geç kalan müracaatlar (m. 236) 202
V. MASANIN TASFİYESİ
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) 202
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 203
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 203
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 203
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 204
Artırmanın ilânı (m. 242) 204
Artırma ve ihale (m. 243) 204
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) 205
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) 205
Aile yurtları (m. 246) 205
VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) 206
İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) 206
Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) 206
Dağıtma (m. 250) 206
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) 207
Muvakkat dağıtmalar (m. 252) 207
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) 207
VII. İFLÂSIN KAPANMASI
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) 208
İflâs kapandıktan sonra (m. 255) 208
İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) 209
DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257) 209
İhtiyati haciz kararı (m. 258) 211
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 211
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 212
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) 212

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) 213
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 213
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 213
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265). 214
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 215
İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267) 215
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 216
ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) 216
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 217
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 217
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 218
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) 218
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) 218
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 219
MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) 219
2 – Tahliye ve teslim (m. 273) 219
İTİRAZ
1 – Müddet ve şekli (m. 274) 220
2 – İtirazın kaldırılması (m. 275) 220
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) 220
ONBİRİNCİ BAP İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277). 221
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 221
Acizden dolayı butlan (m. 279) 222
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 222
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 223

İptal davasında davalı (m. 282) 224
İadenin şümulü (m. 283) 224
Hak düşürücü müddet (m. 284) 225
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi (m. 285) 225
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 227
Geçici mühlet (m. 287) 231
Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288) 233
Kesin mühlet (m. 289) 234
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların
görevleri (m. 290) 236
Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin
kaldırılması (m. 291) 239
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın
açılması (m. 292) 240
Kanun yolları (m. 293) 242
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) 243
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) 246
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) 246
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 249
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 250
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 252
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) 252
Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) 253
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302) 254
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 256
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 257
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 258
Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306) 260

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu
malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 261
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308) 263
Kanun yolları (m. 308/a). 264
Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) 265
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c) 266
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 268
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 269
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 269
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f). 269
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g) 270
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) 271
II. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
Şartları ve hükümleri (m. 309) 275
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Genel olarak (m. 309/a) 276
Zorunlu içeriği (m. 309/b). 277
Tasdikin sonuçları (m. 309/c) 278
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 278
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 278
Paraya çevirme (m. 309/e). 279
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 279
Taşınır rehinleri (m. 309/g). 279
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 280
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 280
Rehin açığı (m. 309/ı) 281
Tevdi (m. 309/i) 281
Faaliyet raporu (m. 309/j) 281

Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 282
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 282
IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 283
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 283
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o) 284
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve
alınacak tedbirler (m. 309/ö) 285
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 286
Kararın sonuçları (m. 309/r) 287
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 287
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 288
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t) 288
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 289
Yönetmelik (m. 309/ü) 290
ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS I - TAKSİRATLI İFLÂS
Taksiratlı iflâs halleri (m. 310) 290
II - HİLELİ İFLÂS
Hileli iflâs halleri (m. 311) 291
ON DÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
A – Hileli müflis (m. 312) 293
B - Taksiratlı müflis (m. 313) 293
C – Adi müflis (m. 314) 293
İlân (m. 315) 293
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 294

ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL I – FEVKALADE MÜHLET
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 294
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) 294
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) 295
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) 296
Defter tanzimi, komiser (m. 321) 296
Kararın tebliği (m. 322) 297
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) 297
BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI
A – Umumiyetle (m. 324) 297
B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) 297
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 298
Uzatma (m. 327) 298
Refi (m. 328) 299
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 300
II – FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) 301
ON ALTINCI BAP
I. CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331) 301
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 302
İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin
edenlerin cezası (m. 333) 302
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) 303
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası (m. 334) 303

Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a). 304
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) 304
Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) 304
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler
hakkındaki cezalar(m. 336/a) 304
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 304
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a) 305
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 305
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339) 306
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 306
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 306
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) 307
30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 307
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) 307
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) 308
Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde
olanların cezası (m. 345/a) 308
Artırmadan çekilme (m. 345/b) 308
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) 308
Şikayet süresi (m. 347) 309
Yetki (m. 348) 309
Yargılama usulü (m. 349) 309
Duruşma (m. 350) 310
Tahkikat (m. 351) 310
Karar (m. 352) 310
Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b). 310
İtiraz (m. 353) 310
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) 311

ONYEDİNCİ BAP HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) 312
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356) 313
Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 313
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) 313
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 314
Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360) 314
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361). 314
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 314
Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve
taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 314
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 316
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 320
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 321
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 322
İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ
KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ 323
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti
(m. 367) 326
İlga edilen kanunlar (m. 368) 326
Ek madde 1 326
Ek madde 2 327
Ek madde 3 329
GEÇİCİ MADDELER 330
Meriyet zamanı (m. 369) 341
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 341

09.06.1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 343
ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ 349
ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ 369
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN 389
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 399
İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ 411
2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 465
2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN 6352, 6217 VE
6103 SAYILI KANUNLARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE
DEĞİŞEN MADDELER 467
KAVRAM DİZİNİ 469

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
3
14,33   
43,00   
4
10,75   
43,00   
5
9,03   
45,15   
6
7,60   
45,58   
7
6,57   
46,01   
8
5,81   
46,44   
9
5,21   
46,87   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
3
14,33   
43,00   
4
10,75   
43,00   
5
9,03   
45,15   
6
7,60   
45,58   
7
6,57   
46,01   
8
5,81   
46,44   
9
5,21   
46,87   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
3
14,33   
43,00   
4
10,75   
43,00   
5
9,03   
45,15   
6
7,60   
45,58   
7
6,57   
46,01   
8
5,81   
46,44   
9
5,21   
46,87   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
3
14,33   
43,00   
4
10,75   
43,00   
5
9,03   
45,15   
6
7,60   
45,58   
7
6,57   
46,01   
8
5,81   
46,44   
9
5,21   
46,87   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
21,50   
43,00   
3
14,33   
43,00   
4
10,75   
43,00   
5
9,03   
45,15   
6
7,60   
45,58   
7
6,57   
46,01   
8
5,81   
46,44   
9
5,21   
46,87   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
43,00   
43,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat