İcra ve İflas Kanunu Ali Cem Budak

Karşılaştırmalıİcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
493
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257595827
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

 

 

İçindekiler
İçindekiler


MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 50
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 51
İcra tebliğleri (m. 21). 51
İcranın durdurulması (m. 22) 51
Kanundaki Istılahlar (m. 23) 52
İKİNCİ BAP İLÂMLARIN İCRASI
PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI:
Taşınır teslimi (m. 24) 55
Çocuk teslimi (m. 25) 56
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası (m. 25/a) 56
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların
icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 56
TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
– Borçlunun elinde ise(m. 26) 57
– Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) 58
Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 59
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 59
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) 60
İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31) 61
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) 61
PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI
İcra emri ve muhtevası (m. 32) 68
İcranın geri bırakılması (m. 33) 69
İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) 70
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
İcranın nereden isteneceği (m. 34) 70
Takibin başlaması (m. 35) 70
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) 70
Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) 72
İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 72

Zamanaşımı (m. 39) 73
İcranın iadesi (m. 40) 73
Umumi hükümler (m. 41) 74
ÜÇÜNCÜ BAP İLÂMSIZ TAKİP
TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 74
İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43). 74
Ticareti terk edenler (m. 44). 75
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 76
HACİZ YOLİYLE TAKİP
– Umumiyetle (m. 46) 76
– Hukuku amme borçları (m. 47) 76
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) 77
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 77
YETKİ
Yetki ve itirazları (m. 50) 77
TATİLLER VE TALİKLER TATİLLER
– Bütün borçlular hakkında (m. 51) 78
– Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 78
– Terekenin borçlarında (m. 53) 78
– Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 79
– Askerlik halinde (m. 54/a). 79
– Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 79
Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) 79
İCRA TEBLİŠLERİ
İcra tebliğleri (m. 57) 80
TAKİP TALEBİ
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 80
Takip masrafları (m. 59) 82

ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
– Ödeme emri ve muhtevası (m. 60) 82
– Ödeme emrinin tebliği (m. 61) 84
İTİRAZ
– Süresi ve şekli (m. 62) 84
– İtiraz sebepleri (m. 63) 85
– Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 85
– Gecikmiş itiraz (m. 65) 85
– İtirazın hükmü (m. 66) 86
6- İtirazın hükümden düşürülmesi
İtirazın iptali (m. 67) 86
İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 89
İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 90
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b) 93
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 93
Karar ve müddet (m. 70) 95
İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 95
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 95
Hususi hükümler (m. 73) 97
DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP
MAL BEYANI
Beyanın muhteviyatı (m. 74) 97
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 97
Hapis ile tazyik (m. 76) 98
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 98
HACİZ HACİZ
– Talep Müddeti (m. 78) 98
– Hacze başlama müddeti (m. 79) 100
Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80) 101
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 101

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 101
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 104
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 104
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) 104
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 104
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84). 104
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) 105
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 106
Kıymet takdiri (m. 87) 106
MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ
– Taşınırlar hakkında (m. 88) 106
– Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89) 109
– Diğer haklar için (m. 90) 112
– Taşınmazlar hakkında (m. 91) 113
I - TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ
II - ALACAKLARI REHİNLE SAŠLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI
III - İdare ve işletme (m. 92) 113
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 114
İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) 114
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95). 115
İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ A - BORÇLUNUN ZİLYEDLİŠİ
– Hazırlık safhası (m. 96) 116
– Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) 116
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) 119
– Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98) 120
B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99). 120
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 121
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101) 122
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 122
Davet (m. 103) 123

Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 123
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) 123
PARAYA ÇEVİRME 1 – SATIŞ TALEBİ
Talep için müddetler (m. 106) 124
Talep hakkı (m. 107) 124
Muvakkat haciz halinde (m. 108) 124
Satışın tatili (m. 109) 125
Haczin kalkması (m. 110) 125
Taksitle ödeme (m. 111) 126
2 – TAŞINIRLARIN SATIŞI
Müddetler (m. 112) 127
Vaktinden evvel satış (m. 113) 127
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 128
İhalenin yapılması (m. 115) 129
İkinci artırma (m. 116) 130
Altın ve gümüş eşya (m. 117) 130
Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) 131
Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 131
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) 132
PARAYA ÇEVİRMENİN DİŠER TARZI
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 132
Aile mal ortaklığı (m. 122) 133
3 – TAŞINMAZLARIN SATIŞI
Satış müddeti (m. 123) 133
ARTIRMA ŞARTLARI
– Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 134
– Münderecatı (m. 125) 135
Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) 135
Ayrıca tebliğler (m. 127) 137
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) 138
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 140

İhale (m. 129) 141
Ödeme usulü (m. 130) 142
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 142
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) 142
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) 143
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 143
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135) 145
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136) 146
Aile yurtları (m. 137) 146
4 – PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) 147
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139). 147
Sıra cetveli (m. 140) 147
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 148
Cetvele itiraz (m. 142) 148
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 148
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) 149
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) 150
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 144/a) 150
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 145) 152
Ödeme emri (m. 146) 152
Ödeme emrine itiraz (m. 147) 152
- İPOTEŠİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 148) 153
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) 153
1 – İcra emri (m. 149) 153
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 154

2 – Ödeme emri (m. 149/b) 155
Ödeme emrine itiraz (m. 150) 155
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 155
Kiracılara haber verme (m. 150/b) 156
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) 156
Satış hazırlıkları (m. 150/d) 157
- MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 1557
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) 157
Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 158
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 158
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı). 158
Paylaştırma (m. 151) 159
Rehin açığı belgesi (m. 152) 159
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153) 160
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 153/a) 160
ALTINCI BAP İFLÂS YOLİYLE TAKİP
I - YETKİ
İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) 163
II – İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 164
İflâs talebi ve müddeti (m. 156) 164
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 165
Yargılama usulü (m. 158) 165
Muhafaza tedbirleri (m. 159) 165
Masrafların peşin verilmesi (m. 160) 166
DEFTER TUTULMASI
1 – Usulü (m. 161) 166
2 – Neticeleri (m. 162) 166

3 – Devam müddeti (m. 163) 167
Kanun yollarına başvurma (m. 164) 167
İflâs tarihi (m. 165) 168
İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) 168
III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Takibin kabulü şartları (m. 167) 169
HACİZ YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 168) 169
Borca itiraz (m. 169) 171
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 171
İmzaya itiraz (m. 170) 173
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) 174
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 175
İFLÂS YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 171) 175
İtiraz veya şikayet (m. 172) 176
İFLÂS DAVASI
İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 176
İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 176
İstirdat davası (m. 175) 177
Uygulanacak hükümler (m. 176) 177
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) 177
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 178
DOŠRUDAN DOŠRUYA İFLÂS HALLERİ EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS
A - Alacaklının talebi (m. 177) 178
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178). 179
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 179
Reddolunan miraslar (m. 180) 181
Usul (m. 181) 181

İFLÂSIN KALDIRILMASI
İflâsın kaldırılması (m. 182) 181
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 182
YEDİNCİ BAP İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ
1 – BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSIN NETİCELERİ
İflâs masası (m. 184) 183
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 183
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 184
İptal davasına tabi haklar (m. 187) 184
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline
muharrer senetler (m. 188) 185
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 185
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 185
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) 185
Müflise ödeme (m. 192) 186
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 186
Hukuk davalarının tatili (m. 194) 186
ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN TESİRLERİ
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 187
Faiz (m. 196) 187
Şarta muallak alacaklar (m. 197) 188
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) 188
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) 188
Takas (m. 200). 189
Takasa itiraz (m. 201) 189
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) 189
Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203) 190
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204) 190
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) 190
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 191
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 193

SEKİZİNCİ BAP İFLÂSIN TASFİYESİ
1 – MASANIN TEŞKİLİ
Defter tanzimi (m. 208) 193
Müflisin vazifeleri (m. 209) 194
Teminat tedbirleri (m. 210) 194
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211). 195
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 196
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213) 196
Kıymet takdiri (m. 214) 196
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 196
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) 196
Tasfiyenin tatili (m. 217) 196
ALACAKLILARI DAVET
Basit tasfiye (m. 218) 197
Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) 197
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 198
MASANIN İDARESİ
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) 198
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) 199
İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223) 199
Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 201
Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 202
İflâs idaresinin vazifesi (m. 226) 202
İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 202
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) 203
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) 204
ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 204
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 204
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) 204
Reddedilen alacaklar (m. 233). 206
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 206

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 206
Geç kalan müracaatlar (m. 236) 207
MASANIN TASFİYESİ
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) 207
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 208
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 208
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 208
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 209
Artırmanın ilânı (m. 242) 210
Artırma ve ihale (m. 243) 211
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) 211
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) 211
Aile yurtları (m. 246) 212
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) 212
İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) 212
Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) 212
Dağıtma (m. 250) 212
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) 213
Muvakkat dağıtmalar (m. 252) 213
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) 213
İFLÂSIN KAPANMASI
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) 214
İflâs kapandıktan sonra (m. 255) 214
İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) 215
DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257) 215
İhtiyati haciz kararı (m. 258) 217
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 218
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 218
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) 219

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) 219
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 219
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 220
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265). 221
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 222
İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267) 222
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 222
ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) 223
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 224
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 224
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 224
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) 225
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) 225
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 225
MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
– Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) 226
– Tahliye ve teslim (m. 273) 226
İTİRAZ
– Müddet ve şekli (m. 274) 226
– İtirazın kaldırılması (m. 275) 226
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) 227
ONBİRİNCİ BAP İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277). 228
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 228
Acizden dolayı butlan (m. 279) 229
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 229
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 230

İptal davasında davalı (m. 282) 230
İadenin şümulü (m. 283) 231
Hak düşürücü müddet (m. 284) 231
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi (m. 285) 232
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 234
Geçici mühlet (m. 287) 238
Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288) 240
Kesin mühlet (m. 289) 241
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların
görevleri (m. 290) 244
Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin
kaldırılması (m. 291) 247
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın
açılması (m. 292) 248
Kanun yolları (m. 293) 249
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) 250
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) 254
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) 255
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 258
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 260
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 261
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) 262
Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) 262
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302) 263
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 266
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 266
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 268

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306) 269
Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu
malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 270
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308) 273
Kanun yolları (m. 308/a). 275
Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) 276
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c) 276
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 279
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 280
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 280
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 281
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g) 281
REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) 282
İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
Şartları ve hükümleri (m. 309) 286
MALVARLIŠININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Genel olarak (m. 309/a) 288
Zorunlu içeriği (m. 309/b) 288
Tasdikin sonuçları (m. 309/c) 289
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç). 290
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 290
Paraya çevirme (m. 309/e) 290
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 290
Taşınır rehinleri (m. 309/g). 291
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 292
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 292
Rehin açığı (m. 309/ı) 292
Tevdi (m. 309/i) 293

Faaliyet raporu (m. 309/j) 293
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 293
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 294
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 295
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 295
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o) 296
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve
alınacak tedbirler (m. 309/ö) 297
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 298
Kararın sonuçları (m. 309/r) 299
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 299
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 300
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t) 300
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 301
Yönetmelik (m. 309/ü) 302
ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS I - TAKSİRATLI İFLÂS
Taksiratlı iflâs halleri (m. 310) 302
II - HİLELİ İFLÂS
Hileli iflâs halleri (m. 311) 303
ON DÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
A – Hileli müflis (m. 312) 305
B - Taksiratlı müflis (m. 313) 305
C – Adi müflis (m. 314) 305
İlân (m. 315) 305
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 306

ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL I – FEVKALADE MÜHLET
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 306
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) 306
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) 307
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) 308
Defter tanzimi, komiser (m. 321) 308
Kararın tebliği (m. 322) 309
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) 309
BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI
A – Umumiyetle (m. 324) 309
B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) 309
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 310
Uzatma (m. 327) 310
Refi (m. 328) 311
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 313
II – FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) 313
ON ALTINCI BAP
CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331) 313
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 314
İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin
edenlerin cezası (m. 333). 314
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) 315
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası (m. 334) 315

Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) 316
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) 316
Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) 316
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler
hakkındaki cezalar(m. 336/a) 316
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 317
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a). 317
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 317
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339) 318
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340). 318
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 319
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) 319
30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 319
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) 320
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) 320
Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde
olanların cezası (m. 345/a) 320
Artırmadan çekilme (m. 345/b) 320
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) 321
Şikayet süresi (m. 347) 321
Yetki (m. 348) 321
Yargılama usulü (m. 349) 321
Duruşma (m. 350) 322
Tahkikat (m. 351) 322
Karar (m. 352) 322
Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b) 322
İtiraz (m. 353) 322
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) 324

ONYEDİNCİ BAP HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) 324
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356) 325
Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 325
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) 326
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 326
Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360) 326
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361) 326
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 327
Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve
taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 327
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 329
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 333
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 334
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 335
İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEŠİŞİKLİŠİNDEN ÖNCEKİ
KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ 336
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti
(m. 367) 339
İlga edilen kanunlar (m. 368) 339
Ek madde 1 339
Ek madde 2 340
Ek madde 3 342
GEÇİCİ MADDELER 343
Meriyet zamanı (m. 369) 354
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 354

09.06.1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 355
ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ 361
ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ 381
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN 401
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 411
İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİŠİ 423
2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARINA KONU MADDELERİ, İPTAL KARARLARININ
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 477
2004 SAYILI KANUNA EK VE DEŠİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜŠE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 479
2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEŠİŞTİREN YAKIN TARİHLİ KANUNLAR, YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE DEŠİŞEN MADDELER 481
KAVRAM DİZİNİ 483

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
Kapat