Medeni Usul Hukuku Ali Cem Budak

Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
483
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005438
Boyut
16x24
Baskı
259,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

Doç. Dr. Varol KARAASLAN

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ VII
ÖNSÖZ IX
İÇİNDEKİLER XI
KISALTMALAR . XXIII
§ ϭ- GİRİŞ. ϭ
I. MedeŶî Usul HukukuŶuŶ KoŶusu. ϭ
II. MedeŶî Usul HukukuŶuŶ AŵaĐı. ϯ
III. MedeŶî Usul HukukuŶuŶ Tarihî Gelişiŵi ǀe BugüŶkü MedeŶî Usul KaŶuŶuŵuz . ϱ
IV. MedeŶî Usul HukukuŶuŶ Pozitif KaLJŶakları . ϴ
V. Yargılaŵa Hukuku GüǀeŶĐeleri ǀe MedeŶî Usul Hukuku BakıŵıŶdaŶ ÖŶeŵi ϵ
VI. Usul HüküŵleriŶiŶ ZaŵaŶ İtiďariLJle ULJgulaŵa AlaŶı ϭϭ
VII. MedeŶî Usul HüküŵleriŶiŶ Yoruŵu. ϭϱ
VIII. Usul Hukuku İşleŵleri. ϭϳ
IX. MedeŶî Usul HukukuŶda İlŵî ǀe Kazaî İçtihatlar Ϯϭ
§ Ϯ- MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGI GÖREVLİLERİ . Ϯϱ
I. Yargı Erki ǀe Adlî Yargı Mahkeŵeleri Ϯϱ
II. Hâkiŵlik Mesleği Ϯϳ
III. HâkiŵleriŶ Bağıŵsızlığı Ϯϴ
IV. HâkiŵleriŶ Tarafsızlığı ϯϭ
V. HâkiŵiŶ Yasaklılığı ǀe Reddi . ϯϮ
VI. HâkiŵiŶ Hukukî Soruŵluluğu. ϯϰ
VII. İstiŶaďe. ϯϲ
VIII. Aǀukatlık. ϯϳ
§ ϯ- DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME ;GÖREV VE YETKİͿ ϰϭ
I. DaǀaŶıŶ HaŶgi Mahkeŵede AçılaĐağı ϰϭ
A. MahkeŵeleriŶ Göreǀ ǀe Yetkisi, Hak Araŵa HürriLJeti ǀe Taďii Hâkiŵ İlkesi . ϰϭ
B. MahkeŵeleriŶ Göreǀi ϰϮ
İçindekiler
XII
C. MahkeŵeleriŶ Yetkisi .ϰϴ
ϭ. GeŶel Yetki Kuralıϰϴ
Ϯ. SözleşŵeLJe DaLJaŶaŶ Daǀalarda Yetki.ϱϭ
ϯ. Haksız Fiil DaǀalarıŶda YetkiϱϮ
ϰ. MirastaŶ DoğaŶ Daǀalarda Yetki.ϱϮ
ϱ. TaşıŶŵaz DaǀalarıŶda Yetki ϱϯ
ϲ. Karşı Daǀada Yetki.ϱϰ
ϳ. Şuďeler ǀe Tüzel Kişilerle İlgili Daǀalarda Yetki .ϱϰ
ϴ. Sigorta SözleşŵeleriŶdeŶ DoğaŶ Daǀalarda Yetki.ϱϰ
D. Yetki Sözleşŵesiϱϱ
E. Göreǀsizlik ǀe Yetkisizlik HakkıŶdaki Usulî SaǀuŶŵalarıŶ İleri Sürülŵesiϲϯ
F. Göreǀsizlik ǀe Yetkisizlik Kararı ÜzeriŶe YapılaĐak İşleŵler ǀe Yargı YeriŶiŶ
BelirleŶŵesi ϲϰ
§ ϰ- YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN
İLKELER ϲϳ
I. Yargılaŵa Hukuku GüǀeŶĐeleri .ϲϳ
A. Adil YargılaŶŵa Hakkı .ϲϴ
B. Hukukî DiŶleŶilŵe Hakkı .ϳϬ
II. YargılaŵaLJa Hâkiŵ OlaŶ İlkeler ϳϮ
A. AleŶiLJet İlkesi ϳϯ
B. DoğrudaŶlık İlkesiϳϰ
C. Usul EkoŶoŵisi İlkesi.ϳϲ
D. Tasarruf İlkesiϳϳ
E. TaraflarĐa Getirilŵe İlkesi .ϴϬ
F. HâkiŵiŶ DaǀaLJı ALJdıŶlatŵa ÖdeǀiϴϮ
G. TaraflarıŶ Dürüst DaǀraŶŵa ǀe DoğruLJu SöLJleŵe Ödeǀi .ϴϳ
H. YargılaŵaLJı HâkiŵiŶ Seǀk ǀe İdare Etŵesiϴϵ
III. Yargılaŵa Hukuku GüǀeŶĐeleriŶiŶ ǀe YargılaŵaLJa Hâkiŵ OlaŶ İlkeleriŶ İhlali .ϴϵ
§ ϱ - DAVADA TARAFLAR ϵϭ
I. Taraf Kaǀraŵıϵϭ
II. İki Taraf Sisteŵi.ϵϮ
III. Taraf EhliLJeti, Daǀa EhliLJeti ǀe Daǀa Takip Yetkisi ϵϯ
A. Taraf EhliLJeti .ϵϯ
İçindekiler
XIII
B. Daǀa EhliLJeti. ϵϳ
C. Daǀa Takip Yetkisi. ϵϵ
IV. DaǀaLJa Vekâlet. ϭϬϮ
V. Taraflara İlişkiŶ Daǀa ŞartlarıŶıŶ İŶĐeleŶŵesi ϭϬϰ
VI. Daǀada TarafıŶ YaŶlış Gösterilŵesi ϭϬϱ
§ ϲ- DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE ϭϬϳ
I. Daǀa Arkadaşlığı . ϭϬϳ
A. İhtiLJarî Daǀa Arkadaşlığı . ϭϬϳ
B. MeĐďurî Daǀa Arkadaşlığı. ϭϭϬ
II. Fer’î Müdahale ǀe DaǀaŶıŶ İhďarı ϭϭϰ
A. Fer’î Müdahale . ϭϭϱ
B. DaǀaŶıŶ İhďarı ϭϭϵ
III. Aslî Müdahale. ϭϮϬ
IV. CuŵhuriLJet SaǀĐısıŶıŶ Daǀada Yer Alŵası . ϭϮϭ
§ϳ- TEBLİGAT, SÜRELER, ESKİ HALE GETİRME VE ADLÎ TATİL .ϭϮϯ
I. Teďligat. ϭϮϯ
A. GeŶel Olarak. ϭϮϯ
B. Teďligat Usulleri ϭϮϰ
C. Milletlerarası Teďligat ϭϮϳ
II. Süreler ǀe Eski Hale Getirŵe ϭϮϵ
A. Süreler ϭϮϵ
B. Eski Hale Getirŵe . ϭϯϭ
III. Adlî Tatil . ϭϯϯ
§ ϴ- DAVA TÜRLERİ .ϭϯϱ
I. Giriş ϭϯϱ
II. Hukukî HiŵaLJeŶiŶ NiteliğiŶe Göre Daǀa Türleri. ϭϯϱ
A. Eda Daǀası ϭϯϱ
B. Tespit Daǀası ϭϯϲ
C. İŶşaî Daǀa . ϭϯϴ
III. HMK’da Yer VerileŶ Diğer Daǀa Türleri ϭϰϬ
A. Kısŵî Daǀa ϭϰϬ
B. Belirsiz AlaĐak Daǀası . ϭϰϮ
İçindekiler
XIV
C. DaǀalarıŶ Yığılŵası ;Oďjektif Daǀa BirleşŵesiͿϭϰϲ
D. Terditli Daǀaϭϰϳ
E. Seçiŵlik Daǀa ϭϰϳ
F. Topluluk Daǀası .ϭϰϴ
§ ϵ- DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR . ϭϱϭ
I. Daǀa Şartlarıϭϱϭ
A. MahkeŵeLJe İlişkiŶ Daǀa Şartları.ϭϱϮ
ϭ. Türk MahkeŵeleriŶiŶ Yargı YetkisiŶiŶ ;Yargı HakkıŶıŶͿ BuluŶŵası.ϭϱϮ
Ϯ. Yargı YoluŶuŶ Caiz Olŵası.ϭϱϮ
B. Taraflara İlişkiŶ Daǀa Şartları ϭϱϱ
C. Daǀa KoŶusuŶa İlişkiŶ Daǀa Şartları ϭϱϲ
ϭ. Hukukî MeŶfaat.ϭϱϲ
aͿ Eda DaǀalarıŶda Hukukî MeŶfaatϭϱϳ
ďͿ Tespit DaǀalarıŶda Hukukî MeŶfaatϭϱϴ
ĐͿ İŶşaî Daǀalarda Hukukî MeŶfaat .ϭϱϵ
Ϯ. Derdestlik ϭϲϬ
ϯ. KesiŶ Hüküŵ BuluŶŵaŵası ϭϲϮ
ϰ. Gider AǀaŶsı ϭϲϮ
ϱ. TeŵiŶat .ϭϲϰ
II. Daǀa ŞartlarıŶıŶ İŶĐeleŶŵesi.ϭϲϲ
III. İlk İtirazlar .ϭϲϳ
A. İlk İtirazlarıŶ İleri Sürülŵesi.ϭϲϴ
B. İlk İtirazlarıŶ İŶĐeleŶŵesi ϭϲϴ
§ ϭϬ- DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇELER AŞAMASI. ϭϲϵ
I. GeŶel Olarak .ϭϲϵ
II. İlk Dilekçeler AşaŵasıϭϳϬ
A. Daǀa Dilekçesi .ϭϳϬ
ϭ. Daǀa DilekçesiŶiŶ ZoruŶlu UŶsurları .ϭϳϬ
Ϯ. Daǀa DilekçesiŶiŶ ZoruŶlu OlŵaLJaŶ UŶsurları ϭϳϯ
B. Daǀa Açılŵası ǀe SoŶuçlarıϭϳϲ
C. Ceǀap Dilekçesi .ϭϳϵ
D. SaǀuŶŵa Araçları ϭϴϭ
III. İkiŶĐi Dilekçeler Aşaŵası.ϭϴϲ
IV. Karşı Daǀa .ϭϴϳ
İçindekiler
XV
§ ϭϭ- İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE
ISLAHϭϵϭ
I. İddia ǀe SaǀuŶŵaŶıŶ Değiştirilŵesi ǀe GeŶişletilŵesi Yasağı ϭϵϭ
II. Islah ϭϵϳ
§ ϭϮ- DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVA KONUSUNUN DEVRİ, İRADÎ TARAF
DEĞİŞİKLİĞİ ϮϬϭ
I. DaǀaŶıŶ Geri AlıŶŵası ϮϬϭ
II. Daǀa KoŶusuŶuŶ Deǀri . ϮϬϮ
III. İradî Taraf Değişikliği ϮϬϯ
§ ϭϯ- ÖN İNCELEME ϮϬϱ
§ ϭϰ- TAHKİKAT Ϯ
İçindekiler
XVI
aͿ SeŶet .Ϯϰϰ
aa. BelgeleriŶ İďrazı MeĐďuriLJeti .Ϯϰϴ
ďď. TiĐarî Defterlerle İspatϮϰϵ
ďͿ YeŵiŶ Ϯϱϭ
ĐͿ KesiŶ Hüküŵ .Ϯϱϰ
Ϯ. Takdirî Deliller .Ϯϱϰ
aͿ TaŶık BeLJaŶı Ϯϱϰ
aa. TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵe.Ϯϱϲ
i. Kişisel NedeŶlerle TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵeϮϱϳ
ii. Sır NedeŶiLJle TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵe.Ϯϱϳ
iii. MeŶfaat İhlali Tehlikesi NedeŶiLJle TaŶıklıktaŶ ÇekiŶŵeϮϱϴ
ďď. TaŶık BeLJaŶıŶıŶ DeğerleŶdirilŵesi.Ϯϱϵ
ĐͿ Bilirkişi .ϮϲϬ
aa. GeŶel Olarak.ϮϲϬ
ďď. Bilirkişilik KaŶuŶu ile YapılaŶ DüzeŶleŵeler.ϮϲϬ
ĐĐ. Bilirkişi Raporu .ϮϲϮ
dd. Bilirkişi RaporuŶuŶ DeğerleŶdirilŵesiϮϲϱ
ee. BilirkişiŶiŶ Hukukî Soruŵluluğu .Ϯϲϲ
dͿ Keşif.Ϯϲϳ
eͿ KaŶuŶda DüzeŶleŶŵeŵiş Deliller .Ϯϲϴ
III. SeŶetle İspat ZoruŶluluğu .Ϯϲϵ
A. Teŵel Kural .Ϯϲϵ
B. SeŶetle İspat ZoruŶluluğuŶuŶ İstisŶaları.ϮϳϮ
ϭ. TiĐarî Defterlerle İspat UsulüŶüŶ SeŶetle İspat ZoruŶluluğu ile İlişkisi .ϮϳϮ
Ϯ. MaŶeǀî İŵkâŶsızlık Halleri.ϮϳϮ
ϯ. Maddî İŵkâŶsızlık Halleri Ϯϳϯ
ϰ. Delil BaşlaŶgıĐı Ϯϳϱ
C. SeŶede Karşı SeŶetle İspat ZoruŶluluğuϮϳϲ
§ ϭϲ- SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM . Ϯϳϵ
I. Sözlü Yargılaŵa .Ϯϳϵ
II. Karar ǀe Hüküŵ ϮϴϬ
III. HükŵüŶ Tashihi ǀe TaǀzihiϮϴϯ
IV. HükŵüŶ Etkileri ǀe KesiŶ HüküŵϮϴϰ
A. GeŶel Olarak .Ϯϴϰ
İçindekiler
XVII
B. Şeklî AŶlaŵda KesiŶ Hüküŵ . Ϯϴϰ
C. Maddî AŶlaŵda KesiŶ Hüküŵ Ϯϴϱ
ϭ. Maddî AŶlaŵda KesiŶ HükŵüŶ UŶsurları Ϯϴϱ
Ϯ. KesiŶ HükŵüŶ Etkileri Ϯϴϲ
a. KesiŶ HükŵüŶ Oluŵsuz ;Daǀa ŞartıͿ Etkisi. Ϯϴϲ
ď. KesiŶ HükŵüŶ Oluŵlu ;KesiŶ DelilͿ Etkisi. Ϯϴϳ
Đ. YeŶilik DoğuraŶ ;İŶşaîͿ Etki. Ϯϴϴ
d. KesiŶ HükŵüŶ UŶsur Etkisi. Ϯϴϵ
ϯ. İlaŵlarıŶ Belge Olarak Delil Teşkil Etŵesi. ϮϵϬ
ϰ. KesiŶ HükŵüŶ Kişi BakıŵıŶdaŶ SıŶırları . Ϯϵϭ
ϱ. Ceza Mahkeŵesi KararıŶıŶ Hukuk MahkeŵesiŶi Bağlaŵası ϮϵϮ
§ ϭϳ- DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİϮϵϱ
I. Giriş Ϯϵϱ
II. DaǀadaŶ Feragat ǀe DaǀaLJı Kaďul Ϯϵϳ
III. Sulh. ϯϬϬ
§ ϭϴ- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM.ϯϬϯ
I. Yargılaŵa Giderleri. ϯϬϯ
II. Adlî Yardıŵ . ϯϬϳ
§ ϭϵ- BASİT YARGILAMA USULÜ .ϯϬϵ
§ ϮϬ- GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ ϯϭϯ
I. GeŶel Olarak. ϯϭϯ
II. İhtiLJatî Tedďir . ϯϭϰ
A. İhtiLJatî Tedďir Türleri ϯϭϱ
B. İhtiLJatî Tedďirde Yargılaŵa Usulü ϯϭϲ
ϭ. İhtiLJatî Tedďirde Göreǀ ǀe Yetki . ϯϭϲ
Ϯ. Tedďir Taleďi. ϯϭϲ
ϯ. İhtiLJatî Tedďirde TeŵiŶat. ϯϭϲ
ϰ. İhtiLJatî Tedďir KararıŶa İtiraz ǀe KaŶuŶ Yolu ϯϭϳ
ϱ. İhtiLJatî Tedďir KararıŶıŶ ULJgulaŶŵası ǀe Tedďiri TaŵaŵlaLJaŶ İşleŵler ϯϭϴ
ϲ. İhtiLJatî Tedďir DolaLJısıLJla TazŵiŶat . ϯϭϵ
III. DelilleriŶ Tespiti ϯϭϵ
İçindekiler
XVIII
§ Ϯϭ- ÇEKİŞMESİZ YARGI. ϯϮϭ
I. GeŶel Olarak .ϯϮϭ
II. Çekişŵesiz Yargı İşleri .ϯϮϰ
III. Çekişŵesiz Yargı İşleriŶiŶ SıŶıflaŶdırılŵasıϯϮϴ
IV. Çekişŵesiz Yargı OrgaŶları ϯϮϵ
V. Çekişŵesiz Yargıda Göreǀ ǀe YetkiϯϯϬ
VI. Bir İşiŶ Yargılaŵa SırasıŶda Çekişŵesiz OlŵaktaŶ Çıkıp Çekişŵeli Yargı
AlaŶıŶa Girŵesi.ϯ
İçindekiler
XIX
ďď. İstiŶaf Gerekçesi ǀe Talep SoŶuĐu . ϯϱϬ
ĐĐ. İstiŶaf Tarihi. ϯϱϬ
dd. İstiŶaf Süresi ϯϱϭ
ee. İstiŶaf DilekçesiŶe Ceǀap ǀe Katılŵa YoluLJla İstiŶaf ϯϱϮ
ff. İstiŶaftaŶ Feragat ϯϱϯ
gg. İstiŶafıŶ İĐraLJa Etkisi ϯϱϯ
ď. İstiŶaf İŶĐeleŵesi ϯϱϱ
aa. İstiŶafta ÖŶ İŶĐeleŵe ϯϱϱ
ďď. İstiŶafta EsastaŶ İŶĐeleŵe. ϯϱϳ
Đ. İstiŶafta Karar . ϯϲϬ
aa. Bölge AdliLJe MahkeŵesiŶiŶ Duruşŵa YapŵadaŶ ǀe KesiŶ
Olarak Karar VereĐeği Haller . ϯϲϮ
i. DaǀaLJa Bakŵası Yasak OlaŶ HâkiŵiŶ Karar Verŵiş Olŵası
ǀe İleri SürüleŶ Haklı Ret TaleďiŶe RağŵeŶ ReddedileŶ
HâkiŵiŶ DaǀaLJa Bakŵış Olŵası. ϯϲϮ
ii. MahkeŵeŶiŶ Göreǀli ǀe Yetkili OlŵasıŶa RağŵeŶ
Göreǀsizlik ǀeLJa Yetkisizlik Kararı Verŵiş Olŵası ǀeLJa
MahkeŵeŶiŶ Göreǀli LJa da Yetkili OlŵaŵasıŶa RağŵeŶ
DaǀaLJa Bakŵış BuluŶŵası. ϯϲϰ
iii. Diğer Daǀa ŞartlarıŶa ALJkırılık BuluŶŵası ϯϲϱ
iǀ. MahkeŵeĐe Usule ALJkırı Olarak DaǀaŶıŶ ǀeLJa Karşı
DaǀaŶıŶ Açılŵaŵış SaLJılŵasıŶa Karar Verilŵiş Olŵası . ϯϲϲ
ǀ. MahkeŵeĐe Usule ALJkırı Olarak DaǀalarıŶ
BirleştirilŵesiŶe ǀeLJa ALJrılŵasıŶa Karar Verilŵiş Olŵası . ϯϲϲ
ǀi. MahkeŵeĐe, TaraflarıŶ DaǀaŶıŶ EsasıLJla İlgili Olarak
Gösterdikleri DelilleriŶ Hiçďiri ToplaŶŵadaŶ ǀeLJa GösterileŶ
Deliller Hiç DeğerleŶdirilŵedeŶ Karar Verilŵiş Olŵası . ϯϲϴ
ďď. Bölge AdliLJe MahkeŵesiŶiŶ Duruşŵa YapŵadaŶ Esasa İlişkiŶ
Karar VereĐeği Haller. ϯϳϬ
d. İstiŶaf İŶĐeleŵesiŶde YapılaŵaLJaĐak İşleŵler . ϯϳϭ
Ϯ. TeŵLJiz ϯϳϯ
a. TeŵLJiz Başǀurusu. ϯϳϯ
aa. TeŵLJiz EdileďileĐek Kararlar ϯϳϯ
ďď. TeŵLJiz Seďepleri ǀe Talep SoŶuĐu ϯϳϱ
ĐĐ. TeŵLJiz Tarihi . ϯϳϴ
dd. TeŵLJiz Süresi. ϯϳϴ
ee. TeŵLJiz DilekçesiŶe Ceǀap ǀe Katılŵa YoluLJla TeŵLJiz . ϯϳϴ
ff. TeŵLJiz DilekçesiŶiŶ HaŶgi YargıtaLJ DairesiŶe GöŶderileĐeği
;YargıtaLJ Daireleri ArasıŶdaki İşďölüŵüͿ . ϯϳϵ
İçindekiler
XX
gg. TeŵLJizdeŶ Feragat.ϯϴϬ
hh. TeŵLJiziŶ İĐraLJa Etkisi .ϯϴϬ
ď. TeŵLJiz İŶĐeleŵesi .ϯϴϬ
aa. TeŵLJizde ÖŶ İŶĐeleŵe.ϯϴϬ
ďď. TeŵLJizde EsastaŶ İŶĐeleŵe .ϯϴϬ
Đ. TeŵLJizde KararϯϴϮ
d. Bozŵa Kararı ÜzeriŶe YapılaĐak İşleŵler ϯϴϰ
ϯ. KaŶuŶ YararıŶa TeŵLJizϯϵϭ
ϰ. YargılaŵaŶıŶ İadesi .ϯϵϮ
C. HUMK’uŶ Eski ;ϮϬ.Ϭϳ.ϮϬϭϲ TarihiŶdeŶ ÖŶĐe Karara BağlaŶaŶ Daǀalarda
ULJgulaŶaŶͿ HüküŵleriŶe Göre KaŶuŶ Yolları .ϯϵϴ
ϭ. HUMK’uŶ Eski KaŶuŶ Yolları HüküŵleriŶiŶ ZaŵaŶ İtiďarıLJla ULJgulaŵa
AlaŶı ϯϵϴ
Ϯ. TeŵLJiz .ϯϵϵ
a. TeŵLJiz Başǀurusuϯϵϵ
aa. TeŵLJiz EdileďileĐek Kararlar ϯϵϵ
ďď. TeŵLJiz Seďepleri ǀe Talep SoŶuĐu .ϯϵϵ
ĐĐ. TeŵLJiz Tarihi ϰϬϮ
dd. TeŵLJiz Süresi .ϰϬϮ
ee. TeŵLJiz DilekçesiŶe Ceǀap ǀe Katılŵa YoluLJla TeŵLJizϰϬϮ
ff. TeŵLJiz DilekçesiŶiŶ HaŶgi YargıtaLJ DairesiŶe GöŶderileĐeği
;YargıtaLJ Daireleri ArasıŶdaki İşďölüŵüͿϰϬϯ
gg. TeŵLJizdeŶ Feragat.ϰϬϯ
hh. TeŵLJiziŶ İĐraLJa Etkisi .ϰϬϯ
ď. TeŵLJiz İŶĐeleŵesi .ϰϬϯ
aa. TeŵLJizde ÖŶ İŶĐeleŵe.ϰϬϯ
ďď. TeŵLJizde EsastaŶ İŶĐeleŵe .ϰϬϯ
Đ. TeŵLJizde KararϰϬϰ
d. Bozŵa Kararı ÜzeriŶe YapılaĐak İşleŵler ϰϬϰ
ϯ. KaŶuŶ YararıŶa TeŵLJizϰϬϲ
ϰ. Karar Düzeltŵe Yolu .ϰϬϲ
§ Ϯϯ- TAHKİM. ϰϬϵ
I. Giriş.ϰϬϵ
II. Tahkiŵ HüküŵleriŶiŶ ULJgulaŵa AlaŶıϰϭϬ
III. Tahkiŵe Elǀerişlilikϰϭϭ
İçindekiler
XXI
IV. Tahkiŵ Sözleşŵesi . ϰϭϮ
V. Tahkiŵde Göreǀli ǀe Yetkili Mahkeŵe. ϰϭϰ
VI. Tahkiŵ İtirazı ϰϭϱ
VII. Tahkiŵde GeçiĐi Hukukî Koruŵa . ϰϭϱ
VIII. HakeŵleriŶ Seçiŵi ϰϭϳ
IX. HakeŵleriŶ KeŶdi Yetkileri HakkıŶda Karar Verŵeleri. ϰϭϴ
X. Tahkiŵ YargılaŵasıŶda Usul ϰϭϵ
XI. HakeŵleriŶ HakkaŶiLJet ǀe Nasafet KurallarıŶa Göre Karar Verŵeleri. ϰϮϬ
XII. Hakeŵ YargılaŵasıŶda Teďligat . ϰϮϭ
XIII. Hakeŵ KararlarıŶıŶ İptali . ϰϮϮ
XIV. Hakeŵ KararlarıŶıŶ İĐra KaďiliLJeti ϰϮϰ
XV. Hakeŵ KararlarıŶa Karşı YargılaŵaŶıŶ İadesi. ϰϮϱ
§ Ϯϰ- ARABULUCULUK ϰϮϳ
I. GeŶel Olarak. ϰϮϳ
II. Hukuk ULJuşŵazlıklarıŶda AraďuluĐuluk KaŶuŶu’Ŷda AraďuluĐuluk ϰϮϵ
A. AraďuluĐuluk ǀe AraďuluĐular ϰϮϵ
B. AraďuluĐuluğa Elǀerişlilik ϰϯϬ
C. AraďuluĐuluğa İlişkiŶ Teŵel Kurallar ϰϯϭ
D. AraďuluĐuluk FaaliLJeti ϰϯϭ
III. İş Mahkeŵeleri KaŶuŶu’Ŷda AraďuluĐuluk ϰϯϯ
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ .ϰϯϵ
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ .ϰϱϯ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
11,80   
59,00   
6
9,83   
59,00   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
11,80   
59,00   
6
9,83   
59,00   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Kapat