%3
Almanya'da Yabancıların İkameti, Kazanç Sağlayıcı Faaliyeti ve Entegra

Almanya'da Yabancıların İkameti, Kazanç Sağlayıcı Faaliyeti ve EntegrasyonuAufenthalt, Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern in Deutschland


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
264
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052646823
Boyut
16x24
Baskı
1338,00 TL 327,86 TL
(Bu ürünü aldığınızda 327 puan kazanacaksınız)
   327

Prof. Dr. Hacı CAN

 

İÇİNDEKİLER

(Inhaltsverzeıchnıs)

ÖNSÖZ (Vorwort) 5

İÇİNDEKİLER (Inhaltsverzeıchnıs).9

KISALTMALAR (Abkürzungen) 19

BİRİNCİ BÖLÜM

(Erstes Kapitel)

ALMAN YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ

(Allgemeiner Rahmen des deutschen Ausländerrechts)

Alman Yabancılar Hukukunun Genel Yapısı ve Sistematiği

(Allgemeine Struktur und Systematik des deutschen Ausländerrechts) 21

Alman Yabancılar Hukukunun Temelleri

(Grundlagen des deutschen Ausländerrechts) 25

Alman Yabancılar Hukukunun Kaynakları

(Quellen des deutschen Ausländerrechts) . 25

Genel Olarak (Allgemeines) 25

Ulusal Hukuk Kaynakları (Nationale Rechtsquellen). 25

Alman Yabancılar Hukukunun Avrupa Birliği Hukuku

Gerekliliklerine Yönelimi (Orientierung des deutschen

Ausländerrechts an den Vorgaben des Europäischen Unionsrechts) . 25

Alman Yabancılar Hukukunun Uluslararası Hukuk Bağlamı

(völkerrechtlicher Zusammenhang des deutschen Ausländerrechts) . 26

Alman Yabancilar Hukukunun Ulusal Düzenleme Çerçevesi

(Nationaler Regelungsrahmen des deutschen Ausländerrechts)  28

Genel Olarak (Allgemeines) 28

Anayasal Çerçeve (Verfassungsrechtlicher Rahmen) 31

Kanuni Çerçeve (Gesetzlicher Rahmen) 33

Genel Olarak (Allgemeines) . 33

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Kanuni Düzenlemeler

(Grundlegende gesetzliche Regelungen zum Ausländerrecht). 35

1) 16.8.1938 Tarihli Yabancılar Polisi Tüzüğü

(Ausländerpolizeiverordnung vom 16.8.1938) 35

2) 28.4.1965 Tarihli Yabancılar Kanunu

(Ausländergesetz vom 28.4.1965). 35

 

10 İçindekiler

 

3) 9.7.1990 tarihli Yabancılar Kanunu

(Ausländergesetz vom 9.7.1990). 36

4) 30.7.2004 Tarihli Göçü Kontrol Etme ve Sınırlandırma ve

AB Vatandaşları ile Yabancıların İkamet ve

Entegrasyonunu Düzenleme Kanunu (Göç Kanunu -

ZuwandungsG)

(Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung

und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von

Unionsbürgern und Ausländern vom 30.7.2004;

Zuwanderungsgesetz - ZuwandungsG) . 37

a) Kanunun Hazırlık Çalışmaları

(Vorbereitende Arbeiten zum Gesetz). 37

b) Kanunun Yürürlüğe Girmesi

(Inkrafttreten des Gesetzes) 39

c) Kanunun Genel İçeriği

(Allgemeiner Inhalt des Gesetzes). 39

d) Kanunun Yeni Düzenlemelerinden Özel Olarak

Etkilenenler (Von der Neuregelung des Gesetzes

besonders betroffene Personen). 42

e) Kanunun İç Güvenliğin Korunmasına Yönelik Olarak

Getirdiği Yenilikler (Neuerungen durch das Gesetz zum

Schutz der inneren Sicherheit)  44

f) Kanunun Reformu: Uzman İşgücü Göçünün

Geliştirilmesine İlişkin 16 Ağustos 2023 Tarihli Kanun

(Reform des Gesetzes: Gesetz über die Weiterentwicklung

der Fachkräfteeinwanderung vom 16. August 2023). 44

 

III. Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı Düzenlemeleri (Regelungen der

Assoziation Türkei/Europäischen Union)46

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı 46

İlgili Düzenlemeler (Einschlägige Vorschriften) . 47

Kişilere Tanınan Haklar (Dem Einzelnen gewährte Rechte) . 48

Genel Haklar (Allgemeine Rechte) 49

Ortaklık Konseyi Kararlarından Kaynaklanan Haklar

(Rechte aus Beschlüssen des Assoziationsrates). 50

1/80 sayılı Türkiye-AET Ortaklık Konseyi Kararında Düzenlenen

 

Haklar (Im Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates Türkiye-

EWG geregelte Rechte) 50

 

3/80 sayılı Türkiye-AET Ortaklık Konseyi Kararında Düzenlenen

 

Haklar (Im Beschluss Nr. 3/80 des Assoziationsrates Türkiye-

EWG geregelte Rechte) 53

 

İçindekiler 11

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Zweites Kapitel)

 

30.07.2004 TARİHLİ FEDERAL BÖLGEDE YABANCILARIN İKAMETİ, KAZANÇ

SAĞLAYICI FAALİYETİ VE ENTEGRASYONU HAKKINDA KANUN

(Gesetz uber den Aufenthalt, Dıe Erwerbstätıgkeıt und dıe Integratıon

von Ausländern Im Bundesgebıet vom 30.07.2004)

 

Genel Olarak (Allgemeines) 57

Kanunun Genel İçeriği (Allgemeiner Inhalt des Gesetzes). 59

III. Kanunun Amacı (Zweck des Gesetzes).62

Kanunun Uygulanma Alanı (Anwendungsbereich des Gesetzes). 62

Kanunun Kavram Belirlemeleri (Begriffsbestimmungen des Gesetzes) . 62

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Drittes Kapitel)

GENEL HÜKÜMLER

(Allgemeine Bestimmungen)

 

Pasaport Yükümü (Passpflicht) 67

İkamet Tezkeresi (Aufenthaltstitel) 67

İkamet Tezkeresi Zorunluluğu (Erfordernis eines Aufenthaltstitels) 67

Kazanç Sağlayıcı Faaliyet Amaçlı İkamet

(Aufenthalt zur Zweck einer Erwerbstätigkeit) 69

İkamet Tezkeresinin Genel Verilme Koşulları

(Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen des Aufenthalttitels) 70

III. Vize (Visum). 72

Genel Çerçeve (Allgemeine Rahmen) 72

Schengen Vizesi (Schengen Visum) . 75

Ulusal Vize (nationales Visum) 76

İkamet İzni (Aufenthaltserlaubnis) 77

Yerleşme İzni (Niederlassungserlaubnis) . 78

AB - Daimi İkamet İzni (Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU) 81

VII. İkamet Zamanlarının Hesaplanması (Anrechnung von Aufenthaltszeiten)  84

VIII. Geçimin Sağlanması (Lebensunterhalt) . 86

İltica Başvurusunda İkamet Tezkeresi (Aufenthaltstitel bei Asylantrag). 87

Giriş ve Bulunma/İkamet Yasağı (Einreise- und Aufenthaltsverbot) 87

Geçerlilik Alanı; Tali Hükümler (Geltungsbereich; Nebenbestimmungen) 90

XII. İkamet Yeri Düzenlemesi (Wohnsitzregelung). 91

 

12 İçindekiler

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Viertes Kapitel)

ÜLKEYE GİRİŞ

(Einreise)

 

Sınır Geçişi (Grenzübertritt) 95

Ülkeye İzinsiz Giriş; İstisnai Vize (Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum)95

III. Sınırdan Geri Çevirme (Zurückweisung an der Grenze).96

Ülkeye İzinsiz Giriş Yapan Yabancıların Dağıtılması

(Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer)97

 

BEŞİNÇİ BÖLÜM

(Fünftes Kapitel)

 

YABANCILARIN EĞİTİM AMAÇLI İKAMETİ

(Aufenthalt von Ausländern zum Zweck der Ausbildung)

 

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Eğitim Sistemi

(Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland).101

Eğitim Amaçlı İkamet İlkesi

(Grundsatz des Aufenthalts zum Zweck der Ausbildung).104

III. Mesleki Eğitim, Mesleki Geliştirme Eğitimi /Meslekte İlerleme Eğitimi

(Berufsausbildung; berufliche Weiterbildung) 104

Yükseköğrenim (Studium) .106

Yükseköğrenim Çerçevesinde Hareketlilik

(Mobilität im Rahmen des Studiums).108

Yabancı Mesleki Niteliklerin Tanınmasına Yönelik Tedbirler

(Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen) .110

VII. AB Yükseköğrenim Stajı (Studienbezogenes Praktikum EU)112

VIII. Dil Kursu ve Okul Ziyareti (Sprachkurse und Schulbesuch)113

Eğitim veya Yükseköğrenim Yeri Arama

(Suche eines Ausbildungs- oder Studienplatze).114

 

ALTINCI BÖLÜM

(Sechtes Kapitel)

 

YABANCILARIN KAZANÇ SAĞLAYICI FAALİYET AMAÇLI İKAMETİ

(Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit der Ausländer)

 

Uzman İşgücü Göçü İlkesi; Genel Hükümler

(Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine Bestimmungen)117

Mesleki Eğitimli Uzman İşgücü (Fachkräfte mit Berufsausbildung) .118

III. Akademik Eğitimli Uzman İşgücü

(Fachkräfte mit akademischer Ausbildung)118

 

İçindekiler 13

Uzman İşgücü İçin Yerleşim İzni (Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte). 119

Araştırma (Forschung) . 120

Araştırmacılar İçin Kısa Süreli Hareketlilik

(Kurzfristige Mobilität für Forscher)  121

VII. Gezici Araştırmacılar İçin İkamet İzni

(Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher) 123

VIII. AB Mavi Kartı (Blaue Karte EU). 124

AB Mavi Kartının Verilmesi (Erteilung einer blauen Karte EU) 124

AB Mavi Kartı Sahipleri İçin Kısa Süreli Hareketlilik (Kurzfristige

Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU) 126

AB Mavi Kartı Sahipleri İçin Uzun Süreli Hareketlilik (Langfristige

Mobilität für Inhaber einer Blauen Karte EU) 127

İşletme Dahili Transfer Edilen İşçiler

(unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer) . 128

İşletme Dahili Transfer Edilen İşçiler İçin ICT Kartı (ICT-Karte für

unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer)  128

İşletme İçi Transfer Edilen İşçilerin Kısa Süreli Hareketliliği (Kurzfristige

Mobilität für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer). 130

Mobil-ICT-Kartı (Mobiler-ICT-Karte) 133

Diğer Çalışma Amaçları; Memur

(Sonstige Beschäftigungszwecke; Beamte)  134

Nitelikli Müsamahalı İçin Çalışma Amaçlı İkamet İzni

(Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der

Beschäftigung). 135

XII. Avrupa Gönüllü Hizmetine Katılım

(Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst) 136

XIII. 30.7.2004 tarihli İkamet Kanununun 16b, 16c, 16e, 16f, 17, 18d, 18e, 18f,

18g ve 19e Paragraflarına Göre Verilen İkamet Tezkerelerinde Ret

Nedenleri (Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln nach den §§ 16b, 16c,

16e, 16f, 17, 18d, 18e, 18f, 18g und 19e). 137

XIV. Uzman İşgücü İçin İş Yeri Arama (Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte). 140

Bağımsız Faliyet/Çalışma (Selbständige Tätigkeit). 141

 

YEDİNCİ BÖLÜM

(Siebtes Kapitel)

 

ULUSLARARASI HUKUK, İNSANİ VEYA SİYASİ NEDENLERLE İKAMET

(Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen)

Yurtdışından Yabancı Kabulü (Aufnahme aus dem Ausland) 145

 

14 İçindekiler

En Yüksek Eyalet Merciince İkamet Tanıma; Özel Olarak Söz Konusu Olan

Siyasi Menfaat Durumlarında Kabul; Koruma Arayanların Yeniden

Yerleştirilmesi (Aufenthaltsgewährung durch die obersten

Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten politischen

Interessen; Neuansiedlung von Schutzsuchenden)145

III. Mağduriyet Güçlüğü Durumlarında İkamet Tanıma

(Aufenthaltsgewährung in Härtefällen) .146

Geçici Himaye Amaçlı İkamet Tanıma

(Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz)147

İnsani Nedenlerle İkamet (Aufenthalt aus humanitären Gründen) 148

İyi Entegre Olmuş Ergen ve Genç Yetişkinlerde İkamet Tanıma

(Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und jungen

Volljährigen) 151

VII. Sürdürülebilir Entegrasyonda İkamet Tanıma

(Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration)153

VIII. İkamet Süresi (Dauer des Aufenthalts) 155

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

(Achtes Kapitel)

AİLEVİ NEDENLERLE İKAMET

(Aufenthalt aus familiären Gründen)

 

Aile Birleşimi İlkesi (Grundsatz des Familiennachzugs).159

Almanlara Yönelik Olarak Aile Birleşimi (Familiennachzug zu Deutschen) .161

III. Yabancılara Yönelik Olarak Aile Birleşimi

(Familiennachzug zu Ausländern)162

Eşlerin İkameti (Aufenhalt von Ehegatten) 164

Eşin Getirilmesi (Ehegattennachzug). 164

Eşlerin Kendilerine Ait (Evlilikten Bağımsız) İkamet Hakkı

(Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten). 166

Çocukların İkameti (Aufenthalt der Kinder) .168

Çocukların Getirilmesi (Kindernachzug). 168

Federal Bölgede Çocuğun Doğması (Geburt eines Kindes im

Bundesgebiet) 170

Çocukların İkamet Hakkı (Aufenthaltsrecht der Kinder). 170

Çocukların Kendine Ait Süresiz İkamet Hakkı (Eigenständiges,

unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder) 171

Ebeveylerin ve Diğer Aile Fertlerinin Getirilmesi

(Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger)172

 

İçindekiler 15

VII. İkincil Korumadan Yararlananlara Yönelik Olarak Aile Birleşimi

(Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten) 173

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

(Neuntes Kapitel)

ÖZEL İKAMET HAKLARI

(Besondere Aufenthaltsrechte)

 

Geri Dönüş Hakkı (Recht auf Wiederkehr). 175

Eski Alman İçin İkamet Tezkeresi

(Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche) . 176

III. Diğer Avrupa Birliği Üye Devletlerinde Uzun Süreli İkamet Hakkı Sahipleri

İçin İkamet İzni (Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der

Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte). 177

 

ONUNCU BÖLÜM

(Zehntes Kapitel)

FEDERAL İŞ AJANSININ KATILIMI

(Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit)

 

Çalışmaya Muvafakat Verilmesi (Zustimmung zur Beschäftigung) . 179

Çalışmaya Muvafakat Verilmesinin Ret Nedenleri

(Versagungsgründe für die Zustimmung zur Beschäftigung). 181

III. Muvafakatin Kaldırılması ve Çalışma İzninin Geri Alınması

(Widerruf der Zustimmung und Entzug der Arbeitserlaubnis) 182

Tüzük Çıkarma ve Talimat Verme Yetkisi

(Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht). 183

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

(Elftes Kapitel)

UYUM

(Integration)

 

Uyum Kursu (Integrationskurs). 187

Uyum Kursuna Katılma Hakkı

(Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs). 188

III. Uyum Kursuna Katılma Yükümlülüğü

(Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs). 189

Uyum Programı (Integrationsprogramm) 191

Mesleki Almanca Dil Teşviki; Tüzük Çıkarma Yetkisi

(Berufsbezogene Deutschsprachförderung; Verordnungsermächtigung) . 192

 

16 İçindekiler

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

(Zwölftes Kapitel)

NİZAM HUKUKU KURALLARI

(Ordnungsrechtliche Vorschriften)

 

Nizam Tasarrufları (Ordnungsverfügungen) 193

Siyasi Faaliyet Yasağı ve Kısıtlaması

(Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung) 193

III. İşbirliği Yapma Yükümlülükleri; Fotoğraf Eşleştirmesi

(Mitwirkungspflichten; Lichtbildabgleich) 194

Kimlik Hukuku Yükümleri (Ausweisrechtliche Pflichten).195

Erişim Verilerinin Toplanması (Erhebung von Zugangsdaten) 196

Kimliğin Kontrolü, Tespiti ve Temini

(Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität) 197

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Dreizehntes Kapitel)

İKAMETİN SONLANDIRILMASI

(Beendigung des Aufenthalts)

Sınırdışına Çıkma Yükümünün Ortaya Çıkışı

(Begründung der Ausreisepflicht) 201

Sınırdışına Çıkma Yükümü (Ausreisepflicht). 201

İkametin Hukuka Uygunluğunun Sonlandırılması; Sınırlamaların

Geçerliliğini Sürdürmesi (Beendigung der Rechtmäßigkeit des

Aufenthalts; Fortgeltung von Beschränkungen) 202

Geri Alma (Widerruf) . 205

Sınırdışı Etme (Ausweisung). 208

Sınırdışı Etme Menfaati (Ausweisungsinteresse). 209

Kalma Menfaati (Bleibeinteresse)213

Sınırdışına Çıkma Yükümlüsü Olan Yabancıların İç Güvenlik

Nedenleriyle Gözetimi (Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer aus

Gründen der inneren Sicherheit) 214

Ğ. Elektronik İkamet İzleme; Tüzük Çıkarma Yetkisi (Elektronische

Aufenthaltsüberwachung; Verordnungsermächtigung) 215

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Vierzehntes Kapitel)

 

SINIRDIŞINA ÇIKMA YÜKÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

(Durchsetzung der Ausreisepflicht)

 

Geri Gönderme (Zurückschiebung)219

Sınırdışına Sürme (Abschiebung) 219

 

İçindekiler 17

Genel Çerçeve (Allgemeiner Rahmen) 219

Sınırdışına Sürme Kararı (Abschiebungsanordnung). 222

Sınırdışına Sürme İhtarı (Androhung der Abschiebung) 223

Sınırdışına Sürme Yasağı (Verbot der Abschiebung) 226

III. Müsamaha Durumları (Fälle einer Duldung) 228

Sınırdışına Sürmenin Geçici Olarak Durdurulması (Müsamaha)

(Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung). 228

Belirsiz Kimlikli Kişiler İçin Müsamaha (Duldung für Personen mit

ungeklärter Identität) 231

Eğitim Müsamahası (Ausbildungsduldung) . 233

Çalışma Müsamahası (Beschäftigungsduldung) 236

Mekansal Sınırlama, İkamet Yeri Kayıtları, Sınır Dışına Çıkarma

Kuruluşları/Merkezleri (Räumliche Beschränkung, Wohnsitzauflage,

Ausreiseeinrichtungen). 238

Sınır Dışına Sürme Amaçlı Tutuklama (Abschiebungshaft). 240

Sınırdışına Sürme Amaçlı Tutuklamanın İcrası

(Vollzug der Abschiebungshaft). 248

VII. Sınırdışına Çıkışın Gözetimi (Ausreisegewahrsam)  249

VIII. Tamamlayıcı Hazırlık Tutuklaması (Ergänzende Vorbereitungshaft)  250

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

(Fünfzehntes Kapitel)

SORUMLULUK VE HARÇLAR

(Haftung und Gebühren)

 

Taşıyıcının Yükümleri (Pflichten der Beförderungsunternehmer) 253

Taşıyıcıların Geri Götürme Yükümü

(Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer) 253

III. Havaalanı İşletmecilerinin Yükümleri

(Pflichten der Flughafenunternehmer). 254

Masraflardan Sorumlu Olan; Teminat Sağlama

(Kostenschuldner; Sicherheitsleistung)  254

Masraflar İçin Sorumluluk Kapsamı (Umfang der Kostenhaftung) 256

Geçim Giderleri İçin Sorumluluk (Haftung für Lebensunterhalt). 257

VII. Taahhüt Beyanlarına İlişkin Geçici Hüküm

(Übergangsvorschrift zu Verpflichtungserklärungen) 258

VIII. Harçlar/Ücretler (Gebühren)  258

Zamanaşımı (Verjährung). 261

ÖNERİLEN KAYNAKÇA (Empfohlene Literatur) . 263

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
327,86   
327,86   
2
163,93   
327,86   
3
109,29   
327,86   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
327,86   
327,86   
2
163,93   
327,86   
3
109,29   
327,86   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
327,86   
327,86   
2
163,93   
327,86   
3
109,29   
327,86   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
327,86   
327,86   
2
163,93   
327,86   
3
109,29   
327,86   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
327,86   
327,86   
2
163,93   
327,86   
3
109,29   
327,86   
Kapat