%3
Mülkiyet Uyuşmazlıkları Gani Kamışlı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları IşığındaMülkiyet Uyuşmazlıkları


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
612
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248955
Boyut
16x24
Baskı
2810,00 TL 785,70 TL
(Bu ürünü aldığınızda 785 puan kazanacaksınız)
   785

Av. Gani KAMIŞLI

 

Konu Başlıkları
- Suçla Bağlantılı Mala El Koyma
- Mal Varlığının Müsaderesi
- Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Koyma
- Orman Arazileri
- Kıyı Şeridinde Kalan Araziler
- Sit Alanında Bulunan Taşınmazlar
Azınlık Vakıflarının Taşınmazları

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar Cetveli 19
Giriş 21
Birinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE
MÜLKİYET HAKKI
I. GENEL OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN YAPISI VE ÖNEMİ 23
A. Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 23
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yapısı ve Önemi 26
II. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKI 31
A. Mülkiyet Hakkı Nasıl Tanımlanabilir? 32
B. Mülkiyet Hakkı Bir İnsan Hakkı Mıdır? 34
C. Türk Hukuk Mevzuatımızda Mülkiyet Hakkı 35
D. Yargıtay Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkının Yansımaları 39
E. Danıştay Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkı 47
F. Anayasa Mahkemesi Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkının Yansımaları 50
III. GENEL OLARAK AİHS'DE MÜLKİYET HAKKI 52
A. AİHM’in Kanıt Standardı 56
B. AİHM Bir Temyiz Mercii Değildir 59
C. Mülk ve Mülkiyet Kavramına Dair Açıklamalar 59
IV. MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMI 63
A. Mülk ve Mülkiyet Hakkının Özerk Anlama Sahip Oluşu 63
1. Genel Olarak 63
2. Emsal Kararlar 64
3. AİHM’in Değerlendirmesi 75
a. AİHS’in Kavramları Özerk Yorumlama Yöntemi Sınırsız Değildir 75
b. Özerk Yorum Prensibi Yalnızca Ek Protokolün 1. Maddesindeki Mülkiyet Hakkına Has Bir Kavram Değildir 76
c. Özerk Yorum Prensibinin Öncesinde AİHM’in Bakış Açısı 77
B. Mevcut Mülk Kuralı 77
1. Genel Olarak 77
2. Emsal Kararlar 79
C. Meşru Beklenti 88
1. Genel Olarak 88
2. Her Türlü Beklentinin Ek Protokolün 1. Maddesi Uyarınca Meşru Beklenti Sayılamayacağına Dair 91
3. AİHS’de Yer Alan Diğer Maddeler Açısından Meşru Beklenti Sayılan Durumlar 94
a. Sözleşmenin 8. Maddesinde Belirtilen Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin 94
b. Sözleşmeye Ek 2. No.lu Protokolünde Belirtilen Eğitim Hakkına İlişkin 95
c. Sözleşmenin 6. Maddesinde Belirtilen Adil Yargılanma Hakkına İlişkin 96
d. Sözleşmenin 8. Maddesindeki Hak İle Birlikte Sözleşmenin 10. Maddesinde Belirtilen İfade Özgürlüğünün Birlikte İhlaline İlişkin 101
e. Sözleşmenin 14. Maddesinde Belirtilen Ayrımcılık Yasağına İlişkin 102
4. Meşru Beklentinin Tespitinde Başvurulan Temel İlkeler 103
a. Hukuki Güvenlik İlkesi 104
b. Dürüst Davranma Yükümlülüğü 107
c. Özenli Davranma Yükümlülüğü 108
V. AİHS’E EK PROTOKOL 1. MADDESİ UYARINCA MÜLKİYET HAKKININ KONUSU 111
A. Genel Olarak 111
B. AİHM İçtihatları Uyarınca Bir Şeyin Mülk Sayılabilmesi İçin Gerekli Temel Koşullar 115
1. İktisadi Bir Değere Sahip Olma Koşulu 116
2. Hukuka Uygunluk Koşulu 116
3. Maruz Kalınan Zararın Az Olmaması Koşulu 117
4. Özel Mülkiyete Elverişli Olma Koşulu 120
C. AİHS'e Ek Protokolün 1. Maddesi Bağlamında AİHM İçtihatları Uyarınca Mülkiyet Türleri 122
1. Taşınmazlar 122
2. Taşınırlar 125
a. Taşıtlar 125
aa. Arabalar 125
bb. Gemiler 131
cc. Uçaklar 132
b. Para ve Diğer Kıymetli Mallar 133
c. Altın ve Gümüş Sikkeler 133
d. Vergiler, Para Cezaları, Diğer Katkılar 136
e. Şirket Hisseleri 141
f. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 143
aa. Telif Hakkı 145
bb. Marka 147
cc. Patent 151
g. Hayvanlar 153
h. Bitkiler 156
i. Müşteri Çevresi 157
j. Taşınır Kültür Varlıkları 165
k. İmar Planlarına Dayanan Meşru Beklentilere İlişkin Mülkiyet Hakkı 169
l. Sosyal Güvenlik Pozisyonlarından ve Gelirlerinden Kaynaklanan Başvurular 170
m. Ruhsatlar 175
n. Miras Hakkı 178
o. Ek Protokolün 1. Maddesinde Belirtilen Mülkiyet Hakkının İhlalini Teşkil Eden Diğer Örnek Kategoriler 181
aa. Devlet Tarafından Çıkarılan “Belli Bir Dönemde Yapılmış Olan Sözleşme ve Tahkim Kurulu Kararlarının Uygulanmayacağına Dair” Yasa Dolayısıyla Mülkiyet Hakkı ve İhlali 181
bb. Gemi Kazasından Dolayı Devletin Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Yine Devlet Tasarrufu İle İptali Sebebiyle Oluşan Mülkiyet Hakkı ve İhlali 184
cc. Garson Servis Ücretinden (Bahşişinden) Kaynaklanan Mülkiyet Hakkı ve İhlali 185
dd. Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Belirli Tipte Balıkçılık Yapma Hakkından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı ve İhlali 186
ee. İşletmeye Dair Haklardan Kaynaklı Mülkiyet Hakkı ve İhlali 187
VI. AİHS SİSTEMİNDE MÜLKİYET HAKKI KORUMASINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER 187
A. Gerçek Kişiler 188
1. Çocuğun Mülkiyet Hakkının Korunması 188
2. Cenin’in Mülkiyet Hakkının Korunma Durumu 190
3. Yabancıların Mülkiyet Haklarının Ek Protokolün 1. Maddesinin Korumasından Yararlanması ve Konu Hakkındaki AİHM İçtihadı 191
B. Ek Protokolün 1. Maddesi Uyarınca Malik Olabilme Kriterleri 194
1. Başvurucu İç Hukukta Da Malik Statüsüne Sahip Olmalıdır 194
2. Müdahaleden Kaynaklı Bir Zarar Görme/Mağdurluk Durumu Söz Konusu Olmalıdır 195
3. Mağdur Statüsünün Kabulü İçin Başvurucu Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olmalıdır 198
C. Devletlerin Yapmış Olduğu Başvurulara İlişkin Mağduriyet Durumu 199
D. Tüzel Kişiler 200
1. Kamu Tüzel Kişileri AİHM’e Başvuru Yapabilir Mi? 201
2. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Başvurucu Sıfatı 203
a. Kiliseler ve Manastırlar 203
b. Vakıflar ve Dernekler 205
c. Anonim Şirketler 206
d. Limited Şirketler 207
e. Kooperatifler 209
f. Bankalar 209
g. Holdingler 210
h. Siyasi Partiler 210
i. Spor Kulüpleri 211
VII. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI BAĞLAMINDA DEVLETLERİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ 212
A. Pozitif Yükümlülük Kavramına Dair Tanımlamalar ve AİHM’in Değerlendirmeleri 214
B. Devletlerin Ekonomik Kaynaklarının Yetersizliği Pozitif Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Açısından Haklı Bir Gerekçe Midir? 218
C. Pozitif Yükümlülükler Açısından Devletlerin Takdir Yetkisi 224
D. Pozitif Yükümlülüklerin AİHS’de Yer Alan Diğer Haklar Açısından Görünümleri 226
E. Mülkiyet Hakkı Konusunda Devletlerin Pozitif Yükümlülüklerine Örnekler 231
1. Paranın Değer Kaybetmesini Önleme Yükümlülüğü 231
2. Kişilerin Mülkünden Yararlanmasını Temin Etme Yükümlülüğü 233
3. Mülkü Elinden Alınan Kişiye Tazminat Ödeme Yükümlülüğü 234
4. Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 236
VIII. AİHM’İN MÜDAHALELERİ İNCELEME YÖNTEMİ: ÜÇ KURAL PRENSİBİ 242
A. Birinci Kural: Mal ve Mülkün Dokunulmazlığı İlkesinin İhlali 248
B. İkinci Kural: Mal ve Mülkten Yoksun Bırakma 252
1. İkinci Kuralda Belirtilen Mülkten Yoksun Bırakılmaya Örnek Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önüne Gelen Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Kaynaklı Başvurular 254
a. Kamulaştırmaya İlişkin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları 254
aa. Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinden Doğan Mülkiyet Hakkı İhlalleri ve Söz Konusu Maddenin İptali Sonrasındaki Durum 254
bb. Kamulaştırma'da Yeterli Tazminat Ödenmeden Mülkten Yoksun Bırakma 256
cc. Ek Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi 264
b. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları 266
aa. İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Eylemine Dair Yargıtay İçtihatları 266
bb. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Örnek AİHM Kararları 271
c. Kamulaştırma Benzeri Bir Müdahale: Millileştirme 272
aa. AİHM’e Taşınan Millileştirme Uygulamalarından Kaynaklı İhlal İddialarına Örnekler 272
C. Üçüncü Kural: Mal ve Mülkün Kullanımının Kontrol Edilmesi 274
1. Mallara El Konulması ve Malların Müsadere Edilmesi 274
a. Mallara El Konulması 274
b. Malların Müsadere Edilmesi 278
2. İmar Hukuku Kapsamındaki Müdahaleler 283
3. Kira Kontrolleri Şeklindeki Müdahaleler 284
4. Ruhsat İptali Şeklindeki Müdahaleler 285
5. İflas Eden Tacirin İflas Masasına Dahil Mallar Üzerindeki Haklarının Yasaklanması Şeklindeki Müdahale 286
6. Vergi Hukukuna Dayalı Müdahaleler 286
IX. ORANTISALLIK 288
A. Orantısallık İlkesine İlişkin AİHM İçtihadı 291
B. AİHM Önüne Gelen Uyuşmazlıklarda Müdahalenin Orantılı Olup Olmadığı Belirlenirken Sorulması Gereken Sorular 296
1. Müdahalenin Ağırlığı ve Mülke Etkisi Ne Kadardır? 296
2. İdarenin İşlem ve Eylemleri Tutarlılık Arz Etmekte Midir? 301
3. Başvurucu Özenli Davranma Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Midir? 302
4. Mülkünden Mahrum Bırakılan Kişiye Tazminat Ödenmiş Midir? 304
X. MÜLKİYET HAKKINA YAPILACAK MÜDAHALELERİN MEŞRU SAYILABİLMESİ İÇİN MÜDAHALELERDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR 311
A. Hukuk Tarafından Öngörülme 312
1. Hukuk Tarafından Öngörülme Kavramına Genel Bakış 312
a. Hukukilik Prensibinin Sağlanması İçin Gerekli Alt Koşullar 318
aa. Ulaşılabilirlik Koşulu 318
b. Öngörülebilirlik Koşulu 320
B. İdarenin ve Yargı Organlarının Vermiş Oldukları Kararların Keyfi Olmaması Koşulu 323
C. Aynı Uyuşmazlıklara Dair Yeknesak Kararların Alınması Koşulu 324
D. Yargı Kararlarının Uygulanması Koşulu 325
E. Uluslararası Hukukun Genel İlkelerine Uygun Olma Koşulu 327
XI. KAMU YARARI 327
A. Türk Yüksek Mahkeme Kararlarında Kamu Yararı 329
B. Devletlerin Kamu Yararı Konusundaki Takdir Hakkı 331
C. Devletlere Verilen Takdir Yetkisinin Aşılması 334
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Uyarınca Kamu Yararı Sayılan Durumlar 335
1. Sosyal ve Ekonomik Hayatı Düzenleyici Genel Tedbirler 335
2. Genel Ahlakın Korunması Amacı 337
3. Suçu Önleme Amacı 338
4. Vergi, Benzer Katkılar ve Kamu Görevi Niteliğindeki Zorunlu Çalışmaların Yerine Getirilmesi Amacı 339
5. Kamunun Güvenliğini Sağlama Amacı 341
6. Ulusal Savunma Amacı 342
7. Çevrenin Korunması Amacı 343
8. Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması Amacı 346
XII. MÜLKİYET HAKKININ ADİL YARGILANMA HAKKI İLE İLİŞKİSİ 348
A. Genel Olarak 348
B. Mülkiyet Hakkı İle Birlikte Adil Yargılanma Hakkının İhlalini İçeren Durumlara Örnekler 350
1. Adil Yargılanma Hakkının Şartlarından Biri Olan Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali 350
2. Yargı Kararlarına Uyulması 352
3. Kesinleşmiş Kararların Üst Yargı Organının Kararı İle Bozulması 353
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK AİHM'İN
MÜLKİYET HAKKINA DAİR İHLAL KARARLARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM
I. ORMANLAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKI UYUŞMAZLIKLARI 357
A. Ormanların Mülkiyet Hakkına Dair Uyuşmazlıklarda AİHM'in Görüşü 358
B. Ormanların Mülkiyet Hakkına İlişkin Uyuşmazlıklar ve AİHM Kararları 360
II. KIYILARDA MÜLKİYET SORUNU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN GÖRÜŞÜ 373
A. Genel Olarak 373
B. Kıyı Şeridinde Kalan Arazilere Dair Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve AİHM Önüne Gelen Örnek Başvurular 375
A. Başvuranlar Aleyhinde Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi Önünde Gayrimenkulün Tapu Sicil Kaydının İptali İçin Başlatılan Usul İşlemleri 380
B. Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tazminat İçin Başlatılan Usul İşlemleri 381
III. AZINLIK VAKIFLARININ TAŞINMAZ EDİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR 384
A. Genel Olarak 384
B. Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinmesine İlişkin AİHM'e Yapılan Mülkiyet Hakkı Bağlamındaki Başvurulara Dair Örnekler 386
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE PARTİ KAPATMA DAVALARI 403
A. Değerlendirme 405
B. Siyasi Partiler İle Bağlantılı Mülkiyet Hakkı İhlalleri 406
V. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN OLARAK AİHM’E YAPILAN BAŞVURULAR 409
A. Kamulaştırma Bedelinin Yetersizliğine Dair Başvurular 420
B. Ek Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklı Başvuru Örnekleri 430
C. Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiş Olan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinin İptali Öncesindeki Uygulamadan Kaynaklanan Başvurular 434
D. Kamulaştırma İşlemlerindeki Usulsüzlüklerden Kaynaklanan Başvurular 438
VI. KESİN HÜKMÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI BAŞVURULAR 446
VII. KAMU YARARI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZDAN MAHRUM BIRAKMA 457
VIII. KAMU SAĞLIĞI NEDENİYLE MÜLKTEN MAHRUM BIRAKILMA 458
IX. KÜLTÜREL MİRASI KORUMAYA DAİR KAMU YARARI SEBEBİYLE MÜLKTEN MAHRUM BIRAKMA 463
X. EK PROTOKOLÜN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜKSEK MAHKEME MASRAFLARININ ÖDENMESİNİN TALEP EDİLMESİ SONUCU YAPILAN BAŞVURULAR 471
XI. BOŞANMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MÜLGA MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN MAĞDURİYET İDDİALARI 479
XII. MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA DAİR BAŞVURULAR 484
XIII. TAPU KANUNU’NUN 35. MADDESİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE YORUMLANMA VE UYGULANMA ŞEKLİ NEDENİYLE AİHM ÖNÜNE GELEN BAŞVURULAR 485
XIV. VERASET İLAMININ İPTALİ 490
XV. DEVLETİN KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKINA GELECEK ZARARLARI ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIKTAN DOLAYI YAPILAN BAŞVURULAR 505
XVI. ALTIN İŞLEME TESİSİNDE SİYANÜR KULLANILMASI DOLAYISIYLA BAŞVURUCULARIN ARAZİLERİNİN OLUMSUZ OLARAK ETKİLENMESİ HAKKINDA 506
XVII. EL KOYMA VE MÜSADERE KONULU BAŞVURULAR 509
A. Genel Olarak 509
B. El Koyma 522
C. Taşınır ve Taşınmazlara Birlikte El Konulması Sonucu Yapılan Başvurular 525
XVIII. BELEDİYE MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN İHLALLERE İLİŞKİN BAŞVURULAR 548
XIX. DERNEKLERLE İLGİLİ AİHM ÖNÜNE GELEN UYUŞMAZLIKLAR 551
XX. AİHM ÖNÜNE GELEN KOOPERATİFLER İLE İLGİLİ BAŞVURULAR 555
XXI. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDAN KAYNAKLANAN BAŞVURULAR 559
XXII. TAŞINMAZIN BULUNDUĞU SEMTİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN BAŞVURULAR 566
Üçüncü Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİNE
MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA
YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULAR
I. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 574
A. Anayasa Mahkemesi Ancak 23.09.2012 Tarihinden Sonra Kesinleşmiş Olan Karar ve İşlemler Aleyhine Olan Bireysel Başvuruları İncelemektedir 574
B. Anayasa Mahkemesine Yalnızca Anayasamızda ve AİHS’de Yer Alan Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlali Sebebiyle Bireysel Başvuruda Bulunulabilmektedir 575
C. Anayasa Mahkemesine Yalnızca Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesinden Sonra Başvurulabilmektedir 587
D. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurunun Konusu Bir Kamu Gücü Tarafından Yapılan İhlal Olmalıdır 590
E. Yasama İşlemleri İle Düzenleyici İdari İşlemler ve Anayasanın Yargı Denetimi Dışında Bıraktığı İşlemler Aleyhine Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulamamaktadır 591
II. MÜLKİYET HAKKINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULARIN ŞARTLARI 592
A. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu Ancak Hakkı Doğrudan Etkilenen Kişiler Yapabilmektedir 592
B. Kamu Tüzel Kişileri Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunamazlar 595
C. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Harca Tabi Olup Doğrudan ya da Mahkemeler veya Yurt Dışı Temsilcilikler Vasıtasıyla Yapılabilir 598
D. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Yerine Getirilmesi Gereken Usuli Şartlar 600
1. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi 601
2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Usulü 603
E. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları 606
F. Anayasa Mahkemesi Önüne Gelen Başvuruların Esas Yönünden İncelenmesi 608
G. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurulara İlişkin Pilot Kararlar Verebilmektedir 610
H. Anayasa Mahkemesi Keyfilik Yahut Açık Bir Takdir Hatası Bulunmaması Durumunda Yerel Mahkeme Kararlarına Saygı Duymaktadır 611
İ. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurularda Esas İncelemenin Sonuçlanması 612
J. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurulara İlişkin Kararları Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Dahi Teşkil Edebilmektedir 614
III. MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILMIŞ OLAN BAŞVURULARA ÖRNEKLER 615
A. Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Kaynaklı Başvurular 615
B. Yasal Düzenlemeler Uyarınca Kişilerin Belediyelerden Alacaklarını Tahsil Edememesinden Kaynaklı Başvurular 619
C. Vergi Hukukuna Dayalı Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Başvurular 624
1. Fazla Alınan Verginin Mahkeme Kararı İle Faiz İşletilmeden Geri Verilmesi 624
2. Vergi Borcu Nedeniyle Haciz İşlemi Uygulanmasına Dayalı Başvurular 626
D. Kamulaştırma Uygulamalarından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları 628
1. Kamulaştırılan Taşınmaza Düşük Bedel Takdir Edilmesi 628
2. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesi ve Aradan Geçen Zaman İçin Alacağa Faiz İşletilmemesi 630
3. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Başvurular 633
4. Kamulaştırmasız El Atma Sonrasındaki Uyuşmazlığa İlişkin Yargılamanın Uzun Sürmesi Nedeniyle Taşınmazı Kullanamama 636
E. Taşınmazların Sit Alanı İlan Edilmesinden Kaynaklı Başvurular 636
F. Kişilerin Sahibi Olduğu Taşınmazların Orman Vasfında Olduğu Gerekçesi İle Hazineye Devredilmesinden Kaynaklı Başvurular 641
G. Taşınmazların Kıyı Şeridinde Bulunduğunun Tespiti İle Tapularının İptal Edilerek Hazineye Geçirilmesinden Kaynaklı Başvurular 649
H. Diğer Bireysel Başvuru Konularına Örnekler 651
1. Devlet Memurluğundan Çıkarılma 651
2. Araç Müsaderesi 651
3. Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Uzun Sürmesi 654
4. Maden Ruhsatı Başvurusunun Reddi 654
5. Emekliliğe Esas Ek Göstergenin Olması Gerekenden Düşük Belirlenmesi 655
6. Yüksek ve Düşük Miktarlarda Prim Ödeyenlerin Aynı Emekli Aylığını Almak Durumunda Kalması 655
7. Emekli İkramiyesinin Eski Katsayılar Üzerinden Hesaplanması 656
8. Yaş Haddinden Emekli Edilme İşleminin İptali İçin Açılan Davanın Reddi 656
Kitapta Kullanılan Kararlar 659
Kaynakça 683
Kavramlar Dizini 699

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
785,70   
785,70   
2
392,85   
785,70   
3
261,90   
785,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
785,70   
785,70   
2
392,85   
785,70   
3
261,90   
785,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
785,70   
785,70   
2
392,85   
785,70   
3
261,90   
785,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
785,70   
785,70   
2
392,85   
785,70   
3
261,90   
785,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
785,70   
785,70   
2
392,85   
785,70   
3
261,90   
785,70   
Kapat