Vasiyetnamenin Tenfizi ve İptali Davaları Aydın Tekdoğan

Vasiyetnamenin Tenfizi ve İptali Davaları


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
599
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264405
Boyut
16x24
Baskı
3Konu Başlıkları
- İlgili Konu ve Kavramlar
- Ölüme Bağlı Tasarruflar
- Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin İptali

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
I. MİRASIN AÇILMASI 19
II. MİRASÇI 20
A. Genel Olarak 20
B. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 21
1. Birinci Zümre Mirasçılar 22
2. İkinci Zümre Mirasçılar 25
3. Üçüncü Zümre Mirasçılar 26
4. Evlatlığın Mirasçılığı 27
5. Devletin Mirasçılığı 28
6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 29
a. Genel Olarak 29
b. İntifa Hakkı 30
C. Atanmış (İradi) Mirasçı 31
III. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER 31
A. Mirastan (Iskat) Çıkarma 31
1. Genel Olarak 31
2. Iskat Çeşitleri 35
a. Cezai (Olağan) Iskat 36
aa. Genel Olarak 36
ab. Cezai Iskatın Nedenleri 36
ac. Cezai Iskatın Sonuçları 37
b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat 38
3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları 39
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 40
B. Mirastan Yoksunluk 40
1. Genel Olarak 40
2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 41
3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları 42
C. Mirasın Reddi 42
1. Mirasın Gerçek Reddi 42
2. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 47
3. Mirasın Reddinin Sonuçları 50
4. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 53
5. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali Davası (TMK 610) 55
6. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali Davası
(TMK 617/1) 58
7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 61
8. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali Davası (TMK 618) 61
D. Mirastan Feragat 63
1. Genel Olarak 63
2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 65
IV. MİRASIN KAZANILMASI 65
A. Külli Halefiyet 65
B. Miras Ortaklığı 70
V. TEREKE TEMSİLCİSİ 74
VI. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 77
VII. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) 80
A. Genel Olarak 80
B. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 81
C. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 83
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
I. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI 85
A. Genel Olarak 85
B. Sağlararası Tasarruflar 87
C. Ölüme Bağlı Tasarruflar 88
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ 94
A. Genel Olarak 94
B. Şekli (Geniş) Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 94
C. Niteliklerine Göre Ölüme Bağlı Tasarruflar 96
1. Genel Olarak 96
2. Mirasçı Ataması ile Belirli Mal Vasiyeti Arasındaki Farklar 96
3. Tasarrufun Niteliğinin Tespiti 98
III. VASİYETNAME 99
A. Genel Olarak 99
B. Ortak Vasiyetname 101
C. Vasiyet Yapma Ehliyeti 105
1. Genel Olarak Ehliyet 105
2. Vasiyetname Yapma Ehliyeti 108
D. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler 109
1. Genel Olarak 109
2. Resmi Vasiyetname 110
a. Genel Olarak 110
b. Okuma Yazma Bilenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname 113
c. Okuma Yazma Bilmeyenlerin (Okuma Yazma Yeteneği Olmayanların) Yapacakları Resmi Vasiyetname 115
d. Resmi Vasiyetname Düzenlenirken Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri 118
e. Diğer İşlemler 123
3. El Yazılı Vasiyetname 125
4. Sözlü Vasiyetname 128
E. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler 130
1. Mirasçı Ataması 130
2. Belirli Mal Vasiyeti 133
a. Genel Olarak 133
b. Belirli Mal Vasiyetinin Çeşitleri 137
F. Vasiyetnameden Dönme (Rücu) 140
1. Açık Dönme 142
2. Yok Etmek Suretiyle Dönme 142
3. Örtülü Dönme 143
4. Vasiyetnamenin Kazaen veya Üçüncü Kişinin Fiili ile Yok Olması 150
5. Vasiyetnamenin Zıyaı (Yok Olması) 151
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİ 151
A. Genel Olarak 151
B. Miras Sözleşmesinin Şekli 154
1. Sözleşmelerde Şekil 154
2. Miras Sözleşmesinin Düzenlenme Şekli 155
C. Miras Sözleşmesi Yapmak Ehliyeti 156
D. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri 157
1. Olumlu Miras Sözleşmesi 157
2. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi) 159
a. Genel Olarak 159
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli 161
c. Feragat Sözleşmesinin Hükümleri 162
d. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 167
e. Mirasçıların Tenkis Talebi 168
E. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi 169
F. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller 171
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YÜKLEMELER VE KOŞULLAR 171
A. Genel Olarak 171
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda 174
1. Genel Olarak 174
2. Koşullar 176
3. Yüklemeler 179
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKAMELER 181
A. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame) 181
B. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame) 182
VII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA VAKIF KURMA 184
VIII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU 189
Üçüncü Bölüm
VASİYETNAMENİN TENFİZİ
I. GENEL OLARAK 199
II. İSTİHKAK İSTEMLİ TENFİZ DAVASI 208
III. VASİYETİN TENFİZİ (YERİNE GETİRİLMESİ) KOŞULLARI 221
A. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu 221
B. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu 225
C. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu 234
D. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu 241
IV. DAVANIN TARAFLARI 246
A. Davacı 246
B. Davalı 253
V. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ 256
VI. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 262
A. Görevli Mahkeme 262
B. Yetkili Mahkeme 264
VII. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEF’İLER 266
A. İptal ve Tenkis Def’i 266
B. Zamanaşımı Def’i 273
VIII. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 278
A. Dava Dilekçesi Örneği 278
B. Cevap Dilekçesi Örnekleri 279
1. Vasiyetnamenin Açılıp Okunmadığı Savunması 279
2. Vasiyetnameye Konu Taşınmazın Terekede Bulunmadığı Savunması 280
3. İptal ve Tenkis Def'inin Savunma Yoluyla İleri Sürülmesi 281
4. Zamanaşımı Definin Savunma Yoluyla İleri Sürülmesi 282
5. Boşanma Savunması 283
6. Vasiyetnameden Dönüldüğü Savunması 284
7. Vasiyetnamenin İptaline Karar Verildiği Savunması 285
Dördüncü Bölüm
VASİYETNAMENİN İPTALİ
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK 287
A. Genel Olarak 287
B. Hükümsüzlük Halleri 289
1. Mirastan Yoksunluk 289
2. Lehtarın veya Atanan Mirasçının Mirasbırakandan Önce Ölmesi 289
3. Vasiyetnamedeki Koşulun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmemesi 290
4. Boşanmanın veya Evlenmenin Butlanının Gerçekleşmesi 292
5. Sözlü Vasiyetin Süresinde Hâkime Teslim Edilmemesi 294
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL 295
A. Genel Olarak 295
B. İptal Nedenleri 301
1. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal 312
a. Genel Olarak 312
aa. Fiil Ehliyeti 312
ab. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Şartlar 312
aba. Ergin (Reşit) Olmak 312
abb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 313
abc. Kısıtlı Olmamak 313
ac. Ehliyetsizliğin Sonuçları 314
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Ehliyetsizlik Nedeniyle İptali 317
2. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal 329
a. Genel Olarak 329
aa. Yanılma (Hata, Aldanma) 331
aaa. Genel Olarak 331
aab. Saikte Yanılma (Saik Hatası) 334
aac. Esaslı Yanılma (Açıklamada Yanılma) 336
aad. Esaslı Yanılma Halleri 339
aae. İletmede Yanılma 343
aaf. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi 343
aag. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu 344
ab. Aldatma (Hile, Yanıltma) 345
aba. Genel Olarak 345
abb. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları 349
abc. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları 353
ac. Korkutma (İkrah–Tehdit) 354
aca. Genel Olarak 354
acb. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Şartları 357
acc. Korkutmanın sonuçları 360
ad. İrade Bozukluklarının Sonuçları 360
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların İrade Bozukluğu Nedeniyle İptali 369
ba. Genel Olarak 369
bb. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 371
bc. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 373
bd. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 375
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal 382
a. Genel Olarak 382
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedenleriyle İptali 389
4. Şekle Aykırılıktan İptal 393
a. Genel Olarak 393
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekle Aykırılık Nedeniyle İptali 393
ba. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 395
baa. Okuma Yazma Bilenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali 402
bab. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Düzenlettirdikleri Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali 408
bac. Memur ve Tanıkların Niteliklerinden Kaynaklanan İptal 417
bad. Lehine Tasarruf Yapılanların Niteliklerinden Kaynaklanan İptal 421
bb. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali 424
bc. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 429
bd. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vasiyetnamelerin İptali 431
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 436
A. Genel Olarak 436
B. İyiniyetli Zilyede Karşı 440
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı 453
D. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemindeki Uygulama 454
E. Davanın Islahı Halinde Süre 459
F. Sürelerin Niteliği 461
G. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 465
H. İptal Def’i 466
IV. İSPAT 469
V. İPTAL HÜKMÜ VE SONUÇLARI 477
A. Genel Olarak Hüküm 477
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm 478
VI. DAVANIN TARAFLARI 485
A. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 485
B. İptal Davasında Davacı 494
C. İptal Davasında Davalı 498
VII. GÖREVLİ MAHKEME 503
A. Genel Olarak 503
B. İptal Davasında Görevli Mahkeme 511
VIII. YETKİLİ MAHKEME 513
A. Genel Olarak 513
B. İptal Davasında Yetkili Mahkeme 521
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 523
A. Yargılama Gideri 523
B. Harç 530
1. Genel Olarak 530
2. Başvurma Harcı 531
3. Karar ve İlam Harcı 531
4. İptal Davasında Harç 537
C. Vekâlet Ücreti 538
1. Genel Olarak 538
2. İptal Davalarında Vekâlet Ücreti 544
X. TENKİS DAVASI İLE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 546
A. Genel Olarak Tenkis Davası 546
B. Tenkis Davası ile Vasiyetnamenin İptali Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği 556
C. Mirastan Iskat Tasarrufunun İptali ve Tenkisi 562
XI. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 577
A. Dava Dilekçesi Örnekleri 577
1. Ehliyetsizlik Nedeniyle İptal İstemi 577
2. İrade Bozukluğu Nedeniyle İptal İstemi 578
3. Koşulun Hukuka Aykırılığı Nedeniyle İptal İstemi 579
4. Mirastan Çıkarmanın (Iskatın) İptali İstemi 580
5. Resmi Vasiyetnamenin Lehine Tasarruf Yapılanın Sıfatı Nedeniyle İptali İstemi 581
6. Resmi Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali İstemi 582
7. Resmi Vasiyetnamenin Tanığın Sıfatı Nedeniyle İptali İstemi 583
8. El Yazılı Vasiyetnamenin Şekle Aykırılıktan İptali İstemi 584
B. Cevap Dilekçesi Örnekleri 585
1. Davanın Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmadığı Savunması 585
2. İrade Bozukluğunu Bilen Mirasbırakanın İşlemden Dönmediği Savunması 586
3. Mirasbırakanın Hukuki İşlem Ehliyetinin Bulunduğu Savunması 587
4. Vasiyetnamedeki Koşulun Hükümsüz Olduğu Savunması 588
Yararlanılan Kaynaklar 589
Kavramlar Dizini 591

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat