Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku Bahri Öztürk

Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
766
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750270413
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Dr. h.c. mult Bahri ÖZTÜRK

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukunun (Dijital Ceza Muhakemesi Hukukunun) Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
- Ceza Muhakemesinde (Dijital Ceza Muhakemesinde) İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Özel Hayatın Gizliliği Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Dijital Ceza Muhakemesine Etkileri
- Ceza Muhakemesi (Dijital Ceza Muhakemesi) Teşkilâtı
- Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Ceza Muhakemesinde (Dijital Ceza Muhakemesinde) İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
- Denetim Muhakemesi (Kanun Yolları)
Dijital Ceza Muhakemesi Rehberi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 25
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TANIMI 31
I. Genel Olarak 31
II. Dijital Terimler 32
II. Amacı 36
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 36
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TARİHÇESİ 36
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ) HUKUKUNUN KAYNAKLARI 40
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI,
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 43
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 45
I. Yer Bakımından Uygulama 45
II. Zaman Bakımından Uygulama 45
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 47
I. Genel Olarak 47
II. Dava Şartları 47
1. Çeşitleri 47
A. Şikâyet 48
B. Dava Süresi 52
C. İzin 53
D. Talep 54
E. Yargı Bulunmaması 55
F. Açık Dava Bulunmaması 55
G. Önödeme 56
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 58
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 69
III. Yargılama Şartları 69
1. Çeşitleri 69
A. Sanığın Hazır Bulunması 69
a. Gaiplik 69
b. Sanığın Yokluğu Halleri 71
aa. Kavram 71
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 72
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 73
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 74
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 75
c. Kaçaklık 76
aa. Kavram 76
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 78
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 78
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 78
ccc. Özel Elkoyma 80
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 81
d. Eski Hale Getirme 81
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 81
C. Bekletici Sorunun Çözümü 82
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 82
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 83
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE) İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 85
I. Hukuk Devleti İlkesi 85
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 85
2. Adaletin Sağlanması 86
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 87
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 89
III. İşkence Yasağı 92
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 96
1. Genel Olarak 96
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 97
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 99
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 99
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 100
c. Makul Sürede Yargılama 100
d. Aleniyet 105
e. Denetim 105
f. Silahların Eşitliği 107
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 110
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 111
VI. Meram Anlatma İlkesi 112
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 114
VIII. Halka Açıklık İlkesi 115
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 116
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 121
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 123
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 125
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 128
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 128
XV. Öteki İlkeler 131
§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 132
I. Hak Arama Hakkı 132
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 133
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 133
2. Hakları Öğrenme Hakkı 133
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 134
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 135
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 135
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı
(Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 136
VII. Savunma Hakkı 136
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 138
IX. Tercüman Hakkı 139
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 139
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 142
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 143
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 143
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ,
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 144
§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK
ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 144
4. Bölüm
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ YÖNÜYLE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN
DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNE ETKİLERİ
§ 1. GENEL OLARAK 147
§ 2. DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNİN KİMİ UYGULAMALARI YÖNÜYLE
ÖZEL HAYATIN KORUNMASI 152
I. Sorgu Tarihinin Mahkemece Şüpheliye Mesaj ile Haber Verilmesi 153
II. MOBESE Kayıtlarının Suçun Aydınlatılmasında Kullanılması 153
III. Elektronik Kelepçe 154
IV. Blokzincir (Blockchain) Ağlarındaki Veriler 156
V. İdari ve Adli Kolluk Makamlarının İhtisaslaşması 157
§ 3. KVKK’NIN GETİRDİĞİ İSTİSNALARIN DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 157
§ 4. MUKAYESELİ HUKUKTA CEZA MUHAKEMESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 160
I. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 160
II. Fransız Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 190
III. İtalyan Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 191
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ) TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 195
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 199
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 200
§ 4. YARGITAY 203
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 204
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 209
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 209
1. Tarafsızlık 210
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 212
a. Görev Yasakları 212
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 214
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 215
a. İddia 215
b. Savunma 216
c. Yargılama 216
2. Bağımsızlık 218
II. Hâkimlerin Çeşitleri 221
III. Hâkimlerin Yetkileri 222
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 222
A. Genel Olarak 222
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 225
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 225
b. Bağlantı (İrtibat) 225
aa. Anlamı 225
bb. Çeşitleri 225
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 226
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 226
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 226
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 226
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 226
aaa. Birleştirme 227
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 229
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 230
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 230
A. Genel Olarak 230
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 233
a. Muhakemenin Nakli 233
b. İstinabe 234
c. Bağlantı 236
3. Kişi Bakımından Yetki 237
A. Genel Olarak 237
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 237
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 237
IV. Bir Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Dijital Hakim 239
§ 2. SAVCI 243
I. Kavram 243
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 245
1. Genel Olarak 245
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 246
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 249
4. Savcı Taraf Değildir 250
5. Savcı Özerktir 250
6. Yer Bakımından Yetki 250
7. Soruşturma Mecburiyeti 250
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 251
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 255
10. Bir Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Dijital Savcı 258
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 260
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 260
II. Katılan (müdahil) 267
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 270
§ 5. MÜDAFİ (DİJİTAL MÜDAFİ) 277
§ 6. ADLİ KOLLUK (DİJİTAL ADLİ KOLLUK) 301
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 307
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 309
§ 2. ÇEŞİTLERİ 309
§ 3. SÜRELER 311
I. Çeşitleri 311
II. Eski Hale Getirme 311
§ 4. BİLDİRİLMESİ 313
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 317
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 318
8. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE) İSPAT
§ 1. ESASLARI 321
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 324
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 324
II. Tanık Açıklamaları 326
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 350
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 351
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 354
VI. Dijital Deliller 357
VII. Belirtiler 360
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 361
I. Delillerin Toplanması 361
1. Esasları 361
2. Sorgu (İfade Alma) 364
A. Genel Olarak 364
a. Terim 364
b. Kavram 365
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 367
C. Sorgunun Dijitalleşmesi 367
3. Keşif 373
A. Genel Olarak 373
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 375
a. Ölü Muayenesi 375
b. Otopsi 376
4. Diğer Delil Toplama Yöntemleri (Koruma Tedbirleri) 378
II. Delillerin Muhafazası 378
III. Delillerin Değerlendirilmesi 379
1. Esasları 379
2. Bilirkişi 380
3. Delil Yasakları 388
A. Kavram 388
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 391
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 391
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 392
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 393
aa. Genel Olarak 393
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 393
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 397
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 400
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 401
IV. Dijital Delillerin Toplanması ve Muhafazası, Dijital Delillerde Delil Yasağı 402
9. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 407
I. Terim, Tanım 407
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 407
1. Yasal Dayanak 407
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 407
A. Şüphe 407
B. Çeşitleri 408
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 408
b. Yoğun Şüphe 408
aa. Yeterli Şüphe 409
bb. Kuvvetli Şüphe 409
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 409
4. Geçici Olması 409
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın
Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya
Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 410
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 410
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 410
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 410
§ 2. ÇEŞİTLERİ 411
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 411
1. Tanım 411
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 412
3. Yakalamanın Koşulları 413
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 413
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 415
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 416
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 417
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 418
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 418
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 419
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 420
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 420
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 421
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 422
a. Genel Olarak 422
b. Koşulları 423
c. Gözaltı Süresi 423
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 426
H. Yeniden Yakalama Yasağı 426
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 427
II. Tutuklama 429
1. Tanım 429
2. Hukuksal Niteliği 430
3. Amacı 430
4. Koşulları 431
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 431
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 432
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 433
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 433
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 434
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 435
D. Ölçülülük 436
a. Genel Olarak 436
b. Tutuklama Yasakları 437
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 437
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin
Mümkün Bulunmaması 438
5. Tutuklama Kararı 438
A. Hakim Kararı 438
B. Kararın Gerekçeli Olması 440
6. Tutuklama Süresi 442
7. Tutuklama Usulü 446
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 447
9. İtiraz 448
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 450
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 450
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 451
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 451
B. Güvence (Teminat) Belgesi 451
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 452
A. Genel Olarak 452
B. Tutukluların Hakları 453
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 453
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 454
c. Haberleşme Hakkı 454
d. Çalışma Hakkı 454
C. Tutukluların Yükümlülükleri 455
III. Adli Kontrol 456
1. Tanım 456
2. Amacı 458
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 458
4. Uygulanma Koşulları 461
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 461
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 461
5. Adli Kontrol Kararı 462
6. Sona Ermesi 463
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 464
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 466
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 466
IV. Zorla Getirme 467
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 467
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 468
V. Arama 469
1. Tanım 469
2. Hukuksal Nitelik 470
3. Aramanın Koşulları 471
A. Makul Şüphe 471
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 472
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 474
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 474
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 475
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 475
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 475
a. Üstte Arama 475
b. Eşyada Arama 476
c. Konutta Arama 476
d. İşyerinde Arama 476
e. Araçta Arama 480
4. Arama Kararı veya Emri 481
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 481
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 483
A. Genel Olarak 483
B. Dijital Verilere İlişkin Arama 484
7. Online Arama 487
A. Genel Olarak 487
B. Karanlık Ağ (Darknet) 489
VI. Elkoyma 490
1. Tanım 490
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 490
3. Koşulları 491
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 491
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 491
4. Elkoyma Kararı 491
5. Çeşitleri 492
A. Basit Elkoyma 492
B. Özel Elkoyma 493
a. Postada Elkoyma 493
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 494
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 496
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 496
e. Bilgisayarlara Elkoyma 497
aa. Genel Olarak 497
bb. Dijital Verilere Elkoyma 498
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 501
g. Kripto Paraya (Varlığa) Elkoyma 501
aa. Kripto Para (Varlık) 501
bb. Aracı Kurumların Cezai Sorumluluğu 503
6. Yargısal Denetim 507
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 508
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından
Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 508
7. Sona Ermesi 508
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 508
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 509
A. Tanım 509
B. Amaç 509
C. Hukuksal Nitelik 510
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 510
a. Dış Beden Muayenesi 511
b. İç Beden Muayenesi 512
aa. Uygulanma Koşulları 512
bb. Tedbirin Uygulanması 515
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 516
dd. Denetim Muhakemesi 517
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 517
F. Dijitalleşmenin Sağlık Sektörüne ve Ceza Muhakemesinde
Moleküler İncelemelere Etkisi 518
2. Fizik Kimliğin Tespiti 520
3. Yer Gösterme 523
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 525
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 551
6. Teknik Araçlarla İzleme 557
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 560
I. Dayanak 560
II. Tazminat Nedenleri 561
III. Tazminatın Kapsamı 563
IV. Yargılama 564
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 564
2. Taraflar 564
3. Süre 565
4. İstem 565
5. İnceleme 566
V. Tazminatın Geri Alınması 566
VI. Rücu 566
10. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 569
§ 2. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 570
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİ 573
I. Kavram 573
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 573
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 576
1. Genel Olarak 576
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 578
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 581
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 584
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 586
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 586
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 588
VI. Soruşturma İşlemleri 589
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 591
2. İddianame Düzenlenmesi 596
§4. ARA MUHAKEME EVRESİ 596
I. Genel Olarak 596
II. İddianame Düzenlenmesi 598
III. İddianamenin İncelenmesi 600
1. Şekli Yönden İnceleme 600
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 602
IV. İnceleme Süresi 606
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 606
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 607
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 607
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 608
§ 5. KOVUŞTURMA EVRESİ 608
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 610
II. Duruşma Devresi 612
III. Son Karar Devresi 626
11. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 641
I. Kavram ve Tanım 641
II. Amacı 641
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 642
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 642
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 643
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 645
1. Genel Açıklama 645
2. C. Savcısı 645
3. Şüpheli veya Sanık 646
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış,
Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette
Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 647
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 648
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 649
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler
(CMK m. 256, m. 257/2) 650
8. Diğer Kişiler 650
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 651
1. Aktarma Etkisi 651
2. Yayılma Etkisi 651
3. Durdurma Etkisi 652
VIII. Başvuruda Yanılma 653
IX. İstem 654
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 656
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 659
XII. Çeşitleri 660
XIII. Denetim Muhakemesinin Dijitalleşmesi 661
§ 2. İTİRAZ 662
I. Tanım 662
II. İtirazın Konusu 663
III. İtiraz Nedenleri 663
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 664
V. İtiraz Süresi 664
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 664
VII. İtiraz İncelemesi 665
§ 3. İSTİNAF 667
I. Genel Olarak 667
II. İstinafın Konusu: Hüküm 675
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 677
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 680
V. İstinaf İstemi 680
VI. İstinaf Süresi 682
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 685
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 688
IX. İstinaf Muhakemesi 690
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 690
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 693
A. Öninceleme 695
a. Ön İncelemenin Kapsamı 695
aa. Yetki Bakımından 695
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 696
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 697
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 697
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 697
cc. Bozma Kararı 700
dd. Düzeltme Kararı 701
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 702
A. Duruşma Hazırlığı 702
B. Duruşma 703
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 703
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 705
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 706
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 707
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 708
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 710
1. İtiraz 710
2. Temyiz 711
3. Olağanüstü Kanun Yolu 713
§ 4. TEMYİZ 713
I. Genel Bilgi 713
II. Temyizin Konusu 714
III. Başvuru Koşulları 716
IV. Ön İnceleme 717
V. Temyiz Nedenleri 719
VI. Temyiz İncelemesi 720
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 721
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 724
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 726
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 730
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 735
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 735
12. Bölüm
DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ REHBERİ
§ 1. GENEL OLARAK 743
§ 2. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)’IN CEZA MUHAKEMESİNDE KULLANIMI 743
§ 3. İLGİLİ MEVZUAT 760
Kavramlar Dizini 763

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat