Taşıma Hukuku Burak Adıgüzel

Taşıma Hukuku


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004455
Boyut
16x24
Baskı
1



35,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 35 puan kazanacaksınız)
   35

Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL

 

Konu Başlıkları
- Taşıma Kavramı, Taşıma Hukukunun Gelişimi Ve Taşıma Mevzuat
- Taşıma Sözleşmesi
- Eşya Taşıma
- Taşınma Eşyası Taşıması
- Değişik Tür Araçlarla Taşıma
- Yolcu Taşıma
Taşıma İşleri Komisyoncusu

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ. V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR XVII
§ ϭ. TAŞIMA KAVRAMI, TAŞIMA HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TAŞIMA MEVZUATI ϭ
I. Taşıŵa . ϭ
II. TaşıŵaŶıŶ Tarihçesi . ϯ
III. Taşıŵa HukukuŶuŶ Gelişiŵi ϱ
IV. Taşıŵa Hukuku Meǀzuatı ϳ
ϭ. GeŶel Olarak. ϳ
Ϯ. Ulusal Hukukta . ϵ
A. GeŶel DüzeŶleŵe ϵ
B. KaraLJolu Taşıŵaları . ϭϬ
aͿ EşLJa Taşıŵaları . ϭϬ
ďͿ YolĐu Taşıŵaları ϭϬ
C. DeŵirLJolu Taşıŵaları. ϭϬ
aͿ EşLJa Taşıŵaları . ϭϬ
ďͿ YolĐu Taşıŵaları ϭϮ
D. HaǀaLJolu Taşıŵaları ϭϮ
E. DeŶiz Yolu Taşıŵaları ϭϮ
F. İç Su Taşıŵaları ϭϯ
G. Multiŵodal Taşıŵalar . ϭϯ
H. Posta Taşıŵaları ϭϰ
ϯ. Uluslararası Hukukta ϭϰ
A. KaraLJolu Taşıŵaları . ϭϰ
B. DeŵirLJolu Taşıŵaları
VIII
E. İç SuLJolu Taşıŵaları . Ϯϭ
F. Multiŵodal Taşıŵalar ϮϮ
V. Taşıŵa HukukuŶuŶ GeŶel İlkeleri Ϯϯ
§ Ϯ. TAŞIMA SÖZLEŞMESİϮϱ
I. TaŶıŵ. Ϯϱ
II. Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ UŶsurları Ϯϲ
ϭ. Taşıŵa Taahhüdü . Ϯϲ
Ϯ. Taşıŵa ÜĐreti Ϯϴ
III. Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ Kurulŵası . Ϯϵ
IV. Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ Tarafları ǀe İlgilisi . ϯϬ
ϭ. GeŶel Olarak . ϯϬ
Ϯ. TaşıLJıĐı ϯϭ
A. Asıl TaşıLJıĐı. ϯϭ
B. TaşıLJıĐıŶıŶ Diğer Türleri . ϯϯ
aͿ Fiilî TaşıLJıĐı ϯϯ
ďͿ Alt TaşıLJıĐı. ϯϰ
ĐͿ Müteakip TaşıLJıĐı ϯϱ
ϯ. GöŶdereŶ ǀeLJa YolĐu ϯϳ
ϰ. Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ İlgilisi: GöŶderileŶ . ϯϵ
ϱ. EşLJa TaşıŵalarıŶda TaşıŶaŶ EşLJaŶıŶ Sahipleri ϰϬ
V. Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ Hukukî Niteliği ϰϬ
§ ϯ. EŞYA TAŞIMA .ϰϯ
I. GeŶel Olarak ϰϯ
II. EşLJa Taşıŵa SözleşŵesiŶdeŶ DoğaŶ Haklar ǀe Borçlar . ϰϯ
ϭ. TaşıLJıĐıŶıŶ Borçları ϰϯ
A. TaşıŵaLJı YeriŶe Getirŵe BorĐu . ϰϯ
B. EşLJaLJı Tesliŵ BorĐu . ϰϱ
C. EşLJaLJa ÖzeŶ Gösterŵe BorĐu ϰϲ
D. Taliŵatlara ULJŵa BorĐu ϰϳ
E. Taşıŵa BelgeleriŶi Taşıŵa SüresiŶĐe BuluŶdurŵa BorĐu ϰϵ
F. Ödeŵeleri Tahsil ǀe Tahsil EdileŶi Verŵe BorĐu . ϱϭ
Ϯ. TaşıLJıĐıŶıŶ Hakları . ϱϮ
A. Taşıŵa ÜĐreti Talep Etŵe Hakkı ϱϮ
B. Masrafları Talep Etŵe Hakkı ϱϰ
IX
C. Bekleŵe ÜĐreti Talep Etŵe Hakkı . ϱϲ
D. EşLJaLJı İŶĐeleŵe Hakkı . ϱϵ
E. EşLJaLJı Teǀdi Etŵe ǀe Diğer Tedďirler Alŵa Hakkı . ϲϬ
F. Hapis Hakkı ϲϮ
ϯ. GöŶdereŶiŶ Borçları . ϲϯ
A. Taşıŵa ÜĐreti ǀe Masrafları Ödeŵe BorĐu ϲϯ
B. EşLJaLJı Hazır BuluŶdurŵa BorĐu. ϲϯ
C. TaşıŶaŶ EşLJa HakkıŶda Doğru ǀe Yeterli Bilgi Verŵe BorĐu ϲϱ
D. Yükleŵe ǀe Boşaltŵa BorĐu ϲϳ
E. EşLJaları Aŵďalajlaŵa ǀe İşaretleŵe BorĐu . ϳϬ
F. Taşıŵa BelgeleriŶi DüzeŶleŵe ǀe TaşıLJıĐıŶıŶ TasarrufuŶa
Bırakŵa BorĐu . ϳϮ
G. Bekleŵe ÜĐreti Ödeŵe BorĐu . ϳϮ
ϰ. GöŶdereŶiŶ Hakları ϳϮ
A. Eŵir ǀe Taliŵat Verŵe Hakkı ϳϮ
B. SözleşŵeLJi Feshetŵe Hakkı ϳϱ
C. Kısŵi TaşıŵaLJı Talep Hakkı ϳϳ
D. TazŵiŶat Talep Etŵe Hakkı . ϳϴ
ϱ. Riziko AlaŶı Kaǀraŵı ǀe BağlaŶaŶ SoŶuçlar ϳϵ
ϲ. GöŶdereŶiŶ TüketiĐi OlŵasıŶa BağlaŶaŶ SoŶuç. ϴϮ
ϳ. Sözleşŵe İlgilisi GöŶderileŶiŶ BorĐu. ϴϰ
A. Taşıŵa ÜĐreti, Bekleŵe ÜĐreti ǀe Masrafları Ödeŵe BorĐu . ϴϰ
ϴ. GöŶderileŶiŶ Hakları. ϴϲ
A. TaşıŶaŶ EşLJaŶıŶ TesliŵiŶi Talep Hakkı ϴϲ
B. Eŵir ǀe Taliŵat Verŵe Hakkı ϴϴ
C. TaşıŶaŶ EşLJaLJı İŶĐeleŵe Hakkı ϵϬ
D. TazŵiŶat Talep Etŵe Hakkı . ϵϭ
III. Taşıŵa SeŶedi ϵϭ
ϭ. GeŶel Olarak. ϵϭ
Ϯ. Taşıŵa SeŶediŶiŶ DüzeŶleŶŵesi ϵϯ
ϯ. Taşıŵa SeŶediŶiŶ İçeriği . ϵϰ
A. DüzeŶleŶŵe Yeri ǀe Tarihi. ϵϱ
B. GöŶdereŶiŶ Adı, SoLJadı ǀeLJa TiĐaret UŶǀaŶı ǀe Adresi. ϵϱ
C. TaşıLJıĐıŶıŶ Adı, SoLJadı ǀeLJa TiĐaret UŶǀaŶı ǀe Adresi . ϵϲ
D. EşLJaŶıŶ Tesliŵ AlıŶaĐağı Yer ǀe GüŶ ile Tesliŵ EdileĐeği Yer. ϵϲ
E. GöŶderileŶiŶ Adı, SoLJadı ǀeLJa TiĐaret UŶǀaŶı ile Adresi. ϵϳ
F. Bildiriŵ Adresi . ϵϳ
X
G. EşLJaŶıŶ İşaretleri İle AŵďalajıŶıŶ Çeşidi ϵϴ
H. TaşıŶaĐak PaketleriŶ SaLJısı, İşaretleri ǀe Nuŵaraları ϵϵ
İ. EşLJaŶıŶ Net OlŵaLJaŶ Ağırlığı ǀeLJa Başka Şekilde BeLJaŶ
EdileŶ Miktarı ϵϵ
J. TaşıŵaŶıŶ YapılaĐağı Süre . ϭϬϬ
K. Taşıŵa ÜĐreti ǀe Giderler ϭϬϭ
L. Tesliŵde Ödeŵe KaLJdı ϭϬϭ
M. EşLJaŶıŶ Güŵrük ǀe Resŵi İşleŵleriŶe İlişkiŶ Taliŵatlar . ϭϬϮ
N. Üstü Açık Araç ǀeLJa Güǀertede TaşıŵaLJa İlişkiŶ KaLJıt ϭϬϯ
ϰ. Özel KaŶuŶlarda Yer AlaŶ Taşıŵa SeŶetleriŶiŶ İçerikleri ϭϬϯ
ϱ. Taşıŵa SeŶediŶiŶ İspat GüĐü ϭϬϰ
A. Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ Varlığı, İçeriği ǀe EşLJaŶıŶ TaşıLJıĐıLJa
Tesliŵi . ϭϬϰ
B. EşLJaları Dış GörüŶüşü, TaşıŶaŶ PaketleriŶ SaLJısı ǀe İşaretleri
İle Nuŵaralar. ϭϬϲ
C. EşLJaŶıŶ Net OlŵaLJaŶ Ağırlığı ǀeLJa Başka Şekilde BeLJaŶ
EdileŶ Miktarı LJa da TaşıŶaĐak PaketleriŶ İçeriği. ϭϬϴ
D. DeŶetleŵe Yüküŵlülüğü . ϭϭϬ
E. KariŶeleriŶ Özellikleri ϭϭϭ
F. Diğer DüzeŶleŵelerde Taşıŵa SeŶediŶe TaŶıŶaŶ İspat GüĐü . ϭϭϭ
IV. Yük SeŶedi . ϭϭϱ
V. Refakat Belgeleri ϭϭϲ
VI. TaşıŵaŶıŶ Yapılŵası ϭϭϵ
ϭ. EşLJalarıŶ TaşıLJıĐıLJa Tesliŵi . ϭϭϵ
Ϯ. Yükleŵe ϭϮϬ
A. Yükleŵe Süresi ϭϮϬ
B. Bekleŵe Süresi ϭϮϮ
C. YükleŵeŶiŶ Yapılŵaŵası ǀeLJa GeĐikŵesi . ϭϮϯ
D. Kısŵi Yükleŵe . ϭϮϱ
E. Taşıŵa ÖŶĐesi GöŶdereŶiŶ Talepleri. ϭϮϱ
F. GöŶdereŶiŶ Kusursuz Soruŵluluğu . ϭϮϲ
ϰ. Yükleŵe SoŶrası Taşıŵa Eǀresi.
XI
ĐͿ TaşıLJıĐıŶıŶ Taliŵatı YeriŶe GetirŵekteŶ KaçıŶaďileĐeği
Hâller ϭϯϬ
dͿ Taliŵatlar İçiŶ Gider, ÜĐret ǀe AǀaŶs Taleďi. ϭϯϮ
eͿ TaliŵatıŶ Şekli ǀe KullaŶılŵası . ϭϯϯ
C. Taşıŵa ǀe Tesliŵ EŶgelleri. ϭϯϱ
aͿ Taşıŵa ǀe Tesliŵ EŶgeli Kaǀraŵları ϭϯϱ
ďͿ Taliŵat Alŵa Yüküŵlülüğü ϭϯϳ
aaͿ Taliŵat Verŵe Yetkisi ϭϯϳ
ďďͿ TaliŵatıŶ ULJgulaŶŵası. ϭϯϵ
ĐͿ TaşıLJıĐıŶıŶ Taşıŵa ǀe Tesliŵ EŶgelleriŶdeŶ DoğaŶ Talep
Hakları. ϭϰϬ
ϱ. Boşaltŵa. ϭϰϭ
V. TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu. ϭϰϮ
ϭ. GeŶel Olarak. ϭϰϮ
Ϯ. ZıLJa ǀe Hasar Soruŵluluğu . ϭϰϯ
A. Taŵ ZıLJa ϭϰϯ
B. Kısŵi ZıLJa. ϭϰϰ
C. Hasar . ϭϰϱ
D. EşLJaLJa ÖzeŶ BorĐuŶuŶ İhlali ϭϰϳ
E. EşLJaLJı Koruŵa BorĐuŶuŶ İhlali İle Zarar ArasıŶdaki İlliLJet Bağı . ϭϰϵ
Ϯ. GeĐikŵe Soruŵluluğu ϭϱϬ
A. Taşıŵa Süresi. ϭϱϬ
B. TaşıŵaŶıŶ Taşıŵa Süresi İçiŶde Bitirileŵeŵesi. ϭϱϭ
ϯ. ZıLJa KariŶesi ϭϱϮ
V. TaşıLJıĐıŶıŶ SoruŵluluğuŶuŶ Hukukî Niteliği ϭϱϱ
VI. TaşıLJıĐıŶıŶ SoruŵluluktaŶ Kurtulŵası . ϭϱϳ
ϭ. SoruŵluluktaŶ Kurtulŵada GeŶel Seďepler. ϭϱϳ
A. TaşıLJıĐıŶıŶ KaçıŶaŵaLJaĐağı SoŶuçlarıŶı ÖŶleLJeŵeLJeĐeği
Seďepler ϭϱϳ
B. GöŶdereŶ ǀeLJa GöŶderileŶiŶ Bir DaǀraŶışı LJa da EşLJaŶıŶ Özel
ALJıďı. ϭϲϯ
aͿ GöŶdereŶ ǀeLJa GöŶderileŶiŶ Bir DaǀraŶışıŶıŶ Zarara Yol
Açŵası ϭϲϯ
ďͿ EşLJaŶıŶ Özel ALJıďı ϭϲϳ
Ϯ. SoruŵluluktaŶ Kurtulŵada Özel Seďepler . ϭϲϵ
A. SözleşŵeLJe ǀeLJa Teaŵüle Göre Üstü Açık Araçla Taşıŵa
Yapılŵası . ϭϲϵ
XII
B. EşLJalarıŶ GöŶdereŶ TarafıŶdaŶ Yetersiz AŵďalajlaŶŵası . ϭϳϭ
C. EşLJalarıŶ GöŶdereŶ, GöŶderileŶ ǀeLJa BuŶlar AdıŶa Hareket
EdeŶler TarafıŶdaŶ İşleŵe Taďi Tutulŵası, YükleŶŵesi ǀe
Boşaltılŵası . ϭϳϯ
D. EşLJalarıŶ Doğal Niteliği ϭϳϰ
E. Yetersiz ǀe Hatalı EtiketleŶŵiş EşLJalar ϭϳϳ
F. CaŶlı HaLJǀaŶ TaşıŶŵası . ϭϳϴ
G. Güŵrük KaŶuŶu ǀe Diğer DüzeŶleŵeleriŶ Etkisi. ϭϳϵ
ϯ. Özel DüzeŶleŵeleriŶde TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu ǀe
SoruŵluluktaŶ Kurtulŵası ϭϴϬ
A. HaǀaLJolu TaşıŵalarıŶda ϭϴϬ
B. DeŵirLJolu TaşıŵalarıŶda. ϭϴϮ
VII. TaşıLJıĐıŶıŶ YardıŵĐılarıŶdaŶ DoğaŶ Soruŵluluğu. ϭϴϱ
ϭ. GeŶel Olarak . ϭϴϱ
Ϯ. TaşıLJıĐı YardıŵĐısı Kaǀraŵı . ϭϴϲ
A. TaşıLJıĐıŶıŶ KeŶdi Adaŵları. ϭϴϲ
B. TaşıLJıĐıŶıŶ YararlaŶdığı Kişiler . ϭϴϳ
ϯ. SoruŵluluğuŶ Şartları. ϭϴϴ
A. TaşıLJıĐı YardıŵĐılarıŶıŶ Fiil ǀe İhŵalleri . ϭϴϴ
B. Fiil ǀeLJa ELJleŵsizliğiŶ Zarara NedeŶ Olŵası ϭϴϵ
ϰ. Diğer DüzeŶleŵelerde TaşıLJıĐıŶıŶ YardıŵĐılarıŶdaŶ DoğaŶ
Soruŵluluğu . ϭϵϬ
A. Haǀa TaşıŵalarıŶda . ϭϵϬ
B. DeŵirLJolu TaşıŵalarıŶda. ϭϵϭ
VIII. Fiilî TaşıLJıĐı ǀe Fiilî TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu ϭϵϮ
ϭ. Fiilî TaşıLJıĐı Kaǀraŵı ϭϵϮ
Ϯ. Fiilî TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu . ϭϵϱ
IX. TaşıLJıĐıŶıŶ Sözleşŵe Dışı Soruŵluluğu ϭϵϵ
X. TaşıLJıĐıŶıŶ TazŵiŶat Yüküŵlülüğü. ϮϬϭ
ϭ. Taşıŵa HukukuŶda Zarar İle TazŵiŶat . ϮϬϭ
Ϯ. TazŵiŶatıŶ BelirleŶŵesi . ϮϬϭ
A. ZıLJa HâliŶde . ϮϬϭ
B. Hasar HâliŶde ϮϬϲ
C. EşLJa Zararı DışıŶdaki Diğer GiderleriŶ TazŵiŶi ϮϬϴ
D. GeĐikŵe HâliŶde ϮϬϵ
XI. TaşıLJıĐıŶıŶ SoruŵluluğuŶuŶ SıŶırlaŶŵası ϮϭϬ
ϭ. EşLJaŶıŶ Ağırlığı Esas Olarak Belli Bir Değerle SıŶırlaŵa ϮϭϬ
XIII
Ϯ. SıŶırlaŵaŶıŶ İstisŶaları . Ϯϭϰ
A. Belli Bir DeğeriŶ Taşıŵa SeŶediŶe Geçirilŵesi ǀe BuŶuŶ
TaşıLJıĐı TarafıŶdaŶ Kaďulü. Ϯϭϰ
B. ZararıŶ TaşıLJıĐıŶıŶ KasteŶ ǀeLJa PerǀasızĐa Bir DaǀraŶışıŶdaŶ
Doğŵası. Ϯϭϱ
C. Diğer Taşıŵa DüzeŶleŵeleriŶde İstisŶalar Ϯϭϲ
XII. ZıLJa ǀe HasarıŶ Tespiti ǀe Bildiriŵ Ϯϭϲ
ϭ. GeŶel Olarak. Ϯϭϲ
Ϯ. Tespit ǀe BildiriŵiŶ İçeriği Ϯϭϳ
ϯ. Tespit ZaŵaŶı ǀe Bildiriŵ . Ϯϭϴ
ϰ. Tespit ǀe BildiriŵiŶ Şekli. ϮϮϬ
ϱ. GeĐikŵeŶiŶ Bildirilŵesi ϮϮϯ
ϲ. Diğer Taşıŵa Hukuku KurallarıŶda Tespit ǀe Bildiriŵ. ϮϮϯ
XIII. TaşıLJıĐıŶıŶ SoruŵluluğuŶda ZaŵaŶaşıŵı ǀe Hak Düşüŵü ϮϮϱ
ϭ. GeŶel Olarak. ϮϮϱ
Ϯ. TTK’LJa Göre ϮϮϲ
ϯ. CMR’LJe Göre ϮϮϳ
ϰ. TSHK’LJa Göre ϮϮϵ
ϱ. MoK’a Göre ϮϯϬ
ϲ. RDİN’e Göre ϮϯϬ
ϳ. CIM’e Göre . Ϯϯϭ
ϴ. HakkıŶ Def’i Olarak İleri Sürülŵesi . ϮϯϮ
XIV. Taşıŵa HukukuŶda Kast ǀe Kasta Eşdeğer KusuruŶ Etkisi . Ϯϯϯ
XV. TaşıLJıĐıŶıŶ Hapis Hakkı Ϯϯϲ
ϭ. GeŶel Olarak. Ϯϯϲ
Ϯ. Hapis HakkıŶıŶ İçeriği . Ϯϯϳ
ϯ. Hapis HakkıŶıŶ Taşıŵa SeŶedi VasıtasıLJla KullaŶılŵası Ϯϯϴ
ϰ. Hapis HakkıŶıŶ ParaLJa Çeǀrilŵesi. Ϯϯϵ
ϱ. BirdeŶ Çok TaşıLJıĐıŶıŶ VarlığıŶda Hapis Hakkı ϮϰϬ
ϲ. BirdeŶ Çok Hapis HakkıŶıŶ Sırası Ϯϰϭ
§ ϰ. TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASI .Ϯϰϯ
I. TaşıŶŵa EşLJası Taşıŵası Kaǀraŵı ǀe ULJgulaŶaĐak Hüküŵler Ϯϰϯ
ϭ. GeŶel Olarak. Ϯϰϯ
Ϯ. TaşıŶŵa EşLJası Taşıŵası SözleşŵesiŶiŶ UŶsurları Ϯϰϯ
A. Taşıŵa Sözleşŵesi. Ϯϰϯ
B. TaşıŶŵa EşLJası. Ϯϰϯ
ϯ. ULJgulaŶaĐak Hüküŵler. Ϯϰϱ
XIV
II. TaşıLJıĐıŶıŶ Borçları . Ϯϰϱ
ϭ. TaşıLJıĐıŶıŶ GeŶel Yüküŵlülükleri Ϯϰϱ
Ϯ. TaşıLJıĐıŶıŶ Özel Yüküŵlülükleri Ϯϰϲ
A. MoďilLJalarıŶ Sökülŵesi ǀe Kurulŵası Ϯϰϲ
B. EşLJaŶıŶ YükleŶŵesi ǀe Boşaltılŵası Ϯϰϳ
C. EşLJalarıŶ AŵďalajlaŶŵası ǀe İşaretleŶŵesi. Ϯϰϴ
D. Diğer İşleŵleriŶ YeriŶe Getirilŵesi Ϯϰϴ
III. TaşıLJıĐıŶıŶ Hakları Ϯϰϵ
ϭ. GeŶel Olarak . Ϯϰϵ
Ϯ. GöŶdereŶiŶ BilgileŶdirŵe Yüküŵlülüğü. Ϯϰϵ
A. TaşıŶŵa EşLJasıŶıŶ Tehlikeli EşLJa Olŵası . ϮϱϬ
B. Gerekli Güŵrük Kuralları ǀe YöŶetiŵe İlişkiŶ Diğer Hüküŵler Ϯϱϭ
ϯ. GöŶdereŶiŶ SoruŵluluğuŶdaŶ DoğaŶ TazŵiŶat Hakkı ϮϱϮ
IV. TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu. Ϯϱϯ
ϭ. GeŶel Olarak . Ϯϱϯ
Ϯ. TaşıLJıĐıŶıŶ SoruŵluluktaŶ Kurtulŵası Ϯϱϰ
A. GeŶel Seďepler Ϯϱϰ
B. Özel Seďepler. Ϯϱϱ
aͿ TaşıLJıĐıŶıŶ, Değerli MadeŶ, Taş, MüĐeǀher, Posta Pulu,
MadeŶî Para, Belge ǀeLJa KıLJŵetli Eǀrak Taşıŵası Ϯϱϲ
ďͿ GöŶdereŶ TarafıŶdaŶ YapılaŶ Paketleŵe ǀeLJa
EtiketleŵeŶiŶ Yetersizliği . Ϯϱϲ
ĐͿ TaşıŶaŶ EşLJaŶıŶ GöŶdereŶ TarafıŶdaŶ İşleŵe Taďi
Tutulŵuş, YükleŶŵiş ǀeLJa Boşaltılŵış Olŵası Ϯϱϲ
dͿ TaşıLJıĐı TarafıŶdaŶ AŵďalajlaŶŵaŵış OlaŶ EşLJa Taşıŵası . Ϯϱϳ
eͿ TaşıLJıĐıŶıŶ, Muhteŵel Hasar Tehlikesi İçiŶ ULJarŵasıŶa
RağŵeŶ, Yükleŵe ǀe Boşaltŵa YeriŶdeki Şartlara ULJguŶ
OlŵaLJaŶ EşLJaŶıŶ YükleŶŵesi ǀeLJa Boşaltılŵası Ϯϱϳ
fͿ CaŶlı HaLJǀaŶ ǀeLJa Bitki TaşıŶŵası Ϯϱϴ
gͿ EşLJaŶıŶ Doğal ǀeLJa ALJıplı Yapısı DolaLJısıLJla KolaLJlıkla
Zarar GöreďileĐek Nitelikte Olŵası. Ϯϱϴ
V. TaşıLJıĐıŶıŶ SoruŵluluğuŶuŶ SıŶırı Ϯϱϴ
ϭ. SıŶır ǀe HesaplaŶŵası. Ϯϱϴ
Ϯ. Soruŵluluğu SıŶırlaŵa HakkıŶıŶ KaLJďı . Ϯϱϵ
VI. ZıLJa ǀe HasarıŶ Bildirilŵesi ϮϲϬ
XV
§ ϱ. DEĞİŞİK TÜR ARAÇLARLA TAŞIMA Ϯϲϯ
I. Değişik Tür Araçlarla Taşıŵa Sözleşŵesi . Ϯϲϯ
II. Multiŵodal Taşıŵa SözleşŵesiŶiŶ Hukukî Niteliği Ϯϲϲ
III. Değişik Tür Araçlarla Taşıŵada TaşıLJıĐı . Ϯϲϴ
IV. Değişik Tür Araçlarla Taşıŵada TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu. Ϯϲϵ
ϭ. GeŶel Olarak. Ϯϲϵ
Ϯ. TTK’da SoruŵluluğuŶ DüzeŶleŶişi ϮϳϮ
A. GeŶel Olarak ϮϳϮ
B. BiliŶeŶ Zarar YeriŶde . ϮϳϮ
aͿ Farklı Farazi Kısŵi Taşıŵa Hukuku Ϯϳϯ
ďͿ BiliŶeŶ Zarar YeriŶiŶ İspatlaŶŵası Ϯϳϰ
C. BiliŶŵeLJeŶ Zarar YeriŶde Ϯϳϲ
ϯ. Değişik Tür Taşıtlarla YapılaŶ Taşıŵada Bildiriŵ ǀe ZaŵaŶaşıŵı Ϯϳϲ
A. ZararıŶ Bildirilŵesi. Ϯϳϲ
B. ZaŵaŶaşıŵı . Ϯϳϴ
V. Değişik Tür Araçlarla TaşıŶŵa EşLJası TaşıŶŵası . ϮϴϬ
§ ϲ. YOLCU TAŞIMA.Ϯϴϭ
I. YolĐu TaşıŵaLJa ULJgulaŶaĐak Hüküŵler Ϯϴϭ
II. Sefere İlişkiŶ DüzeŶleŵeler . ϮϴϮ
ϭ. Sefer BaşlaŶgıĐı. ϮϴϮ
A. TaşıLJıĐıŶıŶ KoLJduğu Kurallar ϮϴϮ
B. SeferiŶ Yapılaŵaŵası ϮϴϮ
C. YolĐuluğuŶ BaşlaŶgıĐıŶda SeferiŶ GeĐikŵesi. Ϯϴϰ
Ϯ. Sefer EsŶasıŶda YolĐuluğuŶ GeĐikŵesi. Ϯϴϱ
A. YoluŶ Değiştirilŵesi. Ϯϴϱ
B. ZoruŶlu Seďeplerle Ϯϴϲ
ϯ. SeferiŶ Duraklaŵası Ϯϴϳ
III. TaşıLJıĐıŶıŶ Soruŵluluğu. Ϯϴϴ
ϭ. CisŵaŶi ZararlardaŶ Soruŵluluk Ϯϴϴ
A. KaraLJolu TaşıŵalarıŶda . Ϯϴϴ
B. DeŵirLJolu TaşıŵalarıŶda. Ϯϴϵ
C. HaǀaLJolu TaşıŵalarıŶda ϮϵϬ
Ϯ. BagajdaŶ DoğaŶ Soruŵluluk ϮϵϮ
ϯ. GeĐikŵedeŶ DoğaŶ Soruŵluluk . Ϯϵϰ
XVI
§ ϳ. TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU Ϯϵϳ
I. Taşıŵa İşleri KoŵisLJoŶĐuluğu Sözleşŵesi . Ϯϵϳ
ϭ. SözleşŵeŶiŶ Özellikleri ǀe UŶsurları. Ϯϵϳ
Ϯ. Sözleşŵede TaraflarıŶ Hak ǀe Borçları . ϯϬϬ
A. Taşıŵa İşleri KoŵisLJoŶĐusuŶuŶ Borçları . ϯϬϬ
aͿ GöŶdereŶiŶ MeŶfaatleriŶi Gözetŵe ǀe TaliŵatlarıŶa
ULJŵa Yüküŵlülüğü ϯϬϬ
ďͿ EşLJaŶıŶ TaşıŶŵasıŶı Sağlaŵa BorĐu . ϯϬϭ
ĐͿ GöŶdereŶiŶ Belirlediği Bedele ULJŵa Yüküŵlülüğü ϯϬϮ
dͿ GöŶdereŶe Bilgi ǀe Hesap Verŵe Yüküŵlülüğü. ϯϬϮ
B. Sözleşŵe Gereği OrtaLJa ÇıkaďileĐek Yüküŵlülükler ϯϬϯ
aͿ EşLJaŶıŶ SigortalaŶŵası, Aŵďalajlaŵası, İşaretleŶŵesi,
GüŵrükleŶŵesi ϯϬϯ
ďͿ EşLJaLJı Tesliŵ Alŵa, Tesliŵ Etŵe, Yükleŵe ǀe Boşaltŵa
Yüküŵlülüğü. ϯϬϰ
ĐͿ TaşıLJıĐıŶıŶ İfasıŶı GaraŶti Etŵe Yüküŵlülüğü. ϯϬϰ
C. GöŶdereŶiŶ Borçları ϯϬϰ
aͿ KoŵisLJoŶ ÜĐretiŶi Ödeŵe BorĐu . ϯϬϰ
ďͿ Masrafları Ödeŵe BorĐu ϯϬϱ
ĐͿ EşLJaLJı Aŵďalajlaŵa ǀe İşaretleŵe Yüküŵlülüğü . ϯϬϲ
dͿ EşLJaŶıŶ Taşıttırılŵası İçiŶ Gerekli Bilgi ǀe Belgeleri
Sağlaŵa Yüküŵlülüğü ϯϬϲ
eͿ Zararları TazŵiŶ Etŵe Yüküŵlülüğü. ϯϬϳ
II. Taşıŵa İşleri KoŵisLJoŶĐusuŶuŶ Soruŵluluğu . ϯϬϳ
ϭ. ZıLJa ǀe HasardaŶ Soruŵluluk, Kapsaŵı ǀe Şartları. ϯϬϳ
Ϯ. Diğer ZararlardaŶ Soruŵluluk ϯϬϴ
ϯ. Taşıŵa İşleri KoŵisLJoŶĐusuŶuŶ YardıŵĐılardaŶ DoğaŶ
Soruŵluluğu . ϯϬϵ
A. Taşıŵa İşleri KoŵisLJoŶĐusuŶuŶ YardıŵĐıları. ϯϬϵ
B. SoruŵluluğuŶ Şartları ϯϭϬ
C. SoruŵluluktaŶ DoğaŶ TazŵiŶat ϯϭϬ
III. Taşıŵa İşleri KoŵisLJoŶĐusuŶuŶ Hapis Hakkı . ϯϭϭ
IV. ZaŵaŶaşıŵı ϯϭϮ
KAYNAKÇA.ϯϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,00   
35,00   
6
5,83   
35,00   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,00   
35,00   
6
5,83   
35,00   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Kapat