İş Kazası veya Meslek Hastalıkları ile İlgili Tespit, Tazminat ve Rücu

İş Kazası veya Meslek Hastalıkları ile İlgili Tespit, Tazminat ve Rücuan Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
1174
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271908
Boyut
16x24
Baskı
3295,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 295 puan kazanacaksınız)
   295
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Uygulamaya Yönelik Özet Bilgiler
- İş Kazası ve Unsurları
- İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluk
- İş Kazasından Doğan Davalar
- Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı
- Örnek Dava Dilekçeleri
- Tensip ve Ön İnceleme Tutanakları
- Örnek Bilirkişi Raporları
- Örnek Gerekçeli Mahkeme Kararları
- İstinaf Dilekçeleri Örnekleri
- Örnek Temyiz ve Temyize Cevap Dilekçeleri
- Yargıtay Daire Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
BİRİNCİ BÖLÜM
UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZET BİLGİLER
I. İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ 19
II. İŞ KAZASI HAKKINDA 20
1. İş Kazası Nedir? 22
2. İş Kazası Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? 22
3. Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir? 23
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) İş Kazası Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir? 23
III. İŞ KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER 23
IV. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILAN SORUŞTURMA 24
1. Savcı, Derhal Kolluk Kuvvetlerine Talimat Vererek 25
2. Olay Yerinde Yapılacak Olan Keşifte 26
3. Adli Muayene ve Otopsi 27
4. Bulgular Üzerine Yapılan Bilimsel İnceleme 27
5. Şüpheli İfadesinin alınması 27
6. Mağdur Beyanlarının Alınması 28
7. Tanık Beyanlarının Alınması 28
8. Bilirkişi Raporunun Alınması 28
9. Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Neticesinde Vereceği Karar 29
10. Cumhuriyet Savcısının İdari Makama Bildirme Kararı 29
V. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 29
1. Genel Olarak 31
2. İş Kazasına Bağlı Tazminat Davaları ile İlgili Mahkeme Süreci 32
a. İş Gücü Kaybına Bağlı Maddi Tazminat Davaları 32
b. Ölüme Bağlı Tazminat Davaları 32
3. İş Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası 33
a. Maddi Tazminat Davası 33
b. Manevi tazminat Davası 45
4. Kanun Yolu 46
4. İş Kazasından Doğan Rücu Davaları 47
5. İş Kazası ile İlgili TÜİK Tarafından Yapılan Çalışmalar 48
VI. MESLEK HASTALIĞI 48
1. Meslek Hastalığı Nedir? 50
2. Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? 51
3. Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir? 51
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir? 51
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE UNSURLARI
I. İŞ KAZASI 53
II. İŞ KAZASININ UNSURLARI 54
1. Zarar Görenin Sigortalı Olması 55
a. 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar 56
b. 5510 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar 59
2. Sigortalının Bedenen ya da Ruhen Engelli Hale Gelmesi 61
3. İş Kazası Sayılan Olayın Kanunda Belirtilen Zamanda Gerçekleşmesi 61
a. Zararılandırıcı Olayın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Gerçekleşmesi 62
b. Zararlandırıcı Olayın Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Gerçekleşmesi 64
c. Zararlandırıcı Olayın Görevli Olarak Bir Yere Gönderilme Esnasında Geçen Zamanlarda Gerçekleşmesi 64
d. Zararlandırıcı Olayın Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanda Gerçekleşmesi 65
e. Zararlandırıcı Olayın İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Gerçekleşmesi 66
4. Zarar ile Kazaya Neden Olan Olay Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 67
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
I. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞ KAZASI 69
1. Zarara Uğrayanın Kusuru Bakımından İş Kazası 69
2. Nedensellik Bağı Bakımından İş Kazası 70
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU 70
1. Kusur Sorumluluğu 72
2. Kusursuz Sorumluluk 73
3. Tehlike Sorumluluğu 74
4. Kusurun Objektifleştirilmesi 76
III. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ORTADAN KALKMASI 77
1. Mücbir Neden 78
2. Zarara Uğrayanın Ağır Kusuru 79
3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 79
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR
I. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI 81
1. İş Kazasının Bildirimi 81
2. İş Kazası Tespit Davasının Şartları 83
a. Görevli Mahkeme 83
b. Yetkili Mahkeme 84
c. Taraf Sıfatı 84
d. Yargılama Usulü 85
II. MADDİ TAZMİNAT DAVASI 87
1. Maddi Tazminat Davasının Şartları 87
a. Görevli Mahkeme 88
b. Yetkili Mahkeme 88
c. Taraf Sıfatı 89
d. Yargılama Usulü 90
2. Bedensel Zarar Kavramı 91
a. Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar 92
aa. Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar 92
bb. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar 94
b. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar 95
c. Tedavi Giderleri 95
3. Maddi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması 96
a. İşgöremezlik Oranının Belirlenmesi 96
b. Çalışma Süresinin Belirlenmesi 97
c. Gelirin Belirlenmesi 97
d. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller 100
aa. İş Göremezlik Oranı 100
bb. Zarara Uğrayanın Kusuru 100
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşecek Olması 101
dd. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri 101
ee. Özel Sigorta Ödemeleri 102
e. Faiz 102
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI 103
1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasının Şartları 103
a. Görevli Mahkeme 105
b. Yetkili Mahkeme 106
c. Taraf Sıfatı 107
aa. Nişanlı 107
bb. Eş 108
cc. Çocuk 109
dd. Ebeveyn 110
ee. Kardeş 110
d. Yargılama Usulü 110
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zararın Hesaplanması 112
a. Tazminatın Belirlenmesi 113
aa. Desteğin Gelirinin Belirlenmesi 114
bb. Desteğin Gelirinden Pay Ayrılması 115
cc. Destek Süresinin Belirlenmesi 118
dd. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller 119
aaa. Mirasçılık 120
bbb. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri 120
ccc. Hayat Sigortası Ödemeleri 121
ddd. Hayatta Kalanın Evlenme Olasılığı 121
eee. Ölen Desteğin Rızası 122
fff. Ölen Desteğin Kusuru 123
ggg. Üçüncü Kişinin Kusuru 123
b. Zararın İspatı 123
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Müteselsil Sorumluluk ve Faiz 124
a. Müteselsil Sorumluluk 124
b. Faiz 125
IV. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 125
1. Manevi Tazminat Davasının Şartları 125
a. Görevli Mahkeme 126
b. Yetkili Mahkeme 127
c. Taraf Sıfatı 127
d. Yargılama Usulü 128
2. Manevi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması 130
a. Zararın Ağırlığı 131
b. Kusur 131
c. İş Göremezlik Oranı 131
d. Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu 132
BEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU HAKKI
I. MEVZUAT 133
II. AÇIKLAMALAR 135
ÖRNEKLER
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ
İş Kazasının Tespiti Davası Dilekçesi 139
İş Kazası Nedeniyle Tespit Davası Dilekçesi 143
İş Kazası Nedeniyle Tespit Davası Dilekçesi 145
İş Kazasının ve Kaza Neticesi Oluşan Maluliyet Oranının Tespiti 146
İş Kazasının Tespiti Davası Dilekçesi 148
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 149
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 150
Manevi ve Maddi Belirsiz Tazminat Davası Dilekçesi 151
Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 153
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Dilekçesi 154
Cismani Zarar Nedeniyle Ek Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 156
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 157
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 160
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 162
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 164
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 166
İş Kazası Nedeniyle İşgöremezlik Aylığı Bağlanması Talebi Dilekçesi 168
Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Zararların Tazmini Davası Dilekçesi 171
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 172
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 174
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 176
İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 177
İş Kazası Sonucu Maluliyet Sebebiyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 180
İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası Dilekçesi 181
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 185
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 187
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 191
ÖRNEK CEVAP DİLEKÇELERİ
İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Cevap Dilekçesi 193
Cevap Dilekçesi 196
Cevap Dilekçesi 200
Cevap Dilekçesi 202
Cevap Dilekçesi 206
Cevap Dilekçesi 209
Cevap Dilekçesi 211
Cevap Dilekçesi 214
Delil Listesinin Sunulması Dilekçesi 216
TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI
Tensip Tutanağı 217
Ön İnceleme Tutanağı 219
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 221
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 225
İş Kazası Nedeniyle Kusur Oranı Tespiti 228
İş Kazası Kusur Oranı Tespiti 231
İş Kazası Nedeniyle Tazminat 234
İş Kazası Sonucu Yaralanma/Tazminat 238
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 242
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 246
Ölümlü İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat 250
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat 257
Ölümlü İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 261
Ölümlü İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 265
İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 271
İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 275
İş Kazasında Kusur Oranının Tespiti 279
İş Kazası Nedeniyle Kusur Oranı Tespiti 283
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 287
ÖRNEK GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI
Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) 289
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 292
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 295
İSTİNAF DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ
İstinaf Dilekçesi 299
İstinaf Dilekçesi 301
ÖRNEK TEMYİZ VE TEMYİZE CEVAP DİLEKÇELERİ
Temyiz Dilekçesi 303
Temyiz Dilekçesi 305
Temyiz Dilekçesi 307
Öncelik Dilekçesi 310
YARGITAY DAİRE KARARLARI 311
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1156
Yararlanılan Kaynaklar 1173
Kavramlar Dizini 1175

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
   
   
Kapat