Kira Hukuku Canan Ruhi

Türk Borçlar Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu Hükümlerine GöreKira Hukuku


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
1096
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281853
Boyut
16x24
Baskı
3525,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 525 puan kazanacaksınız)
   525
KARGO BEDAVA

Canan RUHİ

Ahmet Cemal RUHİ

 

İÇİNDEKİLER
 
Sunuş 
 
7
BİRİNCİ KİTAP
 
 
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KİRA HUKUKU
 
 
Birinci Bölüm
 
 
Kira Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ve
 
 
Sözleşmenin Genel Esasları
 
 
I. KİRA SÖZLEŞMESİ’NİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMESİ 
 
17
II. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
19
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
 
21
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
22
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
 
23
A. Kira Konusu 
 
23
B. Kira Bedeli 
 
24
1. Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
24
2. Kira Artışı 
 
24
C. Tarafların Anlaşması 
 
26
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
26
A. Taşınır Kirası 
 
26
B. Taşınmaz Kirası 
 
27
C. Ürün Kirası 
 
27
VII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
27
A. Kiraya Veren 
 
27
B. Kiracı 
 
29
VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
 
30
IX. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 
 
31
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 
 
31
B. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 
 
31
X. KİRA SÖZLEŞMESİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK OLAN HUSUSLAR 
 
33
XI. KİRA HUKUKU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ İÇTİHATLAR 
 
35
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
48
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
68
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
 
168
İkinci Bölüm
 
 
Kira Sözleşmesinde Tarafların Hakları ve Borçları
 
 
I. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 
 
183
A. Kiralananı Teslim Borcu 
 
183
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 
 
184
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu 
 
185
D. Kiralananın Ayıplarından Sorumluluk 
 
186
1. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk 
 
186
a. Genel Olarak 
 
186
b. Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğunun Şartları 
 
188
aa. Maddi Şartlar 
 
188
aaa. Kiralanın Ayıplı Olması 
 
188
bbb. Kiraya Verenin Sorumluluğunun Kaldırılması veya Sınırlandırılması 
 
188
bb. Kiracının Kiralanın Ayıplarından Sorumlu Olmaması 
 
189
cc. Kiracının İhbar Yükümlülüğü 
 
189
2. Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesinden Sorumluluk 
 
189
a. Genel Olarak 
 
189
b. Ayıbın Giderilmesini İsteme ve Fesih 
 
190
aa. Genel Olarak 
 
190
bb. Kiracıya Tanınan Seçimlik Haklar 
 
191
aaa. Kiraya Veren Hesabına Kiralanandaki Ayıbı Gidermesi 
 
191
bbb. Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
 
192
ccc. Kiralananın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
 
192
cc. Kiraya Verene Tanınan Haklar 
 
192
aaa. Kiralananı Ayıpsız Benzeri ile Değiştirme 
 
192
bbb. Kiracının Seçimlik Haklarını Kullanmasının Önlenmesi 
 
193
c. Kira Bedelinin İndirilmesi 
 
193
d. Zararın Giderimi 
 
194
E. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk 
 
194
1. Zapttan Sorumluluk 
 
194
a. Genel Olarak 
 
194
b. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğunun Şartları 
 
195
aa. Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Bir Hak İleri Sürmesi 
 
195
bb. Üçüncü Kişi Tarafından İleri Sürülen Hakkın Kiracının Hakkı ile Bağdaşmayan Bir Hak Olması 
 
195
cc. Üçüncü Kişinin Hakkını Dava Yoluyla İleri Sürmesi ve Kiracının Kiraya Verene İhbarda Bulunması 
 
195
c. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğunun Sonuçları 
 
195
2. Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Üstün Hak Sahibi Olması 
 
196
a. Kiralananın El Değiştirmesi 
 
196
b. Üçüncü Kişinin Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması 
 
197
c. Tapu Siciline Şerh 
 
197
II. KİRACININ BORÇLARI 
 
197
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
 
197
1. Genel Olarak 
 
197
2. Kira Bedelinin Kapsamı 
 
198
3. Kira Bedelinin Ödenmesi 
 
199
a. İfa Zamanı 
 
199
b. Kiracının Temerrüde Düşmesi 
 
201
B. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
 
206
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
 
211
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
 
211
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
 
211
III. ÖZEL DURUMLAR 
 
213
A. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
 
213
1. Yenilik ve Değişikliğin Kiraya Veren Tarafından Yapılması 
 
213
2. Yenilik ve Değişikliğin Kiracı Tarafından Yapılması 
 
214
B. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri 
 
216
C. Kira İlişkisinin Devri 
 
217
D. Kiralananın Kullanılmaması 
 
219
1. Genel Olarak 
 
219
2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi 
 
219
E. Takastan Feragat Yasağı 
 
221
BÖLGE ADLİYE MAHKEME KARARLARI 
 
221
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
227
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 
 
341
Üçüncü Bölüm
 
 
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi, Kiralananın Geri Verilmesi ve
 
 
Hapis Hakkı
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
353
II. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
 
354
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Geçmesi 
 
354
B. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi 
 
354
1. Genel Olarak 
 
354
2. Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında Fesih Bildirimi ile Sona Erme 
 
356
3. Taşınır Kiralarında Fesih Bildirimi ile Sona Erme 
 
356
C. Olağanüstü Fesih ile Sona Erme 
 
357
1. Önemli Sebeplerle Fesih 
 
357
2. Kiracının İflası Nedeniyle Fesih 
 
358
3. Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih 
 
359
III. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 
 
360
A. Genel Olarak 
 
360
B. Kiralananın Gözden Geçirilmesi ve Kiracıya Bildirme 
 
361
IV. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 
 
362
A. Hapis Hakkının Konusu 
 
362
B. Üçüncü Kişilere Ait Olan Eşyalarda Durum 
 
363
C. Hapis Hakkının Kullanılması 
 
364
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
366
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
374
Dördüncü Bölüm
 
 
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
427
II. ÇEŞİTLİ KAVRAM VE TANIMLAR 
 
427
A. Konut Kavramı 
 
427
B. İşyeri Kavramı 
 
427
III. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARININ UYGULANMA ALANI 
 
428
IV. KİRAYLA BAĞLANTILI SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ 
 
429
V. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KULLANIM GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
 
430
VI. DEPOZİTO (GÜVENCE) BEDELİ 
 
431
VII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİ 
 
433
A. Genel Olarak 
 
433
B. Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
434
C. Kira Bedelinin Belirlenmesi Davası 
 
439
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı 
 
440
VIII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 
441
A. Bildirim Yoluyla Sona Erme 
 
441
1. Genel Olarak 
 
441
2. Bildirimin Geçerlilik Koşulları 
 
444
a. Şekil Açısından 
 
444
b. Aile Konutu Açısından 
 
444
B. Dava Yoluyla Sona Erme 
 
445
1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Dava Açılması Halleri 
 
445
a. Gereksinim Nedeniyle 
 
445
aa. Kiraya Verenin Konut Gereksinimi 
 
445
bb. Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle 
 
449
cc. İşyeri Gereksinimi Nedeniyle 
 
450
b. Kiralananın Yeniden İnşa veya İmarı Nedeniyle Tahliye 
 
452
2. Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme ve Tahliye 
 
454
a. İlgili Mevzuat 
 
454
b. Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye 
 
454
c. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye 
 
455
d. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye 
 
456
3. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı 
 
457
4. Yeniden Kiralama Yasağı 
 
458
5. Kiracının Ölümü Halinde Sözleşmenin Sürdürülmesi 
 
460
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
460
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
473
Beşinci Bölüm
 
 
Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan
 
 
Davalara İlişkin Usul ve Esaslar
 
 
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENLERİ 
 
631
A. Genel Olarak 
 
631
B. Kira Sözleşmesini Düzenleyen Genel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri 
 
632
C. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Sona Erme Nedenleri 
 
632
1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası 
 
632
D. Ürün Kirası Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri 
 
633
II. ARABULUCULUK 
 
633
A. Mevzuat 
 
633
B. Açıklamalar 
 
633
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSPATI 
 
635
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU 
 
636
V. KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA KANUN YOLLARI 
 
639
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VERGİ BORCU 
 
640
VII. TAHLİYE DAVALARI 
 
641
A. Genel Olarak 
 
641
B. Görev ve Yetki Kuralları 
 
642
1. Görevli Mahkeme 
 
642
a. Genel Olarak 
 
642
b. Tahliye Davalarında Görev 
 
643
2. Yetkili Mahkeme 
 
645
a. Genel Olarak 
 
645
b. Tahliye Davalarında Yetki 
 
647
C. Tahliye Davalarında Taraf Ehliyeti ve Husumet 
 
648
D. Tahliye Davalarında Tebligat 
 
649
E. Tahliye Davalarında Derdestlik İtirazı 
 
650
F. Tahliye Davalarında Davadan Feragat 
 
651
G. Tahliye Davalarında Yargılama Usulü ve Diğer Usul Kuralları 
 
652
H. Tahliye Davalarında Vekâlet Ücreti ile Yargılama Harç ve Giderleri 
 
653
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
654
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
682
Altıncı Bölüm
 
 
COVID–19 Salgının Kira Hukukuna Etkisi
 
 
I. COVID–19 SALGINININ İFA ENGELLERİ ARASINDAKİ KONUMU 
 
857
A. Covid–19 Salgını ve Mücbir Sebep Kavramı 
 
857
B. Covid–19 Salgını ve Aşırı İfa Güçlüğü 
 
859
II. ÇEŞİTLİ SÖZLEŞMELERE VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE COVID–19 SALGINININ ETKİSİ 
 
861
A. Kira Sözleşmelerine Etkisi 
 
861
B. Aidat Ödeme Yükümlülüğüne Etkisi 
 
862
C. Basiretli Tacir Gibi Hareket Etme İlkesi Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi 
 
863
III. COVID 19 SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 
 
865
A. Sözleşmeye Bağlılık İlkesi (Ahde Vefa–Pacta Sund Servanda) 
 
865
B. Aşırı İfa Güçlüğü 
 
865
C. Dürüstlük Kuralı 
 
866
D. Uyarlama Davası 
 
867
E. İhtiyati Tedbir 
 
869
F. Covid 19 Salgınının Kira Sözleşmesine Etkisi 
 
870
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
871
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
883
İKİNCİ KİTAP
 
 
İCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE
 
 
KİRA VE TAHLİYE DAVALARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
893
II. İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 
 
893
A. Genel Olarak 
 
893
B. İlamlı İcra Yoluyla Tahliye 
 
894
C. İlamsız İcra Yoluyla Tahliye 
 
897
1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle (İİK. 269 – 269/d arasında düzenlenmiştir) İlamsız İcra Takibi 
 
897
a. Genel Olarak 
 
897
b. Takip Talebi 
 
899
c. Ödeme Emri 
 
901
d. Borçlunun Başvurabileceği Yollar 
 
902
aa. Borca İtiraz Edilmemesi 
 
903
bb. Borca İtiraz Edilmesi 
 
904
e. Haciz ve Tahliye 
 
906
f. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
 
908
aa. Genel Olarak 
 
908
bb. Kavram ve Genel Hapis Hakkı ile Karşılaştırılması 
 
909
cc. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu 
 
909
dd. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Kapsamı 
 
910
ee. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması 
 
911
g. Kiralanandan Gizlice veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi 
 
913
2. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız İcra Takibi (İİK. md. 272 – 275) 
 
914
a. Genel Olarak 
 
914
b. Takibin Aşamaları 
 
914
aa. Takip Talebi 
 
914
bb. Tahliye emri 
 
915
c. Takibe İtiraz Edilmesi ve İtirazın Kaldırılması (İİK. md. 274–275) 
 
916
3. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahsın Bulunması (İİK. md. 276) 
 
918
4. Taşınmaz Malların Tahliye ve Teslimi 
 
920
5. Tahliye ve Teslim Nedeniyle Yapılacak Masraflar 
 
920
a. Takip Açılışında Ödenmesi Gereken Masraflar 
 
920
b. Tahliye İşlemleri İçin Ödenmesi Gereken Masraflar 
 
920
c. Tahliye Esnasında Ödenmesi Gereken Masraflar 
 
920
D. İcra Yoluyla Satışı Yapılan Taşınmazların Tahliyesi 
 
921
1. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili 
 
921
2. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi 
 
921
3. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası 
 
922
4. Taşınmazdan Cebri ile Yolu ile Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi 
 
922
5. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı 
 
923
E. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Kanun Yolu 
 
923
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
924
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
 
938
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
 
1045
KİRA HUKUKU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 
 
1053
Kavramlar Dizini 
 
1093
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
525,00   
525,00   
2
262,50   
525,00   
3
175,00   
525,00   
4
131,25   
525,00   
5
105,00   
525,00   
6
87,50   
525,00   
Kapat