İş Hukuku Ercan Akyiğit

İş Hukuku


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
792
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750279560
Boyut
13,5x19,5
Baskı
14202,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 202 puan kazanacaksınız)
   202

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT ( MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 27
Birinci Kısım
İŞ HUKUKU: KAVRAM – TARİHÇESİ – ÖZELLİKLERİ
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI 33
§2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 34
I. Genel Olarak 34
II. Türkiye’de Durum 37
§3. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI 41
I. İş Hukukunun Özellikleri 41
A. İşçinin Korunması Ön Plândadır 41
B. Kuralları Genellikle Nispî Emredicidir 42
C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir 43
D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır 43
E. İşyerinde/İşletmede Yönetime Katılmak Mümkündür 44
F. Özel Hukuka Giren Bir Hukuk Dalıdır 45
II. İş Hukukunun Kaynakları 45
A. Özel Kaynaklar 45
B. Resmî Kaynaklar 47
§4. ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ 49
§5. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI 51
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı 51
A. Bireysel İş Hukuku 51
B. Toplu İş Hukuku 51
C. İş Yargılaması Hukuku 52
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 54
A. İşyeri 54
1. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri) 54
2. İşyerinden Sayılan Yerler 55
B. İşyerinde Gelişmeler/İşyerinin Devri/Bildirimi 57
C. İşletme 59
D. Grup Oluşturan İşyerleri 60
III. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı 61
A. İşçi 61
B. İşveren 63
C. İşveren Vekili 66
D. Alt İşveren 68
E. Çırak/Mesleki Eğitim Gören Öğrenci ve Stajyer 79
F. Sendikalar ve Konfederasyonlar 85
İkinci Kısım
BİREYSEL İŞ HUKUKU
§6. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI 87
I. Kavram ve Kapsam 87
A. İş Kanununa Tabi Olan/Olmayan İşler 88
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri 88
2. Belli Sayıda İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerleri 90
3. Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışarıdan Başka Biri Katılmayarak Evlerde ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler 92
4. Ev Hizmetleri 93
5. En Fazla Üç Kişinin Çalıştığı Esnaf İşyerleri 93
6. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri 95
7. Profesyonel Sporcular 95
8. Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler) 96
9. Süreksiz İşler 96
B. Deniz İş Kanunu’na Tabi İşler 96
C. Basın İş Kanunu’na Tabi İşler (ve İşçiler) 97
D. Türk Borçlar Kanunu’na Tabi İşler 99
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ 99
I. İş Sözleşmesi Kavramı 99
II. İş Sözleşmesinin Öğeleri 100
III. İş Sözleşmesinin Tarafları 105
IV. İş Sözleşmesinin Yapılması 105
A. Sözleşme Görüşmeleri 105
B. Tarafların Ehliyeti 113
C. Sözleşmenin İçeriği 116
D. Şekli 116
E. Süresi 119
F. Yabancıların Durumu 127
G. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü/Zorunluluğu 128
V. İş İlişkisinin Türleri 137
A. Tipik/Atipik İş İlişkileri 137
1. Belirli Süreli İş İlişkisi 138
2. Kısmî Süreli Çalışma ve Türleri 138
3. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi 146
4. Grup (Takım) ile Kurulan İş İlişkisi 162
5. Evde Çalışma ve Uzaktan Çalışma İlişkisi 162
6. Pazarlamacılık Sözleşmesi 165
B. Deneme Süreli/Deneme Süresiz İş İlişkileri 166
VI. İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları 169
A. Kesin Geçersizlik Nedenleri 170
B. İş Sözleşmesinin İptali ve İptal Nedenleri 175
C. Geçersizliğin Etkisi 177
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR 178
I. İşçinin Borçları 179
A. İşgörme (Çalışma) Borcu 179
B. Özen Borcu 182
C. İtaat (Uyma) Borcu 183
D. Sadakat Borcu 185
E. Teslim ve Hesap Verme Borcu 190
II. İşverenin Borçları 193
A. Ücret Ödeme Borcu 193
1. Ücret Sistemleri 194
2. Ücretin Miktarı 195
3. Ödenme Yeri 198
4. Ödenme Zamanı 200
5. Ödenme Biçimi 201
6. Ödeneceği Kişi 202
7. Ödemenin İspatı 203
8. Ücret Garanti Fonu 204
9. Diğer Hususlar 204
a. Zamanaşımı 204
b. Gecikme Faizi 205
c. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 207
B. İşçiyi Gözetme Borcu 209
C. Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı) 212
D. Diğer Borçlar 222
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 224
I. Kendiliğinden Sona Erme 224
II. Tarafların Anlaşması İle Sona Erme 227
III. Geçersizlik Açıklaması İle Sona Erme 229
IV. Fesih Yoluyla Sona Erme 229
A. Önelli (Süreli) Fesih 233
1. Önele Uyularak Fesih Bildiriminin Sonuçları 236
2. Önellere Gereğince Uymamanın Sonucu 238
B. Peşin Parayla Fesih 241
C. Kötüniyetli Fesih 243
D. Haklı Nedenle (Olağanüstü/Derhal) Fesih 245
1. İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri 247
a. Sağlık Nedenleri 248
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller 251
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması 251
bb. İşçinin veya Ailesinin Şeref ve Namusuna Dokunucu Davranışlarda veya Cinsel Tacizde Bulunmak 252
bc. İşverenin İşçiye veya Ailesine Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi 252
bd. İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak 256
be. İşçi Ücretinin Gereğince Ödenmemesi 257
bf. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullarının Uygulanmaması 259
2. İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri 265
a. Sağlık Nedenleri 265
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri 272
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması 272
bb. İşveren veya Ailesinin Şerefine Dokunucu Davranışlar 273
bc. İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak 274
bd. İşverene Sataşmak veya Alkol ve Uyuşturucu Almak 275
be. Sadakat Borcuna Aykırılık 280
bf. İşyerinde Suç İşlemek 283
bg. Haksız ve İzinsiz Devamsızlık 284
bh. Uyarıya Rağmen Görevini Yapmamakta Israr Etmek 286
bi. İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek veya İşverene Zarar Vermek 287
c. Zorlayıcı Nedenler 291
d. Tutuklanma–Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık 292
3. Fesih Süresi 293
E. Haksız Fesih 295
F. Toplu Fesih 297
G. Geçerli / Geçersiz Fesih 301
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 302
I. İşverenin Belge Verme Yükümü Doğabilir 302
II. İş Güvencesi İşlerlik Kazanabilir 303
III. İşe Alma Zorunluluğu Doğabilir 327
IV. Rekabet Yasağı İşlerlik Kazanabilir 327
V. İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanılabilir 330
VI. İbra Gündeme Gelebilir 331
VII. Tazminat ve Ceza Koşulu Ödeme Yükümü Doğabilir 334
A. Ceza Koşulunun Ödenmesi 334
B. Tazminat Ödenmesi 339
§11. ÖZELLİKLİ BİR SONUÇ: KIDEM TAZMİNATI 342
I. Kıdem Tazminatı Kavramı – Tarihçesi – Hukuki Niteliği 342
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 344
A. İş K’na Tabi Bir İş Sözleşmesiyle Çalışma Bulunmalıdır 344
B. İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatına İmkan Verir Biçimde Son Bulmalıdır 344
1. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi/ İşçinin Ölümü 345
2. Fesihle Son Bulma Halleri 346
3. En Az Kıdem Koşulu Gerçekleşmelidir 358
III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması 364
IV. Kıdem Tazminatının Ödenmesi 369
V. Gecikme Faizi 371
VI. Zamanaşımı 372
§12. ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ 372
I. Kavram 372
II. Normal İş Süresi 374
A. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünebilen ve Denkleştirmenin Uygulanmadığı İşlerde 374
B. Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde 377
C. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri 378
III. Normali Aşan Çalışma ve Türleri 380
A. Fazla Çalışma 380
1. Fazla Çalışma Kavramı 380
2. Fazla Çalışmanın Türleri 383
a. Olağan Fazla Çalışma 383
b. Zorunlu Fazla Çalışma 388
c. Olağanüstü Fazla Çalışma 390
3. Fazla Çalışmanın Yasaklandığı Haller 391
B. Fazla Sürelerle Çalışma 393
C. Normali Aşan Çalışmaların Karşılığı 395
IV. İş Sürelerinde Esneklik 404
A. Kısmi Süreli Çalışma 405
B. Kayan (Kaygan) İş Süresi Uygulaması 405
C. Vardiyalı Çalışma Sistemi 405
D. Telafi Çalışması 407
E. Denkleştirme Uygulaması 410
F. Günlük Çalışma Sürelerinin Başlangıç ve Bitişinde Esneklik 411
V. Kısa Çalışma 411
A. Kısa Çalışmanın Koşulları 412
1. Kısa Çalışmayı Gerektiren Bir Olgu Bulunmalıdır 412
2. İşveren Bu Yüzden İşyerini Tatil Etmeli veya Çalışma Süresini Azaltmalıdır 413
3. Durum İlgili Yerlere Bildirilmeli ve AÇSHB’ce Uygun Bulunmalıdır 413
B. Kısa Çalışma Ödeneği 414
1. Kısa Çalışma Belli Bir Süre Devam Etmelidir 414
2. İşçi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşullarını Sağlamalıdır 414
3. İşkur’a Başvurulmalıdır 415
§13. DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER / İZİNLER 415
I. Genel Olarak Dinlenme Süresi 416
II. Günlük Çalışma Bağlamında Dinlenme (Ara Dinlenmesi) 416
III. Hafta Tatili (Haftalık Dinlenme) 419
IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 423
V. Yıllık Ücretli İzin 426
VI. Ücretli Mazeret İzinleri 440
VII. Hamilelik/Doğum/Analık Hali İzni 442
§14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 446
I. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı 446
II. İSG’nin Taraflara Getirdiği Yükler 448
A. İşverenin Yükümlülükleri 449
1. İşyerindeki Risk Durumunu ve Tehlike Grubunu Belirleme Yükümü 449
2. İSG Önlemleri Alma Yükümü 450
3. Çalışanların Sağlık Gözetimini Yapma Yükümü 451
4. Bilgilendirme ve Eğitme Yükümü 453
5. Kayıt Tutma ve Bildirme Yükümü 456
6. Organizasyona Gitme Yükümü 457
7. Çalışan Temsilcisi ve Temsilciliğini Oluşturma Yükümü 464
B. Çalışanların Yükümlülükleri 465
C. Devletin Yükümlülükleri 465
D. İşçi /İşveren Kuruluşlarının Rolü ve Katkısı 471
III. İSG Kural ve Önlemlerine Uymamanın Sonuçları 472
A. İşveren Açısından 472
B. İşçi Bakımından 472
Üçüncü Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§15. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 475
I. Kavram 475
II. Tarihsel Gelişim 478
§16. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI 481
I. Sendikalar Hukuku 481
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları 481
A. Ulusal Kaynaklar 481
B. Uluslararası Kaynaklar 482
§17. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 483
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü 483
II. Bireysel/Kolektif Sendika Özgürlüğü 485
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar 487
A. İşçiler 487
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri 488
C. İşveren 489
D. Sendika ve Konfederasyonlar 489
§18. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ 490
I. Ortak Amaç 490
II. Serbestçe Kurulabilme 490
III. Bağımsızlık 491
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk 492
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği 493
§19. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU 493
I. Sendikaların Kuruluşu 494
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır 494
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Biraraya Gelmelidir 497
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmelidir 501
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An 502
II. Konfederasyonların Kuruluşu 502
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika Biraraya Gelmelidir 502
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır 503
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir 503
§20. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 504
I. Organ Kavramı 504
II. Zorunlu Organlar 505
A. Genel Kurul 505
B. Yönetim Kurulu 510
C. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 512
D. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi 513
1. İşyeri ve İş Koşulları Değişikliğine Karşı Güvence 514
2. Feshe Karşı Güvence 514
E. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi 515
1. İş Sözleşmesini Sona Erdirip Gidenlerin Durumu 515
2. İş Sözleşmesi Askıda Kalanların Durumu 516
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi 516
b. Sigortalılık Güvencesi 517
c. İş Güvencesi 517
F. Denetleme Kurulu 520
G. Disiplin Kurulu 521
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları 522
A. Genel Kurul Üyeliği 522
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşulla 523
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak 523
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak 523
IV. Seçimlik Organlara Üyelik 525
§21. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 526
I. İşçi Sendikası Üyeliği 527
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır 527
B. İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir 528
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır 530
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır 534
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 535
1. Kuruluşta Üyelik 535
2. Olağan Yol ile Üyelik 535
3. Yargı Yoluyla Kazanım 536
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 537
F. İşçi Sendikasına Üyelik ve Sendikal Faaliyet Güvencesi 537
1. Sendika Üyeliğinin Güvencesi 538
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar 542
a. Sendikal Tazminat 542
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği 547
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi 549
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse 554
e. Cezai Yaptırım 555
II. İşveren Sendikası Üyeliği 557
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır 557
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır 558
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir 559
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 561
III. Konfederasyon Üyeliği 563
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır 564
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir 564
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 564
IV. Üyelikte Teklik İlkesi 566
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 567
§22. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR 568
I. Üyelik Hakları 569
A. Kuruluşun/Örgütün Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı 569
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı 571
C. Üyenin Korunma Hakkı 572
II. Üyelik Borçları 572
A. Aidat Ödeme Borcu 573
B. Örgütün/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu 578
§23. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ 580
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller 580
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller 589
§24. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ 593
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler 594
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler 595
B. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri 599
C. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları 619
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler 620
§25. KURULUŞLARIN DENETİMİ/FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ 625
I. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi 625
II. Sendika (ve Konfederasyon)ların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi 628
A. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması 629
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları 630
C. Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi 631
1. Sona Erme Nedenleri 631
2. Sona Ermenin Sonuçları 634
Dördüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§26. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 637
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 637
II. TİS’in Tarihçesi 638
III. Tanım 640
IV. TİS’in Kısımları 640
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım) 641
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler 641
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler 642
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 643
B. İsteğe Bağlı Kısım 644
V. TİS’in Özellikleri 646
VI. TİS’in Düzeyi ve Türleri. 649
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS) 650
B. İşletmenin Varlığı Halinde (İşletme TİS) 650
C. Grup Oluşturan İşyerlerinde (Grup TİS) 653
D. Çerçeve Sözleşme 654
VII. TİS’in Tarafları 656
A. TİS Ehliyeti 658
B. TİS Yetkisi 658
1. İşkolu Barajı 659
2. Ünite Barajı 661
3. Yetki Tespiti 664
4. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Etkisi 669
VIII. TİS’in Şekli 671
IX. TİS’in Süresi 672
X. TİS’in Yapılması 674
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı 674
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir 676
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Barışçı Yollar Denenmelidir 678
D. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Halleri İse Şunlardır 679
§27. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI 680
I. Zaman Bakımından Uygulanması 680
II. Yer Bakımından Uygulanması 682
III. Kişi Bakımından Uygulanması 683
A. İşçilere Uygulanması 683
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma 684
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 686
3. Taraf İşçi Sendikasının Yazılı Oluru ile Yararlanma 689
4. Teşmil Sonucu Yararlanma 690
B. İşverene Uygulanması 693
§28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI 694
I. TİS’de Değişiklik Yapılması 694
A. TİS Taraflarınca Değişiklik 695
B. Yargı Kararıyla Değişiklik 696
II. TİS’in Yorumu 697
A. Yorum Davası: 697
B. Eda Davası 699
§29. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 700
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller 700
A. TİS’in Süresinin Bitimi 701
B. TİS’in Geçersiz Kılınması 701
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme 703
II. Sona Ermenin Sonuçları 704
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller 705
Beşinci Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§30. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 709
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı 709
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı 710
§31. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI 710
I. Barışçı Çözüm Yolları 711
A. Arabuluculuk 712
1. Olağan Arabuluculuk 713
2. Olağanüstü Arabuluculuk 714
B. Tahkim (Hakeme Götürme) 714
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem 714
2. Kanuni/ Zorunlu Hakem 715
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi) 717
§32. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI 717
§33. GREV 719
I. Genel Olarak Grev Kavramı 719
A. İşin Bırakılması 720
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma 721
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev 722
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı 722
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli 722
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı 723
D. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı 729
E. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı 731
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli 731
III. Grevin Uygulanması 737
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması 740
A. Tespit Davasında 740
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında 741
V. Yasal Grevin Sonuçları 741
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması 742
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 742
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu 744
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı 744
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı 745
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama 745
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi 746
H. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk 747
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi 747
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları 752
A. Yasadışı Grev 752
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti 753
C. Yasadışı Grevin Sonuçları 754
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir 754
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir 754
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir 755
4. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder 755
§34. LOKAVT 755
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı 755
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 756
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı 756
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı 756
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt 757
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli 757
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmelidir 757
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı 758
D. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı ve Bu Durum Bir Başka Hakka Dayanmamalıdır 759
III. Lokavt Kararının Uygulanması 759
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları 760
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi 761
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları 762
A. Yasadışı Lokavt 762
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları 764
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi 764
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı 765
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu 765
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi 766
Kaynakça 767
Kavramlar Dizini 785

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
202,00   
202,00   
2
101,00   
202,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
202,00   
202,00   
2
101,00   
202,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
202,00   
202,00   
2
101,00   
202,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
202,00   
202,00   
2
101,00   
202,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
202,00   
202,00   
2
   
   
Kapat