Kıdem Tazminatı İş Kanunu (Deniz İş Kanunu Ve Basın İş Kanunu´nda) Erc

Kıdem Tazminatı İş Kanunu (Deniz İş Kanunu Ve Basın İş Kanunu´nda)


Basım Tarihi
2010-02
Sayfa Sayısı
1039
Basım Yeri
AnkaraKIDEM TAZMİNATI İŞ KANUNU (DENİZ İŞ KANUNU VE BASIN İŞ KANUNU´NDA)Ercan AKYİĞİT-Kıdem Tazminatı Kavramı Ve Hukuki Niteliği

-Her Bir Yasa Kapsamında Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

-Kıdem Tazminatının Hesaplanması Ve Ödenmesi

-Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

-Kıdem Tazminatının Ödenmemesi Ve Gecikme Faizi

-Kıdem Tazminatına İlişkin Uyuşmazlıklar Ve Çözümü

İÇİNDEKİLERBİRİNCİ AYIRIM

GENEL OLARAK KIDEM TAZMİNATII. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI 27

II. KIDEM TAZMİNATININ TARİHSEL GELİŞİMİ 28

A. İş Kanunu Çerçevesinde 28

B. Deniz İş Kanunu Kapsamında 29

C. Basın İş Kanunu Çerçevesinde 30

D. Borçlar Kanunu Kapsamında 30

III. KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 31İKİNCİ AYIRIM

4857 sy. İŞ KANUNU’NDA KIDEM TAZMİNATI BİRİNCİ BÖLÜM

İŞK’DA KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER VE TARİHÇESİI. KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ 37

A. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Kıdem Tazminatıyla İlgili Hükümleri 37

B. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun Kıdem Tazminatıyla İlgili Hükmü 37

II. İŞK’DAKİ KIDEM TAZMİNATININ TARİHÇESİ. 40İKİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARII. İŞ KANUNUNA TABİ SÜREKLİ BİR İŞTE İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA BULUNMALIDIR 43

A. 4857 Sayılı İş Kanununun Kişi Bakımından Uygulanma Alanı 44

1. İşçi 44

2. İşveren 47

3. İşveren Vekili 49

a. İşveren Vekilinin Öğe ve Özellikleri 49

b. İşveren Vekilinin İşlemlerinin Sonucu 50

4. Alt İşveren 51

a. Gerçekleşme Koşulları 52

b. Alt İşveren İşçilerine Karşı Sorumluluk 52

c. Alt İşveren İlişkisinin Geçersizliği 55

B. İş Kanununun Yer Bakımından Uygulanma Alanı (işyeri) 55

C. İş Kanunu’nun Faaliyetler/İşler Bakımından Kapsamı 56

1. İş Kanununa Tabi Olmayan İşler 57

a. Deniz ve Hava Taşıma İşleri 57

aa. Deniz Taşıma İşleri 57

bb. Hava Taşıma İşleri 58

b. Belli Sayıdan Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşleri İşyerinde/İşletmelerinde 58

c. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri 59

d. Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışarıdan Başka Biri Katılmayarak Evlere ve El Sanatlarının Yapıldığı İşlerde 59

e. Ev Hizmetleri 60

f. Çıraklar ve İlişkileri 60

g. Profesyonel Sporcular 60

h. Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler) 61

ı. 5362 sy. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3/a Maddesi Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri 61

YARGITAY KARARI 63

j. Basın İş Kanununa Tabi İşler (ve İşçiler) 65

D. Hizmet (İş) Sözleşmesi Kavramı 66

1. İş Sözleşmesinin Öğeleri 67

a. İş (Çalışma) Unsuru 67

b. Bağımlılık Unsuru 68

c. Ücret (Karşılık) Unsuru 69

2. Hizmet (İş) Sözleşmesinin Tarafları 70

3. Hizmet (İş) Sözleşmesinin Yapılması 70

a. Sözleşme Görüşmeleri 70

b. Tarafların Ehliyeti 77

c. Sözleşmenin İçeriği 79

d. Şekli 79

e. Süresi 80

f. Serbestçe/Zorla Kurulması 81

4. İş İlişkisinin Türleri 82

a. Tipik/Atipik İş İlişkileri 82

b. Belirli/Belirsiz Sürelilik 83

c. Kısmi Süreli Çalışma ve Türleri 83

d. Ödünç İş İlişkisi (Geçici İş İlişkisi) 84

e. Grupla (Takım ile) Kurulan İş İlişkisi 86

f. Evde Çalışma İlişkisi 87

g. Deneme Süreli/Deneme Süresiz İş İlişkileri 87

5. Hizmet Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları 88

a. Geçersizliğin Etkisi 89

6. Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/Borçlar 90

a. İşçinin Borçları 90

aa. İşgörme (Çalışma) Borcu 91

bb. İtaat (Uyma) Borcu 92

cc. Sadakat Borcu 93

b. İşverenin Borçları 95

aa. Ücret Ödeme Borcu 95

aaa. Ücret Sistemleri 96

bbb. Ücretin Miktarı 97

ccc. Ödenme Yeri 98

ddd. Ödenme Zamanı 99

eee. Ödenme Biçimi 99

fff. Ödeneceği Kişi 100

ggg. Ödemenin İspatı 100

hhh. Ücret Garanti Fonu 100

iii. Diğer Hususlar 100

bb. İşçiyi Gözetme Borcu 101

cc. Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı) 102

dd. Diğer Borçlar 104

7. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 104

YARGITAY KARARI 104

II. İŞ SÖZLEŞMESİ KIDEM TAZMİNATINA İMKAN VERİR BİÇİMDE SON BULMALIDIR 105

A. İşçinin Ölümü 108

YARGITAY KARARLARI 110

B. Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Fesih Halleri 112

1. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi 112

a. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi 113

aa. İŞK. 24 Çerçevesinde Haklı Nedenle Fesih Halleri (Tartışmasız Haller) 113

aaa. Sağlık Sebeplerine Dayanan Fesih 114

YARGITAY KARARLARI 118

bbb. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 129

b. İş Sözleşmesi Yapılırken İşverenin İşçiyi Yanıltması (İş K. 24/II-a) 130

c. İşverenin İşçinin veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref ve Namusuna Dokunacak Şekilde Söz veya Davranışlar Sergilemesi Yahut İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması (İş K. 24/II-b) 131

d. İşverenin İşçiye veya Ailesi Üyelerine Sataşması, İsnatlarda Bulunması Yahut Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi (İş K. 24/II-ç) 132

aa. İşverenin Sataşması veya Gözdağı Vermesi 133

bb. İşverenin Kanuna Aykırı Davranışa Özendirmesi, Teşviki ve Sürüklemesi 134

cc. İşverenin Hapsi Gerektiren Bir Suç İşlemesi 134

dd. İşverenin İşçi Hakkında Şeref ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İsnat veya İthamda Bulunması 135

Yargıtay Kararları 135

e. İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak (İş K. 24/II-d) 141

YARGITAY KARARLARI 143

f. İşçi Ücretinin Kanun ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Hesaplanmaması ve Ödenmemesi (İş K. 24/II-e) 144

YARGITAY KARARLARI 150

g. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullarının Uygulanmaması (İş K. 24/II-f) 157

YARGITAY KARARLARI 159

aa. Zorlayıcı Nedenler (İş K. 24/III) 168

YARGITAY KARARLARI 171

bb. İşçi Tarafından İşK.24 Dışındaki Haklı Fesih Halleri 177

2. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih 178

YARGITAY KARARLARI 181

3. Yaşlılık/Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Akdin Feshi 186

4. Emekli Olmadan Emeklilik Bağlantılı Fesih ve Kıdem Tazminatı 198

5. İş Sözleşmesinin Evlenme Nedeniyle Feshi 201

a. Kadın İşçinin 2869 Sy. Yasayla Getirilen İmkanla Sözleşmeyi Evlenme Nedeniyle Feshinin Koşulları 202

aa. Kadının İşçi Olarak Çalışırken Evlenmiş Olması Gerekir 203

bb. Bu Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Kadın İşçi Tarafından Feshedilmesi Gerekir 205

cc. Fesih Evlenmeden İtibaren Bir Yıl İçinde Yapılmış Olmalıdır 207

b. Uygulama Sorunları 208

Yargı Kararı Örnekleri 211

C. Kıdem Tazminatına İmkan Verecek Şekilde Sözleşmenin İşverence Feshi Halleri 212

1. Sözleşmenin İşverence Haklı Nedenle Feshi Halleri 212

a. Sağlık Sebeplerine Dayanan Fesih 212

YARGITAY KARARLARI 217

2. Zorlayıcı Sebeplere Dayanan Fesih (İş K. 25/III) 227

YARGITAY KARARLARI 228

3. Tutuklanma - Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık Yüzünden Fesih (İş K. 25/ıv) 231

a. Tutukluluk/Gözaltı Yüzünden Devamsızlık Nedeniyle Feshin Koşulları 233

b. Tutukluluk/Gözaltı Nedeniyle Feshin Sonuçları 242

YARGITAY KARARLARI 244

4. İşverence Yapılan Diğer Fesihler 245

5. Önelli (Süreli) Fesih 246

6. Önele Uyularak Fesih Bildiriminin Sonuçları 247

7. Önellere Gereğince Uymamanın Sonucu 248

a. Peşin Parayla Fesih 250

b. Kötüniyetli Fesih 252

c. Haksız Fesih 254

d. Toplu Fesih 256

e. Geçerli / Geçersiz Fesih 259

8. Tartışmalı Haller 265

a. Askerlik ve Kanundan Doğan Bir Çalışma Ödevi Nedeniyle İşten Ayrılma 265

b. Statü Değişikliği 266

c. Sendika Yöneticiliğine Giden İşçinin İşe Yeniden Alınması 269

C. Kıdem Tazminatına Hak Kazandırmayan Sona Erme Halleri 272

1. Sözleşme Süresinin Bitimi 272

2. Tarafların Anlaşması ile Sona Erme 274

YARGITAY KARARLARI 276

3. Geçersizlik 279

4. Kıdem Tazminatına Hak Kazandırmayan Fesih Halleri 279

a. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri Nedeniyle Sözleşmenin İşverence Feshi 280

aa. İşçinin İşvereni Yanıltması (İş K. 25/II-a) 280

YARGITAY KARARLARI 283

bb. İşçinin, İşveren Yahut Ailesinden Birinin Şeref ve Namusuna Dokunan Söz veya Davranışlarda Bulunması veya İşveren Hakkında Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar ve İsnatlar Yöneltmesi (İş K. 25/II-b) 285

YARGITAY KARARLARI 287

cc. İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak (İş K. 25/II-c) 291

YARGITAY KARARLARI 292

dd. İşçinin (İşverene/Ailesi Üyelerine/Başka İşçisine) Sataşması veya İçki ve Uyuşturucu Alma Yasağına Aykırı Davranması (İş K. 25/II-d) 297

aaa. İşçinin İşverene/Ailesi Üyelerine/Başka İşçisine Sataşması 297

bbb. İşçinin İçki ve Uyuşturucu Kullanma Yasağına Hareket Etmesi 299

YARGITAY KARARLARI 301

ee. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması (İş K. 25/II-e) 317

YARGITAY KARARLARI 324

ff. İşçinin İşyerinde Yedi Günden Fazla Hapis Cezasını Gerektiren ve Cezası Ertelenmeyen Bir Suç İşlemesi (İş K. 25/II-f) 376

YARGITAY KARARLARI 378

gg. İşverenden İzin Almaksızın veya Haklı Bir Neden Olmaksızın İşe Devam Etmemek (İş K. 25/II-g) 379

aaa. İşçinin Çalışma Yükümü Bulunmalıdır 380

bbb. İşçi Belli Bir Süre İşine Devam Etmemelidir 381

ccc. Bu Devamsızlık İşverenin İznine veya Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır 383

YARGITAY KARARLARI 387

hh. İşçinin Yapmakla Yükümlü Olduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi (İş K. 25/II-h) 423

aaa. İşçinin Yapmakla Yükümlü Olduğu Bir İş (Görev) Bulunmalıdır 424

bbb. Yükümlü Olduğu Bu Görevini Yapması İşçiye Hatırlatılmalıdır 424

ccc. Uyarıya Rağmen İşçi Görevini Yapmamakta Israr Etmelidir 426

YARGITAY KARARLARI 428

ıı. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya 30 Günlük Ücretini Aşacak Biçimde İşverenin Malına Zarar Vermesi (İş K. 25/II-ı) 447

aaa. İşçinin Kusuru ile İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi 447

bbb. İşçinin Kusuru ile İşverenin Mallarına Otuz Günlük Ücretini Aşacak Biçimde Zarar Vermesi 449

YARGITAY KARARLARI 451

b. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshi Halleri 481

aa. Sözleşmenin İşçi Tarafından Önelli Feshi (İstifa) 481

bb. Sözleşmenin İşçi Tarafından Haksız Feshi 484

III. KIDEM KOŞULU GERÇEKLEŞMELİDİR 485

A. Kıdem Kavramı 485

B. Kıdem Süresinin Niteliği 485

C. Kıdemin Saptanması 487

1. Kıdemin Başlangıcı 488

2. Kıdemin Sonu 492

3. Kıdeme Dahil Edilecek Süreler 496

a. Temel Esaslar 496

aa. Ücretsiz İzin Süreleri 496

bb. Kısa Çalışmada Geçen Süreler 498

cc. Raporlu Olunan Süreler 499

dd. Deneme Süresi 502

ee. Çıraklıkta Geçen Süre 503

ff. İş Mücadelesiyle Askıda Geçen Süreler 505

YARGITAY KARARLARI 508

gg. Münavebeli İşlerde İşe Ara Verilen Süreler 509

YARGITAY KARARLARI 510

hh. Tutukluda/Göz altında Geçen Süreler 511

YARGITAY KARARLARI 512

ıı. Mevsimlik Çalışmalarda Mevsim Dışı Süreler 512

YARGITAY KARARLARI 514

ii. Fesih Bildirim Önelleri 519

jj. Geçersiz Sözleşmeyle Geçen Süreler 521

kk. Aynı Anda Birden Çok İş Sözleşmesiyle Çalışma Halinde Kıdemin Hesabı 522

mm. Kısmi Süreli İş İlişkisindeki Süreler 523

nn. Sözleşme ile Kıdeme Katılmak İstenen Süreler 524

oo. Farklı Yasalara Bağlı Geçen Süreler 525

pp. İşçi Sendikası Yöneticilerinin Durumu 527

b. Aynı İşverene Bağlı Olarak Aynı İş Sözleşmesiyle Geçen Süreler 533

c. Geçmiş (Önceki) Hizmet Sürelerinin Hesaba Katılıp Katılmayacağı 536

aa. Aynı İşveren Yanında Aralıklarla Kurulmuş Hizmet Akitleriyle Çalışma (Fasılalı Çalışmalar) 536

bb. Aynı İşveren Yanında İşçilik Dışında Bir Sıfatla Geçirilen Süreler 544

cc. Değişik İşverenler Yanında Geçirilen Süreler 547

d. İşveren Değişikliği (Aynı İş Sözleşmesiyle Değişik İşverenler Yanında Çalışma) Hali 547

YARGITAY KARARLARI 548

e. Ayrı (Hizmet Akitleriyle) Ayrı İşverenler Yanında Geçirilen Süreler 560

aa. Genel Olarak 560

bb. Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetler 562

aaa. Hizmetler Yasada Öngörülen Kamu Kuruluşlarında Geçmelidir 562

bbb. Hizmetler SSK’ya veya SSK ve Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçmelidir 565

ccc. Her Bir Hizmet Kıdem Tazminatına İmkan Verir Biçimde Son Bulmuş Olmalıdır 572

ddd. Son Hizmetin Bitiminde İşçi Hizmet Birleştirimi Sonucu SSK’dan Ödeme/Aylık Almaya Hak Kazanmalıdır 577

YARGITAY KARARLARI 580Üçüncü Bölüm

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE MİKTARII. İŞÇİNİN TAZMİNATA ESAS KIDEMİ (HİZMET SÜRESİ) 595

II. KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET 599

III. KIDEM TAZMİNATI SON ÜCRET DİKKATE ALINARAK HESAPLANIR 599

A. Sabit Ücretle Çalışmada Son Ücret 600

B. Ücretin Sabit Olmadığı Hallerde Son Ücretin Tespiti 605

C. Son Ücret Giydirilmiş Ücrettir 605

D. Son Ücretin Günlük Ücret Olduğu 611

IV. HESABIN NASIL YAPILACAĞI 614

V. KIDEM TAZMİNATI ÜST SINIRI (TAVAN) 615

VI. KIDEM TAZMİNATINDAN YAPILACAK KESİNTİLER 623

YARGITAY KARARLARI 627Dördüncü Bölüm

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ VE SONUÇLARII. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ 633

A. Kıdem Tazminatının Alacaklısı 633

B. Kıdem Tazminatının Borçlusu 635

1. Aynı İşverene Bağlı Çalışma Halinde 635

2. İşyerinin Devri/İşveren Değişikliği Halinde 639

3. Alt İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde 643

4. Ödünç İş İlişkisinde 645

5. Değişik Kamu Kuruluşlarında Çalışma Halinde 645

C. Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken An 646

D. Kıdem Tazminatının Ödenme Biçimi 650

E. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi 651

F. Kıdem Tazminatının Ödenme Yeri 655

G. Ödemenin Hangi Para Üzerinden Yapılacağı 656

H. Aynı Kıdem Süresi İçin Yalnızca Bir Kez Kıdem Tazminatı Ödeneceği 657

II. ÖDEMEDE GECİKME VE GECİKME FAİZİ 659

A. Faizin Başlangıcı 660

B. Uygulanacak Somut Faiz Oranı 662

YARGITAY KARARLARI 664

III. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI 682

YARGITAY KARARLARI 686ÜÇÜNCÜ AYIRIM

DENİZ İŞ KANUNU’NDA KIDEM TAZMİNATI BİRİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARII. DENİZ İŞ. KANUNU’NA TABİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA BULUNMALIDIR 897

II. İŞ SÖZLEŞMESİ BELLİ BİÇİMDE SONBULMALIDIR 901

A. Kıdem Tazminatına İmkan Veren Fesih Halleri 902

1. Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshi 902

2. Sözleşmenin Gemi Adamı Tarafından Feshi 904

a. Deniş K.14/II’deki Haklı Fesih Nedenleri 904

aa. Ücretin Kanun Hükümleri veya Hizmet Akdi Gereğince Ödenmemesi 905

bb. İşveren veya İşveren Vekilinin Gemi Adamına Karşı Kanuna. Hizmet Akitlerine veya Sair İş Şartlarına Aykırı Hareket Etmesi 906

cc. İşveren veya işveren Vekilinin Gemi Adamına Karşı Denizcilik Kural ve Teamüllerine veya Ahlak ve Adaba Aykırı Hareket Etmesi 906

3. Fesih Süresi 907

B. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sonbulması Halleri 907

C. Kıdem Tazminatına Hak Kazandırmayan Sona Erme Halleri 908

1. Gemi Adamının Herhangi Bir Limanda Geminin Hareketinden Önce Gemiye Dönerek Hizmete Girmemesi veya Gemiye Hiç Dönmemesi (DenİşK. 14/I-a): 908

2. Gemi Adamının Gemide Hizmet Görmesinin Tutukluluk, Hapis veya Gemide Çalışmaktan Men Olunması Gibi Sebeplerle İmkansız Bir Hal Alması (DenİşK.14/I-b) 909

3. Gemi Adamının işveren veya İşveren Vekiline Karşı Kanuna, Hizmet Akitlerine, Sair İş ve Çalışma Şartlarına Aykırı Hareket Etmesi (DenİşK. 14/1-e) 910

4. Gemi Adamının İşveren veya İşveren Vekiline Karşı Denizcilik Kural ve Teamüllerine veya Ahlak ve Adaba Aykırı Hareket Etmesi (DenlşK. 14/II-ç) 910

III. KIDEM KOŞULU GERÇEKLEŞMELİDİR 910İKİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESİI. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 913

II. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ 914

YARGI KARARLARI 915DÖRDÜNCÜ AYIRIM

BASIN İŞ KANUNUN’DA KIDEM TAZMİNATI BİRİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATININ KOŞULLARII. BASIN İŞ KANUNU’NA TABİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA SÖZKONUSU OLMALIDIR 933

II. İŞ SÖZLEŞMESİ BELLİ BİÇİMLERDE SON BULMALIDIR. 937

A. Bizzat Yasaca Öngörülen Sona Erme Halleri 937

B. Sözleşme ile Öngörülenler 940

III. KIDEM KOŞULU GERÇEKLEŞMELİDİR 940İKİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESİI. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 943

II. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ 943EKLERI. RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN 949

II. İLGİLİ YARGI KARARLARI 950

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 969BEŞİNCİ AYIRIM

KIDEM TAZMİNATININ TALEP EDİLEBİLME SÜRESİ VE

KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜI. KIDEM TAZMİNATININ TALEP EDİLEBİLME SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI 979

İLGİLİ YARGI KARARLARI 984

II. KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN İÇERİĞİ VE ÇÖZÜM YOLU 988

A. Kıdem Tazminatına İlişkin Uyuşmazlığın İçeriği 989

B. Kıdem Tazminatına İlişkin Uyuşmazlığın Çözüm Yeri 990

1. Görevli Mahkeme 991

2. Yetkili Mahkeme 994

YARGI KARARLARI 995

Kaynakça 1021

Kavram Dizini 1035Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat