Devletler Hususi Hukuku Ergin Nomer
Devletler Hususi Hukuku
Devletler Hususi Hukuku

Devletler Hususi Hukuku


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
700
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053339847
Boyut
16x24
Baskı
2253,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 53 puan kazanacaksınız)
   53

Ergin NOMER

 

Konu Başlıkları
- Milletlerarası Özel Hukuk
- Genel Hükümler
- Kanunlar İhtilafı Kuralları
- Milletlerarası Usul Hukuku
Kanunlar

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER IX
KISALTMALAR . XVII-XX
Birinci Kısım
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
§ 1. Kavram
I. Genel Olarak. 3
II. Kanunlar İhtilâfı Kuralları 4
1. Milletlerarası Özel Hukuk 4
a) Kavram. 4
b) Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ve Maddî Hukuk Kuralları. 8
c) Milletlerarası Özel Hukukun Niteliği 9
d) İsim 21
2. Bölgelerarası Özel Hukuk 22
3. Şahıslararası Özel Hukuk. 27
4. Zamanlararası Özel Hukuk 29
5. Statü Değişikliği (“conflit mobile”). 31
§ 2. Milletlerarası Özel Hukukun Komşu Alanları
I. Kamu Hukukuna Giren Komşu Alanlar. 34
1. Milletlerarası Medenî Usul Hukuku 34
2. Diğerleri . 36
II. Yabancılar Hukuku. 39
III. Devletler Hukuku . 40
1. Devletler Hukuku ile Milletlerarası Özel Hukuk Arasındaki
Sınır İlişkisi 40
2. Devletler Hukuku ile Milletlerarası Özel Hukuk Arasındaki
“Özel” İlişkiler . 43
IV. Anayasa Hukuku 44
V. Karşılaştırmalı Hukuk 47
X
§ 3. Milletlerarası Özel Hukukun Tarihçesi
I. Statüler Teorisi (1300 - 1800) 51
II. İlk Kanunlaştırma Hareketleri 54
III. Milletlerarası Özel Hukukun Modern Çağı 55
IV. İslâm Hukukunda Kanunlar İhtilâfı Kavramı 67
§ 4. Milletlerarası Özel Hukukun Kaynakları
I. Genel Olarak. 69
II. Kanunlar . 69
III. Örf ve Âdet ve İçtihat Hukuku . 70
IV. Milletlerarası Sözleşmeler 71
1. İki Taraflı Sözleşmeler. 74
2. Çok Taraflı Sözleşmeler. 74
§ 5. Literatür
I. Türk Milletlerarası Özel Hukuku . 80
II. Yabancı Literatür 82
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
§ 6. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Niteliği ve Nevileri
I. Maddî Hukuk Kurallarına Gönderme (Atıf) 85
II. Boşluklar 86
III. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Kullanılması 88
IV. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Nevileri . 93
§ 7. Bağlanma
I. Milletlerarası Özel Hukukun Unsurları 96
II. Bağlanma Konusu ve Yorumu (Vasıflandırma) 96
1. Kavram. 96
2. Vasıflandırma Hukuku . 100
III. Bağlanma Noktası ve Yorumu 105
1. Kavram. 105
2. Yorum. 106
IV. Şahsî Statü (Ahkâmı Şahsiye) - Kişi Halleri 109
§ 8. Şahsî Statünün Bağlanma Noktaları : Vatandaşlık (Tabiiyet),
İkametgâh veya Mûtad Mesken
I. Genel Olarak. 112
XI
II. Vatandaşlık (Tabiiyet). 114
1. Kavram. 114
2. Birden Fazla Tabiiyet (sujets mixtes). 115
3. Vatansızlık (Tâbiiyetsizlik/Heimatlos). 116
4. Mülteciler. 117
III. İkametgâh (Yerleşim Yeri) . 118
IV. Mûtad Mesken 120
§ 9. Hileli Bağlanma : Milletlerarası Özel Hukukta Kanuna
Karşı Hile (“fraus legis”)
I. Kavram . 125
II. Hukukî Durum ve Çözüm 127
§ 10. Normlar Çelişkisi ve İntibak (“adaptation”)
I. Problem 134
II. Normlar Çelişkisi . 135
1. Norm Kümelenmesi . 135
2. Norm Eksikliği. 135
3. Diğer Uyumsuzluklar. 136
§ 11. Önmesele (“Vorfrage”)
I. Kavram . 138
II. Çözüm . 140
III. Statü Kararları . 143
§ 12. İade - Atıf ve Devam Eden - Atıf (“renvoi”)
I. Kavram . 145
II. Renvoi Probleminin Gelişimi. 146
III. Çözüm . 151
§ 13. Kamu Düzeni (“ordre public”)
I. Kavram . 161
II. Kamu Düzeninin Görevi 167
III. Kamu Düzeninin Müdahalesine İlişkin Bazı Özellikler. 171
IV. Kamu Düzeni Müdahalesinin Sonuçları. 180
V. Yabancı Kamu Düzeni 183
VI. Doğrudan Uygulanan Kurallar . 184
§ 14. Yabancı Hukukun Tatbiki
I. Genel Olarak. 189
II. Yabancı Hukukun Tesbiti . 191
III. Temyiz Mahkemesinde Yabancı Hukuk. 200
XII
İkinci Bölüm
KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI
§ 15. Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Bağlama Kuralları
I. Genel Olarak. 205
1. 1330 Tarihli Muvakkat Kanun . 205
2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 207
II. Genel Hükümler . 208
1. Hukukî İşlemlerde Şekil. 208
2. Zamanaşımı 214
III. Şahsın Hukuku Alanında 216
1. Gerçek Şahıslar 216
a) Hak Ehliyeti . 217
b) Fiil Ehliyeti (medenî hakları kullanma ehliyeti) 221
2. Tüzel Kişiler. 230
IV. Aile Hukuku Alanında 235
1. Karı Koca Hukuku . 235
a) Nişanlanma 235
b) Evlilik 237
aa) Evliliğin Maddî Şartları . 238
bb) Evliliğin Şeklî Şartları . 247
cc) Evlilik Olmayan Yaşam Ortaklığı . 255
c) Boşanma. 256
d) Evliliğin Genel Hükümleri. 263
e) Mal Rejimleri. 265
2. Soybağı (Nesep) Hukuku. 269
a) Soybağının Kurulması (Nesep Statüsü). 270
b) Soybağının İptali 279
c) Ana-Baba-Çocuk Arasındaki İlişkiler (Soybağının Hükümleri) . 280
3. Evlâd Edinme . 281
4. Nafaka 287
5. Vesâyet Hukuku 289
V. Miras Hukuku Alanında . 292
VI. Eşya Hukuku Alanında. 302
1. Lex Rei Sitae 302
2. Lex Rei Sitae’nin Uygulama Alanı 304
3. Statü Değişikliği (Conflit Mobile) . 307
4. Lex Rei Sitae Kaidesinin İstisnaları. 309
a) Res in transitu (Taşınmakta olan mallar) . 309
b) Taşıma Araçları (Nakil Vasıtaları). 310
c) Maddî Olmayan Mallar 312
VII. Borçlar Hukuku Alanında 314
XIII
1. Akitler (Sözleşmeler) . 317
a) Genel Olarak 317
b) İrade Muhtariyeti Esası 319
c) Hukuk Seçimi 322
d) Hukuk Seçiminin Yokluğunda Uygulanacak Hukuk 328
e) Akit Statüsünün Kapsamı 336
f) Özel Akit Tipleri 342
(1) İş Sözleşmeleri . 342
(2) Tüketici Sözleşmeleri. 349
(3) Fikrî Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşmeler 353
(4) Eşyanın Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler 355
(5) Akreditif . 356
(6) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler 356
2. Haksız Fiiller 359
3. Sebepsiz Zenginleşme 373
4. Vekâletsiz İş Görme . 373
İkinci Kısım
MİLLETLERARASI USUL HUKUKU
§ 16. Kavram
I. Genel Olarak. 377
II. Milletlerarası Usul Hukukunun Nitelikleri. 387
§ 17. Lex Fori Prensibi
I. Genel Olarak. 392
II. Lex Fori’nin Etki Alanı 398
III. İspat Hukukunda “Lex Fori” Prensibi 400
§ 18. Vasıflandırma
I. Genel Olarak. 410
II. Çözüm . 410
§ 19. Maddî Hukuk ile İlişki
I. Genel Olarak. 419
II. Karşılıklı Etki Alanları . 420
§ 20. Milletlerarası Yetki
I. Kavram . 423
II. Kapsam. 424
1. Yargı Yetkisi . 424
2. Yargı Yetkisinin Sınırları: Yargı Muafiyeti (Yargılanma Bağışıklığı) 427
XIV
a) Devletin Yargı Muafiyeti . 428
aa) Yargılanma Bağışıklığı 428
bb) Cebrî İcra Bağışıklığı 436
b) Devlet Temsilcilerinin Yargı Muafiyeti. 439
c) Sefaret ve Konsolosluk Binalarının Yargı Muafiyeti . 446
d) Milletlerarası Teşkilatların Yargı Muafiyeti 446
e) Yabancı Mahkeme Kararlarının Yargı Muafiyeti. 447
3. Değerlendirme ve Sonuç 448
§ 21. Türk Milletlerarası Yetki Sistemi
I. Genel Olarak. 451
II. Milletlerarası Yetkinin Sınırları 452
III. Milletlerarası Derdestlik - Bekletici Mesele 457
§ 22. Milletlerarası Yetki Kuralları
I. Genel Olarak. 460
II. Türk Milletlerarası Yetki Kuralları. 461
1. İç Hukukun Yetki Kuralları 461
2. Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar 471
3. Yabancıların Kişi Hallerine İlişkin Bazı Davalar. 476
4. Miras Davaları 477
5. Tarafların Anlaşmasıyla Bertaraf Edilemeyen Yetki Kuralları 478
a) İş Sözleşmelerinden Doğan Davalar 478
b) Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Davalar . 479
c) Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalar . 479
6. İstisnaî Hallerde Milletlerarası Yetki . 479
a) Kamu Düzeninin Müdahalesi 480
b) Millî Mahkemelere Müracaat Edememe . 481
7. Milletlerarası Yetkisizlik İtirazı 482
8. Yetki Anlaşması . 483
a) Yetki Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Milletlerarası
Yetkisinin Kabulü 483
b) Yetki Anlaşması ile Yabancı Mahkemelerin Yetkisinin Kabulü 485
9. Forum non conveniens . 495
§ 23. Teminat
§ 24. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
I. Genel Olarak. 503
1. Tanıma 504
2. Tenfiz . 507
II. Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz 508
1. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun . 508
2. Uluslararası Sözleşmeler 551
XV
§ 25. Milletlerarası Tahkim
I. Tahkimin Unsurları . 556
II. Hakem Mahkemesinin Tatbik Edeceği Hukuk . 560
III. Daimî (Kurumsal) ve Ad-hoc (Geçici) Hakem Mahkemeleri. 561
IV. Millî ve Yabancı Hakem Kararları 562
V. Tenfiz . 565
a. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 566
b. New York Sözleşmesi 576
c. Kanun (MÖHUK) ile New York Sözleşmesi Hükümleri Arasındaki Farklılıklar 579
VI. Hakem Mütalâaları (Hakem Bilirkişi Kararları). 582
VII. Türk Milletlerarası Tahkim Hukuku . 582
1. Kavram. 582
2. Milletlerarası Tahkim Kanunu . 583
3. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmeleri 590
§ 26. Milletlerarası Adlî Yardım
I. Milletlerarası İstinabe. 593
II. Tebligat. 595
§ 27. Milletlerarası İflâs
I. Ülkesellik ve Evrensellik Prensipleri . 598
II. Türk Hukukunda Milletlerarası İflâs 599
1. Türkiye’de İflâs 599
2. Yabancı İflâs Davasının Tanınması 600
3. Türk Hukukunda Yabancı İflâs Davası . 601
Kanunlar
23 Şubat 1330 tarihli Türkiye’de Bulunan Yabancıların Hukuk ve
Vazifeleri Hakkında Muvakkat Kanun, m. 4 605
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun. 607
Milletlerarası Tahkim Kanunu 625
Bibliyografya 641
Madde İndeksi 667
Milletlerarası Sözleşmeler İndeksi. 675
Kavram İndeksi 679
Türk Mahkeme Kararları İndeksi 697-701

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,50   
53,50   
2
26,75   
53,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,50   
53,50   
2
26,75   
53,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,50   
53,50   
2
26,75   
53,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,50   
53,50   
2
26,75   
53,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,50   
53,50   
2
26,75   
53,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
53,50   
53,50   
2
   
   
Kapat