Miras Paylaşım Davaları Erhan Günay

Miras Paylaşım Davaları


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268663
Boyut
16x24
Baskı
397,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 97 puan kazanacaksınız)
   97

Konu Başlıkları
- Terekenin Korunması Önlemleri
- Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
- Miras Paylaşma İstemi
- Miras Paylaşma Kuralları
- Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Dönüştürme
- Miras Paylaşım Sözleşmesi
- Miras Payının Temliki
- Mirasçıların Miras Payları
- Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi
İlgili Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 5
2. Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Giriş Bölümü
TEREKENİN KORUNMASI ÖNLEMİNE İLİŞKİN DAVA
(TMK m.589–597)
I. GİRİŞ 17
II. USUL HÜKÜMLERİ 18
A. Görev 18
B. Yetki 18
C. Davacı 18
D. Davalı 18
E. İsteğe Konu Önlem Türü 18
F. Dava Türü 19
III. KORUMA ÖNLEM TÜRLERİ 19
A. Defter Tutma 19
B. Mühürleme 21
C. Terekenin Resmen Yönetilmesi 21
1. Terekenin Resmen Yönetilmesinde Görev, Temsil ve Sorumluluk 22
2. Terekenin Resmen Yönetilmesinde Mirasçıların Bilinmemesi 23
D. Vasiyetname ile İlgili İşlemler 24
1. Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler 24
2. Vasiyetnamenin Açılması 24
3. İlgililere Tebliğ 25
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 26
Yargıtay Kararları 27
Birinci Bölüm
(Mirasın Paylaşılması) PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR (TMK m.640–645)
I. GİRİŞ 43
II. MİRAS ORTAKLIĞI 44
A. Miras Ortaklığının Meydana Gelmesi 44
B. Mirasın Açılması ve Edinilmesi 45
C. Gaibin Mirasının Geçişi 48
1. Güvence Karşılığı Teslim 48
2. Geri Verme 49
3. Gaibe Düşen Miras 49
4. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması 50
5. Hazinenin İstemi 50
D. Mirasçıların Terekeye Elbirliği ile Sahip Olmaları 51
E. Terekeye Temsilci Atanması İstemi 56
1. Görev 58
2. Yetki 58
3. Davacı 59
4. Davalı 59
5. Amaç 59
6. Temsilci Atanma Koşulu 60
7. Yargılama 61
8. Temsilcinin Görev ve Sorumluluğu 61
9. Dava Dilekçesi Örneği 62
F. Mirasçının Terekedeki Haklarının Korunması İstemi 63
G. Bir Mirasçının Ödemeden Aczi Halinde Hakların Korunması İçin Önlem Alınması İsteği 63
Yargıtay Kararları 64
III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 87
A. Tereke Borçlarından Sorumluluk 87
B. Tazminatın Tereke Borcu Sayılması 92
C. Tereke Borcunun Mirasçılardan İstenmesi Şekli 93
D. Mirasçıların Tereke Alacaklısına Karşı Def’i ve İtirazı Savunma Olarak İleri Sürmesi 94
E. Mirasçıların Tereke Borcundan Müteselsil Sorumluluğun Sona Ermesi 94
F. Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Rücu Hakkı 95
G. Paylaşmadan Sonra Mirasçıların 3. Kişilere Karşı Müteselsil Sorumluluğu 96
Ğ. Tereke Borcunun Mirasçı Tarafından Yerine Getiriliş Biçimi 97
H. Tereke Borcundan Sorumlu Tutulmak İstemeyen Mirasçının Başvuracağı Hukuki Yol 98
Yargıtay Kararları 99
IV. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI 116
A. Görev 117
B. Yetki 117
C. Davacı 117
D. Davalı 118
E. İstek Kapsamı 119
F. Süre 119
G. Karar 120
Ğ. Paylaşmayı Geciktiren Nedenler 121
1. Sözleşme 121
2. Kanun 122
V. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 124
A. Görev 125
B. Yetki 125
C. Davacı 125
D. Davalı 125
E. İstek Kapsamı 125
F. Mirasçıları Çağırma ve İtiraz Olanağı Tanıma 126
G. Karar 126
Yargıtay Kararları 127
İkinci Bölüm
MİRAS PAYLAŞIMININ NASIL YAPILACAĞINDAN
KAYNAKLANAN DAVALAR (TMK m.646–658)
I. GİRİŞ 139
II. PAYLAŞMA KURALLARI 140
A. Miras Bırakanın Tasarrufuyla İlgili Paylaşma Kuralları 141
B. Paylaşmaya Kayyımın Katılması 143
III. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ 144
A. Mirasçıların Eşitliği 144
B. Tereke Borçlarından Sorumluluk ve Rücu 144
C. Payların Oluşturulması 145
IV. MİRASÇILAR VE MİRAS PAYLARI 147
A. Birinci Derece Mirasçı 147
B. Ana ve Babanın Mirasçılığı 149
C. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı 152
D. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 152
E. Evlilik Dışı Hısımlar 155
F. Devletin Mirasçılığı 157
G. 4721. s. TMK Hükümlerine Göre Uygulamalı Miras Payı Oranları 158
Ğ. Mirasçılık Sıfatını Yitirenlerin Mirastan Pay Alamayacağı 159
1. Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesinin Hukuksal Hüküm ve Sonuçları 162
a. Mirasçılıktan Çıkarmanın Kapsamı, Sebepleri, Hüküm ve Sonuçları 162
aa. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 163
bb. Mirasçılıktan Çıkarmanın Şekli 167
cc. Mirastan Çıkarma Sebepleri 170
b. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları 173
aa. Mirasçı Olunamayacağı, Ölüme Bağlı Tasarrufla Hak Edinilemeyeceği 173
bb. Mirastan Yoksunluk Nispidir 173
cc. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir 174
dd. Mirastan Yoksunluk Geriye Şamildir 177
ee. Mirastan Yoksunluk Kendiliğinden Hüküm Doğurur 177
c. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları 178
aa. Mirasın Kabul Anlamına Gelmesi 178
bb. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret 179
cc. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi 179
dd. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi 180
ee. Altsoyun Mirası Reddetmesi Sonucu Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi 182
ff. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret 182
gg. Mirasın Hükmen Reddinde Talep Süresi 184
ğğ. Mirasın Hükmen Reddine Görevli Mahkeme 185
hh. Mirasın Gerçek Reddinde Görev 186
d. Mirastan Feragat Sözleşmesi 186
aa. Kapsamı 187
bb. Mirastan Feragatin Çeşitleri 188
cc. Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi 188
dd. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Feshi 190
V. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VE SATILMASI 191
VI. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 193
A. Aile Konutu 197
1. İstemde Bulunabilecekler 197
2. İstenen Belgeler 198
3. Aile Konutu Şerhinin Tescili 198
4. Aile Konutu Şerhinde Özel Durumlar 198
5. Aile Konutu Şerhinin Hukuki Sonucu 199
6. Aile Konutu Şerhinin Terkini 199
7. Bildirimde Bulunma 200
8. Mali Yönü 200
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 200
C. Velayet–Çocuk Malları 201
Yargıtay Kararları 201
VII. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA 211
A. Bütünlük Oluşturan veya Aile Belgeleri ile Özel Anı Değeri Olan Eşya 211
B. Miras Bırakanın Mirasçılardaki Alacakları 211
C. Rehin Edilmiş Tereke Malları 212
D. Taşınmazlar 212
E. Tarımsal İşletmeler 212
F. Dava Dilekçesi Örneği 215
Yargıtay Kararları 216
Üçüncü Bölüm
MİRAS PAYININ TEMLİKİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu) (TMK m.676–682)
I. GİRİŞ 239
II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ 240
III. MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME 241
IV. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER 244
V. MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU 245
A. Garanti Borcu 245
B. Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliği 246
1. Giriş 246
2. Sözleşmenin Bozulması Sebepleri 247
a. Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Sebepler 247
aa. Sözleşmenin Şekli 247
bb. Kesin Hükümsüzlük 247
cc. Aşırı Yararlanma 247
dd. Borçlar Kanununda İrade Bozuklukları 248
b. Miras Sözleşmesinden Kaynaklanan Bozma Sebepleri 248
aa. Tüm Mirasçıların Paylaşım Sözleşmesine Katılmamış Olması 248
bb. Paylaşma Sözleşmesinin Terekenin Tümünü Kapsamamışsa 248
3. Davada Usul Hükümleri 248
a. Görev 248
b. Yetki 248
c. Davacı 249
d. Davalı 249
e. İspat Yükü 249
4. Dava Dilekçesi Örneği 249
Yargıtay Kararları 250
VI. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 259
A. Müteselsil Sorumluluk 259
B. Mirasçılara Rücu 260
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 261
Yargıtay Kararları 262
Ek Bölüm
SORU VE YANITLARIYLA YARGITAY KARARLARINA GÖRE “ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ, PAYLAŞMA VS.” İLİŞKİN UYGULAMA
I. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 295
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 328
III. MİRAS PAYININ TEMLİKİ 333
IV. AİLE KONUTU ŞERHİ VE ÖZGÜLENME 342
V. TEREKE TESPİTİ 347
VI. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI 349
VII. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA 351
VIII. SORUNLAR/ÇÖZÜMLER (İçtihatlarla) 354
Kaynakça 365
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 366
Kavram Dizini 376

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,00   
97,00   
2
48,50   
97,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,00   
97,00   
2
48,50   
97,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,00   
97,00   
2
48,50   
97,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,00   
97,00   
2
48,50   
97,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
97,00   
97,00   
2
   
   
Kapat