%3
Ortaklığın Giderilmesi Davaları Erhan Günay

Ortaklığın Giderilmesi Davaları


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
536
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750293382
Boyut
16x24
Baskı
4Erhan GÜNAY ( Avukat )

 

İÇİNDEKİLER
 
4. Baskıya Önsöz 
 
5
3. Baskıya Önsöz 
 
7
2. Baskıya Önsöz 
 
9
Önsöz 
 
11
Giriş Bölümü
 
 
AMAÇ/İSTEM/KONU VE USUL HUKUKU YÖNÜYLE
 
 
I. AMAÇ 
 
21
II. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
 
21
III. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA KONU 
 
22
IV. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ 
 
24
A. Elbirliği Mülkiyetinin Kapsam ve Niteliği 
 
25
B. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Dava Açma İmkanı 
 
25
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Açabilecekleri Davalar 
 
26
V. PAYLI MÜLKİYET 
 
29
VI. PAYLI MÜLKİYET KONUSU TAŞINMAZDA PAYLAŞMA İSTENEMEYECEK HALLER 
 
31
VII. ÖZEL BAZI KANUNLARDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİN YASAKLANMASI 
 
33
VIII. MİRAS ORTAKLIĞI 
 
36
IX. USUL HUKUKUNDA YARGILAMAYA EGEMEN OLAN İLKELER 
 
37
X. USUL HUKUKUNDA “DAVA VE HUKUKİ YARAR” KAVRAMLARININ ANLAMI NEDİR? 
 
47
XI. USUL HUKUKUNDA “KANUN YOLLARIN” KAVRAMININ ANLAMI NEDİR? 
 
48
A. 1086 sayılı HUMK’un Uygulandığı Dönem Bakımından Kanun Yolları 
 
49
1. Genel Açıklama 
 
49
2. Temyiz 
 
49
3. Karar Düzeltme 
 
51
4. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
52
B. 6100 s. HMK’nın Uygulandığı Dönem ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Faaliyete Geçmesinden Sonraki Dönem Bakımından Kanun Yolları 
 
52
1. Genel Açıklama 
 
52
2. İstinaf 
 
53
3. Temyiz 
 
54
4. Yargılamanın İadesi 
 
56
Birinci Bölüm
 
 
USUL HUKUKU YÖNÜYLE
 
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI
 
 
I. GÖREV 
 
57
II. YETKİ 
 
58
III. TARAFLAR 
 
59
A. Davacılar 
 
63
1. Ortak ya da Paydaşın Dava Açması 
 
63
2. Borçlu Alacaklısının Yetki Belgesiyle Dava Açması 
 
64
3. Kamu İdaresince Dava Açılması 
 
66
4. Davacı Olabilecek Kişiler (Özet) 
 
67
5. Dava Açamayacak Kişiler (Özet) 
 
68
B. Davalılar 
 
68
IV. BASİT YARGILAMA USULÜ 
 
70
V. YARGILAMADA OLUŞABİLECEK USUL İŞLEMLERİ 
 
72
A. Tarafların Farklı İstekte Bulunması 
 
72
B. Usul Hukuku Hükümlerine Aykırı Şekilde Karar Verilmesi 
 
74
C. Davacının Davayı Takip Etmemesi 
 
74
D. Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Oluşturulması 
 
75
E. Hükmün Usule Uygun Kurulması Gereği 
 
75
F. Davacının Feragat Etmesi 
 
75
G. Görevlendirme Yapılması 
 
77
1. Satış Memuru Görevlendirilmesi 
 
77
2. Satış Memurunun Değiştirilmesi ve Ek Kararla Yeni Görevlendirme 
 
78
3. Satış Memurunun Göreve Başlaması ve Bedel Bölüştürmesi 
 
78
4. Satış Memurunun İşlemlerine Karşı Şikayet 
 
79
H. Taşınmaz Tapu Kayıtlarının Getirtilmesi 
 
79
I. Taşınmaz Tapu Kütüğünde Kamulaştırma Şerhinin Varlığı 
 
80
İ. İntifa Hakkı Bulunan Taşınmaz Yönüyle Satış Kararı 
 
81
VI. YANILGILI İŞLEMLER 
 
82
A. Taraf Teşkili ve Karar Tebliğinde Yanılgı 
 
82
B. Davaya Dahil Edilecekler 
 
84
C. Keşif 
 
85
D. Muhdesat (Bütünleyici Parça) Uyuşmazlığı 
 
86
E. Muhdesat Mülkiyetin Tespiti Davasında Verilen Kararın Nazara Alınmamış Olması 
 
88
F. Bekletici Mesele Yapılacak Haller 
 
88
G. Hükmün Gerekçe ve Sonucunda Gösterilecek Hususlar 
 
90
H. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
90
VII. ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ KARARININ KAPSAMI 
 
92
A. Hüküm Fıkrasında Yer Alacak Hususlar 
 
92
B. Taşınmazın Tamamında Ortaklığın Giderilmesi 
 
94
C. Satış Bedelinin Dağıtılması 
 
94
D. Muhdesat İddiasında Bulunma 
 
95
E. Muhdesat Oranının Hatalı Belirlenmesi 
 
95
F. Yeni Parsel Numaraları Üzerinden Karar Verilmelidir 
 
95
G. İİK m.121 Göre Açılan Davada Karar Kapsamı 
 
96
H. İlamlı Takip Yoluyla Satışın Gerçekleştirilmesi 
 
97
I. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri 
 
98
İ. Taraflar İçin Kesin Hüküm Oluşturma 
 
98
J. Zamanaşımı 
 
99
VIII. İHALE VE İHALENİN FESHİ DAVASI 
 
100
A. Ortaklığın Giderilmesinde Satış Yöntemi 
 
100
B. İhalenin Feshi Davası 
 
101
İkinci Bölüm
 
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ŞEKİLLERİ
 
 
I. AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 
 
111
A. Aynen Taksim Koşulları 
 
111
1. Asıl Olan Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesidir 
 
111
2. Bilirkişi Görevlendirilmesi 
 
111
B. Taşınmaz Üzerinde Yapı Bulunmaması Halinde Aynen Taksim Yöntemi 
 
112
1. Keşif 
 
112
2. İfraz Projesi 
 
112
3. Projenin Onaylatılması 
 
112
4. Mücavir Alan Dışındaki Köy Alanında Kalan Taşınmaz 
 
113
5. Onaylı İfraz Projesinin Tapuya Gönderilmesi 
 
113
6. Tapuda Yeni Parsel Olarak Kaydedilmesi 
 
113
7. Yeni Parselin Hangi Paydaşa Düşeceğinin Saptanması 
 
114
8. Yeni Parsellerin Paydaşlara Özgülenmesi: ve Kura Çekimi, Depo Ettirme 
 
114
9. Mahkemece Paydaş Adına Tescil Kararı Verilmesi 
 
115
10. Harç 
 
115
11. Değer Kaybı Nedeniyle Denkleştirme 
 
115
12. Kesinleşme 
 
115
II. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 
 
116
A. İstekte Bulunabilecekler ve İstek Zamanı 
 
118
B. Kat Mülkiyetine Konu Olacak Yapıda Aynen Paylaşma 
 
118
C. Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Yapı Bulunan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi 
 
119
III. SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 
 
120
A. Hangi Hallerde Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilmelidir? 
 
120
IV. YETKİLİ KILINMIŞ ALACAKLININ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇMASI 
 
124
A. Giriş 
 
124
B. Borçlu Mirasçı Alacaklısının Ortaklığın Giderilmesini İstemesi 
 
125
C. Borçlu Mirasçı Alacaklısının Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesini İstemesi 
 
126
D. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Usul Hükümleri 
 
126
1. Görev 
 
126
2. Yetki 
 
127
3. Davacı 
 
127
4. Davalı 
 
127
5. İstek Kapsamı 
 
127
6. Mirasçıları Çağrı ve İtiraz Olanağı Tanıma 
 
127
7. Karar 
 
127
8. Kararın İnfazı 
 
128
Üçüncü Bölüm
 
 
UYGULAMALI (SORU/YANITLI) ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 
 
1. Terekedeki bir malın (örneğin taşınmazın) mirasçılardan birine özgülenmesi
 
 
için hangi koşulların birlikte bulunması gerekir? 
 
129
2. Tapuda kamulaştırma şerhi bulunan taşınmazda ortaklığın giderilmesi ne şekilde yapılmalıdır? 
 
130
3. Aynen taksimde ifraz projesi yaptırılması ve onaylattırılması zorunlu mudur? 
 
131
5. Mirasın resmi defterinin tutulması ile koruma önlemi olarak mirasın tespiti kapsamındaki defter tutma işlemi birbirinden farklı mıdır? 
 
136
6. Tereke tespiti işlemi sonradan mirasın paylaşımı ilişkisine esas olur mu? 
 
137
7. Tespit Kararı ile tereke davacı mirasçıya teslim edilir mi? 
 
137
8. Davada terekenin tespiti ve malların paylaştırılması istekleri aynı anda incelenip karara bağlanabilir mi? 
 
137
9. Blokeli satış bedelinin kendisine ait olduğunun tespitinde görevli mahkeme neresidir? 
 
138
10. Ortaklığın giderilmesi davası sonunda satılan taşınmaza yapılan gider,
 
 
sebepsiz zenginleşme davasıyla ortaklardan istenebilir mi? 
 
139
11. Borçlunun müstakil payının varlığı halinde alacaklı ortaklığın giderilmesi
 
 
davası açabilir mi? 
 
140
12. Yetki belgesi alınmadan alacaklının açtığı ortaklığın giderilmesi davası hemen reddedilmeli midir? 
 
140
13. Davacı alacaklının yargılama boyunca hukuki yararının varlığı aranmalı mıdır? 
 
141
14. Alacaklı, borçlu ortağın sahibi olduğu hangi mülkiyet türüne göre dava açabilir? 
 
141
15. Kat mülkiyetine geçmiş bir taşınmazda muhdesatın aidiyetinin tespiti istenebilir mi? 
 
142
16. Dava dilekçesinde tüm davalıların eksiksiz olarak belirtilmesi zorunlu mudur? 
 
143
17. İmar uygulamasıyla kamuya ayrılan yer üzerinde ortaklık giderilmesi
 
 
istenebilir mi? 
 
144
18. Mülkiyet uyuşmazlığı hangi görevli mahkemede çözümlenecektir? 
 
144
19. Ortaklığı giderilmesi davası hangi halde açılır ve karar için kural nedir? 
 
145
20. Vakıf şerhli taşınmazda ortaklığın giderilmesi mümkün mü? 
 
145
Dördüncü Bölüm
 
 
BENZER DAVALAR
 
 
I. MİRAS ORTAKLIĞINDA PAYLAŞIM İSTEME HAKKINA İLİŞKİN DAVA 
 
153
A. Davaların Farklılığı 
 
153
B. Mirasçıların Tereke Malını Paylaşma İstemi 
 
154
C. Usul Hükümleri 
 
155
1. Görev 
 
155
2. Yetki 
 
155
3. Davacı 
 
155
4. Davalı 
 
156
5. İstek Kapsamı 
 
157
6. Süre 
 
157
7. Karar 
 
158
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI 
 
159
A. Usul Hükümleri 
 
160
B. İstek Kapsamı 
 
160
C. Mirasçıları Çağırma ve İtiraz Olanağı Sağlama 
 
160
D. Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılması 
 
162
III. MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI İSTEMİ 
 
162
A. Amaç 
 
162
B. Temsilci Atanma Koşulu 
 
163
C. Yargılama 
 
164
D. Temsilcinin Görev ve Sorumluluğu 
 
165
IV. MUHDESATIN TESPİTİ DAVASI 
 
165
A. Muhdesat Aidiyetinin Tespiti Davasının Niteliği 
 
166
B. Davada Taraflar 
 
166
C. Muhdesat Değerinin Tespitinde Görevli Mahkeme 
 
167
D. Bütünleyici Parça Dışında Kalan Teferruatlar Hakkında Tespit Davası Açılma İmkanı 
 
167
E. Muhdesatın Aidiyeti Davası İle Ortaklığın Giderilmesi Davasının Konusu 
 
168
F. Muhdesatın Tespiti Davalarının Uygulama Alanı Sınırlıdır 
 
169
V. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA DAVASI 
 
170
A. Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle Ortaklığın Giderilmesi Davasının Farklılığı ve Benzerliği 
 
171
B. Hangi Mülkiyet Türünde Paydaş Paydaşlıktan Çıkarılabilir? 
 
173
C. Paydaşın Çıkarılmasının Yasal Dayanağı ve Koşulları Hangi Yasal Düzenlemedir? 
 
173
D. Paydaşlıktan Çıkarma Davasında Yargıtay Hangi Gerekçeyle Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunu Benimsemiştir? 
 
174
VI. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 
 
176
A. Görev 
 
177
B. Özgülenen Taşınmazın Tapuda Şerhini İsteyebilecekler 
 
178
C. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı–Katılım Payı Alacağının İstenmesinde Hesaplama 
 
182
VII. ALACAKLININ PAYLAŞMAYA KATILMAK İÇİN KAYYIM ATANMASI İSTEMİ 
 
187
A. Alacaklının Kayyım Atanmasının Yasal Dayanağı Nedir? 
 
187
B. Alacaklının Paylaşmaya Kayyım Atanması İsteminin Koşulları 
 
188
C. Atanan Kayyımın Yetki ve Görevinin Kapsamı Nedir? 
 
188
D. Hangi Halde Kayyım Atanmasını İsteme Hakkı Yoktur? 
 
189
VIII. TEREKE TESPİTİ İSTEMİ 
 
189
A. Resmi Defter Tutulması ile Koruma Tedbirine Dair Defter Tutma İşlemi
 
 
Farklı mıdır? 
 
189
B. Karar ile Tereke Davacı Mirasçıya Teslim Edilir mi? 
 
191
IX. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE İPTALİ DAVASI 
 
192
A. Mirasçılık Belgesinin İstenmesi Davası 
 
192
1. Genel Olarak 
 
192
2. Mirasçılık Belgesinin Hukuki Niteliği ve İçeriği 
 
194
3. Hasımsız Açılan Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemleri Çekişmesiz Yargıya Tabidir 
 
196
B. Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yenisinin Verilmesi Davası 
 
197
1. Genel Olarak 
 
197
2. Usul Hukukuna İlişkin Uygulama 
 
199
a. Davacı (Aktif Dava Ehliyeti) 
 
199
b. Davalı (Pasif Dava Ehliyeti) 
 
200
c. Dava Sırasında Taraf Koşulunun Tamamlanması 
 
203
d. Görevli Mahkeme 
 
205
e. Yetkili Mahkeme 
 
206
f. İstem Kapsamı 
 
207
g. Dava Süresi 
 
209
h. Hükmün Niteliği ve Etkisi 
 
209
X. MİRAS PAYININ TEMLİKİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
 
210
A. Paylaşma Sözleşmesi 
 
210
B. Miras Payı Üzerinde Sözleşme 
 
213
C. Miras Açılmasından Önce Yapılan Sözleşmeler 
 
217
Beşinci Bölüm
 
 
SORUNLAR/ÇÖZÜMLER (İçtihatlarla)
 
 
 Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazda Mirasçının Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım İddiasında Bulunması 
 
221
 Elbirliği Mülkiyetinde Ortağa Satış Vaadinde Bulunma ve Zamanaşımı 
 
222
 Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi 
 
223
 
 
Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Ortaklardan Biri Tarafından Kullanılması
ve Kiraya Verilmesi–Diğer Ortağın Başvurabileceği Hukuki Yol 
 
224
 Davaya Konu Bağımsız Bölümde Ortaklığın Giderilmesi–Aynen Taksim–Miras Paylarında Denkleştirme–İvazı Bedelin Depo Ettirilmesi 
 
225
 Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklara veya 3. Kişiye Yapılan Satış Vaadinin İfa Olanağının Bulunup Bulunmadığı 
 
227
 Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası Sırasında Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılmış Olması 
 
230
 Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi 
 
231
 Paylı ve elbirliği mülkiyetinde paydaşların birbirinden ecrimisil istemeleri 
 
233
 Muhdesatın Aidiyetinde Uzlaşma Sağlanması Halinde Satış Bedelinin Bölüştürülmesi 
 
235
 Davada, Davacının Hukuki Yararının Sona Ermesi Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu 
 
237
 Her Taşınmaz Yönüyle Muhdesat Oranları Dikkate Alınarak Bedellerin Dağıtılması Gereği 
 
238
Ek Bölüm
 
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINA DAİR SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ YARGITAY VE
 
 
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
 
 
I. YARGI KARARLARI (TARAF TEŞKİLİ) 
 
241
II. YARGI KARARLARI (MUHDESAT İDDİASI) 
 
295
III. YARGI KARARLARI (MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ) 
 
350
IV. YARGI KARARLARI (İİK m.121 YETKİ BELGESİYLE AÇILAN DAVALAR) 
 
357
V. YARGI KARARLARI (SATIŞ ŞEKLİ) 
 
397
VI. YARGI KARARLARI KEŞİF ZORUNLULUĞU) 
 
413
VII. YARGI KARARLARI (AYNEN TAKSİM) 
 
414
VIII. YARGI KARARLARI (KAT MÜLKİYETİ KURULMASI) 
 
437
IX. YARGI KARARLARI (USUL HUKUKU) 
 
471
X. YARGI KARARLARI (HARÇLAR) 
 
492
XI. YARGI KARARLARI (ELBİRLİĞİNİN PAYLIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ) 
 
504
XII. YARGI KARARLARI (AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ) 
 
515
Kaynakça 
 
521
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
523
Kavram Dizini 
 
533 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
627,59   
627,59   
2
313,80   
627,59   
3
209,20   
627,59   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
627,59   
627,59   
2
313,80   
627,59   
3
209,20   
627,59   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
627,59   
627,59   
2
313,80   
627,59   
3
209,20   
627,59   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
627,59   
627,59   
2
313,80   
627,59   
3
209,20   
627,59   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
627,59   
627,59   
2
313,80   
627,59   
3
209,20   
627,59   
Kapat