Olağanüstü Kanun Yolları Erhan Günay

Olağanüstü Kanun Yolları


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
414
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282393
Boyut
16x24
Baskı
4215,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 215 puan kazanacaksınız)
   215

Av. Erhan GÜNAY

 

İÇİNDEKİLER
 
4. Baskıya Önsöz 
 
5
3. Baskıya Önsöz 
 
6
2. Baskıya Önsöz 
 
7
Önsöz 
 
8
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
9
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Ceza Usul)
 
 
I. GİRİŞ 
 
25
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN DİĞER MÜESSESELERDEN FARKI 
 
31
1. Yasa Yolu 
 
31
2. Temyiz 
 
32
3. Kanun Yararına Bozma 
 
33
a. Benzerlikleri 
 
33
b. Farklılıkları 
 
34
Yargıtay Kararları 
 
35
III. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLER 
 
36
1. Anlatım 
 
38
a. Duruşmada Kullanılan ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliği Anlaşılırsa 
 
39
b. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal ile Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılmışsa 
 
41
c. Hükme Katılmış Olan Hakimlerden Herhangi Birinin Görevini Yapmada Kusurlu Olması 
 
43
d. Ceza Hükmü Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne Dayandırılmış Olup da Bu Hüküm Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm ile Ortadan Kaldırılmış ise 
 
44
e. Hükümlü Lehine Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması 
 
45
f. Cezanın AİHS ve Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması 
 
50
f/ı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Örnekli Hak İhlalleri– yeniden yargılama 
 
54
Yargıtay Kararları 
 
93
IV. İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI 
 
135
1. Anlatım 
 
135
V. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HALLER 
 
137
1. Anlatım 
 
138
a. Hükümlünün Cezasının İnfaz Edilmiş Olması 
 
138
b. Hükümlünün Ölmesi Hali 
 
139
c. Adalet Bakanının Yargılamanın Yenilenmesini İstemesi 
 
141
VI. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ 
 
141
1. Anlatım 
 
142
a. Hükme Etkili Belgenin Sahteliği 
 
142
b. Hakimin Kusuru 
 
142
c. Sanık İkrarı 
 
142
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL 
 
144
1. Anlatım 
 
144
VIII. BİR SUÇA DAYANAN YARGILAMA İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLAR 
 
146
1. Anlatım 
 
147
a. Yenileme İsteminin Bir Suç İddiasına Dayandırılması 
 
147
b. CMK m. 311/1–e ile Bağlantı 
 
148
IX. YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
148
1. Anlatım 
 
148
X. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ 
 
149
1. Anlatım 
 
150
a. Başvuru Gerekliliği 
 
150
b. Başvurulacak Merci 
 
150
c. Mahkemece İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Karar Verilmesi 
 
151
Yargıtay Kararları 
 
152
XI. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 
 
174
1. Anlatım 
 
174
a. Yenileme isteminin reddi sebepleri 
 
174
b. Yenileme isteminin kabule değer görülmesi 
 
175
c. İtiraz 
 
175
XII. DELİLLERİN TOPLANMASI 
 
175
1. Anlatım 
 
176
a. Delillerin Toplanması için Görevlendirme 
 
176
b. Soruşturma Hükümlerinin Uygulanması 
 
176
c. Görüş ve Düşünce Bildirimi İstenmesi 
 
177
XIII. YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ 
 
177
1. Anlatım 
 
178
a. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddedilmesi 
 
178
b. Yargılamanın Yenilenmesine ve Duruşma Açılmasına Kararı Verilmesi 
 
178
Yargıtay Kararları 
 
179
XIV. DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ 
 
179
1. Anlatım 
 
180
a. Duruşmasız Yargılama 
 
180
b. Hükümlünün Ölümü 
 
181
c. Yeterli Kanıtın Varlığı 
 
181
d. Duruşmasız Karar Verilmesi 
 
181
e. Kararın İlanı 
 
181
XV. YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM 
 
182
1. Anlatım 
 
183
a. Yargılamanın Yenilenmesi ve Duruşma Açılması (Üçüncü Aşama) 
 
183
b. Yeniden Hüküm Kurulması 
 
183
c. Zamanaşımı 
 
184
d. Tazminat 
 
184
Yargıtay Kararları 
 
185
İkinci Bölüm
 
 
KANUN YARARINA BOZMA (Ceza Usul)
 
 
I. KANUN YARARINA BOZMA 
 
189
1. Anlatım 
 
193
a. Amaç ve Koşulları 
 
193
b. Kanun Yararına Bozma Prosedürü 
 
194
aa. Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesi 
 
194
bb. Dosyanın Adalet Bakanlığınca İncelenmesi 
 
196
cc. Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığınca İncelenmesi 
 
197
dd. Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesince İncelenmesi 
 
197
c. Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem 
 
198
aa. Yeniden Karar Verilmesi (m. 309/4–a) 
 
198
bb. Gereken Hükmün Verilmesi (m. 309/4–b) 
 
202
cc. Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi (m. 309/4–c) 
 
205
dd. Cezanın Kaldırılması, Daha Hafif Cezanın Verilmesi (m. 309/4–d) 
 
206
d. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilecek Durumlar 
 
210
e. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyecek Durumlar 
 
213
f. Kanun Yararına Bozmada Duraksama Yaratan Durumlar 
 
221
g. Kanun Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi 
 
227
ğ. Kanun Yararına Bozmanın Etkisi 
 
228
h. Yasa Değişikliği Nedeniyle KYB Mı Yoksa Uyarlama Başvurusunda Bulunulmalıdır? 
 
228
Yargıtay Kararları 
 
230
II. YARGITAY C. BAŞSAVCISININ DOĞRUDAN KANUN YARARINA BAŞVURMASI 
 
307
1. Anlatım 
 
308
Yargıtay Kararları 
 
309
Üçüncü Bölüm
 
 
YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
 
 
1. Anlatım 
 
314
a. İtiraza Konu Kararlar 
 
316
b. İtiraza Yetkili Merci 
 
317
c. Süre 
 
319
d. Başvuru Mercii 
 
320
e. Olağanüstü İtirazda Uygulamada Doğan Sorunlar 
 
324
f. Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurmanın Etkisi 
 
327
g. CMUK Evresinde Kesinleşen Hükümlere Karşı CMK m. 308’e göre Başvuru Mümkün Olur mu? 
 
328
Yargıtay Kararları 
 
328
Dördüncü Bölüm
 
 
YARGILAMANIN İADESİ (Hukuk Usul)
 
 
I. GİRİŞ 
 
361
II. KONU 
 
361
1. Anlatım 
 
362
Yargıtay Kararları 
 
363
III. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ 
 
369
1. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması 
 
369
2. Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 
 
369
3. Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması 
 
369
4. Yargılama Sırasında, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin, Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması 
 
370
5. Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmi Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması 
 
371
6. İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması 
 
372
7. Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 
 
372
8. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması 
 
373
9. Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 
 
374
10. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 
 
374
11. Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması 
 
375
12. Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması 
 
375
Yargıtay Kararları 
 
377
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ 
 
392
1. Anlatım 
 
392
V. SÜRE 
 
393
1. Anlatım 
 
394
Yargıtay Kararları 
 
395
VI. İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT 
 
400
1. Anlatım 
 
400
Yargıtay Kararları 
 
401
VII. TALEBİN ÖN İNCELEMESİ 
 
401
1. Anlatım 
 
402
VIII. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ 
 
402
1. Anlatım 
 
403
Yargıtay Kararları 
 
404
IX. İCRANIN DURDURULMASI 
 
409
1. Anlatım 
 
409
Kaynakça 
 
411
Kavram Dizini 
 
413
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
43,00   
215,00   
6
35,83   
215,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
43,00   
215,00   
6
35,83   
215,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
43,00   
215,00   
6
35,83   
215,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
43,00   
215,00   
6
35,83   
215,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
43,00   
215,00   
6
35,83   
215,00   
Kapat