Miras El Kitabı Erhan Günay

Soru ve CevaplarlaMiras El Kitabı


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
590
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282300
Boyut
16x24
Baskı
4335,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 335 puan kazanacaksınız)
   335

Av. Erhan GÜNAY

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
9
Bölüm 1
 
 
MİRAS DAVALARINDA HUKUK USULÜ
 
 
1. Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanacağı 
 
37
2. Uygulamada Yoğun Biçimde Açılan Miras Davaları 
 
37
3. Uygulamada Tanımıyla Miras Davaları ve İlgili Yasa Maddeleri Çizelgesi 
 
38
4. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
40
5. Mirastan Doğan Davalarda Yetki 
 
41
6. Miras Davalarında Görev 
 
43
7. Miras Davalarında Amaç 
 
45
8. Miras Davalarında Dava Açma Süresi 
 
47
9. Miras Davalarında Taraflar 
 
49
10. Hükmün Niteliği ve Etkisi 
 
59
11. Miras Oraklığı 
 
72
12. Miras Ortaklığına Paylaşmaya Kadar Temsilci Atanması 
 
74
13. Medeni Kanun Yürürlüğünden Önce Ölenlerin Mirasının İntikalini Düzenleyen Mevzuat 
 
77
Bölüm 2
 
 
YASAL MİRASÇILAR–MİRAS VE SAKLI PAYLAR
 
 
(TMK m. 495–501; 506)
 
 
1. Mirasta Kaç Türlü Hısımlık Vardır? 
 
79
2. TMK’da Kabul Edilen Zümreler Arası Öncelik İlkesi Ne Demektir? 
 
79
3. Yasal Mirasçılar Kimlerdir? 
 
81
4. Alt Soy (Birinci Derece) Mirasçılığı Nedir? 
 
81
5. Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir? 
 
83
6. Saklı Paylı Mirasçı 
 
84
7. Alt Soy–Diğer Mirasçıların Miras ve Saklı Payları 
 
85
8. Ana–Baba Hangi Halde Ne Oranda Mirasçı Olur, Saklı Payı Var Mıdır? 
 
87
9. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı Nasıldır? 
 
90
10. Sağ Kalan Eşin Miras ve Saklı Payı Ne Miktardadır? 
 
91
11. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eş Mirasçı Olur mu? 
 
93
12. Ölümle Mal Rejiminin Tasfiyesi Ne Suretle Yapılır? 
 
95
13. Eşin Miras Hakkı İle Edinilmiş Mallara Katılma Hakkı Birbirinden Farklı mıdır? 
 
104
14. Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılığı Nasıldır? 
 
105
15. Devlet Hangi Koşulla Mirasçı Olur? 
 
106
16. Ölümle Mirasçılara Geçen ya da Geçmeyen Hak ve Alacaklar Nelerdir? 
 
108
17. Örnekli Miras Payı ve Saklı Payı Hesaplama 
 
109
Bölüm 3
 
 
MİRASÇILIK BELGESİNE KONU MİRAS PAYLARI
 
 
1. Mirasçılık Belgesinde Mirasçıların Konumlarına Göre Örnekli Miras Payları 
 
117
2. Evliliğin İcrası Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalini Mirasçılar İsteyebilir mi? 
 
123
3. Atanmış Mirasçı, Diğer Mirasçıların Aldığı Belgeye Rağmen Hasımsız Olarak Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Açabilir mi? 
 
125
4. Mirasçı Atanan Bakım Borçlusu, Mirasçılık Belgesi İsteminde Bulunabilir mi? 
 
126
5. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılabilir? 
 
127
6. Ön Mirasçı Sağ İken Art Mirasçı Mirasçılık Belgesi İsteyebilir mi? 
 
127
7. Mirası Reddedenin Payı ve İntikali Mirasçılık Belgesinde Gösterilmeli midir? 
 
128
8. Vasiyetnameyi Açan Sulh Hakimi Veraset Belgesi Verebilir mi? 
 
129
9. Mirasçılık Belgesinde Mirastan Çıkarılanın Alt Soyuna Pay Verilmeli midir? 
 
130
10. TMK Yürürlüğünden Önce Ölenlerin Mirasının Geçişi Hangi Mevzuata Göre Yapılacaktır? 
 
131
11. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Hangi Sebeplerle Açılır ve Kanıt Yükü Kimdedir? 
 
132
Bölüm 4
 
 
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
 
 
A. VASİYET (TMK m. 531–544) 
 
135
1. Vasiyetnamenin Açık Olmadığı, Muğlak Olup, Geniş Tabirler Kullanıldığı İddiası, Vasiyetnamenin İptalini Gerektiren Bir Neden midir? 
 
135
2. Vasiyetnamede; “Fakir ve Kabiliyetli Çocukların Okutulması veya Hayır İşlerine Tahsis Ediyorum” İfadesi Umumi Tabir Olup, Yani Genel ve Geniş Bir Tabirle Yapılan Vasiyetnamenin Kanunen Geçerli Olmadığı İddiası Vasiyetnamenin İptali Nedeni Sayılabilir mi? 
 
135
4. Vasiyet Tanıklarının “El Yazısı İle Şerh Verip, İmza Etmeleri Gerekirken” Buna Uymamaları Bir İptal Nedeni midir? 
 
136
5. Okur Yazar Olmayan Vasiyetçinin Noterde Düzenlettirdiği Vasiyetnamede Tanıkların Vasiyetçiyi Tasarrufa Ehil Gördüklerine İlişkin Beyan Şerhinin Bulunmaması Vasiyetnameyi Şeklen Geçersiz Kılar mı? 
 
137
6. Vasiyetnameye Karşı Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Hukuksal Nedeniyle İptal Davası Açılabilir mi? 
 
137
7. Vasiyetçinin Birden Çok Vasiyetnamesinin Bulunması, Herhalde Birisinin Geçersizliğini Gerektirir mi? 
 
138
8. Hangi Halde Zaman Sınırlamasına Gerek Duymadan Vasiyetnamenin İptali İleri Sürülebilir? 
 
139
9. Vasiyetnamenin İfası İçin Sulh Hakimi Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atayabilir mi? 
 
139
10. Vasiyetnamede –Evlenme Yasağı– Konulması Şahsiyet Hakkına Aykırı Olması Nedeniyle İptalini Gerektirir mi? 
 
140
11. Vasiyetteki Yükümlülük İle Belirli Mal Vasiyeti Arasında Ne Gibi Farklar Vardır? 
 
140
12. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Konusu Malın Vasiyetçi Tarafından Temlik Edilmesi Tasarrufuna Karşı Muvazaa İddiasında Bulunabilir mi? 
 
141
13. Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir? 
 
143
14. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Talebi Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Niteliğinde midir? 
 
144
15. Atanan Mirasçı, Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasını Açmak Zorunda mıdır? 
 
145
16. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Sulh Hakiminin Görevi Nedir? 
 
145
17. Vasiyet Alacaklısının Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi? 
 
146
18. Vasiyetnamenin İptali Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı Resen Gözetilmeli midir? 
 
147
19. Miras Bırakan, Terekesinde Bulunmayan Malı Vasiyet Edebilir mi? 
 
149
20. Belirli Mal Vasiyet Lehtarının Vasiyetnamede İsmen Gösterilmesi Zorunlu mudur? 
 
150
21. Yasal Mirasçı İle Atanmış Mirasçı Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulabilir mi? 
 
150
22. Vasiyet Konusu Belirli Malın Miras Bırakan Tarafından Satışının Vaat Edilmesi, Vasiyet Yükümlüsünü Yerine Getirme Borcundan Kurtarır mı? 
 
151
23. Şartlı Belirli Mal Vasiyetinde, Vasiyet Lehtarının Malı Kazanabilmesi İçin Öngörülen Şartın Gerçekleşmesi Zorunlu mudur? 
 
151
24. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısı, Doğrudan Tapuya İbraz Ettiği Vasiyetname İle Adına Tapu İntikali Yaptırma Olanağına Sahip midir? 
 
153
25. Atanmış Mirasçının, Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Açmasında Hukuki Yararı Var mıdır? 
 
153
26. İptal Edilen Vasiyetname İçeriğinin Yerine Getirilmesi Hangi Halde Mümkün Olabilir? 
 
156
27. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi? 
 
157
28. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir? 
 
158
30. Resmi Vasiyetnamede Tanıkların Şerhi Ne Yönde Olmalıdır? 
 
158
31. Vasiyetnamede Yer Alan Şart ve Yükümlülük Kavramları Arasında Ne Gibi Farklar Vardır? 
 
159
33. Resmi Vasiyetname İçeriğinin Tanıklara Bildirilmesi Zorunlu mudur? 
 
162
34. Kanunda Kişilere Vasiyetname İle Hangi Tasarrufları Yapabilme Yetkisi Verilmiştir? 
 
163
35. El Yazılı Vasiyetnamedeki Düzeltme ve Eklemeler Geçerli Olur mu? 
 
164
36. El Yazısı Vasiyetnamede Çizintilerin Varlığı Vasiyetnameyi Geçersiz Kılar mı? 
 
165
37. Görme Özürlüler (Körler) ve Sağır–Dilsizler Resmi Vasiyetname Düzenletebilirler mi? 
 
165
38. Mirastan Çıkarma (Iskat) Hükmünü Kapsayan Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi? 
 
165
39. Belirli Mal Bırakmayı İçeren Vasiyetten Vasiyetçi Hayatta Yaptığı Bir Tasarrufla Dönmüş Sayılır mı? 
 
166
40. Noter Görevlisinin Vasiyetçiyi Hakaret Etmesinden Dolayı Sorumluluğu İçin Öncelikle Devlet Aleyhine İdari Yargıda Dava mı Açmak Gerekir? 
 
167
41. Ortak Vasiyet Nedir? Ortak Vasiyet Türleri Nelerdir, Tahvil Teorisi Nedir? 
 
168
42. Miras Bırakanın Sebepsiz Zenginleşmesinden Kaynaklanan Borç Tereke Borcu mudur ve Bundan Mirasçılar Sorumlu mudur? 
 
169
43. El Yazılı Vasiyetnamenin Kaç Unsuru Vardır? 
 
171
44. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi Mümkün müdür? 
 
172
45. Atatürk’ün Vasiyeti Bozulamaz. Vasiyetnamenin Yorumlanması, Tespit Davasına Konu Olamaz 
 
173
46. Vasiyet Serbestisi Hakkının Kullanılması Nasıl Olur? 
 
177
47. Vasiyetname İle Vasiyetname Tasarısı Birbirinden Hangi Ölçütle Ayrılır? 
 
178
48. Tereke Alacaklılarının Hakları İle Vasiyet Alacaklısının Haklarında Ölçüt Nedir? 
 
178
49. Yargıtay Kararlarına Göre Vasiyetnamenin Şekil Yönüyle İptali Nedenleri Nelerdir? 
 
179
50. Vasiyetnamenin İptali İçin Korkutma Koşulunun İspatı Davacıya mı Aittir? 
 
182
51. Okur Yazar Olmayan Vasiyetçi Beyanının Kendi Önünde Yapıldığına Dair Tanık Beyanının Bulunmaması Resmi Vasiyetnameyi Geçersiz Kılar mı? 
 
188
52. Vasiyetname İle Atanan Mirasçıya Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi? 
 
189
53. Vasiyetname Açılması İçin Mirasçılara Ne Suretle Tebligat Yapılmalıdır? 
 
190
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK m. 545–548) 
 
192
1. Miras Sözleşmesi Hangi Şekle Tabidir? 
 
192
2. Miras Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir? 
 
193
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Kaç Türlü Mümkündür? 
 
194
4. Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması Yüzünden Önceki Kazandırmalar Hükümsüz mü Sayılır? 
 
197
5. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davasında Usul Hükümleri Nedir? 
 
197
6. Miras Sözleşmesinde Tarafların Hukuki Durumları Nasıldır? 
 
198
Bölüm 5
 
 
TENKİS DAVALARI
 
 
A. DAVANIN AÇILMASI VE TARAFLARI YÖNÜYLE 
 
201
1. Tenkis ve Tenkis Davasının Anlamı Nedir? 
 
201
2. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi? 
 
202
3. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir? 
 
203
4. Saklı Payına El Atılan Her Mirasçı Tek Başına Tenkis Davası Açabilir mi? 
 
203
5. Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi? Açıldığı Takdirde Verilen Hüküm Ölümünden Sonra Açılan Tenkis Davasına Kesin Hüküm Oluşturur mu? 
 
203
6. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi? 
 
204
7. Muvazaa Davası Devam Ederken, Tenkis Davasının Açılması Halinde Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir mi? 
 
205
8. Miras Payının Diğer Mirasçıdan İstenmesi Tenkis Davası Yoluyla mı Mümkündür? 
 
205
9. Miras Payını Sözleşme İle Devir Alan Kişi Tenkis Davası Açabilir mi? 
 
206
10. Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçılara Geçer mi? 
 
207
11. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekilin Mirasçılar Zararına İşlem Yapması Tenkise Konu Olabilir mi? 
 
208
12. Tenkis Davasını Mirasçının Sıfatına Göre Kimler Açabilir? 
 
208
B. DAVANIN KONUSU VE TARAF SIFATI YÖNÜYLE 
 
210
1. Miras Bırakanın Hangi Tür Tasarrufuna Karşı Hangi Dava Açılmalıdır? 
 
210
2. Miras Bırakandan Kalan Tapusuz Taşınmazın Kullanılmasına Yönelik El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir? 
 
213
3. Tenkise Konu Birçok Taşınmazın Her Birinin Bölünebilirliği Araştırılmalı mıdır? 
 
213
4. İvaz İlave Edilerek Denkleştirme Sağlanmak Suretiyle Seçme Hakkı Önlenebilir mi? 
 
214
5. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması Tenkise Konu Olur mu? 
 
214
6. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstenebilir mi? 
 
216
7. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Tenkis Davası Açabilmesi İçin Hangi Koşullar Aranmalıdır? 
 
217
8. Tenkis Davası Açmak İçin Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olmak Yeterli midir? 
 
218
9. Üçüncü Kişiye Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi? 
 
218
10. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesiyle Saklı Payın Zedeleme Kastının Belirlenmesinde Öne Çıkan Ölçütler Nedir? 
 
219
C. HUKUK YARGILAMA USULÜ YÖNÜYLE 
 
222
1. Tenkis Talebi Hangi Hukuki Kalıba Göre Değerlendirilmelidir? 
 
222
2. Tenkis Davasında Gider ve Delil Avansının Yatırılmamasının Sonuçları Nedir? 
 
223
3. Dava Hukuki Yarar Yokluğu veya Esastan Reddedildiğinde Davalı Yararına Maktu/Nispi Vekalet Ücretinden Hangisine Hükmedilmelidir? 
 
224
4. Gerekçeli Tenkis Hükmü Kısa Karar Aykırı İse Hüküm Bozulmalı mıdır? Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme Önceki Kararla Bağlı mıdır? 
 
226
5. Yargılamada Belirlenen Dava Değerine Göre Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Olunur mu? 
 
227
6. Tenkis Davası Dilekçesinde Ne Miktar Saklı Payın İhlal Edildiğini Belirtmek Gerekir mi? 
 
227
7. Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var mıdır? 
 
228
8. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir mi? 
 
229
9. Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi? 
 
231
10. Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi? 
 
231
11. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi? 
 
232
D. TENKİS HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? 
 
234
1. Genellikle 
 
234
2. Tereke Miktarının Belirlenmesi 
 
236
3. Örnekli Hesaplamalar 
 
238
Bölüm 6
 
 
DENKLEŞTİRME
 
 
A. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ VE HESAPLAMALAR 
 
251
1. Mirasçının Seçme Hakkı 
 
251
2. Mirasçının Aldığını Aynen Geri Vermesi 
 
253
3. Mirasçının Miras Payına Mahsuben Geri Vermesi 
 
254
4. Miras Payını Aşan Kazandırmalar 
 
256
5. Denkleştirme Değeri 
 
257
6. Örnekli Denkleştirme Uygulaması 
 
259
B. YARGI KARARLARINA GÖRE ÖRNEKLİ OLAY/SORU/YANIT 
 
261
1. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi 
 
261
2. Miras Bırakanın Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma 
 
261
3. Miras Bırakanın Malını Satıp Altsoyuna Vermesi 
 
262
4. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Menkul Eşyanın Götürülmesi 
 
263
5. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi 
 
263
6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Malın Terekeye İadesi İstemi 
 
264
7. Sağ Kalan Eşin Katılma ve Miras Payı Alacağını İstemesi 
 
265
8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi 
 
266
9. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması 
 
267
10. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi 
 
269
11. Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi 
 
270
12. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah 
 
271
13. Mirasta Denkleştirme Olmadığı Takdirde Tenkis İsteğinde Araştırılacak Hususlar 
 
273
Bölüm 7
 
 
MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI
 
 
1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Öteki Davalardan Farklılığı Nedir? 
 
277
Bölüm 8
 
 
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
 
 
1. Genel Olarak Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ve Ne Şekilde Yapılabilir? 
 
285
2. Mirastan Çıkarmayı İçeren Vasiyetname Başka Hangi Nedenlerle İptale Konu Olabilir? 
 
287
3. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebi İspat Edilememiş veya Sebep Belirtilmemişse Tasarrufun Sonucu Nedir? 
 
287
4. Mirasçılıktan Çıkarma Nedeninde Muris, “Açık Bir Yanılgıya” Düşmüşse Tasarrufun Sonucu Nedir? 
 
289
5. Miras Bırakanın Tüm Malvarlığını Vasiyetnameyle Birine Bırakması, Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkarma Olarak Kabul Edilebilir mi? 
 
289
6. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebinin Tespiti İçin Yargıya Başvurulabilir mi? 
 
289
7. Hangi Mirasçılar, Mirastan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Dava Açabilirler? 
 
291
8. Kısmen Mirasçılıktan Çıkarma Mümkün Olur mu? 
 
291
9. Mirastan Çıkarma Tasarrufu Af İle Ortadan Kaldırılabilir mi? 
 
292
10. Mirastan Çıkarılanın Altsoyunun Varlığı ya da Yokluğu Ne Gibi Hukuki Sonuç Doğurur? 
 
292
11. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçısının Saklı Payı Üzerinde Tasarrufta Bulunabilir mi? 
 
292
12. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçı Yararına Belirli Mal Vasiyetinde Bulunabilir mi? 
 
293
13. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının “İtiraz Nedenleri” Neler Olabilir? 
 
293
14. Kaç Türlü Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Türü Vardır, Çıkarma Nedenleri Nelerdir? 
 
294
15. Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecektir? 
 
298
16. Uygulamada Mirasçılıktan Çıkarma Nedeni Sayılmayan Hangi Olgular Örnek Gösterilebilir? 
 
299
17. Gelecekteki Muhtemel Olaylara Dayanarak Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Yapılabilir mi? 
 
300
18. Miras Bırakanın Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Hangi Durumda Geçerli ya da Geçersiz Olur? 
 
300
19. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Midir? 
 
301
20. Vasiyetname İle Oğul ve Torunların Mirasçılıktan Çıkarılması Mümkün müdür? 
 
302
21. Hangi Halde Çıkarılanın Alt Soyu Saklı Payını İsteyebilir? 
 
302
22. Mirastan Çıkarılan Mirasçı Hangi Halde İptal ya da Tenkis Davası Açabilir? 
 
302
23. Miras Bırakanın Mirasçısını Mirastan Çıkarma Sayılmayan Tasarrufu Hangisidir? 
 
303
24. Mirastan Çıkarmanın Benzer Diğer Tasarruflardan Farkı Nedir? 
 
304
25. Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları (Hükümleri) Nedir? 
 
305
26. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun Sonuçlarının Etkisi (Örnekli Hesaplamalar) 
 
309
27. Mirastan Çıkarılan Borçlunun Alacaklıları Tenkis Davası Açabilir mi? 
 
313
28. Hangi Durumda Çıkarılanın Füruu ile İlgili Tasarrufun İptali Gerekir? 
 
313
29. Vekaleti Kötüye Kullanmış Mirasçının Mirastan Çıkarılması Söz Konusu Olur mu? 
 
314
30. Mirasçılıktan Çıkarılanın Alt Soyunun Mirasçılık Belgesinde Gösterilmesi Gerekir mi? 
 
315
Bölüm 9
 
 
MİRASTAN YOKSUNLUK
 
 
1. Mirastan Yoksunluk ve Sebepleri Nedir? 
 
317
2. Mirastan Yoksunluk Hangi Mirasçının Altsoyuna Etkiler? 
 
318
3. Mirastan Yoksunluk İçin Mahkeme Hükmüne ya da Miras Bırakanın Tasarrufuna İhtiyaç Var mıdır? 
 
319
4. Yasal Altsoy Dışında, Yoksunluktan Diğer Hangi Mirasçılar Etkilenir? 
 
319
5. Mirastan Yoksunluk İle Mirasçılıktan Çıkarma Arasında Genel Fark Nedir? 
 
321
6. Mirastan Yoksunluğun Kişisel Olmasından Amaç Nedir? 
 
321
7. Mirastan Yoksunluğun Nispi Olmasından Amaç Nedir? 
 
321
8. Mirastan Yoksunluk Hangi Andan İtibaren Hüküm Doğurur? 
 
322
9. Mirastan Yoksunluk, Miras Bırakanın Belirlediği Yükümlülüklerden Yararlanmayı da Etkiler mi? 
 
322
10. Miras Bırakandan Önce Ölen Yasal Mirasçı, Atanan Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısının Altsoyuna Hak Geçer mi? 
 
322
11. Mirastan Yoksunluk, Mirasçı Olabilmenin Bir Koşulu mudur? 
 
323
12. Mirastan Yoksunluk Mirasçılık Belgesi İstenmesini Engeller mi? 
 
323
13. Mirastan Yoksunluk Miras Bırakanın Tasarruf Nisabını Etkiler mi? 
 
324
Bölüm 10
 
 
MİRASIN REDDİ
 
 
1. Genel Olarak Mirasın Reddi Nedir? Uygulamada Hangi Tür Davalar Açılmaktadır? 
 
327
2. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklıları Reddin İptali Davası Açabilirler mi? 
 
328
3. Mirasçının Alacaklılarının Açacağı Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir? 
 
329
4. Tereke Alacaklılarının Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir? 
 
329
5. Tereke Borcunun Mirası Reddeden En Yakın Mirasçılardan İstenmesi Mümkün müdür? 
 
330
6. Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir? 
 
331
7. Mirasın Gerçek Reddinin İsteminde Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir? 
 
332
8. Mirasın Reddine İlişkin Bilinmesi Gereken Genel Bilgi Ne Olmalıdır? 
 
332
9. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davaların Kendine Özgü Özellikleri Nedir? 
 
334
10. Ret Süresi İçinde Mirasçılar Tereke Borçlarından Şahsen Sorumlu Olurlar mı? 
 
335
11. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir? 
 
335
12. Terekenin Resmi Tasfiyesini Tereke Alacaklıları İsteyebilir mi? 
 
337
13. Hükmen Ret Halinde Mirasçının Alacaklılarının Reddin İptalini Talep Hakları Var mıdır? 
 
337
14. Vasiyetnamenin Reddedilmesi Mümkün müdür? 
 
337
15. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Payı Kime Kalır? 
 
338
16. Mirası Ret Hakkı Hangi Durumlarda Düşmüş Sayılır? 
 
339
17. Mirasın Reddinde Hukuki Yarar Çatışması Çıktığında Kayyım Atanması Gerekir mi? 
 
342
18. Ödemeden Acz Nedeniyle Mirasın Reddi Halinde Alacaklılar Dava Açabilir mi? 
 
342
19. Murisin Ödemeden Aczinin Tespiti Mirasçılar Tarafından Her Zaman İstenebilir mi? 
 
343
20. Mirasçılık Belgesi Alınması, Veraset İntikal Beyannamesi Verilmesi Mirası Kabul Anlamında mıdır? 
 
344
21. Hangi durumda kötü niyetli redden söz edilebilir ve ne hususta araştırma yapılmalıdır? 
 
346
22. Hükmen Ret Davasında Terekenin Borca Batıklığı Yanında Terekeyi Benimseme Olgusu da Araştırılmalı mıdır? 
 
347
23. Hükmen Rette Karar Verilmesi Halinde Davacı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi? 
 
348
24. Tereke Benimsenmişse Mirasın Reddinin İptaline Karar Vermek Gerekir. 
 
348
25. Hangi Hallerde Terekenin Borca Batık Olduğu Kabul Edilmelidir? 
 
350
Bölüm 11
 
 
MİRASTAN FERAGAT
 
 
1. Genel Olarak Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Kapsamı Nedir? 
 
351
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi Kimler Arasında Nasıl Yapılır ve Ne Sonuç Doğurur? 
 
352
3. Mirasçıların Kendi Aralarında Miras Hakkı Üzerinde Yaptıkları Sözleşmeler, Feragat Sözleşmesi midir? 
 
352
4. Feragat Eden Kişinin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesi Ne Anlama Gelir? 
 
353
5. Mirastan Feragat Sözleşmesi Feragat Edenin Mirasçılarına Bağlar mı? Lehine Feragat Edilen Kişi, Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Dava Açabilir mi? 
 
353
6. Vekaleten Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesi Geçerli midir? 
 
354
7. Mirastan Feragate İlişkin Yasal Hükümler Nelerdir? 
 
354
8. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir? 
 
355
9. Mirastan Feragat Sözleşmesinde “Şekil” Bir Geçerlilik Şartı mıdır? 
 
356
10. Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısı İle Miras Bırakanın Feragat Sözleşmesi Yapmasına İhtiyaç Var mıdır? 
 
356
11. Geçersiz Feragat Sözleşmesinin İptali Davasında Feragat Karşılığı Alınan Malların İadesine Karar Verilmesi Gerekir mi? 
 
357
12. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle İptal Edilebilir? 
 
357
13. Tereke Alacaklılarının Mirastan Feragat Edene veya Mirasçılarına Karşı Dava Açma Hakkı Var mıdır? 
 
362
14. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle Ortadan Kaldırılabilir? 
 
363
15. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekli ve Doğurduğu Sonuçlar Nedir? 
 
364
Bölüm 12
 
 
MİRAS PAYLAŞIMI
 
 
I. PAYLAŞTIRMANIN NASIL YAPILACAĞI (TMK m. 646–658) 
 
367
A. Genellikle 
 
367
B. Paylaştırma Kuralları 
 
368
C. Miras Bırakanın Tasarrufuyla İlgili Paylaşma Kuralları 
 
369
D. Paylaşmaya Kayyımın Katılması 
 
371
E. Paylaşmanın Gerçekleşmesi 
 
372
II. SORU VE YANITLI ANLATIM 
 
375
A. Ortaklığın Giderilmesi 
 
375
1. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Yasal Dayanağı Hangi Hükümdür? 
 
375
2. Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Mahiyeti Nedir? 
 
375
3. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazda Hangi Hallerde Paylaşma İstenemez? 
 
375
4. Üzerinde Yapı Bulunmayan Taşınmazlarda Aynen Paylaşma Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır? 
 
377
5. Kat Mülkiyetine Konu Olacak Yapılarda Aynen Paylaşma Ne Şekilde Yapılır? 
 
378
6. Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır? 
 
379
7. Hangi Hallerde Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilebilir ve Satış Şekli Nedir? 
 
379
9. Şüyulu Taşınmazların Bir Bölümünün (Anlaşma Olmadığı Halde) Yola Terk, Kalan Bölümünün Aynen Taksimi Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesine Karar Verilebilir mi? 
 
382
10. Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonunda Satılan Taşınmaza Yapılan Gider, Sebepsiz Zenginleşme Davasıyla Ortaklardan İstenebilir mi? 
 
383
11. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar Kendi Başına “Mirasta Denkleştirme” Davası Açabilir mi? 
 
384
12. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi? 
 
384
13. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır? 
 
385
14. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi? 
 
386
15. Elbirliği Mülkiyetinde Miras Sebebiyle İstihkak Davası Tereke Temsilcisi Tarafından mı Açılabilir? 
 
387
16. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmaz İçin Mirasçılar Kendi Adlarına Muris Muvazaası Davası Açabilir mi? 
 
388
17. Muris Muvazaası Davasının Atanan Temsilcinin Katılımıyla Sürdürülmesi Zorunlu mudur? 
 
391
18. Miras Paylaşım Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir mi? 
 
392
19. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar, Paylı Mülkiyette Paydaşlar Tek Başlarına Ortaklar ve Paydaşlar Aleyhine El Atmanın Önlenmesi Davasını Açabilir mi? 
 
393
20. Paylı ya da Elbirliği Mülkiyetinde Paydaş (Ortak) Ecri Misil İsteyebilir mi? İntifadan Men Koşulunun İstisnası Nelerdir? 
 
395
21. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Birinin Taşınmazı Harici Satışla Başkasına Temliki Mümkün müdür? 
 
396
22. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Aktif Dava Ehliyeti (Dava Açma Sıfatı) Nasıldır? 
 
397
23. Mirasçıdan Alacağı Olan Kişi, Tereke Malındaki Ortaklığının Giderilmesini İsteyebilir mi? 
 
397
24. Davacının Dava Sırasında Ölmesi Üzerine Mirasçıların Muvafakatinin Alınmaması Halinde Mümessil Atanması Zorunlu mudur? 
 
399
25. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazdan Hisse Satışına İlişkin Noter Sözleşmesinin İfa Kabiliyeti Var mıdır? 
 
399
26. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesini Taraflar Farklı İstekte Bulunabilir mi? 
 
400
27. Paylaşma Yapılmadıkça Mirasçılardan Birinin Terekede Uzun Süre Zilyet Olması Taksimin Başlı Başına Kanıtı Olabilir mi? 
 
401
B. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 
 
405
1. Elbirliği Mülkiyetini (Miras Ortaklığını) Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesini Kimler Talep Edebilir? 
 
405
2. Açılmış Bir Mirasta, Mirasçının Payını Devralan Üçüncü Kişi, Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Çevrilmesini İsteyebilir mi? 
 
406
3. Elbirliği Mülkiyetinin İdareden Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenmeden Doğrudan Dava Açarak Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Mümkün müdür? 
 
406
4. İcra Takibine Konu Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İçin Hangi Merciden Dava Açılması İçin Yetki Belgesi Alınması Gerekir? 
 
407
5. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesine Dair Kararda Payların Gösterilmesi Gerekir mi? 
 
407
6. Mirasçının Paylı Mülkiyete Dönüşmüş Miras Payını 3. Kişiye Temlik Etmesi Geçerli midir? 
 
407
7. Paylı Mülkiyette Paydaşlar Arasında Harici Taksim Sözleşmesi Geçerli midir? 
 
408
8. Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazın 3. Kişiye Satışının Vaat Edilmesi Sözleşmesinin İfa Olanağı Ne Zaman Doğar? 
 
409
9. Elbirliği Mülkiyetinde Mirasçılardan Biri Kendi Payına İsabet Eden Kira Alacağını İsteyebilir mi? 
 
409
C. Miras Payının Temliki 
 
412
1. Ortak Miras Bırakandan İntikal Eden Miras Payı Mirasçılar Arasında ya da 3. Kişiye Temlik Edilebilir mi? 
 
412
2. Noterde Düzenlenen Miras Payının Temlikine İlişkin Sözleşmede Temellük Edenin İmzasının Bulunmaması Sözleşmeyi Geçersiz Kılar mı? 
 
413
3. Paylı Mülkiyette Pay Temliki Resmi Şekilde Mi Yapılmalıdır? 
 
415
D. Aile Konutu Şerhi ve Özgülenme 
 
416
1. Aile Konutu Şerhine İlişkin Hükümler Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Uygulanabilir mi? 
 
416
2. Sağ Kalan Eş Miras Payına Mahsuben Ortak Konut ve Konut Eşyası Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İsteyebilir mi? 
 
417
3. Sağ Kalan Eşe Konutta İntifa ve Oturma Hakkı Yerine Mülkiyet Hakkı Hangi Koşullarda Tanınabilir? 
 
417
4. Aile Konutunun Eşlerden Birinin Rızası Alınmadan Satılması Halinde Satın Alanın Sahipliği Geçerli midir? 
 
418
5. Evlilik Süresince Aile Konutu Şerhinin Konulması İçin Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Etkisi Var mıdır? 
 
418
6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı–Katılım Payı Alacağının İstenmesinde Hesaplama 
 
419
7. Terekedeki Bir Malın (Örneğin Taşınmazın) Mirasçılardan Birine Özgülenmesi İçin Hangi Koşulların Birlikte Bulunması Gerekir? 
 
424
8. Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi İsteminde Görevli Yer Sulh Hukuk Mahkemesidir 
 
425
Bölüm 13
 
 
MURİS MUVAZAASI
 
 
1. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması 
 
429
2. Satış ve Ölünceye Kadar Bakma Akdine Karşı Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası 
 
430
3. Muris Muvazaası Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
 
432
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasında Araştırılacak Hususlar 
 
433
5. Muris Muvazaası–Ara Malik–Son Malik İlişkisi–Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Saptanması 
 
435
6. Muris Muvazaası–Tenkis–Mirası Reddeden Kişinin Dava Hakkı 
 
437
7. Muris Muvazaası–Elbirliği Mülkiyeti–Miras Payına Göre 3. Kişiye Karşı Dava Açma Olanağı 
 
439
8. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil–Mirastan Feragat Sözleşmesi 
 
442
9. Muristen Önce Ölen Evlatlığının Alt Soyunun Dava Açabilme Olanağı 
 
443
10. Muvazaalı Temlik–İyi Niyetle Hak Kazanma–İlk El Olma 
 
444
11. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası 
 
445
12. Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin İptali Olay 
 
447
13. Mirası Reddeden Kişinin Muris Muvazaası Davasını Açma Hakkı–Elden Bağış 
 
451
14. Muris Muvazaası ve Mirastan Feragat Sözleşmesine Dayalı Davada Kararın Kapsamı 
 
453
15. Murisin Ehliyetsizliği–Vekaletin Kötüye Kullanılması–Muvazaa Nedenine Dayalı Dava 
 
456
16. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması Olanağı 
 
457
17. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanmasının Muvazaalı Olması Nedeniyle Borç Senedinin İptali 
 
460
18. Miras Bırakanın Yaptığı Temlik İşlemine Karşı Dava Açılmayacağının Yazılı Olarak Taahhüt Edilmesi–Muvazaaya Dayanarak Dava Açma 
 
462
19. Hakkın Kötüye Kullanılması Suretiyle Muvazaa Davasının Açılması 
 
462
20. Muvazaa Davası Sürerken Tenkis Davası Açılması 
 
463
21. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmayacağı 
 
463
22. Muris Muvazaası ve Ehliyetsizlik İddiasının Birlikte İleri Sürülmesinde Öncelikli Araştırma ve İnceleme 
 
464
23. Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmazın Terekeye İadesi Şeklinde Dava Açılması Gerektiği 
 
464
24. Farklı Yörelerde Bulunan Taşınmazlar Yönüyle Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Davanın Birlikte Açılabileceği 
 
465
25. Muvazaalı İşlemler–Hükümde Tavzihle Değişiklik ya da Ekleme Yapılması 
 
465
26. Hastalığında Destek Olana Gerçek Değerinden Az Bedelle Taşınmaz Temliki 
 
467
27. Mirasçılardan Bazılarının Dava Açması, Açmayanlara Dava Sonucunun Etkisi 
 
468
28. Muris Muvazaası Davasına İlişkin Dosyanın Yöntemince İncelenmesi 
 
469
29. Yargılama Masrafları Yönüyle Hüküm Fıkrasına Karşı Temyiz Nedenini İçeren Başvuru 
 
471
30. Davanın Kabulüne Karşı Davalı Yanın Temyiz Nedenlerini İçeren Esasa İlişkin Başvuru 
 
472
31. Taleple Bağlılık İlkesi Gözetilerek Hükmün Verilmesi Gereği 
 
477
32. Minnet Duygusunun Egemen Olduğu Temlikte Muvazaa Olgusu 
 
478
33. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayanın Muris Muvazaası Nedeniyle Dava Açma Olanağı 
 
478
34. Çıplak Mülkiyet Temlikinin Muvazaaya Konu Edilmesi Olanağı 
 
479
35. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiası ve Kanıt Yükü 
 
480
36. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muvazaaya Dayalı İptal ve Tescil Davası Açılması 
 
480
37. Mirastan Iskat Edilenin Mirastan Mal Kaçırma Nedenine Dayanarak Dava Açabilme Koşulu 
 
481
38. Muvazaadan Söz Edilemeyecek Olgular 
 
483
39. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Tapuda Kayıt Maliki Aleyhine Açılabileceği 
 
485
40. Ölüme Yakın Tarihte Tüm Malvarlığın Temlik Edilmesi–Muvazaa Olgusu 
 
487
41. Ağır Bakım Gerektiren Ana–Baba İle Yapılan Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil–Karşı Dava Muvazaa Tenkis 
 
488
42. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Çocuklardan Biriyle Yapılmış Olması 
 
491
43. Bakım Alacaklısı Sağken Çocuklarının Sözleşmenin Feshi Davası Açmaları 
 
493
44. İnfaz Yapılarak Oluşturulmayan Sicil Kaydının İptalinin İstenmesi 
 
494
45. Bakım Alacaklısınca Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Başkasına Devri 
 
495
46. Taşınmazın Geliri İle Bakım Hizmeti Giderilebilecek Yerde Taşınmaz Mülkiyetinin Devri 
 
496
47. Bakım Alacaklısının Payını Vaat Etmesi ve Öldükten Sonra Bakılmadığı İddiası 
 
497
48. Muris Muvazaasında Denkleştirme Savunmasına İtibar Edilmeyeceği Durum 
 
498
49. Taşınmazların Bakım ve Gözetim Amacıyla Temlikinde Makul Sınırın Aşılması 
 
501
50. Temlikin Mal Kaçırma Amaçlı Yapılması – Dava Hakkının Kötüye Kullanılması 
 
503
Bölüm 14
 
 
SORU VE YANITLARIYLA AÇILAN DAVANIN
 
 
İSABETLİ OLUP OLMADIĞI
 
 
1. Mirasın İntikali ve Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğu 
 
511
2. Mirasa Hak Kazanmak 
 
513
3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası 
 
514
4. Muvazaa Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali 
 
514
5. Atanan Mirasçı Tarafından Vasiyetin Yerine Getirilmesi İstemi 
 
516
6. Atanmış Mirasçının Mirasçılık Sıfatını Kazanması ve Mirasçılık Belgesi İstemesi 
 
517
7. Kesinleşmiş Mirasçılık Belgesinin İptali Kararına Karşı Dava Açılması 
 
518
8. Muris Muvazaası İddiası 
 
519
9. Muvazaa–Tenkis 
 
521
10. Miras Bırakanın Tek Taşınmazını Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Temlik Etmesi 
 
524
11. Vasiyetle Mirasçı Olmayan Yararına Bağış Yapılması–Tenkis 
 
526
12. Denkleştirme (İade) İstemi 
 
527
13. Altsoya Yapılan Bağışın İadeye Tabi Olması– İspat Yükü 
 
527
14. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu 
 
528
15. Mirastan Yoksunluk 
 
529
16. Terekenin Resmen Tasfiyesi 
 
529
17. Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi 
 
530
18. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmemesi 
 
530
19. Mirasçının Ret Süresi İçinde Mirası Reddetmeden Ölmesi 
 
531
20. Reddedilen Mirasın Diğer Mirasçılara Geçmesi 
 
532
21. Mirasın Tespiti ve Paylaştırma İstemi 
 
533
22. Alt Soyu Bulunmayan Murisin Ana ve Babasının Önce Ölmesi Halinde Mirasın İntikali 
 
533
23. Tıbbi Rapor Ol masada Murisin Fiil Ehliyeti Yönüyle ATK Alınmalı 
 
534
24. Vasinin Mirası Reddedebilmesi İçin Vesayet Makamının İzni ile Denetim Makam Onayı Gerekir. 
 
535
25. Mirastan Feragat Edenin Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi 
 
536
26. Vasiyetnamenin İptali Davasında Hak Düşürücü Sürenin İşlemeye Başlaması Koşulu 
 
536
27. Yurt Dışında Düzenlenen Vasiyetnamenin İlgili Devlet Hukukuna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği 
 
538
28. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi 
 
541
29. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi 
 
542
30. Mirasta Zümreler Arasında Öncelik İlkesi 
 
543
31. Önalım Hakkının Kullanılmasında Davacının Dayandığı Pay Elbirliği Mülkiyetine Tabi İse Davanın Açılması ve Sürdürülmesi Şekli 
 
544
32. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Dava Açma İmkanı 
 
545
33. Elbirliği Mülkiyetinde Üçüncü Kişiye Karşı Açılan Davanın Tüm Mirasçılar Tarafından Açılmasının Gerekip Gerekmediği 
 
548
34. Üçüncü Kişinin Muvazaalı İşlem Nedeniyle Zarara Uğradığı İleri Sürme İmkanı 
 
551
35. Terekenin Tasfiyesini Düzenleyen Yasal Hükümler Hangileridir? 
 
554
36. Gaibin Mirasından Elde Edilen Gelirin Geri İstenmesi–zamanaşımı 
 
555
37. Mirasçı olarak atanan kişiye karşı tenkis davası açılması 
 
556
Bölüm 15
 
 
MEDENİ KANUNDAN ÖNCE ÖLENLERİN MİRASI
 
 
A. MK VE TMK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 
 
559
B. ESKİ HUKUKUMUZDA MİRASÇILIK 
 
559
1. Ölenin Erkek Çocuklarının Mirasçılığı 
 
559
2. Ölenin Kız Çocuklarının Mirasçılığı 
 
560
3. Ölenin Babasının Mirasçılığı 
 
560
4. Ölenin Anasının Mirasçılığı 
 
560
5. Ölenin Kardeşinin Mirasçılığı 
 
560
16. Bölüm
 
 
MİRAS HUKUKUNDA ALACAKLILARIN KORUNMASI
 
 
A. GİRİŞ 
 
565
B. ALACAKLININ AÇABİLECEĞİ DAVALAR 
 
565
1. Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Mirasın Reddine Karşı İptal Davası Açması 
 
565
2. Ödemeden Acizlik Nedeniyle Murisin Mirasının Reddi Halinde Alacaklıların Dava Açmaları 
 
566
3. Saklı Payı Zedelenen Borçlu Mirasçının Alacaklısının Tenkis Davası Açması 
 
567
4. Mirastan Çıkarılan Borçlunun Alacaklılarının Tenkis Davası Açması 
 
568
5. Mirasçı Yerine Paylaşmaya Katılmak Üzere Bir Kayyım Atanmasını Alacaklının İstemesi 
 
569
6. Tereke Alacaklılarının Mirasın Tasfiyesine İlişkin Dava Açmaları 
 
569
7. Tereke Borcundan Dolayı Mirasçılar Aleyhine İcra Takibi Yapılması 
 
571
8. Tereke Borcundan Dolayı Mirasçılara Karşı Dava Açılması 
 
573
9. Mirasın Açılmasından Sonra Veya Payını Devreden Mirasçıya Karşı Açılacak Dava 
 
575
10. Tereke Alacaklısının Mirastan Feragat Edene veya Mirasçılarına Karşı Dava Açması 
 
577
11. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi Söz Konusu Olmaz 
 
578
12. Ödemede Öncelik Yönüyle Alacaklıların Korunması 
 
578
13. Alacaklıları Koruyan Diğer Yasal Hükümler 
 
579
14. Tereke Borcunun Mirasçı Tarafından Yerine Getiriliş Biçimi 
 
582
15. Tereke Borcundan Sorumlu Tutulmak İstemeyen Mirasçının Başvuracağı Hukuki Yol 
 
582
16. Açılmamış Mirasta Alacaklının Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptalini İsteme Hakkı Var mıdır? 
 
584
17. TMK m. 617 deki Altı Aylık Süreye Bağlı Olmayan Mirasın Reddinin İptali Davası 
 
584
Kaynakça 
 
587
Kavram Dizini 
 
589
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
335,00   
335,00   
2
167,50   
335,00   
3
111,67   
335,00   
4
83,75   
335,00   
5
67,00   
335,00   
6
55,83   
335,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
335,00   
335,00   
2
167,50   
335,00   
3
111,67   
335,00   
4
83,75   
335,00   
5
67,00   
335,00   
6
55,83   
335,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
335,00   
335,00   
2
167,50   
335,00   
3
111,67   
335,00   
4
83,75   
335,00   
5
67,00   
335,00   
6
55,83   
335,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
335,00   
335,00   
2
167,50   
335,00   
3
111,67   
335,00   
4
83,75   
335,00   
5
67,00   
335,00   
6
55,83   
335,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
335,00   
335,00   
2
167,50   
335,00   
3
111,67   
335,00   
4
83,75   
335,00   
5
67,00   
335,00   
6
55,83   
335,00   
Kapat