Tapu İptali ve Tescil Davaları Erhan Günay

Tapu İptali ve Tescil Davaları


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
1432
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750270314
Boyut
16x24
Baskı
3315,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 315 puan kazanacaksınız)
   315
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası
- Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası
- Yolsuz Tescil
- Terkin–Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davası
- Üçüncü Kişiye Karşı Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Davası
- Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali–Tescil Davaları
- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
- Kat Karşılığı Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları
- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal–Tescil Davaları
- Sözleşmede İrade Fesatı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal–Tescil Davaları
- Önalımdan ve Önalımda Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası
- Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
- Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası (TMK m. 560–571)
- Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptal–Tescil Davaları
Aile Konutu Şerhinin Tapuda Konulması Davası

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 7
2. Baskıya Önsöz 9
Önsöz 11
Birinci Bölüm
MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN
TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI
GİRİŞ 33
§ 1. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER 34
1. Tapu Sicili 34
2. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı 35
3. Tescil Tanımı 37
4. Tescilin Konusu 38
5. Tescil Koşulları 38
A. Tescil İstemi 38
B. Geçerli Hukuki Neden 39
C. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi 41
D. Hakların Tescili 42
E. Tescilin Etkisi 43
F. Tescilin Sonuçları 45
G. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları 45
6. Terkin 48
7. Şerhler 50
A. Kişisel Hakların Şerhi 50
B. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh 51
C. Geçici Tescil Şerhi 53
8. Beyanlar 53
9. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler 56
A. Aynilik İlkesi 56
B. Tescil İlkesi 56
C. Nedensellik İlkesi 56
D. İstek İlkesi 58
E. Açıklık İlkesi 59
F. Tapu Siciline Güven İlkesi 60
G. Devletin Sorumluluğu İlkesi 62
10. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi 62
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 62
§ 2. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 1007) 84
I. GİRİŞ 84
II. İLGİLİ MADDE 85
III. AÇIKLAMA 85
1. Davada Husumet 85
2. Davanın Koşulları 87
3. Hak Düşürücü Süre 89
4. Yargı Yeri (Görev ve Yetki) 91
5. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller 92
6. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri 93
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 95
§ 3. TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI (TMK m. 1027) 114
I. GİRİŞ 114
II. İLGİLİ MADDE 115
III. AÇIKLAMA 116
1. İdari Yoldan Düzeltme 116
2. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme 119
A. Görev 120
B. Yetki 121
C. Çekişmesiz Yargı İşi 122
D. Davacı 123
E. Davalı 125
F. İstek Konusu 126
G. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem 127
Ğ. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri 129
H. Kararın Niteliği 129
I. Uygulamaya Yansıyan Uyuşmazlıkların İçtihatlar Eşliğinde Yanıtlanması 131
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 133
§ 4. KADASTRO KANUNUNA GÖRE HATALARIN DÜZELTİLMESİ (3402 s. K m. 41) 159
I. İLGİLİ MADDE 159
II. AÇIKLAMA 159
1. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu 160
2. Görev 161
3. Yetki 161
4. Dava Açma Süresi 161
5. Davacı 162
6. Davalı 163
7. İstek Konusu 163
8. Hüküm 164
9. Uygulama Kadastrosuna İtiraz 164
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 166
§ 5. YOLSUZ TESCİL/TERKİN/DEĞİŞİKLİĞE DAYALI TAPU İPTAL DAVASI (TMK m. 1025) 178
I. GİRİŞ 178
II. İLGİLİ MADDE 179
III. AÇIKLAMA 179
1. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar 180
2. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar 181
3. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler 181
4. Usul Hükümleri 182
A. Görev 182
B. Yetki 184
C. Davacı 185
D. Davalı 187
E. İstek Konusu 191
F. Kanıt Yükü 191
G. Hüküm 193
Ğ. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri 194
H. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre 196
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 197
§ 6. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ DAVASI (TMK m. 1023, 1024) 208
I. GİRİŞ 208
II. İLGİLİ MADDE 209
III. AÇIKLAMA 209
1. Genel Olarak 209
2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller 209
A. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller 210
B. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil 210
C. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması 212
D. İstem Olmadan Yapılan Tescil 215
E. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler 216
3. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil 216
4. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması 217
5. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler 220
6. Usul Hükümleri 220
A. Görev 220
B. Yetki 220
C. Davacı 221
D. Davalı 221
7. İyiniyetin Korunmadığı Olgular 221
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 224
§ 7. ÇİFTE TAPULU TAŞINMAZDAN İNTİKAL EDEN TAPU KAYDININ İPTALİ 240
I. AÇIKLAMA 240
1. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz 240
2. Çifte Kayıt Halleri 241
A. Mükerrer Kadastro Tespiti 241
B. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi 241
C. Tapulu yerin tekrar senetsizden tescili 241
3. Üçüncü Kişinin Edinimi 242
4. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları 242
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 243
§ 8. TAŞINMAZ SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI (Tapu K m. 31) 248
I. GİRİŞ 248
II. İLGİLİ MADDE 249
III. AÇIKLAMA 249
1. Davanın Koşulları 249
A. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı 249
B. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı 250
C. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı 250
D. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı 250
2. Davada Usul Hükümleri 251
A. Görev 251
B. Yetki 251
C. Davacı 251
D. Davalı 251
E. İstek Kapsamı 251
F. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti 253
G. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar 253
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 254
§ 9. HAKSIZ YAPILARDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 265
I. İLGİLİ MADDE 265
II. AÇIKLAMA 266
1. Genel Olarak 266
2. Arazi ve Yapı Malzemesi Arasında Mülkiyet İlişkisi 267
A. Yapının Arazinin Bütünleyici Parçası Sayılması 267
3. Bir Kimsenin Kendi Arazisinde Başkasının Levazımını Kullanarak İnşaat Yapması 267
A. Malzeme Sökümünün Aşırı Zarara Yol Açmaması 267
B. Arsa sahibinin rızası dışında yapılan yapıdaki malzemenin sökülmesi istemi 268
C. Tazminat Sorumluluğu 268
4. Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Arazisi Üzerinde İnşaat Yapılması 270
A. Arsa Sahibinin İnşaatı Sökme İsteminden Bulunması 270
B. Arsa Sahibinin Tazminat Sorumluluğu 271
5. Arazi Sahibinin Mülkiyetin Malzeme Sahibine Geçirilmesi İstemi 272
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 272
6. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi 283
7. Davada Usul Hükümleri 283
A. Görev 283
B. Yetki 284
C. Davacı 284
C. Davalı 285
E. İstek Kapsamı 286
F. Davanın Açılış Şekli 286
G. Davada Aranacak Hususlar 286
Ğ. Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağı 288
H. Örnekli Uygulama 289
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 296
§ 10. TAŞKIN YAPIDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 345
I. İLGİLİ MADDE 345
II. AÇIKLAMA 345
1. Genel Olarak 345
2. Temliken Tescil Davasında Usul Hükümleri 348
A. Görev 348
B. Yetki 348
C. Davacı 348
D. Davalı 348
E. Davanın Açılma Şekli 349
F. Davaların Birleştirilmesi 350
G. Talep Konusu 351
Ğ. Taşkınlığın İmar Parseli İçinde Kalması 352
H. İyi Niyetin Niteliği ve Tespiti 353
I. Uygun Bedelin Depo Ettirilmesi 355
İ. Davada Araştırılacak Koşullar 355
L. Temliken Tescil Hükmü 357
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 358
§ 11. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU EDİNME İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI 405
I. İLGİLİ MADDE 405
II. AÇIKLAMA 406
1. Yargı Kararları Eşliğinde Kadastro Kanunu Yönüyle Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme 406
A. İçtihadı Birleştirme Kararları Yönüyle 406
B. Kadastro Kanunu Yönüyle 407
2. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar 414
A. Genellikle 414
3. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1) 416
A. Taşınmazı Edinme Koşulları 416
4. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2) 422
5. Tescil Davasında Taraflar 425
A. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle 428
B. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle 430
6. Görevli Mahkeme 432
7. Yetkili Mahkeme 436
8. Zorunlu İlanların Yapılması 437
9. İtiraz Edilmesi 438
10. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunmaları 438
11. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar 439
12. Mülkiyetin Kazanıldığı An 440
13. Davada Usul İşlemleri 442
A. Gider Avansı 442
B. Taraf Teşkili 443
C. Talep Konusu 447
D. Delil Sunma 448
E. Araştırılacak Hususlar 449
F. Vergi Kaydı 449
G. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi 449
Ğ. Muvazaa Savunması 452
H. Davalının Kabulü 452
I. Davaların birleştirilmesi 454
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 455
§ 12. TAPU SİCİLİNDE KAYITLI TAŞINMAZDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI 486
I. İLGİLİ MADDELER 486
II. AÇIKLAMA 487
1. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu 487
2. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı 488
3. Adli Yargıda Dava Açılması 488
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 490
§ 13. ÖZEL KANUNLARDA TAPU İPTAL/TESCİLE İLİŞKİN EN YENİ YARGITAY KARARLARI 492
I. ORMAN KANUNU (6831 s. K. m. 2/B) 492
II. MERA KANUNU (4342 s. K. m. 3, 4, 29, Geçici m. 3) 494
III. KIYI KANUNU (3621 s. K. m. 5, 9) 497
IV. KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634 s. KMK. m. 3) 499
V. İMAR KANUNU (3194 s. K. m. 18) 501
VI. VAKIFLAR KANUNU (5737 s. K m.17) 510
İkinci Bölüm
BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
§ 1. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ/TESCİL DAVALARI 515
I. GİRİŞ 515
II. İLGİLİ MADDE 515
III. AÇIKLAMA 516
1. Taşınmaz Satışının Konusu 516
2. Taşınmaz Satışının Şekli 517
3. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar 518
4. Vekil Aracılığıyla Satış 520
5. İhale İle Satış 521
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 521
§ 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 535
I. İLGİLİ MADDE 535
II. AÇIKLAMA 535
1. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 535
A. Tarafların Borç ve Yükümü 535
B. Önsözleşme Olduğu 536
C. Kişisel Hak Doğurduğu 537
D. Başkasına Ait Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi 537
2. Vaad Alacaklısının Talep Hakkı 539
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli 541
4. Satış Bedeli 547
5. Ferağa İcbar Davasında Usul Hükümleri 549
A. Dava Açma Sebebi 549
B. Görev 550
C. Yetki 551
D. Davacı 553
E. Davalı 555
F. İstek Kapsamı 558
G. Karar İçeriği 560
Ğ. Zamanaşımı 563
6. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Şahsi Hakkın Temliki 569
A. Alacağın Temliki 569
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli 573
7. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi 575
A. Tapuya Şerh Yöntemi 575
B. Şerhin Hukuki Gücü 576
C. Şerh İsteminde Süre 580
D. Şerhin Mülkiyet Naklini Sağlamayacağı 581
E. Şerhin Taşınmaz Satışına Engel Olup Olmadığı 582
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 583
§ 3. KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI 675
I. İLGİLİ MADDE 675
II. AÇIKLAMA 675
1. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil 675
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları 677
3. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü 679
A. Sözleşmenin Feshi 679
B. Tapu İptal/Tescil 685
4. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası 700
A. Görev 700
B. Yetki 700
C. Davacı 701
D. Davalı 701
E. Dava Açma Süresi 701
F. Karar 701
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 701
§ 4. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI 718
I. İLGİLİ MADDE 718
II. AÇIKLAMA 718
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Niteliği 718
2. Sözleşmenin Tarafları 719
A. Bakım Alacaklısı 719
B. Bakım Borçlusu 719
3. Bakım İhtiyacı 721
4. Sözleşme Türü 722
5. Sözleşmenin Özellikleri 724
A. Karşılıklı Hak ve Borçlar 724
B. Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşmedir 725
C. Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir 726
D. Kişisel Hak Doğurma 726
E. İfa Yeri ve Zamanı 727
F. Zamanaşımı 727
G. Temlike Konu Malın Maliki 728
Ğ. Sözleşen Tarafların Özelliği 729
H. Sözleşen Tarafların Kişisel Konumları 729
I. Elbirliği Mülkiyetinde Temlik 731
6. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Şekli 732
A. İlgili Madde 732
B. Sözleşmenin Şekli 732
7. Güvence 736
A. İlgili Madde 736
B. Yasal İpotek Hakkı 736
C. Sözleşmeden Doğan Güvence 738
8. Konusu 739
A. İlgili Madde 739
B. Bakım Alacaklısının Haklarının Kapsamı 739
C. Bakım Borçlusunun Hakları 741
9. İptali ve Tenkisi 743
A. İlgili Madde 743
B. Nafakadan Yoksun Kalanların Dava Hakkı 744
C. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı 744
D. Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Dava Hakkı 750
E. Muvazaa Davası 750
F. Davada Birden Çok Hukuki Nedenin Varlığı 752
10. Sona Ermesi 753
A. Önel Verilerek Fesih 753
B. Edimler Arasında Oransızlık 753
C. Gabinle Farklılığı 754
D. Önel Verilmeksizin Fesih 754
E. Sözleşmenin Önel Vermeksizin Feshi Sebepleri ve Sonuçları: 755
F. Feshin Geçmişe Teşmili 757
G. Hak Düşürücü Süre 757
Ğ. İspat Yükü 758
H. Ömür Boyu Gelir Bağlanması 758
11. Bakım Borçlusunun Ölümü 759
A. İlgili Madde 759
B. Bakım Alacaklısının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 759
C. Bakım Borçlusunun Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 759
D. Fesih Süresi 761
E. Fesih Halinde İstem Konusu ve Miktarı 761
12. Devredilmezlik, İflas ve Haciz Halinde İstem 762
A. İlgili Madde 762
B. Devir Yasağı 762
C. İflas Hali 762
D. Hacze Katılma 762
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 762
§ 5. SÖZLEŞMEDE İRADE FESATI VE EHLİYETSİZLİK NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI 813
I. İRADE FESADI NEDENLERİ 813
1. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri 815
A. Aşırı Yararlanma (Gabin) 815
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 818
B. Yanılma (Aldanma) 825
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 826
C. Aldatma (Hile) 835
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 836
D. Korkutma 843
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 845
E. İrade Bozuklukların Giderilmesi 852
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 855
F. Muvazaa 859
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 861
G. Ehliyetsizlik 863
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 864
§ 6. İNANÇ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL 868
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa 868
A. Tanımı 869
B. Niteliği 869
C. Kanıtlanması 870
D. Husumet 871
E. Zamanaşımı 871
F. Sözleşmenin Geçersizliği 872
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 873
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa 888
A. Niteliği ve Kanıt Şekli 889
B. Temsil ve Vekalet İlişkisi 889
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 890
§ 7. ÖNALIMDAN VE ÖNALIMDA MUVAZAADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 892
1. Tanımı 892
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği 893
A. Hukuki Niteliği 893
B. Önalımda Amaç 895
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar 895
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı 896
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez 896
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı 897
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi 897
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi 901
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması 901
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma 902
Ğ. Payın Satana Geri Verilmesi 902
H. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi 902
I. Payın Ardı Sıra Satılması 902
İ. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı 904
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması 904
K. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi 904
M. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali 904
N. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması 905
O. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı 906
Ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez 906
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları 907
A. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı 908
5. Yargılama Süreci 909
A. Dava Şartı ve Hakkı 909
B. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller 912
C. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı 916
D. Görev 916
E. Yetki 916
F. Davacı 917
G. Davalı 919
Ğ. Hak Düşürücü Süre 921
H. Yargılama Sürecinde İşlemler 927
I. Önalım Davalarında İspat 933
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri 933
A. Satış İşleminde Muvazaa 934
B. Satış Bedelinde Muvazaa 937
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 940
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili 940
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili 990
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili 993
D. Fiili Taksim ve Kötü Niyetle İlgili 1015
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili 1033
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili 1042
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili 1054
§ 8. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 1059
1. Genel Olarak 1059
2. Hukuksal Dayanak 1061
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri 1063
A. Yetkili Mahkeme 1063
B. Görevli Mahkeme 1064
C. Dava Açma Süresi 1065
D. Davada İstem Kapsamı 1065
E. Dava Değeri 1071
F. Davada Taraflar 1071
G. Davada Kanıtlar 1078
4. Muris Muvazaasının İstisnaları 1080
A. Elden (Gizli) Bağış Olgusu 1080
B. Denkleştirmeye Tabi Bağış 1081
C. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi 1082
D. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı 1082
E. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı 1083
F. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda 1083
G. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası 1084
Ğ. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması 1084
5. Kararın Niteliği 1085
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1086
§ 9. TENKİS NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (TMK m. 560–571) 1124
1. Giriş 1124
2. Davada Usul Hükümleri 1125
A. Görev 1125
B. Yetki 1125
C. Davacı 1125
D. Davalı 1127
E. İspat Yükü 1128
F. Dava Açma Süresi 1128
G. İstek Kapsamı 1129
Ğ. Tenkis Kararının İçeriği 1130
3. Tenkise Tabi Tasarruflar 1130
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar 1131
B. Sağlar Arası Kazandırmalar 1132
C. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi 1133
D. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi 1135
E. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi 1135
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis 1135
4. Tenkiste Tertip ve Sıra 1136
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra 1137
B. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra 1138
C. En Son Sırada Tenkis 1138
5. Örnekli Tenkis Hesaplamaları 1138
6. Tenkiste Geri Verme 1143
A. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü 1143
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü 1143
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1144
§ 10. TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI 1190
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması 1190
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları 1190
3. İlgili Madde 1192
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki 1192
5. Usul Hükümleri 1195
A. Görev 1195
B. Yetki 1195
C. Davacı 1195
D. Davalı 1195
E. İstek Kapsamı 1195
F. Davada Araştırılacak Hususlar 1195
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1196
§ 11. AİLE KONUTU ŞERHİNİN TAPUDA KONULMASI DAVASI 1210
1. Giriş 1210
2. İlgili Madde 1210
3. Usul Kuralları 1211
A. Görev 1211
B. Yetki 1211
C. Yargı Türü 1211
D. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum 1212
E. Özgüleme İstemi 1212
4. Aile Konutu Şerhi ve Özgülemeyle İlgili Soru ve Yanıtlar 1218
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1222
Üçüncü Bölüm
UYGULAMAYA YANSIYAN TAPU İPTAL/TESCİL SORUNLARININ YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE YANITLANMASI
§ 1. TAŞINMAZ SATIŞI 1233
– Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı 1233
§ 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ 1236
– Bedeli Ödemeden Vaat Alacaklısının Cebri Tescil Davası Açması 1236
– Ayni ve Şahsi Hakkın Yarışmasında Kötü Niyet Değerlendirmesi 1237
– Satış Vaadi Sözleşmesinin Taşınmaza El Atmayı Önleme Etkisi 1241
– Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu 1242
– Şerhin Taşınmaz Satışına Engel Olup Olmayacağı 1244
– Vaat Edilen Taşınmazın Karar Tarihinden Sonra Başkasına Satılması 1245
– Vaat Alacaklısının Elatmanın Önlenmesi Davası Açması 1247
– Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Satış Vaadi 1247
– Cebri Tescil Yoluyla Pay Edinme Halinde Önalım Davasının Açılması 1249
– Aynı Taşınmazın Birden Fazla Satışının Vaat Edilmesi 1251
– Peşin Ödenen Kısmın Dava Tarihine Göre Rayiç Bedele Oranlaması 1252
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Temliki 1253
– Mirasçıların Açılmamış Mirasta İntikal Edecek Payın Satışını Vaat Etmesi 1256
– Taşınmazdaki Kısıtlama Süresinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi 1258
– Geçersiz Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Zilyet Alacaklının Hapis Hakkı 1259
– Vaat Alacaklısının Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteği 1261
– Elbirliği Mülkiyetinde Ortağa Satış Vaadinde Bulunma–Zamanaşımı 1262
– Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil ve Paydaşın Önalım Hakkı 1263
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Kuvvetlendirilmiş Nispi Hak ya da Ayni Hak Kazanması 1265
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapu Şerhinin Etkisi 1267
– Bedelin Ödenme Şekline Göre Hükmün Kapsamı 1269
§ 3. KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ SORU/YANITLAR 1270
– Edimi İfa Etmemiş Yükleniciden 3. Kişinin Edindiği Taşınmaz Kaydının İptali 1270
– Vaat Sözleşmesi Olmadan Taşınmazda Yaptırılan Binada Tescil İstemi 1272
– Temlik Yasağına Rağmen Arsa Sahibinden Mülkiyet Aktarımı İstemi 1273
– Yükleniciden Edinilmiş Aynı Taşınmazın Tapuda Bir Başka Kişiye Satılması 1275
– Yükleniciye Avans Tapu Devri–Yolsuz Tescil 1276
– Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamındaki Satış Vaadi Sözleşmesi 1278
– Arsa Payı Karşılığı Yapım Sözleşmesine Dayalı Bağımsız Bölüm Satımı 1281
– Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlaması 1282
– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme (Fesih) Ne Şekilde Mümkün olur? 1284
– Sözleşme İlişkisinin Fesihle Sona Erdirilmesi Yeterli midir? 1284
– Sözleşmenin Tek Yanlı Olarak Feshi Halinde Yüklenici Nelerin Tazminini İsteyebilir? 1285
– Geçersiz Taşınmaz Satış Sözleşmesinde Alıcı Hangi Durumda Tescil Davası Açabilir? 1288
– Dördüncü Kişi ve Apt. Yöneticisinin Yükleniciye Karşı Eksik ve Ayıplı İşler İçin Dava Açma Hakkı Var mıdır? 1290
– Objektif İmkansızlık Nedeniyle Yüklenici Hangi Tür Zararını Talep Edebilir? 1292
– Kooperatif Üyesinin Arsa Sahibinden Tapu Devrini İstemesinin Koşulu Nedir? 1293
– Kusursuz Yükleniciye Karşı Arsa Sahibi Makul Süre Geçince Sözleşmeyi Feshedebilir mi? 1294
– Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Arsa Sahibince Satılmasından Sorumluluk 1295
– Ceza Şartını Aşan Zarar Hangi Nedenle Arsa Sahibince Yükleniciden İstenebilir? 1296
– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Doğru Feshi Ve Alıcının İyi Niyet Savunmasının Korunmayacağı 1297
§ 4. ÖNALIM HAKKIYLA İLGİLİ SORU VE YANITLAR 1301
– Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu Var mıdır? 1301
– Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi? 1301
– Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer? 1301
– Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür? 1301
– Önalım İlamı, Teslimi De Kapsar mı? 1302
– Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi? 1302
– Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu Olur mu? 1302
– Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu? 1302
– Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir? 1302
– Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi? 1303
– Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle Dava Reddedilir mi? 1303
– Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi? 1304
– Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir? 1304
– Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır? 1304
– Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar? 1305
– Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer? 1306
– Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır? 1306
– Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur? 1306
– Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir? 1306
– Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir? 1307
– Önalım Hakkının Kullanılmasını Engel Olan Diğer Haller Neler Olabilir? 1307
– Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Payın Satıcısına Geri Verilmesi Önalım Hakkını Ortadan Kaldırır mı? 1308
– Önalım Davalarında İspat Yükü Hangi Taraftadır? 1309
– Önalım Hakkının Kaybı, Asıl Payın Kaybına Mı Bağlıdır? 1310
– Tescile Karar Verilen Miktarın Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerekir mi? 1310
– Tescil Davası ile Pay Edinen Kişiye Karşı Önalım Davası Açılabilir mi? 1311
– Önalım Davası Sonunda Verilen Hükmü “İhbar Olunan” Temyiz Edebilir mi? 1312
– Davalı Tapudaki İşlemin Satış Olmadığını Tanıkla İspat Edebilir mi? 1313
– Pay Bir Çok Satışa Konu Olmuşsa Önalım Davası Kime Karşı Açılır? 1313
– Fiili Taksimin Önalım Hakkının Kullanılmasına Etkisi Var mıdır? 1314
– Tarımsal Arazilerde Sınırdaş Arazi Malikine Önalım Hakkı Tanınmış mıdır? 1316
§ 5. VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 1319
– Azledilmiş Vekilin Tasarrufu 1319
– Vekilin Vekalet Kapsamı Dışına Çıkması 1319
– Sahte Vekaletname İle Taşınmaz Satışı 1320
– Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması 1321
– Vekilin, Vekalet Verenin İradesine Uygun İşlem Yapması 1323
– Vekil ile Üçüncü Kişinin İşbirliği İçinde Olmaları 1324
– Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Vekil Eden İçin Çekilmez Boyutta Olması 1325
– Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanıldığının Tanıkla İspatı 1327
§ 6. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI 1328
– Geri Alma Davasında Mahkemece Yapılacak İşlemler 1328
– Kamulaştırılan Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması 1329
– Geri Alma Hakkının Kullanılmasında Süre 1330
§ 7. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1331
– Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Devri–Bakım Alacaklısının İpotek Hakkı 1331
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi 1335
– Bakım Alacaklısı Sağken Çocuklarının Sözleşmenin Feshi Davası Açmaları 1337
– Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Çocuklardan Biriyle Yapılmış Olması 1339
– Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Aşırı Yararlanma Sebebiyle Fesih İstemi 1340
– Bakım Alacaklısının Mirasçılarına Karşı Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası–Zamanaşımı 1341
– Ağır Bakım Gerektiren Ana–Baba İle Yapılan Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil–Karşı Dava Muvazaa Tenkis 1343
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Mirasçı Atanması 1347
– Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Gereği–Tapu İptal ve Tescil– Bakım Masrafı İstemi 1348
– Bakım Borçlusunun Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi 1350
– İnfaz Yapılarak Oluşturulmayan Sicil Kaydının İptalinin İstenmesi 1351
– Bakım Alacaklısınca Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Başkasına Devri 1353
– Bakım Alacaklısının Ölümünden Sonra Bakım Borçlusunun Yargı Yoluna Başvurması 1354
– Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması 1354
– Düşük Bedelle Taşınmazın Hastalığında Bakıp Gözetene Satışı–Muvazaa Olgusu 1356
– Ölüme Yakın Tarihte Tüm Malvarlığın Temlik Edilmesi–Muvazaa Olgusu 1358
– Taşınmazın Geliri İle Bakım Hizmeti Giderilebilecek Yerde Taşınmaz Mülkiyetinin Devri 1359
– Eşler Arasında Yapılan Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Geçerliliği 1360
– Bakım Alacaklısının Hileye Dayalı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstemi 1361
– Birden Çok Bakım Borçlusundan Birinin Ölmesi, Diğerinin Borcunu İfadan Kaçınması 1363
– Sözleşmeden Tek Yanlı Olarak Dönme İçin Dava Açmaya Gerek Bulunup Bulunmadığı 1366
– Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali 1369
– Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan İrade Bozukluğunun Etkisi 1373
– Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesiyle İntifa Hakkı Devri 1375
– Bakım Borçlusunun Mirasçılarının Bakım Alacaklısının Mirasçılarından Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmaları 1376
§ 8. DİĞER TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMLERİ 1378
– Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi 1378
– Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi 1379
– Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah 1380
– Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi 1382
– Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi 1383
– Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı 1384
– Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı İddiası 1385
– Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi 1386
– Vasiyet Alacaklısının Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunması 1387
– Atanan Mirasçının Doğrudan Tapu İdaresinde Tescil İstemi 1387
– Geri Alım (Vefa) Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi 1388
– Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazda Mirasçının Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım İddiasında Bulunması 1391
– Mirastan Feragat Edenin Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi 1392
– Kadastro Çalışmalarında Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tescili İstemi 1393
– Muris Muvazaasında Denkleştirme Savunmasına İtibar Edilmeyeceği Durum 1395
– Tapu Sicilinde Kimlik Bilgisinin Düzeltilmesi Davası Açılması 1398
– Taşınmazların Bakım ve Gözetim Amacıyla Temlikinde Makul Sınırın Aşılması 1399
– Harici Satış Sözleşmesinin Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı 1401
TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1405
Kaynakça 1417
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 1419

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
157,50   
315,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,00   
315,00   
2
   
   
Kapat