Bono Rehberi Erhan Günay

UygulamalıBono Rehberi


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
651
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276903
Boyut
16x24
Baskı
3385,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 385 puan kazanacaksınız)
   385

Av. Erhan Günay

 

Konu Başlıkları
- 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Yönüyle "Bono"
- Bonoda Unsurlar ve Unsurların Yokluğu
- Kambiyo Takibine İlişkin (Haciz) Bono Uygulaması (Soru ve Yanıtlarıyla)
- Bonolar Hakkında Da Uygulanacak Poliçe Hükümleri
- Kambiyo Takibinde "Bono" Uygulaması Soru ve Yanıtlarıyla Borçlu İtiraz ve Şikayetinin Değerlendirilmesi–Takibin İptali
Kambiyo Senetleri Üzerinde İşlenen Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 6
Önsöz 7
BİRİNCİ BÖLÜM
6102 SAYILI TİCARET KANUNU YÖNÜYLE “BONO”
BONO NEDİR? 29
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI 30
Açık Bono 30
Keşideci 30
Aval 30
Lehtar 31
Yetkili Hamil 31
Ciranta 32
Ciro Zinciri 32
Dönüş Cirosu 32
Beyaz Ciro 32
Ciro Edilemez Kaydı 33
Protesto 33
Protestodan Muafiyet 33
Nakden/Malen Kaydı 34
Araya Girerek Ödeme 34
Yenileme 34
Kambiyo Senedinde Sorumluluk 35
Kambiyo Senedinde İmza 35
Kambiyo Taahhüdünün Hukuksal Niteliği 35
Soyutluk İlkesi 35
İKİNCİ BÖLÜM
BONODA UNSURLAR VE UNSURLARIN YOKLUĞU
BONODA UNSURLAR 37
İlgili Madde TTK. 776 37
UNSURLARIN YOKLUĞU 38
İlgili Madde TTK 777 38
GENEL OLARAK ŞEKİL KOŞULLARININ TÜRLERİ 38
Zorunlu Şekil Koşulları 39
Seçimlik Şekil Koşulları 39
İsteğe Bağlı Koşullar 40
UNSURLARIN AYRINTILI ANLATIMI 41
Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi 41
YARGITAY KARARLARI 41
Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödemek Vaadi 41
YARGITAY KARARLARI 42
BONODA VADE 64
YARGITAY KARARLARI 65
ÖDEME YERİ 66
KİME VEYA KİMİN EMRİNE ÖDENECEK İSE ONUN ADI 66
YARGITAY KARARLARI 68
DÜZENLEME TARİHİ VE YERİ 71
YARGITAY KARARLARI 74
DÜZENLEYENİN İMZASI 76
YARGITAY KARARLARI 79
DÜZENLEYENİN SORUMLULUĞU 86
İlg. Madde 779 86
Bononun Ödenmesinden Keşideci Poliçeyi Kabul Eden Gibi Mi Sorumludur? 87
Bono Bedelinin Ödenmesinden Kimler Hangi Sıfatla Sorumludur? 88
Ödeme İçin Bono Hangi Sürede Keşideciye İbraz Olunmalıdır? 89
İbraz Keyfiyeti Keşideci Tarafından Ne Şekilde Doğrulanacaktır? 89
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMBİYO TAKİBİNE İLİŞKİN (Haciz)
BONO UYGULAMASI (Soru ve yanıtlarıyla)
TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI 91
İlg. Madde İİK m. 167 91
TAKİP TALEBİ 91
İlg. Madde İİK m. 58 91
Bonoda Alacaklı Sıfatıyla Kimler Takipte Bulunabilir? 92
Alacaklıların Birden Fazla Olması Halinde Senetle Takip Hakkı Ne Şekilde Kullanılır? 93
Kambiyo Takibinde Taraf Değişikliği Hangi Durumda Yapılabilir? 94
Takip Talebinde Alacaklının Adresi ve Kimlik Numarası Yoksa Bu, Ödeme Emrinin İptalini Gerektirir mi? 94
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz ve İflas Yolu Takibine Konu Hangi Senetlerdir? 95
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin Safhaları Nasıldır? 95
Bono ile Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir mi? 95
Takip Talebinde Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği Açıkça Belirtilmeli midir? 96
Vadesi Gelmemiş Senet Yönüyle Borçlu Menfi Tespit Davası Açabilir mi? 97
Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Senet Aslı İbraz Edilmeli midir? 97
Kambiyo Takibine Hangi Durumda “Protesto Belgeleri” Eklenmelidir? 98
Hamil, cirantalar hakkında hangi koşulu yerine getirirse takip yapabilir? 99
Takip Talebi, İcrada İşleme Konulduğunda Tbk Yönüyle Zamanaşımı Kesilmiş Olur mu? 99
Ödemenin Takipten Sonra Yapılması Halinde Borçlu İşlemiş Faizden Sorumlu mudur? 100
HACİZ YOLU İLE TAKİP 100
İlg. Madde İİK 168 (ÖDEME EMRİ) 100
İCRA MÜDÜRÜNÜN SENEDİ İNCELEMESİ VE ÖDEME EMRİ GÖNDERMESİ 101
İcra Müdürü Takibe Konu Senedi Hangi Yönüyle İnceleyebilir? 101
Ödeme Emri Kime Ne Zaman ve Hangi Ekle Gönderilir? 103
Takip Talebine Uygun Olmayan Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Var mıdır? 105
Ödeme Emrine Eklemeler Yapılarak Tebliğe Çıkarılabilir mi? 106
Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü, Nerede, Kaç Gün İçinde Şikayet Konusudur? 106
İcra Müdürü Borçluya Ödeme Emri Göndermezse Alacaklının Ne Gibi Bir Hakkı Vardır? 107
Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmese Dahi Borçlunun İtiraz Hakkı Hangi Halde Doğar? 107
İcra Müdürü Borçlunun Bilinen Adresi Yerine Doğrudan Mernis Adresine Tebligat Yapabilir mi? 108
İTİRAZ SÜRESİ 109
Kambiyo Takibine Karşı (Haciz) Hangi Nedenle ve Ne Süre İçinde İtiraz Edilebilir? 109
Hak Dürücü Süre Nedir? 110
Borçlunun Dilekçesinde “Gecikmiş İtiraz” Diye Belirtmesi Yasal İtiraz Süresini Etkiler mi? 111
Hak Düşürücü Şikayet ve İtiraz Süresi Hangi Halde Uzar? 112
Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Beş Günlük Hak Düşürücü Süre Başlamış Sayılır mı? 113
Ödeme Emrine Borçlu İtiraz ve Şikayeti Hangi Süreye Tabidir? 114
İcra Müdürlüğünün Hangi İşlemleri Yedi Günlük Şikayet Süresine Tabidir? 114
Ödeme Emrinde Borcun Ödenmesi İçin Verilen On Günlük Süre Geçmeden Haciz Yapılır mı? 115
Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yoluyla Takipte “Mükerrirlik” İtirazında Süre Var mıdır? 115
Yabancı Para Borcunu İçeren Bononun Takibe Konması Halinde İşlemiş ve İşleyecek Faiz Miktarı Nasıl Belirlenecektir? 117
MENFİ TESPİT DAVASI 117
Senedin Sahteliğine Dayalı Menfi Tespit Davasında Görevli Yer Hangi Mahkemedir? 117
İcraya Konulmamış (Tahsile Verilmemiş) Bir Bono İçin Menfi Tespit Davası Açılabilir mi? 117
Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Alacaklı mı Yoksa Borçlu Tarafa mı Aittir? 118
YARGITAY KARARLARI 121
BORCA İTİRAZ 122
İlg. Madde 169 122
Borca itirazdan amaç nedir? 122
Borca İtiraz Sebepleri Uygulamada Neler Olabilmektedir? 123
Kambiyo Takibine Konu Borca Karşı Kimlerin İtiraz Hakkı Vardır? 124
Kambiyo Takibine İlişkin İtiraz ve Şikayetler Nereye Yapılır? 125
İtiraz Üzerine Takip Geçici Olarak Hangi Halde Durdurulabilir? 125
Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebepleri Değiştirilebilir mi? 125
Borçlunun Dilekçesinde Bildireceği Yasal İtiraz Nedenleri Nelerdir? 125
YARGITAY KARARLARI 127
BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ 132
İlg. Madde 169/a 132
İcra Mahkemesinde İmza ve Borca İtiraz HMK Anlamında Bir Dava mıdır? 133
Takip Kesinleşmeden Önce ya da Sonra Vaki Ödeme Hangi Yasal Hükümlere Göre Değerlendirilmelidir? 134
İNKAR TAZMİNATI–PARA CEZASI 134
Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatı Hangi Halde Hükmedilir? 134
Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı Hangi Halde Hükmedilir? 135
İcra Takibinden Feragat Edilmesi İnkar Tazminatı Hükmedilmesini Engeller mi? 135
İmza İncelemesi Yapılmadan Alacaklının Alacak ve Takipten Vazgeçmesi Aleyhine İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesini Engeller mi? 136
YETKİ 137
Bonolar Yönüyle Yetkili İcra Daireleri Hangisidir? 137
İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Nereye, Kaç Gün İçinde Yapılır ve Nasıl İncelenir? 137
Birden Fazla Borçluya Karşı Başlatılan Takipte Yetkili İcra Dairesi Neresidir? 137
İcra Mahkemesinin Birden Fazla Dairesi Arasındaki İlişki Yetki Mi Yoksa İşbölümü İlişkisidir? 137
Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Ne Sürede Yetkili İcra Müdürlüğüne Dosyanın Gönderilmesi İstenmelidir? 138
Yetki İtirazı Taraflar Gelmese de İcra Mahkemesince Hükme Bağlanacak mıdır? 138
Yetki İtirazı İncelemesi Evrak Üzerinde mi Yapılıp Karara Bağlanacaktır? 138
İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Mahkeme Çevresinde Senetle Takip Yapılabilir mi? 138
Takibin Geçici Durdurulması Kararı Hangi Durumda İhtiyati Haczin İnfazını Engeller? 139
Yetki İtirazı Yalnız Yetki Sözleşmesinde Belirlenen Mahkemede mi Yapılır? 139
YARGITAY KARARLARI VE BAM Kararı 139
İMZAYA İTİRAZ 163
İlg. Madde 170 163
Hangi Halde İmza İncelemesine Gerek Yoktur? 164
Kambiyo Senedinde Kimin İmzasına Kimler İtiraz Edemez? 164
Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Külfeti Kime Aittir? 165
İmzaya İtiraz İle Yazının Sahteliğine İlişkin İtirazın İncelenmesinde Hangi Yasal Hüküm Söz Konusu Olur? 165
Borçlu, İmza İtirazını Hangi Hükme Dayanarak Hangi Mahkemede İleri Sürebilir? 166
İcra Mahkemesi, Hangi Durumda Duruşmadan Önce İcra Takibini Geçici Olarak Durdurma Kararı Verebilir? 166
Hangi Halde Borçlunun İmzaya İlişkin İtirazının Kabulüne Karar Verilir? 166
Borçlunun Senetteki İmzasına İtirazı İcra Takibini Durdurur mu? 166
İcra takibi başka hangi davada durdurulabilir? 167
Hangi Halde Borçluya İnkar Tazminatı İle Para Cezası Yükletilir? 167
Hangi Halde Borçluya Yükletilen İnkar Tazminatı ve Para Cezasının Tahsili Tehir Edilir? 167
Hangi Halde Borçluya Verilen İnkar Tazminatı ve Para Cezası Ortadan Kalkar? 167
Hangi Halde Alacaklı Tazminata ve Para Cezasına Mahkum Edilir? 168
Hangi Halde Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmolunamaz? 168
Hangi Halde Alacaklıya Yüklenen Para Cezasının Tahsili Tehir Olunur? 168
Hangi Halde Alacaklıya Yüklenen Para Cezası Kalkar? 168
YARGITAY KARARLARI 168
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ 189
İlg. Madde 170/a 189
Kambiyo Takibine Şikayet Halinde Uygulamada Süreklilik Gösteren Kurallar Nelerdir? 190
Borçlu Şikayet Yoluyla Hangi İddiaları İleri Sürebilir? 191
Kambiyo Vasfı Olmayan Senet Yönüyle Borçlunun Diğer İtirazlarını İncelemek Gerekir mi? 191
Sair İtiraz ve Şikayetler İncelenmeden Bunları Kapsar Biçimde Davanın Reddine Karar Verilebilir mi? 191
Borç, Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmişse Kambiyo Vasfı Yoktur Gerekçesiyle Takip İptal Olunur mu? 192
Şikayet Hangi Konuda İse, İcra Mahkemesince Yalnızca Bu Konu Mu İncelenecektir? 192
Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığı veya Alacaklının Takip Hakkının Bulunmadığına İlişkin Şikayet Süresi Kaç Gündür? 193
Kambiyo Takibinde Borçlunun Genel Olarak Şikayet Şekli, Sonucu ve Süresiz Şikayet Nedir? 193
Kambiyo Vasfına Karşı Vaki Şikayet Üzerine Duruşma Açılması Zorunlu mudur? 194
YARGITAY KARARLARI 195
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER 205
İlg. Madde 170/b 205
İlg. Madde–61 205
İlg. Madde 68/a,4 206
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BONOLAR HAKKINDA DA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ
İlg. Madde 6102 s. TTK m. 778 207
Türk Ticaret Kanununda “Gönderme Maddesi” Olarak İlgili Hüküm Hangisidir? 208
1. BONOLARDA CİRO (TTK m. 778/1, a göndermesiyle m. 681 ilâ 690) 209
POLİÇELERİN DEVREDİLMESİ 209
İlg. Madde 681 ()) 209
Bonodan Doğan Haklar Ne Şekilde Devredilebilir? 209
Ciro Zincirinde Şahıslar Kimlerdir? 210
Ciro ile Senedi Devralan Hamiller Hangi Şartla Yetkili Hamil Olurlar? 211
Uygulamada Ciro Ne Şekilde Yapılmaktadır? 211
Ciro, Hangi Şartlarla Geçerli Olur? 212
Bonoda “Ciro Edilemez” Kaydının Varlığı Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi? 212
Ciro Hangi Amaçla Yapılır ve Kaç Türlü Ciro Vardır? 213
YARGITAY KARARLARI 214
CİRO/KAYITSIZ, ŞARTSIZ OLMASI 218
Madde 682 218
Senedi Kısmi Ciro İle Hamil Olan Kişi Takip Yapabilir mi? 219
Cironun Kayıtsız Şartsız Olması Kuralının İstisnası Hangi Kayıt Olabilir? 219
YARGITAY KARARLARI 219
CİRONUN ŞEKLİ 224
Madde 683 224
Bononun Cirosu Ne Şekilde Yazılmalı ve İmzalanmalıdır? 224
Beyaz Ciro Nedir, Ne Şekilde Yapılabilir? 225
Ciro Zincirinde Ciroların Tam ya da Beyaz Ciro Olmasının Önemi Var mıdır? 226
Beyaz Ciro Hangi Halde Temlik Cirosu Olarak Kabul Edilir? 226
YARGITAY KARARLARI 227
CİRONUN HÜKÜMLERİ/DEVİR İŞLEVİ 227
Madde 684 227
Ciro ve Teslimle Senetten Doğan Bütün Haklar Devredilmiş Sayılır mı? 228
Beyaz Ciro ile Senedi Eline Geçiren Hamilin Ne Gibi Yetkileri Vardır? 229
YARGITAY KARARLARI 230
CİRONUN/TEMİNAT İŞLEVİ 231
Madde 685 231
Senette Güvence Borcu Kimlere Yüklenmiştir? 231
Ciranta, Garanti Borcunu Kaç Şekilde Ortadan Kaldırabilir? 231
Cironun Teminat Fonksiyonu Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Sona Erer? 231
Bono Üzerine “Ciro Edilemez” Kaydını Keşideci Koyabilir mi? 231
Keşideci Tarafından Senet Üzerine “Ciro Edilemez” Kaydının Konulması Halinde Lehtar Ona Karşı Kambiyo Takibinde Bulunabilir mi? 232
Ciranta ve Keşideci Tarafından Konan “Ciro Edilemez” Kaydı Senedin Türünü Değiştirir mi? 232
YARGITAY KARARLARI 232
CİRO/HAMİLİN HAK SAHİPLİĞİ 234
Madde 686 234
Çizilmiş Ciro Ne Demektir? 234
Hamilin Hak Sahibi Olabilmesinin Şartı Nedir? 235
Ciro Zincirindeki Bozukluk Kimler Arasındaki Takibi Etkilemez? 235
Temlik Cirosunun Ne Gibi Fonksiyonları Vardır? 235
Keşideci İmzasının Ona Ait Olmaması Cirantayı Sorumluluktan Kurtarır mı? 236
YARGITAY KARARLARI 236
DEF’İLER 244
Madde 687 244
Senetten Dolayı Kendisine Başvurulan Kişilerin İleri Sürebileceği Defiler Kaç Kısma Ayrılır? 244
Mutlak (objektif) savular 245
Hatır Senedi İddiasını Keşideci Hangi Durumda Hamile Karşı İleri Sürebilir? 245
Borcun Lehtara Ödendiği Defi Hamile Karşı İleri Sürülebilir mi? 246
Kısmi Ödeme Hangi Halde Hamile Karşı İleri Sürülemez? 246
Senede Yazılı Kısmi Ödeme Hamile İleri Sürülebilir mi? 246
Senet Borçluya İade Edilmeden Yapılan İbra Kime Karşı İtiraz ve Defi Hakkı Doğurur? 247
YARGITAY VE İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 247
CİRONUN ÇEŞİTLERİ/TAHSİL CİROSU 261
Madde 688 261
Tahsil Cirosunun Mahiyeti ve Amacı Nedir? 262
Tahsil Cirosuyla Senede Hamil Olan Kişinin Yapabileceği/Yapamayacağı İşlemler Nelerdir? 263
Temlik Cirosunun Mahiyeti ve Amacı Nedir? 263
Tahsil Cirosu İle Temlik Cirosu Arasında Ne Gibi Fark Vardır? 264
Tahsil Cirosunda Keşideci Cirantaya Karşı İleri Sürebileceği Defileri Hamile Karşı Da İleri Sürebilir mi? 264
Tahsil, Temlik ve Rehin Cirosunda Senet Metnindeki Kayıt Ne Şekilde Yazılır? 264
Tahsil Cirosunda Ciranta İle Hamil Arasındaki İlişkinin Ne Gibi Özelliği Vardır? 265
YARGITAY KARARLARI 266
REHİN CİROSU 267
Madde 689 267
Rehin Cirosundan Amaç Nedir? 268
Senedi Rehin Cirosuyla Alan Kişi Hangi Ciro Yolu İle Senedi Devredebilir? 268
Rehin Cirosunda Senetten Sorumlu Olanlar Hamile Karşı Hangi Def’ileri İleri Süremezler? 268
Rehin Cirosu İle Hamil Olan Kişinin Yapabileceği/Yapamayacağı İşlemler Nelerdir? 269
YARGITAY KARARLARI 269
VADEDEN SONRAKİ CİRO 273
Madde 690 273
Ciro Yapmanın Başlangıcı ve Sonu Hangi Tarihtir? 273
Bononun Protesto Tarihinden Sonra Devredilmeleri Kambiyo Senedi Vasfını Kaybettirir mi? 274
YARGITAY KARARLARI 275
2. BONODA ÖDEMEDE VADE (TTK m. 778/1, b göndermesiyle m. 703 ilâ 707) 281
VADE/VADENİN BELİRLENMESİ/GENEL OLARAK 281
Madde 703 281
Senette Vade Gününden Amaç Nedir? 281
Yasada Öngörülen Vade Türlerinin Anlamı Nedir? 282
Vadeye İlişkin Uygulamayı Yönlendiren Olgular Nelerdir? 282
YARGITAY VE İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI 283
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK POLİÇE 293
Madde 704 293
Vadesi Bulunmayan Bononun İbraz Edilmemesi Kimleri Sorumluluktan Kurtarır ya da Kurtarmaz? 293
Keşideci ve Cirantalar Senedin İbraz Sürelerini Uzatıp, Kısaltabilir mi? 293
YARGITAY KARARLARI 294
GÖRÜLDÜKTEN BELİRLİ BİR SÜRE SONRA ÖDENECEK POLİÇE 297
Madde 705 297
İcra Takibi Başlatılması Hangi Halde Keşideciye İbraz Yerine Geçer? 298
YARGITAY KARARLARI 298
SÜRELERİN HESABI/GENEL OLARAK 299
Madde 706 299
Vade Sürelerinin Hesaplanmasını Örneklemek Mümkün mü? 299
TAKVİMLERİN ÇATIŞMASI 300
Madde 707 300
3. BONODA ÖDEME (TTK m. 778/1, c göndermesiyle m. 708 ilâ 712) 301
ÖDEME/İBRAZ 301
Madde 708 301
Borçlu, Hangi Tarihte Ne Gibi Bir İşlemle Mütemerrit Olur? 301
Keşidecinin Senet Borcundan Temerrüde Düşmüş Sayılması İçin Protesto Edilmesi Şart mıdır? 301
Bono Ödenmek İçin Borçluya Hangi Yerde İbraz Edilmelidir? 301
İbraz ve Ödemeden Kaçınma Halinin Varlığı Hangi İşlem İçin Önemlidir? 302
İş Günü İbaresinden Amaç Nedir? 302
İbrazında Ödenmeyen Senet Dolayısıyla Hamilin Kime Karşı Başvurma Hakkı Doğar? 302
YARGITAY KARARLARI 302
ÖDEME/MAKBUZ İSTEME HAKKI 304
Madde 709 304
Senet Bedelini Ödeyen Makbuz İsteminde İhmal Yapmışsa Ayrıca Dava Açabilir mi? 305
Senet Geri Alınmamış, Ödeme Senede Yazılmamış ve Makbuz Alınmamışsa Bedelin Ödendiği Nasıl Kanıtlanacaktır 305
Kısmi Ödemenin Senet Üzerine İşaret Edilmesi ve Makbuz Verilmesi Gerekir mi? 305
YARGITAY KARARLARI 306
VADEDEN ÖNCE VE VADESİNDE ÖDEME 308
Madde 710 308
YARGITAY KARARLARI 308
YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME 309
Madde 711 309
YARGITAY KARARLARI 309
TEVDİ 311
Madde 712 311
Vadesinde İbraz Edilmeyen Senet Borcundan Borçlu Hangi İşlemle Kurtulmuş Olur? 311
Tevdi Zorunluluğu Vadesi Görüldüğünde Ödenecek Bonoda Da Aranacak mıdır? 311
YARGITAY KARARLARI 312
4. ÖDEMEME HALİNDE BAŞVURMA HAKLARI (TTK m. 778/1, d göndermesiyle 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 732) 313
BAŞVURMA HAKKI/GENEL OLARAK 313
Madde 713 313
Hamil, Hangi Koşullarda Başvurma Hakkını Kullanabilir? 314
YARGITAY KARARLARI 315
PROTESTO/SÜRELER VE ŞARTLARI 316
Madde 714 316
Bonoda Ödememe Protestosu Kimlere Çekilir? 317
Ödememe Protestosu Keşide Etmemenin Ne Gibi Sonuçları Vardır? 317
Lehtarın Ciranta Tarafından Takip Edilmesi İçin Keşidecinin Protesto Edilmesi Şart mıdır? 318
Vadenin Tatil Gününe Rastlaması Halinde Protesto Hangi Gün Çekilecektir? 318
YARGITAY KARARLARI 319
ŞEKİL/NOTERLİKÇE DÜZENLENMESİ 324
Madde 715 324
Protesto Evrakının Keşideciye Tebliği Zorunlu mudur? 324
Keşidecinin Ödemeyi Reddettiğini Senet Arkasına Yazıp İmzalaması Hamilin Müracaat Hakkını Kullanması İçin Yeterli midir? 324
YARGITAY KARARLARI 325
PROTESTONUN İÇİNDEKİLERİ 325
Madde 716 325
YARGITAY KARARLARI 326
PROTESTO BELGESİ 326
Madde 717 326
KISMİ KABUL HALİNDE 327
Madde 718 327
BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI DÜZENLENEN PROTESTO 327
Madde 719 327
SAKLAMA YÜKÜMÜ 327
Madde 720 327
SAKAT PROTESTO 328
Madde 721 328
İçeriği Yanlış Protesto Hangi Hakkın Korunması Amacı Nedeniyle Geçerli Sayılmıştır? 328
YARGITAY KARARLARI 328
PROTESTO DÜZENLENMESİ GEREKMEYEN HALLER 333
Madde 722 333
Hamil Hangi Durumda Protesto Çekmek Yükümlülüğünden Kurtulur? 334
Keşideci ya da Ciranta ve Aval Veren Tarafından Konulan Muafiyet Kaydının Sonuçları Farklı mıdır? 335
Muafiyet Şartına Rağmen Protesto Çekilmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? 335
YARGITAY KARARLARI 335
İHBAR ZORUNLULUĞU 336
Madde 723 336
Hamil ve Cirantaların İhbar Süreleri Farklı mıdır? 337
YARGITAY KARARLARI 338
TESELSÜL 338
Madde 724 338
Bononun Ödenmemesinden Dolayı Hamile Karşı Kimler Ne Surette Sorumludur? 338
Kendisine Başvurulan Kimse Hangi Durumda Alacaklı Konuma Geçebilir? 339
Hamil veya Hamil Konumuna Geçmiş Kişi Kimlere Müracaat Edebilir? 339
Yetkili Hamil, Kendisinden Önce veya Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapabilir mi? 340
Sorumlulardan Biri Hakkında Dava Açılması Öteki Sorumlular Hakkında Dava Hakkını Ortadan Kaldırır mı? 341
YARGITAY KARARLARI 341
BAŞVURMA HAKKININ KAPSAMI/HAMİLİN HAKKI 342
Madde 725 342
Hamil, Müracaat Hakkıyla Ne Gibi Talepte Bulunabilir? 343
Hangi Halde Başvurma İsteğinden İskonto Yapılır? 343
YARGITAY KARARLARI 343
ÖDEYEN KİŞİNİN HAKKI 344
Madde 726 344
MAKBUZ/GENEL OLARAK 344
Madde 727 344
RETRET 345
Madde 729 345
Retret Nedir? 345
BAŞVURMA HAKKININ DÜŞMESİ/GENEL OLARAK 346
Madde 730 346
Bonoda Protestodan Amaç Nedir? 347
Protesto Belgesinin Keşideciye Tebliği Şart mıdır? 347
Protesto Evrakı Hangi Belgeye Eklenmeli ya da Ne Zaman Sunulmalıdır? 347
YARGITAY KARARLARI 348
MÜCBİR SEBEPLER 351
Madde 731 351
Mücbir Sebep Nedir? 352
YARGITAY KARARLARI 353
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 354
Madde 732 354
Hamil, Keşideciye Karşı Hangi Süre İçinde Sebepsiz Zenginleşme Davası Açabilir? 354
YARGITAY VE BAM KARARLARI 355
5. ARAYA GİRME SURETİYLE ÖDEME (TTK m. 778/1, e göndermesiyle m. 734, 738 ilâ 742) 363
ARAYA GİRME/GENEL HÜKÜMLER 363
Madde 734 363
Lehine Araya Girilebilecek Kişiler Kimlerdir? 364
Keşideci Lehine Araya Girerek Ödeyen Kişinin Dava Hakkı Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir? 364
ARAYA GİREREK ÖDEME ŞARTLARI 365
Madde 738 365
Araya girerek ödeme ne demektir? 365
Araya Girerek Ödeme En Geç Ne Zaman Yapılabilir? 366
Araya Girerek Ödeyen Kişi Kimlere Karşı Dava Açabilir ve Takip Yapabilir? 366
HAMİLİN İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 366
Madde 739 366
REDDİN SONUCU 367
Madde 740 367
MAKBUZ 367
Madde 741 367
Araya Girerek Ödeme Hangi Halde Düzenleyen İçin Yapılmış Sayılır? 368
Araya Girerek Ödeme Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılmalıdır? 368
HAKLARIN DEVRİ, ARAYA GİRENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ 368
Madde 742 368
Lehine Ödemede Bulunulan Şahıstan Sonra Gelenler Borçlarından Hangi Şartla Kurtulur? 369
Araya Girerek Ödemede Bulunan Kişi Senedi Ciro Edebilir mi? 369
Araya Girerek Ödeme Yapan Kişi Kimlere Rücu Edebilir? 369
YARGITAY KARARLARI 369
6. SURETLER (TTK m. 778/1, f göndermesiyle m. 746 ve 747) 370
POLİÇE SURETLERİ/ŞEKİL VE HÜKÜMLERİ 370
Madde 746 370
SENET ASLININ TESLİMİ 370
Madde 747 370
7. DEĞİŞTİRME (TTK m. 778/1, g göndermesiyle m. 748) 371
SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 371
Madde 748 371
Senette Tahrifattan Amaç Nedir? 371
Senette Özellikle Hangi Unsurlarında Değişiklik Yapılmaktadır? 372
Senet Bedelindeki Tahrifat Nedeniyle Senet Ne Miktarla Geçerli Sayılacaktır? 372
Senet Vadesi, Bedelindeki Tahrifat Ne Şekilde Kambiyo Takibini Etkiler? 372
YARGITAY KARARLARI 373
8. BONODA ZAMANAŞIMI (TTK m. 778/1, h göndermesiyle m. 749 ilâ 751) 379
SÜRELER 379
Madde 749 379
Keşideciye ve Cirantaya Karşı Başlatılacak Takipte Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? 380
İcra Aşamasında Kaç Türlü Zamanaşımı Defi İleri Sürülmektedir? 380
İcra Takibi Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı Defi Ne Zaman İleri Sürülebilir? 380
Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Kaç Yıllık Zamanaşımına Tabidir? 381
YARGITAY KARARLARI 381
KESİLME/SEBEPLERİ 400
Madde 750 400
Zamanaşımını Kesen “Dava Açılmasından Amaç” Nedir? 400
YARGITAY KARARLARI 400
HÜKÜMLERİ 402
Madde 751 402
Hukukta Genel Olarak Alacağın Zamanaşımına Uğraması Ne Demektir? 403
YARGITAY KARARLARI 403
9. İPTAL (TTK m. 778/1, ı göndermesiyle m. 757 ilâ 765) 404
Keşideci Elindeyken Zayi Olan Çek Dolayısıyla Keşideci Çek İptal Davası Açabilir mi? 405
Keşideci Zayi Nedeniyle Çeki Ödemekten Men Ettirebilir mi? 407
Muhatap Banka Nezdinde Zayi Olan Ancak Yasal Sorumluluk Bedeli Ödenen Çekin İptalini Banka İsteyebilir mi? 407
Tahsil İçin Bankaya İbraz Olunan Çekin Banka Nezdinde Kaybolması Nedeniyle Bankanın Sorumlu Olabilmesi İçin Ne Gibi Koşullar Aranır? 409
Çekin Hamil Elindeyken Zayi Olması Üzerine Ne Gibi “Önleyici Önlemler” Alınabilir? 411
Muhatabın Çeki Ödemekten Men İstemi Hangi Görevli ve Yetkili Mahkemeden İstenir? 411
Çeki Ödemeden Men Edilmesinin Bağımsız Olarak İstenmesinde Değer Esasına Göre mi Görev Belirlenecektir? 412
Ödemeden Men İstemli İptal Davasına İlişkin Dilekçe Kapsamında Neler Yazılmalıdır? 414
Davacının Çekin Hamili Olduğunu İspatı Yeterli Mi, Yoksa Zayi Olduğuna Dair Delillerin De İspatı Aranacak mıdır? 415
Delillerin Yeterliliği Yargı Denetimine Tabi midir? 415
İhtiyati Tedbir İstemli Ödemeden Men Taleplerinde Teminat Göstermek Gerekir mi? 416
Zayi Nedenine İlişkin Çek İptal Kararları Bağlayıcı Nitelikte midir? 417
Zayi Dolayısıyla Verilen Çek İptal Kararının Niteliğinden Doğan Sonuçlar Nedir? 417
Borçlu, İptal Kararını Alan Kişiye Karşı Ne Gibi Defi İleri Sürebilir? 418
Senet Zilyedi Üçüncü Kişi, İfada Bulunan Borçluya Mı Yoksa Kendisine İfada Bulunulan Kişiye Mi Başvurabilir? 418
Çekin Zayi Nedeniyle İptal Kararı Alınmadan Keşideciye Karşı Alacak (İfa) Davası Açılabilir mi? 418
İptal Davası Sırasında Çek Aslının Üçüncü Kişide Olması Halinde Dava Reddedilmeli midir? 419
İade Davasının Açılması ya da Açılmamasının Sonucu Nedir? 420
Çek İptali Davalarına Üçüncü Kişilerin Asli ya da Fer’i Müdahale İmkanı Var mıdır? 421
Çeki Mahkemeye Vekil Eliyle Sunan Üçüncü Kişi Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi? 421
Zamanaşımına Uğramış Çekin Zayi Nedeniyle İptali İstenebilir mi? 421
İptali İstenen Senetlerin Ödenmiş Olduğunun Anlaşılması Halinde İptal Kararı Verilmesine Gerek Var mıdır? 422
Çekin Elektronik Ortamda Kaybedilmesi, Zayi Nedeniyle İptal Davası Açılmasına ve Hüküm Verilmesine Engel Oluşturur mu? 423
Çekin Takasa İbraz Edilmiş Olması Zayi Nedeniyle İptal İstemine Engel midir? 423
Çekin İadesi Davasında Neler Kanıtlanmalıdır? 424
Çekin İadesi Davasının Kabul veya Reddi Halinde Ne Türlü Karar Verilir? 424
Çekin İadesi Davasını Kimler, Kime Karşı Açabilir? 425
Çekin Zayii Nedeniyle İptal Davasının Koşulları Nedir? 425
İPTAL/ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER 426
Madde 757 426
YARGITAY KARARLARI 427
POLİÇEYİ ELİNE GEÇİREN KİŞİNİN BİLİNMESİ 427
Madde 758 427
POLİÇEYİ ELİNE GEÇİRENİN BİLİNMEMESİ/DİLEKÇE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 427
Madde 759 427
İHTAR/İÇERİĞİ 428
Madde 760 428
SÜRELER 428
Madde 761 428
İLAN 429
Madde 762 429
İADE DAVASI 429
Madde 763 429
İPTAL KARARI 429
Madde 764 429
TEMİNAT 430
Madde 765 430
İPTAL KARARI/ŞARTLARI 430
Madde 651 430
HÜKÜMLERİ 430
Madde 652 430
İptal Kararını Almış Hamil Keşideciden Ne Gibi İstemde Bulunabilir? 431
İptal Kararının Niteliğinden Doğan Sonuçlar Nelerdir? 431
Borçlu, İptal Kararı Almış Kişiye Karşı Herhangi Bir Defi İleri Sürebilir mi? 431
Senet Zilyedi, İptal Kararı Alan ve Borçludan İfayı Elde Eden Kişiye Karşı Ne Gibi Dava Açabilir? 432
İptal Kararı Alan Kişi, İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapabilir mi? 432
10. TATİL GÜNLERİ, SÜRE HESABI, ATIFET SÜRELERİ, V s. (TTK m. 778/1, i göndermesiyle m. 752 ilâ 756) 432
SÜRELER/TATİL GÜNLERİ 432
Madde 752 432
İdari Tatil Günü İşgünü Sayılır mı? 433
SÜRENİN HESAPLANMASI 433
Madde 753 433
ATIFET SÜRELERİ 434
Madde 754 434
POLİÇEYE İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILACAĞI YER 434
Madde 755 434
İMZALAR 434
Madde 756 434
11. KANUNLAR İHTİLAFI (TTK m. 778/1, j göndermesiyle m. 766 ilâ 775) 435
EHLİYET 435
Madde 766 435
ŞEKİL VE SÜRELER/Genel olarak 435
Madde 767 435
YARGITAY KARARLARI 436
HAKLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 437
Madde 768 437
BAŞVURMA HAKKI 437
Madde 769 437
BORÇLANMANIN HÜKÜMLERİ/Genel olarak 437
Madde 770 437
KISMİ KABUL VE ÖDEME 438
Madde 771 438
ÖDEME 438
Madde 772 438
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR 438
Madde 773 438
KARŞILIĞIN HAMİLE GEÇMESİ 438
Madde 774 438
İPTAL KARARI 439
Madde 775 439
YARGITAY KARARLARI 439
12. ÖDEMEYE İLİŞKİN YERLEŞİM YERLERİ (TTK m. 778/2, a göndermesiyle m. 674 ve 697) 439
ADRESLİ VE YERLEŞİM YERLİ POLİÇE 439
Madde 674 439
ADRESLİ VE YERLEŞİM YERLİ POLİÇE 439
Madde 697 439
13. FAİZ ŞARTI (TTK m. 778/2, b göndermesiyle m. 675) 440
FAİZ ŞARTI 440
Madde 675 440
Faiz Şartı Hangi Tür Bonolara Konulabilir? 440
14. ÖDENECEK BEDELE DAİR ÇEŞİTLİ BEYANLAR (TTK m. 778/2, c göndermesiyle m. 676) 441
POLİÇE BEDELİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GÖSTERİLMESİ 441
Madde 676 441
Yazı ve Rakamla Gösterilen Bedeller Arasında Fark Olması Halinde Yazı İle Gösterilen Bedel Üstün Tutulur Kuralı Hangi Halde Uygulanmaz? 441
Bedeli Tahrifatlı Senedi Takibe Koyan Alacaklı Tazminat Ödemeye Mahkum Edilecek midir? 442
YARGITAY KARARLARI 442
15. GEÇERLİ OLMAYAN İMZANIN SONUÇLARI (TTK m. 778/2, d göndermesiyle
m. 677) 447
GEÇERLİ OLMAYAN İMZALARIN BULUNMASI 447
Madde 677 447
Ciro Zincirinde Geçerli Olmayan İmzanın Varlığı Diğer İmzaların Geçerliliğini Etkiler mi? 448
Lehtarın Ciro İmzasının Lehtara Ait Olmaması Keşideciyi Sorumluluktan Kurtarır mı? 448
YARGITAY KARARLARI 448
16. YETKİSİZ VEYA YETKİYİ AŞAN KİMSENİN İMZASI (TTK m. 778/2,e göndermesiyle m. 678 ve 679) 451
YETKİSİZ İMZA 451
Madde 678 451
Temsil Yetkisi Hangi Tarih İtibariyle Dikkate Alınacaktır? 452
YARGITAY KARARLARI 452
DÜZENLEYENİN SORUMLULĞU 456
Madde 679 456
YARGITAY KARARLARI 456
17. AÇIK BONO (TTK m. 778/2, f göndermesiyle m. 680) 458
AÇIK POLİÇE 458
Madde 680 458
Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün müdür? 458
Eksik Bono İle Açık Bono Birbirinden Farklı mıdır? 459
Borçlunun Borç Karşılığında Açık Senet Vermesi ve Kambiyo Vasfı Yönüyle Şikayet Etmesinde Haklılık Var mıdır? 459
İmzalayıp Boş Senet Veren Kişinin Gerçekte Borcunun Olmadığını Beyan Etmesinde Haklılık Var mıdır? 459
Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası Kimin Tarafından Kime Karşı İleri Sürülebilir? 460
Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasını Kanıtlama Yükü Kime Aittir? 460
Açık Bononun, Bir Başkasına Devri Mümkün müdür? 461
Bononun Boş Olarak Alacaklıya Verilip, Alacaklı Yanca Tedavül Öncesinde Doldurulması Mümkün müdür? 461
YARGITAY KARARLARI 462
18. BONODA AVAL (TTK m. 778/3 göndermesiyle m. 700 ilâ 702) 464
AVAL/AVAL VERENLER 464
Madde 700 464
Aval Nedir? 465
Kefalet ile Avalin Farkı Nedir? 465
Aval Kimin Tarafından Verilebilir? 466
Senet Üzerinde Birden Çok Kişinin Aval Vermesi Mümkün müdür? 467
Kısmi Aval Mümkün müdür? 467
Aval Verenin Sorumluluk Miktarı Ne Kadardır? 468
YARGITAY KARARLARI 468
AVAL ŞEKLİ 476
Madde 701 476
Aval Veren Senedi Tedavüle Sokabilir mi? 476
Aval Şerhinin Kapsamında Hangi Kayıtlar Olmalıdır? 476
YARGITAY KARARLARI 477
AVAL HÜKÜMLERİ 480
Madde 702 480
Aval Verenin Sorumluğu İçin Senedin Nasıl İmzalanması Gerekir? 480
Aval Verene Ne Zaman Başvurulabilir? 480
Aval Veren Hangi Nedenle Borcu Ödeme Sorumluluğundan Kurtulur? 481
Aval Ne Zaman Verilebilir ve Aval Vermekle Keşidecinin Sorumluluğu Değişir mi? 481
Keşideci İmzası Bulunmayan Bonoya Verilen Aval Geçerli midir? 481
Düzenleyenin İmzası Onu Bağlamasa Dahi Aval Veren Yine de Sorumlu mudur? 482
Tacir Lehtar İle Tacir Keşideci Arasındaki Yetki Sözleşmesi Tacir Olmayan Avalisti Bağlar mı? 482
Aval Veren Hakkında İcra Takibi Yapılabilmesi İçin Keşidecinin Protesto Çekilmesine Gerek Var mıdır? 482
Bono Bedelini Ödeyen Aval Veren Bonodan Doğan Haklarını Senedi Düzenleyenden İsteyebilir mi? 483
YARGITAY KARARLARI 483
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO TAKİBİNDE “BONO” UYGULAMASI
Soru ve Yanıtlarıyla Borçlu İtiraz ve Şikayetinin
Değerlendirilmesi–Takibin İptali
USULSÜZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ŞİKAYETİ 493
Borçlu Usulsüz Ödeme Emri Tebligatına Karşı Ne Sürede ve Nerede Şikayette Bulunabilir? 493
Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü Şikayet Şeklinde İleri Sürülmedikçe Mahkeme Resen Bu Usulsüzlüğü Dikkate Alır mı? 493
Tebligatın Usulsüz Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ne Şekilde Karar Verilecektir? 494
Ödeme Emri Tebligatı Usulsüzlüğü, Diğer İtirazlardan Önce Mi Değerlendirilmelidir 495
Tebligat Usulsüzlüğü İddiasının İcra Mahkemesince İncelenmesinde Duruşma Açılmalı mıdır? 495
Uygulamaya Yansıyan “Usulsüz Ödeme Emri Tebligatlarına” Yönelik Örnekler 496
Tebligatın Borçluya Ait Adreste Yapılmaması 496
Tebligat Kanunu m. 35’e Göre Tebligat Yapılmasının Koşulu Nedir? 502
Muhatabın Tebliği Öğrenme Tarihinin Aksi İspat Edilebilir mi? 502
Tebligat Parçasında Yazılı Hususların Aksi İspat Edilebilir mi? 503
SORUMLULUK 503
Kambiyo Senedinde Kimler Hangi Sebeple Sorumludur? 503
Ciranta Bonodan Dolayı Garanti Borcunu Ne Şekilde Ortadan Kaldırabilir? 505
Kambiyo Senetlerinde Müteselsil Sorumluluktan Amaç Nedir? 505
Temsilcisine Ait Olmayan İmzadan Dolayı Şirketin İyi Niyetli Hamile Karşı Sorumluluğu Var mıdır? 506
Senedin Ortaklık (Şirket) Unvanı Altına İmzalanmış Olması Halinde Senetle İmzacı Kişiye Karşı Takibe Geçildiğinde Ortaklık Bu Senetten Sorumlu Olur mu? 506
Uygulamada Senet Keşidecisine Ait İmzanın Şirket Temsilcisine Ait Olmadığına İlişkin İtirazı Nasıl İncelenmektedir? 506
Şirketin Tescilinden Önce Kambiyo Taahhüdünde Bulunanların Sorumluluğu Var mıdır? 507
Sorumluluk İçin Düzenleyenin Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olması Gerekir mi? 507
Muris Hakkındaki Kambiyo Takibi Mirasçıları Hangi Sebeple Sorumlu Kılar? 508
Mirasçılar Aleyhine İcra Takibi Başlatılmak İçin Hangi Yasal Sürenin Geçmiş Olması Gerekir? 508
YARGITAY KARARLARI 508
BEDELSİZLİK ÖZELLİKLE ÖDEME (İTFA) 519
Bedelsizlik İtirazı Yargılamayı Gerektirir mi? 519
Senedin Bedelsizlik Nedenleri Neler Olabilir? 520
Bedelsizlik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davasında Hangi Durumda Ceza Mahkemesi Kararı Bekletici Mesele Yapılmalıdır? 521
Borçlu “Malen/Nakden” Kaydı Bulunan Bononun Bedelsizliğini İleri Sürebilir mi? 521
Bono Bedelinin Ödendiği İtirazı Borçlu Tarafından Ne Şekilde Kanıtlanmalıdır? 522
Senede Yazılı “Kısmi Ödeme” Hamile Karşı İleri Sürülebilir mi? 524
Takibin Kesinleşmesinden Önce veya Sonra Ödeme İtirazı İçin Bir Süre Var mıdır? 524
Senedin Ödendiğini Karine Oluşturan Olgular Yargıtay Kararlarında Nasıl İfade Edilmiştir? 525
Ödemenin Başka Bir Alacak İçin Olduğu İddiasında İspat Yükü Hangi Taraftadır? 526
Ödeme İtirazı Tanık ve Yemin Deliliyle Kanıtlanabilir mi? 526
Keşideci, Hamile Yaptığı Ödemeyi Vadeden Sonra Senedi Eline Geçiren Lehtara Karşı İleri Sürebilir mi? 527
Borcun Ödenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? 527
YARGITAY KARARLARI 527
HATIR SENEDİ 530
Hatır Senedi Nedir? 530
MUACCELİYET 532
Senedin Vadesi Gelmeden Takibe Konulduğu İtirazı Yapılabilir mi? 532
Hangi İşlemle Senet Vadesi Gelmeden Borçlu Hakkında Muacceliyet Kesbeder? 533
YARGITAY KARARLARI 534
TEMİNAT SENEDİ 536
Bononun Teminat Senedi Olduğunun İleri Sürülmesi Şikayet Midir Yoksa Borca İtiraz mıdır? 536
Senedin Teminat Senedi Olduğu Nasıl İspatlanacaktır? 536
Senet Arka Yüzünde “Teminat Senedidir” İbaresi Senedin Teminat Senedi Olarak Kabulü İçin Yeteli midir? 538
Senedin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Nasıl İspatlanacaktır? 539
Sözleşmedeki Cezai Şartın Teminatı Olan Bono İle Kambiyo Takibi Yapılması Usule Uygun mudur? 539
YARGITAY KARARLARI 540
İMZA 545
Senetteki Keşideci İmzasının Kaşe İmza Olması Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi? 545
İmzaya İtiraz Halinde, İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Yükü Alacaklıya Mı Aittir? 546
İmza İncelemesi Borçlunun Medarı Tatbik İmzalarının İncelenmesiyle Mi Tespit Edilmelidir? 546
Kambiyo Sorumluluğu Yönüyle Senede Atılan İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Ne Anlama Gelir? 547
Takip Alacaklısı Lehtar Keşideci İmzasının Sıhhatini Kontrol Etmek Zorunda mıdır? 549
TAKİP HAKKI (Yetkili Hamil, Şikayet) 550
Protesto Çekmeyen Hamil, Ciranta Hakkında Kambiyo Takibi Yapabilir mi? 550
Yetkili Hamil, Kendisinden Önce veya Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapabilir mi? 551
Hangi Halde Lehtar Adına İbaresiyle Yapılan Ciro İle Senedi Edinen Yetkili Hamil Sayılır? 551
Uygulamaya Yansıyan Yetkili Hamil Sayılma/Sayılmama Halleri Nelerdir? 552
YARGITAY KARARLARI 555
SENETTE TAHRİFAT 557
Senet Bedelinde Değişiklik (Tahrifat) İddiası Borca İtiraz Sayılıp, Hangi Halde Alacaklı Tazminata Mahkum Edilebilir? 557
Tahrifat İddiasının Ceza Mahkemesince Belirlenmesi Hukuk Hakimini Bağlar mı? 558
Tahrifat İddiasıyla Takip İptal Olunduğu Durumda Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilir mi? 559
Takip Dayanağı Bononun Vade Tarihindeki Tahrifat Kambiyo Vasfını Etkilemiyorsa Takip İptal Edilir mi? 559
Bedele İlişkin Olarak Yazı ve Rakam Farklı İse Yazıya Hangi Durumda İtibar Olunur? 561
YARGITAY KARARLARI 561
ZAMANAŞIMI 562
Takip Kesinleşmeden ya da Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı İddiası Hangi Yasal Hükümlere Göre İncelenmelidir? 562
Zamanaşımına Uğramış Senedin Hamili Hangi Başvuru Yollarından Yararlanabilir? 564
Takip Kesinleştikten Sonra Zamanaşımı Gerçekleşmişse İcra Hakkında Ne Türlü Karar Verilecektir? 565
Hamilin Ciranta Hakkındaki Bonoya Dayalı Takip Hangi Süre Geçerse Zamanaşımına Uğramış Sayılır? 566
KANUN VE AHLAKA v s. AYKIRILIK 567
Başlık Parası Olarak Verilen Bononun Takibe Konulması Mümkün müdür? 567
Hangi Hallerde Ahlaka Aykırı/ya da Değil Senet Düzenlenmesi Mümkün Olur veya Olmaz? 567
KUMAR BORCU 568
Kumar Borcu Karşılığında Düzenlenen Bono İle Kambiyo Takibi Yapılabilir mi? 568
Kumar Borcu İçin Düzenlenen Bononun 3. Kişiye Devri Halinde Hangi Durumda Alacak Hakkı Doğurur? 569
İRADEDE FESAT–İPTAL 570
İradeye Fesat Karıştırıldığı İddiasıyla Kambiyo Senedi İptal Edilebilir mi? 570
Aşırı Yararlanma 571
YARGITAY KARARLARI (GABİN) 574
Yanılma 577
YARGITAY KARARLARI 578
Aldatma 579
YARGITAY KARARLARI 580
Korkutma 582
YARGITAY KARARLARI 583
İrade Bozuklukların Giderilmesi 584
YARGITAY KARARLARI 587
Muvazaa 588
YARGITAY KARARLARI 589
Ehliyetsizlik 590
YARGITAY KARARLARI 591
ZORUNLU UNSUR YOKLUĞU 592
Senette Lehtar Olarak Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kurum Gösterildiğinde Takip İptal Olunur mu? 592
Senette Lehtar İsmi Çizilmiş, Paraf Yapılmadan Alacaklının İsmi Yazılmışsa Bu Senetle Yapılan Takip İptal Olunur mu? 593
Bono veya Emre Muharrer İbaresinden Yoksun Senet İle Kambiyo Takibi Yapılabilir mi? 594
Senette İki Farklı Vadenin Varlığı Halinde Senet Bono Vasfını Kaybeder mi? 594
Senette Eksik Tanzim Tarihinin Varlığı Senedin Kambiyo Vasfını Etkiler mi? 594
Tanzim Tarihinin İleri Bir Tarih Olarak Yazılması Bononun Niteliğini Etkiler mi? 594
Senetteki Hangi Kayıtlar Senedin Kambiyo Niteliğini Etkilemez? 595
ALTINCI BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇLAR
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 597
YARGITAY KARARLARI 599
RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU 606
Madde 205 606
YARGITAY KARARLARI 607
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU 610
Madde 206 610
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 612
Madde 207 612
YARGITAY KARARLARI 614
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU 614
Madde 208 614
YARGITAY KARARLARI 615
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU 616
Madde 209 616
YARGITAY KARARLARI 619
RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER 620
Madde 210 620
YARGITAY KARARLARI 622
DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL 623
Madde 211 623
YARGITAY KARARLARI 624
İÇTİMA 625
Madde 212 625
YARGITAY KARARLARI 625
ÖRNEKLERİYLE (uygulamalı) olay–suçlama–savunma–hüküm 626
Resmi Belge Hükmünde Sayılan Belgeyi (Bono) Bozmak (Yırtmak) (TCK m.208/1) 626
Bonoda Sahtecilik–Teselsül–Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.204/1, 43) 628
Zincirleme Özel Belgede Sahtecilik–Güveni Kötüye Kullanma Suçu 631
Sahte Çek ile Dolandırıcılık (TCK m.207/1; m. 157) 634
Kaynakça 637
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 639
Kavram Dizini 649

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
385,00   
385,00   
2
192,50   
385,00   
3
128,33   
385,00   
4
96,25   
385,00   
5
77,00   
385,00   
6
64,17   
385,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
385,00   
385,00   
2
192,50   
385,00   
3
128,33   
385,00   
4
96,25   
385,00   
5
77,00   
385,00   
6
64,17   
385,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
385,00   
385,00   
2
192,50   
385,00   
3
128,33   
385,00   
4
96,25   
385,00   
5
77,00   
385,00   
6
64,17   
385,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
385,00   
385,00   
2
192,50   
385,00   
3
128,33   
385,00   
4
96,25   
385,00   
5
77,00   
385,00   
6
64,17   
385,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
385,00   
385,00   
2
192,50   
385,00   
3
128,33   
385,00   
4
96,25   
385,00   
5
77,00   
385,00   
6
64,17   
385,00   
Kapat