%3
İdare Hukuku Dersleri Cilt II Halil Kalabalık

İdare Hukuku Dersleri Cilt II


Basım Tarihi
2024-02
Sayfa Sayısı
486
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290763
Boyut
16x24
Baskı
6400,00 TL 388,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 388 puan kazanacaksınız)
   388

Prof. Dr. Halil KALABALIK

 

İÇİNDEKİLER
 
Altıncı (10.) Baskıya Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI
 
 
I. TANIM 
 
23
II. İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ 
 
24
A. Tek Yanlılık 
 
24
B. İcrailik 
 
24
C. Re’sen İcra Edilebilirlik 
 
25
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 
 
26
E. Yazılılık 
 
28
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ 
 
29
İkinci Bölüm
 
 
BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR)
 
 
I. BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 
31
A. Maddi Açıdan 
 
31
B. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından 
 
32
C. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre 
 
33
Ç. Açıklanan İradenin Şekline Göre 
 
34
D. Etkileri Bakımından 
 
36
E. İsteğe Bağlı Olan/Olmayan İdari İşlemler 
 
37
F. İcraî Olan/Olmayan İdari İşlemler 
 
37
1. İcrai İşlemler 
 
37
2. İcrai Olmayan İşlemler 
 
41
G. Zincir İşlemler 
 
45
H. Seri İşlemler 
 
46
I. Yapılmakla Tükenen İşlemler 
 
46
II. İDARİ KARARLARIN ALINMASI VE HUKUKA AYKIRILIK 
 
47
A. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık 
 
47
1. İdare Hukukunda Yetki Kavramı 
 
47
2. Yetkinin Değişik Görünümleri 
 
48
a. Kişi Bakımından Yetki 
 
48
b. Konu Bakımından Yetki 
 
49
c. Zaman Yönünden Yetki 
 
51
ç. Yer Yönünden Yetki 
 
53
3. Yetki Devri, İmza Yetkisinin Devri, Vekâlet, Tedviren Görevlendirme 
 
55
a. Yetki Devri 
 
55
b. İmza Yetkisinin Devri 
 
59
c. Yetki Genişliği İle Yetki Devri ve İmza Devri Arasındaki Farklar 
 
61
ç. Vekalet 
 
61
d. Tedviren Görevlendirme 
 
63
4. Yetki Kuralının İstisnaları 
 
64
a. Fiili Memur Teorisi 
 
64
b. Yetki Paralelliği İlkesi 
 
66
5. Yetki Kurallarına Aykırılık Halleri ve Yaptırımları 
 
66
B. Şekil ve Usul Kuralları 
 
70
1. Şekil Kuralları 
 
70
2. Usul Kuralları 
 
73
3. Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları 
 
78
C. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri 
 
80
1. Yanılma (Hata) 
 
80
2. Hile (Aldatma) 
 
82
3. Tehdit (Korkutma) 
 
83
III. İDARİ KARARLARIN İÇERİĞİNİ DÜZENLEYEN (ESASA İLİŞKİN) KURALLAR VE HUKUKA AYKIRILIK 
 
83
A. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık 
 
83
B. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık 
 
88
1. Kavram 
 
88
2. Konu Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar 
 
89
C. Maksat Unsuru 
 
91
Ç. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki 
 
94
1. Takdir Yetkisi 
 
94
2. Bağlı Yetki 
 
105
IV. İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ YAPTIRIMLARI: YOKLUK VE İPTAL 
 
106
A. Yokluk 
 
106
B. İptal 
 
109
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
 
110
A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi 
 
110
B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi 
 
111
VI. İDARİ İŞLEMLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI 
 
112
A. Kural: Geçmişe Etkili Olmama 
 
112
B. İstisnalar 
 
113
VII. İDARİ KARARLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI: İDARİ YAPTIRIMLAR 
 
113
A. İdarî Yaptırımlar 
 
113
B. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama) 
 
123
VIII. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 
 
126
A. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler 
 
126
B. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler 
 
128
1. Geri Alma 
 
128
2. Kaldırma 
 
132
3. Değiştirme 
 
133
4. Düzeltme 
 
133
Üçüncü Bölüm
 
 
DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLER
 
 
I. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ 
 
135
A. Genel Olarak 
 
135
B. Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisi 
 
136
II. DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEM TÜRLERİ 
 
139
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
 
139
1. Olağan Kararnameler 
 
140
2. Olağanüstü Kararnameler 
 
146
B. Yönetmelik 
 
148
C. Diğer Düzenleyici İşlemler 
 
149
Ç. Yönetmelik, Tebliğ ve Diğer Düzenleyici İdari İşlemlerin Resmî Gazete’de Yayımlanmadan Önce İncelenmesi 
 
150
D. Plan ve Programlar 
 
152
1. Kalkınma Planı 
 
152
2. Yıllık Programlar 
 
153
3. Mekânsal Plan ve Programlar 
 
154
E. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Düzenleyici İdari İşlemler 
 
157
1. Kanun Hükmünde Kararnameler 
 
157
2. Tüzük 
 
158
Dördüncü Bölüm
 
 
İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ
 
 
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE TANIM 
 
159
II. İDARİ USULÜN KANUNLAŞTIRILMASI 
 
161
III. ÖNEMLİ İDARİ USUL İLKELERİ 
 
162
A. Re’sen Araştırma İlkesi 
 
162
B. Usul Ekonomisi 
 
163
C. Dinlenilme Hakkı 
 
164
Ç. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı 
 
165
1. Kavram ve Tanım 
 
165
2. Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı 
 
167
D. Danışmanlık ve Hukukî Yardım 
 
174
E. Gerekçe İlkesi 
 
175
F. Başvuru Yollarının Gösterilmesi 
 
176
IV. İDARİ USUL İLKELERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER 
 
179
A. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler 
 
179
1. Hukuka Uygun Davranma 
 
179
2. Ayrımcılık Yapmama 
 
180
3. Ölçülü Davranmak 
 
182
4. Yetkileri Kötüye Kullanmama 
 
182
5. Tarafsız Olmak 
 
183
6. Halkın Meşru Beklentilerine Saygılı ve Tutarlı Olmak 
 
184
7. Halka Öğüt vermek ve Yol Göstermek 
 
185
8. Saygılı Davranmak 
 
185
9. Başvuruları Kabul Etmek ve Zamanında Cevaplandırmak 
 
186
10. Hediye Almama ve Menfaat Sağlamama 
 
187
11. Hesap Verebilirlik 
 
187
12. Mal Bildiriminde Bulunma 
 
188
B. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
 
189
C. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
 
190
Ç. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
 
191
D. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
 
192
Beşinci Bölüm
 
 
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
 
 
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 
 
195
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER 
 
196
A. Hukuki Niteliği 
 
196
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri 
 
198
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri 
 
202
1. Klasik Türler 
 
202
2. Yeni Türler 
 
209
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ) 
 
213
A. Genel Olarak 
 
213
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler 
 
215
1. Kapsam ve İstisnalar 
 
215
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler 
 
220
3. İhale Usulleri 
 
227
4. İhale Süreci 
 
232
5. Danışmanlık Hizmet İhaleleri 
 
239
6. Diğer İhale Usulleri 
 
241
7. Sözleşmenin Hukukî Niteliği 
 
242
C. Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Dışındaki İhaleler 
 
242
1. Kapsam 
 
242
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler 
 
243
3. İhale Usulleri 
 
244
4. Hazırlık İşlemleri 
 
245
5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı 
 
245
Ç. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 
 
246
1. İdari Başvuru Yolları 
 
246
2. Yargısal Yollar 
 
248
D. Kamu İhale Kurumu 
 
249
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 
 
252
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI 
 
253
A. Sözleşmecinin Hakları ve Borçları 
 
253
1. Sözleşmecinin Borçları 
 
253
2. Sözleşmecinin Hakları 
 
254
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları 
 
256
1. İdarenin Yükümlülükleri 
 
256
2. İdarenin Hakları 
 
257
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi 
 
258
1. Sözleşmenin Feshi 
 
258
2. Diğer Nedenler 
 
260
Altıncı Bölüm
 
 
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
 
 
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
 
261
A. Tanım 
 
261
B. Özellikleri 
 
261
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ 
 
263
A. Kamu Düzeni Kavramı 
 
263
B. Kamu Düzeninin Unsurları 
 
263
1. Kamu Güvenliği 
 
263
2. Kamu Huzur ve Sükûnu 
 
264
3. Kamu Sağlığı 
 
265
4. Toplumsal (Genel) Ahlâk 
 
265
5. Kamu Düzeninin Zenginleşen Muhtevası: Yeni Unsurlar 
 
266
III. KOLLUK TÜRLERİ 
 
268
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk 
 
268
1. İdari Kolluk 
 
268
2. Adli Kolluk 
 
269
3. İdari Kolluk – Adli Kolluk Ayrımının Önemi 
 
269
B. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk 
 
271
1. Genel İdarî Kolluk 
 
271
2. Özel İdarî Kolluk 
 
272
3. Özel Güvenlik Teşkilatı 
 
274
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 
 
278
A. Kolluk Makamları 
 
278
B. Kolluk Personeli 
 
279
1. Asli Genel İdari Kolluk Personeli 
 
279
2. Yardımcı Genel İdari Kolluk Personeli 
 
282
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI 
 
285
A. Genel ve Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması 
 
285
B. Genel Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma 
 
286
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI 
 
286
A. Kolluk İşlemleri 
 
286
1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri 
 
286
2. Bireysel Kolluk İşlemleri 
 
287
B. Kolluk Usulleri 
 
288
1. İzin Usulü 
 
288
2. Bildirim Usulü 
 
289
3. Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem) 
 
290
C. Kolluk Yaptırımları 
 
290
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI 
 
293
A. Anayasal Sınırlar 
 
293
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları 
 
294
VIII. KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU 
 
296
IX. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ 
 
298
A. Olağanüstü Yönetim Usulü Kavramı 
 
298
B. Olağanüstü Hal 
 
300
1. Olağanüstü Halin Sebepleri Ve İlanı 
 
300
2. Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları 
 
301
3. Seferberlik ve Savaş Hali 
 
303
a. Seferberlik Hali 
 
303
b. Savaş Hali 
 
303
Yedinci Bölüm
 
 
KAMU HİZMETLERİ
 
 
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI 
 
305
A. Tanım 
 
305
B. Kamu Hizmetinin Şartları 
 
307
1. Faaliyetin Kamu Tüzel Kişisi veya Denetimi Altında Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi (Organik Unsur) 
 
307
2. Kamu Yararı (Maddi Unsur) 
 
308
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI 
 
309
A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması 
 
309
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması 
 
311
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ 
 
312
A. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi 
 
312
B. Değişkenlik ve Uyum İlkesi 
 
313
C. Bedelsizlik (Meccanilik) İlkesi 
 
313
Ç. Eşitlik ve Tarafsızlık İlkesi 
 
315
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
 
315
A. Kullanılan Usule Göre 
 
315
B. Tekel Niteliğinde Olan–Tekel Niteliğinde Olmayan Kamu Hizmetler 
 
316
C. Konularına Göre 
 
316
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ 
 
317
A. Emanet Usulü 
 
317
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi 
 
319
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü 
 
319
2. Sözleşme Usulü 
 
320
a. Klasik Usuller 
 
320
b. Yeni Usuller 
 
325
aa. Görevlendirme Usulü 
 
325
bb. Yap–İşlet–Devret Usulü 
 
326
cc. Yap–İşlet Usulü 
 
328
dd. İşletme Hakkının Devri Usulü 
 
330
ee. Kullanım Hakkı Alınması Usulü 
 
332
ff. Kamu–Özel İş birliği Usulü 
 
333
Sekizinci Bölüm
 
 
İDARENİN SORUMLULUĞU
 
 
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ 
 
335
II. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ 
 
337
A. Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu 
 
337
B. Kamu (İdare) Hukukundan Doğan Sorumluluğu 
 
338
III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TEMELİ 
 
338
IV. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU 
 
339
A. Hizmet Kusuru 
 
339
1. Tanım ve Özellikleri 
 
339
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller 
 
342
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru 
 
342
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru 
 
345
c. Mahkeme Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hizmet Kusuru 
 
346
3. Hukuka Aykırılık ve Kusur 
 
346
4. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karinesi 
 
347
B. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı 
 
348
1. Kişisel Kusur Kavramı 
 
348
2. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar 
 
350
3. Görev Kusuru 
 
352
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 
 
354
A. Kusursuz Sorumluluğun Doğuşu 
 
355
B. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri 
 
356
1. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi 
 
357
2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 
 
361
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk 
 
363
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk 
 
364
VI. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
 
365
A. Eylem veya İşlem Niteliğinde Bir Fiil 
 
365
B. Kusur 
 
365
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı 
 
365
Ç. Zarar 
 
367
VII. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER 
 
369
A. Zorlayıcı Sebep 
 
369
B. Beklenilmeyen Haller 
 
370
C. Zarar Görenin Kusuru 
 
370
Ç. Üçüncü Kişinin Kusuru 
 
371
VIII. ZARARIN TAZMİNİ 
 
372
A. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler 
 
372
B. Zararın Miktarının Tespiti 
 
373
X. RÜCU 
 
374
Dokuzuncu Bölüm
 
 
KAMU (İDARE) MALLARI
 
 
I. KAMU MALI KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI 
 
377
A. Tanım ve Şartları 
 
377
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması 
 
378
1. Kullanma ve Tahsis Yönü Bakımından 
 
379
2. Tahsis Kökeni Bakımından 
 
380
3. Kamu Malı Niteliğini Kazanma Açısından 
 
380
II. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NİTELİĞİ 
 
381
III. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ 
 
382
A. Kamu Malları Devir ve Ferağ Edilemez 
 
382
B. Kamu Malları Haczedilemez 
 
384
C. Kamu Malları Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamaz 
 
386
Ç. Kamu Malları Üzerinde Sınırlı Aynî Haklar Kurulamaz 
 
387
D. Taşınmaz Kamu Malları Tapu Kütüğüne Tescile Tabi Değildir 
 
389
E. Kamu Malları Kamulaştırılamaz 
 
390
F. Kamu Malları Vergi ve Resim Gibi Malî Yükümlülüklerin Dışındadır 
 
391
G. Kamu Malları Özel Korunmaya Tabidir 
 
391
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
 
392
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması 
 
392
1. Sahipsiz Mallarda 
 
393
2. Hizmet ve Orta Mallarında 
 
393
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi 
 
399
1. Hizmet ve Orta Mallarında 
 
399
2. Sahipsiz Mallarda 
 
400
V. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ 
 
401
A. İdarece Yararlanma 
 
401
B. Özel Kişilerce Yararlanma 
 
402
1. Orta Mallarından Yararlanma 
 
402
a. Genel Yararlanma 
 
402
b. Özel Yararlanma 
 
404
2. Hizmet Mallarından Yararlanma 
 
405
3. Sahipsiz Mallardan Yararlanma 
 
405
VI. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ: KAMULAŞTIRMA 
 
405
A. Tanım ve Hukukî Niteliği 
 
406
B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları 
 
406
1. Kamulaştırma Yetkisi 
 
407
2. Kamulaştırmanın Sebebi 
 
407
3. Kamulaştırmanın Konusu 
 
408
4. Kamulaştırmanın Amacı 
 
410
5. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları 
 
411
a. Kamulaştırma İşleminin İdari Aşaması 
 
411
b. Kamulaştırma İşleminin Adli Aşaması 
 
414
C. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları 
 
417
Ç. İhtilaflı ya da Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması 
 
418
1. İhtilaflı Taşınmazların Kamulaştırılması 
 
418
2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Tescili 
 
418
D. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi 
 
419
1. Malikin Geri Alma Hakkı 
 
420
2. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi 
 
421
E. Kamulaştırmasız El Atma 
 
421
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma 
 
421
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma 
 
425
3. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma 
 
427
VII. İDARENİN DİĞER MAL EDİNME USULLERİ 
 
427
A. İstimval (Rekizisyon) 
 
427
B. İdarî İrtifaklar 
 
429
C. Millîleştirme 
 
432
Ç. Devletleştirme 
 
433
D. Elkoyma 
 
434
E. Bir İdareye Ait Bir Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri 
 
434
F. Geçici İşgal 
 
435
Onuncu Bölüm
 
 
İDARENİN DENETİMİ
 
 
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ 
 
437
A. İdarî Denetim 
 
437
1. Hiyerarşik Denetim 
 
437
2. İsti’taf Yoluyla Denetim 
 
438
3. İdarî Vesayet Denetimi 
 
439
4. Özel Denetim 
 
440
a. Sayıştay Denetimi 
 
440
b. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
 
440
c. Teftiş Kurulları 
 
442
5. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetimi 
 
442
B. Siyasî Denetim 
 
447
C. Kamuoyu Denetimi 
 
449
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ 
 
451
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ 
 
453
A. 659 sayılı KHK’ya Göre Sulh 
 
453
1. Adli Uyuşmazlıklarda 
 
453
2. İdari Uyuşmazlıklarda 
 
456
B. Özel Kanunlarda Sulh 
 
457
C. İdari Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Halli 
 
458
Yararlanılan Kaynaklar 
 
461
Kavramlar Dizini 
 
477
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
388,00   
388,00   
2
194,00   
388,00   
3
129,33   
388,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
388,00   
388,00   
2
194,00   
388,00   
3
129,33   
388,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
388,00   
388,00   
2
194,00   
388,00   
3
129,33   
388,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
388,00   
388,00   
2
194,00   
388,00   
3
129,33   
388,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
388,00   
388,00   
2
194,00   
388,00   
3
129,33   
388,00   
Kapat