%3
İmar Hukuku Dersleri Halil Kalabalık

İmar Hukuku Dersleri


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
680
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750286841
Boyut
16x24
Baskı
12530,00 TL 514,10 TL
(Bu ürünü aldığınızda 514 puan kazanacaksınız)
   514

Prof. Dr. Halil KALABALIK

 

İÇİNDEKİLER
 
Onikinci Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
29
Birinci Kısım
 
 
İMAR PLANLAMA HUKUKU
 
 
1. Bölüm
 
 
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
 
 
I. İMAR HUKUKU KAVRAMI 
 
33
A. Tanımı ve Önemi 
 
33
B. İmar Hukukunun Konusu 
 
33
C. İmar Hukukunun Nitelikleri 
 
34
Ç. İmar Hukukunun Kaynakları 
 
36
1. Anayasa 
 
36
2. Kanunlar 
 
37
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
 
38
4. Yönetmelikler 
 
38
5. İmar Planları 
 
40
6. Diğer Düzenleyici İşlemler 
 
41
D. İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Arasındaki Yeri 
 
41
II. İMAR PLANLAMASININ TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ 
 
42
A. Osmanlı Dönemi 
 
42
B. Cumhuriyet Dönemi 
 
45
1. Plansız Dönem 
 
45
2. Zorunlu Plan Dönemi (1928–1956) 
 
46
3. 1956 – 1985 Dönemi 
 
50
4. 1985 Sonrası Dönem 
 
52
2. Bölüm
 
 
ÜLKE KALKINMA PLANI, BÖLGE PLANI VE
 
 
MEKÂNSAL PLANLAR
 
 
I. ÜLKE KALKINMA PLANI 
 
53
II. BÖLGE PLANI 
 
54
III. METROPOLİTEN İMAR PLANI 
 
56
IV. MEKÂNSAL PLANLAR 
 
58
A. Mekânsal Planlama Kademeleri ve İlişkileri 
 
58
1. Mekânsal Planlama Kademeleri 
 
58
2. Mekânsal Planlar Arası İlişkiler 
 
59
B. Genel Planlama Esasları 
 
61
1. Mekânsal Planların Planlama İlke ve Esasları 
 
61
2. Mekânsal Planların Hazırlanması ile İlgili Standartlar 
 
61
C. Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar 
 
62
1. Araştırma ve Analiz 
 
62
2. Plan Raporu 
 
63
3. Gösterim (Lejand) Teknikleri 
 
64
4. Standartlar 
 
64
5. Yürüme Mesafeleri 
 
65
Ç. Mekânsal Strateji Planı 
 
66
1. Tanım ve Kavram 
 
66
2. Planlama Alanına Göre Türleri 
 
67
3. Planlama İlke ve Esasları 
 
67
4. Planın Unsurları 
 
68
5. Planın Hazırlanması 
 
68
6. Planın Uygulanması ve İzleme 
 
69
D. Çevre Düzeni Planı 
 
70
1. Tanımı ve Niteliği 
 
70
2. Planlama Alanı ve Planlama Yetkisi 
 
70
a. İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı 
 
71
b. Bölge ve Havza Düzeyinde Çevre Düzeni Planı 
 
72
3. Çevre Düzeni Planlarının Yapım Usulü 
 
73
4. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Yapılması 
 
74
E. İmar Planları 
 
75
1. İmar Planı İlkeleri 
 
75
2. Planlamanın Aşamaları 
 
76
a. Halihazır Harita Alımı 
 
76
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Rapor ve Görüşlerin Alınması 
 
78
c. Eşik Analizi 
 
79
ç. Planın Elde Etme Şeklinin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yolları 
 
79
ça. İmar Planlarının Elde Edilme Usulleri 
 
80
çb. İmar Planlarının Yapımında Yeterlilik 
 
83
3. Nazım İmar Planı 
 
83
a. Nazım Plan Kavramı 
 
83
b. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Verilerin Elde Edilmesi, Analiz, Etüt ve Araştırmalar 
 
85
c. Gerekli İzinlerin Alınması 
 
86
ç. Bilgileri Birleştirme (Sentez), Yorum, Sonuçların Değerlendirilmesi 
 
90
d. Nazım Plan Açıklama Raporu 
 
90
e. Nazım Plan Kararlarına Geçiş 
 
91
4. Uygulama İmar Planı 
 
93
a. Tanım ve Kavram 
 
93
b. Planlama Esasları 
 
94
c. Planlama Süreci 
 
95
5. İmar Planlarında Mekânsal Kullanım Alanlarının Gösterilmesi 
 
96
F. Ulaşım Ana Planı 
 
105
3. Bölüm
 
 
İMAR PLANLAMASINDA YETKİ
 
 
I. İMAR PLANLAMASINDA GENEL YETKİ 
 
109
A. Belediyeler 
 
109
1. Planlama Yetkisi 
 
109
2. Mücavir Alan Kavramı, Tespiti, Onaylanması ve Sonuçları 
 
110
3. İmar Planlarında Karar Organı: Belediye Meclisleri 
 
111
B. İl Özel İdareleri 
 
111
II. İMAR PLANLAMASINDA MERKEZÎ İDARENİN YETKİSİ 
 
113
A. İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi ile Verilen Yetkiler 
 
113
B. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Verilen Yetkiler 
 
114
C. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/g Bendi ile Verilen Yetkiler 
 
115
III. İMAR PLANLAMASINDA ÖZEL YETKİ 
 
116
A. Büyükşehir Belediyelerinde 
 
116
1. Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi 
 
116
2. Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi 
 
116
3. Uygulama İmar ve Parselasyon Planı Yapma Yetkisi 
 
116
4. Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilen Görevlerle İlgili Yetkiler 
 
117
5. İlçe Belediyelerine Ait Planlama Yetkilerinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi 
 
117
6. Büyükşehir Sınırı İl Sınırı Olması Nedeniyle Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinde 
 
117
B. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde 
 
118
1. Kıyılarda Planlama 
 
118
2. Sahil Şeritlerinde Planlama 
 
119
3. Doldurma ve Kurutma Suretiyle Kazanılacak Arazilerde 
 
120
C. Milli Parklarda 
 
120
Ç. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 
 
121
D. Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerde 
 
122
1. Belediye ve Mücavir Alanlarda Bulunan ve Özelleştirme Kapsamına Alınmış Kuruluşlara Ait Arazi ve Arsalarda 
 
122
3. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait veya Kuruluş Lehine İrtifak/kullanım Hakkı Alınmış Arsa ve Araziler ile Özel Kanunları Uyarınca Özelleştirme Programına Alınan arsa ve Arazilerde 
 
122
E. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
 
123
1. Organize Sanayi Bölgelerinde 
 
123
2. Endüstri Bölgelerinde 
 
125
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
 
125
F. Köy Yerleşme Alanlarında 
 
126
1. Köy Yerleşme Planları 
 
126
2. Planların Yapılması, Onaylanması ve Tapuya Tescili 
 
130
3. Köy Yerleşme Planlarının Uygulanması 
 
130
G. Boğaziçi’nde 
 
131
1. Planlama Yetkisi 
 
131
2. Planların Revize Edilmesi ve Değiştirilmesi 
 
133
Ğ. Karayolu Güzergahlarında 
 
133
H. Diğer Özel Planlama Yetkileri 
 
135
IV. İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA SÜRE 
 
141
4. Bölüm
 
 
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK,
 
 
REVİZYON VE İLAVE YAPILMASI
 
 
I. İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE SONUÇLARI 
 
143
A. İmar Planlarının Değiştirilmezliği İlkesi 
 
143
B. İmar Planlarında Değişiklik Usulü 
 
144
1. Bakanlıkça Değişiklik İstenmesi 
 
144
2. Mahalli İdarelerce Re’sen Değişiklik Yapılması 
 
144
3. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerince Planlarda Değişiklik Yapılmasının İstenmesi 
 
145
4. Değişiklik Sırasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar 
 
145
5. Plan Değişikliğine İlişkin Esaslar 
 
149
a. Sosyal ve Teknik Alt Yapıya İlişkin Değişiklikler 
 
149
b. Kat Adedi ve Bina Yüksekliğini Artıran Değişiklikler 
 
151
c. Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergâhlarının Değiştirilmesiyle İlgili Değişiklikler 
 
152
ç. Yoğunluk Artıran veya Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileyen Değişiklikler 
 
152
d. Nazım İmar Planları Üzerinde Gösterilen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Konum ile Büyüklüklerinde Değişiklikler 
 
152
e. Taşınmaz Maliklerinin Talebi Üzerine Ada Bazında Yapılacak İmar Planı Değişikliği Sonucunda Değerinde Artış Olan Arsadan Değer Artış Payı Alınması 
 
153
II. İMAR PLANLARINDA REVİZYON YAPILMASI 
 
158
A. Tanım ve Hukuki Niteliği 
 
158
B. Revizyon Yetkisi ve Usulü 
 
159
III. İLAVE İMAR PLANI 
 
159
IV. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN/REVİZYONUNUN HUKUKİ SONUÇLARI: KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU 
 
160
A. Kazanılmış Hak Kavramı 
 
160
B. İmar Mevzuatında Durum 
 
162
1. İnşasına 2 yıl İçinde Başlanmayan Yapılar 
 
162
2. Ruhsat Süresi içinde Tamamlanmayan Yapılar 
 
163
3. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi içinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeyen Yapılar 
 
163
4. Plansız Alanlarda Mevzuata Uygun Yapılmış Yapıların Tamir, Tadil ve İlavelerinde veya Yeniden Yapılması Mümkün Olan Yapılarda 
 
164
6. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik Altyapı Alanlarında Kalan ve Kamulaştırma Kararı Alınan Yapılar 
 
165
7. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle, Plana Ait Kararlara Aykırı Düşen Yapılar 
 
166
5. Bölüm
 
 
MEKÂNSAL PLANLARIN ONAYLANMASI,
 
 
İLANI VE HUKUKİ SONUÇLARI
 
 
I. PLANLARIN ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
 
169
A. Tarihi Gelişimi 
 
169
B. Planların Sunulması ve Değerlendirilmesi 
 
170
C. Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi 
 
171
1. Ortak Kurallar 
 
171
2. İmar Planlarının Onaylanması ve Yürürlüğe girmesi 
 
172
a. Normal Belediyelerde 
 
172
b. Büyükşehir Belediyelerinde 
 
173
c. Belediye Sınırları Dışında 
 
174
Ç. Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi 
 
175
1. Plan Değişiklik ve Revizyonların İlanı 
 
175
2. Planlar, Plan Değişiklik ve Revizyonlarına İtirazlar ve Karara Bağlanması 
 
176
II. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI 
 
177
A. İdare Açısından 
 
177
B. Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri Açısından 
 
180
1. İmar Çapını (İmar Durumu) İsteme Hakkı 
 
180
2. İtiraz Hakkı 
 
181
3. Dava Hakkı: İmar Planlarına Karşı İptal Davasının Açılması 
 
182
6. Bölüm
 
 
İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
 
 
İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN İLKELER
 
 
I. İMAR PLANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ 
 
185
A. İmar Planlarının Hukuki Niteliği 
 
185
II. İMAR PLANLARINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER 
 
186
A. Hukuk Devleti İlkesi 
 
186
B. Açıklık İlkesi 
 
186
C. Genellik İlkesi 
 
187
Ç. Üst Derecedeki Planlara Bağlılık (Hiyerarşi) İlkesi 
 
188
D. Kamu Yararı İlkesi 
 
190
E. Zorunluluk İlkesi 
 
192
F. Esneklik İlkesi 
 
192
G. Uzun Süreli Olma İlkesi 
 
193
H. Bilimsellik İlkesi 
 
194
I. Katılım İlkesi 
 
195
İkinci Kısım
 
 
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
 
 
7. Bölüm
 
 
İMAR PROGRAMI
 
 
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
201
II. PROGRAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
202
A. Tarihi Geçmişi 
 
202
B. Yürürlükteki Durum 
 
203
III. İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI 
 
203
IV. İMAR PROGRAMLARINDA SÜRE 
 
204
V. İMAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ SONUÇLARI 
 
205
B. Kısıtlamaların Süreye Bağlılığı 
 
205
C. Programa Alınmayan Alanlarda Mevcut Kullanımın Devamının Mümkün Olması 
 
206
Ç. İmar Programına Alınan Yerlerin Vergilerinin İdarece Ödenmesi 
 
207
8. Bölüm
 
 
İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜ
 
 
I. İMAR HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN UYGULANMASI 
 
209
A. Düzenleme Ortaklık Payını Aşan Umumi ve Kamu Hizmet Alanlarının Kamulaştırılması 
 
209
1. Kamulaştırma ile Elde Edilebilecek Alanlar 
 
209
2. Kamulaştırmayı Yapacak İdarenin Belirlenmesi 
 
210
3. Kamulaştırma Süresi 
 
211
B. Cephe Hattının Gerisinde Kalan Yerlerde Kamulaştırma 
 
211
C. İmar Programına Alınmayan Yerlerde 
 
212
II. İMAR KAMULAŞTIRMALARININ İLKE VE ÖZELLİKLERİ 
 
213
A. İmar Planlarına Uygunluk 
 
213
B. Kamu Yararı Kararından İstisna Tutulma 
 
214
C. Kamulaştırmada Trampa İmkânı 
 
215
Ç. Kamulaştırma Bedelinin Takdirinde İmar Faktörünün Nazara Alınmaması 
 
216
D. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davalarda İmar Planlarının İptalinin İstenebilmesi 
 
217
E. Kamulaştırmanın İmar Planında Öngörülen Amaçla Sınırlı Olması 
 
217
F. İdarenin Kamulaştırma Yapmakla Yükümlü Olması 
 
218
G. Trampa Yoluyla Kamulaştırılan ya da Hibe veya Bedelsiz Devredilen Yerlerde Özel Kişilerden Herhangi Bir Ücret Alınmaması 
 
219
III. KAMULAŞTIRMA – KISITLILIK İLİŞKİSİ VE KISITLANAN TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ 
 
219
A. Genel Olarak 
 
219
B. Kısıtlılığın Başlangıcı ve Sonu, Kapsamı ve Emlak Vergisi 
 
220
C. Umumi Hizmetlere veya Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerdeki Kısıtlılığın Kaldırılması 
 
222
1. İlgili İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi 
 
222
2. Kamulaştırma Yapılması Amacıyla İdareye Başvuru 
 
222
3. İmar Planında Değişiklik Yapılması Talebinde Bulunulması 
 
223
4. Kamulaştırmasız El Atma Davası 
 
224
a. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı 
 
224
b. Kamulaştırmasız El Atma Türleri 
 
224
c. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar 
 
228
ç. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme 
 
234
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
 
235
6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru 
 
236
9. Bölüm
 
 
İMAR PLANLARININ UYGULANMASI SONUCUNDA OLUŞAN VE
 
 
MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN/OLAN PARÇALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
237
II. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
237
A. Satılabilecek Taşınmazlar 
 
237
B. Satış Yöntemi 
 
237
C. Satış Yapılabilecek Kişiler 
 
238
III. BAĞIMSIZ İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
238
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERE AİT PARSELLERLE ŞÜYUULU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
239
V. DEĞERLENDİRME ŞARTLARI 
 
239
VI. İMAR KANUNU’NUN 17’NCİ MADDESİNİN UYGULAMALARINA KARŞI YARGI YOLU 
 
240
A. Bedele İlişkin Yargı Yolu 
 
240
B. İptal Davaları 
 
241
C. Tapu İptali ve Tescil Davaları 
 
242
10. Bölüm
 
 
BÖLGELEME
 
 
I. BÖLGELEME KAVRAMI 
 
243
A. Tanım, Amaç ve Önemi 
 
243
B. Ortaya Çıkışı 
 
244
II. BELLİ BAŞLI BÖLGELEME TÜRLERİ 
 
245
A. Kullanım Bölgelemesi (Use Zoning, Character Zoning) 
 
245
1. Oturma Bölgeleri 
 
246
2. Ticaret Bölgeleri 
 
250
3. Sanayi Bölgeleri 
 
251
4. Karma Bölgeleme 
 
254
5. Diğer Kullanım Bölgelemeleri 
 
255
B. Yoğunluk Bölgelemesi 
 
256
1. Kavram ve Tanım 
 
256
2. Yoğunluk Bölgelemesi Araçları 
 
258
a. En Küçük Parsel Yüzölçümünün Tespit Edilmesi 
 
258
b. Parsel Boyutlarının Sınırlandırılması 
 
259
c. Yapının Parselle Bağlantısının Denetlenmesi 
 
262
C. Yükseklik Bölgelemesi 
 
266
1. Kavram ve Önemi 
 
266
2. İmar Mevzuatında Yükseklik Bölgelemeleri 
 
267
a. Planlı Alanlarda 
 
267
b. Plansız Alanlarda 
 
269
Ç. Başka Bölgeleme Sınırlamaları 
 
270
1. Mezarlıklar 
 
270
a. Mezarlıkların İnşası, Tesis, Tanzim ve Tezyini 
 
270
b. Mezarlıkların Korunması 
 
272
c. Mezarlıklarla İlgili Bölgeleme Kuralları 
 
274
2. Hayvan Ahırları 
 
275
D. Bölgeleme Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları 
 
276
11. Bölüm
 
 
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD
 
 
I. TANIM, İFRAZ VE TEVHİT ÇEŞİTLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE PARSELASYONDAN FARKI 
 
279
A. İfraz (Ayırma) ve Tevhit (Birleştirme) 
 
279
B. İfraz Çeşitleri 
 
280
1. İfraz İstemine Göre 
 
280
2. Yeni Adalar Oluşup Oluşmamasına Göre 
 
281
C. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Hukuki Niteliği 
 
281
Ç. İfraz ve Tevhidin Arazi ve Arsa Düzenlemesinden Farkı 
 
282
II. İMAR PLANI BULUNAN ALANLARDA İFRAZ VE TEVHİT 
 
282
A. Uygulama İmar Planının Yürürlüğe Girmiş Olması 
 
283
B. Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Parselasyon Planının Yapılması 
 
283
C. İfraz ve Tevhit İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
284
Ç. Parselasyon Planı Oluşturulmamışsa 
 
290
D. Gelecekteki Gelişmeye Açık Alanlarda İfraz ve Tevhit 
 
290
E. İmar Planlarında Parsel Cepheleri Tayin Edilmeyen/Edilen Yerlerde Yapılacak İfrazlar 
 
291
III. İMAR PLANI DIŞINDA KALAN ALANLARDA İFRAZ VE TEVHİT 
 
291
A. Belediye ve Mücavir Alanlar İçerisinde ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda 
 
291
B. Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarı ile Kırsal Yerleşik Alanlar ve Civarının Tespiti 
 
292
C. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında ve Fakat İmar Planı Bulunmayan Yerleşik Alanlarda İfraz ve Tevhit 
 
294
Ç. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda İfraz ve Tevhit 
 
294
IV. İMAR MEVZUATINDA İFRAZLA VE TEVHİTLE İLGİLİ SINIRLAMALARA UYULMAMASI GEREKEN DURUMLAR 
 
294
V. TEVHİDİN YAPILABİLECEĞİ DURUMLAR 
 
296
VI. İFRAZ VE TEVHİT USULÜ 
 
297
A. Başvuru 
 
297
B. Re’sen İfraz ve Tevhit 
 
297
C. Harcın Yatırılması 
 
298
Ç. İfraz ve Tevhit Kararı 
 
299
VII. İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZALESİ DAVASI 
 
299
A. İfraz ve Tevhit İşlemlerinin Onayında Yetki, Onay Süresi ve Tapu Dairesinde Yapılacak İşlemler ve Süreleri 
 
299
B. Şüyuun İzalesi 
 
300
12. Bölüm
 
 
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
 
 
(PARSELASYON)
 
 
I. TANIM, TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI 
 
303
A. Terim Meselesi ve Tanım 
 
303
B. Tarihi Gelişimi 
 
304
1. Batı’da 
 
304
2. Türkiye’de 
 
305
C. Parselasyonun Amacı 
 
308
Ç. Parselasyonun Denetim Niteliği ve Faydaları 
 
309
D. Hukuki Niteliği 
 
310
E. 3194 Sayılı Kanun’a Göre AAD ile 2981/3290 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre AAD Uygulaması Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 
 
311
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YETKİSİ 
 
313
A. Belediye ve Mücavir Alanlar İçinde ve Dışında ve Büyükşehir Belediyelerinde 
 
313
B. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri 
 
314
C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri 
 
316
Ç. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Parselasyon Yetkileri 
 
317
D. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Parselasyon Yetkileri 
 
317
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (PARSELASYON) İŞLEMİNİN AŞAMALARI 
 
318
A. Düzenleme Alanının Belirlenmesi 
 
318
1. Düzenleme Alanını Tespit Yetkisi 
 
318
2. Düzenleme Alanının Tespiti Esasları 
 
318
3. Düzenleme Sınırı Geçirilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
320
B. Parselasyon Yapabilecek Görevlilerin Görevlendirilmesi 
 
323
C. Hazırlık Çalışmaları 
 
324
1. Halihazır Harita, Onaylanmış İmar Planı, Tapu Kayıtları ve Parsel Sınırlarının Elde Edilmesi 
 
324
2. Halihazır Haritaların Revize Edilmesi 
 
325
3. Kadastral Parsellerin Halihazır Haritaya Aktarılması 
 
325
4. Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü 
 
326
5. Tapu Kayıtları Üzerinde Belirtme Yapılması 
 
326
6. Parselasyon Planı Paftalarının Hazırlanması ve İmar Adalarının Numaralandırılması 
 
327
Ç. Düzenleme Alanında Uygulama İşlemleri 
 
328
1. İmar Adalarının Parsellenmesi ve Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi 
 
328
a. Genel Olarak 
 
328
b. Parselasyon Planının Tanımı 
 
328
c. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Kontrolü 
 
329
ç. Parselasyon Planlarının Onaylanması ve İlanı 
 
332
d. Parselasyon Planlarının Tebliği 
 
333
e. Parselasyon Planlarının Yapılması ve Onaylanmasında Süre 
 
333
f. Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescili 
 
334
2. Yola Cephesi Olmayan Parsel Oluşturulmaması 
 
336
3. Asgari Parsel Büyüklüğünün Altında Parsel Oluşturulmaması 
 
337
4. Düzenleme Alanında Bulunan Yapıların/Ağaçların Durumu 
 
337
a. Kamu Hizmetlerine/Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlere Rastlayan Alanlardaki Yapıların/Ağaçların Durumu 
 
337
b. Düzenleme Alanındaki Yapıların Durumu 
 
338
5. Düzenlenmiş Arsalarda Bulunan Yapılarda İlave Değişiklik ve Tamiratlar 
 
339
6. Hisseli Arazi ve Arsaların Müstakil Hale Getirilebilmesi 
 
342
7. Plan İçinde Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları 
 
343
a. Yoldan İhdas 
 
343
b. İhdas Edilen Kadastral Yolların Kullanımı 
 
344
c. İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Gereğince İhdas 
 
345
ç. Mücavir ve Plansız Alanlarda İhdas 
 
345
d. İmar Yollarının İhdası 
 
346
IV. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI 
 
347
A. Tanımı ve Amacı 
 
347
B. Düzenleme Ortaklık Payının Şartları 
 
348
C. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ve Hesaplanması 
 
351
1. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı 
 
351
2. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması 
 
351
3. Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Hata 
 
352
Ç. DOP Olarak Ayrılan Alanların Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanlara Yetmemesi 
 
353
D. Düzenleme Ortaklık Payının Alınamadığı Durumlar 
 
357
1. Parselasyon Planı Yapımı Sırasında Mevcut Yapılar Nedeniyle Parsellerden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamaması 
 
357
2. Parselasyon Planının Oluşturulabildiği Hallerde DOP’un Bedele Dönüştürülebilmesi 
 
358
3. Kamulaştırılan Taşınmazlar İle Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilip İmar Planında Da Aynı Kullanım Amacına Ayrılan Kamuya Ait Taşınmazlardan DOP Alınamaması 
 
359
4. Evvelce Yapılan Düzenlemeler Dolayısıyla DOP Alınmış Olan Arsa veya Arazilerin DOP Hesabına Katılmaması 
 
359
5. Bedel Takdiri ve Ödenmesinde Uyulması Gereken Esaslar ve Sorumluluklar 
 
360
E. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması 
 
360
1. Umumi ve Kamu Hizmet Alanları Kavramı 
 
360
2. Düzenleme Ortaklık Payının Ayrılmasında Öncelik Sırası 
 
361
3. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılması 
 
362
F. Düzenleme Ortaklık Payının Anayasaya Aykırılığı Sorunu 
 
363
V. DAĞITIM VE TAHSİS 
 
364
A. İmar Parselinin, Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden Verilmesi 
 
364
B. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesi ve Nedenleri 
 
365
C. Kadastro Parselinin Bulunduğu Yerden İmar Parseli Verilememesinin Sonuçları 
 
367
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DÜZENLENEN CETVELLER 
 
370
VII. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACIYLA ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILAMAMASI 
 
372
VIII. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNİN KESİNLEŞMESİ VE İTİRAZ 
 
372
A. Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onayı ve İlanı 
 
372
1. Normal Belediyelerde 
 
372
2. Büyükşehir Belediyelerinde 
 
373
3. Belediye ve Mücavir Alanları Dışında 
 
373
B. Arsa ve Arazi Düzenlemesine İtiraz ve Giderilmesi 
 
374
IX. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI 
 
374
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Yargısal Denetimi 
 
374
B. Mahkeme Kararıyla Parselasyon Planlarının İptal Edilmesi 
 
376
1. Parsel Bazlı İptal Kararlarının Uygulanması 
 
376
2. Parselasyon Planının, Planı Onaylayan Encümen Kararının Ya da İlgili Kurum Onayının İptal Edilmesi 
 
376
3. Tescilli İmar Parselleri Üzerinden Yeni Bir Parselasyon Planının Yapılabilmesi 
 
376
4. Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İmar Uygulamalarında Bedele Dönüştürme İşleminin Bulunması 
 
377
5. Hukuki ve Fiili İmkansızlıklar Nedeniyle Geri Dönüşüm Yapılamaması 
 
377
C. Parselasyon Planlarının Hatalı Yapılması 
 
378
Ç. Mahkemece İptal Edilen Parselasyon Planlarının Geri Dönüşümü Yapılarak Kök Parsele Dönülemeyeceğinin Tespiti Halinde 
 
379
13. Bölüm
 
 
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNEYE VE İL ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TERKİ
 
 
I. TERKİN ŞARTLARI 
 
381
II. TERK YETKİSİ 
 
383
III. TERK İŞLEMİNİN AŞAMALARI 
 
384
IV. TAŞINMAZIN TERK EDEN KAMU İDARESİNE İADESİNİN ŞARTLARI 
 
385
A. Özel Mülkiyete Konu Olma 
 
385
B. Amaç Dışı Kullanım 
 
386
14. Bölüm
 
 
YAPI RUHSATI
 
 
I. YAPI KAVRAMI 
 
387
A. İmar Hukukunda Yapı 
 
387
B. Resmî Bina – Özel Bina Ayrımı 
 
389
II. PLANLI ALANLARDA YAPI RUHSATI 
 
390
A. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Yapılar veya Mevcut Yapıdaki Değişiklikler 
 
390
B. Özel Kişilere Ait Yapılarda Yapı (İnşaat) Ruhsatı 
 
391
1. Yeni Yapılar 
 
391
a. Genel Şartlar 
 
391
b. İdareden Alınması Gereken Belgeler 
 
395
c. Projelerin Hazırlanması 
 
398
ç. Yapı Ruhsatı Talebinde Bulunulması 
 
399
d. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi 
 
411
e. Avan Proje Zorunluluğu Getirilmemesi ve İstisnaları 
 
413
f. İleri Tasarım Yöntemleri ve Teknolojileri Gerektiren, Özellik Arz Eden Binaların Tasarımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Bu Amaçla Belge Almış Meslek Mensuplarının Gözetim ve Kontrolünde Yapılmış Olması 
 
413
g. Gerektiğinde İlgili Makamlardan Görüş Alınması 
 
413
ğ. Gerektiğinde Parsel Malik veya Maliklerinden Görüş Alınması 
 
413
h. Fenni Mes’ullerin ve Fen Adamlarının Belirlenmesi ve Sorumlulukları 
 
414
2. Ek Yapım ve Değişiklikler 
 
417
a. Özgün Fikir İfade Eden Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerde Ruhsata Tabi İlave, Esaslı Tamir ve Tadillerde Proje Müelliflerinin Görüşünün Alınması 
 
417
b. İzin Alınması Gerekmeyen Durumlar 
 
420
C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılar 
 
422
1. Ruhsat Ön Şartları 
 
422
2. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi 
 
423
3. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapı ve Tesisler 
 
424
4. Elektronik Haberleşme İstasyonları 
 
425
a. Ruhsata Tabi Olan Kule ve Direkler İle Bunlara Ait Zorunlu Altyapı Unsurları 
 
425
b. Ruhsata Tabi Olmayan Kule ve Direkler İle Bunlara Ait Zorunlu Altyapı Unsurları 
 
426
c. İzin veya Ruhsata Tabi Olmayan Elektronik Haberleşme Cihazları ile Bu Cihazların Teknik Donanım ve Bileşenleri 
 
426
ç. Elektronik Haberleşme Araçları İle İlgili Diğer Hususlar 
 
427
Ç. Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı 
 
428
1. Yeni Yapılar 
 
428
2. Mevcut Binalar 
 
429
D. Özel İmar Düzenine Tabi Yerlerde Yapı Ruhsatı 
 
430
1. Sit Alanlarında 
 
430
2. Organize Sanayi, Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
 
430
3. Kıyılarda, Sahil Şeritlerinde ve Doldurtma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde 
 
432
a. Kıyılarda 
 
432
b. Kıyıda Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde 
 
433
c. Sahil Şeritlerinde 
 
434
4. Diğer Bölgelerde ve Alanlarda 
 
434
III. İMAR PLANI OLMAYAN KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRLARI İÇİNDE YAPI RUHSATI ALINMASI GEREKEN KAMU YAPILARI 
 
436
A. Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapılar 
 
436
B. Köyün İhtiyacına Yönelik Olarak İlk ve Orta Öğretim Tesisi, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Güvenlik Tesisi Gibi Yapıların Dışında Kalan Kamusal Yapılar 
 
436
C. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harekât ve Savunması Bakımından Gizlilik Arzeden Yapılar 
 
436
IV. PLANSIZ ALANLARDA YAPI RUHSATI 
 
437
A. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda 
 
437
1. Özel Kişilere Ait Yapılar 
 
437
2. Kamu Kurum ve Kuruluşların Ait Yapılar 
 
438
B. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda 
 
439
C. Köy Yerleşik Alanları Dışında Kalan ve Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar 
 
439
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI RUHSATININ VERİLMESİ 
 
441
A. Yapı Ruhsatı Verme Yetkisi 
 
441
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında 
 
441
2. Köylerde ve Diğer Bölge ve Alanlarda 
 
442
B. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Düzenlenmesi 
 
443
C. Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi 
 
444
Ç. Süresi Biten Ruhsatın Yenilenmesi 
 
444
D. Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Tamamlanmasına Rağmen Ruhsat Süresi İçinde Yapı Kullanma İzni Düzenlenmemesi Nedeniyle Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar 
 
445
E. Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Yolda veya Teknik altyapı Alanlarında Kalan Yapılar 
 
445
F. Uygulama İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Plana Ait Kararlara Aykırı Hale Gelen Yapılar 
 
446
G. Plan Değişikliğinin İptali, İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmaz 
 
446
VI. GEÇİCİ YAPI RUHSATI 
 
447
A. Yol, Meydan, İbadet Yerleri, Park ve Çocuk Bahçelerinde ve İlgili Mevzuat Uyarınca Hiçbir Şekilde Yapı Yapılamayacak Alanlarda 
 
447
B. Özel Tesis veya Geçici Yapı Yapılabilen Alanlarda 
 
448
1. Yol, Meydan, İbadet Yerleri, Park ve Çocuk Bahçeleri Dışında Kalan DOP’a Konu Alanlarda Özel Tesis Yapılabilmesi 
 
448
2. Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapı İzni 
 
449
3. Kamulaştırılması Gerektiği Halde Kamulaştırma Kararı Alınmayan ve Uygulama İmar Planına Göre Yapı Yapılması Mümkün Olan Taşınmazlarda 
 
451
VII. YAPI RUHSATINA TABİ OLMAYAN YAPILAR 
 
452
A. Planlı Alanlarda 
 
452
1. Yapı Ruhsatı Alınmasını Gerektirmeyen Özel Kişilere Ait Yapılar veya Mevcut Yapılardaki Değişiklikler 
 
452
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar 
 
455
B. Plansız Alanlarda 
 
456
C. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapı Ruhsatı Aranmayan Yapılar 
 
456
1. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapılacak Özel Kişilere Ait Yeni Yapılar, Ek Yapım ve Değişiklikler 
 
456
2. Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı Sınırlarının Tanımı ve Belirlenmesi 
 
457
3. Afet Riski Olan, Sıhhi ve Jeolojik Açıdan Üzerinde Yapı Yapılmasında Mahzur Bulunan Alanlar İle Köyün Ana Yolları ve Genişlikleri 
 
459
4. Belediye ve Mücavir Alanlar İçinde veya Dışındaki İskan Dışı Alanlarda Yapılacak Tarımsal Amaçlı Seralar 
 
459
VIII. RUHSATLI SAYILAN YAPILAR 
 
460
A. 2981 Sayılı Kanun’dan (İmar Affından) Yararlanmış Yapılar 
 
460
B. 2981 Sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi Kapsamında Ruhsatlı Sayılan Yapılar 
 
461
C. 6785 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8 Gereğince Çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Köy ve Mezralar ve Dağınık Yerleşik Alanlarda Sanayi, Depolama, Turistik ve Tarımsal Yapılar Dışında Kalan İmar Mevzuatına Aykırı Yapılar 
 
463
15. Bölüm
 
 
YAPI KULLANMA İZNİ
 
 
I. TANIM 
 
465
II. PLANI BULUNAN ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ 
 
465
A. Genel Olarak 
 
465
B. Yapı Kullanma İzni Verilebilmesinin Şartları 
 
465
1. Tamamlanmış Bir Yapının Bulunması 
 
465
2. Mal Sahibinin Başvurusu ve Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler 
 
466
3. Projelerin Enerji Ekonomisi Şartlarına Uygunluğu 
 
467
4. Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenmiş Olması 
 
467
5. Projelerin Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Şartlara Uygunluğu 
 
470
6. Yapı Kullanma İzni Harcının Yatırılması 
 
470
C. Yapı Kullanma İzninin Verilmesinde Yetki 
 
471
Ç. Yapı Kullanma İzni Başvurusu Üzerine İdarenin Görevleri 
 
471
1. Yapının İmar Mevzuatına Uygunluğun ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mazur Görülmediğinin Tespiti 
 
471
2. Yapı Kullanma İzninin Düzenlenmesi 
 
472
3. Cins Değişikliğinin Yapılması 
 
474
D. 30 Gün İçinde Yapı Kullanma İzninin Verilmesi Zorunluluğu 
 
474
III. PLANSIZ ALANLARDA YAPI KULLANMA İZNİ 
 
475
IV. YAPI SERTİFİKASI 
 
476
V. YAPI KULLANMA İZNİNİN SONUÇLARI 
 
476
VI. GEÇİCİ YAPI KULLANMA İZNİ 
 
477
VII. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ 
 
477
VIII. YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ VERME YETKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
478
16. Bölüm
 
 
YAPILAŞMA ESASLARI VE
 
 
YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
 
 
I. YAPILAŞMA ESASLARI 
 
479
A. Binalara Kot Verilmesi 
 
479
1. Uygulama İmar Planı Bulunan Alanlarda 
 
479
a. Yoldan Kotlandırma 
 
479
b. Tabii Zeminden Kotlandırma 
 
480
c. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma 
 
481
ç. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma 
 
481
2. Plansız Alanlarda 
 
481
B. Bahçe Tesviyesi 
 
482
1. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar 
 
482
2. Ön Bahçelerin Tesviyesi 
 
483
3. Yan Bahçelerin Tesviyesi 
 
483
4. Arka Bahçelerin Tesviyesi 
 
483
C. Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Şartları 
 
484
Ç. Taban Alanı ve Katlar Alanı 
 
488
1. Taban Alanı 
 
488
2. Katlar Alanı 
 
490
D. Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması 
 
493
E. Eksik Katlı Bina Yapılması 
 
494
F. Binalarda Nizam 
 
494
II. YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
495
A. Yapıda Bulunması Zorunlu Olan Kullanımlar 
 
495
B. Kat Yükseklikleri 
 
495
C. Yapı Piyesleri ve Ölçüleri 
 
497
Ç. Bina Girişleri ve Rampaları 
 
498
D. Merdivenler 
 
499
E. Işıklıklar ve Hava Bacaları 
 
501
F. Bacalar 
 
502
G. Asansörler 
 
504
Ğ. Su Depoları 
 
506
H. Fosseptikler 
 
507
I. Korkuluklar 
 
507
İ. Kapı ve Pencereler 
 
507
J. Çatılar 
 
508
K. Çıkmalar ve Saçaklar 
 
511
L. Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulübeleri 
 
513
M. Portikler 
 
515
N. Fırınlar 
 
515
O. Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri 
 
516
Ö. Tuvaletler 
 
517
P. Çay Ocakları 
 
518
R. Bodrumlar 
 
518
S. Müştemilatlar ve Paratonerler 
 
520
17. Bölüm
 
 
İMAR VE YAPI DENETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
 
 
I. YAPI DENETİMİ KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 
 
521
A. Kavram 
 
521
B. Tarihi Gelişimi 
 
522
II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPI DENETİMİ 
 
523
A. Yapı Denetiminin Amacı, Kapsamı ve İstisnaları 
 
523
1. Yapı Denetiminin Amacı 
 
523
2. Yapı Denetiminin Kapsamı 
 
524
2. Yapı Denetiminin İstisnaları 
 
524
B. Yapı Denetiminde İlgili İdareler ve Sorumlulukları 
 
525
C. Merkez Yapı Denetim Komisyonları 
 
526
1. Oluşumu 
 
526
2. Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları 
 
526
Ç. Yapı Denetim Kuruluşları 
 
528
1. Oluşumu ve Özellikleri 
 
528
2. Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi 
 
529
3. Görev ve Sorumlulukları 
 
530
4. Çalışma Usul ve Esasları 
 
531
D. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri 
 
535
1. Kapsamı, Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülüklerine Uymaması 
 
535
2. Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
536
3. Sözleşmenin Şekli ve Süresi 
 
537
4. Tarafların Hak ve Borçları 
 
537
E. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları 
 
541
1. Cezai Sorumluluğu 
 
541
2. Hukukî Sorumluluk 
 
541
3. İdari Yaptırımlar 
 
544
a. Yapı Denetim Kuruluşları Hakkında 
 
544
b. Mimar ve Mühendisler ile Teknik Elemanlar Hakkında 
 
547
c. Laboratuvar Kuruluşları Hakkında İdari Yaptırımlar 
 
547
d. Diğer hususlar 
 
549
F. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Denetimi 
 
551
G. Bitmiş Yapıların Periyodik Olarak Denetimi ve Hizmet Bedeli 
 
552
Ğ. 4708 Sayılı Kanun’un Eleştirisi 
 
552
III. DİĞER KANUNLARA GÖRE YAPI DENETİMİ 
 
553
A. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Yapı Denetimi 
 
553
1. Proje Denetimi 
 
553
2. İnşaat Denetimi 
 
554
3. Fenni Mesullerin ve Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
 
555
a. Fenni Mes’ullerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
 
555
b. Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
 
556
4. Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi ve Yapı Sahibinin Sorumlulukları 
 
557
B. Mahalli İdare Kanunlarında İmar ve Yapı Denetimi 
 
558
C. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Yapı Denetimi 
 
559
Ç. Devlet veya Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait İnşaatlarda Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi 
 
560
D. Toplu Konut Projelerinde Yapı Denetimi 
 
562
1. Proje Denetimi 
 
563
2. İnşaat Denetimi 
 
563
IV. YAPILARDA SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 
 
564
A. Genel Olarak 
 
564
B. Doğal Afet Sigortaları Kurumu 
 
564
C. Sigorta Yapma ve Yaptırma Zorunluluğu 
 
566
Ç. Sigortalının Sorumluluğu 
 
567
D. Tarife ve Talimatlar ile Uygulama Esasları ve Genel Şartlar 
 
567
18. Bölüm
 
 
İMAR HUKUKUNA AYKIRI (KAÇAK) YAPILAR VE
 
 
BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR
 
 
I. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPI KAVRAMI 
 
569
II. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR 
 
570
A. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar 
 
570
B. Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapıların Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapılar 
 
570
C. Fen, Sağlık, Estetik ve Trafik Kurallarına Aykırı Yapılar 
 
571
Ç. Şehircilik İlkelerine, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırı Yapılar 
 
572
D. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Ya da Başkasının Taşınmazına Tecavüz Edilerek Yapılan Yapılar 
 
573
III. İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILARA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 
 
575
A. İmar Hukukuna Aykırı Yapılar Hakkında Yapılacak İşlemler 
 
575
B. İmar Hukukuna Aykırı Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar 
 
579
1. Yapının Yıktırılması 
 
579
2. Yapı Ruhsatının Verilmemesi 
 
586
3. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi 
 
587
4. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması 
 
588
5. Yapı Ruhsatının İptali 
 
589
6. Yapı Kullanma ve İşyeri Açma İzinlerinin İptali 
 
590
7. Faaliyetin Durdurulması 
 
591
8. İnşaata Devam Edilememesi, İskân Edilen Diğer Bağımsız Bölümlerde Esaslı Tadil veya İlave İnşaat Yapılamaması 
 
591
9. Ruhsatsız Yapı Ruhsata Bağlanmadan Yeni Yapı Ruhsatının Düzenlenememesi 
 
591
10. Yapılan Giderlerin Cezalı Olarak Alınması 
 
592
11. Uygulanan Yaptırımlara Karşı Yargısal Yollar 
 
594
a. İdari Yargıda 
 
594
b. Adli Yargıda 
 
595
IV. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ 
 
596
19. Bölüm
 
 
İMAR (YAPILANMA) HAKLARININ AKTARIMI
 
 
I. İMAR (YAPILANMA) HAKKI VE AKTARIMI 
 
599
A. İmar (Yapılanma) Hakkı Kavramı 
 
599
B. Yapılanma (İmar) Hakkının Aktarımı 
 
600
1. Tanım ve Fonksiyonları 
 
600
2. Çeşitli Ülkelerde İmar Haklarının Aktarımı Programları 
 
602
3. Aktarım Sisteminin İşleyişi 
 
603
a. Gönderen Alanın Tespiti 
 
604
b. Alıcı Alanın Hazırlanması 
 
605
c. İmar Hakkının Aktarımı İçin Pazarlanabilir Bir Değerin Belirlenmesi 
 
605
ç. Kapsamlı Bir İmar Planı Değişikliğinin Gerektirdiği Mevzuattaki Değişikliklerin Yapılması 
 
606
d. İHA Programlarının Yararlarının Görülmesi 
 
607
C. İmar (Yapılanma) Hakkı Aktarımı Modelinin Türk Hukukundaki Durumu 
 
607
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunda 
 
607
2. Kentsel Dönüşüm Hukukunda 
 
614
20. Bölüm
 
 
İMAR İRTİFAKLARI
 
 
I. İMAR İRTİFAKLARI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI 
 
616
A. İrtifak Hakkı Kavramı ve İdari irtifaklar 
 
616
B. İdari İrtifakların Kurulması 
 
616
1. Kamulaştırma Yöntemi ile 
 
616
2. İmar İrtifakları Yolu ile 
 
617
C. İdarî İrtifak Nedeniyle Taşınmaz Malikine Tazminat Verilip Verilmeyeceği Sorunu 
 
618
Ç. Medeni İrtifaklarla İdari İrtifaklar Arasındaki Farklar 
 
622
D. İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesisi 
 
622
1. Amacı 
 
622
2. Tesise Yetkili İdareler 
 
622
3. Çeşitleri 
 
623
II. YAPI YAPMAYA ZORLAMA VE YAPI YASAKLARI 
 
624
A. Yapı Yapmaya Zorlama 
 
624
1. Yapı Yapmaya Zorlamanın Sebepleri 
 
624
2. Yapı Yapmaya Zorlayıcı Usuller 
 
626
B. Yapı Yasakları 
 
627
1. Geçici Yapı Yasağı 
 
628
2. İmar Planı Uygulaması Nedeniyle Yapı Yasağı 
 
629
a. Yerleşme Alanı Sınırları İçinde 
 
630
b. Yerleşme Alanı Sınırları Dışında 
 
633
3. Diğer Yapı Yasakları 
 
633
a. Karayolları ve Demiryolları Boyunca Yapı Yasağı 
 
634
b. Orman Kanunu’nda Yer Alan Yasaklar 
 
635
c. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki Yasaklar 
 
636
ç. Mera Kanunu ile Getirilen Yapı Yasağı 
 
636
21. Bölüm
 
 
İDARİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER
 
 
I. İDARİ MÜEYYİDELER 
 
639
A. Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılmasının İdari Müeyyideleri 
 
639
1. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olan Yapılarda 
 
640
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan Yapılarda 
 
641
3. Mevzuata Aykırı Yapıların Özelliğine Göre Artırımlı Ceza Uygulaması 
 
641
B. İK m. 42/3’te Belirtilen Mükellefiyetler ve Bu Mükellefiyetleri Yerine Getirmeyen veya Bu Maddelere Aykırı Davrananlara Verilecek İdari Müeyyideler 
 
641
1. 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41’inci Maddelerde Belirtilen Mükellefiyetleri Yerine Getirmeyen veya Bu Maddelere Aykırı Davrananlara Verilecek İdari Müeyyideler 
 
641
2. İK m. 42/3’e Göre Uygulanan İdari Müeyyidelerin Ağırlaştırıcı Nedenleri 
 
645
C. Bir Kısmı veya Tamamının Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu İlgili İdare Tarafından Tespit Edilen Yapıların Tamir Edilmemesi veya Yakılmaması 
 
646
Ç. İK m. 27’ye Muhalefet 
 
646
D. Para Cezalarını Verirken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
647
E. Para Cezalarının Güncellenmesi, Faizsiz İadesi, Tekerrür 
 
647
F. Para Cezalarının Verileceği Kişiler ve Verecek Merciler 
 
648
G. Ruhsatsız Yapılarda Ruhsat İsteminde Bulunulmasının İmar Cezalarına Etkisi 
 
650
Ğ. İtiraz Yolu 
 
650
II. İMAR DÜZENİNE KARSI SUÇLAR (İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA) 
 
651
A. Suçun Unsurları 
 
652
B. Fiil (Eylem) 
 
653
C. Manevi Unsur 
 
654
Ç. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
654
Kaynakça 
 
657
Kavram Dizini 
 
669
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
514,10   
514,10   
2
257,05   
514,10   
3
171,37   
514,10   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
514,10   
514,10   
2
257,05   
514,10   
3
171,37   
514,10   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
514,10   
514,10   
2
257,05   
514,10   
3
171,37   
514,10   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
514,10   
514,10   
2
257,05   
514,10   
3
171,37   
514,10   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
514,10   
514,10   
2
257,05   
514,10   
3
171,37   
514,10   
Kapat