%3
Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları Hasan Tahsin Gökcan

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
1648
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292507
Boyut
16x24
Baskı
51.640,00 TL 1.590,80 TL

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
37
Birinci Bölüm
 
 
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
 
 
Birinci Kısım
 
 
KUSURA DAYALI HUKUKİ SORUMLULUK
 
 
I. İLGİLİ KAVRAMLAR VE HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 
 
39
A. Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler 
 
39
1. İrade özgürlüğü ve Sözleşme Özgürlüğü İlkeleri 
 
39
2. Borç İlişkisinin Nisbiliği İlkesi 
 
41
3. Kusur Sorumluluğu İlkesi 
 
42
4. Dürüstlük ilkesi 
 
42
B. Borç ve Borç İlişkisi Kavramları ve Sağladığı Haklar 
 
43
C. Sorumluluk Hukuku Kavramı 
 
46
D. Borçlar Kanununa Göre Hukuki Sorumluluğun Kaynakları 
 
48
1. Sözleşmeden/Akitten Doğan Borçlar 
 
48
2. Geniş Anlamda Haksız Fiilden Doğan Borçlar (TBK: 49–76) 
 
54
3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar (TBK. 77 – 82) 
 
54
4. Diğer Borç Kaynakları 
 
55
II. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI 
 
55
A. Genel Olarak Borçlar Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu 
 
55
B. Haksız Fiilin Unsurları 
 
57
1. Hareket / Fiil Unsuru 
 
57
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
58
a. Hukuka Aykırı Fiilin Varlığı 
 
58
aa. Genel Olarak 
 
58
bb. TBK’nın 49/I. Maddesine Göre Hukuka Aykırılık Teşkil Eden Hâller 
 
60
cc. Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Başkasına Zarar Vermek (TBK.49/II) 
 
62
b. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller 
 
63
aa. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması/Görevin İcrası 
 
64
bb. Zarar Görenin Rızası 
 
65
cc. Üstün Bir Kamu Yararının veya Özel Yararın Bulunması 
 
67
aaa. Haber Verme Hakkı 
 
67
bbb. Eleştiri ve Yorum Yapma ve Yayma Hakkı 
 
68
ccc. İlim ve Sanatı Öğrenme ve Yayma Hakkı 
 
69
ddd. İddiada Bulunma ve Savunma Hakkı (Hak Arama Özgürlüğü) 
 
69
eee. Vekaletsiz İş Görme (TBK m.413) 
 
70
dd. Haklı Savunma – Meşru Müdafaa 
 
71
ee. Zaruret Hali 
 
72
ff. Kendi Hakkını Korumak için Kuvvet Kullanma (TBK m. 64/3I) 
 
73
3. Kusur Unsuru 
 
74
a. Genel Olarak Kusur Kavramı ve Sorumluluk Hukukundaki Yeri 
 
74
b. Kusurun Türleri 
 
77
aa. Kast 
 
77
aaa. Vasıtasız/Doğrudan Kast 
 
77
bbb. Dolaylı/İhtimali Kast 
 
77
bb. İhmal (Taksir) 
 
77
c. Kusurun İspatı 
 
78
d. Haksız Fiil Ehliyetinin Varlığı 
 
79
4. Zarar Unsuru 
 
79
a. Kavram 
 
79
b. Maddî–Manevi Zarar Ayrımı 
 
80
aa. Genel Olarak 
 
80
bb. Maddi Zararın Türleri 
 
81
aaa. Fiili Zarar 
 
81
bbb. Mahrum Kalınan Kar 
 
81
ccc. Doğrudan zarar ve dolaylı zararlar 
 
81
ddd. Dolayısıyla / Yansıma zarar 
 
82
cc. Manevî Zarar 
 
82
c. Malvarlığı – Şahıs Varlığı Zararları 
 
82
5. İlliyet Bağı 
 
83
a. Genel Olarak 
 
83
b. Hukuka Aykırılık Bağı 
 
86
c. İlliyet Bağını Kesen Nedenler 
 
87
aa. Mücbir Sebepler 
 
88
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru 
 
90
cc. Üçüncü Şahsın Davranışı 
 
91
İlliyet (Nedensellik) Bağı ile İlgili Kararlar 
 
92
III. HUKUKİ SORUMLULUKLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
 
100
A. Müteselsil (Zincirleme/Dayanışmalı) Sorumluluk 
 
100
1. 818 sayılı Mülga Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk 
 
100
a. Genel Olarak 
 
100
b. Tam Teselsül (BK 50) 
 
101
aa. 50. Madde Metni 
 
101
bb. Sorumluluğun Şartları 
 
101
aaa. Kişiye İlişkin Şartlar 
 
101
bbb. Eyleme İlişkin Şartlar 
 
103
ccc. Zarara İlişkin Şart 
 
103
cc. Tam Teselsülün Sonuçları 
 
104
c. Eksik Teselsül (BK 51) 
 
105
aa. 51. Madde Metni 
 
105
bb. Sorumluluğun Şartları 
 
105
cc. Eksik Teselsülün Sonuçları 
 
106
d. Müteselsil Sorumlunun Rücu Hakkı 
 
106
aa. Genel Olarak 
 
106
bb. Tam Teselsülde Rücu 
 
107
aaa. Rücuunun Şart ve Hükümleri 
 
107
bbb. Tam Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı 
 
108
ccc. Faiz 
 
108
cc. Eksik Teselsülde Rücu 
 
108
aaa. Rücuunun Şart ve Hükümleri 
 
108
bbb. Eksik Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı 
 
110
ccc. Faiz 
 
111
2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk 
 
112
a. Genel Olarak 
 
112
b. Müteselsil Sorumluluğun Hukuki Sonuçları 
 
113
c. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkı 
 
116
Müteselsil Sorumlulukla İlgili Kararlar 
 
117
B. Taraf Sıfatı ve Mirasçıların Hukuki Durumu 
 
132
1. Davada Taraf Sıfatı 
 
132
a. 6100 sayılı HMK’nın İlgili Hükümleri 
 
132
b. Davada Taraf Sıfatı İle İlgili Kararlar 
 
135
c. Kısıtlıların Dava Açma ve Taraf Sıfatları İle İlgili Kararlar 
 
141
2. Haksız Fiil Borçlusunun Mirasçılarının Sorumluluğu 
 
145
a. Yasal Düzenleme 
 
145
b. Mirasçıların Sorumluluğunun Mahiyeti 
 
145
c. Murisin Borcunu Ödeyen Mirasçının Hakları 
 
146
d. Borçtan Kurtuluş Yolu Olarak Mirası Ret 
 
147
Mirasçıların Sorumluluğu İle İlgili Kararlar 
 
148
C. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi (BK. M.74) 
 
158
1. Hukuk Mahkemesinin Bağımsız Olduğu Hususlar 
 
158
2. Hukuk Mahkemesinin Bağımlı Olduğu Konular 
 
160
İlgili Kararlar 
 
165
D. Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçmenin Tazminata Etkisi 
 
178
1. Açıklama 
 
178
a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre 
 
178
b. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre 
 
179
2. İlgili Kararlar 
 
180
E. Yabancı Unsurlu Haksız Fiillerde Uygulanacak Hukuk 
 
187
1. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Uygulanması 
 
187
A. 5718 Sayılı MÖHUK’un İlgili Hükümleri 
 
187
B. MÖHUK Uygulaması 
 
188
İlgili Yargıtay Kararı 
 
189
2. Hukuk Davalarında Diplomatik Dokunulmazlık 
 
190
A. Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi Hükümleri 
 
190
B. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un İlgili Hükmü 
 
192
Diplomatik Bağışıklıkla İlgili Yargıtay Kararları 
 
193
C. Uygulamada Yabancı Ülkeye Tebligat Usulü 
 
201
F. Sorumluluk Sebeplerinin Çokluğu (Yarışması) TBK. m. 60 
 
207
G. Kanunların Yürürlüğü ve Zaman Bakımından Uygulanması 
 
210
1. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması 
 
210
2. Normlar Çatışması ve Çözüm Yöntemleri 
 
212
3. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 
 
213
a. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin Anayasal İlkeler 
 
213
b. Maddi Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 
 
218
c. Usul Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 
 
221
d. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğüne İlişkin Hükümler 
 
223
e. Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğüne İlişkin Hükümler 
 
224
İlgili Yargıtay Kararları 
 
226
1. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Hukuk Davaları Üzerinde Etkisi 
 
239
2. Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Hukuk Davalarına Etkisi 
 
241
a. Anayasanın İlgili Hükümleri 
 
241
b. İptal Kararlarının Bağlayıcılığı ve Geriye Yürümezlik İlkesi 
 
242
İlgili Kararlar 
 
251
I. İbra ve Takas 
 
265
1. İbra 
 
265
2. Takas 
 
267
IV. DEVLETİN VE KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSUR SORUMLULUĞU 
 
268
A. İdari Eylem ve İşlemlerden Devletin (İdarenin) Sorumluluğu 
 
268
1. Kusursuz Sorumluluk 
 
272
2. Kusur Sorumluluğu 
 
275
a. Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluk 
 
275
b. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayırımı 
 
278
c. Görevlinin Kişisel Kusuru Nedeniyle Sorumluluk 
 
282
d. Davanın Kime Karşı Açılacağı ve Yargı Yolu Sorunu 
 
284
aa. Kişisel Kusura Dayalı Davalar 
 
284
bb. Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılacak Davalar 
 
287
aaa. Genel Kural; İdari Yargı Yerlerinin Yetkisi 
 
287
bbb. Fiili Yol veya Haksız Fiil Sayılan Eylemlerde Adli Yargının Yetkisi 
 
292
ccc. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kamu Kuruluşlarının Eylemleri Nedeniyle Kişilere Verilen Zararların Tazmini Konusunda Adli Yargının Yetkisi 
 
298
ddd. Motorlu Araçların İşletilmesinden Doğan Zararlar Nedeniyle Adli Yargının Yetkisi 
 
300
3. İdare veya Kişilere Karşı Açılacak Davalarla İlgili Kararlar 
 
302
a. İdarenin Haksız Fiil Sayılan (Adli Yargı Kapsamındaki) Eylemleriyle İlgili Kararlar 
 
302
b. Görevlinin Eylemi Nedeniyle İdareye Karşı Açılması Gereken Davalar 
 
308
c. Kişisel Kusuru Nedeniyle Memura Karşı Açılan Davalar 
 
319
aa. Kişisel Kusur Kararları Hakkında Genel Açıklama 
 
319
Kişisel Kusurla İlgili Kararlar 
 
319
bb. Yargı Kararının Uygulanmamasından Doğan Hukuki Sorumluluk 
 
326
aaa. Sorumluluğun Yasal Temeli ve Mahiyeti 
 
326
bbb. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi ile İlgili Kararlar 
 
328
cc. Sicil Amirinin, Haksız Yere Olumsuz Sicil veya Ceza Vermesi 
 
340
dd. Haksız Teftiş veya Soruşturma Raporu ya da Tutanağı Düzenlenmesi 
 
343
ee. Diğer Kişisel Kusur Nedenleri İle Açılan Davalarla İlgili Kararlar 
 
348
B. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekillerinin Görevleri Dolayısıyla Haksız Fiil Sorumlulukları 
 
352
1. Cumhurbaşkanının Haksız Fiil Sorumluluğu 
 
352
İlgili Kararlar 
 
354
2. Başbakan ve Bakanların Haksız Fiil Sorumlulukları 
 
358
İlgili Kararlar 
 
359
3. Milletvekillerinin Haksız Fiil Sorumluluğu 
 
362
a. Milletvekili Dokunulmazlığı 
 
362
b. Milletvekili Sorumsuzluğu 
 
362
Milletvekilleriyle İlgili Kararlar 
 
364
C. Hakimlerin Hukuki Sorumlulukları 
 
373
1. 6100 Sayılı HMK Hükümlerinde Hakimin Hukuki Sorumluluğu 
 
373
a. Yasal Düzenleme 
 
373
b. Sorumluluğun Kapsamı ve Hükümleri 
 
374
2. 5271 Sayılı CMK Hükümlerinde Hakim ve C. Savcılarının Hukuki Sorumlulukları 
 
378
a. Yasal Düzenleme 
 
378
b. Sorumluluğun Kapsamı ve Hükümleri 
 
379
c. Devletin Rücuu 
 
382
İlgili Kararlar 
 
383
AYM Kararı 
 
383
Yargıtay Kararları 
 
385
D. Cumhuriyet Savcılarının Hukuki Sorumlulukları 
 
386
V. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK 
 
386
A. Genel Olarak 
 
386
1. Yasal Düzenleme 
 
386
2. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Sorumluluk 
 
388
3. Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları 
 
391
B. Borçlanılmamış Edimin İfasına Dayalı Sebepsiz Zenginleşme 
 
394
C. Geri Verme Borcu 
 
396
D. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Hukuki Niteliği ve Taleplerin Yarışması 
 
399
E. Usul Hükümleri 
 
403
1. Zamanaşımı 
 
403
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
405
3. İspat Yükü 
 
405
4. Temerrüt Faizi 
 
405
5. Borcu İfadan Kaçınma Hakkı (Def’i) 
 
407
F. İadenin Talep Edilemeyeceği Haller 
 
408
1. Eksik Borçların İfası 
 
408
2. Ahlaki Bir Ödevi Yerine Getirmeyi Amaçlayan Edimler 
 
408
3. Hukuka veya Ahlaka Aykırı Bir Sonuç Elde Etmeye Yönelik Edimler 
 
409
4. Borçlu Olmadığı Halde İsteyerek Bir Edimde Bulunulması 
 
410
G. Sebepsiz Zenginleşme (İade–Tazminat) Davası İle İlgili Kararlar 
 
410
1. Hukuki Nitelik, Faiz, Zamanaşımı ve Usulle İlgili Kararlar 
 
410
2. Kamu Kurumlarında Hataen Yapılan Ödemenin Geri İstenilmesi 
 
439
Vefat eden sigortalı adına ödenen aylıkların geri istenmesi 
 
442
Hatalı mirasçılık belgesine dayanarak alınan kira bedellerinin geri istenilmesi 
 
442
Özel okula usulsüz ödenen bedelin geri istenilmesi 
 
442
Yersiz Ödenen Ek Ders Ücretinin Geri İstenilmesi 
 
442
Sözleşmeli Personele Hata İle Yapılan Ödemenin Geri İstenilmesi 
 
442
Fazladan Döner Sermaye Ödemesi Yapılması 
 
442
Hatalı Ödenen Teşvik Priminin Geri İstenilmesi 
 
442
İptal Edilen İdari İşlem Nedeniyle Ödenen Maaşların İadesi 
 
442
Yersiz Ödenen Aile Yardım Ücretinin Geri İstenilmesi 
 
442
Mal Müdür Vekiline Vekalet Görevi İçin Yapılan Ödemenin Geri İstenilmesi 
 
442
Hayvan ortaklık sözleşmesine aykırılık–TTK’ya göre sebepsiz zenginleşme 
 
442
3. Çeşitli Nedenlere Dayalı S.Z. Davalarıyla İlgili Kararlar 
 
442
Bedelsizliğe dayalı tespit davası ve sebepsiz zenginleşme 
 
442
Geçersiz (Harici) Satış Sözleşmesine Dayanılarak Yapılan Ödemenin Geri İstenilmesi 
 
442
Müteahhidin edimini yerine getirmediği taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin feshine dayalı tazminat istemi 
 
442
Geçersiz harici araç satış sözleşmesi nedeniyle ödenenin geri istenilmesi 
 
442
İzinsiz yararlanılan Kablo TV abonelik bedellerinin ödenmesi talebi 
 
442
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenenin geri istenmesi 
 
442
Geçersiz taşınmaz satış sözleşmesi nedeniyle ödenenin geri istenilmesi 
 
442
İfa imkansızlığı nedeniyle geçersiz sözleşmeye dayalı verilenlerin iadesi 
 
442
Taşınmaza iyiniyetle zilyed olanın yararlı giderlere ilişkin talebi 
 
442
Yap–işlet–devret sözleşmesinin feshi nedeniyle harcamaların geri istenilmesi 
 
442
İfa imkansızlığı nedeniyle feshedilen finansal kira sözleşmesine dayalı ödemelerin iadesi 
 
442
Haricen satış nedeniyle tapu iptali, tescil ve bedel talebi 
 
442
Edim ifa edilmediği için araç satışı için gönderilen paranın iade istemi 
 
442
Davalı ile davacı arasında sebepsiz zenginleşme ilişkisinin bulunup bulunmadığı 
 
442
Şantiye şefi unvanının kullanılması nedeniyle tazminat istemi – adın korunması davası 
 
442
Konut tahsis kararının iptali nedeniyle devir alınamayan arsa bedelinin iadesi 
 
442
Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Alınan Taşıt Bedelinin İadesi 
 
442
Sebepsiz Yere Alıkonulan Düğün Takılarının Geri İstenilmesi 
 
442
Sahte Belgeyle İşe Kabul Edilen Kişiye Ödenen Ücretlerin Geri İstenilmesi 
 
442
Hazine Yerine Yapılan Tesis ve Ağaç Bedelinin İstenilmesi 
 
442
Yersiz Ödenen, Özürlüye Evde Bakım Ücretinin Geri İstenilmesi 
 
442
Sahte raporla alınan, özürlüye evde bakım bedelinin iadesi istemi 
 
442
Yersiz Ödenen Yeşil Kart Ödemesinin Geri İstenilmesi 
 
442
Ortak Taşınmaza Yapılan İyileştirici Giderlerin İstenilmesi 
 
442
Belediyeye Başkanınca Şahsen Ödenen Geçici İşçi Bedelinin Geri İstenilmesi 
 
442
Başkasının Arsasına Yapılan Muhtesat Bedeli ve Giderlerin İstenilmesi 
 
442
İadesi Gereken Taşınmaza Yapılan Faydalı Giderlerin İstenilmesi 
 
442
Kiralanan Taşınmaz İçin Harcanan Faydalı Giderlerin Tazmini 
 
442
Eksik Vergi Kesildiği İçin Fazla Ödenen Sosyal Yardımın Geri İstenilmesi 
 
442
Teslim Edilmeyen Arsa (Gecekondu) Bedelinin Belediyeden Geri İstenilmesi 
 
442
İkinci Kısım
 
 
KUSURSUZ (OBJEKTİF) HUKUKİ SORUMLULUK
 
 
I. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
443
A. Genel Olarak 
 
443
B. Türk Borçlar Kanununda Kusur Aranmayan Sorumluluk Nedenleri 
 
445
1. Genel Olarak 
 
445
2. Özen İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedenleri 
 
446
3. Hakkaniyet İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedeni 
 
447
4. Tehlike İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedenleri 
 
448
C. Hukuka Uygun Müdahaleden (Fedakarlığın Denkleştirilmesinden) Doğan Sorumluluk 
 
450
II. BORÇLAR KANUNUNDA KUSUR ARANMAYAN SORUMLULUK NEDENLERİ 
 
451
A. Zaruret Halinde Başkasına Zarar Verenin Sorumluluğu (TBK 64/2) 
 
451
1. İlgili Yasa Hükmü 
 
451
2. Sorumlulukla İlgili Açıklama 
 
452
B. Ayırtım (Temyiz) Gücü Olmayanın Sorumluluğu (TBK 65) 
 
453
1. Sorumluluğun Şartları 
 
453
2. İlgili Kararlar 
 
455
C. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 66) 
 
463
1. Genel Açıklamalar ve TBK. 116. Madde ile Farkı 
 
463
2. Sorumluluğun Niteliği 
 
469
3. Sorumluluğun Şartları 
 
470
a. Sorumluluğun Genel Şartları 
 
470
b. Sorumluğun Özel Şartları 
 
471
c. İşletme Faaliyeti Nedeniyle Adam Çalıştıranın (Organizasyon) Sorumluluğu 
 
481
d. Tüzel Kişilerin Organlarının Fiili Nedeniyle Sorumluluk 
 
486
3. Zamanaşımı 
 
488
4. Müteselsil Sorumluluk ve Hakların Yarışması (TBK. 66 / 116) 
 
488
5. Yardımcı Kişiye Rücu 
 
489
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile İlgili Kararlar (TBK. 66) 
 
490
D. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu (BK m. 67) 
 
516
1. Genel Olarak 
 
516
2. Sorumluluğun Şartları 
 
518
a. Hayvan Bulundurma İlişkisi 
 
519
b. Zarar Hayvanın Hareketinden Doğmalıdır 
 
521
c. Hayvan Bulunduranın Kurtuluş Kanıtı Getirmesi 
 
522
3. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı 
 
523
4. Taşınmaz Zilyedinin Hayvanı Alıkoyma Hakkı 
 
524
Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu ile İlgili Kararlar 
 
525
E. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK. m. 69) 
 
539
1. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı 
 
539
2. Malikin Zarar Tehlikesini Giderme Yükümlülüğü 
 
542
3. Yapı Eserinin Verdiği Zarardan Doğan Sorumluluğun Şartları 
 
543
a. Genel Şartlar 
 
543
b. Özel Şartlar 
 
543
aa. Bir Bina veya Diğer Yapı Eseri Bulunmalıdır 
 
543
bb. Sorumlu ile Bina veya Diğer Yapı Eseri Arasında Mülkiyet İlişkisi Bulunmalıdır 
 
544
cc. Yapı Eserinin Yapımında Bozukluk veya Bakımında Eksiklik Olmalıdır 
 
546
dd. Bütünleyici Parçalar ve Eklentilerin Durumu 
 
548
ee. Yüksek Gerilim Hatları ve Trafolar Nedeniyle Sorumluluk 
 
548
4. Yapı Malikinin Rücu Hakkı 
 
549
Yapı (Bina, Tesis vb.) Malikinin Sorumluluğu ile İlgili Kararlar (TBK. 69) 
 
550
F. Genel Tehlike Sorumluluğu (TBK m. 71) 
 
568
1. Genel Olarak 
 
568
2. Sorumluluğun Şartları 
 
570
a. Zararın Bir İşletme Faaliyetinden Kaynaklanması 
 
570
b. İşletme Faaliyetinin Önemli Ölçüde Tehlike Arzetmesi 
 
572
c. Zararla İşletme Faaliyeti Arasında İlliyet Bağının Varlığı 
 
575
d. Kusurun Rolü 
 
576
İlgili Yargıtay Kararları 
 
577
G. (Otel vb.) Konaklama Yeri İşletenlerin Sorumluluğu (TBK 576–578) 
 
580
1. Borçlar Kanununun İlgili Maddeleri 
 
580
2. Sorumluluk Hakkında Genel Açıklama 
 
581
İlgili Kararlar 
 
583
Ğ. Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlerin Sorumluluğu (TBK 579, 580) 
 
584
1. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri 
 
584
2. Sorumlulukla İlgili Açıklama 
 
585
İlgili Kararlar 
 
586
III. MEDENİ KANUNDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ 
 
587
A. Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu (MK m. 369) 
 
587
1. Sorumluluğun Mahiyeti 
 
587
2. Ev Başkanı ve Aile Kavramları 
 
588
3. Sorumluluğun Şartları 
 
592
a. Bir Zarar Doğmalıdır 
 
592
b. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalıdır 
 
593
c. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır 
 
594
4. Zamanaşımı 
 
595
5. Davalı Sıfatı 
 
595
Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar 
 
596
B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (MK. m.730) 
 
607
1. Sorumluluğun Hukuki Niteliği ve Kapsamı 
 
607
2. Hukuka Aykırı Taşkın Kullanımdan Doğan Sorumluluk (MK. 730/I) 
 
609
a. Tedbir İstemi ve Tazmin Sorumluluğunun Şartları 
 
609
aa. Bir Taşınmaz Mal Kullanılmalıdır 
 
609
bb. Mülkiyet Hakkı Hukuka Aykırı Biçimde Taşkın Kullanılmalıdır 
 
610
cc. Zararla Taşkın Kullanım Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır 
 
611
b. Tazmin Sorumluluğu 
 
611
c. Tehlikenin Giderilmesi ve Eski Halin İadesi 
 
611
3. Hukuka Uygun Taşkın Kullanım Nedeniyle Sorumluluk 
 
612
4. Davacı ve Davalı Sıfatı 
 
613
a. Davacı Sıfatı 
 
613
b. Davalı Sıfatı 
 
613
5. Kanunun Taşınmazların Kullanımıyla İlgili Diğer Hükümleri 
 
613
a. Arazinin veya Yapı Malzemesinin Taşkın Kullanımı (TMK M. 722–724) 
 
613
b. Taşkın Yapı ve Hükümleri (TMK M. 725) 
 
614
TMK Madde 725 ile İlgili Kararlar 
 
616
TMK M. 730 ile İlgili Kararlar 
 
621
IV. DİĞER KANUNLARDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ 
 
630
A. Çevreyi Kirletenin Sorumluluğu 
 
630
1. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı 
 
630
2. Sorumluluğun Şartları 
 
631
3. İspat Yükü 
 
634
4. Tazminatın Tayini 
 
634
5. Zamanaşımı 
 
634
6. Taşınmaz ve Yapı Malikinin Sorumluluğu İle Çevre Kirlenmesinden Doğan Sorumluluklar Dolayısıyla Hakların Yarışması 
 
634
İlgili Kararlar 
 
635
B. Deniz Çevresinin Kirlenmesinden Doğan Zararların Tazmini 
 
642
1. Genel Olarak 5312 Sayılı Kanuna Göre Sorumluluk 
 
642
2. Zararın Tespiti ve Ödenmesi 
 
643
3. Zamanaşımı 
 
644
C. Sivil Hava Araçlarının İşletilmesinden Doğan Sorumluluk 
 
645
1. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği 
 
645
2. Sorumluluğun Şartları 
 
647
a. Yolcuya Karşı Sorumluluk 
 
647
b. Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zarardan Sorumluluk 
 
648
3. Uluslararası Hava Taşımasından Doğan Sorumluluk 
 
649
İlgili Yargıtay Kararları 
 
651
D. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu (KTK. M. 85 vd.) 
 
660
E. Noterlerin Hukuki Sorumluluğu 
 
661
1. Sorumluluğun Kapsamı ve Hukuki Niteliği 
 
661
2. Noterin Sorumluluğunun Şartları 
 
667
3. Noterin Çalışana veya Üçüncü Kişiye Rücu Hakkı 
 
673
İlgili Kararlar 
 
674
V. DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 
 
698
A. Genel Olarak Devletin Kusursuz Sorumluluğu 
 
698
B. Çeşitli Kanunlarda Devletin Kusursuz Sorumluluk Nedenleri 
 
699
1. Askeri Tatbikat, Atış ve Konaklamadan Doğan Sorumluluk 
 
699
Askeri Tatbikatlar Nedeniyle Verilen Zararlarla İlgili Kararlar 
 
701
2. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Gereği Tazminat Yükümlülüğü 
 
709
a. Tazminatın Şartları 
 
709
b. Devletin Zarar Sorumlusuna Rücu Hakkı ve Uygulaması 
 
709
c. 2330 Sayılı Kanunla İlgili Kararlar 
 
710
3. Kişisel Durum (Nüfus) Sicilinin Tutulması Nedeniyle Sorumluluk 
 
715
a. Genel Olarak Sorumluluğun Koşulları 
 
715
b. İlgili Kararlar 
 
716
4. Tapu Sicilinin, Ticaret ve Gemi Sicillerinin Tutulması Nedeniyle Sorumluluk 
 
720
a. Tapu Kaydının Tutulması Nedeniyle Sorumluluk 
 
720
aa. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı 
 
720
bb. Anayasal Mülkiyet Hakkı (Bireysel Başvuru) Yönünden 
 
721
cc. Sorumluluğun Şartları 
 
725
dd. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
729
ee. Zamanaşımı 
 
729
b. Ticaret Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk 
 
730
c. Gemi Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk 
 
731
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumlulukla İlgili Kararlar 
 
731
AYM Bireysel Başvuru Kararları 
 
731
Yargıtay Kararları 
 
735
5. Gayrimenkul İrat Senetlerinden Dolayı Sorumluluk 
 
747
6. Vesayet Dairelerinin Eylemlerinden ve Vesayet Görevlileri Tarafından Ödenemeyen Zararlardan Sorumluluk 
 
747
a. Yasal Hükümler ve Genel Açıklama 
 
747
aa. Yasal Hükümler 
 
747
bb. Madde Gerekçeleri 
 
748
cc. Genel Açıklama 
 
748
b. Vesayet Dairelerinin Eylemlerinden Sorumluluk 
 
749
c. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanların Eylemlerinden Sorumluluk 
 
749
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
750
e. Zamanaşımı 
 
750
7. İcra ve İflas Dairesi İşlemlerinden Doğan Sorumluluk 
 
750
a. Yasal Hükümler 
 
750
b. Sorumluluğun Kapsamı ve Şartları 
 
751
İcra İflas Görevlilerinin İşlem ve Eylemleriyle İlgili Kararlar 
 
754
8. Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu 
 
760
a. 5271 Sayılı CMK ve 466 Sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgiler 
 
760
b. 5271 Sayılı CMK Hükümlerine Göre Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
761
aa. 5271 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri 
 
761
bb. Genel Olarak 
 
763
cc. Tazminat Nedenleri ve Kapsamı 
 
764
dd. Tazminatın Konusu 
 
767
ee. Tazminat Davasına İlişkin Usul Hükümleri 
 
767
ff. Tazminatın Belirlenmesi, Faiz, Harç ve Giderler 
 
770
gg. Kanun yolu 
 
773
ğğ. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 
 
773
hh. Tazminat Komisyonu’nun Yetkisi 
 
775
ıı. Tazminatın Geri Alınması 
 
776
ii. Devletin Rücu Hakkı 
 
776
Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleriyle İlgili Kararlar 
 
778
1. Bireysel Başvuru Kararları 
 
778
2. Yargıtay İBK. ve Genel Kurul Kararları 
 
792
3. Yargıtay Daire Kararları 
 
804
9. Ön İnceleme, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinden Doğan Zararlar 
 
825
a. Yasal düzenleme (4483 – Ek M.1) 
 
825
b. Sorumluluğun kapsamı 
 
825
İkinci Bölüm
 
 
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE ZAMANAŞIMI
 
 
I. MADDÎ ZARAR VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 
 
827
A. Maddî Zarar ve Tazminata İlişkin Esaslar 
 
827
1. Maddî Zararın Kapsamı ve İspat Yükü 
 
827
2. Maddî Zararın Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 
 
830
3. Zarardan Faydaların İndirilmesi Tazminatın Belirlenmesi 
 
831
a. Genel Olarak Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme) 
 
831
b. Zarar ve Tazminatta İndirim Sırası 
 
834
c. Denkleştirmenin Şartları 
 
837
d. Denkleştirmeye Konu Olan Yararlar 
 
838
4. Maddî Tazminatın Belirlenmesi 
 
841
5. Maddî Tazminattan İndirim Nedenleri 
 
842
a. Zarar Verenin Kusurunun Hafifliği veya Ek Kusuru 
 
842
b. Zarar Görenin Zarara Rızası 
 
844
c. Zarar Görenin Müterafik (Ortak / Bölüşük) Kusuru 
 
845
d. Tazminat Nedeniyle Zarar Verenin Malî Durumunun Kötüleşmesi 
 
848
e. Olayın Özelliklerinden Kaynaklanan Nedenler 
 
849
aa. Yasal Dayanak ve İndirimde Sıra 
 
849
bb. Umulmayan (Beklenmedik) Olaylar 
 
850
cc. Zarar Görenin Bünyevi İstidatı 
 
851
dd. Zayıf İlliyet Bağı 
 
851
ee. Zarar Görenin Çok Yüksek Bir Servete Sahip Olması 
 
851
ff. Hatır İçin İş Yapılması (Hatır Taşıması) 
 
852
f. İlgili Kararlar 
 
853
Genel Olarak Maddi Tazminattan İndirim Nedenleri İle İlgili Kararlar 
 
853
Zarar Verenin Kusurunun Tespitiyle İlgili Kararlar 
 
872
Bölüşük (Müterafik) Kusura Dayalı İndirimle İlgili Kararlar 
 
874
B. Eşyaya (Şeye) İlişkin Maddi Zararın Belirlenmesi 
 
877
1. Faizle Karşılanamayan (Aşkın/Munzam) Zarar 
 
877
Munzam Zarar ile İlgili Kararlar 
 
878
2. Maddi Hasar ve Zararlar 
 
884
a. Hesaplama Yöntemi 
 
884
b. Zararın Kapsamı 
 
885
aa. Eşyanın Tamamen Tahrip Olması Nedeniyle Oluşan Zarar 
 
885
bb. Eşyanın Kısmen Tahrip Olması Nedeniyle Onarım Gideri 
 
885
cc. Değer Kaybı 
 
886
dd. Yoksun Kalınan Kar (Kazanç Kaybı) 
 
887
Eşyaya Verilen Maddi Zararla İlgili Kararlar 
 
888
C. Vücut Bütünlüğünün İhlalinde (Yaralanmada) Zararın Belirlenmesi 
 
898
1. Genel Olarak 
 
898
2. Vücut Bütünlüğüne İlişkin Zararın Çeşitleri 
 
899
a. Tedavi Giderleri 
 
899
Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar 
 
903
b. Çalışma Gücünün Kaybı ya da Azalmasından Doğan Zararlar 
 
918
aa. Geçici İşgöremezlik Zararı; Tedavi ve Bakım Gideri ve Kazanç Kaybı 
 
918
İlgili Kararlar 
 
921
1. Tedavi ve Bakım Giderleri ile İlgili Kararlar 
 
921
2. Geçici İş Göremezlik Zararı İle İlgili Kararlar 
 
927
bb. Sürekli İşgöremezlik Zararı (Çalışma Gücünün Sürekli Kaybı veya Azalması) 
 
937
Çalışma Gücünün Sürekli Kaybından Doğan Zararlar İle İlgili Kararlar 
 
939
1. İşgücü Kaybının Tespitine İlişkin Raporlarla İlgili Kararlar 
 
939
2. Bakım (Bakıcı) ve Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar 
 
948
3. Sürekli İşgöremezlikten Doğan Kazanç Kaybı Zararı ile İlgili Kararlar 
 
951
cc. Efor Kaybı Zararı ile İlgili Kararlar 
 
967
c. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar 
 
970
İlgili Kararlar 
 
971
d. Ulaşım /Yol ve Muhafaza Gideri 
 
972
Ulaşım ve Muhafaza Gideri ile İlgili Kararlar 
 
972
3. Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Zarardan İndirim Nedenleri 
 
975
a. Açıklama 
 
975
b. İlgili Kararlar 
 
976
D. Ölüm Nedeniyle Oluşan Zararlar 
 
978
1. Genel Olarak 
 
978
2. Cenaze Giderleri 
 
979
Cenaze Giderleri ile İlgili Kararlar 
 
980
3. Destekten Yoksun Kalma Zararı 
 
982
a. Zararın Şartları 
 
982
aa. Destek İlişkisi Olmalıdır 
 
982
aaa. Kavram 
 
982
bbb. Destek Çeşitleri 
 
984
ccc. Uygulamada Karşılaşılan Destek İlişkileri 
 
985
bb. Bakım Gücü Bulunmalıdır 
 
988
cc. Bakım İhtiyacı Olmalıdır 
 
988
dd. İlliyet bağı kurulabilmelidir 
 
989
b. Destek Zararının Hesaplanmasını Etkileyen Faktörler 
 
990
aa. Desteğin Gelir Durumu 
 
990
bb. Yardımın Miktarı 
 
994
cc. Bakım Gücünün ve Yardımın Devam Süresi 
 
995
dd. Desteğin Muhtemel Yaşam Süresinin Tespiti 
 
995
ee. Faal Çalışma Süresinin Tespiti 
 
999
ff. Bakım İhtiyacının Devam Süresi 
 
1001
aaa. Genel Olarak 
 
1001
bbb. Dul Kadının Bakım İhtiyaç Süresi ve Evlenme Şansı İndirimi 
 
1002
ccc. Dul Erkeğin Bakım İhtiyaç Süresi 
 
1005
ddd. Küçük Çocukların Bakım İhtiyaç Süresi 
 
1006
eee. Ana ve Babanın Bakım İhtiyaç Süresi 
 
1007
fff. Nişanlının Bakım İhtiyaç Süresi 
 
1008
gg. Yardımın Hak Sahiplerine Paylaştırılması 
 
1008
hh. Destek Zararından İndirim Nedenleri 
 
1016
aaa. Tasarruf Edilen Giderler 
 
1017
bbb. Sigorta Ödemeleri 
 
1018
ccc. Miras Geliri 
 
1020
ddd. Evlenme Şansı 
 
1022
ii. Destek Zararını İspat Yükü 
 
1022
c. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması 
 
1023
Destekten Yoksun Kalma Zararı ile İlgili Kararlar 
 
1029
1. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 
 
1029
2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
1034
3. Yargıtay Özel Daire Kararları 
 
1049
4. Önceki Tarihli Diğer Kararlar 
 
1060
5. Destekten Yoksun Kalma Zararıyla İlgili Danıştay Kararları 
 
1060
E. Maddî Tazminat Hakkının Mirasçılara Geçmesi 
 
1060
1. Eşyaya Verilen Maddi Zarara İlişkin Tazminatta 
 
1060
2. Beden Bütünlüğünün İhlaliyle İlgili Tazminatta 
 
1061
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında 
 
1061
F. Tazminatın Döviz Olarak İstenilmesi 
 
1061
İlgili Kararlar 
 
1062
G. Maddî Zararda Faiz İsteği 
 
1073
1. Faizin Başlangıç Tarihi 
 
1073
2. Faizin Niteliği 
 
1074
a. Kanunî Faiz 
 
1074
b. Ticari Faiz 
 
1075
c. Haksız Fiillerde Uygulanacak Faiz 
 
1076
d. Faiz Oranlarını Gösteren Tablolar 
 
1078
3. Faiz İsteği ve Başlangıç Tarihinin Belirtilmesi Zorunluluğu 
 
1080
4. Faize Hüküm Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
1083
Maddi Tazminatta Faiz İle İlgili Kararlar 
 
1083
II. MANEVİ ZARARIN KAPSAMI, NİTELİĞİ VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 
 
1104
A. Manevi Hakların Niteliği ve Kapsamı 
 
1104
1. Kişilik Hakları ve Nitelikleri 
 
1104
2. Maddi Kişisel Değerler 
 
1107
3. Mesleki ve Ticari Kişisel Değerler 
 
1109
4. Manevi Kişisel Değerler 
 
1110
a. Kişinin Adı, Görüntüsü (Resmi) ve Sesi 
 
1110
b. Özel Hayat 
 
1112
c. Şeref ve Haysiyet 
 
1115
d. Matufiyet Şartı 
 
1121
B. Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılabilecek Davalar 
 
1122
1. Önleme Davası 
 
1122
2. Durdurma Davası 
 
1123
3. Tespit Davası 
 
1123
4. Düzeltme ve Cevap Hakkı 
 
1124
5. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 
 
1127
6. Manevi Tazmin Yöntemleri (Tespit, Kınama, Hükmün Yayınlanması vb.) 
 
1130
C. Manevî Zarar ve Tazminatın Niteliği ve Fonksiyonu 
 
1133
D. Manevî Tazminatın Şartları 
 
1139
E. Manevî Tazminat Davasının Tarafları 
 
1141
1. Davacı 
 
1141
a. Ölüm Halinde Davacılık Sıfatı 
 
1141
aa. Genel Olarak “Ölenin Yakınları” 
 
1141
bb. Ana / Baba / Karı / Koca ve Çocuklar 
 
1143
cc. Üvey Baba / Üvey Anne ve Üvey Çocuklar 
 
1143
dd. Kardeşler 
 
1144
ee. Nişanlı 
 
1144
ff. Büyükanne / Büyükbaba ve Torunlar 
 
1144
gg. Amca / Dayı / Hala / Teyze / Kayınpeder / Kayınvalide / Yenge / Yeğen 
 
1145
hh. Akraba Olmayan Yakınlar 
 
1145
ii. Gayrı Resmi Eş ve Çocuk 
 
1145
b. Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İçin Davacı Olanlar 
 
1146
aa. Zarar Görenin Dava Hakkı 
 
1146
bb. “Yakınların” Dava Hakkı 
 
1146
aaa. 818 s. BK'nın 47. Maddesine (6098/m.56) Göre Yakınların Dava Hakkı 
 
1147
bbb. BK’nın 49. Maddesine (6098/m.58) Göre Yakınların Dava Hakkı 
 
1149
c. Kişilik Hakkının Zedelenmesi Nedeniyle Davacı Olanlar 
 
1153
d. Mümeyyiz (Sezgin) Küçük ve Mahcurların Dava Hakkı 
 
1153
e. Mümeyyiz Olmayanların Dava Hakkı 
 
1154
f. Mirasçıların Dava Açma Hakkı 
 
1155
g. Tüzelkişilerin Dava Açma Hakkı 
 
1155
2. Davalı 
 
1157
F. Dava Açma Hakkının Devri (Temliki) 
 
1157
G. Manevî Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Esaslar 
 
1157
1. Tazminatın Belirlenmesinde Kusurun Etkisi 
 
1157
2. Olayın Özellikleri Gözetilmelidir 
 
1159
3. Manevî Tazminatın Bütünlüğü (Bölünmezliği) 
 
1161
4. Hâkimin Takdir Yetkisi 
 
1162
Ğ. Manevî Tazminatın Hesaplanması 
 
1163
H. Manevî Tazminatta Faiz Uygulaması 
 
1166
Manevi Tazminatla İlgili Yargıtay Kararları 
 
1167
1. Manevi Tazminatın Niteliği ve Şartları ile İlgili Kararlar 
 
1167
2. Ölüm ve Bedensel Zarar Nedeniyle Manevi Tazminatla İlgili Kararlar (TBK. 56; 818/m.47) 
 
1192
3. Kişilik Haklarının İhlaline Dayalı Manevi Tazminatla İlgili Kararlar (TBK. 58; 818/m.49) 
 
1209
4. Manevi Tazminatta Bölüşük (Müterafik) Kusurla İlgili Kararlar 
 
1241
5. Manevi Tazminatta Faizle İlgili Kararlar 
 
1243
III. HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI VE HÜKÜMLERİ 
 
1246
A. 6098 Sayılı TBK Madde 72 Uyarınca Zamanaşımı 
 
1246
1. Genel Olarak 
 
1246
2. Zamanaşımı Süreleri ve Uygulama 
 
1249
a. İki Yıllık Olağan (Kısa) Süre 
 
1249
aa. Genel olarak 
 
1249
bb. Süre başlangıcı; zararın ve sorumlunun öğrenilmesi 
 
1250
b. On Yıllık (Mutlak – Uzun) Zamanaşımı Süresi 
 
1258
c. Ceza Zamanaşımının Uygulanması 
 
1259
aa. Genel Olarak 
 
1259
bb. Ceza Zamanaşımının Uygulama Şartları 
 
1262
aaa. Zarar Veren Fiilin Suç Teşkil Etmesi 
 
1262
bbb. Ceza Zamanaşımı Süresinin Daha Uzun Olması 
 
1264
ccc. Ceza Zamanaşımı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar 
 
1267
3. Zamanaşımının Durması, Kesilmesi ve Ek Süre 
 
1269
4. Daimi Def’i ve Zamanaşımı Def’i 
 
1272
5. Zamanaşımı Uygulamasında Sorunlar ve Bireysel Başvuru Kararları 
 
1275
B. 818 Sayılı Borçlar Kanununda Zamanaşımı ve Uygulaması 
 
1280
1. Genel Olarak BK. Madde 60 ve Kapsamı 
 
1280
2. Bir Yıllık Zamanaşımı Uygulaması 
 
1281
3. On Yıllık Zamanaşımı Uygulaması 
 
1283
4. Ceza Zamanaşımının Uygulanması 
 
1284
a. Genel Olarak 
 
1284
b. Zamanaşımının Kesilmesi ve Ek Süre 
 
1285
c. Ceza Davasının Açılması veya Ceza Davasına Katılmanın Etkisi 
 
1286
C. Zamanaşımı İle İlgili Kararlar 
 
1287
1. Bireysel Başvuru Kararları 
 
1287
2. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
1289
3. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
1290
4. Özel Daire Kararları 
 
1311
Üçüncü Bölüm
 
 
KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRILAR NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
 
 
Birinci Kısım
 
 
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI VE İLGİLİ KARARLAR
 
 
I. YAYINLARLA İŞLENEN HAKSIZ FİİLLERDEN SORUMLULUK 
 
1333
A. Genel Olarak Basın Yayın Özgürlüğü ve Kişilik Haklarının İhlali 
 
1333
1. İfade ve Basın Yayın Özgürlüğü 
 
1333
2. İfade Özgürlüğü Kapsamında Korunmayan Düşünce Açıklamaları 
 
1339
3. Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Kişilik Haklarının Korunması 
 
1342
B. Basın Yayın Özgürlüğü Kapsamındaki Fiillerde Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
1344
1. Genel Olarak 
 
1344
2. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
1346
C. Yayın Yoluyla İşlenen Haksız Fiillerle İlgili Kararlar 
 
1348
1. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 
 
1348
2. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararları 
 
1373
İkinci Kısım
 
 
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN DİĞER HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE
 
 
HUKUKİ SORUMLULUK
 
 
I. HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ 
 
1385
A. Genel Olarak Hakaret Nedeniyle Kişilik Haklarının İhlali 
 
1385
B. İlgili Kararlar 
 
1387
1. Hakarete Dayalı Tazminat Davalarıyla İlgili Kararlar 
 
1387
2. Dava Dilekçesiyle veya İddia ve Savunma Maksadıyla Söylenen Sözlerle Hakaret Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1411
II. Mobbing Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1427
A. Kavram 
 
1427
B. Yargı Kararlarında Mobbing 
 
1431
C. Türk Hukukunda Mobbing 
 
1433
1. Anayasal Güvenceler 
 
1433
2. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Yönünden Mobbing 
 
1435
3. İş Hukuku Yönünden Mobbing 
 
1436
4. Mobbing ve Bireysel Başvuru Yolu 
 
1439
Mobbing İle İlgili Kararlar 
 
1441
1. Mobbingle İlgili Genel Nitelikli Kararlar 
 
1441
2. İş Hukukuyla İlgili Mobbing Kararları 
 
1441
III. HAKSIZ ŞİKAYET VE İFTİRA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI 
 
1442
A. Şikayet Hakkı ve Kötüye Kullanılması 
 
1442
B. Haksız Şikayet ve İftira İle İlgili Kararlar 
 
1445
IV. YALAN TANIKLIK İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
1459
A. Genel Olarak Yalan Tanıklık Yoluyla İşlenilen Haksız Fiiller 
 
1459
B. Yalan Tanıklıkla İlgili Kararlar 
 
1460
V. HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİYLE İLGİLİ KARARLAR 
 
1461
VI. ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASIYLA İLGİLİ KARARLAR 
 
1464
VII. TEHDİT SUÇUYLA İLGİLİ KARARLAR 
 
1466
VIII. HÜRRİYETİN KISITLANMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 
 
1469
IX. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ 
 
1470
X. KASTEN VEYA TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARIYLA VE SAĞLIĞI BOZAN HAKSIZ FİİLLERLE İLGİLİ KARARLAR 
 
1472
A. Yaşam ve Vücut Dokunulmazlığı Hakkına Yönelik Haksız Fiillerle İlgili Genel Açıklama 
 
1472
B. İlgili Kararlar 
 
1474
XI. DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
 
1477
XII. CİNSEL TACİZ, SALDIRI VEYA İSTİSMAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ 
 
1481
A. Genel Olarak 
 
1481
B. Yargıtay Kararları 
 
1482
XIII. EVLİLİKTE SADAKATSİZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ 
 
1488
XIV. HIRSIZLIK SUÇU NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ 
 
1493
Üçüncü Kısım
 
 
MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI VE İLGİLİ KARARLAR
 
 
I. KİŞİLERİN MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ HUKUKİ İŞLEMLER 
 
1497
A. Haksız Tahliye Nedeniyle Hukuki Sorumluluk 
 
1497
1. Sorumluluğun Yasal Temeli ve Mahiyeti 
 
1497
a. Yasal Düzenleme 
 
1497
b. Sorumluluğun Mahiyeti ve Zararın Kapsamı 
 
1497
2. İlgili Kararlar 
 
1498
B. Haksız Haciz ve İcra Takibi Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu 
 
1502
1. Tazminatın Yasal Dayanağı ve Kapsamı 
 
1502
a. Genel Olarak 
 
1502
b. Haksız İcra Takibi veya Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davaları 
 
1502
c. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası 
 
1504
2. Haksız İcra Takibi, Haczi ve İhtiyati Hacizle İlgili Kararlar 
 
1508
C. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Hukuki Sorumluluk 
 
1517
1. İhtiyati Tedbir Kurumu 
 
1517
a. İhtiyati Tedbire İlişkin Yasal Düzenleme 
 
1517
b. İhtiyati Tedbir Kararı ve Sona Ermesi 
 
1519
2. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası 
 
1521
3. Menfi Tespit Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat 
 
1526
a. Genel Olarak 
 
1526
b. Mahkemenin Tazminata Kendiliğinden Karar Vermesi 
 
1526
c. Mahkemenin Tazminata Karar Vermemesi 
 
1527
4. İstihkak Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat 
 
1527
Haksız İhtiyati Tedbir Tazminatı İle İlgili Kararlar 
 
1528
D. Muris Muvazaası (Miras Bırakanın Danışıklı İşlemi) Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1533
E. Yedieminin Hukuki Sorumluluğu 
 
1537
1. Sorumluluğun Esasları ve Hukuki Dayanağı 
 
1537
2. Yediemin Yol Açtığı Zararı Tazmin Yöntemi 
 
1539
a. Genel Mahkemelerde Tazminat Davası Açılması 
 
1539
b. İlamsız İcra Takibi ve İtirazın İptali Davası 
 
1539
c. İhtiyati Hacizde İcra Dairesinin Re’sen Tahsil Yetkisi 
 
1540
Yedieminin Sorumluluğu İle İlgili Kararlar 
 
1543
II. KİŞİLERİN MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ FİİLLER 
 
1546
A. Taşınmaza Haksız Elatma Nedeniyle Ecrimisil Davalarıyla İlgili Kararlar 
 
1546
B. Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Ecrimisil Davalarıyla İlgili Kararlar 
 
1546
1. Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
1546
2. Yargıtay Kararları 
 
1546
3. Komşu Taşınmazın Kullanımı veya İşletilmesinden Doğan Zararlar 
 
1546
4. Kasten veya Taksirle Mala Zarar Verme (Izrar) Eylemleri 
 
1546
a. Zirai Alana Hayvan Girmesi Nedeniyle Ürüne Zarar Verilmesi 
 
1546
b. Ekili Ürüne Haksız Eylemle Zarar Verilmesi 
 
1546
c. Taşınmazdaki Ağaçların Kesilmesi 
 
1546
d. Davacının Binasının Davalı Tarafından Yıkılması 
 
1546
e. Dere Yatağına Müdahale Nedeniyle Çiftliğin ve Arazinin Zarar Görmesi 
 
1546
Dördüncü Kısım
 
 
ÇEŞİTLİ KURUM VE MÜTEŞEBBİSLERİN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUK
 
 
I. BELEDİYE ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VERİLEN ZARARLAR 
 
1547
Usulsüz inşaat izni–ruhsatı nedeniyle sorumluluk 
 
1547
Fiber kablo döşenmesi sırasında verilen zarardan üstlenicinin sorumluluğu 
 
1547
Derenin Islahı veya Islah Edilmemesi Nedeniyle Doğan Zararlar 
 
1547
İSKİ ve ASKİ’nin Kanalizasyonu Yetersiz Yapması Nedeniyle Su Baskını Zararı 
 
1547
Yol Yapımından Doğan Zarar 
 
1547
Belediyenin Taşınmazını İşgal Edenin Tahliyesinden Doğan Zarar 
 
1547
Belediyenin Yaptırdığı Köprünün Yıkılması Sonucu Davacının Yaralanması 
 
1547
Belediyenin, Özel Kişiye Ait Taşınmazdan İzinsiz Malzeme Alması 
 
1547
Özel Suya Belediyenin El Atması 
 
1547
Yol Yapımında Uyarıcı Levha Konulmamasının Kazaya Neden Olması 
 
1547
İhale Belgesinde İmar Durumunun Belediyece Hatalı Gösterilmesi 
 
1547
Halk Otobüsünün Yaptığı Kazadan Belediyenin Sorumluluğu 
 
1547
Belediyenin Açık Bıraktığı Çukurdan Doğan Sorumluluğu – Yargı Yolu 
 
1547
Taşınmaza Hafriyat Dökülmesi 
 
1547
II. ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE HATTI İŞLETİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN ZARARLARDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK 
 
1547
A. Sorumlulukla İlgili Genel Açıklamalar 
 
1547
B. İlgili Kararlar 
 
1547
III. HAKSIZ EL KOYMA TEDBİRİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ 
 
1547
A. Açıklama 
 
1547
B. İlgili Kararlar 
 
1548
IV. BANKACILIK FAALİYETLERİ NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUK 
 
1548
A. Bankaların Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Kararlar 
 
1548
B. Bankanın Zarar Sorumlusuna Rücu Davaları İle İlgili Kararlar 
 
1548
C. Bankanın, Rehinli Aracı İade Etmeyen Yediemine Karşı Açtığı Davalar ve İlgili Kararlar 
 
1548
D. Haksız İcra Takibi Nedeniyle Banka Aleyhine Açılan Davalarla İlgili Kararlar 
 
1548
V. BAZI İŞ VE MESLEKLERİN İCRASI NEDENİYLE VERİLEN ZARARLAR 
 
1548
1. Havuz, Deniz, Gölette, vb. Boğulma Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1548
2. Yol – Köprü Yapımından Doğan Zararlar Nedeniyle Müteahhidin Sorumluluğu 
 
1548
3. Müteahhitlik Faaliyetinde Haksız Fiil Sorumluluğu 
 
1548
4. Araç Tamircisinin ve Servislerin Sorumluluğu 
 
1548
5. Kum veya Taş Ocağı İşletilmesinden Doğan Zarar 
 
1548
6. Kömür Ocağı İşletmesinin Komşu Araziye Zararı 
 
1548
7. Komşudaki Yangının Sirayeti Nedeniyle Uğranılan Zararlar 
 
1548
8. Doğalgaz Kaçağı, Fırın Patlaması– Firma ve Servisin Sorumluluğu 
 
1548
9. Baraj, Santral ve Kanal Yapımı – DSİ ve Müteahhittin Sorumluluğu 
 
1548
10. Depremde Yıkılan Binanın Yapımından Doğan Sorumluluk 
 
1548
11. Fabrika Faaliyetiyle Verilen Zarardan Sorumluluk 
 
1548
12. Müteahhidin Hafriyat ve Benzeri Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu 
 
1548
13. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk 
 
1548
14. Valilikçe Deprem Çadırı Kurularak Verilen Zarar 
 
1548
15. Kiralanan Malın Kötü Kullanılması 
 
1548
16. Taşınmaz İhalesinin İptali İçin Dava Açılması Nedeniyle İhale Bedelinin Geç Alınmasından Doğan Zarar 
 
1548
17. Sınav Sonuç Belgesinin Geç Teslimi, PTT’nin Sorumluluğu 
 
1548
18. Paydaşın Müşterek Araziyi Kiraya Vermesi 
 
1548
19. Boru Hattı Tesisi Nedeniyle Sorumluluk 
 
1548
20. BAZ İstasyonu Nedeniyle Sorumluluk 
 
1548
21. Yola Açılan Çukurun Kazaya Yol Açması Nedeniyle Sorumluluk 
 
1548
22. İnternet Cafe İşleticisinden, Komşu Ev Sahibinin Tazminat İstemi 
 
1548
23. Termik Santral Bacasından Yayılan Zararlı Atıklar Nedeniyle Sorumluluk 
 
1548
24. Doğalgaz Tesisi Sahibinin Sorumluluğu 
 
1548
25. Enerji Santralı (HES) İşletilmesi Nedeniyle Sorumluluk 
 
1548
26. Sahte Telefon Hattı Aboneliği Nedeniyle Şirket ve Bayinin Sorumluluğu 
 
1548
27. Vekalet Görevini İhmali Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1548
28. Güvenlik Şirketinin Sitede Hırsızlık Nedeniyle Sorumluluğu 
 
1548
Beşinci Kısım
 
 
KAMU MALLARINA HAKSIZ FİİLLERLE VERİLEN ZARARLARLA İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI
 
 
I. ÇEŞİTLİ KURUMLARA AİT KAMU MALLARINA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARIYLA İLGİLİ KARARLAR 
 
1549
1. Su Dağıtım Ağına Zarar Verilmesi 
 
1549
2. Sulama Kanalına Zarar Verilmesi – Kanaldan Ücretsiz Yararlanma 
 
1549
3. Telefon Kablosuna Zarar Verilmesi 
 
1549
4. Telefon Dolabına Araç ile Çarpılması 
 
1549
5. Petrol Boru Hattına Zarar Verilmesi 
 
1549
6. SİT Alanına Zarar Verilmesi 
 
1549
7. Maden Sahasından İzinsiz Kum vb. Malzeme Alınması 
 
1549
8. Fiber Optik Kablolara Biçerdöverle Zarar Verilmesi 
 
1549
9. Ameliyatta Kullanılmayan Malzemelerin Kullanılmış gibi Gösterilmesi 
 
1549
10. Karayoluna Verilen Zarar Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1549
11. Otoyol Korkuluklarına Çarpılarak Zarar Verilmesi 
 
1549
12. NATO Pol. Tesislerine (Nato Boru Hattına) Zarar Verilmesi 
 
1549
13. Maden Ruhsat Sahası Dışından Alınan Malzeme Bedelinin Tazmini 
 
1549
II. KAMU MALLARINA HAKSIZ YERE EL ATILMASI, YARARLANILMASI 
 
1549
A. Hazine Arazilerine İzinsiz El Atılması ve Yararlanılması 
 
1549
1. Devletin Hükmü Altındaki Araziden İzinsiz Kum – Çakıl Alınması 
 
1549
2. Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerden Yer Altı Suyu Çıkarılması 
 
1549
3. İzinsiz Taş Çıkartılması 
 
1549
4. Maden İşletilmesi Nedeniyle Verilen Zarar 
 
1549
B. Meraya ve Köy Taşınmazlarına Karşı Haksız Fiiller 
 
1549
C. Belediye ve KİT Taşınmazlarına Verilen Zararlar 
 
1549
1. Belediye Yoluna Müdahale Edilmesi Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
1549
2. Açıkta Depolanan Kömürlü – Çist Malzemenin İzinsiz Alınması 
 
1549
3. Yeraltı Su Borularına Ağır İş Makinasının Yoldan Geçmesi ile Zarar Verilmesi 
 
1549
4. Yabancı Bandralı Geminin Boğazda Rıhtıma Çarpması 
 
1549
5. Kaçak Kazı Yapılması – AYKOMA Yönetmeliği 
 
1549
D. Orman İdaresine Verilen Zararlarla İlgili Kararlar 
 
1549
1. Ormana ve Doğal Yaşama Verilen Zararlar 
 
1549
2. İzinsiz (Kaçak) Avlanma İle İlgili Kararlar 
 
1549
E. Kaçak Elektrik Kullanımı ve Abonelikle İlgili Kararlar 
 
1549
F. Kaçak Su Kullanılması ve Abonelikle İlgili Kararlar 
 
1549
III. İDAREYE VERİLEN ZARAR NEDENİYLE KUSURLU PERSONELE VE DİĞER KİŞİLERE KARŞI AÇILAN RÜCU VE TAZMİNAT DAVALARI 
 
1549
A. Devletin (İdarenin) Rücu Hakkı ve Hukuki Dayanağı 
 
1549
B. Kamu Zararının Tahsil Usulüyle İlgili Mevzuat 
 
1553
C. Rücuda Zamanaşımı ve Faiz 
 
1556
Devletin Memura ve Zarar Sorumlusuna Rücu Davalarıyla İlgili Kararlar 
 
1557
1. Belediye Başkanı veya Belediye Görevlilerine Karşı Rücu Davaları 
 
1557
Belediye aleyhine cezai şart ödetilmesine yol açılması nedeniyle rücu davası 
 
1557
Yıkım kararı alınmadan bina yıkılması nedeniyle görevliye rücu 
 
1557
İzinsiz İşçi Çalıştıran Belediye Başkanından Rücuan Tazminat İstemi 
 
1557
Belediye Personeline Ödenen Tazminatın Başkandan Rücuan İstenilmesi 
 
1557
Belediyeye Ait Zarar, Genel Bütçe Kapsamındaki İdarece Rücuen İstenilemez 
 
1557
2. Askerlik Hizmeti Nedeniyle Görevlilere Rücu Davaları 
 
1557
Kaza Nedeniyle Ödenen Tazminatın Sürücü Er ve Araç Komutanından İstenilmesi 
 
1557
3. Orman İdaresince Zarara Neden Olan Görevlilere Karşı Açılan Rücu Davaları 
 
1557
Orman yangını nedeniyle uğranan maddi zararın tazmini istemi 
 
1557
Kacak orman emvali kesilmesi nedeniyle failden tazminat istemi 
 
1557
İşçi sigorta prim bildirisinin verilmemesi nedeniyle ödenen idari cezanın rücuu 
 
1557
Sorumluluk Alanında Kaçak Kesime Yol Açan Orman Muhafaza Görevlisine Rücu Davası 
 
1557
Görevini İhmal İle Ormanda Usulsüz Ağaç Kesimine Yol Açan Görevliye Rücu Davası 
 
1557
4. Haksız Fiil Faili Üçüncü Kişi veya Mirasçılarına Karşı İdarece Açılan Rücu Davaları 
 
1557
Kazada ölenin eşine bağlanan emekli aylığı peşin değerinin E. Sandığı tarafından rücu yoluyla kaza failinden istenmesi 
 
1557
Kaza ve Zarara Neden Olan Failin Mirasçılarına Karşı Rücu Davası 
 
1557
Trafik Kazasında Yaralanan Memurun Tedavi Giderinin Rücuan Sürücüden İstenilmesi 
 
1557
5. Trafik Kazasına Neden Olan Görevliye Karşı İdarenin Rücu Davaları 
 
1557
Ambulansın Neden Olduğu Kaza Nedeniyle İdarenin, Sürücü Olan Memura Rücuu 
 
1557
Üniversite Servis Aracının Kazası Nedeniyle Memura Rücu Davası 
 
1557
İdarenin, Er Sürücünün Yaptığı Kaza Nedeniyle Rücu Davası, Hakkaniyet İndirimi 
 
1557
Trafik Kazası Nedeniyle İdarenin Memura Rücu Davası 
 
1557
6. Tedavi Kusuru Nedeniyle İdarenin Hekime Karşı Açtığı Rücu Davaları 
 
1557
Kusurlu ameliyat – Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvuru 
 
1557
Ortopedi ameliyatında sinir kesisi zararı nedeniyle rücu davası 
 
1557
Er’in Acil Serviste Ölümü Nedeniyle Kusurlu Hekime Rücu Davası 
 
1557
Üniversite Hastanesinde Kusurlu Ameliyat Nedeniyle Doktora Rücu Davası 
 
1557
7. Sağlık Hizmeti Nedeniyle Zarara Yol Açan Görevlilere Karşı Rücu Davaları 
 
1557
Araca Verdiği Zarar Nedeniyle Ambülans Şoföründen Tazminat İstemi 
 
1557
İdari Görevi Sırasında Verdiği Zararın Doktordan Rücuen İstenilmesi 
 
1557
Hemşireye Teslim Edilen İlaçların Kaybolmasından Doğan Zararın Rücuan İstenilmesi 
 
1557
Sahte Reçete Düzenlenmesi Nedeniyle Ödenen Bedelin Hemşireden İstenilmesi 
 
1557
8. PTT’nin, Kusuruyla Zarar Veren Görevliden Rücuen Tazminat İstemi 
 
1557
Zimmete Yol Açan Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu ve Tazminattan İndirim Oranı 
 
1557
9. Çeşitli Kurumların, Verdikleri Zarar Nedeniyle Görevlilere Karşı Rücu Davaları 
 
1557
MSB Saymanının Sahtecilikle Kuruma Verdiği Zararın Rücuen İstenilmesi 
 
1557
Ölen Hükümlünün Ailesine Ödenen Tazminatın Cezaevi Müdüründen İstenilmesi 
 
1557
Tazminat Davasını Takip Etmeyen Kurum Avukatına Rücu Davası 
 
1557
Sebep Oldukları Zararın İhale Komisyonu Üyelerinden İstenilmesi 
 
1557
Sürat Teknesiyle Ölüme Yol Açılması Nedeniyle İdarenin Hizmet Kusuru Gereği Ödediği Tazminatın Kusur Sorumlusundan Rücuen İstemesi 
 
1557
Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Nedeniyle Ödenen Tazminatın Memura Rücuu 
 
1557
Usulsüz Hakedişle Yapılan Fazla Ödemenin Tahsili İstemi 
 
1557
İdare Bütçesinden Haksız Yere Yapılan Harcamaların İlgili Bakandan Tahsili İstemi 
 
1557
Satın Alma Komisyonu Üyelerinin Fazla Fiyatla Alım Yapmaları Nedeniyle Rücu Davası 
 
1557
Döner Sermaye Saymanının Veznedar ve İlgili Memurun Eyleminden Sorumluluğu 
 
1557
Hak Edilenden Fazla Zirai Destek Ödemesi Nedeniyle Zararın Tazmin İstemi 
 
1557
Zimmete Yol Açan Denetim Görevlisine Karşı Rücu Davası 
 
1557
Malzeme Tesliminde Görevi İhmal Nedeniyle İdareye Verilen Zararın Tazmini 
 
1557
Usulsüz Ödenen Özel Hizmet Tazminatının, Kusurlu Tarım Bakanlığı Personelinden İstenilmesi 
 
1557
Karakolda Yaralanana Ödenen Tazminatın Failden Rücuen İstenilmesi 
 
1557
10. Rücu Davalarının Usul ve Esaslarıyla İlgili Kararlar 
 
1557
Zararın Oluşmasında İdarenin Eğitim Eksiği Nedeniyle Bölüşük Kusuru İndirim Sebebidir 
 
1557
Rücu İsteminde Faiz Başlangıç Tarihinin Tespiti 
 
1557
Rücuda Teselsül Olmayacağı ve Asıl Alacağa Faiz Eklenemeyeceği İlkeleri 
 
1557
Görevlinin Haksız Eyleminden Doğan Rücuda Zamanaşımı İçin BK’nın 60. Maddesi Uygulanır 
 
1557
Rücuda Teselsül Olmaması ve Tahsilde Tekerrüre Yol Açılmaması 
 
1557
İdare Kendi Kusuruyla Artırdığı Zarar Miktarını Rücuen İsteyemez 
 
1557
Şoför Olan Davalı Hakkında Hakkaniyet İndirimi Yapılması Yerinde Değil 
 
1557
Zarar Görene İleri Sürülebilecek Haksız Tahrik İndirimi Rücu Alacaklısına Karşı Da Sürülebilir 
 
1557
Rücu Kararında Her Müteselsil Sorumlunun Sorumluluk Miktarı Belirlenmelidir 
 
1557
Dördüncü Bölüm
 
 
TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREV, YETKİ VE DİĞER USUL HÜKÜMLERİ
 
 
I. MAHKEMELERİN GÖREV ALANIYLA İLGİLİ KURALLAR 
 
1559
A. Genel Mahkemelerin Görev Alanları 
 
1559
B. Özel Mahkemelerin Görevleri 
 
1560
C. Görev Kurallarının Hukuki Niteliği ve Görev İtirazı 
 
1562
D. Görev Uyuşmazlıklarıyla İlgili Kararlar 
 
1563
II. MAHKEMELERİN YARGI ÇEVRESİYLE İLGİLİ YETKİLERİ 
 
1564
A. Genel ve Özel Yetki Kuralları 
 
1564
B. Yetki Sözleşmesi 
 
1568
C. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki Kuralı 
 
1568
D. Yetki İtirazı ve Yetkisizlik Kararlarının Sonuçları 
 
1569
E. Yetki Uyuşmazlıklarıyla İlgili Kararlar 
 
1570
III. TAZMİNAT DAVALARINDA USUL KURALLARIYLA İLGİLİ KARARLAR 
 
1571
A. Yargı Yolu Uyuşmazlıklarıyla İlgili Kararlar 
 
1571
1. Yargı Yolu Görev Uyuşmazlığıyla İlgili Kararlar 
 
1571
2. Yargı Yolu Bakımından Görevsizlikle İlgili Kararlar 
 
1571
B. Takas – Mahsup Talebi İle İlgili Kararlar 
 
1571
C. Bilirkişilik Kurumu ile İlgili Kararlar 
 
1571
D. Taleple Bağlılık Kuralı (HMK 26; HUMK 74) 
 
1571
E. Usuli Kazanılmış Hak İle İlgili Kararlar 
 
1571
F. Kısmi ve Ek Dava İle İlgili Kararlar 
 
1571
G. Davanın Islahı – Dava Değerinin Artırılması 
 
1571
Ğ. Belirsiz Alacak Davası İle İlgili Kararlar 
 
1571
H. Birleştirilen Davalarda Yargılama ve Hüküm Kurma Usulü 
 
1571
I. Hukuki Dinlenilme Hakkı İle İlgili Kararlar 
 
1571
İ. Vekalet Ücreti İle ilgili Kararlar 
 
1571
J. Yargı Harç ve Giderleri 
 
1571
1. Harç ve Giderlerle İlgili Genel Bilgiler 
 
1571
2. Yargı Harçlarıyla İlgili Kararlar 
 
1573
Beşinci Bölüm
 
 
TAZMİNAT DAVALARINDA ADİL YARGILANMA HAKKI GÜVENCELERİ
 
 
I. ANAYASA VE AİHS’DE ADİL YARGILANMA HAKKININ USULİ GÜVENCELERİ 
 
1575
A. İlgili Mevzuat 
 
1575
B. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı ve Kapsamı 
 
1576
C. Adil Yargılanma Hakkının Güvenceleri 
 
1578
1. Kanunla Kurulmuş Bağımsız ve Tarafsız Mahkemede Yargılanma Hakkı 
 
1579
2. Mahkeme Hakkı 
 
1580
a. Genel Olarak Mahkeme Hakkı 
 
1580
b. Mahkemeye Erişim Hakkı 
 
1581
c. Karar Hakkı 
 
1584
d. Kararın İcrası Hakkı 
 
1584
3. Aleni Yargılanma Hakkı 
 
1585
a. Genel Olarak 
 
1585
b. Sözlü Yargılanma (Duruşma) Hakkı 
 
1586
c. Aleni Karar Hakkı 
 
1590
4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı 
 
1590
5. Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri 
 
1593
6. Masumiyet Karinesi (/nden Yararlanma Hakkı) 
 
1596
a. Genel Olarak Masumiyet Karinesi ve Kapsamı 
 
1596
b. Masumiyet Karinesinin iki Boyutu ve Koruma Alanı 
 
1599
c. Bağlantılı Bir hak; Lekelenmeme Hakkı ve Koruma Alanı 
 
1607
7. Gerekçeli Karar Hakkı 
 
1611
8. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 
 
1614
a. Tazminat Komisyonunun Yetkisi 
 
1614
b. Makul sürede Yargılanma Hakkı ve Kapsamı 
 
1618
II. HUKUK DAVALARINDA ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALLERİYLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ (BİREYSEL BAŞVURU) KARARLARI 
 
1624
A. Mahkemeye Erişim Hakkıyla İlgili Kararlar 
 
1624
ZİYNET BENLİ BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Tahkikat amacıyla verilen bozma kararından sonra yapılan ıslahın kabul edilmemesi nedeniyle mahkeme erişim hakkına yapılan müdahalenin kanuni temelinin bulunmadığı 
 
1624
AHMET ÖZGAN VE ŞULE ÖZGAN BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Usuli müktesep hak gerekçesiyle ek bilirkişi raporunun davacının talebi bakımından hükme esas alınmaması – ihlal 
 
1624
AHMET BAŞ BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Davalılar lehine ayrı ayrı ve davanın reddedilen kısmını aşar şekilde vekâlet ücretine hükmedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiası 
 
1624
ÇETİN AKBOĞA BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: İş kazası tazminatında ıslah edilen kısmın zamanaşımı nedeniyle reddinin mahkemeye erişim hakkını ihlal edildiği iddiası 
 
1624
İSMAİL AVCI BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Belirsiz alacak davasının menfaat (dava şartı) yokluğu nedeniyle reddinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiası 
 
1624
N. S. BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: İhale bedelinin yüzde onunun hazineye irat kaydedilmesi 
 
1624
ALİ SERT BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Tazminat davasının ıslah edilen kısmının zamanaşımı nedeniyle reddi 
 
1624
NEVRİYE SAĞIR VE SALİM SAĞIR BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Davanın reddedilen kısmı için yüksek miktarda vekalet ücretine hükmedilmesi 
 
1624
MUSTAFA COŞGUN BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Reddedilen kısım için hükmedilen vekalet ücreti miktarı ölçüsüz değil 
 
1624
HAKAN ATMACA BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Reddedilen kısım için hükmedilen vekalet ücreti miktarı ölçüsüz – ihlal var 
 
1624
MEHMET TEKİN BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Karar düzeltme isteminin reddi nedeniyle verilen para cezası – ihlal yok 
 
1624
BAHAR TEBER BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Talep konularından biri hakkında karar verilmemesi erişim hakkını ihlal eder 
 
1624
BUBO ÇELİK BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Süre tutum dilekçesiyle temyiz isteminin reddi, kanuni belirsizlik – ihlal 
 
1624
B. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi Hakkı İle İlgili Kararlar 
 
1624
MEHMET ALİ VE OSMAN NURİ DEMİRKAZIKSOY BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: kamulaştırmasız el atma davasında kararın uzun süre icra edilmemesi ve bedelin değer kaybına uğratıldığı iddiası 
 
1624
ADİL KIYANÇ VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Karara konu alacağın uzun süre ödenmemesi 
 
1624
NEJDET SAKAOĞLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Yargı kararının yerine getirilmemesi mahkemeye erişim hakkını ihlal eder 
 
1624
ŞENAL HAYLAZ BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: İşçi alacağına ilişkin mahkeme kararına konu alacağın belediyece ödenmemesi – ihlal 
 
1624
MUSTAFA DEMİRTAŞ BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Kamulaştırma tazminatı kararındaki bedelin ödenmemesi, mülkiyet ve erişim hakkı 
 
1624
C. Duruşmalı Yargılanma Hakkının İhlali İddiaları 
 
1624
ŞENER BERÇİN BAŞVURUSU 
 
1624
Özü: Danıştay denetiminde duruşma yapılmaması duruşma hakkını ihlal etmez 
 
1624
D. Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi İle İlgili Kararlar 
 
1625
FERDİ ÇETİNKAYA BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Güvenlik soruşturmasına ilişkin bilgi ve belgeler davacıya bildirilmeden davanın reddine karar verilmesi 
 
1625
SERTAN UFUK SEVİNER BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: İşe iade davasının, baskı altında istifa ettiğine ilişkin deliller incelenmeden ve gösterilen tanık dinletme talebi karşılanmadan karar verilmesi 
 
1625
YUNUS ACAR BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Başvuranın sunduğu belgeler incelenip tartışılmadan kollukça düzenlenen tutanağa üstünlük tanınarak trafik cezasına itirazın reddine karar verilmesi 
 
1625
TAYLAN ÖZGÜR TOR BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Askeri YİM yargılamasında dosyadaki bazı bilgilerin davacıya bildirilmemesi 
 
1625
BURAK LEVENT KAYA BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Askeri YİM Başsavcılığı düşüncesinin tebliğ edilmemesi–silahların eşitliği ilkesi 
 
1625
E. Gerekçeli karar hakkı ile ilgili kararlar 
 
1625
ALİ RIZA BİBER BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Gerçek ücretin tespiti davasının, başvurucunun delilleri tartışılmadan reddedilmesi 
 
1625
HATİCE ÖZTÜRK BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için sürekli işçi kadrosuna alınmama işleminin iptali davasında davacının iddialarının tartışılmaması 
 
1625
AYHAN UÇAR BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: İşe iade davasında iltisak olgusuna karşı başvuranın iddialarının tartışılmaması 
 
1625
MÜNÜR ATA BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Tarhiyatın kaldırılması davasında KDV oranıyla ilgili iddianın tartışılmaması 
 
1625
KADRİYE OKAY BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Zamanaşımı ile ilgili iddianın kararda tartışılmaması – ihlal 
 
1625
F. Masumiyet Karinesi Hakkındaki Kararlar 
 
1625
MUSTAFA DOĞAN BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesinin masumiyet karinesini ihlal ettiği iddiası hakkında 
 
1625
ERCAN ZORLU BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: ByLock tespitine dayalı karar verilmesinin ihlal oluşturduğu iddiası 
 
1625
M.S.K. BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Ceza davası kesinleşmeden disiplin yaptırımı uygulanması – ihlal yok 
 
1625
M.A. BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Hukuk mahkemesi kararındaki ifadeler masumiyet karinesini ihlal etmemektedir 
 
1625
O.T. BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: HAGB kararına rağmen hukuk mahkemesi kararında masumiyet karinesinin ihlali 
 
1625
İSMET KARABULUT (2) BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Cezaevi tutuklu bilgi formunda "aktif örgüt üyesi" nitelendirmesi – ihlal 
 
1625
NAZAN BOZKURT (3) BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: Tutuklunun nakil işleminin iptal istemini inceleyen mahkeme kararındaki ifadelerin masumiyet karinesini ihlal ettiği iddiası 
 
1625
MAZHAR DURAN BAŞVURUSU 
 
1625
Özü: İptal davasında HAGB kararı bağlamında kullanılan ifadelerin masumiyet karinesini ihlal ettiği iddiası 
 
1625
Kaynakça 
 
1627
Hasan Tahsin Gökcan'ın Mesleki Yayınları 
 
1637
Dizin 
 
1643
 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.590,80   
1.590,80   
2
795,40   
1.590,80   
3
530,27   
1.590,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.590,80   
1.590,80   
2
795,40   
1.590,80   
3
530,27   
1.590,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.590,80   
1.590,80   
2
795,40   
1.590,80   
3
530,27   
1.590,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.590,80   
1.590,80   
2
795,40   
1.590,80   
3
530,27   
1.590,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.590,80   
1.590,80   
2
795,40   
1.590,80   
3
530,27   
1.590,80   
Kapat