Kira Hukuku Davaları Hikmet Kanık

Yargıtay UygulamasındaKira Hukuku Davaları


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
2021-09
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050509540
Boyut
16x24
Baskı
1350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Sözleşme
- Uyarlama
- Alacak
- Tazminat
- Fesih ve Tahliye
Bedel Belirleme

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR 39

GİRİŞ 41

BÖLÜM I

KİRA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

VE KİRA MEVZUATI

I KİRA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 45

A GENEL OLARAK 45

B KİRACININ KORUNMASI İLKESİ 45

C KİRA HÜKÜMLERİNİN EMREDİCİLİĞİ İLKESİ 46

D KİRA HUKUKU İLE KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ 47

E- DÜRÜSTLÜK VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAMASI

İLKELERİNE AYKIRI DAVRANMAMA İLKESİ 50

II KİRA HUKUKU MEVZUATI VE GELİŞİMİ 56

A GENEL OLARAK 56

B KİRA MEVZUATI VE GELİŞİM SÜRECİ 57

C MEVZUATIN UYGULAMA SIRASI 58

D 818 SAYILI BORÇLAR KANUNUN DAN 6098 SAYILI TÜRK

BORÇLAR KANUNA GEÇİŞ (6101,6217 VE 7161 SAYILI

KANUNLARA GÖRE) 60

BÖLÜM II

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARDA DAVA

HAKKI –TARAF EHLİYETİ, GÖREV, YETKİ

ARABULUCULUK

I KİRAYA VERENİN TARAF OLMA EHLİYETİ 69

A KİRAYA VEREN, TEMSİLİ, İŞLEM EHLİYETİ VE DAVA HAKKI69

1 Genel Olarak 69

2 Kiraya Verenin İşlem Ehliyeti ve Temsili 73

a Asaleten İşlem Yapılması 73

b Temsilen İşlem 76

12

3 Birlikte Kiraya Verenlik 78

a Genel Olarak 78

b Birlikte Kiraya Verenlik Durumunun Sonuçları 80

aa Yükümlülükler Bakımından 80

bb Hakların Kullanımı Bakımından 81

cc Birlikte Kiraya Verme Halinde (Paydaş veya Ortakların)

Dava Hakkı 83

aaa Genel Olarak 83

bbb Paylı Mülkiyet Halinde Birlikte Kiraya Verenlik 83

ccc Elbirliği (İştirak) ile Mülkiyet Halinde Birlikte

Kiraya Verenlik 86

ddd Paylı ve Elbirliği Mülkiyetinde Sözleşme Tarafı

Olmayanların Durumu 89

eee Kira Sözleşmesinde Birlikte Kiraya Verenlerin

Dava Hakkı 90

aaaa Genel Olarak 90

bbbb Kira Sözleşmesinde Birlikte Kiraya

Verenlerin Sözleşmenin Feshi, Tahliye ve

Usul (İhtar Çekimi, Dava Açılması vs)

İşlemleri Bakımından Durumu 93

cccc Birlikte Kiraya Verenlerin Fesih ve Tahliye

Dışındaki (Alacak, Tespit, vs) Talepler

Bakımından Durumları 96

B MALİKİN DAVA HAKKI 98

C KİRALANANIN DEVRİ İLE YENİ MALİKİN DAVA HAKKI

(TBK M 310,M 351) 100

II KİRACILIKTA, TARAF OLMA EHLİYETİ VE DAVA HAKKI 103

A KİRACININ İŞLEM EHLİYETİ VE DAVA HAKKI 103

1 Genel Olarak 103

2 Kiracılık Ehliyeti 104

3 Sözleşmede Temsil 105

4 Birlikte Kiracının Kira Sözleşmesi ile Yükümlendiği Borçlar

Bakımından Durumu 105

a Birlikte Kiracılıkta Kira Bedelini Ödeme Borcu 105

b Birlikte Kiracılıkta Kiralananı Özenle Kullanma ve

Komşulara Saygı Gösterme Borcu 107

c Kira Sözleşmesinin Bitiminde Kiralananı Geri

Verme Borcu 108

5 Birlikte Kiracılıkta Taraf Ehliyeti ve Dava Hakkı 108

a Birlikte Kiracıların Kiralananı Teslim Alma ve Kira Süresince

Kullanıma Hazır Bulundurulmasına İlişkin Hakları 108

b Birlikte Kiracıların Kiralananın Ayıplı Olarak Teslim

Edilmesinden veya Sonradan Ayıplı Hale Gelmesinden

Doğan Haklarını Kullanmaları 109

c Birlikte Kiracıların Kiralanan Üzerindeki Kiracı Zilyetliğinin

Korunması Hükümlerinden Yararlanma Hakkı 111

13

B BİRLİKTE KİRACILIK HALİNDE FESİH VE TAHLİYE İLE USUL

(İHTAR ÇEKİMİ, DAVA AÇILMASI VS) İŞLEMLERİ 112

1 Genel Olarak 112

2 Eşlerin Birlikte Kiracılığı 113

C KİRACININ ÖLÜMÜ HALİNDE TARAF VE DAVA EHLİYETİ 115

D ADİ ORTAKLIĞIN KİRACILIĞI 117

III KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREV 133

A MÜLGA1086 SAYILI HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE

GÖREVLİ MAHKEME 133

1 SHM ‘nin Görevi 133

2 Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 134

3 İcra Mahkemelerinin Görevi 134

B 6100 SAYILI HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖREVLİ

MAHKEME 134

1 Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 134

2 Asliye Hukuk / Ticaret Mahkemelerinin Görevi 137

3 İcra Mahkemelerinin Görevi 138

4 Fuzuli İşgal (Kira sözleşmesinin bulunmadığı) Halinde Görev 138

5 Tahkim Usulü ile Görevli Mahkeme (3533 sayılı Umumi,

Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve

Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Hususi

İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındakiİhtilafların

Tahkim Yolu ile Halli hakkında Kanun) 139

IV KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 163

A- GENEL OLARAK 163

B- KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA

YETKİ 164

C- YETKİ SÖZLEŞMESİ 167

V GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI SONRASI YAPILACAK

İŞLEMLER 169

VI KİRALAMADAN DOĞAN DAVALARDA YARGILAMA USUL

VE İŞLEMLERİ 172

VII KİRA DAVALARINDA ARABULUCULUK 184

A- GENEL OLARAK 184

B- DAVA ŞARTI OLMAYAN (İHTİYARİ/GENEL)

ARABULUCULUK 185

C - DAVA ŞARTI OLAN (ZORUNLU) ARABULUCULUK 190

1 Genel Olarak 190

2 Uyuşmazlığın 6102 sayılı TTK m4 ve diğer kanunlarda

belirtilen “Ticari dava “ niteliğinde olması gerekir 192

3 Davanın konusu bir miktar paranın ödenmesine ilişkin olmalı 194

4 Dava konusu olan bir miktar paranın ödenmesi için yapılan talep,

bir alacak veya tazminat talebi olarak ileri sürülmelidir 194

D KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA

ARABULUCULUK 200

1 Kira Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İhtiyari

Arabuluculuk 200

14

2- Kira Sözleşmelerinden Doğan Ticari Dava Niteliğinde Olan

Hukuki Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Olan

Arabuluculuk 201

a Kira Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık Ticari Dava

olmalıdır 201

b Kira Sözleşmesinden doğan davada talep konusu

“ bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat

talepleri olmalıdır 207

E KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARDA KANUN

YOLU İNCELEMESİ 214

1 Kira Uyuşmazlıklarında İstinaf Yolu 214

2 Kira Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Temyiz Yolu 217

a Genel Olarak 217

b 20072016 Öncesi Döneme Ait Kararlar Bakımından

Durum 218

aa Temyiz İncelemesi 218

bb Karar Düzeltme 219

c 20072016 Tarihi Sonrası İstinaf mahkeme kararları ile

Yargıtay Bozma Kararı Sonrasında İlk Derece Mahkeme

Kararlarının Temyizi 220

aa Genel Olarak 220

bb Maddi hukuka ilişkin Temyiz sebepleri 221

cc Usul Hukukuna ilişkin temyiz sebepleri 221

dd Temyiz Süresi 222

ee Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Temyiz 224

BÖLÜM III

KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ, TÜRLERİ VE İSPATI

I GENEL OLARAK 231

II KİRA SÖZLEŞMESİ 231

A TANIM 231

B HUKUKİ NİTELİĞİ 235

1 Borç Sözleşmesidir 235

2 Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerdendir 236

3 Sürekli Borç İlişkisi Kuran Sözleşmelerdendir 236

4 Rızai Bir Sözleşmedir 237

5 İvazlı Bir Sözleşmedir 237

C KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖGELERİ 237

1 Genel Olarak 237

2 Kiralamanın konusu olan kiralanan 238

a Genel Olarak 238

b Kiralananın Kiracıya Teslimi ve Sözleşme Süresince

Bulundurma 239

15

3 Kira Bedeli 241

a Genel Olarak 241

b Kira Bedelinin Belirlenmesi 241

c Kira Bedelinin Kapsamı 243

d Kira Bedelinin Ödeme Zamanı 245

e Ödeme Yeri 246

f İndirim, Fesih veya Tahliye Halinde Ödenen Kiranın

İstirdatı 246

4 Tarafların karşılıklı anlaşması 246

5 Kira Sözleşmesinin Şekli (Geçerlilik ve İspat Olarak) 250

a Genel Olarak 250

b Kira Sözleşmesinin Varlığının İspatı 253

aa Genel Olarak 253

bb Yazılı Sözleşme (Belge (Senet)) İle İspat 256

aaa Kira İlişkisinin Varlığının İspatı 256

bbb Sözleşme Unsurları Bakımından Uyuşmazlık 262

ccc Sözleşme Tarafları Dışındaki Yazılı Sözleşmede

İmzası Olanlar Bakımından Sorumluluk 265

cc Sözlü Kira Sözleşmesinin ve Unsurlarının İspatı 268

aaa Sözleşmenin Varlığının İspatı 268

bbb Sözleşmenin Kabul Edilip Başlangıç ve Süresinde

Uyuşmazlık çıkması Halinde İspatı: 271

dd Sözleşme Bedelinin İspatı 273

ee Yazılı Delil Başlangıcı İle İspat 276

ff Kira Sözleşmesinin Sona Erdiğinin İspatı 277

6 Kira ve Adi Ortaklık Sözleşmesi 281

7 Kira Süresi 305

a Genel Olarak 305

b Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri 307

aa Genel Olarak 307

bb Genel Hükümlere Tabi olan Belirli Süreli Kira

Sözleşmelerinin Uzaması 308

aaa Genel Olarak 308

bbb Sözleşmede İhbar Şartı Bulunması Halinde 309

ccc Sözleşmede İhbar Şartı Bulunmadığında 311

cc Konut veya Çatılı iş yeri Kiralarında Belirli Süreli

Sözleşme 314

aaa Kiracı Bakımından 314

bbbKiraya Veren Bakımından 315

dd Belirli Süreli sözleşmede Kiracının Erken Tahliyesi

Bakımından Sonuçları 316

ee Kiraya Verenin Belirli süreli sözleşme sonunu

Beklemeden Haksız Olarak Kiracıyı Tahliye Etmesi

veya Kusuru ile Tahliyeye Sebebiyet Vermesi Hali 324

ff Belirli Süreli Ürün Kirası 334

aaa Sözleşmede ihbar şartının Bulunması Halinde 335

bbb Sözleşmede İhbar Şartı Bulunmadığında 335

16

c Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri 337

aa Belirsiz Süreli Genel Hükümlere Tabi Kiralar 337

bb Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 339

cc Belirsiz Süreli Ürün Kirası 340

D KİRA SÖZLEŞME TÜRLERİ 347

1 Genel Olarak 347

2 Kira Sözleşmesi Genel Hükümlerine Tabi Olan (Adi Kira)

Kiralar (TBK 299 vd) 348

3 Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri (TBK m339-356 vd) 350

a Genel Olarak 350

b Konut veya Çatılı İş Yeri Kavramları 351

aa Konut Niteliği 351

bb Çatılı İş Yeri 352

cc Üzerinde Bulunduğu Taşınmaz İle Bütünlüğü 355

c Kiralananın Taşınmaz Olması 358

d Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmaz 359

e Konut ve Çatılı İşyeri İle Birlikte Kiracıya Bırakılan Eşya 361

f Konut ve Çatılı İş Yeri kira Sözleşme Tarafları 362

g Kamu Kurumlarının Kira Sözleşme Tarafı (Kiracı /

kiraya veren) Olmaları 365

h Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı (TBK m 340) 371

ı Kullanma Giderleri (TBK m 341) 371

i Kiracının Güvence (Depozito) Vermesi (TBK m342) 373

aa TBK Öncesi Uygulama: 373

bb TBK m 342 ‘ye göre Kiracının Güvence (Depozito)

Yükümlülüğü 376

aaa Genel Olarak 376

bbb Güvence Parası ile Kıymetli Evrakın Muhafazası 379

ccc Güvencenin Bankadan Kiraya Verene Ödenmesi 379

ddd Güvencenin Kiracıya İadesi 380

eee Güvence Bedeli Üzerinde Tasarruf Hakkı 380

k Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kira Bedeli 381

aa Sözleşmenin Kuruluşunda (İlk Kira Yılı İçin) Kira

Belirleme 381

aaa Kira Bedelinde Stopaj 385

bbb Kira Bedelinde KDV 387

ccc Kiranın devamı sırasında kiraya veren değişimine

göre Stopaj veya KDV Değişimi 388

cc Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında,

kiracı aleyhine değişiklik yapılması Yasağı

(TBK m 343) 388

bb Kira Bedelinin Belirlenmesinde (Tespit) Yasal

Düzenlemeler 390

4 Ürün (Hasılat) Kirası (TBK m357-378) 393

a Genel Olarak 393

b Tanımı 396

c Ürün Kira Sözleşmelerine Uygulanacak Mevzuat 397

17

d Ürün (Hasılat) Kirasının Hukuki niteliği 398

e Ürün kirasının Şekli 400

aa Genel Olarak 400

bb Rödövans Sözleşmelerinde Şekil 401

e Ürün Kirasının Unsurları 406

aa Ürün Kirasının Konusunu (Kiralanan) Ürün Veren

Taşınır, Taşınmaz Mallar veya Haklar Oluşturur 406

bb Kiralanandan Yararlanma ve Kullanma Devri Belli

Bir Süre İçin Olmalı 409

cc Ürün Kirasında Kira Bedeli 410

dd Tarafların Anlaşması 412

ee Kiracının Kiralananı İşletme Yükümlülüğü

(TBK m364) 413

f Ürün Kirasında Tutanak Tutulması 414

g Ürün Kirasında Tarafların Hak ve Borçları 415

aa Genel Olarak 415

bb Kiraya verenin Borçları 415

aaa Genel Olarak 415

bbb Kiralananın Teslimi Borcu 415

ccc Kiralananı Kira Süresince Kullanıma Uygun

Halde Bulundurma Borcu 416

ddd Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 417

eee Kiraya verenin zapta karşı tekeffül Borcu 419

aaaa Sözleşmenin Kurulması Anında Mevcut

Olan Zapt 419

bbbb Sözleşmenin Kurulmasından Sonra

Meydana Gelen Zapt 420

fff Kiraya verenin Kiralananın Vergi ve

Mükellefiyetlerini Ödeme Borcu 421

ggg Kiraya verenin Esaslı Tamiratları Yapma Borcu 421

cc Kiracı Borçları 423

aaa Genel olarak 423

bbb Kiralananı İyi Bir Şekilde İşletme Borcu 423

ccc Kiralananın Bakım Borcu 424

ddd İhbar Borcu 425

eee Kira Bedelini Ödeme Borcu 426

ff Kiralananı Alt kira ve Kullanım hakkının Devir

Yasığına uyma Borcu (TBK m366) 429

h Ürün Kirasının Sona Ermesi 430

aa Genel Olarak 430

bb Belirli Süreli Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi

(TBK m,367) 431

cc Önemli Sebeplerden Dolayı (Olağanüstü) Sona Erme 433

dd Kiracının Ürün Kirasında Kiralananı Özenle Kullanma

ve Komşulara Saygı Gösterme Borçlarını Yerine

Getirmemesinden Dolayı Sona Erme 435

18

ee Belirsiz süreli Ürün Kirasında Fesih Bildirimi

(TBK m368) 436

ff Belirsiz Süreli Ürün Kirasının Çekilmez Olması

Nedeniyle Sona Ermesi 437

gg Kiracının Kira Bedeli ve Yan Giderleri ödememesi

(Temerrüdü) 437

hh Kiracının İflası 440

ıı Kiracının Ölümü 441

ı Ürün Kirasının Sona Ermesinin Sonuçları 441

aa Kiralananın Geri Verilmesi 441

bb Tutanağa Geçirilmiş Eşyanın İadesi 444

cc Ürün ve Yetişme Giderleri Talebi 445

dd Saman, Gübre ve Benzerleri 445

5 HAYVAN KİRASI (TBK m 376) 445

a Genel Olarak 445

b Sorumluluk (TBK m377) 446

c Sona Ermesi (TBK m378) 446

aa Belirli Süreli Hayvan kirasının Sona Ermesi 446

bb Belirsiz Süreli Hayvan Kirasının Sona Ermesi 447

6 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre yapılan kira sözleşmeleri 468

a Genel olarak 468

b Sözleşme Konusu Kiralananın (Kamu idaresinin kamu

hizmetine tahsisli malları ile özel hukuka tabi malları)

Mahiyeti 472

c 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmeleri

Bakımından Yargı Yolu 475

d Kiralamada 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki

usullerin uygulanması 476

e Kira Sözleşmesinin Kurulması 482

f 2886 Sayılı kanun Kapsamında Yapılan Kira

Sözleşmesinin Süresi 483

g Kiraya Veren İdarenin Sözleşme Yapma Yetki ve Ehliyeti 485

h 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmesinin

Şekli 488

I 2886 Sy Kanunda ki İhale Usul ve Yöntemine Aykırılık

Halinde Sözleşmelerin Durumu 490

İ Taşınmaz Kiraları Bakımından 2886 Sayılı Kanun ve

TBK m 349/II nin Uygulama Sorunu 492

k 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmesinin İfası

ve Sonlandırılması 499

aa Sözleşme Taraflarının Değişmesi 500

bb Sözleşme Süresinin Bitimi İle Sonlanma 502

cc Sözleşmenin Fesih İle Sona Erdirilmesi 510

dd 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmelerinde

Tahliye Davası 515

aaa Genel Olarak 515

19

bbb 2886 Sayılı DİK ‘nun 75/3-4 Maddesine Tabi

Olan Kurumlar 521

BÖLÜM IV

KİRA SÖZLEŞME TARAFLARININ HAK VE BORÇLARI

I GENEL OLARAK 547

II KİRAYA VERENİN BORÇLARI 550

A KİRALANANI KULLANIM AMACINA UYGUN TESLİM İLE

KİRA SÜRESİNCE KULLANIMA HAZIR BULUNDURMA

BORCU (TBK M301) 550

1 Kiralananın Kullanım Amacına Uygun Olarak Kiracıya Teslimi 550

a Genel Olarak 550

b Kiralananın Kararlaştırılan Tarihte Teslimi 551

c Kiralanan Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli

Olarak Teslim Edilmeli 553

d Kiralananın Teslim Yeri 555

e Kiralananın Hiç Teslim Edilmeme Durumu 556

aa Kusursuz İmkansızlık Hali 556

aaa Teslim Öncesi İmkansızlık Hali 556

bbb Kiralama Sırasında İfa Mümkün İken Sonradan

Kusursuz Olarak Hiç Teslim Edilememe Hali 557

bb Kiraya Verenin Kusuruna Dayalı Olarak Kiralananın

Hiç Teslim Edilmemesi 558

cc Kiraya Verenin Temerrüdünün Sonuçları 563

aaa Genel Olarak 563

bbb İfa için Uygun Süre Verilmesi 564

ccc Kiracının Hakları 565

f Kiralananın Eksik veya Ayıplı İfası 567

aa Kiralananın Önemli Ayıplı Olarak Tesliminin Teklifi 567

bb Kiralananın Önemli Ayıplı Hali ile Tesliminin Teklifi

Halinde Temerrüt Hükümlerinin Uygulanması 568

cc Kiralananın Önemli Ayıplı Olarak Teslim Alınması

Sonrasında Kiraya Verenin Sorumluluğu 569

dd Kiralananın Önemli Olmayan Ayıplarla Teslimi 570

2 Kira süresince Kiralananın Kiracının Kullanımına Hazır

Bulundurma Borcu 571

a Genel Olarak 571

b Kiralananın Teslimi Sonrası İfa İmkansızlığı 571

aa Teslim Sonrası Kusursuz İfa İmkansızlığı 571

aaa Genel Olarak 571

bbb Teslim Sonrası Kiralananın Kullanımında

Sürekli-Geçici Tam İmkansızlık 574

20

ccc Teslim Sonrası Kusursuz Kısmi İmkansızlık 576

bb Teslim Sonrası Kusura Bağlı (Ayıp Hali) İmkansızlık 578

c Kiralananın Teslimi Sonrası Aşırı İfa Güçlüğü 582

d Teslim borcunun anlaşma ile sınırlanamaması 584

B KİRAYA VERENİN VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE

KATLANMA BORCU 593

C YAN GİDERLERE KATLANMA BORCU 594

D KİRAYA VERENİN KİRALANANIN AYIPLARINDAN

SORUMLULUĞU 598

1 Genel Olarak 598

2 Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk 604

a Kiralananın Ayıplı Olmasından Dolayı Teslim Almaktan

Kaçınma 608

b Kiralanan Sonradan Ayıplı Hale Gelmesinden Doğan Hakları

kullanabilir 608

c Kiraya Verenin Kiralanın Teslimindeki Önemli Olmayan

Ayıplardan Sorumluluğu 609

3 Kiralananın Ayıplı Teslimi veya Sonradan Ayıplı Hale

Gelmesinden Sorumluluğu 609

a Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı; 613

b Ayıbın Kiracı Tarafından Giderimi 616

c Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını isteme Hakkı

(TBK m 307) 618

d Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme

Hakkı 622

e Kiracının Sözleşmeyi Fesih Hakkı 623

aa Kiralanandaki Ayıp Önemli Olmalı 625

bb Ayıbın Giderilmesi İçin Uygun Süre verilmeli 626

cc Ayıp Hali Verilen Uygun Sürede Giderilmemeli 627

dd Fesih Hakkının Kullanımı 629

f Kiracının Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı 630

g Ayıp Halinden Sorumlulukta Kiraya Verenin Hakları 634

4 Ayıp Sorumluluğunda Zamanaşımı 635

5 Kiraya Verenin Ayıptan Sorumlu Tutulmadığı Durumlar 638

a Kiracının Açık Ayıpları Kiraya Verene Bildirmediği

Durumlar 638

b Genel Hükümlere Tabi Kiralarda Giderimini Kanun veya

Sözleşme Gereği Kiracının Üstlendiği Ayıplar, 641

c Ayıbın Oluşumunda Kiracı veya Eylemlerinden Sorumlu

Olduğu Kişilerin Kusurunun Bulunması Halinde Kiraya

Verenin Sorumluluğuna Gidilmez 643

6 Ayıptan Sorumluluk İle Diğer Sorumluluk Hallerinin Yarışması 644

E KİRAYA VERENİN ZAPTTAN SORUMLULUĞU 664

1 Genel Olarak 664

2 Kiralanan Üzerinde Kiracı Haklarıyla Uyuşmayan Hak İleri

Sürülmüş Olmalı 665

3 İleri Sürülen Hak Kira Öncesinde Mevcut Olmalıdır 667

21

4 Kiracıya Karşı Yapılan Üstün Hak İddiasının Kiraya Verene

Bildirimi 667

III KİRACININ BORÇLARI 673

A KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU (TBK M313) 673

1 Genel Olarak 673

2 Kira Sözleşmesinin Bedel Unsurunun İlk Belirlenmesi 679

3 Kira Bedelinin Yıllara Göre Belirlenmesi 681

a Yenilenen Kira Dönemi veya Bir Yıldan Daha Uzun

Süreli Kira Sözleşmelerinde Miktarlı Olarak Belirleme 681

b Yenilenen Kira Dönemi veya Bir Yıldan Daha Uzun Süreli

Kira Sözleşmelerinde Oranlı Artış Belirleme 683

4 Kira Bedeli İle Benzer Kavramların İlişkisi 683

a Yan Gider 683

b Kullanma Gideri 684

c Vergi Yükümlülüğü İle Bu Kapsamda Brüt ve Net

Kira Bedeli 685

aa Genel Olarak 685

bb Stopaj 686

cc Kirada KDV Uygulaması 699

5 Kira Bedelinde Muvazaa 708

6 Kira Bedelinin Yabancı Para Cinsinden veya Yabancı Paraya

Endeksli Belirlenmesi 711

a Kira Sözleşmeleri Bakımından Döviz Cinsinden veya Dövize

Endeksli Olarak Kararlaştırma Yasağının İstisnaları 713

b Yabancı Para Cinsinden Olan veya Yabancı paraya Endeksli

Sözleşmelerin TL ‘na Dönüşümde İhtimaller 716

c Yeniden Belirlemede Damga Vergisi; 717

d Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olan Kira

Sözleşmeleriyle İlgili Bir Kısım İhtimaller 718

e Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kiralarda (TL)

dönüşümünden İki yıllık süre sonrasında artırım 721

aa Tarafların Mutabakatı Halinde 721

bb Tarafların Mutabakata varamamaları Halinde: 722

7 Kira Bedeli Ödeme Yeri 723

8 Ödeme Zamanı 731

B KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA SAYGI

GÖSTERME BORCU (TBK M316) 740

1 Genel Olarak 740

2 Kiralananı Özenle Kullanma Borcu 741

3 Komşulara Saygı Gösterme Borcu 744

4 Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme

Borcuna Aykırı Şekilde Kullanmanın Sonuçları 745

a Kiraya Verenin Kira Süresince Sessiz kalması 745

b Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Özensiz Kullanım ve

komşulara saygısızlık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi ve

Tahliye 747

22

aa Kiraya Verenin Kiracıya Süreli Yazılı Uyarıda

Bulunması Gereken Haller 747

bb Süre Vermeksizin Yazılı Bildirim ile Sözleşmenin

Derhal Feshi Gereken Durum 748

c Diğer Kira Sözleşmelerinde Fesih 749

d Özensiz (Münhasıran kötü) Kullanıma Bağlı Olarak Oluşan

Zararın Tazmini 750

C TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİNİ ÖDEME BORCU 752

D AYIPLARI KİRAYA VERENE BİLDİRME BORCU

(TBK M318) 754

E AYIPLARIN GİDERİLMESİNE VE KİRALANANIN

GÖSTERİLMESİNE KATLANMA BORCU 756

1 Ayıpların Giderilmesine Katlanma 757

2 Kiralananın Kiralamak veya Satın Almak İsteyen Kişiler

Tarafından Gezilip Görülmesi 758

3 Kira Bedelinin İndirilmesi ve Zararının Giderilmesine İlişkin

Haklar 758

F KİRALANANIN SÜRE SONUNDA GERİ VERME BORCU

(TBK M334) 759

1 Genel Olarak 759

2 Kiralananın Geri Verilmesinin Yerine Getirilme Usulü 761

3 Geri Vermenin Zamanı 762

4 Kiracının Geri Verme Yükümlülüğünü İhlal 762

5 Kiralananın geri verme yeri 763

6 Geri Vermede Kiraya Verenin Yükümlülükleri 763

a Kiralananı Geri Teslim Alma Yükümü 763

b Kiralananda Yapılan Yenilik, Değişiklikler ile Faydalı ve

Zorunlu Masrafların Kiracıya Ödeme Yükümlülüğü 764

7 Geri Vermenin (Teslim) İspatı 766

8 Geri Verme Sonrası Kiralananın Gözden Geçirilme İle Bildirim

Yükümlülüğü (TBK m335) 768

a Genel Olarak 768

b Kiralananın Durumunun Gözden Geçirilmesi 768

c Bildirimin Şekli ve İçeriği 769

d Bildirimde Bulunma Zamanı 769

aa Açık Ayıplarda 769

bb Gizli Ayıplarda 770

e Bildirimde Bulunmama Hali 770

9 Kiralananın Geri verilmesine Bağlı Alacak, Tazminat Talebi

İle Zamanaşımı 770

aa Kiraya Veren Bakımından 770

bb Kiracı Bakımından 777

G GÜVENCE (DEPOZİTO) PARASI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 777

23

BÖLÜM VI

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAZI ÖZEL

DURUMLAR

I KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

(TBK M320,M321) 779

A KİRAYA VEREN TARAFINDAN YAPILAN YENİLEME VE

DEĞİŞTİRME (TBK M320) 779

B KİRALANANDA YENİLEME VE DEĞİŞTİRME SIRASINDA

GEÇİCİ TAHLİYE (TBK M319, M320) 780

C KİRACI TARAFINDAN YAPILAN YENİLEME VE DEĞİŞTİRME

HARCAMALARI (TBK M321) 782

II KİRACI ALEYHİNE DÜZENLEME YASAĞI (TBK M346) 788

A GENEL OLARAK 788

B KİRACIYA KİRA BEDELİ VE YAN GİDER DIŞINDA BİR

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRME YASAĞI 788

C CEZAİ ŞART VE MUACCELİYET YASAĞI 789

1 Cezai Şart Yasağı 789

2 Muacceliyet Yasağı 790

III KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ (TBK M310) 790

A KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 792

1 Genel Olarak 792

2 Konut ve Çatılı İş Yeri Sözleşmeleri Bakımından Yeni Malikin

Durumu 794

IV KİRALANAN ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMA

(TBK M311) 796

V KİRALANANIN AİLE KONUTU OLMASI (TBK M349) 796

A GENEL OLARAK 798

B TAPU SİCİLİNE KİRA SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ USULÜ 798

C KİRA ŞERHİNİN SİCİLDEN TERKİNİ 799

D KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA ŞERHİN ETKİSİ: 801

E DİĞER TAŞINMAZLARI KONU EDİNEN KİRA

SÖZLEŞMELERİNDE ŞERHİN ETKİSİ 803

VII ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRİ (TBK M322) 809

A GENEL OLARAK 809

B ÜRÜN KİRASINDA ALT KİRA 811

C GENEL HÜKÜMLERE TABİ KİRALARDA ALT KİRA 811

D KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA ALT KİRA 812

E ALT KİRANIN ŞARTLARI VE SONUÇLARI 814

1 Asıl ve Alt Olmak Üzere En Az İki Kira Sözleşmesinin

Varlığı Gerekir 814

2 Her iki sözleşmede Kiralanan Aynı olmalıdır 814

3 Alt Kiranın yapılmasına Engel Bir Durum Olmamalı 815

a Genel Olarak 815

b Asıl sözleşmenin kiraya verenine zarar verecek bir

değişikliğe yol açmamalı 815

24

c Genel Hükümlere Tabi Kirada Asıl sözleşme İle Yasak

Getirilmemiş, konut ve Çatılı İş Yeri Kirasında Yazılı

Olarak İzin Verilmiş Olmalı 815

4 Alt Kira İlişkisinin Sonuçları 816

VIII SÖZLEŞMENİN (KİRACILIK İLİŞKİSİNİN) DEVRİ (TBK M 323) 822

A- GENEL OLARAK 822

IX KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI (TBK M336) 824

A GENEL OLARAK 824

B HAPİS HAKKININ KAPSAMI 825

C HAPİS HAKKININ KULLANILMASI 828

BÖLÜM VII

KİRA BELİRLEME (TESPİT) VE UYARLAMA DAVALARI

I KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ (TESPİTİ) DAVALARI 831

A TARİHSEL GELİŞİM 831

B KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİ

BELİRLENMESİ (6098 SAYILI TBK DÖNEMİ) 835

1 Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı

aleyhine değişiklik yapılması Yasağı (TBK m 343, 346) 835

2 Kira Bedelinin Belirlenmesinde (Tespit) Yasal Düzenlemeler 838

3 Sözleşmenin Kuruluşunda (İlk Kira Yılı İçin) Kira Belirleme 843

4 İlk (Yıl)Kira Dönemi Sonrası Yeni Kira Yılında Kira Bedelinin

Belirlenmesi 846

a Genel Olarak 846

b Kira Belirlenmesi için Kiralananın Konut veya Çatılı İş Yeri

Niteliğinde Olması Gerekir 847

c Kiranın İlk Yıl Sonrasındaki (4) Uzama (Yeni Kira Yılları

Bakımından) Yılı için Kiranın Belirlenmesi 849

aa Sözleşmede Gelecek Yıllar (Yeni Dönem) İçin Kira

Bedelinde Artış Yapılacağı ve Oranın (Miktarı)

Belirlenmiş Olması Hali 851

bb Sözleşmede tarafların belirlediği kira artış oranı bir

önceki yıl 12 aylık ortalama TÜFE oranından yüksek

ise bir önceki kira yılı ortalama 12 aylık TÜFE oranı

uygulanır 853

cc Sözleşmede Artış Yapılacağının Belirtilip Oran

Belirtilmediğinde bir önceki kira yılı ortalama 12 aylık

TÜFE değişim oranı kira tespitinde uygulanır 854

dd Sözleşmede belirlenen artış oranı bir önceki kira yılı

12 aylık ortalama TÜFE den daha düşük ise sözleşmede

kararlaştırılan artış oranı uygulanacağından bu orana göre

artırılarak kira tespiti yapılır 855

25

ee 01072012 tarihi sonrası (iş yeri kiralarından kiracısı

tacir özel hukuk veya kamu hukuku tüzelkişisi olanlar

için 01012019 Tarihi Sonrası) İçin Kira Sözleşmesinde

Artış ve Oranının Kararlaştırılmadığı Durum 857

5 5 (Beş) Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri İle 5 (Beş) Yıldan

Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Kiranın Belirlenmesi

(Hak ve Nesafet Dönemi) 858

6 Her Beşyıldan Sonraki Yeni Kira Dönemi Sonrasındaki Yeni

Kira Döneminde Belirleme 864

7 Yabancı Para (Dövizli) veya Yabancı Paraya Endeksli Kira

Sözleşmelerinde 13092018 Tarihi Sonrası Dönüşüm ve

Dönüştürülen “TL “ Üzerinden Kira Tespiti 865

a 13092018 Tarihli RG de yayınlanan 85 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca dövizli veya dövize

endeksli kiraların ülke parasına (TL) dönüşümü 865

b Ülke Parasına Dönüşen Kiranın 13102020 Tarihi

Sonrasındaki Yeni (uzayan) Kira Yılı İçin Artış ve oranı

Üzerinde Tarafların Mutabakatı Halinde 866

c Tarafların Artış ve Oranı Üzerinde Mutabakata

Varamamaları Halinde 866

8 Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kira

Belirlemesi 867

9 İş Yeri Kirasında Kiracının 6102 Sayılı TTK da Tacir olarak

sayılan kişiler İle Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tüzel Kişileri

Olan Sözleşmeler Bakımından Erteli (01072012-01012019)

Dönemde Kira Belirlenmesi (TBK m344 Düzenlemesinin

Uygulanmadığı dönem) 872

10 Mülga 818 Sayılı BK Döneminde Kira Tespiti Uygulaması 876

11 Kira Belirleme (Tespit) Davasında Usul Kuralları (TBK m345) 879

a Genel Olarak 879

b Mülga 818 sayılı BK Zamanında Kira Tespit Davasında

Usul 882

c TBK Sonrası Kira Belirlenmesi (Tespit) Davalarında Usul

Kuralları 886

aa Kira Belirlenmesi (Tespit) Davasının Tarafları 886

bb Kira Tespit Davası Usul ve Şartları 889

aaa Dava Açılma Zamanı: 889

bbb Davanın Açılma Zamanına Göre Verilen Kararın

Etki Zamanı: 890

aaaa Yeni Kira Döneminin Başlangıcından İtibaren

Bağlayıcı Olma Hali 891

aaaaa: Kira sözleşmesinde kira artış şartının

bulunmaması halinde davanın yeni kira

döneminin başından en az 30 gün öncesinde

dava açılması durumu 891

26

bbbbb Kira sözleşmesinde kira artış şartı olmadığında

kiraya veren tarafından yeni kira dönemi

başlangıcından en geç otuz gün önceki süre

içinde kiracıya kira artışı yapacağına ilişkin

yazılı bildirim yapılmış olması durumu 893

ccccc Sözleşmede yeni kira döneminde kira

bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

olması hali 894

ddddd Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kira

bedelinin tespitine ilişkin dava 896

bbbb Yeni Dönem Sonrası İçin Karar Verme 896

cc Kira Tespit Davası Açılmasında Hukuki Yarar 897

dd Kira Tespit Davalarında Kanun yolu İncelemesi 898

aaa HUMK Hükümlerinin Uygulandığı Kararlar 898

bbb 6100 sayılı HMK dönemi 898

aaaa İstinaf İncelemesi 898

bbbb Temyiz İncelemesi 899

ee Kira Tespit Davasına İlişkin Diğer Hususlar 899

ff Kira Belirleme (Tespit) Kararı ve Etkisi 910

gg Tespit (Belirleme) Davasında Verilen Kararın İfası 915

hh Kira Tespit Davalarında Yargılama Usulü, Harç,

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti 917

aaa Genel Olarak 917

bbb Yargılama Giderleri: 917

ccc Kira Tespit Davasında Harç 920

aaaa Başvurma Harcı 921

bbbb Karar ve İlam harcı 922

ddd Kira Belirleme (Tespit) Davasında Vekalet Ücreti 924

C UYARLAMA DAVALARI 929

1 Genel Olarak 929

2 TBK Öncesi Uyarlama 934

3 6098 Sayılı TBK Dönemi Uyarlama 940

a Genel Olarak 940

b Kira Uyarlama Davalarında Zorunlu Arabuluculuk 942

c Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama (TBK m 138) 943

aa Genel Olarak 943

bb Kira Sözleşmelerinde Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı

Uyarlama 944

d Uyarlama Hakkının Dava Dışı Kullanımı 945

e Uyarlamanın Dava Yolu ile Yapılması 945

f Uyarlama Davasına Hakim Olan İlkeler 950

aa Ahde Vefa İlkesi (Pacta Sund Servanda) 950

bb Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması

(Clausula Rebus Sic Stantibus) İlkesi 950

cc İşlem Temelinin Çökmesi İlkesi 951

g Kira Sözleşmesinde Uyarlama Davasının Şartları 952

27

aa Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve

öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum

sonradan ortaya çıkmış olmalıdır 954

bb Olağanüstü durum ve bu durum sebebiyle şartlarda

esaslı değişiklik meydana gelmesine uyarlama talep

edenin sebep olmaması gerekliliği 962

cc Olağanüstü durumun, sözleşmenin yapıldığı sırada

mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük

kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine

ağırlaştırmak suretiyle değiştirmiş olmalıdır 963

dd Borç ifa edilmemiş veya ihtirazı kayıtla ifa edilmiş

olmalı 965

h Uyarlama Kararı ve Sonuçları 966

aa Sözleşme Unsurlarının Uyarlanması 966

bb Sözleşmenin Feshi (Sona Erdirilmesi) 971

aaa Sözleşmeden Dönme 971

bbb Sözleşmenin Feshi 972

l Uyarlama Davalarında Hukuki Koruma Tedbirleri 974

aa Genel Olarak 974

bb İhtiyati Tedbir Kararı 976

cc Şartları 976

cc Teminat 977

dd Uyarlama Davalarında İhtiyati Tedbir 978

ı Uyarlama Davalarında Görev,Yetki Yargılama Giderleri,

Harç ve Vekalet Ücreti 980

BÖLÜM VIII

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, FESHİ

VE TAHLİYE DAVALARI

I GENEL OLARAK 993

II KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME USULLERİ 997

A TARAFLARIN RIZASI (İKALE) İLE SONA ERME 997

B MAHKEME KARARI (TAHLİYE /FESİH) İLE SONA ERME 998

C KİRALANANIN YOK OLMASI / ORTADAN KALKMASI 999

D KİRACININ SONRADAN HER HANGİ BİR SEBEPLE

KİRALANANIN MALİKİ OLMASI DURUMU, 999

E AŞIRI YARARLANMA (GABİN), HATA, HİLE VEYA TEHDİT

SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN TBK M39 ‘AGÖRE SÜRESİNDE

AÇILACAK DAVADA VERİLECEK İPTAL KARARI 999

F FESİH,DÖNME VE TAHLİYE 1000

1 Fesih 1000

2 Dönme 1003

3 İhtar, İhbar (Bildirim) 1005

28

4 Tahliye Davası 1005

5 Fesih ve Tahliyesi Gereken Kira Sözleşmesinin Varlığı 1009

6 Fesih ve Tahliye Davalarında Taraf Sıfatı, Dava Hakkı 1011

a Fesih ve Tahliye Davalarında Dava Hakkı 1011

aa Kiraya veren ve Kiracının Dava Hakkı İle Tahliye

Sebeplerinin Sınırlılığı 1011

aaa Tek ve Birlikte Kiraya Verenlik Halinde Dava

Hakkı 1011

bbb Temsilen Kiraya verenlik halinde dava hakkı 1014

b Malikin Fesih ve Tahliye Davasında Dava Hakkı 1015

aa Malikin kiraya veren olması durumu 1015

b Kiraya verenin malik olmadığı durum 1015

ccc Malikin Sözleşmede Vekille Temsili Halinde Dava

Hakkı 1017

dd Kiraya Veren Olmayan Malikin Paydaş Olması

(Paylı Mülkiyet) Durumu 1017

ee Elbirliği Mülkiyetinde Kiraya veren olmayan Ortağın

Durumu 1020

c Birlikte (Birden Çok) Kiraya Verenlik Halinde Durum 1021

d İntifa ve Sükna Hakkının Başkasına Ait olduğunda Durum 1021

e Yeni Malikin Dava Hakkı 1021

aa Yeni malikin önceki malikin taraf olduğu sözleşmeye

dayalı olarak dava hakkı 1022

bb Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Tahliye Davası

Açma hakkı 1023

cc Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası

Açma Hakkı 1024

dd Yeni Malikin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

Açma Hakkı 1024

ee Yeni Malikin Tahliye Taahüdü Nedeniyle Tahliye

Davası Açma Hakkı 1025

ff Paydaşın Diğer Payı Satın alması Hali 1025

hh Diğer Mülkiyeti Devir Hallerinde Durum 1026

ıı Önceki Kiraya Veren veya Malikin Dava

Hakkını Devri 1026

f Fesih ve Tahliye davalarında Pasif Taraf (Husumet) Ehliyeti 1027

aa Genel Olarak 1027

bb Birlikte Kiracılık Halinde Fesih ve Tahliye 1027

cc Kiracının, Sözleşmenin Paydaşlar Arasında Yapılması,

Davanın Devamı Sırasında Alt Kiraya Verilmesi, Devri,

Ölümü ve İflası Halinde Pasif Taraf Sıfatı 1029

dd Kiralananın Aile Konutu, Kiracıların Evli Eş Olması

Durumu 1032

g Tahliye Davalarında Islah 1041

h Tahliye Davalarında Yargılama Giderleri 1049

ı Tahliye Davalarında Harç 1050

i Tahliye Davalarında Vekalet Ücreti 1052

29

k Dava Açma Süresinin Süre Tutum İhtarıyla Uzaması

(TBK m353) 1068

l Fesih ve Tahliye Davalarına Özgü Diğer Usul Kuralları 1071

III ÖZEL KANUNLARDAKİ FESİH VE TAHLİYE NEDENLERİ 1074

A 2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN

TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN SÜRE BİTİMİNE

DAYANAN TAHLİYE 1074

1 Kiraya Verenin Sıfatına Göre Kapsam 1074

2 Kiralanan Bakımından Kapsam 1076

3 Sözleşme Usulü Bakımından 1076

4 Tahliye Usulü 1077

IV KİRA GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE FESİH VE TAHLİYE

NEDENLERİ 1089

A KİRACININ KİRALANANDAKİ ÖNEMLİ AYIP SEBEBİYLE

SÖZLEŞMEYİ FESHİ (TBK M305 VD) 1089

B TEMERRÜT NEDENİYLE FESİH VE TAHLİYE

(TBK M 315, İİKM 269/B-4) 1103

1 Genel Olarak 1103

2 Kiracıya Yazılı İhtar Tebliği 1105

a Yazılı İhtar Unsurları 1105

b İhtarda Bulunması Gerekli Ödeme Süreleri 1106

c Süre Hesabı 1107

d İhtarın Tebliği 1107

e İhtarname Şekli 1107

3 İhtara konu olan meblağın (kira bedeli ve yan giderin)

verilen sürede ödenmemiş olması 1109

4 Temerrüt Oluşturan Alacağın Kapsamı 1111

5 Dava Açma Hakkı 1113

a Kiraya Verenin Dava Açma Hakkı 1113

b Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı 1115

c Kiralananı Yeni İktisap Edenin Dava Hakkı 1116

6 Davalı Olma (Husumet) Hakkı (Sıfatı) 1116

7 Dava Açma Süresi 1118

8 Yazılı İhtara Rağmen Ödemenin Yapılmaması İle Fesih Bildirimi

Yapılmalıdır 1119

C KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA SAYGI

GÖSTERME BORCUNA AYKILIK NEDENİYLE FESİH

VE TAHLİYE (TBK M316) 1137

1 Genel Olarak 1137

2 Genel Hükümlere Tabi Kiralar ve Ürün Kirasında Özenle

kullanma ve komşulara saygı gösterme borcuna Aykırılık

Halinde Kiraya Verenin Fesih Hakkı (TBK m316/ 2, m364) 1139

3 Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Sözleşmeye Aykırılık

Halleri 1140

a İhtarı Gerektiren Akde Aykırılık Halleri (TBK m 316/2) 1140

b İhtar Gerektirmeyen Aykırılık (Açıktan Fena Kullanım)

Halleri(TBK m 316/ 3) 1142

30

4 Dava Hakkı 1143

5 Husumet (Pasif Taraf Ehliyeti) 1144

6 Dava Açma Süresi 1144

7 Dava Açma Şartları 1145

D KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE FESHİ 1165

a Genel Olarak 1165

b Belirli Süreli Sözleşmelerin Süre Bitimi Nedeniyle Fesih ve

Tahliyesi (TBK m 327, İİK m 272) 1166

aa Genel Hükümlere Tabi Sözleşmeler Bakımından Süre Bitimi

Nedeniyle Fesih ve Tahliye (TBK m 327, İİK m 272) 1166

aaa Sözleşme belirli süreli olarak yapılmış olmalıdır 1166

bbb Sözleşmedeki kararlaştırılan belirli sürenin sona ermiş

olması gerekir 1167

ccc Kiracı Süre Bittiği Halde Kullanım veya

Faydalanmaya, Kiraya Veren Kira Bedelini Tahsile

Devam Etmemelidir 1168

ddd Kiralananın kiraya verenin bilgisi ile veya onun karşı

koymaması üzerine kullanımının devamı halinde

belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür 1168

eee Belirsiz Süreli Sözleşme Haline Gelme 1171

fff Dava Açma Zamanı 1173

bb Belirli Süreli Ürün Kirasında Süre Bitimi ile Fesih ve

Tahliye (TBK m367) 1174

cc Belirli Süreli Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmesi 1175

dd 2886 sayılı Kanun kapsamında kalan taşınmazların Belirli

süreli Kiralanmaları (2886 sayılı kanunun 75 maddesi) 1176

c Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Fesih Bildirimi ve Tahliye

(TBK m 328-329) 1177

aa Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri

Bakımından Fesih ve Tahliye (TBK m 328, m329,m330) 1177

aaa Genel Olarak (TBK m328) 1177

bbb Belirsiz Süreli Taşınmaz veya Taşınır Yapı Kira

Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi ve Tahliye

(TBK m329) 1178

aaaa Fesih Dönemi 1179

bbbb Fesih Bildirim Süresi 1179

bb Belirsiz Süreli Ürün Kirasının Feshi (TBK m 368) 1182

cc Taşınır Kiralarının Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi

(TBK m 330) 1182

aaa Genel Olarak 1182

bbbKiraya Verenin Mesleki Faaliyeti Gereği Olarak

Kiraladığı Taşınırların Durumu (TBK m330/2) 1183

dd Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İş Yeri sözleşmelerinin

Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi (TBK m 347) 1183

E OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE FESİH VE TAHLİYE 1196

1 Önemli Sebeplerle Fesih (TBK m331) 1196

a Genel Olarak 1196

31

b Uygulama Koşulları 1199

c Fesih hakkının Kullanımının Sonuçları 1202

2 Kiracının İflası Halinde Fesih (TBK m332) 1206

a Genel Olarak 1206

b Kiracı hakkında iflas erteleme kararı verilmesi halinde

durum; 1207

3 Kiracının Ölümü Sebepli Fesih (TBK m 333) 1209

V KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ İLE

DAVA YOLU İLE SONA ERDİRİLMESİ 1210

A GENEL OLARAK 1210

B BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ YOLU İLE SONA

ERDİRİLMESİ 1214

1 2886 Sayılı Kanun Kapsamında Kiraya Verilen Konut ve Çatılı

İş Yerleri Bakımından 1214

2 Belirli Süreli Konut ve çatılı İş Yeri Kiraları Bakımından Süre

Bitimi ile Fesih ve Tahliye (TBK m347/1) 1215

a Kiracı Bakımından Belirli Süreli Kirada Fesih 1216

b Belirli Süreli Sözleşmelerde Süre Bitimi sebepli olarak

Kiraya Veren Bakımından Fesih 1219

aa Genel Olarak 1219

bb Sözleşmenin TBK 300 maddesine uygun

olarak yapılmış, belirli süreli konut veya çatılı iş yeri

kirası olmalıdır 1220

cc Sözleşme süresinin bitimi sonrası birer yıllık uzamalar

toplamının 10 yılı tamamlaması gerekir 1220

dd Kiralanan, niteliği itibariyle Türk Borçlar Kanununun

konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin hükümlere tabi

olmalıdır 1222

ee Fesih bildiriminin yazılı (Adi yazılı, iadeli taahhütlü

mektupla, telgrafla veya noter vasıtası ile) olarak

yapılması gerekir (TBK m348) 1222

ff Dava Hakkı 1223

gg Geçiş Dönemi (01072012-01072014/01072017) 1225

3 Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İş Yeri Kirasında Bildirim Yolu

İle Fesih 1227

a Kiraya Veren Bakımından Fesih 1227

b Kiracı Bakımından Fesih 1228

c Fesih bildirimi Yazılı Olarak Yapılmalıdır (TBK m348) 1229

4 Aile Konutu Niteliği Bulunan Kiralananın Feshi 1229

5 Kiracının ölmesi Durumu 1230

a Genel Olarak 1230

b Çatılı İş Yeri Kiraları Bakımından Kiracının ölümü

(TBK m356) 1231

c Konut Kirasında Kiracının Ölümü 1231

C KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA DAVA YOLU İLE

TAHLİYE 1234

32

1 Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları 1234

a Gereksinim (İhtiyaç) Nedeniyle Tahliye Davaları

(TBK m 350/1) 1235

aa Genel Olarak 1235

bb Dava Hakkı 1235

aaa Kiraya veren 1235

bbb Kiraya veren olmayan Malik 1235

ccc Kiralananın Paylı Mülkiyete Tabi Olması Hali 1235

ddd Kiralananın Elbirliği Mülkiyeti Konusu Olması

Hali 1236

eee Kiralananın Yeni Malike İntikalinde Dava Açma

Hakkı 1236

fff İntifa Hakkı Sahibinin Dava hakkı 1236

ggg Tüzel kişilerde Tahliye Davası Açma Hakkı 1237

cc Davalı Olma (Husumet) 1237

dd Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye 1237

aaa Kiraya verenin kendisinin konut gereksinimi

sebebiyle kullanma zorunluluğunun bulunması 1237

bbb Kiraya verenin, altsoyu, üstsoyu veya kanun

gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin

konut gereksinimi sebebiyle kullanma

zorunluluğunun bulunması 1239

ccc Kiraya verenin eşinin ve çocuklarının konut

gereksinimi 1239

ddd Kiralananın kısmen tahliyesi davaya konu olabilir 1240

eee İş Yeri Gereksinimi 1240

ff Gereksinim Halinin Dava Açılması Sırasında Bulunmalı,

Samimi ve Gerçek olmalıdır 1243

gg Taraf Teşkili İle Usuli Şartlar 1244

hh Dava Açma Süresi 1246

aaa Genel Olarak 1246

bbb Belirli Süreli Kiralarda Dava Açma Süresi 1246

ccc Belirsiz Süreli Kiralarda Dava Açma süresi 1247

ddd Dava Açma Süresinin Uzaması 1248

b Yeni Malikin Gereksinim Sebebiyle Dava Açma Hakkı

(TBK m 351) 1265

aa Genel Olarak 1265

bb Dava Hakkı 1267

cc Davalı Olma (Husumet) 1268

dd Yazılı Bildirim Şartı 1268

ee Gereksinim Sebebiyle Kiralananı Kullanma Zorunluluğu

Bulunmalı ve Bu Durum Kanıtlanmalıdır 1269

ff Kiracının Muvazaa İddiası 1270

gg Dava Açma Süresi 1270

c Kiralananın Yeniden İnşası veya İmarı Nedeniyle Tahliye

(TBK m 350/2) 1278

aa Genel Olarak 1278

33

bb Kiralanan taşınmazın yıkılıp yeniden inşası veya imar

amacıyla esaslı onarım, genişletilme ya da değiştirilme

olmalı 1279

cc Kiralanandaki yeniden inşa veya esaslı imarı sırasında

taşınmazın sözleşmedeki amaçlanan şekilde konut

veya iş yeri olarak kullanımı mümkün olmamalıdır 1280

dd Yeniden inşa yada imarı için sunulan projenin mevzuat

kapsamında kiralanana uygulanması mümkün olmalıdır1280

ee Dava Açma Süresi ve diğer usuli şartlar 1281

ff Dava Hakkı 1281

gg Davalı (Husumet) Olma 1282

hh Süre Uzaması (TBK m353) 1282

ıı Başkasına Kiralama Yasağı (Kiracının yeniden kiralama

hakkı) 1283

2 Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Tahliye Davaları 1289

a Yazılı Boşaltma (tahliye) Üstlenmesi (taahhüdü) nedeniyle

Tahliye (TBK m 352/1) 1289

aa Genel Olarak 1289

bb Üstlenme (Taahhüt) Kiralananın kiracıya teslimi sonrası

verilmiş olmalıdır 1289

cc Üstlenme (Taahhüt) Yazılı Olarak Kiracı veya Yetkili

Temsilcisi Tarafından Yapılmış Olmalıdır 1290

dd Üstlenmenin (taahhüdün) boşaltma tarihini içermesi

gerekir 1292

ee İmza İnkarı Yapılmayan Yazılı Taahhüdün Belge ve

Boşaltma Tarihlerinin Sonradan Tamamlanması 1293

ff Kiraya Verenin Hakları 1293

gg Dava Açma Süresi 1294

hh Dava Hakkı 1295

ıı Davalı Olma (husumet) 1296

b İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye (TBK m352/2) 1304

aa Genel Olarak 1304

bb Kiraya Verenin Muaccel Olan Kira Bedelini Ödememesi

Nedeniyle Kiracıya Aynı Kira Süresi İçinde İki Haklı

İhtar Yapılmış Olmalıdır 1305

cc İhtarların Haklı ve Yazılı Olması Gerekir 1307

dd Süre 1308

ee Dava Hakkı 1309

ff Davalı Olma (Husumet) 1310

c Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya

Beldede Konutunun Bulunması (TBK m352/son) 1313

aa Genel Olarak 1313

bb Şartları 1314

aaa Kiralananın ve kiracı ile birlikte yaşayan eşinin

sahip olduğu taşınmazın Konut niteliği ile kullanımı

söz konusu olmalıdır 1314

34

bbb Kiracının kendi veya birlikte yaşadığı (TMK m 197

uyarınca ayrı yaşamakta hakkının olmadığı

hallerde ) eşinin, sahibi olduğu oturmağa

elverişli konutunun bulunması gerekir 1314

ccc Kiralananla aynı belde veya ilçede

bulunması gerekir 1315

ddd Kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin sahip olduğu

taşınmazın Sosyal ve sağlık yönünden oturmaya

uygun bir konut olması gerekir 1315

ddd Sözleşmenin kurulması sırasında kiraya verence

bu durumun bilinmemesi gerekir 1316

cc Süre 1316

dd Dava Hakkı 1316

ee Davalı Olma Hakkı 1316

3 Yeniden kiralama Yasağı (TBK m355) 1318

a Genel Olarak 1318

D KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE KİRALANANIN

TAHLİYESİNİN SONUÇLARI 1319

1 Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu (TBK m 334) 1319

a Genel Olarak 1319

b Kiralananın Kiraya Verene Teslimi 1322

c Geri Teslim Yeri ve Zamanı 1323

d Geri Vermede Kiraya Veren 1324

e Geri Verme Yükümlülüklerine Aykırılık Nedeniyle

Kiracının Sorumlulukları 1324

aa Hor Kullanma Tazminatı 1325

bb Eski Hale Getirme Tazminatı 1327

2 Kiraya Verenin Faydalı ve Zorunlu Masraf Tazminat

Sorumluluğu 1328

3 Kiralananın Geç Teslime Bağlı Olarak Kararlaştırılan Ceza

Koşulu 1333

4 Fesih ve Tahliye Davasında Kiralananın Geri Verilme

Sonrasında Kiraya Verenin Kiralananı Gözden Geçirme

ve Bildirim Yükümlülüğü (TBK m 335) 1336

a Genel Olarak 1336

b Kiralananın Durumunun Gözden Geçirilmesi 1337

c Gözden Geçirmenin Zamanı 1337

d Yazılı Bildirim Zorunluluğu 1337

e Bildirim Zamanı 1337

aa Açık Eksiklik ve Ayıplarda 1337

bb Gizli Ayıplarda 1338

f Zamanında Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları 1338

5 Erken Tahliye (Haksız Fesih) Halinde Tazminat

(TBK m 325) (Makul süre tazminatı) 1340

a Genel Olarak 1340

b Kiraya Veren Talepleri Bakımından 1341

c Kiracı Talepleri Bakımından 1342

35

BÖLÜM IX

COVİD-19 SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE

ETKİSİ İLE KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN TAZMİNAT

VE ALACAK DAVALARI

I COVİD-19 SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 1349

A GENEL OLARAK 1349

B MÜCBİR SEBEP,BEKLENMEYEN HAL, OLAĞANÜSTÜ

DURUM VE SONUÇLARI 1353

1 Genel Olarak 1353

2 Sonuçları 1357

3 Sözleşmede Taraflarca Kararlaştırılan Şart Olarak

Mücbir Sebep 1358

a Genel Olarak 1358

b Mücbir Sebebin Olumlu Şart Olarak Kararlaştırılması 1359

c Olumsuz Şart Olarak Düzenleme 1361

d COVİD-19 Pandemisi Bakımından Sözleşme Hükümlerinin

Değerlendirilmesi 1362

C MÜCBİR SEBEP OLARAK COVİD-19 PANDEMİSİNİN KİRA

SÖZLEŞMESİNDE TAM VEYA KISMİ İMKANSIZLIK

OLUŞTURMASI (TBK M136, M137) 1363

1 Mücbir Sebebin (Pandeminin) Tam İmkansızlık Oluşturması

(TBK m136) 1363

2 Geçici (Askıda Olma) İmkansızlık 1365

D MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE KİRALANANIN

KULLANILAMAMASI (TBK M324) 1367

E KİRA SÖZLEŞMESİNİN MÜCBİR SEBEB (SALGIN

HASTALIK) NEDENİYLE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜNE DAYALI

UYARLANMASI (TBK M 138) 1368

1 Genel Olarak 1368

2 Uyarlamada İlkeler 1368

a Sözleşmeye Bağlılık (Ahde Vefa -Pacta Sund Servanda

İlkesi) 1368

b İşlem Temelinin Çökmesi 1369

c Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi

(clausula rebus sic stantibus) 1369

3 Uyarlama Şartları 1371

a Sözleşmede Uyarlama Konusunda Bir Hükmün

Bulunması 1371

b Kuruluş Sonrası Şartlarda Aleyhe Esaslı Değişiklik 1372

c Kuruluş Sırasında Öngörülememe Şartı 1373

d Edimler Arası Dengede Aşırı Bozulma Nedeniyle

Katlanmazlık Oluşturmalı 1373

e Aşırı İfa Güçlüğü ile Olağanüstü Durum Arasında Uygun

İlliyet Bağı Olmalı 1374

36

f Aşırı ifa güçlüğü doğuran sebeplerin ortaya çıkmasında

borçlu kusuru bulunmamalıdır 1375

g Borçlunun Edimini İfa Etmemiş veya İhtirazı Kayıtla İfa

Etmiş Olması Gerekir 1375

4 Kira Sözleşmelerinde Uyarlama Usulü 1377

5 Uyarlamada Geçici Hukuki Koruma (İhtiyati Tedbir) 1381

F COVID-19 SALGINI VE OLAĞANÜSTÜ FESİH (TBK M331) 1395

1 Genel Olarak 1395

2 Şartları 1395

a Taraflar arasında Kira sözleşmesi bulunmalı 1395

b Kira ilişkisinin devamını taraf bakımından çekilmez hale

getiren önemli sebep olması gerekir 1395

c Fesih Bildirimi yapılmalıdır 1396

3 Olağanüstü Feshin Sonuçları 1396

G COVİD-19 SALGININ ETKİSİNİN AZALTILMASI AMACIYLA

YAPILAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 1397

1 İş Yeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01032020-30062020

Arası Kiraların Fesih ve Tahliye Sebebi Oluşturmaması

(7226 sayılı Kanunun Geçici 2 Maddesi) 1397

2 Cumhurbaşkanlığının 2279 sayılı Kararı 1398

3 25032020 kabul 26032020 RG de yayın tarihli 7226 sayılı

kanun (Geçici 1 Maddesi) ile Sürelerde yapılan düzenlemeler 1398

4 İşyeri Kira bedelindeki Stopaj ve KDV Oranlarında İndirim 1401

II KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK VE TAZMİNAT

DAVALARI 1402

A GENEL OLARAK 1402

B KİRAYA VERENİN KİRA SÖZLEŞMESİ SEBEPLİ OLARAK

AÇABİLECEĞİ ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI 1403

1 Kira Alacağı Davaları 1403

a Genel Olarak 1403

b Kira Alacağı ile Stopaj ve KDV 1407

c Ödeme Zamanı 1409

d Ödeme Yeri 1411

e Kira Alacağı Tahsilatında Makbuz Düzenlenmesi 1413

f Kira Parasında Yapılabilecek Artış, İndirim ve Mahsuplar 1414

aa Artışlı Talep 1414

bb Kiralanana yapılan zorunlu ve Faydalı Masrafların

Mahsubu 1415

g Kısmi ve Belirsiz Alacak Davası 1416

h Kira Sözleşmesinden Doğan Alacak Davalarında

Arabuluculuk 1418

aa İhtiyari Arabuluculuk 1418

bb Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk 1420

ı Alacak Davasında Davalı Kiracının Savunmaları 1422

i Dava Hakkı 1426

k Kira Alacağında Pasif Husumet 1428

l Kira Alacağında Zamanaşımı 1430

37

2 Kira Sözleşmesinde Kefalet ve Kefilin Sorumluluğundan

Doğan Dava 1448

a Genel Olarak 1448

b Kefaletin Koşulları, Süresi ve Sorumluluğun Kapsamı 1450

aa Kefaletin Şartları 1450

bb Kefaletin Süresi 1452

cc Kefaletin Kapsamı 1454

dd Zamanaşımı 1455

3 Kiralananın Süresinden Önce Erken Tahliyesi Halinde Kiraya

Verenin Tazminat Hakkı (Makul Süre Tazminatı -

TBK m 325) 1466

a Genel Olarak 1466

b Makul süre 1466

c Tazminat Kapsamı 1470

4 Hor kullanma Tazminatı 1480

a Genel Olarak 1480

b Bildirim Süresi 1481

c Taraflar 1482

d Hor kullanmanın İspatı 1483

e Alacağın Muaccel Olduğu Tarih ve Faiz Başlangıç Tarihi 1485

f Hor kullanma halinde tazminat hesaplama usulü 1486

g Zamanaşımı 1488

5 Eski Hale Getirme Tazminatı 1495

a Genel Olarak 1495

b Bildirim Süresi 1497

c Tazminat Kapsamı 1498

C KİRACININ AÇABİLECEĞİ ALACAK VE TAZMİNAT

DAVALARI 1504

1 Kiralananı İyileştirme Bedeli Alacağı Davası (TBK m321) 1504

2 Kiracının Faydalı ve Zorunlu Masraflara İlişkin Tazminat

Davası 1507

a Genel Olarak 1507

b Sözleşme İle Düzenleme 1508

c Kiracı Tarafından Kiralanana Yapılan Masraflar 1509

aa Zorunlu Masraf 1509

bb Faydalı masraf 1510

cc Lüks masraflar 1511

dd Sökülebilir imalat 1511

ee Kullanmakla tükenen şeyler 1512

ff Tezyinat ve Süslemeler 1512

gg Kiralananın Tahliye Edilmiş Olması 1513

hh Faydalı ve Zorunlu Masrafların Geri Verilmesi

Talebinin Hukuki Mahiyeti (Vekaletsiz İşgörme ve

Sebepsiz Zenginleşme) 1514

aaa Genel Olarak 1514

bbb Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Talep 1515

ccc Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Talep 1518

38

ıı Zamanaşımı 1520

3 Güvence / Depozito Bedeli Alacağı Davası 1528

a Genel Olarak 1528

b TBK Döneminde Uygulama 1529

c Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında TBK Öncesi Depozito

/Güvence Uygulaması 1530

4 Yeniden Kiralama Yasağından Doğan Tazminat Davası

(TBK m355) 1538

a Genel Olarak 1538

b Koşulları 1539

5 Erken Fesih/Tahliye nedeniyle Kiracının Açabileceği Davalar 1544

a Genel Olarak 1544

b İstirdat Davası 1545

c Kâr Yoksunluğuna Dayalı Tazminat Talebi 1546

6 Kiracılık Sıfatının Tespiti Davası 1549

7 Ayıba Dayalı Tazminat Davası (Kiralananın Sözleşmede

Amaçlanan Kullanıma Uygun Teslim Edilmeme,

Bulundurmama Yükümlülüğüne Aykırılık) 1554

a Kiracının kiralananın kullanıma elverişli olarak tesliminin

gerçekleştirilmemesi halinde tazminat talebi 1559

b Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk

(TBKm305 vd) 1560

8 Zapttan Doğan Tazminat Davası 1560

D CEZA KOŞULU TALEPLİ DAVALAR 1567

1 Genel Olarak 1567

2 Kira Sözleşmelerinde Ceza Koşulu 1568

3 Gecikme Cezası-Ceza Koşulu 1570

E İCRA İNKAR TAZMİNATI 1580

F ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARINDA YARGILAMA

USULÜ İLE VEKALET ÜCRETİ, HARÇ VE YARGILAMA

GİDERİ 1585

1 Görev 1585

2 Yetki 1590

3 Yargılama Usulü 1591

4 Vekalet Ücreti 1593

5 Harçlar 1594

a Genel Olarak 1594

b Harçtan Muaf Olan Kurum ve Kişiler 1595

6 Alacak ve Tazminat Davalarında Yargılama Giderleri 1597

KAYNAKÇA 1603

KAVRAM DİZİNİ 160

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
   
   
Kapat