%1
Kira Hukuku Davaları Hikmet Kanık

Yargıtay UygulamasındaKira Hukuku Davaları


Basım Tarihi
2023-12
Sayfa Sayısı
1751
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050517354
Boyut
16x24
Baskı
4Hikmet KANIK ( Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER

BASKIYA ÖNSÖZ.7

İÇİNDEKİLER.11

KISALTMALAR45

BİRİNCİ BÖLÜM

KİRA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ VE KİRA MEVZUATI

KİRA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ47

GENEL OLARAK.47

KİRACININ KORUNMASI İLKESİ .47

KİRA HÜKÜMLERİNİN EMREDİCİLİĞİ İLKESİ.48

KİRA HUKUKU İLE KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ50

DÜRÜSTLÜK VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAMASI

İLKELERİNE AYKIRI DAVRANMAMA İLKESİ .52

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .54

KİRA HUKUKU MEVZUATI VE GELİŞİMİ.58

GENEL OLARAK.58

KİRA MEVZUATI VE GELİŞİM SÜRECİ 59

MEVZUATIN UYGULAMA SIRASI.60

818 SAYILI BORÇLAR KANUNUN DAN 6098 SAYILI TÜRK

BORÇLAR KANUNA GEÇİŞ (6101, 6217 VE 7161 SAYILI

KANUNLAR)62

COVİD-19 SALGININ ETKİSİNİN AZALTILMASI AMACIYLA

YAPILAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ66

İş Yeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01.03.2020-30.06.2020

Arası Kiraların Fesih Ve Tahliye Sebebi Oluşturmaması

(7226 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi)66

Cumhurbaşkanlığının 2279 sayılı Kararı66

25.03.2020 Kabul 26.03.2020 RG de Yayın Tarihli 7226 Sayılı

Kanun (Geçici 1. Maddesi) İle Sürelerde Yapılan Düzenlemeler .66

İşyeri Kira bedelindeki Stopaj ve KDV Oranlarındaki

Değişiklikler69

TBK ‘DA KİRA TESPİTİNE / BELİRLEMESİNE İLİŞKİN

DEĞİŞİKLİKLER .70

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .71

İKİNCİ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA DAVA

HAKKI –TARAF EHLİYETİ, GÖREV, YETKİ VE ARABULUCULUK

KİRAYA VEREN TARAF OLMA EHLİYETİ73

KİRAYA VEREN, TEMSİLİ, İŞLEM EHLİYETİ VE DAVA

HAKKI.73

Genel Olarak .73

Kiraya Verenin İşlem Ehliyeti ve Temsili77

Asaleten İşlem Yapılması 77

Temsilen İşlem.80

Birlikte Kiraya Verenlik83

Genel Olarak 83

Birlikte Kiraya Verenlik Durumunun Sonuçları85

Yükümlülükler Bakımından.85

Hakların Kullanımı Bakımından86

Birlikte Kiraya Verme Halinde (Paydaş Veya

Ortakların) Dava Hakkı 88

aaa. Genel Olarak .88

bbb. Paylı Mülkiyet Halinde Birlikte Kiraya Verenlik 89

ccc. Elbirliği (İştirak) ile Mülkiyet Halinde Birlikte

Kiraya Verenlik.91

ddd. Paylı ve Elbirliği Mülkiyetinde Sözleşme Tarafı

Olmayanların Durumu 94

eee. Kira Sözleşmesinde Birlikte Kiraya Verenlerin

Dava Hakkı96

aaaa. Genel Olarak .96

bbbb. Kira Sözleşmesinde Birlikte Kiraya

Verenlerin Sözleşmenin Feshi, Tahliye

ve Usul (İhtar Çekimi, Dava Açılması

vs.) İşlemleri Bakımından Durumu .98

cccc. Birlikte Kiraya Verenlerin Fesih ve

Tahliye Dışındaki (Alacak, Tespit, vs)

Talepler Bakımından Durumları101

MALİKİN DAVA HAKKI103

KİRALANANIN DEVRİ İLE YENİ MALİKİN DAVA HAKKI

(TBK m. 310, m. 351)105

KİRACILIKTA, TARAF OLMA EHLİYETİ, TEMSİL VE DAVA

HAKKI 109

KİRACININ İŞLEM EHLİYETİ VE DAVA HAKKI.109

Genel Olarak .109

Kiracılık Ehliyeti.109

Sözleşmede Temsil110

Birlikte Kiracının Kira Sözleşmesi ile Yükümlendiği Borçlar

Bakımından Durumu.112

Birlikte Kiracılıkta Kira Bedelini Ödeme Borcu.112

Birlikte Kiracılıkta Kiralananı Özenle Kullanma Ve

Komşulara Saygı Gösterme Borcu 113

Kira Sözleşmesinin Bitiminde Kiralananı Geri Verme Borcu114

Birlikte Kiracılıkta Taraf Ehliyeti ve Dava Hakkı .115

Birlikte Kiracıların Kiralananı Teslim Alma Ve Kira

Süresince Kullanıma Hazır Bulundurulmasına İlişkin

Hakları115

Birlikte Kiracıların Kiralananın Ayıplı Olarak Teslim

Edilmesinden Veya Sonradan Ayıplı Hale Gelmesinden

Doğan Haklarını Kullanmaları.116

Birlikte Kiracıların Kiralanan Üzerindeki Kiracı

Zilyetliğinin Korunması Hükümlerinden Yararlanma Hakkı.117

BİRLİKTE KİRACILIK HALİNDE FESİH VE TAHLİYE İLE

USUL (İHTAR ÇEKİMİ, DAVA AÇILMASI VS.) İŞLEMLERİ118

Genel Olarak118

Eşlerin Birlikte Kiracılığı120

KİRACININ ÖLÜMÜ HALİNDE TARAF VE DAVA EHLİYETİ 122

ADİ ORTAKLIĞIN KİRACILIĞI123

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .125

III. KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREV.139

MÜLGA 1086 SAYILI HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE

GÖREVLİ MAHKEME 140

SHM ‘nin Görevi.140

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 140

İcra Mahkemelerinin Görevi.141

6100 SAYILI HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖREVLİ

MAHKEME .141

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi141

Asliye Hukuk / Ticaret Mahkemelerinin Görevi145

İcra Mahkemelerinin Görevi.146

Fuzuli İşgal (Kira sözleşmesinin bulunmadığı) Halinde Görev.147

Tahkim Usulü ile Görevli Mahkeme (3533 sayılı Umumi,

Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler

veBelediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Hususi

İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındakiİhtilafların

Tahkim Yolu ile Halli hakkında Kanun)147

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .151

KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ.169

GENEL OLARAK.169

KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA

YETKİ171

YETKİ SÖZLEŞMESİ 174

GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI SONRASI YAPILACAK

İŞLEMLER .176

KİRALAMADAN DOĞAN DAVALARDA YARGILAMA USUL VE

İŞLEMLERİ180

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .181

VII. KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK192

GENEL OLARAK ARABULUCULUK192

Dava Şartı Olmayan (İhtiyari / Genel) Arabuluculuk 197

Dava Şartı Olan (zorunlu) Arabuluculuk202

Genel Olarak 202

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk .204

Uyuşmazlığın 6102 sayılı TTK m.4 ve diğer

kanunlarda belirtilen “Ticari dava “ niteliğinde olmalı .204

Davanın konusu bir miktar paranın ödenmesine ilişkin

olmalı 206

Dava konusu olan bir miktar paranın ödenmesi için

yapılan talep, bir alacak veya tazminat talebi olarak

ileri sürülmeli206

KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK 208

Genel Olarak .208

Kira İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklarda İhtiyari Arabuluculuk

Dönemi (22.06.2013 ilâ 01.01.2019 tarihleri Arası dönem)209

Kira İlişkisinden Doğan Nispi Ticari Dava niteliğinde Olup

Konusu Bir Miktar Para Olan Ticari Davalar Bakımından Dava

Şartı Olan Arabuluculuk Dönemi (01.01.2019 -01.09.2023 Arası

Dönem)209

Genel Olarak 209

Kira Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık Ticari Dava olmalı .210

Kira Sözleşmesinden (İlişkisinden ) Doğan Uyuşmazlık Bir

Miktar Paranın Ödenmesine İlişkin Alacak Ve Tazminat

Talepleri Olmalı .216

Kira İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıkların Tümü İçin ( Taşınmaz

Kiralarında İİK İle Tahliye Usulü Hariç) Zorunlu Arabuluculuk

Dönemi (01.09.2023 tarihi sonrası dönem ).218

Genel Olarak 218

Kira Belirleme Davasında Dava Şartı Olan Arabuluculuk .221

Genel Olarak.221

Endeks Dönemi Kira Belirlemesi İçin Arabulucu

Anlaşma Tutanağı Düzenlenmesi 225

aaa. Genel Olarak .225

bbb. Endeks Dönemi Kira Belirlemesinin Tarafların

Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri

Uyuşmazlıklardan Olup Olmadığı.225

ccc. Kira Belirlemesine İlişkin Arabuluculukta

Anlaşma Belgesi Düzenlenmesi .230

ddd. Arabuluculukta Anlaşmanın Sağlanamaması.230

Hak ve Nesafet Dönemi İçin Arabuluculuk Yoluyla

Kira belirlenmesi 231

Arabuluculuğa Başvuru Süresi ile Dava Açma Süresi 232

Kira uyarlama Davasında Arabuluculuk .235

Kira İlişkisinden Doğan Diğer Dava Türlerinde Dava Şartı

Arabuluculuk236

Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının Düzenlenmesi İle İcrası238

Arabulucu Anlaşma Tutanağının İptali .240

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .241

VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARDA KANUN YOLU

İNCELEMESİ.246

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA İSTİNAF YOLU.246

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA

TEMYİZ YOLU.249

Genel Olarak249

20.07.2016 Öncesi Döneme Ait Kararlar Bakımından Durum250

Temyiz İncelemesi .250

Karar Düzeltme 251

20.07.2016 Tarihi Sonrası İstinaf mahkeme kararları ile Yargıtay

Bozma Kararı Sonrasında İlk Derece Mahkeme Kararlarının

Temyizi252

Genel Olarak 252

Maddi hukuka ilişkin Temyiz sebepleri 253

Usul Hukukuna ilişkin temyiz sebepleri253

Temyiz Süresi.254

Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Temyiz 257

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .258

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ, TÜRLERİ VE İSPATI

GENEL OLARAK263

KİRA SÖZLEŞMESİ263

TANIM.263

HUKUKİ NİTELİĞİ267

Borç Sözleşmesidir267

Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerdendir268

Sürekli Borç İlişkisi Kuran Sözleşmelerdendir268

Rızai Bir Sözleşmedir .269

İvazlı Bir Sözleşmedir.269

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖGELERİ.270

Genel Olarak270

Kiralamanın konusu olan kiralanan 270

Genel Olarak 270

Kiralananın Kiracıya Teslimi Ve Sözleşme Süresince

Bulundurma271

Kira Bedeli 273

Genel Olarak 273

Kira Bedelinin Belirlenmesi 273

Kira Bedelinin Kapsamı.275

Kira Bedelinin Ödeme Zamanı277

Ödeme Yeri 278

İndirim, Fesih veya Tahliye Halinde Ödenen Kiranın

İstirdatı278

Tarafların karşılıklı anlaşması.279

Kira Sözleşmesinin Şekli (Geçerlilik ve İspat Olarak) 282

Genel Olarak 282

Kira Sözleşmesinin Varlığının İspatı.286

Genel Olarak.286

Yazılı Sözleşme (Belge (Senet)) İle İspat 288

aaa. Kira İlişkisinin Varlığının İspatı.288

bbb. Sözleşme Unsurları Bakımından Uyuşmazlık295

ccc. Sözleşme Tarafları Dışındaki Yazılı Sözleşmede

İmzası Olanlar Bakımından Sorumluluk298

Sözlü Kira Sözleşmesinin ve Unsurlarının İspatı 301

aaa. Sözleşmenin Varlığının İspatı.301

bbb. Sözleşmenin Kabul Edilip Başlangıç Ve

Süresinde Uyuşmazlık Çıkması Halinde İspatı304

Sözleşme Bedelinin İspatı 305

Yazılı Delil Başlangıcı İle İspat .308

Kira Sözleşmesinin Sona Erdiğinin İspatı .310

Kira ve Adi Ortaklık Sözleşmesi 314

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .315

Kira Süresi.336

Genel Olarak 336

Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri.338

Genel Olarak.338

Genel Hükümlere Tabi olan Belirli Süreli Kira

Sözleşmelerinin Uzaması .339

aaa. Genel Olarak .339

bbb. Sözleşmede İhbar Şartı Bulunması Halinde .340

ccc. Sözleşmede İhbar Şartı Bulunmadığında .342

Konut veya Çatılı iş yeri Kiralarında Belirli Süreli

Sözleşme .345

aaa. Kiracı Bakımından 345

bbb. Kiraya Veren Bakımından 346

Belirli Süreli sözleşmede Kiracının Erken Tahliyesi

Bakımından Sonuçları 347

Kiraya Verenin Belirli Süreli Sözleşme Sonunu

Beklemeden Haksız Olarak Kiracıyı Tahliye Etmesi

Veya Kusuru ile Tahliyeye Sebebiyet Vermesi Hali.355

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .358

Belirli Süreli Ürün Kirası .365

aaa. Sözleşmede ihbar şartının Bulunması Halinde.365

bbb. Sözleşmede İhbar Şartı Bulunmadığında .365

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri.367

Belirsiz Süreli Genel Hükümlere Tabi Kiralar 367

Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları370

Belirsiz Süreli Ürün Kirası .370

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .371

KİRA SÖZLEŞME TÜRLERİ377

Genel Olarak377

Kira Sözleşmesi Genel Hükümlerine Tabi (Adi Kira) Kiralar

(TBK 299 vd.) .378

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri (TBK m.339-356 vd.)379

Genel Olarak 379

Konut Veya Çatılı İş Yeri Kavramları.380

Konut Niteliği .380

Çatılı İş Yeri382

Üzerinde Bulunduğu Taşınmaz İle Bütünlüğü 385

Kiralananın Taşınmaz Olması .388

Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmaz389

Konut ve Çatılı İşyeri İle Birlikte Kiracıya Bırakılan Eşya 390

Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşme Tarafları.391

Kamu Kurumlarının Kira Sözleşme Tarafı (Kiracı /Kiraya

Veren) Olmaları .394

Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı (TBK m. 340) 399

ı. Kullanma Giderleri (TBK m 341) .400

Kiracının Güvence (Depozito) Vermesi (TBK m.342).402

TBK Öncesi Uygulama: .402

TBK m. 342 ‘ye Göre Kiracının Güvence (Depozito)

Yükümlülüğü 404

aaa. Genel Olarak .404

bbb. Güvence Parası ile Kıymetli Evrakın Muhafazası .408

ccc. Güvencenin Bankadan Kiraya Verene Ödenmesi408

ddd. Güvencenin Kiracıya İadesi408

eee. Güvence Bedeli Üzerinde Tasarruf Hakkı .409

Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kira Bedeli410

Sözleşmenin Kuruluşunda (İlk Kira Yılı İçin) Kira

Belirleme.410

aaa. Kira Bedelinde Stopaj 414

bbb. Kira Bedelinde KDV 415

ccc. Kiranın Devamı Sırasında Kiraya Veren

Değişimine Göre Stopaj Veya KDV Değişimi 416

Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi

Dışında, Kiracı Aleyhine Değişiklik Yapılması Yasağı

(TBK m. 343)417

Kira Bedelinin Belirlenmesinde (Tespit) Yasal

Düzenlemeler418

Ürün (Hasılat) Kirası (TBK m.357-378)421

Genel Olarak 421

Tanımı 424

Ürün Kira Sözleşmelerine Uygulanacak Mevzuat425

Ürün (Hasılat) Kirasının Hukuki niteliği.426

Ürün Kirasının Şekli 428

Genel Olarak.428

Rödövans Sözleşmelerinde Şekil .430

Ürün Kirasının Unsurları .435

Ürün Kirasının Konusunu (Kiralanan) Ürün Veren

Taşınır, Taşınmaz Mallar veya Haklar Oluşturur435

Kiralanandan Yararlanma ve Kullanma Devri Belli Bir

Süre İçin Olmalı438

Ürün Kirasında Kira Bedeli439

Tarafların Anlaşması 441

Kiracının Kiralananı İşletme Yükümlülüğü (TBK

m.364).441

Ürün Kirasında Tutanak Tutulması .442

Ürün Kirasında Tarafların Hak ve Borçları.443

Genel Olarak.443

Kiraya Verenin Borçları .443

aaa. Genel Olarak .443

bbb. Kiralananın Teslimi Borcu443

ccc. Kiralananı Kira Süresince Kullanıma Uygun

Halde Bulundurma Borcu .444

ddd. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu .445

eee. Kiraya Verenin Zapta Karşı Tekeffül Borcu449

aaaa. Sözleşmenin Kurulması Anında Mevcut

Olan Zapt449

bbbb. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra

Meydana Gelen Zapt450

fff. Kiraya Verenin Kiralananın Vergi ve

Mükellefiyetlerini Ödeme Borcu451

ggg. Kiraya Verenin Esaslı Tamiratları Yapma Borcu 451

Kiracı Borçları 454

aaa. Genel olarak 454

bbb. Kiralananı İyi Bir Şekilde İşletme Borcu .454

ccc. Kiralananın Bakım Borcu .455

ddd. İhbar Borcu455

eee. Kira Bedelini Ödeme Borcu .456

fff. Kiralananı Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devir

Yasığına Uyma Borcu (TBK m.366)460

ı. Ürün Kirasının Sona Ermesi460

Genel Olarak.460

Belirli Süreli Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi

(TBK m.367).461

Önemli Sebeplerden Dolayı (Olağanüstü) Sona Erme 463

Kiracının Ürün Kirasında Kiralananı Özenle Kullanma

ve Komşulara Saygı Gösterme Borçlarını Yerine

Getirmemesinden Dolayı Sona Erme.465

Belirsiz süreli Ürün Kirasında Fesih Bildirimi

(TBK m.368).466

Belirsiz Süreli Ürün Kirasının Çekilmez Olması

Nedeniyle Sona Ermesi 467

Kiracının Kira Bedeli ve Yan Giderleri ödememesi

(Temerrüdü)467

Kiracının İflası 470

ıı. Kiracının Ölümü .471

Ürün Kirasının Sona Ermesinin Sonuçları 472

Kiralananın Geri Verilmesi 472

Tutanağa Geçirilmiş Eşyanın İadesi.475

Ürün Ve Yetişme Giderleri Talebi.475

Saman, Gübre ve Benzerleri.475

HAYVAN KİRASI (TBK m. 376).475

Genel Olarak 475

Sorumluluk (TBK m.377)476

Sona Ermesi (TBK m.378) 477

Belirli Süreli Hayvan kirasının Sona Ermesi .477

Belirsiz Süreli Hayvan Kirasının Sona Ermesi477

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .477

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmeleri .497

Genel olarak .497

Sözleşme Konusu Kiralananın (Kamu İdaresinin Kamu

Hizmetine Tahsisli Malları İle Özel Hukuka Tabi Malları)

Mahiyeti501

2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmeleri

Bakımından Yargı Yolu.503

Kiralamada 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki Usullerin

Uygulanması.504

Kira Sözleşmesinin Kurulması 510

2886 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Kira Sözleşmesinin

Süresi 512

Kiraya Veren İdarenin Sözleşme Yapma Yetki Ve Ehliyeti.514

2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmesinin Şekli.517

ı. 2886 Sy. Kanunda ki İhale Usul ve Yöntemine Aykırılık

Halinde Sözleşmelerin Durumu.519

Taşınmaz Kiraları Bakımından 2886 Sayılı Kanun ve TBK

349/II nin Uygulama Sorunu 521

2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmesinin İfası

Ve Sonlandırılması.527

Sözleşme Taraflarının Değişmesi.528

Sözleşme Süresinin Bitimi İle Sonlanma.530

Sözleşmenin Fesih İle Sona Erdirilmesi 538

2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kira

Sözleşmelerinde Tahliye Davası 543

aaa. Genel Olarak .543

bbb. 2886 Sayılı DİK ‘nun 75/3-4. Maddesine Tabi

Olan Kurumlar 549

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .550

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞME TARAFLARININ HAK VE BORÇLARI

GENEL OLARAK571

KİRAYA VERENİN BORÇLARI.574

KİRALANANI KULLANIM AMACINA UYGUN TESLİM İLE

KİRA SÜRESİNCE KULLANIMA HAZIR BULUNDURMA

BORCU (TBK m.301).574

Kiralananın Kullanım Amacına Uygun Olarak Kiracıya Teslimi .574

Genel Olarak 574

Kiralananın Kararlaştırılan Tarihte Teslimi 575

Kiralanan Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli

Olarak Teslim Edilmeli577

Kiralananın Teslim Yeri 579

Kiralananın Hiç Teslim Edilmeme Durumu .579

Kusursuz İmkansızlık Hali .579

aaa. Teslim Öncesi İmkansızlık Hali .579

bbb. Kiralama Sırasında İfa Mümkün İken Sonradan

Kusursuz Olarak Hiç Teslim Edilememe Hali581

Kiraya Verenin Kusuruna Dayalı Olarak Kiralananın

Hiç Teslim Edilmemesi582

Kiraya Verenin Temerrüdünün Sonuçları587

aaa. Genel Olarak .587

bbb. İfa için Uygun Süre Verilmesi588

ccc. Kiracının Hakları.589

Kiralananın Eksik Veya Ayıplı İfası591

Kiralananın Önemli Ayıplı Olarak Tesliminin Teklifi 591

Kiralananın Önemli Ayıplı Hali ile Tesliminin Teklifi

Halinde Temerrüt Hükümlerinin Uygulanması.592

Kiralananın Önemli Ayıplı Olarak Teslim Alınması

Sonrasında Kiraya Verenin Sorumluluğu 593

Kiralananın Önemli Olmayan Ayıplarla Teslimi.594

Kira süresince Kiralananın Kiracının Kullanımına Hazır

Bulundurma Borcu595

Genel Olarak 595

Kiralananın Teslimi Sonrası İfa İmkansızlığı595

Teslim Sonrası Kusursuz İfa İmkansızlığı.595

aaa. Genel Olarak .595

bbb. Teslim Sonrası Kiralananın Kullanımında

Sürekli-Geçici Tam İmkansızlık.597

ccc. Teslim Sonrası Kusursuz Kısmi İmkansızlık .600

Teslim Sonrası Kusura Bağlı (Ayıp Hali) İmkansızlık602

Kiralananın Teslimi Sonrası Aşırı İfa Güçlüğü.606

Teslim borcunun anlaşma ile sınırlanamaması .608

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .609

KİRAYA VERENİN VERGİ VE BENZERİ

YÜKÜMLÜLÜKLERE KATLANMA BORCU .616

YAN GİDERLERE KATLANMA BORCU617

KİRAYA VERENİN KİRALANANIN AYIPLARINDAN

SORUMLULUĞU.621

Genel Olarak621

Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk.627

Genel Olarak 627

Kiralananın Teslim Anında Ayıplı Olmasından Dolayı

Teslim Almaktan Kaçınma 629

Kiralananın Sonradan Ayıplı Hale Gelmesinden Doğan

Hakları kullanabilir 630

Kiraya Verenin Kiralanın Tesliminde Önemli Olmayan

Ayıplardan Sorumluluğu633

Kiralananın Ayıplı Teslimi veya Sonradan Ayıplı Hale

Gelmesinden Sorumluluğu633

Koşullar 633

Kiraya verenin kusurunun aranmaması633

Kiracı veya Eylemlerinden Sorumlu Olunanların

Ayıpların Meydana Gelmesinde Etkisi Olmamalı.636

Kiralananda Ayıp Olarak Nitelenebilecek Eksiklik

veya Bozukluk Bulunmalı637

Gözden Geçirme ve Bildirim Yükümlülüğü637

Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı.638

Ayıbın Kiracı Tarafından Giderimi .641

Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını isteme Hakkı

(TBK m. 307).643

Genel Olarak.643

İndirim Hakkının Kullanım Şekli ve Süresi.644

İndirim Hesabı 645

Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme

Hakkı 647

Kiracının Sözleşmeyi Fesih Hakkı 648

Kiralanandaki Ayıp Önemli Olmalı.650

Ayıbın Giderilmesi İçin Uygun Süre verilmeli651

Ayıp Hali Verilen Uygun Sürede Giderilmemeli 652

Fesih Hakkının Kullanımı 654

Kiracının Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı (TBK m.308).655

Ayıp Halinden Sorumlulukta Kiraya Verenin Hakları660

Ayıp Sorumluluğunda Zamanaşımı661

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumlu Tutulmadığı Durumlar.664

Kiracının Teslimde Açık Ayıpları Kiraya Verene

Bildirmediği, Haklarını Saklı Tutmadığı Durumlar664

Genel Hükümlere Tabi ( Adi ) Kiralarda Giderimini Kanun

Veya Sözleşme Gereği Kiracının Üstlendiği Ayıplar.667

Ayıbın Oluşumunda Kiracı Veya Eylemlerinden Sorumlu

Olduğu Kişilerin Kusurunun Bulunması Halinde Kiraya

Verenin Sorumluluğuna Gidilmez.669

6- Ayıptan Sorumluluk İle Diğer Sorumluluk Hallerinin Yarışması .670

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .674

KİRAYA VERENİN ZAPTTAN SORUMLULUĞU .689

Genel Olarak .689

Kiralanan Üzerinde Kiracı Haklarıyla Uyuşmayan Hak İleri

Sürülmüş Olmalı .689

İleri Sürülen Hak Kira Öncesinde Mevcut Olmalıdır 692

Kiracıya Karşı Yapılan Üstün Hak İddiasının Kiraya Verene

Bildirimi 692

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .694

III. KİRACININ BORÇLARI 697

KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU (TBK m.313) 697

Genel Olarak .697

Kira Sözleşmesinin Bedel Unsurunun İlk Belirlenmesi.703

Kira Bedelinin Yıllara Göre Belirlenmesi705

Yenilenen Kira Dönemi Veya Bir Yıldan Daha Uzun Süreli

Kira Sözleşmelerinde Miktarlı Olarak Belirleme705

Yenilenen Kira Dönemi Veya Bir Yıldan Daha Uzun Süreli

Kira Sözleşmelerinde Oranlı Artış Belirleme707

Kira Bedeli İle Benzer Kavramların İlişkisi.707

Yan Gider.707

Kullanma Gideri.708

Vergi Yükümlülüğü İle Bu Kapsamda Brüt ve Net Kira

Bedeli709

Genel Olarak.709

Stopaj 710

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .714

Kirada KDV Uygulaması.723

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .726

Kiraya Verende Değişiklik Halinde KDV-Stopaj

Dönüşümü.731

Kira Bedelinde Muvazaa.732

Kira Bedelinin Yabancı Para Cinsinden Veya Yabancı Paraya

Endeksli Belirlenmesi .735

Kira Sözleşmeleri Bakımından Döviz Cinsinden Veya

Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırma Yasağının İstisnaları .738

Yabancı Para Cinsinden Olan veya Yabancı paraya Endeksli

Sözleşmelerin (TL) ‘na Dönüşümde İhtimaller.740

Yeniden Belirlemede Damga Vergisi742

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olan Kira

Sözleşmeleriyle İlgili Bir Kısım İhtimaller .742

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Kiralarda (TL)

Dönüşümünden İki Yıllık Süre Sonrasında Artırım746

Tarafların Mutabakatı Halinde .746

Tarafların Mutabakata varamamaları Halinde .747

Kira Bedeli Ödeme Yeri .748

Ödeme Zamanı756

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .760

KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA

SAYGI GÖSTERME BORCU (TBK m.316) 764

Genel Olarak764

Kiralananı Özenle Kullanma Borcu765

Komşulara Saygı Gösterme Borcu .768

Kiralananı Özenle Kullanma Ve Komşulara Saygı Gösterme

Borcuna Aykırı Şekilde Kullanmanın Sonuçları769

Kiraya Verenin Kira Süresince Sessiz kalması .769

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Özensiz Kullanım ve

Komşulara Saygısızlık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi ve

Tahliye772

Kiraya Verenin Kiracıya Süreli Yazılı Uyarıda

Bulunması Gereken Haller.772

Süre Vermeksizin Yazılı Bildirim ile Sözleşmenin

Derhal Feshi Gereken Durum 773

Diğer Kira Sözleşmelerinde Fesih .774

Özensiz (Münhasıran kötü) Kullanıma Bağlı Olarak Oluşan

Zararın Tazmini774

TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİNİ ÖDEME BORCU 776

AYIPLARI KİRAYA VERENE BİLDİRME BORCU (TBK m.318)779

AYIPLARIN GİDERİLMESİNE VE KİRALANANIN

GÖSTERİLMESİNE KATLANMA BORCU781

Ayıpların Giderilmesine Katlanma.781

Kiralananın Kiralamak Veya Satın Almak İsteyen Kişiler

Tarafından Gezilip Görülmesi 782

Kira Bedelinin İndirilmesi ve Zararının Giderilmesine İlişkin

Haklar 783

KİRALANANI SÜRE SONUNDA GERİ VERME BORCU

(TBK m.334)783

Genel Olarak783

Kiralananın Geri Verilmesinin Yerine Getirilme Usulü 785

Geri Vermenin Zamanı .786

Kiracının Geri Verme Yükümlülüğünü İhlal .787

Kiralananın Geri Verme Yeri788

Geri Vermede Kiraya Verenin Yükümlülükleri.788

Kiralananı Geri Teslim Alma Yükümü .788

Kiralananda Yapılan Yenilik, Değişiklikler ile Faydalı Ve

Zorunlu Masrafların Kiracıya Ödeme Yükümlülüğü789

Geri Vermenin (Teslim) İspatı790

Geri Verme Sonrası Kiralananın Gözden Geçirilme İle Bildirim

Yükümlülüğü (TBK m.335) .792

Genel Olarak 792

Kiralananın Durumunun Gözden Geçirilmesi.793

Bildirimin Şekli ve İçeriği .793

Bildirimde Bulunma Zamanı .794

Açık Ayıplarda794

Gizli Ayıplarda .794

Bildirimde Bulunmama Hali794

Kiralananın Geri Verilmesine Bağlı Alacak, Tazminat Talebi İle

Zamanaşımı .795

Kiraya Veren Bakımından .795

Kiracı Bakımından 801

GÜVENCE (DEPOZİTO) PARASI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 802

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAZI ÖZEL DURUMLAR

KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

(TBK M.320, M.321)805

KİRAYA VEREN TARAFINDAN YAPILAN YENİLEME VE

DEĞİŞTİRME (TBK m.320) 805

KİRALANANDA YENİLEME VE DEĞİŞTİRME SIRASINDA

GEÇİCİ TAHLİYE (TBK m.319, m.320) 806

KİRACI TARAFINDAN YAPILAN YENİLEME VE

DEĞİŞTİRME HARCAMALARI (TBK m.321).808

KİRACI ALEYHİNE DÜZENLEME YASAĞI (TBK M.346) .814

GENEL OLARAK.814

KİRACIYA KİRA BEDELİ VE YAN GİDER DIŞINDA BİR

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRME YASAĞI.815

CEZAİ ŞART VE MUACCELİYET YASAĞI .815

Cezai Şart Yasağı 816

Muacceliyet Yasağı.816

III. KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ (TBK M.310)817

KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI .818

Genel Olarak .818

Konut Ve Çatılı İş Yeri Sözleşmeleri Bakımından Yeni Malikin

Durumu820

KİRALANAN ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMA

(TBK M.311).822

KİRALANANIN AİLE KONUTU OLMASI (TBK M.349)822

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ (TBK M 312).824

GENEL OLARAK.824

TAPU SİCİLİNE KİRA SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ USULÜ.825

KİRA ŞERHİNİN SİCİLDEN TERKİNİ .826

KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA ŞERHİN ETKİSİ.828

DİĞER TAŞINMAZLARI KONU EDİNEN KİRA

SÖZLEŞMELERİNDE ŞERHİN ETKİSİ830

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .831

VII. ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRİ (TBK M.322) .835

GENEL OLARAK.835

ÜRÜN KİRASINDA ALT KİRA .837

GENEL HÜKÜMLERE TABİ KİRALARDA ALT KİRA 838

KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA ALT KİRA.839

ALT KİRANIN ŞARTLARI VE SONUÇLARI 841

Asıl ve Alt Olmak Üzere En Az İki Kira Sözleşmesinin Varlığı

Gerekir.841

Her iki sözleşmede Kiralanan Aynı olmalıdır841

Alt Kiranın yapılmasına Engel Bir Durum Olmamalı .841

Genel Olarak 841

Asıl Sözleşmenin Kiraya Verenine Zarar Verecek Bir

Değişikliğe Yol Açmamalı 841

Genel Hükümlere Tabi Kirada Asıl sözleşme İle Yasak

Getirilmemiş, konut Ve Çatılı İş Yeri Kirasında Yazılı

Olarak İzin Verilmiş Olmalı 842

Alt Kira İlişkisinin Sonuçları 843

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .846

VIII. SÖZLEŞMENİN (KİRACILIK İLİŞKİSİNİN) DEVRİ (TBK M. 323)848

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI (TBK M.336)850

GENEL OLARAK.850

HAPİS HAKKININ KAPSAMI851

HAPİS HAKKININ KULLANILMASI.854

KİRALANANIN KULLANILMAMASI (TBK M.324).855

ALTINCI BÖLÜM

KİRA BELİRLEME (TESPİT) VE UYARLAMA DAVALARI

KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ (TESPİTİ) DAVALARI .857

TARİHSEL GELİŞİM.857

MÜLGA 818 SAYILI BK DÖNEMİNDE KİRA TESPİTİ

UYGULAMASI.862

KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİ

BELİRLENMESİNDE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU

DÖNEMİ865

Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi Dışında,

Kiracı Aleyhine Değişiklik Yapılması Yasağı (TBK m. 343,

346)865

Kira Bedelinin Belirlenmesinde (Tespit) Yasal Düzenlemeler868

Sözleşmenin Kuruluşunda (İlk Kira Yılı İçin) Kira Belirleme 872

İlk Yıl Sonrası Uzayan Yeni Kira Yılında Kira Bedelinin

Belirlenmesi.875

Genel Olarak 875

Kiralanan Konut Veya Çatılı İş Yeri Niteliğinde Olmalı877

Kiranın İlk Yıl Sonrasındaki Dört (4) Uzama (Yenilenen)

Kira Yılları İçin Kiranın Belirlenmesi.878

Genel Olarak.878

Sözleşmede İlk Yıl Sonrasındaki Uzayan Yıllar (Yeni

Dönem) İçin Kira Bedelinde Artış Yapılacağı ve

Oranın (Miktarı) Belirlenmiş Olması Hali.881

Sözleşmede Belirlenen Kira Artış Oranı Bir Önceki

Kira Yılı 12 Aylık Ortalama TÜFE Oranından Yüksek

İse Bir Önceki Kira Yılı Ortalama 12 Aylık TÜFE

Değişim Oranı Artışta Uygulanır.883

Sözleşmede Artış Yapılacağının Kararlaştırılmadığı

veya Artış Yapılacağının Kararlaştırıldığı Halde Artış

Oranının Belirtilmediğinde Bir Önceki Kira Yılı

Ortalama 12 Aylık TÜFE Değişim Oranı Geçmeyecek

Şekilde Artışlı Kira Belirlenir 885

Sözleşmede Belirlenen Artış Oranı Bir Önceki Kira

Yılı 12 Aylık Ortalama TÜFE den Daha Düşük İse

Sözleşmede Kararlaştırılan Artış Oranı

Uygulanacağından Bu Orana Göre Artırılarak Kira

Tespiti Yapılır.886

Çatılı İş Yeri Kiralarından Kiracısı Tacir, Özel Hukuk

Veya Kamu Hukuku Tüzel Kişisi Olanlar Bakımından

01.01.2019 Tarihi Sonrası İçin Kira Sözleşmesinde

Artış ve Oranının Kararlaştırılmadığı Durum888

İlk Yıl Sonrası Yenileme Yılında Tarafların Artışlı

Kirayı Anlaşmayla Belirlemesi 889

7409 ve 7456 sayılı Kanunlarla Değişik TBK Geçici 1

ve 2. Maddelerine Göre Konut Kiralarında Kira

Belirlemesi890

aaa. Genel Olarak890

bbb. Kira Sözleşmesinde Kiralanan Konut Olmalı 892

ccc. İlk Yıl Sonrası ( veya 6. Yenileme yılı sonrası )

Dört Yenileme Kira Dönemi 11.06.2022 İla

01.07.2024 Arasında Başlamalıdır892

ddd. Konut Kirası Olup Yenilenen Kira Döneminin

Hak Ve Nesafet Dönemi Olmaması Gerekir894

eee. Yenilenen Kira (Endeks) Döneminin 11.06.2022

ila 01.07.2024 tarihleri arasında olması halinde

artış oranı %25 oranını Geçemez894

5 (Beş) Yıldan Uzun Süreli, Belirsiz Süreli veya Belirli Süreli

Olup ilk yıldan itibaren Dört (4) Yenileme Yılı Sonrasında

Sözleşme Başlangıcından İtibaren Beş (5) Yıldan Sonra

Yenilenen Kira Dönemi İçin (6. Kira Yılı için) Kiranın

Belirlenmesi (Hak Ve Nesafet Dönemi).896

Her Beşyıldan Sonraki Yeni Kira Dönemi (Hak ve Nesafet

Dönemi ) Sonrasındaki Yeni Kira Döneminde Belirleme .905

Yabancı Para (Dövizli) Veya Yabancı Paraya Endeksli Kira

Sözleşmelerinde 13.09.2018 Tarihi Sonrası Dönüşüm ve

Dönüştürülen “TL “ Üzerinden Kira Tespiti905

13.09.2018 Tarihli R.G. de yayınlanan 85 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararı Uyarınca Dövizli Veya Dövize

Endeksli Kiraların Ülke Parasına (TL) Dönüşümü905

Ülke Parasına Dönüşen Kiranın 13.10.2020 Tarihi

Sonrasındaki Yeni (uzayan) Kira Yılı İçin Artış Ve oranı

Üzerinde Tarafların Mutabakatı Halinde.906

Tarafların Artış Ve Oranı Üzerinde Mutabakata

Varamamaları Halinde .907

Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde Kira Tespiti

(Belirlemesi ).907

İş Yeri Kirasında Kiracının 6102 Sayılı TTK da Tacir olarak

sayılan kişiler İle Özel Hukuk Ve Kamu Hukuku Tüzel Kişileri

Olan Sözleşmeler Bakımından Erteli (01.07.2012-01.01.2019)

Dönemde Kira Belirlenmesi (TBK m.344 Düzenlemesinin

Uygulanmadığı dönem) 912

Kira Belirleme (Tespit) Davasında Usul Kuralları (TBK m.345) 913

Genel Olarak 913

Mülga 818 sayılı BK Zamanında Kira Tespit Davasında

Usul.917

TBK Sonrası Kira Belirlenmesi (Tespit) Davalarında Usul

Kuralları920

Kira Belirlenmesi (Tespit) Davasının Tarafları .920

Kira Tespit Davası Usul ve Şartları924

aaa. Dava Şartı Arabuluculuğa Başvuru 924

bbb. Dava Açma Zamanı ( TBK m.345 ) :.925

ccc. Davanın Açılma Zamanına Göre Verilen Kararın

Etkisi928

aaaa. Yeni Kira Döneminin Başlangıcından

İtibaren Bağlayıcı Olma Hali.929

aaaaa: Kira Sözleşmesinde Kira Artış

Şartının Bulunmaması Halinde

Davanın Yeni Kira Döneminin

Başından En Az 30 Gün

Öncesinde Açılması Durumu929

bbbbb. Kira Sözleşmesinde Kira Artış

Şartı Olmadığında Kiraya Veren

Tarafından Yeni Kira Dönemi

Başlangıcından En Geç Otuz

Gün Önceki Süre İçinde

Kiracıya Kira Artışı Yapacağına

İlişkin Yazılı Bildirim Yapılmış

Olması Durumu.932

ccccc. Sözleşmede Yeni Kira

Döneminde Kira Bedelinin

Artırılacağına İlişkin Bir Hüküm

Olması Hali933

ddddd. Belirsiz Süreli Kira

Sözleşmelerinde Kira Bedelinin

Tespitine İlişkin Dava .934

bbbb.Yeni Dönem Sonrası İçin Karar Verme .935

Kira Tespit Davası Açılmasında Hukuki Yarar.936

Kira Tespit Davalarında Kanun yolu İncelemesi.937

aaa. HUMK Hükümlerinin Uygulandığı Kararlar.937

bbb. 6100 sayılı HMK dönemi .937

aaaa. İstinaf İncelemesi937

bbbb. Temyiz İncelemesi937

Kira Tespit Davasına İlişkin Diğer Hususlar.938

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .943

Kira Belirleme (Tespit) Kararı ve Etkisi949

Tespit (Belirleme) Davasında Verilen Kararın İfası951

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .952

Kira Tespit Davalarında Yargılama Usulü, Harç,

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti 953

aaa. Genel Olarak .953

bbb. Yargılama Giderleri: .953

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .956

ccc. Kira Tespit Davasında Harç956

aaaa. Başvurma Harcı 957

bbbb. Karar Ve İlam harcı 958

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .959

ddd. Kira Belirleme (Tespit) Davasında Vekalet

Ücreti .960

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .961

KİRA SÖZLEŞMESİNDE UYARLAMA DAVALARI

(TBK m.138 ).964

Genel Olarak964

TBK Öncesi Kira Sözleşmelerinde Uyarlama970

TBK Döneminde Uyarlama 975

Genel Olarak 975

Kira Uyarlama Davalarında Arabuluculuk978

Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama (TBK m. 138).978

Genel Olarak.978

Kira Sözleşmelerinde Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı

Uyarlama.979

Uyarlama Hakkının Sözleşmede Kararlaştırılması İle Dava

Dışı Kullanımı980

Genel Olarak.980

Sözleşmede Uyarlama Konusunda Bir Hükmün

Bulunması .981

Uyarlamanın Dava Yolu ile Yapılması .982

Uyarlama Davasında Arabuluculuk.986

Uyarlama Davasına Hakim Olan İlkeler .987

Ahde Vefa (Pacta Sund Servanda) İlkesi.987

Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması (Clausula

Rebus Sic Stantibus) İlkesi.987

İşlem Temelinin Çökmesi İlkesi 988

Kira Sözleşmesinde Uyarlama Davasının Şartları 989

Sözleşmenin Yapıldığı Sırada, Taraflarca

Öngörülmeyen ve Öngörülmeside Beklenmeyen

Olağanüstü Bir Durum Sonradan Ortaya Çıkmış

Olmalıdır.991

Olağanüstü Durum ve Bu Durum Sebebiyle Şartlarda

Esaslı Değişiklik Meydana Gelmesine Uyarlama Talep

Edenin Sebep Olmaması Gerekliliği998

ı. Mücbir Sebep,Beklenmeyen Hal, Olağanüstü Durum ve

Sonuçları.999

Genel Olarak.999

Sonuçları .1003

Olağanüstü Durumun, Sözleşmenin Yapıldığı Sırada

Mevcut Olguları, Kendisinden İfanın İstenmesini

Dürüstlük Kurallarına Aykırı Düşecek Derecede

Borçlu Aleyhine Ağırlaştırmak Suretiyle Değiştirmiş

Olması.1004

Borcun İfa Edilmemiş Veya İhtirazı Kayıtla İfa

Edilmiş Olması .1006

Uyarlama Kararı ve Sonuçları .1009

Sözleşme Unsurlarının Uyarlanması1009

Sözleşmenin Feshi (Sona Erdirilmesi).1013

aaa. Sözleşmeden Dönme.1014

bbb. Sözleşmenin Feshi.1014

Uyarlama Davalarında Geçici Hukuki Korumalar1016

Genel Olarak.1016

İhtiyati Tedbir Kararı1018

Şartları.1019

Teminat .1020

Uyarlama Davalarında İhtiyati Tedbir.1020

Uyarlama Davalarında Görev, Yetki Yargılama Giderleri,

Harç ve Vekalet Ücreti.1022

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1023

YEDİNCİ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, FESHİ VE TAHLİYE DAVALARI

GENEL OLARAK1043

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME USULLERİ.1047

TARAFLARIN RIZASI (İKALE) İLE SONA ERME 1047

MAHKEME KARARI (TAHLİYE /FESİH) İLE SONA ERME1048

KİRALANANIN YOK OLMASI / ORTADAN KALKMASI.1049

KİRACININ SONRADAN HER HANGİ BİR SEBEPLE

KİRALANANIN MALİKİ OLMASI DURUMU1049

AŞIRI YARARLANMA (GABİN), HATA, HİLE VEYA TEHDİT

SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN TBK m.39 ‘AGÖRE SÜRESİNDE

AÇILACAK DAVADA VERİLECEK İPTAL KARARI İLE SONA

ERME.1049

FESİH, DÖNME VE TAHLİYE.1050

Fesih.1050

Dönme .1053

İhtar, İhbar (Bildirim)1055

Tahliye Davası.1055

Fesih Ve Tahliyesi Gereken Kira Sözleşmesinin Varlığı 1059

Fesih ve Tahliye Davalarında Taraf Sıfatı, Dava Hakkı 1061

Fesih ve Tahliye Davalarında Dava Hakkı1061

Kiraya veren ve Kiracının Dava Hakkı (Taraf Sıfatı )

İle Tahliye Sebeplerinin Sınırlılığı.1061

aaa. Tek ve Birlikte Kiraya Verenlik Halinde Dava

Hakkı .1061

bbb. Temsilen Kiraya Verenlik Halinde Dava Hakkı 1064

Malikin Fesih ve Tahliye Davasında Dava Hakkı 1065

Malikin kiraya veren olması durumu .1065

Kiraya Verenin Malik Olmadığı Durum1065

Malikin Sözleşmede Vekille Temsili Halinde Dava

Hakkı.1067

Paylı Mülkiyet Halinde Kiraya Veren Olmayan

Paydaşın Durumu .1067

Elbirliği Mülkiyetinde Kiraya Veren Olmayan Ortağın

Durumu .1070

Birlikte (Birden Çok) Kiraya Verenlik Halinde Durum .1070

Çıplak Mülkiyette (İntifa Ve Sükna Hakkının Başkasına Ait

Olduğunda) Durum1071

Yeni Malikin Dava Hakkı1071

Yeni Malikin Önceki Malikin Taraf Olduğu

Sözleşmeye Dayalı Olarak Dava Hakkı.1072

Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Tahliye Davası

Açma hakkı.1072

Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası

Açma Hakkı1073

Yeni Malikin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

Açma Hakkı1074

Yeni Malikin Tahliye Taahüdü Nedeniyle Tahliye

Davası Açma Hakkı1075

Paydaşın Diğer Payı Satın alması Hali.1075

Sonradan İntifa Hakkı sahip olunması .1076

Diğer Mülkiyeti Devir Hallerinde Durum .1076

ıı. Önceki Kiraya Veren Veya Malikin Dava Hakkını

Devri1076

Fesih ve Tahliye Davalarında Pasif Taraf (Husumet) Ehliyeti 1076

Genel Olarak 1076

Birlikte Kiracılık Halinde Fesih ve Tahliye 1077

Kiracının, Sözleşmenin Paydaşlar Arasında Yapılması,

Davanın Devamı Sırasında Alt Kiraya Verilmesi, Devri,

Ölümü ve İflası Halinde Pasif Taraf Sıfatı 1079

Kiralananın Aile Konutu, Kiracıların Evli Eş Olması

Durumu.1081

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1082

Tahliye Davalarında Islah .1090

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1094

Tahliye Davalarında Yargılama Giderleri 1097

ı. Tahliye Davalarında Harç .1099

Tahliye Davalarında Vekalet Ücreti .1100

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1102

Dava Açma Süresinin Süre Tutum İhtarıyla Uzaması

(TBK m.353).1115

Fesih Ve Tahliye Davalarına Özgü Diğer Usul Kuralları1119

III. ÖZEL KANUNLARDAKİ FESİH VE TAHLİYE NEDENLERİ .1122

2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN

TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN SÜRE BİTİMİNE DAYANAN

TAHLİYE.1122

Kiraya Verenin Sıfatına Göre Kapsam.1122

Kiralanan Bakımından Kapsam1124

Sözleşme Usulü Bakımından 1124

Tahliye Usulü 1124

Süre Bitimine Bağlı Tahliye 1124

Kiralananın Kira Sözleşmesi Genel Hükümlerine veya

Ürün Kirasına Tabi Taşınmaz Olması Hali .1124

Kiralananın Konut ve Çatılı İş Yeri Niteliğinde

Taşınmaz Olması Hali 1126

Sürenin Bitmesi Sonrasında Tahliye Talebinin

İncelenmesi .1126

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1131

KİRA GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE FESİH VE TAHLİYE

NEDENLERİ 1137

KİRACININ KİRALANANDAKİ ÖNEMLİ AYIP SEBEBİYLE

SÖZLEŞMEYİ FESHİ (TBK m.305 vd.).1137

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1146

TEMERRÜT NEDENİYLE FESİH VE TAHLİYE (TBK m. 315,

İİK.m. 269/b-4) 1152

Genel Olarak .1152

Kiracıya Yazılı İhtar Tebliği.1154

Yazılı İhtar Unsurları .1154

İhtarda Bulunması Gereken Ödeme Süreleri.1155

Süre Hesabı 1155

İhtarın Usulü ve Tebliği.1156

İhtarnamenin Yazılı veya Ödeme Emri Suretiyle Tebliği 1156

İhtara Konu Olan Meblağın (Kira Bedeli ve Yan Giderin)

Verilen Sürede Ödenmemiş Olması .1157

Temerrüt Oluşturan Alacağın Kapsamı1159

Dava Açma Hakkı.1161

Kiraya Verenin Dava Açma Hakkı1161

Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı1164

Kiralananı Yeni İktisap Eden Yeni Malikin Dava Hakkı .1164

Davalı Olma (Pasif Husumet) Sıfatı.1165

Dava Açma Süresi.1166

Ödemenin Süresinde Yapılmaması Üzerrine SHM ‘de Dava

Açılması.1167

Doğrudan SHM ‘de Açılan Davada Talep ve Savunmaların

İncelenmesi.1167

İlamsız İcra Takibi Sonrası SHM ‘de İtirazın İptali ile

Tahliye Davası Acılması1170

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1172

KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA

SAYGI GÖSTERME BORCUNA AYKILIK NEDENİYLE FESİH

VE TAHLİYE (TBK m.316).1187

Genel Olarak .1187

Genel Hükümlere Tabi Kiralar ve Ürün Kirasında Özenle

Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcuna Aykırılık

Halinde Kiraya Verenin Fesih Hakkı (TBK m.316/ 2, m.364)1189

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Sözleşmeye Aykırılık

Halleri1190

İhtarı Gerektiren Akde Aykırılık Halleri (TBK m. 316/2)1190

İhtar Gerektirmeyen Aykırılık (Açıktan Fena Kullanım)

Halleri(TBK m. 316/ 3)1192

Dava Hakkı1192

Davalı Taraf Sıfatı.1193

Dava Açma Süresi.1193

Dava Açma Şartları.1194

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1195

KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE FESHİ.1213

Genel Olarak1213

Belirli Süreli Sözleşmelerin Süre Bitimi Nedeniyle Fesih ve

Tahliyesi (TBK m. 327, İİK m. 272)1214

Genel Hükümlere Tabi Sözleşmeler Bakımından Süre

Bitimi Nedeniyle Fesih Ve Tahliye (TBK m. 327,

İİK m. 272).1215

aaa. Sözleşme Belirli Süreli Olarak Yapılmış Olmalıdır 1215

bbb. Sözleşmedeki Kararlaştırılan Belirli Sürenin Sona

Ermiş Olması Gerekir.1215

ccc. Kiracı Süre Bittiği Halde Kullanım veya

Faydalanmaya, Kiraya Veren Kira Bedelini Tahsile

Devam Etmemelidir1216

ddd. Kiralananın Kiraya Verenin Bilgisi İle Veya Onun

Karşı Koymaması Üzerine Kullanımının Devamı

Halinde Belirsiz Süreli Sözleşmeye Dönüşür.1216

eee. Belirli Süreli Sözleşmenin Belirsiz Süreli Sözleşme

Haline Gelmesi .1219

fff. Dava Açma Zamanı1222

Belirli Süreli Ürün Kirasında Süre Bitimi ile Fesih ve

Tahliye (TBK m.367).1222

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmesi 1223

2886 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazların Belirli

Süreli Kiralanmaları (2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesi)1224

Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Fesih Bildirimi Ve Tahliye

(TBK m. 328-329).1225

Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri

Bakımından Fesih Ve Tahliye (TBK m. 328 -330).1225

aaa. Genel Olarak (TBK m.328)1225

bbb. Belirsiz Süreli Taşınmaz veya Taşınır Yapı Kira

Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi ve Tahliye

(TBK m.329).1226

aaaa. Fesih Dönemi 1227

bbbb.Fesih Bildirim Süresi.1227

Belirsiz Süreli Ürün Kirasının Feshi (TBK m. 368) .1230

Belirsiz Süreli Taşınır Kiralarının Fesih Bildirimi İle Sona

Erdirilmesi (TBK m. 330)1231

aaa. Genel Olarak.1231

bbb. Kiraya Verenin Mesleki Faaliyeti Gereği Olarak

Kiraladığı Taşınırların Durumu (TBK m.330/2) .1231

Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İş Yeri Sözleşmelerinin Fesih

Bildirimi İle Sona Erdirilmesi (TBK m. 347) .1232

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1233

OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE FESİH VE TAHLİYE.1244

Önemli Sebeplerle Fesih (TBK m.331)1244

Genel Olarak 1244

Uygulama Koşulları.1247

Fesih hakkının Kullanımının Sonuçları.1250

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1251

Kiracının İflası Halinde Fesih (TBK m.332)1254

Genel Olarak 1254

Kiracı Hakkında İflas Erteleme Kararı Verilmesi Halinde

Durum.1256

Kiracının Ölümü Sebepli Olağanüstü Fesih (TBK m. 333).1257

KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ İLE

DAVA YOLU İLE SONA ERDİRİLMESİ.1259

GENEL OLARAK.1259

BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ YOLU İLE SONA

ERDİRİLMESİ 1263

2886 Sayılı Kanun Kapsamında Kiraya Verilen Konut Ve Çatılı

İş Yerleri Bakımından.1263

Belirli Süreli Konut Ve çatılı İş Yeri Kiraları Bakımından Süre

Bitimi ile Fesih Ve Tahliye (TBK m.347/1) 1264

Kiracı Bakımından Belirli Süreli Kirada Fesih .1264

Kirayaveren Bakımından Belirli Süreli Sözleşmelerde Süre

Bitimi Sebepli Olarak Fesih.1267

Genel Olarak.1267

Sözleşmenin TBK 300. Maddesine Uygun Olarak

Yapılmış, Belirli Süreli Konut Veya Çatılı İş Yeri

Kirası Olmalıdır1268

Sözleşme Süresinin Bitimi Sonrası Yıldan Yıla

Yenilenerek Uzamalar Toplamının 10 Yılı

Tamamlaması Gerekir1268

Kiralanan, Niteliği İtibariyle Türk Borçlar Kanununun

Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarına İlişkin Hükümlere

Tabi Olmalıdır 1270

Fesih Bildiriminin Yazılı (Adi Yazılı, İadeli Taahhütlü

Mektupla, Telgrafla Veya Noter Vasıtası İle) Olarak

Yapılması Gerekir. (TBK m.348) .1271

Dava Hakkı .1272

Dava Açma Süresi 1273

Geçiş Dönemi (01.07.2012-01.07.2014/01.07.2017)1274

Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İş Yeri Kirasında Bildirim Yolu

İle Fesih .1275

Kiraya Veren Bakımından Fesih .1275

Kiracı Bakımından Fesih .1277

Fesih Bildirimi Yazılı Olarak Yapılmalıdır. (TBK m.348).1278

Dava Açma Süresi1278

Aile Konutu Niteliği Bulunan Kiralananın Feshi.1278

Kiracının ölmesi Durumu1280

Genel Olarak 1280

Çatılı İş Yeri Kiraları Bakımından Kiracının ölümü

(TBK m.356)1280

Konut Kirasında Kiracının Ölümü.1280

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1281

KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA DAVA YOLU İLE

TAHLİYE.1284

Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları 1284

Gereksinim (İhtiyaç) Nedeniyle Tahliye Davaları

(TBK m. 350/1)1284

Genel Olarak.1284

Dava Hakkı .1284

aaa. Kiraya Veren .1284

bbb. Kiraya Veren Olmayan Malik.1285

ccc. Kiralananın Paylı Mülkiyete Tabi Olması Hali1285

ddd. Kiralananın Elbirliği Mülkiyeti Konusu Olması

Hali 1286

eee. Kiralananın Yeni Malike İntikalinde Dava Açma

Hakkı .1286

fff. İntifa Hakkı Sahibinin Dava hakkı .1287

ggg. Tüzel kişilerde Tahliye Davası Açma Hakkı1287

Davalı Olma Sıfatı1287

Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye.1287

aaa. Kiraya Verenin Kendisinin Konut Gereksinimi

Sebebiyle Kullanma Zorunluluğunun Bulunması1287

bbb. Kiraya Verenin, Altsoyu, Üstsoyu Veya Kanun

Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer

Kişilerin Konut Gereksinimi Sebebiyle

Kullanma Zorunluluğunun Bulunması.1289

ccc. Kiraya Verenin Eşinin ve Çocuklarının Konut

Gereksinimi .1290

ddd. Kiralananın Kısmen Tahliyesi Davaya Konu

Olabilir.1290

İş Yeri Gereksinimi.1290

Gereksinim Hali Samimi ve Gerçek olmalı1293

Taraf Teşkili İle Usuli Şartlar.1294

Dava Açma Süresi 1295

aaa. Genel Olarak .1295

bbb. Belirli Süreli Kiralarda Dava Açma Süresi 1297

ccc. Belirsiz Süreli Kiralarda Dava Açma süresi.1297

ddd. Dava Açma Süresinin Uzaması 1298

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1299

Yeni Malikin Gereksinim Sebebiyle Dava Açma Hakkı

(TBK m. 351).1315

Genel Olarak.1315

Dava Hakkı .1317

Davalı Olma Sıfatı1317

Yazılı Bildirim Şartı .1318

Gereksinim Sebebiyle Kiralananı Kullanma

Zorunluluğu Bulunmalı ve Bu Durum Kanıtlanmalıdır 1319

Kiracının Muvazaa İddiası .1320

Yeni Malikin Seçimlik Hakkı 1320

Dava Açma Süresi 1320

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI .1323

Kiralananın Yeniden İnşası Veya İmarı Nedeniyle Tahliye

(TBK m. 350/2)1329

Genel Olarak.1329

Kiralanan Taşınmazın Yıkılıp Yeniden İnşası Veya

İmar Amacıyla Esaslı Onarım, Genişletilme ya da

Değiştirilme Olmalı 1329

Kiralanandaki Yeniden İnşa Veya Esaslı İmarı

Sırasında Taşınmazın Sözleşmedeki Amaçlanan

Şekilde Konut Veya İş Yeri Olarak Kullanımı

Mümkün Olmamalıdır1330

Yeniden İnşa Yada İmarı İçin Sunulan Projenin

Mevzuat Kapsamında Kiralanana Uygulanması

Mümkün Olmalıdır.1331

Dava Açma Süresi ve Diğer Usuli Şartlar .1331

Dava Hakkı .1332

Davalı Sıfatı 1332

Süre Uzaması (TBK m.353).1333

ıı. Başkasına Kiralama Yasağı (Kiracının yeniden

kiralama hakkı).1333

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI .1334

Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Tahliye Davaları .1339

Yazılı Boşaltma (Tahliye) Üstlenmesi (Taahhüdü)

Nedeniyle Tahliye Davası (TBK m. 352/1) 1339

Genel Olarak.1339

Üstlenme (Taahhüt) Kiralananın Kiracıya Teslimi

Sonrası Verilmiş Olmalıdır. .1340

Üstlenme (Taahhüt) Yazılı Olarak Kiracı Veya Yetkili

Temsilcisi Tarafından Yapılmış Olmalıdır 1341

Üstlenmenin (Taahhüdün) Boşaltma Tarihini İçermesi

Gerekir. .1343

İmza İnkarı Yapılmayan Yazılı Taahhüdün Belge ve

Boşaltma Tarihlerinin Sonradan Tamamlanması 1344

Kiraya Verenin Hakları 1344

Dava Açma Süresi 1345

Dava Hakkı .1347

ıı. Davalı Olma Sıfatı .1347

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1349

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye (TBK m.352/2) .1355

Genel Olarak.1355

Kiraya Verenin Muaccel Olan Kira Bedelini

Ödememesi Nedeniyle Kiracıya Aynı Kira Süresi

veya Bir Kira Yılı İçinde İki Haklı İhtar Yapılmış

Olmalıdır.1356

İhtarların Haklı ve Yazılı Olması Gerekir1357

Süre .1359

Dava Hakkı .1360

Davalı Olma Sıfatı1361

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI .1361

Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya

Beldede Konutunun Bulunması (TBK m.352/son).1364

Genel Olarak.1364

Şartları.1364

aaa. Kiralananın ve İle Birlikte Yaşayan Eşinin Sahip

Olduğu Taşınmazın Konut Niteliği İle Kullanımı

Söz Konusu Olmalıdır.1364

bbb. Kiracının kendi veya Birlikte Yaşadığı

(TMK m. 197 ) Uyarınca Ayrı Yaşamakta

Hakkının Olmadığı Hallerde ) Eşinin, Sahibi

Olduğu Oturmağa Elverişli Konutunun

Bulunması Gerekir.1365

ccc. Kiralananla Aynı Belde Veya İlçede Bulunması

Gerekir.1366

ddd. Kiracı Veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Sahip

Olduğu Taşınmazın Sosyal ve Sağlık Yönünden

Oturmaya Uygun Bir Konut Olması Gerekir .1366

eee. Sözleşmenin Kurulması Sırasında Kiraya

Verence Bu Durumun Bilinmemesi Gerekir1367

Süre .1367

Davacı Sıfatı .1367

Davalı Olma Sıfatı1368

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1369

Yeniden kiralama Yasağı (TBK m.355).1370

Genel Olarak 1370

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İLE

KİRALANANINTAHLİYESİNİN SONUÇLARI.1371

Kiracı Bakımından Sonuçları1371

Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu (TBK m. 334) İle

Buna Bağlanan Sonuçlar1371

Genel Olarak.1371

Kiralananın Kiraya Verene Teslimi .1374

Geri Teslim Yeri Ve Zamanı1375

Geri Vermede Kiraya Veren.1375

Geri Verme Yükümlülüklerine Aykırılık Nedeniyle

Kiracının Sorumlulukları1376

aaa.Genel Olarak.1376

bbb. Hor Kullanma Tazminatı 1376

ccc. Eski Hale Getirme Tazminatı .1379

Kiralananın Geç Teslime Bağlı Olarak Kararlaştırılan Ceza

Koşulu 1379

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI .1380

Kiraya Veren Bakımından Geri Vermenin Sonuçları 1382

Faydalı ve Zorunlu Masraf Tazminat Sorumluluğu1382

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1385

Fesih ve Tahliye Davasında Kiralananın Geri Verilme

Sonrasında Kiraya Verenin Kiralananı Gözden Geçirme Ve

Bildirim Yükümlülüğü (TBK m. 335).1387

Genel Olarak.1387

Kiralananın Durumunun Gözden Geçirilmesi.1388

Gözden Geçirmenin Zamanı 1388

Yazılı Bildirim Zorunluluğu.1388

Bildirim Zamanı1388

aaa. Açık Eksiklik ve Ayıplarda.1388

bbb. Gizli Ayıplarda1389

Zamanında Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları1389

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1389

Erken Tahliye (Haksız Fesih) Halinde Tarafların Durumu

(TBK m. 325) (Makul süre tazminatı)1390

Genel Olarak 1390

Kiraya Veren Talepleri Bakımından1391

Kiracı Talepleri Bakımından .1393

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1394

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN ALACAK, TAZMİNAT VE

MENFİ TESPİT DAVALARI

GENEL OLARAK1399

KİRAYA VERENİN KİRA SÖZLEŞMESİ SEBEPLİ OLARAK

AÇABİLECEĞİ ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI.1401

KİRA ALACAĞI VE YAN GİDER (ALACAK VE İTİRAZIN

İPTALİ ) TALEPLİ DAVALAR 1401

Genel Olarak1401

Kira Alacağı ile Stopaj ve KDV .1406

Ödeme Zamanı1408

Ödeme Yeri .1411

Kira Alacağı Tahsilatında Makbuz Düzenlenmesi.1412

Kira Parasında Yapılabilecek Artış, İndirim ve Mahsuplar.1414

Artışlı Talep1414

Kiralanana Yapılan Zorunlu ve Faydalı Masrafların Takas

ve Mahsubu 1416

Kısmi ve Belirsiz Alacak Davası1417

Alacak Davasında Davalı Kiracının Savunmaları1419

Davacı Sıfatı1423

Davalı Sıfatı.1425

Kira Alacağında Zamanaşımı .1427

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1429

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFALET VE KEFİLİN

SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN DAVA 1446

Genel Olarak1446

Kefaletin Koşulları, Süresi ve Sorumluluğun Kapsamı .1448

Kefaletin Şartları 1448

Kefaletin Süresi1450

Kefaletin Kapsamı1453

Zamanaşımı1453

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1454

KİRALANANIN SÜRESİNDEN ÖNCE ERKEN TAHLİYESİ

HALİNDE KİRAYA VERENİN TAZMİNAT HAKKI (MAKUL

SÜRE TAZMİNATI -TBK m. 325)1464

Genel Olarak1464

Makul Süre 1465

Tazminat Kapsamı 1468

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1471

HOR KULLANMA TAZMİNATI .1477

Genel Olarak1477

Bildirim Süresi 1479

Taraflar 1480

Hor kullanmanın İspatı1480

Alacağın Muaccel Olduğu Tarih ve Faiz Başlangıç Tarihi1482

Hor Kullanma Halinde Tazminat Hesaplama Usulü1483

Zamanaşımı .1486

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1486

ESKİ HALE GETİRME TAZMİNATI 1492

Genel Olarak .1492

Bildirim Süresi 1494

Tazminat Kapsamı 1495

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI .1496

III. KİRACININ AÇABİLECEĞİ ALACAK TAZMİNAT VE DİĞER

DAVALAR .1501

KİRALANANI İYİLEŞTİRME BEDELİ ALACAĞI DAVASI

(TBK m.321)1501

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1503

KİRACININ FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLARA İLİŞKİN

TAZMİNAT DAVASI 1504

Genel Olarak .1504

Sözleşme İle Düzenleme.1505

Kiracı Tarafından Kiralanana Yapılan Masraflar.1507

Zorunlu Masraf.1507

Faydalı masraf1508

Lüks masraflar1509

Sökülebilir imalat.1509

Kullanmakla tükenen şeyler.1509

Tezyinat ve Süslemeler1510

Kiralananın Tahliye Edilmiş Olması .1511

Faydalı ve Zorunlu Masrafların Geri Verilmesi Talebinin

Hukuki Mahiyeti (Vekaletsiz İşgörme ve Sebepsiz

Zenginleşme)1512

Genel Olarak.1512

Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Talep .1513

Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Talep 1515

ı. Zamanaşımı1518

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1518

GÜVENCE / DEPOZİTO BEDELİ ALACAĞI DAVASI1527

Genel Olarak .1527

TBK Döneminde Uygulama .1527

Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında TBK Öncesi Depozito

/Güvence Uygulaması.1529

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1532

YENİDEN KİRALAMA YASAĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT

DAVASI (TBK m.355)1537

Genel Olarak .1537

Koşulları 1537

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1540

ERKEN FESİH/TAHLİYE NEDENİYLE KİRACININ

AÇABİLECEĞİ DAVALAR1542

Genel Olarak .1542

İstirdat Davası1543

Kâr Yoksunluğuna Dayalı Tazminat Talebi.1544

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1545

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI 1547

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1550

AYIBA DAYALI TAZMİNAT DAVASI (KİRALANANIN

SÖZLEŞMEDE AMAÇLANAN KULLANIMA UYGUN TESLİM

EDİLMEME, BULUNDURMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

AYKIRILIK)1553

Kiracının Kiralananın Kullanıma Elverişli Olarak Tesliminin

Gerçekleştirilmemesi Halinde Tazminat Talebi.1557

Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesinden Sorumluluk

(TBK.m.305 vd.).1558

ZAPTTAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI.1558

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1559

CEZA KOŞULU TALEPLİ DAVALAR .1565

Genel Olarak1565

Kira Sözleşmelerinde Ceza Koşulu 1566

Gecikme Cezası (Tazminatı ) -Ceza Koşulu 1568

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1569

İ. İCRA İNKAR TAZMİNATI.1577

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1580

ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARINDA ARABULUCULUK

YARGILAMA USULÜ İLE VEKALET ÜCRETİ, HARÇ VE

YARGILAMA GİDERİ1582

Kira İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davalarında

Arabuluculuk.1582

İhtiyari Arabuluculuk Dönemi (22.06.2013-01.01.2019 )1582

Ticari Dava Niteliğinde Olan Kira Sözleşemelerinden

Kaynaklanan Davalarda Zorunlu Arabuluculuk (01.01.2019

– 01.09.2023 arası Dönem) .1583

Tüm Kira İlişkisinden Doğan Alacak, Tazminat ve diğer

Uyuşmazlıklarda 01.09.2023 tarihi sonrası Dava Şartı

Arabuluculuk1585

Görev .1585

Yetki 1590

Yargılama Usulü .1591

Vekalet Ücreti1593

Harçlar.1595

Genel Olarak 1595

Harçtan Muaf Olan Kurum ve Kişiler.1595

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1597

Alacak ve Tazminat Davalarında Yargılama Giderleri1598

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI .1599

DOKUZUNCU BÖLÜM

İCRA HUKUKUNDA KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

MEVZUAT .1603

2004 Sy. İCRA VE İFLAS KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ 1603

TÜRK BORÇLAR KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ.1607

GENEL OLARAK1608

III. KİRA BEDELİ VE YAN GİDERLERİN VERİLEN SÜREDE

ÖDENMEMESİ DURUMUNDA KİRALANAN TAŞINMAZLARIN

İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ (İİK M. 269-269D) .1609

GENEL OLARAK.1609

TAKİP TALEBİ.1611

Genel Olarak .1611

Yetkili İcra Dairesi1612

Takip talebinin alacaklısı 1613

Takip Talebinin Borçlusu1615

Takipte Muaccel Olan Ödeme Miktarı İçin Haciz ve Tahliye

Talep Edilmeli.1617

ÖDEME EMRİ.1621

BORÇLU KİRACININ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEYEREK

ÖDEMEYİ YAPMASI (İİK m.269/a) 1624

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ VE ÖDEMENİN HİÇ

YAPILMAMASI VEYA EKSİKYAPILMASI HALİNDE HACİZ

VE TAHLİYE TALEBİ (İİK m.269/a).1627

Genel Olarak .1627

İcra Dairesine Haciz Başvurusu1628

İcra Mahkemesine Tahliye Başvurusu ve Süresi .1628

Tahliye talebinin İnceleme Usulü ile Karar1629

Verilen Kararın Yerine getirilmesi ile Menfi tespit .1632

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ ÜZERİNE DURAN

TAKİPTE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE

(İİK m.269/b vd.) .1633

Genel Olarak .1633

İcra Mahkemesine Sadece İtirazın Kaldırılması Talepli Olarak

Başvuruda Bulunulması1636

İcra Mahkemesine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talepli

Olarak Başvuruda Bulunulması1637

İstem süresi1640

İtirazın Kaldırılması ile Tahliyede İnceleme Usulü .1640

Genel Olarak 1640

Kira Sözleşmesine ve Kiracılığa İtirazın İncelenmesi

(İİK m.269/b) .1643

Sözlü Kira Sözleşmesine Dayanan Takiplerde

İnceleme1643

Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Dayanan Takipte

Kiracılığa İtiraz .1644

Noterlikte Düzenlenmiş veya Onaylanmış Kira

Sözleşmesine Dayanan Takiplerde İnceleme.1645

Kira Sözleşmesi (kiracılık) Dışındaki itirazın Kaldırılması

ile Tahliye Talebinin İncelenmesi (İİK m.269/c)1645

Genel Olarak.1645

Değişik İtiraz Sebeplerinin (Kira Bedeli İtirazı,

Ödeme, Takas, Sona Erme, zamanaşımı vs.)

İncelemesi .1646

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi İncelemesi

Sonucunda Verilecek Kararlar.1650

İtirazın Kaldırılması ile Tahliye Kararı1650

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebinin Reddi

Kararı 1652

İtirazın Kaldırılması Kararı 1654

İtirazın Kaldırılmasının Kabulü ile Tahliye Talebinin

Reddi Kararı1654

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebinin Konusuz

Kalması .1655

ÖDEME EMRİ TEBLİĞEDİLMEKSİZİN İTİRAZ HALİNDE

İNCELEME1655

İLAMSIZ TAHLİYE TAKİBİ SONRASI SHM‘DE

AÇILABİLECEK DAVALAR1656

Genel Olarak1656

SHM ‘de Tahliye Davası Açılması ( TBK m.315 )1656

İtirazın İptali ve Tahliye Davası Açılması (İİK m.67 )1657

Menfi Tespit ve İstirdat Davası (İİK m.72 ).1660

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1661

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN KİRA SÜRESİNİN SONA

ERMESİ VEYA YAZILI OLARAK BOŞALTMAYI ÜSTLENME

(YAZILI TAHLİYE TAAHÜDÜ) SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYESİ

(İİK M. 272-275).1684

GENEL OLARAK.1684

KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİNE (ADİ KİRA )

VEYA ÜRÜN KİRASINA TABİ TAŞINMAZLARIN SÜRE

BİTİMİNDE İLAMSIZ TAHLİYESİ.1686

Genel Olarak1686

İlamsız Tahliye Takibinde Bulunma Süresi .1689

Takip Talebi 1690

Tahliye Emri1691

İlamsız Tahliye Takibinde Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi İle

Takibin Kesinleşmesi1691

Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi Halinde İcra Mahkemesinde

İtirazın Kaldırılması İncelemesi1692

Genel Olarak 1692

İtirazın kaldırılması ve Tahliye Kararı Verilmesi .1693

İtirazın Kaldırılması ile Tahliye Talebinin Reddi .1695

İtirazın Kaldırılması Talebinin Konusuz Kalması.1695

Süre Bitimi Nedeniyle SHM ‘de Doğrudan Tahliye Davası

Açılması ile Duran Takibin Devamı İçin İtirazın İptali İle

Tahliye Davası Açılması.1696

KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA İLAMSIZ İCRA

TAKİBİ YOLU İLE YAZILI BOŞALTMA ÜSTLENMESİ

(TAHLİYE TAAHHÜDÜ) İLE TAHLİYESİ1696

Genel Olarak .1696

Yazılı Olarak Boşaltmayı Üstlenme (Yazılı Tahliye Taahhüdü).1697

Takip Talebi 1701

Tahliye Emri (Örnek-14) 1703

Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi Hali1704

6 Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi ve Takibin Durması .1704

İcra Mahkemesine İtirazın Kaldırılması Talebinde Bulunulması

ve İncelenmesi (İİK m.275 ).1705

Genel Olarak 1705

Adi Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak Yapılan

Takipte İtirazın Kaldırılması1707

İmza İnkarı1707

Tahliye Taahüdündeki Tarihe İtiraz Edilmesi .1708

Noterlikçe Düzenlenen, imza ve tarihi Onaylanmış Tahliye

Taahhüdü Bulunması .1709

Kiracı İtirazlarının İspatı ve İncelenmesi 1709

İtirazın kaldırılması İle Tahliye Kararı1710

İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Kararı 1712

İtirazın Kaldırılması Talebinin Konusuz Kalması.1713

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak SHM’de Doğrudan Tahliye

Davası veya İtirazın İptali ve Tahliye Davası Açılması.1714

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak Tahliye Davası Açılması .1714

İtirazın İptali İle Tahliye Davası Açılması 1714

Kiracı tarafından Açılabilecek Olan Menfi Tespit Davası.1715

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1716

TAŞINMAZ TAHLİYESİ (İİK M.276 )1728

GENEL OLARAK.1728

TAŞINMAZDA BORÇLU, AİLESİ İLE İŞ ORTAĞI

OTURUYORSA 1729

TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ OTURUYORSA.1730

BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .1732

KAYNAKÇA.1737

KAVRAM DİZİNİ1743

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat