Hukuk Muhakemeleri Kanunu İbrahim Özbay

HMKHukuk Muhakemeleri KanunuMevzuat Açıklamalı


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
335
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005728
Boyut
13,5x19,5
Baskı
231,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 31 puan kazanacaksınız)
   31

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϱ
İÇİNDEKİLER ϳ
KISALTMALAR CETVELİ Ϯϭ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
GeŶel Hüküŵler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri BelirleŶŵesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
GöreǀiŶ ďelirleŶŵesi ǀe Ŷiteliği ;ŵ. ϭͿ Ϯϯ
AsliLJe hukuk ŵahkeŵeleriŶiŶ göreǀi ;ŵ. ϮͿ Ϯϯ
Ölüŵ ǀeLJa ǀüĐut ďütüŶlüğüŶüŶ LJitirilŵesiŶdeŶ doğaŶ zararlarıŶ tazŵiŶi
daǀalarıŶda göreǀ ;ŵ. ϯͿ. ϯϬ
Sulh hukuk ŵahkeŵeleriŶiŶ göreǀi ;ŵ. ϰͿ ϯϬ
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
GeŶel kural ;ŵ. ϱͿ . ϯϭ
GeŶel LJetkili ŵahkeŵe ;ŵ. ϲͿ. ϯϭ
DaǀalıŶıŶ ďirdeŶ fazla olŵası hâliŶde LJetki ;ŵ. ϳͿ ϯϮ
Bir LJerde geçiĐi olarak oturaŶlara karşı açılaĐak daǀalarda LJetki ;ŵ. ϴͿ ϯϮ
TürkiLJe’de LJerleşiŵ LJeriŶiŶ ďuluŶŵaŵası hâliŶde LJetki ;ŵ. ϵͿ ϯϯ
SözleşŵedeŶ doğaŶ daǀalarda LJetki ;ŵ. ϭϬͿ ϯϯ
MirastaŶ doğaŶ daǀalarda LJetki ;ŵ. ϭϭͿ . ϯϯ
TaşıŶŵazıŶ aLJŶıŶdaŶ doğaŶ daǀalarda LJetki ;ŵ. ϭϮͿ ϯϰ
Karşı daǀada LJetki ;ŵ. ϭϯͿ. ϯϰ
Şuďeler ǀe tüzel kişilerle ilgili daǀalarda LJetki ;ŵ. ϭϰͿ ϯϰ
Sigorta sözleşŵeleriŶdeŶ doğaŶ daǀalarda LJetki ;ŵ. ϭϱͿ . ϯϱ
Haksız fiildeŶ doğaŶ daǀalarda LJetki ;ŵ. ϭϲͿ ϯϱ
Yetki sözleşŵesi ;ŵ. ϭϳͿ . ϯϱ
Yetki sözleşŵesiŶiŶ geçerlilik şartları ;ŵ. ϭϴͿ . ϯϳ
Yetki itirazıŶıŶ ileri sürülŵesi ;ŵ. ϭϵͿ . ϯϳ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı ÜzeriŶe YapılaĐak
İşleŵler ve Yargı Yeri BelirleŶŵesi
Göreǀsizlik ǀeLJa LJetkisizlik kararı üzeriŶe LJapılaĐak işleŵler ;ŵ. ϮϬͿ ϯϴ
Yargı LJeri ďelirleŶŵesiŶi gerektireŶ seďepler ;ŵ. ϮϭͿ . ϯϵ
ϴ İçiŶdekiler
İŶĐeleŵe LJeri ;ŵ. ϮϮͿ ϯϵ
İŶĐeleŵe usulü ǀe soŶuĐu ;ŵ. ϮϯͿ.ϰϬ
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılaŵaya Hâkiŵ OlaŶ İlkeler
Tasarruf ilkesi ;ŵ. ϮϰͿϰϬ
TaraflarĐa getirilŵe ilkesi ;ŵ. ϮϱͿϰϭ
Taleple ďağlılık ilkesi ;ŵ. ϮϲͿ .ϰϮ
Hukuki diŶleŶilŵe hakkı ;ŵ. ϮϳͿϰϯ
AleŶiLJet ilkesi ;ŵ. ϮϴͿϰϯ
Dürüst daǀraŶŵa ǀe doğruLJu söLJleŵe LJüküŵlülüğü ;ŵ. ϮϵͿϰϰ
Usul ekoŶoŵisi ilkesi ;ŵ. ϯϬͿ.ϰϱ
HâkiŵiŶ daǀaLJı aLJdıŶlatŵa ödeǀi ;ŵ. ϯϭͿ .ϰϱ
YargılaŵaŶıŶ seǀk ǀe idaresi ;ŵ. ϯϮͿ .ϰϱ
HukukuŶ uLJgulaŶŵası ;ŵ. ϯϯͿ.ϰϱ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HâkiŵiŶ Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Soruŵluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
HâkiŵiŶ Davaya BakŵaktaŶ Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık seďepleri ;ŵ. ϯϰͿϰϲ
ÇekiŶŵe kararıŶıŶ soŶuçları ;ŵ. ϯϱͿϰϲ
Ret seďepleri ;ŵ. ϯϲͿ. ϰϳ
HâkiŵiŶ ďizzat çekilŵeŵesi hâli ;ŵ. ϯϳͿ .ϰϳ
Ret usulü ;ŵ. ϯϴͿ.ϰϳ
Çekilŵe kararıŶıŶ iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϯϵͿ ϰϴ
Ret taleďiŶi iŶĐeleŵeLJe LJetkili ŵerĐi ;ŵ. ϰϬͿ ϰϴ
Ret taleďiŶiŶ geri çeǀrilŵesi ;ŵ. ϰϭͿϰϴ
Ret taleďiŶiŶ iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϰϮͿϰϵ
Ret taleďiŶe ilişkiŶ kararlara karşı istiŶaf ;ŵ. ϰϯͿ ϰϵ
Ret taleďiŶe ilişkiŶ kararlarıŶ teŵLJizi ;ŵ. ϰϰͿ ϰϵ
Zaďıt kâtiďiŶiŶ LJasaklılığı ǀe reddi ;ŵ. ϰϱͿ .ϱϬ
İKİNCİ AYIRIM
HâkiŵiŶ Hukuki Soruŵluluğu
DeǀletiŶ soruŵluluğu ǀe rüĐu ;ŵ. ϰϲͿ .ϱϬ
DaǀalarıŶ açılaĐağı ŵahkeŵe ;ŵ. ϰϳͿϱϭ
Daǀa dilekçesi ǀe daǀaŶıŶ ihďarı ;ŵ. ϰϴͿ .ϱϭ
DaǀaŶıŶ reddi hâliŶde ǀerileĐek Đeza ;ŵ. ϰϵͿϱϭ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya KatılaŶ ÜçüŶĐü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
TaraflarıŶ Ehliyetleri
Taraf ehliLJeti ;ŵ. ϱϬͿ.ϱϭ
Daǀa ehliLJeti ;ŵ. ϱϭͿ . ϱϮ
İçiŶdekiler ϵ
Daǀada kaŶuŶi teŵsil ;ŵ. ϱϮͿ . ϱϯ
Daǀa takip LJetkisi ;ŵ. ϱϯͿ . ϱϯ
Teŵsil ǀeLJa iziŶ ďelgeleriŶiŶ ǀerilŵesi ;ŵ. ϱϰͿ . ϱϰ
Daǀa sırasıŶda taraflardaŶ ďiriŶiŶ ölüŵü ;ŵ. ϱϱͿ . ϱϰ
KaŶuŶi teŵsilĐi ataŶŵası seďeďiLJle LJargılaŵaŶıŶ erteleŶŵesi ;ŵ. ϱϲͿ ϱϱ
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiLJari daǀa arkadaşlığı ;ŵ. ϱϳͿ ϱϱ
İhtiLJari daǀa arkadaşlarıŶıŶ daǀadaki duruŵu ;ŵ. ϱϴͿ ϱϱ
MeĐďuri daǀa arkadaşlığı ;ŵ. ϱϵͿ ϱϲ
MeĐďuri daǀa arkadaşlarıŶıŶ daǀadaki duruŵu ;ŵ. ϲϬͿ . ϱϳ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
DavaŶıŶ İhďarı ve Davaya Müdahale
İhďar ǀe şartları ;ŵ. ϲϭͿ ϱϳ
İhďarıŶ şekli ;ŵ. ϲϮͿ ϱϳ
İhďarda ďuluŶulaŶ kişiŶiŶ duruŵu ;ŵ. ϲϯͿ . ϱϴ
İhďarıŶ etkisi ;ŵ. ϲϰͿ. ϱϴ
Asli ŵüdahale ;ŵ. ϲϱͿ. ϱϴ
Fer’î ŵüdahale ;ŵ. ϲϲͿ . ϱϴ
Fer’î ŵüdahale taleďi ǀe iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϲϳͿ . ϱϴ
Fer’î ŵüdahiliŶ duruŵu ;ŵ. ϲϴͿ ϱϵ
Fer’î ŵüdahaleŶiŶ etkisi ;ŵ. ϲϵͿ . ϱϵ
CuŵhuriLJet saǀĐısıŶıŶ daǀada LJer alŵası ;ŵ. ϳϬͿ. ϱϵ
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
GeŶel hüküŵler ;ŵ. ϳϭͿ ϲϭ
DaǀaLJa ǀekâlet hakkıŶda uLJgulaŶaĐak hüküŵler ;ŵ. ϳϮͿ . ϲϭ
DaǀaLJa ǀekâletiŶ kaŶuŶi kapsaŵı ;ŵ. ϳϯͿ. ϲϰ
DaǀaLJa ǀekâlette özel LJetki ǀerilŵesiŶi gerektireŶ hâller ;ŵ. ϳϰͿ ϲϰ
BirdeŶ fazla ǀekil göreǀleŶdirilŵesi ;ŵ. ϳϱͿ ϲϱ
VekâletŶaŵeŶiŶ iďrazı ;ŵ. ϳϲͿ ϲϱ
VekâletŶaŵesiz daǀa açılŵası ǀe işleŵ LJapılŵası ;ŵ. ϳϳͿ ϲϲ
VekiliŶ ǀekâlet ǀereŶ huzuruŶdaki ďeLJaŶı ;ŵ. ϳϴͿ ϲϲ
VekiliŶ ǀeLJa ǀekâlet ǀereŶiŶ duruşŵada uLJguŶ olŵaLJaŶ tutuŵ ǀe daǀraŶışı ;ŵ. ϳϵͿ ϲϳ
TarafıŶ daǀasıŶı takip edeďileĐek ehliLJette olŵaŵası ;ŵ. ϴϬͿ . ϲϳ
VekiliŶ azli ǀe istifasıŶıŶ şekli ;ŵ. ϴϭͿ ϲϳ
VekiliŶ istifası ;ŵ. ϴϮͿ . ϲϴ
VekiliŶ azli ;ŵ. ϴϯͿ ϲϴ
BEŞİNCİ BÖLÜM
TeŵiŶat
TeŵiŶat gösterileĐek hâller ;ŵ. ϴϰͿ ϲϴ
TeŵiŶat gerektirŵeLJeŶ hâller ;ŵ. ϴϱͿ ϲϵ
ϭϬ İçiŶdekiler
TeŵiŶat kararı ;ŵ. ϴϲͿ.ϲϵ
TeŵiŶatıŶ tutarı ǀe şekli ;ŵ. ϴϳͿ .ϲϵ
TeŵiŶat gösterilŵeŵesiŶiŶ soŶuçları ;ŵ. ϴϴͿ .ϲϵ
TeŵiŶatıŶ iadesi ;ŵ. ϴϵͿϲϵ
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirŵe ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
SüreleriŶ ďelirleŶŵesi ;ŵ. ϵϬͿ .ϳϬ
SüreleriŶ ďaşlaŵası ;ŵ. ϵϭͿ.ϳϬ
SüreleriŶ ďitiŵi ;ŵ. ϵϮͿ .ϳϬ
Tatil güŶleriŶiŶ etkisi ;ŵ. ϵϯͿ.ϳϬ
KesiŶ süre ;ŵ. ϵϰͿϳϬ
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirŵe
Talep ;ŵ. ϵϱͿ .ϳϭ
Süre ;ŵ. ϵϲͿ.ϳϭ
TaleďiŶ şekli ǀe kapsaŵı ;ŵ. ϵϳͿϳϭ
Talep ǀe iŶĐeleŵe ŵerĐii ;ŵ. ϵϴͿ ϳϭ
TaleďiŶ LJargılaŵaLJa ǀe hükŵüŶ iĐrasıŶa etkisi ;ŵ. ϵϵͿ .ϳϮ
İŶĐeleŵe ǀe karar ;ŵ. ϭϬϬͿ .ϳϮ
Giderler ;ŵ. ϭϬϭͿ.ϳϮ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi ;ŵ. ϭϬϮͿ ϳϮ
Adli tatilde görüleĐek daǀa ǀe işler ;ŵ. ϭϬϯͿ .ϳϮ
Adli tatiliŶ sürelere etkisi ;ŵ. ϭϬϰͿ ϳϯ
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda daǀası ;ŵ. ϭϬϱͿ . ϳϰ
Tespit daǀası ;ŵ. ϭϬϲͿ .ϳϰ
Belirsiz alaĐak ǀe tespit daǀası ;ŵ. ϭϬϳͿ ϳϱ
İŶşaî daǀa ;ŵ. ϭϬϴͿ ϳϱ
Kısŵi daǀa ;ŵ. ϭϬϵͿ. ϳϲ
DaǀalarıŶ LJığılŵası ;ŵ. ϭϭϬͿ ϳϲ
Terditli daǀa ;ŵ. ϭϭϭͿ .
İçiŶdekiler ϭϭ
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Daǀa şartları ;ŵ. ϭϭϰͿ . ϳϴ
Daǀa şartlarıŶıŶ iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϭϭϱͿ ϴϭ
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
KoŶusu ;ŵ. ϭϭϲͿ . ϴϮ
İleri sürülŵesi ǀe iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϭϭϳͿ ϴϯ
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılaŵa Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
DavaŶıŶ Açılŵası
DaǀaŶıŶ açılŵa zaŵaŶı ;ŵ. ϭϭϴͿ. ϴϯ
Daǀa dilekçesiŶiŶ içeriği ;ŵ. ϭϭϵͿ . ϴϯ
Harç ǀe aǀaŶs ödeŶŵesi ;ŵ. ϭϮϬͿ. ϴϰ
BelgeleriŶ ďirlikte ǀerilŵesi ;ŵ. ϭϮϭͿ ϴϳ
Daǀa dilekçesiŶiŶ teďliği ;ŵ. ϭϮϮͿ . ϴϳ
DaǀaŶıŶ geri alıŶŵası ;ŵ. ϭϮϯͿ . ϴϳ
Tarafta iradî değişiklik ;ŵ. ϭϮϰͿ ϴϳ
Daǀa koŶusuŶuŶ deǀri ;ŵ. ϭϮϱͿ ϴϴ
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Ceǀap dilekçesiŶiŶ ǀerilŵesi ;ŵ. ϭϮϲͿ. ϵϬ
Ceǀap dilekçesiŶi ǀerŵe süresi ;ŵ. ϭϮϳͿ. ϵϬ
SüresiŶde Đeǀap dilekçesi ǀerilŵeŵesiŶiŶ soŶuĐu ;ŵ. ϭϮϴͿ . ϵϬ
Ceǀap dilekçesiŶiŶ içeriği ;ŵ. ϭϮϵͿ ϵϬ
Ceǀap dilekçesiŶde eksiklik ďuluŶŵası ;ŵ. ϭϯϬͿ . ϵϭ
Ceǀap dilekçesi ǀerilŵesiŶiŶ soŶuĐu ;ŵ. ϭϯϭͿ ϵϭ
Karşı daǀa açılaďilŵesiŶiŶ şartları ;ŵ. ϭϯϮͿ. ϵϭ
Karşı daǀaŶıŶ açılŵası ǀe süresi ;ŵ. ϭϯϯͿ ϵϮ
Asıl daǀaŶıŶ soŶa erŵesi ;ŵ. ϭϯϰͿ ϵϮ
ULJgulaŶaĐak hüküŵler ;ŵ. ϭϯϱͿ. ϵϮ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaďa Cevap ve İkiŶĐi Cevap Dilekçesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖŶ İŶĐeleŵe
TaraflarıŶ ikiŶĐi dilekçeleri ;ŵ. ϭϯϲͿ ϵϯ
ÖŶ iŶĐeleŵeŶiŶ kapsaŵı ;ŵ. ϭϯϳͿ ϵϯ
Daǀa şartları ǀe ilk itirazlar hakkıŶda karar ;ŵ. ϭϯϴͿ. ϵϱ
ϭϮ İçiŶdekiler
ÖŶ iŶĐeleŵe duruşŵasıŶa daǀet ;ŵ. ϭϯϵͿ.ϵϱ
ÖŶ iŶĐeleŵe duruşŵası ;ŵ. ϭϰϬͿ ϵϱ
İddia ǀe saǀuŶŵaŶıŶ geŶişletilŵesi ǀeLJa değiştirilŵesi ;ŵ. ϭϰϭͿϵϳ
Süreler hakkıŶda karar ;ŵ. ϭϰϮͿ ϵϳ
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat SırasıŶdaki Özel Duruŵlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
TahkikatıŶ koŶusu ;ŵ. ϭϰϯͿ.ϵϳ
TaraflarıŶ diŶleŶilŵesi ;ŵ. ϭϰϰͿ ϵϳ
SoŶradaŶ delil gösterilŵesi ;ŵ. ϭϰϱͿ.ϵϴ
MeǀĐut delillerle daǀaŶıŶ aLJdıŶlaŶŵası ;ŵ. ϭϰϲͿϵϴ
İKİNCİ AYIRIM
Duruşŵa
TaraflarıŶ duruşŵaLJa daǀeti ;ŵ. ϭϰϳͿ .ϵϴ
MahkeŵeŶiŶ çalışŵa zaŵaŶı ;ŵ. ϭϰϴͿϵϵ
Ses ǀe görüŶtü Ŷakledilŵesi LJoluLJla duruşŵa iĐrası ;ŵ. ϭϰϵͿ .ϵϵ
TaraflarıŶ duruşŵaLJa gelŵeŵesi, soŶuçları ǀe daǀaŶıŶ açılŵaŵış saLJılŵası ;ŵ. ϭϱϬͿ .ϵϵ
Duruşŵa düzeŶi ;ŵ. ϭϱϭͿϭϬϬ
Soru LJöŶeltŵe ;ŵ. ϭϱϮͿ ϭϬϭ
KaLJıt ǀe LJaLJıŶ LJasağı ;ŵ. ϭϱϯͿ .ϭϬϭ
TutaŶak ;ŵ. ϭϱϰͿ.ϭϬϭ
TutaŶağıŶ iŵzalaŶŵası ǀe iŵza ataŵaLJaŶlarıŶ duruŵu ;ŵ. ϭϱϱͿ.ϭϬϮ
TutaŶağıŶ ispat güĐü ;ŵ. ϭϱϲͿ.ϭϬϮ
Zaďıt kâtiďi ďuluŶdurulŵası zoruŶluluğu ;ŵ. ϭϱϳͿ ϭϬϮ
TutaŶak örŶeği ǀerilŵesi ;ŵ. ϭϱϴͿ.ϭϬϮ
DosLJaLJa ďelge koŶulŵası ǀe dosLJaŶıŶ ďaşka LJere göŶderilŵesi ;ŵ. ϭϱϵͿ ϭϬϯ
Dizi listesi ;ŵ. ϭϲϬͿ ϭϬϯ
DosLJaŶıŶ taraflar ǀe ilgililerĐe iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϭϲϭͿ.ϭϬϯ
DosLJaŶıŶ hâkiŵiŶ iŶĐeleŵesiŶe hazır tutulŵası ;ŵ. ϭϲϮͿ .ϭϬϯ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖŶ SoruŶ ve BekletiĐi SoruŶ
ÖŶ soruŶuŶ ileri sürülŵesi ;ŵ. ϭϲϯͿϭϬϯ
ÖŶ soruŶuŶ iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϭϲϰͿ .ϭϬϰ
BekletiĐi soruŶ ;ŵ. ϭϲϱͿ ϭϬϰ
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
DavalarıŶ Birleştirilŵesi ve Ayrılŵası
DaǀalarıŶ ďirleştirilŵesi ;ŵ. ϭϲϲͿ ϭϬϱ
DaǀalarıŶ aLJrılŵası ;ŵ. ϭϲϳͿϭϬϱ
KaŶuŶ LJolları ;ŵ. ϭϲϴͿ .ϭϬϲ
İçiŶdekiler ϭϯ
BEŞİNCİ AYIRIM
İstiĐvap
KoŶusu ;ŵ. ϭϲϵͿ . ϭϬϲ
İstiĐǀap oluŶaĐak kişileriŶ ďelirleŶŵesi ;ŵ. ϭϳϬͿ ϭϬϲ
İstiĐǀap oluŶaĐak tarafıŶ daǀet edilŵesi ;ŵ. ϭϳϭͿ ϭϬϲ
Bizzat istiĐǀap oluŶŵa ;ŵ. ϭϳϮͿ ϭϬϳ
İstiĐǀaďıŶ LJapılŵası ;ŵ. ϭϳϯͿ ϭϬϳ
TutaŶak düzeŶleŶŵesi ;ŵ. ϭϳϰͿ . ϭϬϳ
KıLJaseŶ uLJgulaŶaĐak hüküŵler ;ŵ. ϭϳϱͿ ϭϬϳ
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi HatalarıŶ Düzeltilŵesi
Kapsaŵı ǀe saLJısı ;ŵ. ϭϳϲͿ ϭϬϳ
IslahıŶ zaŵaŶı ǀe şekli ;ŵ. ϭϳϳͿ ϭϬϴ
Islah seďeďiLJle ortaLJa çıkaŶ LJargılaŵa giderleri ǀe karşı tarafıŶ zararıŶıŶ ödeŶŵesi ;ŵ. ϭϳϴͿ. ϭϬϴ
IslahıŶ etkisi ;ŵ. ϭϳϵͿ ϭϬϴ
DaǀaŶıŶ taŵaŵeŶ ıslahı ;ŵ. ϭϴϬͿ . ϭϬϴ
KısŵeŶ ıslah ;ŵ. ϭϴϭͿ . ϭϬϴ
KötüŶiLJetli ıslah ;ŵ. ϭϴϮͿ ϭϬϵ
Maddi hatalarıŶ düzeltilŵesi ;ŵ. ϭϴϯͿ ϭϬϵ
ALTINCI BÖLÜM
TahkikatıŶ SoŶa Erŵesi ve Sözlü Yargılaŵa
TahkikatıŶ soŶa erŵesi ;ŵ. ϭϴϰͿ. ϭϬϵ
Toplu ŵahkeŵelerde tahkikatıŶ soŶa erŵesi ;ŵ. ϭϴϱͿ ϭϬϵ
Sözlü LJargılaŵa ;ŵ. ϭϴϲͿ ϭϭϬ
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
GeŶel Hüküŵler
İspatıŶ koŶusu ;ŵ. ϭϴϳͿ ϭϭϬ
İkrar ;ŵ. ϭϴϴͿ ϭϭϭ
İspat hakkı ;ŵ. ϭϴϵͿ ϭϭϭ
İspat LJükü ;ŵ. ϭϵϬͿ. ϭϭϭ
Karşı ispat ;ŵ. ϭϵϭͿ . ϭϭϰ
KaŶuŶda düzeŶleŶŵeŵiş deliller ;ŵ. ϭϵϮͿ . ϭϭϰ
Delil sözleşŵesi ;ŵ. ϭϵϯͿ ϭϭϰ
Soŵutlaştırŵa LJükü ǀe delilleriŶ gösterilŵesi ;ŵ. ϭϵϰͿ ϭϭϰ
Başka LJerdeŶ getirtileĐek deliller ;ŵ. ϭϵϱͿ . ϭϭϰ
DelildeŶ ǀazgeçŵe ;ŵ. ϭϵϲͿ . ϭϭϰ
DelilleriŶ iŶĐeleŶŵesi ǀe istiŶaďe ;ŵ. ϭϵϳͿ . ϭϭϱ
DelilleriŶ değerleŶdirilŵesi ;ŵ. ϭϵϴͿ ϭϭϱ
ϭϰ İçiŶdekiler
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve SeŶet
Belge ;ŵ. ϭϵϵͿ .ϭϭϱ
SeŶetle ispat zoruŶluluğu ;ŵ. ϮϬϬͿ .ϭϭϱ
SeŶede karşı taŶıkla ispat LJasağı ;ŵ. ϮϬϭͿ.ϭϭϲ
Delil ďaşlaŶgıĐı ;ŵ. ϮϬϮͿ ϭϭϲ
SeŶetle ispat zoruŶluluğuŶuŶ istisŶaları ;ŵ. ϮϬϯͿ .ϭϭϲ
İlaŵlarıŶ ǀe resŵî seŶetleriŶ ispat güĐü ;ŵ. ϮϬϰͿ .ϭϭϳ
Adi seŶetleriŶ ispat güĐü ;ŵ. ϮϬϱͿ.ϭϭϵ
İŵza ataŵaLJaŶlarıŶ duruŵu ;ŵ. ϮϬϲͿ.ϭϮϬ
SeŶette çıkıŶtı, kazıŶtı ǀe siliŶti ;ŵ. ϮϬϳͿ.ϭϮϭ
Yazı ǀeLJa iŵza iŶkârı ;ŵ. ϮϬϴͿ .ϭϮϭ
Yazı ǀeLJa iŵza iŶkârıŶıŶ soŶuĐu ;ŵ. ϮϬϵͿϭϮϭ
GüǀeŶli elektroŶik iŵzalı ďelgeŶiŶ iŶkârı ;ŵ. ϮϭϬͿ ϭϮϭ
Sahtelik iŶĐeleŵesi ;ŵ. ϮϭϭͿ .ϭϮϭ
Sahte seŶediŶ iptali ;ŵ. ϮϭϮͿ.ϭϮϮ
Haksız LJere sahtelik iddiası ;ŵ. ϮϭϯͿ .ϭϮϮ
Sahtelik hakkıŶda hukuk ǀe Đeza ŵahkeŵesi kararlarıŶıŶ etkisi ;ŵ. ϮϭϰͿ .ϭϮϮ
BelgeleriŶ halefler aleLJhiŶe kullaŶılŵası ;ŵ. ϮϭϱͿ.ϭϮϯ
MahkeŵeĐe ďelge aslıŶıŶ isteŶŵesi ǀe geri ǀerilŵesi ;ŵ. ϮϭϲͿ ϭϮϯ
Belge aslıŶıŶ iďrazı usulü ;ŵ. ϮϭϳͿ.ϭϮϯ
BelgeŶiŶ LJeriŶde iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϮϭϴͿ .ϭϮϯ
TaraflarıŶ ďelgeleri iďrazı zoruŶluluğu ;ŵ. ϮϭϵͿ ϭϮϰ
TarafıŶ ďelgeLJi iďraz etŵeŵesi ;ŵ. ϮϮϬͿ.ϭϮϰ
ÜçüŶĐü kişiŶiŶ ďelgeLJi iďraz etŵeŵesi ;ŵ. ϮϮϭͿ .ϭϮϰ
TiĐari defterleriŶ iďrazı ǀe delil olŵası ;ŵ. ϮϮϮͿ ϭϮϱ
YaďaŶĐı dilde LJazılŵış ďelgeler ;ŵ. ϮϮϯͿ .ϭϮϱ
YaďaŶĐı resŵî ďelgeleriŶ LJetkili ŵakaŵlar tarafıŶdaŶ oŶaLJlaŶŵası zoruŶluluğu ;ŵ. ϮϮϰͿϭϮϲ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YeŵiŶ
YeŵiŶiŶ koŶusu ;ŵ. ϮϮϱͿ ϭϮϲ
YeŵiŶe koŶu olaŵaLJaĐak ǀakıalar ;ŵ. ϮϮϲͿ ϭϮϲ
YeŵiŶ teklifi ;ŵ. ϮϮϳͿ ϭϮϲ
YeŵiŶe daǀet ;ŵ. ϮϮϴͿ ϭϮϲ
YeŵiŶ etŵeŵeŶiŶ soŶuçları ;ŵ. ϮϮϵͿ .ϭϮϳ
YeŵiŶiŶ iade oluŶaŵaLJaĐağı hâller ;ŵ. ϮϯϬͿ ϭϮϳ
Ölüŵ ǀeLJa fiil ehliLJetiŶiŶ kaLJďı ;ŵ. ϮϯϭͿ .ϭϮϳ
YeŵiŶi LJeriŶe getireĐek kiŵseler ;ŵ. ϮϯϮͿ ϭϮϳ
YeŵiŶiŶ şekli ;ŵ. ϮϯϯͿ.ϭϮϳ
Sağır ǀe dilsizleriŶ LJeŵiŶi ;ŵ. ϮϯϰͿϭϮϴ
Hasta ǀeLJa eŶgellileriŶ ŵahkeŵe dışıŶda LJeŵiŶi ;ŵ. ϮϯϱͿ .ϭϮϴ
YeŵiŶ edeĐek kiŵseŶiŶ ŵahkeŵeŶiŶ LJargı çeǀresi dışıŶda olŵası ;ŵ. ϮϯϲͿ .ϭϮϴ
YeŵiŶ koŶusuŶuŶ açıklattırılŵası ;ŵ. ϮϯϳͿ .ϭϮϴ
YeŵiŶ tutaŶağıŶıŶ düzeŶleŶŵesi ;ŵ. ϮϯϴͿϭϮϴ
YalaŶ LJere LJeŵiŶ iddiası ;ŵ. ϮϯϵͿ .ϭϮϴ
İçiŶdekiler ϭϱ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TaŶık
TaŶık gösterŵe şekli ;ŵ. ϮϰϬͿ. ϭϮϵ
TaŶıklardaŶ ďir kısŵıŶıŶ diŶleŶilŵesiLJle LJetiŶilŵesi ;ŵ. ϮϰϭͿ ϭϮϵ
TaŶıklığıŶ izŶe ďağlı olduğu hâller ;ŵ. ϮϰϮͿ ϭϮϵ
TaŶığıŶ daǀet edilŵesi ;ŵ. ϮϰϯͿ ϭϮϵ
DaǀetiLJeŶiŶ içeriği ;ŵ. ϮϰϰͿ ϭϯϬ
ÇağrıLJa uLJŵa zoruŶluluğu ;ŵ. ϮϰϱͿ ϭϯϬ
TaŶığa soru kâğıdı göŶderilŵesi ;ŵ. ϮϰϲͿ . ϭϯϬ
TaŶıklıktaŶ çekiŶŵe hakkı ;ŵ. ϮϰϳͿ ϭϯϬ
Kişisel ŶedeŶlerle taŶıklıktaŶ çekiŶŵe ;ŵ. ϮϰϴͿ . ϭϯϭ
Sır ŶedeŶiLJle taŶıklıktaŶ çekiŶŵe ;ŵ. ϮϰϵͿ. ϭϯϭ
MeŶfaat ihlali tehlikesi ŶedeŶiLJle taŶıklıktaŶ çekiŶŵe ;ŵ. ϮϱϬͿ. ϭϯϭ
TaŶıklıktaŶ çekiŶŵe hakkıŶıŶ istisŶaları ;ŵ. ϮϱϭͿ . ϭϯϮ
ÇekiŶŵe seďepleriŶiŶ ďildirilŵesi ǀe iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϮϱϮͿ ϭϯϮ
ÇekiŶŵeŶiŶ kaďul edilŵeŵesiŶiŶ soŶuĐu ;ŵ. ϮϱϯͿ ϭϯϮ
TaŶığıŶ kiŵliğiŶiŶ tespiti ;ŵ. ϮϱϰͿ. ϭϯϮ
TaŶıklara itiraz ;ŵ. ϮϱϱͿ ϭϯϯ
TaŶığa göreǀiŶiŶ öŶeŵiŶi aŶlatŵa ;ŵ. ϮϱϲͿ . ϭϯϯ
YeŵiŶsiz diŶleŶeĐekler ;ŵ. ϮϱϳͿ . ϭϯϯ
YeŵiŶiŶ zaŵaŶı ǀe şekli ;ŵ. ϮϱϴͿ . ϭϯϯ
TaŶıklarıŶ ŵahkeŵede diŶleŶilŵesi ;ŵ. ϮϱϵͿ. ϭϯϯ
TaŶığıŶ ďilgileŶdirilŵesi ;ŵ. ϮϲϬͿ ϭϯϰ
TaŶığıŶ diŶleŶilŵe şekli ;ŵ. ϮϲϭͿ ϭϯϰ
Yasak daǀraŶışlar ;ŵ. ϮϲϮͿ ϭϯϰ
TerĐüŵaŶ ǀe ďilirkişi kullaŶılŵası ;ŵ. ϮϲϯͿ. ϭϯϰ
YalaŶ LJere ǀeLJa ŵeŶfaat teŵiŶ ederek taŶıklık edilŵesi ǀe soŶuçları ;ŵ. ϮϲϰͿ ϭϯϰ
TaŶığa ödeŶeĐek üĐret ǀe giderler ;ŵ. ϮϲϱͿ . ϭϯϱ
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İŶĐeleŵesi
BilirkişiLJe ďaşǀurulŵasıŶı gerektireŶ hâller ;ŵ. ϮϲϲͿ ϭϯϱ
Bilirkişi saLJısıŶıŶ ďelirleŶŵesi ;ŵ. ϮϲϳͿ . ϭϯϲ
BilirkişileriŶ göreǀleŶdirilŵesi ;ŵ. ϮϲϴͿ ϭϯϲ
Bilirkişilik göreǀiŶiŶ kapsaŵı ;ŵ. ϮϲϵͿ. ϭϯϳ
Bilirkişilik göreǀiŶi kaďulle LJüküŵlü olaŶlar ;ŵ. ϮϳϬͿ ϭϯϳ
BilirkişiLJe LJeŵiŶ ǀerdirilŵesi ;ŵ. ϮϳϭͿ ϭϯϳ
BilirkişiŶiŶ göreǀiŶi LJapŵaktaŶ LJasaklı olŵası ǀe reddi ;ŵ. ϮϳϮͿ ϭϯϴ
BilirkişiŶiŶ göreǀ alaŶıŶıŶ ďelirleŶŵesi ;ŵ. ϮϳϯͿ . ϭϯϵ
BilirkişiŶiŶ göreǀ süresi ;ŵ. ϮϳϰͿ. ϭϯϵ
BilirkişiŶiŶ haďer ǀerŵe LJüküŵlülüğü ;ŵ. ϮϳϱͿ ϭϰϬ
BilirkişiŶiŶ göreǀiŶi ďizzat LJeriŶe getirŵe LJüküŵlülüğü ;ŵ. ϮϳϲͿ . ϭϰϬ
BilirkişiŶiŶ sır saklaŵa LJüküŵlülüğü ;ŵ. ϮϳϳͿ. ϭϰϭ
BilirkişiŶiŶ LJetkileri ;ŵ. ϮϳϴͿ . ϭϰϭ
Bilirkişi açıklaŵalarıŶıŶ tespiti ǀe rapor ;ŵ. ϮϳϵͿ ϭϰϭ
Bilirkişi raporuŶuŶ ǀerilŵesi ;ŵ. ϮϴϬͿ. ϭϰϮ
Bilirkişi raporuŶa itiraz ;ŵ. ϮϴϭͿ
ϭϲ İçiŶdekiler
BilirkişiŶiŶ hukuki soruŵluluğu ;ŵ. ϮϴϱͿ .ϭϰϯ
DaǀalarıŶ açılaĐağı ŵahkeŵe ;ŵ. ϮϴϲͿϭϰϯ
RüĐu daǀasıŶda zaŵaŶaşıŵı ;ŵ. ϮϴϳͿ .ϭϰϰ
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı ;ŵ. ϮϴϴͿ ϭϰϱ
Keşfe LJetkili ŵahkeŵe ;ŵ. ϮϴϵͿ ϭϰϱ
KeşfiŶ LJapılŵası ;ŵ. ϮϵϬͿ ϭϰϱ
Keşfe katlaŶŵa zoruŶluluğu ;ŵ. ϮϵϭͿϭϰϱ
SoLJďağı tespiti içiŶ iŶĐeleŵe ;ŵ. ϮϵϮͿ.ϭϰϲ
YEDİNCİ BÖLÜM
UzŵaŶ Görüşü
UzŵaŶ görüşü ;ŵ. ϮϵϯͿ.ϭϰϲ
BEŞİNCİ KISIM
Hüküŵ ve Davaya SoŶ VereŶ Taraf İşleŵleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküŵ
Hüküŵ, hükŵüŶ ǀerilŵesi ǀe tefhiŵi ;ŵ. ϮϵϰͿ .ϭϰϳ
HükŵüŶ ŵüzakeresi ;ŵ. ϮϵϱͿ .ϭϰϳ
HükŵüŶ oLJlaŶŵası ǀe LJeter saLJı ;ŵ. ϮϵϲͿ ϭϰϳ
HükŵüŶ kapsaŵı ;ŵ. ϮϵϳͿ ϭϰϴ
HükŵüŶ LJazılŵası ;ŵ. ϮϵϴͿ.ϭϰϴ
HükŵüŶ iŵza edileŵeŵesi ;ŵ. ϮϵϵͿ.ϭϰϴ
HükŵüŶ koruŶŵası ;ŵ. ϯϬϬͿ.ϭϰϵ
Hüküŵ Ŷüshası ;ŵ. ϯϬϭͿ .ϭϰϵ
İlaŵıŶ alıŶŵası, kesiŶleşŵe kaLJdı ǀe harçlar ;ŵ. ϯϬϮͿ ϭϰϵ
KesiŶ hüküŵ ;ŵ. ϯϬϯͿ .ϭϱϬ
İKİNCİ BÖLÜM
HükŵüŶ Tashihi ve Tavzihi
HükŵüŶ tashihi ;ŵ. ϯϬϰͿ.ϭϱϭ
HükŵüŶ taǀzihi ;ŵ. ϯϬϱͿ .ϭϱϭ
Taǀzih taleďi ǀe usulü ;ŵ. ϯϬϲͿϭϱϮ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya SoŶ VereŶ Taraf İşleŵleri
DaǀadaŶ feragat ;ŵ. ϯϬϳͿϭϱϮ
DaǀaLJı kaďul ;ŵ. ϯϬϴͿϭϱϮ
Feragat ǀe kaďulüŶ şekli ;ŵ. ϯϬϵͿϭϱϮ
Feragat ǀe kaďulüŶ zaŵaŶı ;ŵ. ϯϭϬͿ .ϭϱϯ
Feragat ǀe kaďulüŶ soŶuçları ;ŵ. ϯϭϭͿ ϭϱϯ
Feragat ǀe kaďul hâliŶde LJargılaŵa giderleri ;ŵ. ϯϭϮͿ ϭϱϯ
Sulh ;ŵ. ϯϭϯͿ .ϭϱϯ
SulhuŶ zaŵaŶı ;ŵ. ϯϭϰͿ.ϭϱϯ
SulhuŶ etkisi ;ŵ. ϯϭϱͿϭϱϰ
İçiŶdekiler ϭϳ
ALTINCI KISIM
Basit Yargılaŵa Usulü
Basit LJargılaŵa usulüŶe taďi daǀa ǀe işler ;ŵ. ϯϭϲͿ ϭϱϰ
DilekçeleriŶ ǀerilŵesi ;ŵ. ϯϭϳͿ . ϭϱϱ
DelilleriŶ ikaŵesi ;ŵ. ϯϭϴͿ ϭϱϱ
İddia ǀe saǀuŶŵaŶıŶ geŶişletilŵesi ǀeLJa değiştirilŵesi LJasağı ;ŵ. ϯϭϵͿ. ϭϱϱ
ÖŶ iŶĐeleŵe ǀe tahkikat ;ŵ. ϯϮϬͿ. ϭϱϱ
Hüküŵ ;ŵ. ϯϮϭͿ ϭϱϲ
ULJgulaŶaĐak hüküŵler ;ŵ. ϯϮϮͿ. ϭϱϲ
YEDİNCİ KISIM
Yargılaŵa Giderleri ve Adli Yardıŵ
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılaŵa Giderleri
Yargılaŵa giderleriŶiŶ kapsaŵı ;ŵ. ϯϮϯͿ ϭϱϳ
Delil ikaŵesi içiŶ aǀaŶs ;ŵ. ϯϮϰͿ. ϭϱϳ
ReseŶ LJapılŵası gerekeŶ işleŵlere ilişkiŶ giderler ;ŵ. ϯϮϱͿ . ϭϱϴ
Yargılaŵa giderleriŶdeŶ soruŵluluk ;ŵ. ϯϮϲͿ. ϭϱϴ
Dürüstlük kuralıŶa aLJkırılık seďeďiLJle LJargılaŵa giderleriŶdeŶ soruŵluluk ;ŵ. ϯϮϳͿ ϭϱϴ
Fer’î ŵüdahale gideri ;ŵ. ϯϮϴͿ ϭϱϴ
KötüŶiLJetle ǀeLJa haksız daǀa açılŵasıŶıŶ soŶuçları ;ŵ. ϯϮϵͿ ϭϱϴ
Vekâlet üĐretiŶiŶ taraf lehiŶe hükŵedilŵesi ;ŵ. ϯϯϬͿ ϭϱϵ
EsastaŶ soŶuçlaŶŵaLJaŶ daǀada LJargılaŵa gideri ;ŵ. ϯϯϭͿ. ϭϲϭ
Yargılaŵa giderleriŶe hükŵedilŵesi ;ŵ. ϯϯϮͿ ϭϲϮ
AǀaŶsıŶ iadesi ;ŵ. ϯϯϯͿ. ϭϲϮ
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardıŵ
Adli LJardıŵdaŶ LJararlaŶaĐak kişiler ;ŵ. ϯϯϰͿ ϭϲϮ
Adli LJardıŵıŶ kapsaŵı ;ŵ. ϯϯϱͿ ϭϲϮ
Adli LJardıŵ taleďi ;ŵ. ϯϯϲͿ . ϭϲϯ
Adli LJardıŵ taleďiŶiŶ iŶĐeleŶŵesi ;ŵ. ϯϯϳͿ ϭϲϯ
Adli LJardıŵ kararıŶıŶ kaldırılŵası ;ŵ. ϯϯϴͿ . ϭϲϯ
Adli LJardıŵla erteleŶeŶ LJargılaŵa giderleriŶiŶ tahsili ;ŵ. ϯϯϵͿ ϭϲϰ
Adli LJardıŵ kararıLJla ataŶaŶ aǀukatıŶ üĐretiŶiŶ ödeŶŵesi ;ŵ. ϯϰϬͿ ϭϲϰ
SEKİZİNCİ KISIM
KaŶuŶ Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstiŶaf
İstiŶaf LJoluŶa ďaşǀurulaďileŶ kararlar ;ŵ. ϯϰϭͿ ϭϲϱ
İstiŶaf dilekçesi ;ŵ. ϯϰϮͿ. ϭϲϲ
İstiŶaf dilekçesiŶiŶ ǀerilŵesi ;ŵ. ϯϰϯͿ. ϭϲϲ
Harç ǀe giderleriŶ LJatırılŵası ;ŵ. ϯϰϰͿ ϭϲϲ
Başǀuru süresi ;ŵ. ϯϰϱͿ ϭϲϳ
İstiŶaf dilekçesiŶiŶ reddi ;ŵ. ϯϰϲͿ. ϭϲϵ
ϭϴ İçiŶdekiler
İstiŶaf dilekçesiŶe Đeǀap ;ŵ. ϯϰϳͿ .ϭϲϵ
Katılŵa LJolu ile ďaşǀurŵa ;ŵ. ϯϰϴͿ.ϭϳϬ
Başǀurŵa hakkıŶdaŶ feragat ;ŵ. ϯϰϵͿ ϭϳϬ
BaşǀuruŶuŶ iĐraLJa etkisi ;ŵ. ϯϱϬͿ .ϭϳϬ
KötüŶiLJetle istiŶaf LJoluŶa ďaşǀurŵa ;ŵ. ϯϱϭͿ.ϭϳϬ
ÖŶ iŶĐeleŵe ;ŵ. ϯϱϮͿϭϳϭ
Duruşŵa LJapılŵadaŶ ǀerileĐek kararlar ;ŵ. ϯϱϯͿϭϳϭ
İŶĐeleŵe ;ŵ. ϯϱϰͿ .ϭϳϮ
İŶĐeleŵeŶiŶ kapsaŵı ;ŵ. ϯϱϱͿ ϭϳϮ
Duruşŵa LJapılŵasıŶa karar ǀerilŵesi ;ŵ. ϯϱϲͿ .ϭϳϮ
YapılaŵaLJaĐak işleŵler ;ŵ. ϯϱϳͿ.ϭϳϮ
DuruşŵaLJa geliŶŵeŵesi ǀe giderleriŶ ödeŶŵeŵesi ;ŵ. ϯϱϴͿ ϭϳϯ
Karar ǀe teďliği ;ŵ. ϯϱϵͿϭϳϯ
ULJgulaŶaĐak diğer hüküŵler ;ŵ. ϯϲϬͿ ϭϳϰ
İKİNCİ BÖLÜM
Teŵyiz
TeŵLJiz edileďileŶ kararlar ;ŵ. ϯϲϭͿ.ϭϳϰ
TeŵLJiz edileŵeLJeŶ kararlar ;ŵ. ϯϲϮͿϭϳϱ
KaŶuŶ LJararıŶa teŵLJiz ;ŵ. ϯϲϯͿ ϭϳϲ
TeŵLJiz dilekçesi ;ŵ. ϯϲϰͿ ϭϳϲ
TeŵLJiz dilekçesiŶiŶ ǀerilŵesi ;ŵ. ϯϲϱͿϭϳϳ
KıLJas LJoluLJla uLJgulaŶaĐak hüküŵler ;ŵ. ϯϲϲͿ.ϭϳϳ
TeŵLJiziŶ iĐraLJa etkisi ;ŵ. ϯϲϳͿ ϭϳϴ
KötüŶiLJetle teŵLJiz ;ŵ. ϯϲϴͿ ϭϳϵ
TeŵLJiz iŶĐeleŵesi ǀe duruşŵa ;ŵ. ϯϲϵͿ .ϭϳϵ
OŶaŵa kararları ;ŵ. ϯϳϬͿ ϭϴϬ
Bozŵa seďepleri ;ŵ. ϯϳϭͿ .ϭϴϬ
YargıtaLJ kararlarıŶıŶ teďliği ;ŵ. ϯϳϮͿ .ϭϴϭ
BozŵaLJa uLJŵa ǀeLJa direŶŵe ;ŵ. ϯϳϯͿ .ϭϴϭ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YargılaŵaŶıŶ İadesi
KoŶu ;ŵ. ϯϳϰͿϭϴϭ
YargılaŵaŶıŶ iadesi seďepleri ;ŵ. ϯϳϱͿ .ϭϴϮ
ÜçüŶĐü kişileriŶ hükŵüŶ iptaliŶi talep etŵesi ;ŵ. ϯϳϲͿ ϭϴϯ
Süre ;ŵ. ϯϳϳͿ.ϭϴϯ
İŶĐeleLJeĐek ŵahkeŵe ǀe teŵiŶat ;ŵ. ϯϳϴͿ ϭϴϰ
TaleďiŶ öŶ iŶĐeleŵesi ;ŵ. ϯϳϵͿ .ϭϴϰ
YeŶideŶ LJargılaŵa ǀeLJa hükŵüŶ iptali ;ŵ. ϯϴϬͿ .ϭϴϰ
İĐraŶıŶ durdurulŵası ;ŵ. ϯϴϭͿ.ϭϴϰ
DOKUZUNCU KISIM
Çekişŵesiz Yargı
Çekişŵesiz LJargı işleri ;ŵ. ϯϴϮͿ .ϭϴϰ
Göreǀli ŵahkeŵe ;ŵ. ϯϴϯͿϭϴϴ
İçiŶdekiler ϭϵ
Çekişŵesiz LJargı işleriŶde LJetki ;ŵ. ϯϴϰͿ ϭϴϵ
Yargılaŵa usulü ;ŵ. ϯϴϱͿ ϭϴϵ
Mühürleŵe, deftere geçirŵe ǀe LJeŵiŶ tutaŶağı düzeŶleŶŵesi usulü ;ŵ. ϯϴϲͿ . ϭϴϵ
Kararlara karşı ďaşǀuru LJolları ;ŵ. ϯϴϳͿ ϭϴϵ
KararlarıŶ Ŷiteliği ;ŵ. ϯϴϴͿ ϭϴϵ
ONUNCU KISIM
GeçiĐi Hukuki Koruŵalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedďir
İhtiLJati tedďiriŶ şartları ;ŵ. ϯϴϵͿ. ϭϵϬ
İhtiLJati tedďir taleďi ;ŵ. ϯϵϬͿ ϭϵϬ
İhtiLJati tedďir kararı ;ŵ. ϯϵϭͿ ϭϵϬ
İhtiLJati tedďirde teŵiŶat gösterilŵesi ;ŵ. ϯϵϮͿ ϭϵϯ
İhtiLJati tedďir kararıŶıŶ uLJgulaŶŵası ;ŵ. ϯϵϯͿ ϭϵϯ
İhtiLJati tedďir kararıŶa karşı itiraz ;ŵ. ϯϵϰͿ ϭϵϰ
TeŵiŶat karşılığı tedďiriŶ değiştirilŵesi ǀeLJa kaldırılŵası ;ŵ. ϯϵϱͿ ϭϵϰ
Duruŵ ǀe koşullarıŶ değişŵesi seďeďiLJle tedďiriŶ değiştirilŵesi ǀeLJa kaldırılŵası ;ŵ. ϯϵϲͿ. ϭϵϱ
İhtiLJati tedďiri taŵaŵlaLJaŶ işleŵler ;ŵ. ϯϵϳͿ ϭϵϱ
Tedďire ŵuhalefetiŶ Đezası ;ŵ. ϯϵϴͿ ϭϵϱ
TazŵiŶat ;ŵ. ϯϵϵͿ. ϭϵϲ
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer GeçiĐi Hukuki Koruŵalar
Delil tespitiŶiŶ isteŶeďileĐeği hâller ;ŵ. ϰϬϬͿ ϭϵϲ
Göreǀ ǀe LJetki ;ŵ. ϰϬϭͿ ϭϵϲ
Delil tespiti taleďi ǀe karar ;ŵ. ϰϬϮͿ ϭϵϳ
AĐele hâllerde tespit ;ŵ. ϰϬϯͿ. ϭϵϳ
Delil tespiti kararıŶda uLJgulaŶaĐak hüküŵler ;ŵ. ϰϬϰͿ ϭϵϴ
TutaŶak ǀe diğer ďelgeler ;ŵ. ϰϬϱͿ . ϭϵϴ
Diğer geçiĐi hukuki koruŵalar ;ŵ. ϰϬϲͿ ϭϵϴ
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkiŵ
ULJgulaŶŵa alaŶı ;ŵ. ϰϬϳͿ. ϭϵϴ
Tahkiŵe elǀerişlilik ;ŵ. ϰϬϴͿ . ϭϵϵ
İtiraz hakkıŶdaŶ feragat ;ŵ. ϰϬϵͿ ϭϵϵ
Tahkiŵde göreǀli ǀe LJetkili ŵahkeŵe ;ŵ. ϰϭϬͿ ϭϵϵ
MahkeŵeŶiŶ LJardıŵı ;ŵ. ϰϭϭͿ . ϮϬϬ
Tahkiŵ sözleşŵesiŶiŶ taŶıŵı ǀe şekli ;ŵ. ϰϭϮͿ . ϮϬϬ
Tahkiŵ itirazı ;ŵ. ϰϭϯͿ ϮϬϭ
İhtiLJati tedďir ǀe delil tespiti ;ŵ. ϰϭϰͿ. ϮϬϭ
Hakeŵ saLJısı ;ŵ. ϰϭϱͿ. ϮϬϮ
HakeŵleriŶ seçiŵi ;ŵ. ϰϭϲͿ ϮϬϯ
Ret seďepleri ;ŵ. ϰϭϳͿ ϮϬϱ
HakeŵiŶ reddi usulü ;ŵ. ϰϭϴͿ ϮϬϱ
ϮϬ İçiŶdekiler
HakeŵleriŶ soruŵluluğu ;ŵ. ϰϭϵͿ.ϮϬϳ
GöreǀiŶ LJeriŶe getirileŵeŵesi ;ŵ. ϰϮϬͿϮϬϳ
YeŶi hakeŵ seçilŵesi ;ŵ. ϰϮϭͿ ϮϬϴ
HakeŵiŶ keŶdi LJetkisi hakkıŶda karar ǀerŵesi ;ŵ. ϰϮϮͿ .ϮϬϴ
TaraflarıŶ eşitliği ǀe hukuki diŶleŶilŵe hakkı ;ŵ. ϰϮϯͿ ϮϬϵ
Yargılaŵa usulüŶüŶ ďelirleŶŵesi ;ŵ. ϰϮϰͿϮϬϵ
Tahkiŵ LJeri ;ŵ. ϰϮϱͿ .ϮϭϬ
Daǀa tarihi ;ŵ. ϰϮϲͿ.ϮϭϬ
Tahkiŵ süresi ;ŵ. ϰϮϳͿϮϭϭ
Daǀa ǀe Đeǀap dilekçesi ;ŵ. ϰϮϴͿ.Ϯϭϭ
Duruşŵa LJapılŵası ǀeLJa dosLJa üzeriŶdeŶ iŶĐeleŵe ;ŵ. ϰϮϵͿ.ϮϭϮ
TaraflardaŶ ďiriŶiŶ LJargılaŵaLJa katılŵaŵası ;ŵ. ϰϯϬͿ Ϯϭϯ
Hakeŵ ǀeLJa hakeŵ kuruluŶĐa ďilirkişi seçiŵi ;ŵ. ϰϯϭͿ.Ϯϭϯ
DelilleriŶ toplaŶŵası ;ŵ. ϰϯϮͿ .Ϯϭϰ
Hakeŵ kuruluŶuŶ karar ǀerŵesi ;ŵ. ϰϯϯͿ.Ϯϭϰ
Sulh ;ŵ. ϰϯϰͿ .Ϯϭϱ
Tahkiŵ LJargılaŵasıŶıŶ soŶa erŵesi ;ŵ. ϰϯϱͿ Ϯϭϱ
Hakeŵ kararıŶıŶ şekli, içeriği ǀe saklaŶŵası ;ŵ. ϰϯϲͿ .Ϯϭϳ
Hakeŵ kararıŶıŶ taǀzihi, düzeltilŵesi ǀe taŵaŵlaŶŵası ;ŵ. ϰϯϳͿ Ϯϭϴ
Teďligat ;ŵ. ϰϯϴͿ . Ϯϭϵ
İptal daǀası ;ŵ. ϰϯϵͿϮϮϬ
Hakeŵ üĐreti ;ŵ. ϰϰϬͿ ϮϮϯ
Yargılaŵa giderleri ;ŵ. ϰϰϭͿ ϮϮϰ
AǀaŶs LJatırılŵası ǀe giderleriŶ ödeŶŵesi ;ŵ. ϰϰϮͿϮϮϱ
YargılaŵaŶıŶ iadesi ;ŵ. ϰϰϯͿ .ϮϮϲ
ULJgulaŶŵaLJaĐak hüküŵler ;ŵ. ϰϰϰͿ.ϮϮϲ
ONİKİNCİ KISIM
SoŶ Hüküŵler
ElektroŶik işleŵler ;ŵ. ϰϰϱͿ ϮϮϲ
DisipliŶ para Đezası ;ŵ. ϰϰϲͿϮϮϳ
Diğer kaŶuŶlardaki LJargılaŵa usulü ile ilgili hüküŵler ;ŵ. ϰϰϳͿϮϮϳ
ZaŵaŶ ďakıŵıŶdaŶ uLJgulaŶŵa ;ŵ. ϰϰϴͿ.ϮϮϳ
YöŶetŵelik ;ŵ. ϰϰϵͿϮϮϳ
YürürlükteŶ kaldırılaŶ hüküŵler ;ŵ. ϰϱϬͿ .ϮϮϴ
Parasal sıŶırlarıŶ artırılŵası ;Ek ŵ. ϭͿ ϮϮϴ
GeçiĐi Hüküŵler ;GeçiĐi ŵ. ϭ-Ϯ-ϯ-ϰͿϮϮϴ
Yürürlük ;ŵ. ϰϱϭͿ ϮϮϵ
Yürütŵe ;ŵ. ϰϱϮͿ ϮϮϵ
ϭϬ86 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER Ϯϯϭ
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET
BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK* Ϯϰϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,30   
31,50   
6
5,25   
31,50   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,30   
31,50   
6
5,25   
31,50   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Kapat