Hukuk Muhakemeleri Kanunu İbrahim Özbay
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu

HMKHukuk Muhakemeleri KanunuMevzuat Açıklamalı


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
335
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005728
Boyut
13,5x19,5
Baskı
2Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 21

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği (m. 1) 23
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi (m. 2) 23
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini
davalarında görev (m. 3) 30
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi (m. 4) 30
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural (m. 5) 31
Genel yetkili mahkeme (m. 6) 31
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki (m. 7) 32
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 8) 32
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki (m. 9) 33
Sözleşmeden doğan davalarda yetki (m. 10) 33
Mirastan doğan davalarda yetki (m. 11) 33
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki (m. 12) 34
Karşı davada yetki (m. 13) 34
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki (m. 14) 34
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki (m. 15) 35
Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m. 16) 35
Yetki sözleşmesi (m. 17) 35
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları (m. 18) 37
Yetki itirazının ileri sürülmesi (m. 19) 37
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler (m. 20) 38
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler (m. 21) 39

İnceleme yeri (m. 22) 39
İnceleme usulü ve sonucu (m. 23) 40
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi (m. 24) 40
Taraflarca getirilme ilkesi (m. 25) 41
Taleple bağlılık ilkesi (m. 26) 42
Hukuki dinlenilme hakkı (m. 27) 43
Aleniyet ilkesi (m. 28) 43
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü (m. 29) 44
Usul ekonomisi ilkesi (m. 30) 45
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (m. 31) 45
Yargılamanın sevk ve idaresi (m. 32) 45
Hukukun uygulanması (m. 33) 45

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri (m. 34) 46
Çekinme kararının sonuçları (m. 35) 46
Ret sebepleri (m. 36) 47
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli (m. 37) 47
Ret usulü (m. 38) 47
Çekilme kararının incelenmesi (m. 39) 48
Ret talebini incelemeye yetkili merci (m. 40) 48
Ret talebinin geri çevrilmesi (m. 41) 48
Ret talebinin incelenmesi (m. 42) 49
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf (m. 43) 49
Ret talebine ilişkin kararların temyizi (m. 44) 49
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi (m. 45) 50
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu (m. 46) 50
Davaların açılacağı mahkeme (m. 47) 51
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı (m. 48) 51
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza (m. 49) 51

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti (m. 50) 51
Dava ehliyeti (m. 51) 52

Davada kanuni temsil (m. 52) 53
Dava takip yetkisi (m. 53) 53
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi (m. 54) 54
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü (m. 55) 54
Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi (m. 56) 55
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyari dava arkadaşlığı (m. 57) 55
İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 58). 55
Mecburi dava arkadaşlığı (m. 59) 56
Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 60) 57
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları (m. 61) 57
İhbarın şekli (m. 62) 57
İhbarda bulunulan kişinin durumu (m. 63) 58
İhbarın etkisi (m. 64) 58
Asli müdahale (m. 65) 58
Fer’î müdahale (m. 66) 58
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi (m. 67) 58
Fer’î müdahilin durumu (m. 68) 59
Fer’î müdahalenin etkisi (m. 69) 59
Cumhuriyet savcısının davada yer alması (m. 70) 59
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel hükümler (m. 71) 61
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler (m. 72) 61
Davaya vekâletin kanuni kapsamı (m. 73) 64
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller (m. 74) 64
Birden fazla vekil görevlendirilmesi (m. 75) 65
Vekâletnamenin ibrazı (m. 76) 65
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması (m. 77) 66
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı (m. 78) 66
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı (m. 79) 67
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması (m. 80) 67
Vekilin azli ve istifasının şekli (m. 81) 67
Vekilin istifası (m. 82) 68
Vekilin azli (m. 83) 68
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller (m. 84) 68
Teminat gerektirmeyen hâller (m. 85) 69

Teminat kararı (m. 86) 69
Teminatın tutarı ve şekli (m. 87) 69
Teminat gösterilmemesinin sonuçları (m. 88) 69
Teminatın iadesi (m. 89) 69

ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi (m. 90) 70
Sürelerin başlaması (m. 91) 70
Sürelerin bitimi (m. 92) 70
Tatil günlerinin etkisi (m. 93) 70
Kesin süre (m. 94) 70
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep (m. 95) 71
Süre (m. 96) 71
Talebin şekli ve kapsamı (m. 97). 71
Talep ve inceleme mercii (m. 98) 71
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi (m. 99) 72
İnceleme ve karar (m. 100) 72
Giderler (m. 101) 72
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi (m. 102) 72
Adli tatilde görülecek dava ve işler (m. 103) 72
Adli tatilin sürelere etkisi (m. 104) 73

İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası (m. 105) 74
Tespit davası (m. 106) 74
Belirsiz alacak ve tespit davası (m. 107) 75
İnşaî dava (m. 108) 75
Kısmi dava (m. 109) 76
Davaların yığılması (m. 110) 76
Terditli dava (m. 111) 76
Seçimlik dava (m. 112) 77
Topluluk davası (m. 113) 77

İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları

Dava şartları (m. 114) 78
Dava şartlarının incelenmesi (m. 115) 81

İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar

Konusu (m. 116) 82
İleri sürülmesi ve incelenmesi (m. 117) 83

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması

Davanın açılma zamanı (m. 118) 83
Dava dilekçesinin içeriği (m. 119) 83
Harç ve avans ödenmesi (m. 120) 84
Belgelerin birlikte verilmesi (m. 121) 87
Dava dilekçesinin tebliği (m. 122) 87
Davanın geri alınması (m. 123) 87
Tarafta iradî değişiklik (m. 124) 87
Dava konusunun devri (m. 125) 88

İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi

Cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126) 90
Cevap dilekçesini verme süresi (m. 127) 90
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (m. 128) 90
Cevap dilekçesinin içeriği (m. 129) 90
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması (m. 130) 91
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu (m. 131) 91
Karşı dava açılabilmesinin şartları (m. 132) 91
Karşı davanın açılması ve süresi (m. 133) 92
Asıl davanın sona ermesi (m. 134) 92
Uygulanacak hükümler (m. 135) 92

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme

Tarafların ikinci dilekçeleri (m. 136) 93
Ön incelemenin kapsamı (m. 137) 93
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar (m. 138) 95

Ön inceleme duruşmasına davet (m. 139) 95
Ön inceleme duruşması (m. 140) 95
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (m. 141) 97
Süreler hakkında karar (m. 142) 97

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu (m. 143) 97
Tarafların dinlenilmesi (m. 144) 97
Sonradan delil gösterilmesi (m. 145) 98
Mevcut delillerle davanın aydınlanması (m. 146) 98
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti (m. 147) 98
Mahkemenin çalışma zamanı (m. 148) 99
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası (m. 149) 99
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması (m. 150) 99
Duruşma düzeni (m. 151) 100
Soru yöneltme (m. 152) 101
Kayıt ve yayın yasağı (m. 153) 101
Tutanak (m. 154) 101
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu (m. 155) 102
Tutanağın ispat gücü (m. 156) 102
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu (m. 157) 102
Tutanak örneği verilmesi (m. 158) 102
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi (m. 159) 103
Dizi listesi (m. 160) 103
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi (m. 161) 103
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması (m. 162) 103
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi (m. 163) 103
Ön sorunun incelenmesi (m. 164) 104
Bekletici sorun (m. 165) 104
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi (m. 166) 105
Davaların ayrılması (m. 167) 105
Kanun yolları (m. 168) 106

BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu (m. 169) 106
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi (m. 170) 106
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi (m. 171) 106
Bizzat isticvap olunma (m. 172) 107
İsticvabın yapılması (m. 173) 107
Tutanak düzenlenmesi (m. 174) 107
Kıyasen uygulanacak hükümler (m. 175) 107
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı (m. 176) 107
Islahın zamanı ve şekli (m. 177) 108
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi (m. 178) 108
Islahın etkisi (m. 179) 108
Davanın tamamen ıslahı (m. 180) 108
Kısmen ıslah (m. 181) 108
Kötüniyetli ıslah (m. 182) 109
Maddi hataların düzeltilmesi (m. 183) 109
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi (m. 184) 109
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi (m. 185) 109
Sözlü yargılama (m. 186) 110

DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu (m. 187) 110
İkrar (m. 188) 111
İspat hakkı (m. 189) 111
İspat yükü (m. 190) 111
Karşı ispat (m. 191) 114
Kanunda düzenlenmemiş deliller (m. 192) 114
Delil sözleşmesi (m. 193) 114
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 194) 114
Başka yerden getirtilecek deliller (m. 195) 114
Delilden vazgeçme (m. 196) 114
Delillerin incelenmesi ve istinabe (m. 197) 115
Delillerin değerlendirilmesi (m. 198) 115

İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge (m. 199) 115
Senetle ispat zorunluluğu (m. 200) 115
Senede karşı tanıkla ispat yasağı (m. 201) 116
Delil başlangıcı (m. 202) 116
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları (m. 203) 116
İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü (m. 204) 117
Adi senetlerin ispat gücü (m. 205) 119
İmza atamayanların durumu (m. 206) 120
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti (m. 207) 121
Yazı veya imza inkârı (m. 208) 121
Yazı veya imza inkârının sonucu (m. 209) 121
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı (m. 210) 121
Sahtelik incelemesi (m. 211) 121
Sahte senedin iptali (m. 212) 122
Haksız yere sahtelik iddiası (m. 213) 122
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi (m. 214) 122
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması (m. 215) 123
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi (m. 216) 123
Belge aslının ibrazı usulü (m. 217) 123
Belgenin yerinde incelenmesi (m. 218) 123
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu (m. 219) 124
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi (m. 220) 124
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi (m. 221) 124
Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması (m. 222) 125
Yabancı dilde yazılmış belgeler (m. 223) 125
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu (m. 224) 126
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu (m. 225) 126
Yemine konu olamayacak vakıalar (m. 226) 126
Yemin teklifi (m. 227) 126
Yemine davet (m. 228) 126
Yemin etmemenin sonuçları (m. 229) 127
Yeminin iade olunamayacağı hâller (m. 230) 127
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı (m. 231) 127
Yemini yerine getirecek kimseler (m. 232) 127
Yeminin şekli (m. 233) 127
Sağır ve dilsizlerin yemini (m. 234) 128
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini (m. 235) 128
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması (m. 236) 128
Yemin konusunun açıklattırılması (m. 237) 128
Yemin tutanağının düzenlenmesi (m. 238) 128
Yalan yere yemin iddiası (m. 239) 128

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli (m. 240) 129
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi (m. 241) 129
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller (m. 242) 129
Tanığın davet edilmesi (m. 243) 129
Davetiyenin içeriği (m. 244) 130
Çağrıya uyma zorunluluğu (m. 245) 130
Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi (m. 246) 130
Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 247) 130
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme (m. 248) 131
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 249) 131
Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 250) 131
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları (m. 251) 132
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi (m. 252) 132
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu (m. 253) 132
Tanığın kimliğinin tespiti (m. 254) 132
Tanıklara itiraz (m. 255) 133
Tanığa görevinin önemini anlatma (m. 256) 133
Yeminsiz dinlenecekler (m. 257) 133
Yeminin zamanı ve şekli (m. 258) 133
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi (m. 259) 133
Tanığın bilgilendirilmesi (m. 260) 134
Tanığın dinlenilme şekli (m. 261) 134
Yasak davranışlar (m. 262) 134
Tercüman ve bilirkişi kullanılması (m. 263) 134
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları (m. 264) 134
Tanığa ödenecek ücret ve giderler (m. 265) 135
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller (m. 266) 135
Bilirkişi sayısının belirlenmesi (m. 267) 136
Bilirkişilerin görevlendirilmesi (m. 268) 136
Bilirkişilik görevinin kapsamı (m. 269) 137
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar (m. 270) 137
Bilirkişiye yemin verdirilmesi (m. 271) 137
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi (m. 272) 138
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi (m. 273) 139
Bilirkişinin görev süresi (m. 274) 139
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m. 275) 140
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 276) 140
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 277) 141
Bilirkişinin yetkileri (m. 278) 141
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor (m. 279) 141
Bilirkişi raporunun verilmesi (m. 280) 142
Bilirkişi raporuna itiraz (m. 281). 142
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi (m. 282) 143
Bilirkişi gider ve ücreti (m. 283) 143
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 284) 143

Bilirkişinin hukuki sorumluluğu (m. 285) 143
Davaların açılacağı mahkeme (m. 286) 143
Rücu davasında zamanaşımı (m. 287) 144
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı (m. 288) 145
Keşfe yetkili mahkeme (m. 289) 145
Keşfin yapılması (m. 290) 145
Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 291) 145
Soybağı tespiti için inceleme (m. 292) 146
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü (m. 293) 146
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi (m. 294) 147
Hükmün müzakeresi (m. 295) 147
Hükmün oylanması ve yeter sayı (m. 296) 147
Hükmün kapsamı (m. 297) 148
Hükmün yazılması (m. 298) 148
Hükmün imza edilememesi (m. 299) 148
Hükmün korunması (m. 300) 149
Hüküm nüshası (m. 301) 149
İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar (m. 302) 149
Kesin hüküm (m. 303) 150
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi (m. 304) 151
Hükmün tavzihi (m. 305) 151
Tavzih talebi ve usulü (m. 306) 152
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat (m. 307) 152
Davayı kabul (m. 308) 152
Feragat ve kabulün şekli (m. 309). 152
Feragat ve kabulün zamanı (m. 310) 153
Feragat ve kabulün sonuçları (m. 311) 153
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri (m. 312) 153
Sulh (m. 313) 153
Sulhun zamanı (m. 314) 153
Sulhun etkisi (m. 315) 154

ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (m. 316) 154
Dilekçelerin verilmesi (m. 317) 155
Delillerin ikamesi (m. 318) 155
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı (m. 319) 155
Ön inceleme ve tahkikat (m. 320) 155
Hüküm (m. 321) 156
Uygulanacak hükümler (m. 322) 156

YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı (m. 323) 157
Delil ikamesi için avans (m. 324) 157
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler (m. 325) 158
Yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 326) 158
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 327) 158
Fer’î müdahale gideri (m. 328) 158
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları (m. 329) 158
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi (m. 330) 159
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri (m. 331). 161
Yargılama giderlerine hükmedilmesi (m. 332) 162
Avansın iadesi (m. 333) 162
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler (m. 334) 162
Adli yardımın kapsamı (m. 335) 162
Adli yardım talebi (m. 336) 163
Adli yardım talebinin incelenmesi (m. 337) 163
Adli yardım kararının kaldırılması (m. 338) 163
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili (m. 339) 164
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi (m. 340) 164

SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar (m. 341) 165
İstinaf dilekçesi (m. 342) 166
İstinaf dilekçesinin verilmesi (m. 343) 166
Harç ve giderlerin yatırılması (m. 344) 166
Başvuru süresi (m. 345) 167
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 346) 169

İstinaf dilekçesine cevap (m. 347) 169
Katılma yolu ile başvurma (m. 348) 170
Başvurma hakkından feragat (m. 349) 170
Başvurunun icraya etkisi (m. 350) 170
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma (m. 351) 170
Ön inceleme (m. 352) 171
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (m. 353) 171
İnceleme (m. 354) 172
İncelemenin kapsamı (m. 355) 172
Duruşma yapılmasına karar verilmesi (m. 356) 172
Yapılamayacak işlemler (m. 357) 172
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi (m. 358) 173
Karar ve tebliği (m. 359) 173
Uygulanacak diğer hükümler (m. 360) 174
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar (m. 361) 174
Temyiz edilemeyen kararlar (m. 362) 175
Kanun yararına temyiz (m. 363) 176
Temyiz dilekçesi (m. 364) 176
Temyiz dilekçesinin verilmesi (m. 365) 177
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler (m. 366) 177
Temyizin icraya etkisi (m. 367) 178
Kötüniyetle temyiz (m. 368) 179
Temyiz incelemesi ve duruşma (m. 369) 179
Onama kararları (m. 370) 180
Bozma sebepleri (m. 371) 180
Yargıtay kararlarının tebliği (m. 372) 181
Bozmaya uyma veya direnme (m. 373) 181
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu (m. 374) 181
Yargılamanın iadesi sebepleri (m. 375) 182
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi (m. 376) 183
Süre (m. 377) 183
İnceleyecek mahkeme ve teminat (m. 378) 184
Talebin ön incelemesi (m. 379) 184
Yeniden yargılama veya hükmün iptali (m. 380) 184
İcranın durdurulması (m. 381) 184
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri (m. 382) 184
Görevli mahkeme (m. 383) 188

Çekişmesiz yargı işlerinde yetki (m. 384) 189
Yargılama usulü (m. 385) 189
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü (m. 386) 189
Kararlara karşı başvuru yolları (m. 387) 189
Kararların niteliği (m. 388) 189

ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
İhtiyati tedbirin şartları (m. 389) 190
İhtiyati tedbir talebi (m. 390) 190
İhtiyati tedbir kararı (m. 391). 190
İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi (m. 392) 193
İhtiyati tedbir kararının uygulanması (m. 393) 193
İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz (m. 394) 194
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 395) 194
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 396) 195
İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler (m. 397) 195
Tedbire muhalefetin cezası (m. 398) 195
Tazminat (m. 399) 196
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller (m. 400) 196
Görev ve yetki (m. 401) 196
Delil tespiti talebi ve karar (m. 402) 197
Acele hâllerde tespit (m. 403) 197
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler (m. 404) 198
Tutanak ve diğer belgeler (m. 405) 198
Diğer geçici hukuki korumalar (m. 406) 198
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı (m. 407) 198
Tahkime elverişlilik (m. 408) 199
İtiraz hakkından feragat (m. 409) 199
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 410) 199
Mahkemenin yardımı (m. 411) 200
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli (m. 412) 200
Tahkim itirazı (m. 413) 201
İhtiyati tedbir ve delil tespiti (m. 414) 201
Hakem sayısı (m. 415) 202
Hakemlerin seçimi (m. 416) 203
Ret sebepleri (m. 417) 205
Hakemin reddi usulü (m. 418) 205

Hakemlerin sorumluluğu (m. 419) 207
Görevin yerine getirilememesi (m. 420) 207
Yeni hakem seçilmesi (m. 421) 208
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi (m. 422) 208
Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı (m. 423) 209
Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 424) 209
Tahkim yeri (m. 425) 210
Dava tarihi (m. 426) 210
Tahkim süresi (m. 427) 211
Dava ve cevap dilekçesi (m. 428) 211
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme (m. 429) 212
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması (m. 430) 213
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi (m. 431) 213
Delillerin toplanması (m. 432) 214
Hakem kurulunun karar vermesi (m. 433) 214
Sulh (m. 434) 215
Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 435) 215
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması (m. 436) 217
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 437) 218
Tebligat (m. 438) 219
İptal davası (m. 439) 220
Hakem ücreti (m. 440) 223
Yargılama giderleri (m. 441) 224
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi (m. 442) 225
Yargılamanın iadesi (m. 443) 226
Uygulanmayacak hükümler (m. 444) 226
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler (m. 445) 226
Disiplin para cezası (m. 446) 227
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler (m. 447) 227
Zaman bakımından uygulanma (m. 448) 227
Yönetmelik (m. 449) 227
Yürürlükten kaldırılan hükümler (m. 450) 228
Parasal sınırların artırılması (Ek m. 1) 228
Geçici Hükümler (Geçici m. 1-2-3-4) 228
Yürürlük (m. 451) 229
Yürütme (m. 452) 229
1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER 231
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK* 241

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat