%3
İcra ve İflas Kanunu İbrahim Özbay

İcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
331
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209693
Boyut
13,5x19,5
Baskı
6160,00 TL 155,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 155 puan kazanacaksınız)
   155

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Doç. Dr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER . 7

KISALTMALAR CETVELİ . 27

İCRA VE İFLÂS KANUNU

BİRİNCİ BAP

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

İcra daireleri (m. 1) 29

İflas daireleri (m.2) 30

İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi (m. 3).30

İcra daireleri başkanlığı (m. 3/a) 30

İcra Mahkemesi (m. 4) .30

Sorumluluk (m. 5) 31

Zimmet (m. 6).31

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) .31

Tutanaklar (m. 8).32

Elektronik işlemler (m. 8/a) 33

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9).34

İş görmekten memnuiyet (m. 10) 34

İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a).35

Memnu işler (m. 11)35

İcra dairesine ödeme (m. 12).35

Gözetim ve denetim (m. 13)35

Birinci teftiş (m. 13/a) 36

Yönetmelik ve Yargıtay Kararları (m. 14).36

Harçlar (m. 15)36

Şikayet ve şartlar (m. 16) .38

Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) 38

Yargılama usulleri (m. 18).38

 

MÜDDETLER

Başlaması ve bitmesi (m. 19). 41

Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20). 41

İcra tebliğleri (m. 21) 42

İcranın durdurulması (m. 22) . 52

Kanundaki ıstılahlar (m. 23)  52

 

İKİNCİ BAP İLAMLARIN İCRASI

PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA

İLAMLARIN İCRASI. 53

Taşınır teslimi (m. 24). 53

Çocuk teslimi (m. 25) 54

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 257a) . 55

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair

ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) . 55

Taşınmaz tahliye ve teslimi. 59

1 - Borçlunun elinde ise (m. 26) . 59

2 - Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27)  60

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil

dairesine tebliği (m. 28)  61

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) . 61

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına

dair olan ilamlar (m. 30)  61

İrtifak haklarına mütedair ilamlar (m. 31) . 63

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara

ilişkin ilamların icrası (m. 31/a) . 63

PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN

İCRASI. 65

İcra emri ve muhtevası (m. 32)  65

İcranın geri bırakılması (m. 33)  66

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a)  66

III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER . 67

İcranın nereden isteneceği (m. 34) 67

Takibin başlaması (m. 35)  67

İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) . 67

Haciz veya iflas istemek yetkisi (m. 37) 68

İlam mahiyetini haiz belgeler (m. 38).68

Zamanaşımı (m. 39) 70

İcranın iadesi (m. 40) 71

Umumi hükümler (m. 41)71

 

ÜÇÜNCÜ BAP

İLAMSIZ TAKİP

 

TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI. 72

Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 72

İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) .72

Ticareti terk edenler (m. 44) .73

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45)73

Haciz Yoliyle Takip .75

1 - Umumiyetle (m. 46)75

2 - Hukuku amme borçları (m. 47).75

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) .75

Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 76

YETKİ 76

Yetki ve itirazları (m. 50) .76

III. TATİLLER VE TALİKLER  78

Tatiller .78

1 - Bütün borçlular hakkında (m. 51)78

2 - Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 78

3 - Terekenin borçlarında (m. 53) .78

4 - Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) .79

5 - Askerlik halinde (m. 54/a) 79

6 - Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55)79

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) .80

İCRA TEBLİĞLERİ . 80

İcra tebliğleri (m. 57)80

TAKİP TALEBİ . 80

Takip talebi ve muhtevası (m. 58) .80

Takip masrafları (m. 59).83

 

ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ . 84

1 - Ödeme emri ve muhtevası (m. 60)  84

2 - Ödeme emrinin tebliği (m. 61). 86

 İTİRAZ

1 - Süresi ve şekli (m. 62). 86

2 - İtiraz sebepleri (m. 63) 88

3 - Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 88

4 - Gecikmiş itiraz (m. 65) 88

5 - İtirazın hükmü (m. 66)  89

6- İtirazın hükümden düşürülmesi . 89

a) İtirazın iptali (m. 67) . 89

b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 93

c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 94

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen

kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b) . 96

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69)  96

Karar ve müddet (m. 70) 97

İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 97

Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 97

Hususi hükümler (m. 73) .101

DÖRDÜNCÜ BAP

HACİZ YOLİYLE TAKİP

MAL BEYANI 102

Beyanın muhteviyatı (m. 74) 102

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75)102

Hapis ile tazyik (m. 76) 102

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 102

HACİZ 102

Haciz 102

1 - Talep Müddeti (m. 78)102

2 - Hacze başlama müddeti (m. 79) 104

Haciz yapan memurun yetkisi (m. 80). 104

Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81)  104

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) . 105

Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83). 109

Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) . 109

Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b)  110

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 110

Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84)  110

Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85). 110

Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) . 111

Kıymet takdiri (m. 87) . 112

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri. 113

1 - Taşınırlar hakkında (m. 88) . 113

2 - Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar

hakkında (m. 89)  114

3 - Diğer haklar için (m. 90)  117

4 - Taşınmazlar hakkında (m. 91)  117

I - Taşınmaz haczinin şümulü . 118

II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları 118

III - İdare ve işletme (m. 92)  118

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) . 119

İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) 119

Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95). 122

İstihkak iddiasına itiraz  122

A - Borçlunun zilyedliği  122

1 - Hazırlık safhası (m. 96)  122

2 - Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97)  123

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) . 125

3 - Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98). 126

B - Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 126

Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100)  127

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum

olmaksızın iştirak (m. 101) 127

Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 128

Davet (m. 103).129

Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 129

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105).129

III. PARAYA ÇEVİRME . 130

1 - Satış Talebi.130

Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması (m. 106) 130

Talep hakkı (m. 107)132

Muvakkat haciz halinde (m. 108) .132

Satışın tatili (m. 109) .132

Haczin kalkması (m. 110) 132

Taksitle ödeme (m. 111) .132

Borçluya satış yetkisi verilmesi (m. 111/a) .133

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış (m. 111/b)133

2 - Taşınırların satışı134

Müddetler (m. 112) .134

Vaktinden evvel satış (m. 113)134

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 135

İhalenin yapılması (m. 115)138

İkinci artırma (m. 116) .139

Altın ve gümüş eşya (m. 117)139

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının

tahsili sureti (m. 118) 139

Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 140

Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) .140

Paraya çevirmenin diğer tarzı.141

İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 141

Aile mal ortaklığı (m. 122).142

3 - Taşınmazların satışı.142

Satış müddeti (m. 123) .142

Artırma şartları 142

1 - Şartname (m. 124) 142

2 - Münderecatı (m. 125).144

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 126) 145

Ayrıca tebliğler (m. 127)  145

Mükellefiyetlerin listesi (m. 128)  145

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a). 146

İhale (m. 129) . 147

İhale Bedelinin Ödenmesi (m. 130)  147

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131)  147

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve

mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132)  147

İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133). 148

İhalenin neticesi ve feshi (m. 134). 148

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135). 152

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması (m. 136) . 152

Aile yurtları (m. 137). 152

4 - Paranın paylaştırılması  152

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve

vekalet ücreti (m. 138)  152

İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139) . 153

Sıra cetveli (m. 140) . 153

Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 153

Cetvele itiraz (m. 142). 153

Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a). 153

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143)  154

Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144). 155

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması (m. 144/a) . 156 

BEŞİNCİ BAP

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLULİYLE TAKİP

I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  157

Takip talebi (m. 145)  157

Ödeme emri (m. 146)  158

Ödeme emrine itiraz (m. 147) 159

 

II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ. 159

Takip talebi (m. 148) .159

Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a).160

1 - İcra emri (m. 149).160

İcranın geri bırakılması (m. 149/a).161

2 - Ödeme emri (m. 149/b)161

Ödeme emrine itiraz (m. 150) 162

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) .162

Kiracılara haber verme (m. 150/b).162

Tapu idaresine haber verme (m. 150/c).162

Satış hazırlıkları (m. 150/d) .163

III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER  163

Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) .163

Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f).163

Paraya çevirme usulü (m. 150/g).164

Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) .164

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde

işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan

ipotekler (m. 150/ı) 164

Paylaştırma (m. 151) .165

Rehin açığı belgesi (m. 152) .165

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu

almaktan imtinaı (m. 153) .166

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması (m. 153/a)167

 

ALTINCI BAP

İFLAS YOLİYLE TAKİP

 

I - YETKİ. 168

İflas takiplerinde yetkili merci (m. 154).168

II - İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP  169

Ödeme emri ve münderecatı (m. 155).169

İflas talebi ve müddeti (m. 156) 171

Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) .171

 

İçindekiler 15

Yargılama usulü (m. 158) 172

Muhafaza tedbirleri (m. 159) . 172

Masrafların peşin verilmesi (m. 160)  173

Defter tutulması  173

1 - Usulü (m. 161)  173

2 - Neticeleri (m. 162) . 173

3 - Devam müddeti (m. 163) 173

Kanun yollarına başvurma (m. 164) 174

İflas tarihi (m. 165). 174

İflas kararının tebliği ve ilanı (m. 166) 175

III -KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER

SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ 176

Takibin kabulü şartları (m. 167) 176

A) Haciz yolu ile takip . 176

Ödeme emri (m. 168)  176

a) Borca itiraz (m. 169) 178

İtirazın incelenmesi (m. 169/a)  178

b) İmzaya itiraz (m. 170) 179

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a)  180

Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 180

B) İflas yolu ile takip . 180

Ödeme emri (m. 171)  180

İtiraz veya şikayet (m. 172). 181

İflas davası. 182

a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 182

b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 182

c) İstirdat davası (m. 175). 182

d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 182

C) Müşterek hükümler 182

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a). 182

Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 183

DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ . 183

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas  183

A - Alacaklının talebi (m. 177) 183

 

B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178).183

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179)184

Erteleme yargılaması (m. 179/a) .186

Erteleme kararı ve sonuçları (m. 179/b) 186

Kanun yolları (m. 179/c) .186

Reddolunan miraslar (m. 180).186

Usul (m. 181).187

İFLASIN KALDIRILMASI 188

İflasın kaldırılması (m. 182) .188

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 188

 

YEDİNCİ BAP

İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ

 

I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ  189

İflas masası (m. 184)189

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) .189

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186)189

İptal davasına tabi haklar (m. 187).189

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer

senetler (m. 188)190

Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189)190

Satıcının geri alma hakkı (m. 190)190

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe

ödenmesi hükümleri (m. 191) .190

Müflise ödeme (m. 192) 190

Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 190

Hukuk davalarının tatili (m. 194) .191

ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ . 191

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 191

Faiz (m. 196).192

Şarta muallak alacaklar (m. 197) .192

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198)192

Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) .193

Takas (m. 200).193

 

Takasa itiraz (m. 201) . 194

Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) . 194

Müşterek borçluların bir zamanda iflası (m. 203) . 194

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun

kısmen ödenmesi (m. 204)  195

Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli

şeriklerin iflası (m. 205) . 195

Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 195

Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 197

 

SEKİZİNCİ BAP

İFLASIN TASFİYESİ

 

I - MASANIN TEŞKİLİ  197

Defter tanzimi (m. 208) . 197

Müflisin vazifeleri (m. 209) . 197

Teminat tedbirleri (m. 210). 197

Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211)  198

Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212)  198

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213)  198

Kıymet takdiri (m. 214) 198

Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215). 198

Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) . 198

Tasfiyenin tatili (m. 217) 198

ALACAKLILARI DAVET 199

Basit tasfiye (m. 218)  199

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı (m. 219) 199

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 201

III. MASANIN İDARESİ 201

İlk alacaklılar toplanması (m. 221)  201

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222). 201

İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri (m. 223)  201

Toplanmada verilen kararlar (m. 224)  203

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 203

İflas idaresinin vazifesi (m. 226) . 203

 

İflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 203

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) .204

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229)204

ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ 204

İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 204

Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 204

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232).204

Reddedilen alacaklar (m. 233) 205

Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) .205

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235)205

Geç kalan müracaatlar (m. 236) 206

MASANIN TASFİYESİ . 206

İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) .206

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) .206

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 206

Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 206

Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 207

Artırmanın ilanı (m. 242).207

Artırma ve İhale (m. 243) 207

Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244).207

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245).207

Aile yurtları (m. 246) .208

PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI . 208

Pay cetveli ve son hesap (m. 247)208

İflas masrafları ve masanın borçları (m. 248).208

Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması (m. 249) 208

Dağıtma (m. 250)208

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251).208

Muvakkat dağıtmalar (m. 252) 209

Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) .209

VII. İFLASIN KAPANMASI 209

Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254).209

İflas kapandıktan sonra (m. 255) .210

İflasın tasfiyesi müddeti (m. 256) 210

 

DOKUZUNCU BAP

İHTİYATİ HACİZ

 

İhtiyati haciz şartları (m. 257) 210

İhtiyati haciz kararı (m. 258) . 211

İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 211

İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260)  211

İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261)  211

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262)  212

Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 212

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264). 212

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265)  213

İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266). 213

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip (m. 267) . 213

İcrai hacizlere iştirak (m. 268) . 214

 

ONUNCU BAP

 

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN

 

TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve

itiraz müddeti (m. 269) 214

İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) . 215

İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b)  216

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c). 216

Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d). 216

Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) . 216

Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 217

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi 217

1 - Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) 217

2 - Tahliye ve teslim (m. 273)  218

İtiraz 219

1 - Müddet ve şekli (m. 274)  219

2 - İtirazın kaldırılması (m. 275) . 219

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276)  219

 

ONBİRİNCİ BAP

İPTAL DAVASI

 

İptal davası ve davacılar (m. 277) 220

İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 220

Acizden dolayı butlan (m. 279) .221

Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280)221

İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) .222

İptal davasında davalı (m. 282) .222

İadenin şümulü (m. 283) .223

Hak düşürücü müddet (m. 284) .223

 

ONİKİNCİ BAP

 

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

ADÎ KONKORDATO 223

Konkordato talebi (m. 285)223

Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286).224

Geçici Mühlet (m. 287) .225

Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirim (m. 288)226

Kesin mühlet (m. 289)227

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların

görevleri (m. 290) .228

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin

kaldırılması (m. 291)229

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın

açılması (m. 292)229

Kanun yolları (m. 293)229

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) .230

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295).230

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296)231

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 231

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298)232

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin

ertelenmesi (m. 298/a).232

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299)232

 

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) . 232

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) . 232

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için

gerekli çoğunluk (m. 302) . 233

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 233

Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 234

Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305)  234

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı (m. 306)  235

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu

malların iadesinin ertelenmesi (m. 307)  235

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı (m. 308)  236

Kanun yolları (m. 308/a)  237

Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b)  237

Konkordatonun hükümleri (m. 308/c). 237

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) . 238

Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) . 238

Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 238

Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) . 238

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 308/g) 238

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN

YAPILANDIRILMASI . 239

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın

hükümleri (m. 308/h) 239

III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 240

Şartları ve hükümleri (m. 309)  240

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO . 241

Genel olarak (m. 309/a). 241

Zorunlu içeriği (m. 309/b)  241

Tasdikin sonuçları (m. 309/c)  241

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) . 242

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 242

Paraya çevirme (m. 309/e) . 242

Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) . 242

Taşınır rehinleri (m. 309/g). 242

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) . 243

 

Paraların paylaştırılması (m. 309/h) .243

Rehin açığı (m. 309/ı) 243

Tevdi (m. 309/i).243

Faaliyet raporu (m. 309/j).244

Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k).244

Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l).244

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA

YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI .244

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) .244

Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) .245

Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o).245

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve

alınacak tedbirler (m. 309/ö) .246

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p)247

Kararın sonuçları (m. 309/r).248

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 248

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 248

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve

muhtelif hükümler (m. 309/t).248

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) .249

Yönetmelik (m. 309/ü) .250

 

ON ÜÇÜNCÜ BAP

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS

 

I - TAKSİRATLI İFLAS  250

Taksiratlı iflas halleri (m. 310)250

II - HİLELİ İFLAS . 251

Hileli iflas halleri (m. 311).251

 

ON DÖRDÜNCÜ BAP

İTİBARIN YERİNE GELMESİ

 

İtibarın yerine gelmesi .252

A - Hileli müflis (m. 312).252

B - Taksiratlı müflis (m. 313)252

 

İçindekiler 23

C - Adi müflis (m. 314). 252

İlan (m. 315). 253

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 315). 253

 

ON BEŞİNCİ BAP

 

FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

 

I - FEVKALADE MÜHLET. 253

Bu babın tatbiki şartları (m. 317)  253

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318). 253

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319)  253

İstinaf yoluna başvurma (m. 320)  254

Defter tanzimi, komiser (m. 321)  254

Kararın tebliği (m. 322) 254

Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) . 254

Borçlunun tasarruf hakları  254

A - Umumiyetle (m. 324)  254

B - Yetkili makam tarafından alınan hususi

tedbirler hakkında (m. 325). 255

Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 255

Uzatma (m. 327) 255

Refi (m. 328)  256

Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet

verilmemesi (m. 329)  256

İflâsın ertelenmesi ile ilişki (m. 329/a) . 256

II - FEVKALADE HALLERDE TATİL . 256

İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330)  256

 

ON ALTINCI BAP

CEZAİ HÜKÜMLER

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten

borçluların cezası (m. 331) 257

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını

bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332). 257

İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin

cezası (m. 333) 258

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) .258

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma

yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya

düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334).258

Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) 259

Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335)259

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) .259

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler

hakkındaki cezalar (m. 336/a) 259

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 259

Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a).259

Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338)260

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen

borçlunun cezası (m. 339) .260

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340).261

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 261

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar

girenlerin cezası (m. 342)261

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet

edenlerin cezası (m. 343)261

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) .261

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345).262

Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde

olanların cezası (m. 345/a)262

Artırmadan çekilme (m. 345/b).262

Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346).262

Şikayet süresi (m. 347) .262

Yetki (m. 348) .262

Yargılama usulü (m. 349) 262

Duruşma (m. 350) .263

Tahkikat (m. 351) .263

Karar (m. 352) .263

Ceza kararnamesi (m. 352/a) (m. 352/b) .263

İtiraz (m. 353) .264

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) .264

 

ONYEDİNCİ BAP

HUSUSİ HÜKÜMLER

 

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355)  265

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356) 265

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) . 265

Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358). 266

İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359)  266

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı (m. 360) 266

Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361) . 266

Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 266

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır

ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) . 266

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) . 267

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364)  267

İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) . 268

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366)  268

Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti (m. 367)  268

İlga edilen kanunlar (m. 368). 269

Meriyet zamanı (m. 369)  277

Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) . 277

EKLER. 279

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,20   
155,20   
2
77,60   
155,20   
3
51,73   
155,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,20   
155,20   
2
77,60   
155,20   
3
51,73   
155,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,20   
155,20   
2
77,60   
155,20   
3
51,73   
155,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,20   
155,20   
2
77,60   
155,20   
3
51,73   
155,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,20   
155,20   
2
77,60   
155,20   
3
51,73   
155,20   
Kapat