Hukuk Muhakemeleri Kanunu İbrahim Özbay

Hukuk Muhakemeleri KanunuKonuyla İlgili Mevzuat Açıklamalı 7251 Sayılı Kanun İşenmiş Hali


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
351
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257802383
Boyut
13,5x19,5
Baskı
438,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 38 puan kazanacaksınız)
   38

Pro. Dr. İbrahim ÖZBAY

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 21

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği (m. 1) 23
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi (m. 2) 23
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini
davalarında görev (m. 3) 30
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi (m. 4) 31
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural (m. 5) 32
Genel yetkili mahkeme (m. 6) 34
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki (m. 7) 34
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 8) 34
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki (m. 9) 34
Sözleşmeden doğan davalarda yetki (m. 10) 35
Mirastan doğan davalarda yetki (m. 11) 35
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki (m. 12) 35
Karşı davada yetki (m. 13) 36
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki (m. 14) 36
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki (m. 15) 36
Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m. 16) 37
Yetki sözleşmesi (m. 17) 37
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları (m. 18) 38
Yetki itirazının ileri sürülmesi (m. 19) 39
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler (m. 20) 39

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler (m. 21) 41
İnceleme yeri (m. 22) 41
İnceleme usulü ve sonucu (m. 23) 41
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi (m. 24) 42
Taraflarca getirilme ilkesi (m. 25) 43
Taleple bağlılık ilkesi (m. 26) 43
Hukuki dinlenilme hakkı (m. 27) 44
Aleniyet ilkesi (m. 28) 45
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü (m. 29) 46
Usul ekonomisi ilkesi (m. 30) 46
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (m. 31) 47
Yargılamanın sevk ve idaresi (m. 32) 47
Hukukun uygulanması (m. 33) 47
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri (m. 34) 47
Çekinme kararının sonuçları (m. 35) 48
Ret sebepleri (m. 36) 48
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli (m. 37) 49
Ret usulü (m. 38) 49
Çekilme kararının incelenmesi (m. 39) 50
Ret talebini incelemeye yetkili merci (m. 40) 50
Ret talebinin geri çevrilmesi (m. 41) 50
Ret talebinin incelenmesi (m. 42) 51
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf (m. 43) 51
Ret talebine ilişkin kararların temyizi (m. 44) 52
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi (m. 45) 52
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu (m. 46) 52
Davaların açılacağı mahkeme (m. 47) 53
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı (m. 48) 53
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza (m. 49) 53
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti (m. 50) 54
Dava ehliyeti (m. 51) 54

Davada kanuni temsil (m. 52) 55
Dava takip yetkisi (m. 53) 55
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi (m. 54) 57
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü (m. 55) 57
Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi (m. 56) 57
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyari dava arkadaşlığı (m. 57) 58
İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 58) 58
Mecburi dava arkadaşlığı (m. 59) 58
Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 60) 59
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları (m. 61) 60
İhbarın şekli (m. 62) 60
İhbarda bulunulan kişinin durumu (m. 63) 60
İhbarın etkisi (m. 64) 60
Asli müdahale (m. 65) 61
Fer’î müdahale (m. 66) 61
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi (m. 67) 61
Fer’î müdahilin durumu (m. 68) 61
Fer’î müdahalenin etkisi (m. 69) 61
Cumhuriyet savcısının davada yer alması (m. 70) 62
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel olarak (m. 71) 63
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler (m. 72) 63
Davaya vekâletin kanuni kapsamı (m. 73) 67
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller (m. 74) 67
Birden fazla vekil görevlendirilmesi (m. 75) 67
Vekâletnamenin ibrazı (m. 76) 67
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması (m. 77) 68
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı (m. 78) 69
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı (m. 79) 69
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması (m. 80) 69
Vekilin azli ve istifasının şekli (m. 81) 69
Vekilin istifası (m. 82) 70
Vekilin azli (m. 83) 70
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller (m. 84) 70
Teminat gerektirmeyen hâller (m. 85) 71
Teminat kararı (m. 86) 71
Teminatın tutarı ve şekli (m. 87) 71

Teminat gösterilmemesinin sonuçları (m. 88) 71
Teminatın iadesi (m. 89) 72
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi (m. 90) 72
Sürelerin başlaması (m. 91) 72
Sürelerin bitimi (m. 92) 83
Tatil günlerinin etkisi (m. 93) 83
Kesin süre (m. 94) 83
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep (m. 95) 84
Süre (m. 96) 84
Talebin şekli ve kapsamı (m. 97) 84
Talep ve inceleme mercii (m. 98) 84
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi (m. 99). 84
İnceleme ve karar (m. 100) 85
Giderler (m. 101) 85
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi (m. 102) 85
Adli tatilde görülecek dava ve işler (m. 103) 85
Adli tatilin sürelere etkisi (m. 104) 86
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası (m. 105) 87
Tespit davası (m. 106) 87
Belirsiz alacak davası (m. 107) 88
İnşaî dava (m. 108) 88
Kısmi dava (m. 109) 89
Davaların yığılması (m. 110) 89
Terditli dava (m. 111) 89
Seçimlik dava (m. 112) 90
Topluluk davası (m. 113) 90
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları (m. 114) 91
Dava şartlarının incelenmesi (m. 115) 95

İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Konusu (m. 116) 97
İleri sürülmesi ve incelenmesi (m. 117) 97
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı (m. 118) 97
Dava dilekçesinin içeriği (m. 119) 98
Harç ve gider avansının ödenmesi (m. 120). 98
Belgelerin birlikte verilmesi (m. 121) 101
Dava dilekçesinin tebliği (m. 122) 101
Davanın geri alınması (m. 123) 101
Tarafta iradî değişiklik (m. 124) 102
Dava konusunun devri (m. 125) 102
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126) 104
Cevap dilekçesini verme süresi (m. 127) 104
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (m. 128) 104
Cevap dilekçesinin içeriği (m. 129) 104
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması (m. 130) 105
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu (m. 131) 105
Karşı dava açılabilmesinin şartları (m. 132) 105
Karşı davanın açılması ve süresi (m. 133) 106
Asıl davanın sona ermesi (m. 134) 107
Uygulanacak hükümler (m. 135) 107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Tarafların ikinci dilekçeleri (m. 136) 107
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Ön incelemenin kapsamı (m. 137) 107
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar (m. 138) 111
Ön inceleme duruşmasına davet (m. 139) 111
Ön inceleme duruşması (m. 140). 112
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (m. 141) 113
Süreler hakkında karar (m. 142) 113
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu (m. 143) 113
Tarafların dinlenilmesi (m. 144) 113

Sonradan delil gösterilmesi (m. 145) 114
Mevcut delillerle davanın aydınlanması (m. 146) 114
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti (m. 147) 114
Mahkemenin çalışma zamanı (m. 148) 115
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası (m. 149) 115
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması (m. 150) 115
Duruşma düzeni (m. 151) 116
Soru yöneltme (m. 152) 117
Kayıt ve yayın yasağı (m. 153) 117
Tutanak (m. 154) 117
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu (m. 155) 118
Tutanağın ispat gücü (m. 156) 118
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu (m. 157) 118
Tutanak örneği verilmesi (m. 158) 118
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi (m. 159) 119
Dizi listesi (m. 160) 119
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi (m. 161) 119
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması (m. 162) 119
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi (m. 163) 119
Ön sorunun incelenmesi (m. 164) 120
Bekletici sorun (m. 165) 120
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi (m. 166) 121
Davaların ayrılması (m. 167) 121
Kanun yolları (m. 168) 122
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu (m. 169) 122
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi (m. 170) 122
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi (m. 171) 122
Bizzat isticvap olunma (m. 172) 123
İsticvabın yapılması (m. 173) 123
Tutanak düzenlenmesi (m. 174) 123
Kıyasen uygulanacak hükümler (m. 175) 123
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı (m. 176) 123
Islahın zamanı ve şekli (m. 177) 123

Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının
ödenmesi (m. 178). 124
Islahın etkisi (m. 179) 124
Davanın tamamen ıslahı (m. 180) 124
Kısmen ıslah (m. 181) 124
Kötüniyetli ıslah (m. 182) 125
Maddi hataların düzeltilmesi (m. 183) 125
YEDİNCİ AYIRIM
Toplu Mahkemelerde Tahkikat
Toplu mahkemelerde tahkikat (m. 183/A) 125
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi (m. 184) 126
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi (m. 185) 126
Sözlü yargılama (m. 186) 126
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu (m. 187) 127
İkrar (m. 188) 127
İspat hakkı (m. 189) 128
İspat yükü (m. 190) 128
Karşı ispat (m. 191) 131
Kanunda düzenlenmemiş deliller (m. 192) 131
Delil sözleşmesi (m. 193) 131
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 194) 131
Başka yerden getirtilecek deliller (m. 195) 131
Delilden vazgeçme (m. 196) 131
Delillerin incelenmesi ve istinabe (m. 197) 131
Delillerin değerlendirilmesi (m. 198) 132
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge (m. 199) 132
Senetle ispat zorunluluğu (m. 200) 132
Senede karşı tanıkla ispat yasağı (m. 201) 133
Delil başlangıcı (m. 202) 133
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları (m. 203) 133
İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü (m. 204) 133
Adi senetlerin ispat gücü (m. 205) 136
İmza atamayanların durumu (m. 206) 136
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti (m. 207) 137
Yazı veya imza inkârı (m. 208) 137

Yazı veya imza inkârının sonucu (m. 209) 137
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı (m. 210) 138
Sahtelik incelemesi (m. 211) 138
Sahte senedin iptali (m. 212) 138
Haksız yere sahtelik iddiası (m. 213) 138
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi (m. 214) 138
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için
hüküm ifade etmesi (m. 215) 139
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi (m. 216) 139
Belge aslının ibrazı usulü (m. 217) 139
Belgenin yerinde incelenmesi (m. 218) 140
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu (m. 219) 140
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi (m. 220) 140
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi (m. 221) 140
Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması (m. 222) 141
Yabancı dilde yazılmış belgeler (m. 223) 141
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu (m. 224) 142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu (m. 225) 142
Yemine konu olamayacak vakıalar (m. 226) 142
Yemin teklifi (m. 227) 142
Yemine davet (m. 228) 142
Yemin etmemenin sonuçları (m. 229) 142
Yeminin iade olunamayacağı hâller (m. 230) 143
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı (m. 231) 143
Yemini yerine getirecek kimseler (m. 232) 143
Yeminin şekli (m. 233) 143
Sağır ve dilsizlerin yemini (m. 234) 144
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini (m. 235) 144
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması (m. 236) 144
Yemin konusunun açıklattırılması (m. 237) 144
Yemin tutanağının düzenlenmesi (m. 238) 144
Yalan yere yemin iddiası (m. 239) 144
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli (m. 240). 144
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi (m. 241) 145
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller (m. 242) 145
Tanığın davet edilmesi (m. 243) 145
Davetiyenin içeriği (m. 244) 145
Çağrıya uyma zorunluluğu (m. 245) 146
Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi (m. 246) 146

Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 247) 146
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme (m. 248) 146
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 249) 147
Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 250) 147
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları (m. 251) 147
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi (m. 252) 148
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu (m. 253) 148
Tanığın kimliğinin tespiti (m. 254) 148
Tanıklara itiraz (m. 255) 148
Tanığa görevinin önemini anlatma (m. 256) 148
Yeminsiz dinlenecekler (m. 257) 149
Yeminin zamanı ve şekli (m. 258) 149
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi (m. 259) 149
Tanığın bilgilendirilmesi (m. 260) 149
Tanığın dinlenilme şekli (m. 261) 150
Yasak davranışlar (m. 262) 150
Tercüman ve bilirkişi kullanılması (m. 263) 150
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları (m. 264) 150
Tanığa ödenecek ücret ve giderler (m. 265) 150
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller (m. 266) 151
Bilirkişi sayısının belirlenmesi (m. 267) 152
Bilirkişilerin görevlendirilmesi (m. 268) 152
Bilirkişilik görevinin kapsamı (m. 269) 152
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar (m. 270) 153
Bilirkişiye yemin verdirilmesi (m. 271) 153
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi (m. 272) 153
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi (m. 273) 155
Bilirkişinin görev süresi (m. 274) 155
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m. 275) 155
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 276) 156
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 277) 156
Bilirkişinin yetkileri (m. 278) 157
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor (m. 279) 157
Bilirkişi raporunun verilmesi (m. 280) 158
Bilirkişi raporuna itiraz (m. 281) 158
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi (m. 282) 159
Bilirkişi gider ve ücreti (m. 283). 159
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 284) 159
Bilirkişinin hukuki sorumluluğu (m. 285) 159
Davaların açılacağı mahkeme (m. 286) 159
Rücu davasında zamanaşımı (m. 287) 159

ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı (m. 288) 160
Keşfe yetkili mahkeme (m. 289) 161
Keşfin yapılması (m. 290) 161
Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 291) 161
Soybağı tespiti için inceleme (m. 292) 161
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü (m. 293) 162
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi (m. 294) 162
Hükmün müzakeresi (m. 295) 163
Hükmün oylanması ve yeter sayı (m. 296) 163
Hükmün kapsamı (m. 297) 163
Hükmün yazılması (m. 298) 164
Hükmün imza edilememesi (m. 299) 164
Hükmün korunması (m. 300) 164
Hüküm nüshası (m. 301) 164
İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar (m. 302) 165
Kesin hüküm (m. 303) 165
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashih, Tavzihi ve Tamamlanması
Hükmün tashihi (m. 304) 167
Hükmün tavzihi (m. 305) 167
Hükmün tamamlanması (m. 305/A) 168
Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü (m. 306) 168
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat (m. 307) 168
Davayı kabul (m. 308) 168
Feragat ve kabulün şekli (m. 309) 168
Feragat ve kabulün zamanı (m. 310) 169
Feragat ve kabulün sonuçları (m. 311) 169
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri (m. 312) 169
Sulh (m. 313) 169
Sulhun zamanı (m. 314) 169
Sulhun etkisi (m. 315) 170

ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (m. 316) 170
Dilekçelerin verilmesi (m. 317) 171
Delillerin ikamesi (m. 318) 171
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı (m. 319) 172
Ön inceleme ve tahkikat (m. 320) 172
Hüküm (m. 321) 172
Uygulanacak hükümler (m. 322) 172
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı (m. 323) 173
Delil ikamesi için avans (m. 324) 173
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler (m. 325) 174
Yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 326) 174
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 327) 174
Fer’î müdahale gideri (m. 328) 174
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları (m. 329) 174
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi (m. 330) 175
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri (m. 331) 177
Yargılama giderlerine hükmedilmesi (m. 332) 178
Avansın iadesi (m. 333) 178
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler (m. 334) 178
Adli yardımın kapsamı (m. 335) 178
Adli yardım talebi (m. 336) 179
Adli yardım talebinin incelenmesi (m. 337) 179
Adli yardım kararının kaldırılması (m. 338) 179
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili (m. 339) 179
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi (m. 340) 180
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar (m. 341) 181
İstinaf dilekçesi (m. 342) 182
İstinaf dilekçesinin verilmesi (m. 343) 182
Harç ve giderlerin yatırılması (m. 344) 183
Başvuru süresi (m. 345) 183
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 346) 185

İstinaf dilekçesine cevap (m. 347) 186
Katılma yolu ile başvurma (m. 348) 186
Başvurma hakkından feragat (m. 349) 186
Başvurunun icraya etkisi (m. 350) 186
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma (m. 351) 187
Ön inceleme (m. 352) 188
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (m. 353) 188
İnceleme (m. 354) 189
İncelemenin kapsamı (m. 355) 189
Duruşma yapılması ve karar verilmesi (m. 356) 189
Yapılamayacak işlemler (m. 357) 189
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi (m. 358) 190
Karar ve tebliği (m. 359) 190
Uygulanacak diğer hükümler (m. 360) 191
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar (m. 361) 191
Temyiz edilemeyen kararlar (m. 362) 192
Kanun yararına temyiz (m. 363) 194
Temyiz dilekçesi (m. 364) 194
Temyiz dilekçesinin verilmesi (m. 365) 195
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler (m. 366) 195
Temyizin icraya etkisi (m. 367) 196
Kötüniyetle temyiz (m. 368) 197
Temyiz incelemesi ve duruşma (m. 369) 197
Onama kararları (m. 370) 198
Bozma sebepleri (m. 371) 198
Yargıtay kararlarının tebliği (m. 372) 198
Bozmaya uyma veya direnme (m. 373) 198
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu (m. 374) 199
Yargılamanın iadesi sebepleri (m. 375) 199
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi (m. 376) 201
Süre (m. 377) 201
İnceleyecek mahkeme ve teminat (m. 378) 201
Talebin ön incelemesi (m. 379) 201
Yeniden yargılama veya hükmün iptali (m. 380) 202
İcranın durdurulması (m. 381) 202
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri (m. 382) 202
Görevli mahkeme (m. 383) 206

Çekişmesiz yargı işlerinde yetki (m. 384) 207
Yargılama usulü (m. 385) 207
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü (m. 386) 207
Kararlara karşı başvuru yolları (m. 387) 207
Kararların niteliği (m. 388) 207
ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
İhtiyati tedbirin şartları (m. 389) 208
İhtiyati tedbir talebi (m. 390) 208
İhtiyati tedbir kararı (m. 391) 208
İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi (m. 392) 212
İhtiyati tedbir kararının uygulanması (m. 393) 212
İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz (m. 394) 213
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 395) 214
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya
kaldırılması (m. 396) 214
İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler (m. 397) 214
Tedbire muhalefetin cezası (m. 398) 214
Tazminat (m. 399) 215
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller (m. 400) 216
Görev ve yetki (m. 401) 216
Delil tespiti talebi ve karar (m. 402) 216
Acele hâllerde tespit (m. 403) 217
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler (m. 404) 217
Tutanak ve diğer belgeler (m. 405) 217
Diğer geçici hukuki korumalar (m. 406) 217
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı (m. 407) 218
Tahkime elverişlilik (m. 408) 219
İtiraz hakkından feragat (m. 409) 219
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 410) 219
Mahkemenin yardımı (m. 411) 219
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli (m. 412) 219
Tahkim itirazı (m. 413) 220
İhtiyati tedbir ve delil tespiti (m. 414) 221
Hakem sayısı (m. 415) 222
Hakemlerin seçimi (m. 416) 222
Ret sebepleri (m. 417) 224
Hakemin reddi usulü (m. 418) 224

Hakemlerin sorumluluğu (m. 419) 225
Görevin yerine getirilememesi (m. 420) 225
Yeni hakem seçilmesi (m. 421) 226
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi (m. 422) 227
Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı (m. 423) 227
Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 424) 228
Tahkim yeri (m. 425) 228
Dava tarihi (m. 426) 228
Tahkim süresi (m. 427) 229
Dava ve cevap dilekçesi (m. 428) 229
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme (m. 429) 230
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması (m. 430) 231
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi (m. 431) 232
Delillerin toplanması (m. 432) 233
Hakem kurulunun karar vermesi (m. 433) 233
Sulh (m. 434) 234
Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 435). 234
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması (m. 436) 235
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 437) 236
Tebligat (m. 438) 237
İptal davası (m. 439) 237
Hakem ücreti (m. 440) 240
Yargılama giderleri (m. 441) 241
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi (m. 442) 241
Yargılamanın iadesi (m. 443) 242
Uygulanmayacak hükümler (m. 444) 242
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler (m. 445) 243
Disiplin para cezası (m. 446) 243
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler (m. 447) 243
Zaman bakımından uygulanma (m. 448) 244
Yönetmelik (m. 449) 244
Yürürlükten kaldırılan hükümler (m. 450) 244
Parasal sınırların artırılması (ek m. 1) 244
Geçici Hükümler (geçici m. 1-4) 244
Yürürlük (m. 451) 245
Yürütme (m. 452) 245
1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER 247
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ
HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 257

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
   
   
Kapat