İcra ve İflas Kanunu İbrahim Özbay

İcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
319
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467315
Boyut
13,5x19,5
Baskı
542,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 42 puan kazanacaksınız)
   42

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 25
İCRA VE İFLÂS KANUNU BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 27
İflas daireleri (m. 2) 28
İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 28
İcra Mahkemesi (m. 4) 28
Sorumluluk (m. 5) 28
Zimmet (m. 6) 29
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 29
Tutanaklar (m. 8) 29
Elektronik işlemler (m. 8/a) 30
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 31
İş görmekten memnuiyet (m. 10) 32
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a) 32
Memnu işler (m. 11) 32
İcra dairesine ödeme (m. 12) 33
Gözetim ve denetim (m. 13) 33
Birinci teftiş (m. 13/a) 33
Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararları (m. 14) 33
Harçlar (m. 15) 33
Şikayet ve şartlar (m. 16) 35
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) 36
Yargılama usulleri (m. 18) 36
MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 38
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 39
İcra tebliğleri (m. 21) 39

İcranın durdurulması (m. 22) 50
Kanundaki ıstılahlar (m. 23) 50
İKİNCİ BAP İLAMLARIN İCRASI
PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA
İLAMLARIN İCRASI 51
Taşınır teslimi (m. 24) 51
Çocuk teslimi (m. 25) 51
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a) 52
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair
ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 52
Taşınmaz tahliye ve teslimi. 53
- Borçlunun elinde ise (m. 26) 53
- Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) 54
Taşınmaz davalarında hükümlerin
tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 54
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 55
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar (m. 30) 55
İrtifak haklarına mütedair ilamlar (m. 31) 57
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara
ilişkin ilamların icrası (m. 31/a) 57
PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLAMLARIN İCRASI 59
İcra emri ve muhtevası (m. 32) 59
İcranın geri bırakılması (m. 33) 59
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) 60
MÜŞTEREK HÜKÜMLER 61
İcranın nereden isteneceği (m. 34) 61
Takibin başlaması (m. 35) 61
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) 62
Haciz veya iflas istemek yetkisi (m. 37) 62
İlam mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 62
Zamanaşımı (m. 39) 64
İcranın iadesi (m. 40) 65
Umumi hükümler (m. 41) 65

ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP
TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI 66
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 66
İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) 66
Ticareti terk edenler (m. 44) 67
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 67
Haciz Yoliyle Takip 69
- Umumiyetle (m. 46) 69
- Hukuku amme borçları (m. 47) 69
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) 69
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 70
YETKİ 70
Yetki ve itirazları (m. 50) 70
TATİLLER VE TALİKLER 72
Tatiller 72
- Bütün borçlular hakkında (m. 51) 72
- Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 72
- Terekenin borçlarında (m. 53) 72
- Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 73
- Askerlik halinde (m. 54/a) 73
- Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 73
Talikin müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) 74
İCRA TEBLİĞLERİ 74
İcra tebliğleri (m. 57) 74
TAKİP TALEBİ 74
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 74
Takip masrafları (m. 59) 77
ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ 78
- Ödeme emri ve muhtevası (m. 60). 78
- Ödeme emrinin tebliği (m. 61) 80
İTİRAZ
- Süresi ve şekli (m. 62) 80
- İtiraz sebepleri (m. 63) 82
- Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 82

- Gecikmiş itiraz (m. 65) 82
- İtirazın hükmü (m. 66) 83
6- İtirazın hükümden düşürülmesi 83
İtirazın iptali (m. 67) 83
İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 87
İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 88
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması: (m. 68/b) 90
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 90
Karar ve müddet (m. 70) 91
İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 91
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 91
Hususi hükümler (m. 73) 95
DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP
MAL BEYANI 96
Beyanın muhteviyatı (m. 74) 96
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 96
Hapis ile tazyik (m. 76) 96
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 96
HACİZ 96
Haciz 96
- Talep Müddeti (m. 78) 96
- Hacze başlama müddeti (m. 79) 98
Haciz yapan memurun yetkisi (m. 80) 98
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 98
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 99
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 103
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 103
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) 104
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 104
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84) 104
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) 104
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 105
Kıymet takdiri (m. 87) 106

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 106
- Taşınırlar hakkında (m. 88) 106
- Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen
mallar hakkında (m. 89) 108
- Diğer haklar için (m. 90) 110
- Taşınmazlar hakkında (m. 91) 110
- Taşınmaz haczinin şümulü 111
- Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları 111
- İdare ve işletme (m. 92) 111
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 112
İştirak halinde tasarruf edilen mallar: (m. 94) 112
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95) 116
İstihkak iddiasına itiraz 116
A - Borçlunun zilyedliği 116
- Hazırlık safhası (m. 96) 116
- Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) 117
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) 119
- Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98) 119
B - Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 120
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 120
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum
olmaksızın iştirak (m. 101) 121
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 122
Davet (m. 103) 122
Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 123
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) 123
PARAYA ÇEVİRME 123
- Satış Talebi 123
Talep için müddetler (m. 106). 123
Talep hakkı (m. 107) 125
Muvakkat haciz halinde (m. 108) 125
Satışın tatili (m. 109) 125
Haczin kalkması (m. 110) 125
Taksitle ödeme (m. 111) 125
- Taşınırların satışı 126
Müddetler (m. 112) 126
Vaktinden evvel satış (m. 113) 126
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 126

İhalenin yapılması (m. 115) 128
İkinci artırma (m. 116) 129
Altın ve gümüş eşya (m. 117) 129
Satış bedelinin ödenmemesi,
ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) 129
Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 130
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) 130
Paraya çevirmenin diğer tarzı 131
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 131
Aile mal ortaklığı (m. 122) 131
- Taşınmazların satışı 132
Satış müddeti (m. 123) 132
Artırma şartları 132
- Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 132
- Münderecatı (m. 125). 134
Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) 134
Ayrıca tebliğler (m. 127) 135
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) 135
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 136
İhale (m. 129) 137
Ödeme usulü (m. 130) 137
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 137
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve
mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) 138
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) 138
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 138
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma(m. 135) 141
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 136) 141
Aile yurtları (m. 137) 142
4 - Paranın paylaştırılması 142
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) 142
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139) 142
Sıra cetveli (m. 140) 142
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 142
Cetvele itiraz (m. 142) 142
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 143

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) 143
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) 145
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması (m. 144/a) 145
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLULİYLE TAKİP
- TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 147
Takip talebi (m. 145) 147
Ödeme emri (m. 146) 148
Ödeme emrine itiraz (m. 147) 148
- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 149
Takip talebi (m. 148) 149
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) 149
1 - İcra emri (m. 149) 149
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 150
2 - Ödeme emri (m. 149/b) 150
Ödeme emrine itiraz (m. 150) 151
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 151
Kiracılara haber verme (m. 150/b) 151
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) 152
Satış hazırlıkları (m. 150/d). 152
- MÜŞTEREK HÜKÜMLER 152
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 152
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150f) 153
Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 154
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 154
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan
ipotekler (m. 150/ı) 154
Paylaştırma (m. 151) 155
Rehin açığı belgesi (m. 152) 155
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153) 155
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması (m. 153/a) 156

ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP
- YETKİ 158
İflas takiplerinde yetkili merci (m. 154) 158
- İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP 158
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 158
İflas talebi ve müddeti (m. 156) 161
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 161
Yargılama usulü (m. 158) 161
Muhafaza tedbirleri (m. 159) 162
Masrafların peşin verilmesi (m. 160) 163
Defter tutulması 163
1 - Usulü (m. 161) 163
- Neticeleri (m. 162) 163
- Devam müddeti (m. 163) 163
Kanun yollarına başvurma (m. 164) 163
İflas tarihi(m. 165) 164
İflas kararının tebliği ve ilanı (m. 166). 165
-KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER
SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ 165
Takibin kabulü şartları (m. 167) 165
Haciz yolu ile takip 166
Ödeme emri (m. 168) 166
Borca itiraz (m. 169) 167
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 168
İmzaya itiraz (m. 170) 169
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) 170
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 170
İflas yolu ile takip 170
Ödeme emri (m. 171) 170
İtiraz veya şikayet (m. 172) 171
İflas davası 171
İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 171
İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 172

İstirdat davası (m. 175) 172
Uygulanacak hükümler (m. 176) 172
Müşterek hükümler 172
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) 172
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 172
DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ 172
Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas 172
A - Alacaklının talebi (m. 177) 172
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178) 173
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 173
Erteleme yargılaması (m. 179/a) 175
Erteleme kararı ve sonuçları (m. 179/b) 175
Kanun yolları (m. 179/c) 175
Reddolunan miraslar (m. 180) 176
Usul (m. 181) 177
İFLASIN KALDIRILMASI 177
İflasın kaldırılması (m. 182) 177
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 178
YEDİNCİ BAP İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ 178
İflas masası (m. 184) 178
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 178
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 179
İptal davasına tabi haklar (m. 187) 179
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer
senetler (m. 188) 179
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 179
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 179
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve
poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) 179
Müflise ödeme (m. 192) 180
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 180
Hukuk davalarının tatili (m. 194) 180
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ 181
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 181

Faiz (m. 196) 181
Şarta muallak alacaklar (m. 197) 181
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) 182
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) 182
Takas (m. 200) 182
Takasa itiraz (m. 201) 183
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) 183
Müşterek borçluların bir zamanda iflası (m. 203) 184
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun
kısmen ödenmesi (m. 204) 184
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin
iflası (m. 205) 184
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 184
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 186
SEKİZİNCİ BAP İFLASIN TASFİYESİ
I - MASANIN TEŞKİLİ. 186
Defter tanzimi (m. 208) 186
Müflisin vazifeleri (m. 209) 187
Teminat tedbirleri (m. 210) 187
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211) 187
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 187
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213) 187
Kıymet takdiri (m. 214) 187
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 188
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) 188
Tasfiyenin tatili (m. 217) 188
ALACAKLILARI DAVET 188
Basit tasfiye (m. 218) 188
Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı (m. 219) 189
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 190
MASANIN İDARESİ 190
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) 190
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) 191
İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri (m. 223) 191
Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 192

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 192
İflas idaresinin vazifesi (m. 226) 192
İflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 193
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) 193
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) 193
ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ 194
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 194
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 194
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) 194
Reddedilen alacaklar (m. 233) 194
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 194
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 195
Geç kalan müracaatlar (m. 236) 195
MASANIN TASFİYESİ 195
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) 195
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 196
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 196
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 196
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 196
Artırmanın ilanı (m. 242) 196
Artırma ve İhale (m. 243) 197
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) 197
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) 197
Aile yurtları (m. 246) 197
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 197
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) 197
İflas masrafları ve masanın borçları (m. 248) 197
Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması (m. 249) 197
Dağıtma (m. 250) 198
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) 198
Muvakkat dağıtmalar (m. 252 198
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) 198
İFLASIN KAPANMASI. 198
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) 198
İflas kapandıktan sonra (m. 255) 199
İflasın tasfiyesi müddeti (m. 256) 199

DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257) 200
İhtiyati haciz kararı (m. 258) 200
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 200
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 201
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) 201
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) 201
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 201
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 202
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265) 202
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 203
İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip (m. 267) 203
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 203

ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve
itiraz müddeti (m. 269) 204
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 205
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 205
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 206
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) 206
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) 206
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 206
Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi 207
- Tahliye emri ve münderecatı (m. 271) 207
- Tahliye ve teslim (m. 273) 208
İtiraz 208
- Müddet ve şekli (m. 274) 208
- İtirazın kaldırılması (m. 275) 208
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) 209

ONBİRİNCİ BAP İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277) 209
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 210
Acizden dolayı butlan (m. 279) 210
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 211
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 211
İptal davasında davalı (m. 282) 212
İadenin şümulü (m. 283) 212
Hak düşürücü müddet (m. 284) 212
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
ADÎ KONKORDATO 213
Konkordato talebi (m. 285) 213
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 214
Geçici Mühlet (m. 287) 215
Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirim (m. 288) 216
Kesin mühlet (m. 2089) 216
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile
bunların görevleri (m. 290) 217
Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması (m. 291) 218
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın
açılması (m. 292) 218
Kanun yolları (m. 293) 219
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) 219
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) 220
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) 220
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 221
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 221
Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin
ertelenmesi (m. 298/a) 222
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 222
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) 222

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) 222
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için
gerekli çoğunluk (m. 302) 222
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 223
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 223
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 224
Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı (m. 306) 224
Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 225
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı (m. 308) 226
Kanun yolları (m. 308/a) 226
Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) 226
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c) 227
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 227
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 227
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 228
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 228
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve
teşvik belgeleri (m. 308/g) 228
REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI. 229
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) 229
İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 230
Şartları ve hükümleri (m. 309) 230
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 230
Genel olarak (m. 309/a) 230
Zorunlu içeriği (m. 309/b) 231
Tasdikin sonuçları (m. 309/c) 231
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 231
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 232
Paraya çevirme (m. 309/e) 232
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 232
Taşınır rehinleri (m. 309/g) 232
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 233
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 233
Rehin açığı (m. 309/ı) 233
Tevdi (m. 309/i) 233

Faaliyet raporu (m. 309/j) 233
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 234
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 234
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 234
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 234
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 235
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/d) 235
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler (m. 309/ö) 236
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 237
Kararın sonuçları (m. 309/r) 238
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 238
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 238
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t) 238
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 239
Yönetmelik (m. 309/ü) 240
ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS
- TAKSİRATLI İFLAS 240
Taksiratlı iflas halleri (m. 310) 240
- HİLELİ İFLAS 241
Hileli iflas halleri (m. 311) 241
ON DÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
İtibarın yerine gelmesi 242
A - Hileli müflis (m. 312) 242
B - Taksiratlı müflis (m. 313) 242
C - Adi müflis (m. 314) 242
İlan (m. 315) 243
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 243

ON BEŞİNCİ BAP FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
- FEVKALADE MÜHLET 243
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 243
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) 243
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) 243
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) 244
Defter tanzimi, komiser (m. 321) 244
Kararın tebliği (m. 322) 244
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) 244
Borçlunun tasarruf hakları 244
A - Umumiyetle (m. 324) 244
B - Yetkili makam tarafından alınan
hususi tedbirler hakkında (m. 325) 245
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 245
Uzatma (m. 327) 245
Refi (m. 328) 246
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 246
İflâsın ertelenmesi ile ilişki (m. 329/a) 246
- FEVKALADE HALLERDE TATİL 246
İcra takiplerinin durdurulması halleri 246

ON ALTINCI BAP
CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331) 247
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını
bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 247
İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin
cezası (m. 333) 248
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) 248
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334) 248
Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) 249
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) 249

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) 249
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki
cezalar (m. 336/a) 249
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 249
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a) 249
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 250
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339) 250
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 251
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 251
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) 251
30 ve 31 inci maddeler hükmüne
muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 251
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) 251
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) 252
Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların
cezası (m. 345/a) 252
Artırmadan çekilme (m. 345/b) 252
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) 252
Şikayet süresi (m. 347) 252
Yetki (m. 348) 252
Yargılama usulü (m. 349) 253
Duruşma (m. 350) 253
Tahkikat (m. 351). 253
Karar (m. 352) 253
Ceza kararnamesi (m. 352/a) - (m. 352/b) 253
İtiraz (m. 353) 254
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek
hâller (m. 354) 255
ONYEDİNCİ BAP HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) 255
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında
hükümler (m. 356) 255

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 256
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) 256
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 256
Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı (m. 360) 256
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361) 256
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 256
Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır
ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 256
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 257
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 258
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 258
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 258
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek
mecburiyeti (m. 367) 259
İlga edilen kanunlar (m. 368) 259
Meriyet zamanı (m. 369) 266
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 266
EKLER 267

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
21,00   
42,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
42,00   
42,00   
2
   
   
Kapat