icra ve İflas Kanunu İbrahim Özbay

icra ve İflas KanunuKonuyla İlgili Mevzuat Açıklamalı


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
351
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008538
Boyut
13,5x19,5
Baskı
335,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 35 puan kazanacaksınız)
   35

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 25
İCRA VE İFLÂS KANUNU BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 27
İflas daireleri (m. 2) 28
İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 28
İcra Mahkemesi (m. 4) 28
Sorumluluk (m. 5) 28
Zimmet (m. 6) 29
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 29
Tutanaklar (m. 8) 29
Elektronik işlemler (m. 8/a) 30
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 31
İş görmekten memnuiyet (m. 10) 32
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a) 32
Memnu işler (m. 11) 32
İcra dairesine ödeme (m. 12) 33
Gözetim ve denetim (m. 13) 33
Birinci teftiş (m. 13/a) 33
Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararları (m. 14) 33
Harçlar (m. 15) 33
Şikayet ve şartlar (m. 16) 35
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) 36
Yargılama usulleri (m. 18) 36
MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 38
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 39
İcra tebliğleri (m. 21) 39

İcranın durdurulması (m. 22) 40
Kanundaki ıstılahlar (m. 23) 40
İKİNCİ BAP İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA
İLAMLARIN İCRASI 41
Taşınır teslimi (m. 24) 41
Çocuk teslimi (m. 25) 41
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a) 42
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair
ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 42
Taşınmaz tahliye ve teslimi. 42
1 - Borçlunun elinde ise (m. 26) 42
2 - Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) 43
Taşınmaz davalarında hükümlerin
tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 43
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 44
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar (m. 30) 44
İrtifak haklarına mütedair ilamlar (m. 31) 45
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara
ilişkin ilamların icrası (m. 31/a) 45
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLAMLARIN İCRASI 47
İcra emri ve muhtevası (m. 32) 47
İcranın geri bırakılması (m. 33) 47
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) 48
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 48
İcranın nereden isteneceği (m. 34) 48
Takibin başlaması (m. 35) 48
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) 49
Haciz veya iflas istemek yetkisi (m. 37) 50
İlam mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 50
Zamanaşımı (m. 39) 52
İcranın iadesi (m. 40) 52
Umumi hükümler (m. 41) 52

ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP
I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI 53
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) 53
İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) 53
Ticareti terk edenler (m. 44) 54
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 54
Haciz Yoliyle Takip 56
1 - Umumiyetle (m. 46) 56
2 - Hukuku amme borçları (m. 47) 56
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) 56
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 56
II. YETKİ 57
Yetki ve itirazları (m. 50) 57
III. TATİLLER VE TALİKLER 59
Tatiller 59
1 - Bütün borçlular hakkında (m. 51) 59
2 - Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 59
3 - Terekenin borçlarında (m. 53) 59
4 - Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 60
5 - Askerlik halinde (m. 54/a) 60
6 - Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 60
Talikin müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) 60
IV. İCRA TEBLİĞLERİ 61
İcra tebliğleri (m. 57) 61
V. TAKİP TALEBİ 61
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 61
Takip masrafları (m. 59) 64
VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ 65
1 - Ödeme emri ve muhtevası (m. 60). 65
2 - Ödeme emrinin tebliği (m. 61) 66
İTİRAZ
1 - Süresi ve şekli (m. 62) 67
2 - İtiraz sebepleri (m. 63) 68
3 - Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) 69

4 - Gecikmiş itiraz (m. 65) 69
5 - İtirazın hükmü (m. 66) 69
6- İtirazın hükümden düşürülmesi 70
a) İtirazın iptali (m. 67) 70
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) 73
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) 75
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması: (m. 68/b) 76
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 77
Karar ve müddet (m. 70) 78
İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71). 78
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) 78
Hususi hükümler (m. 73) 82
DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP
I. MAL BEYANI 82
Beyanın muhteviyatı (m. 74) 82
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 82
Hapis ile tazyik (m. 76) 82
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) 82
II. HACİZ 83
Haciz 83
1 - Talep Müddeti (m. 78) 83
2 - Hacze başlama müddeti (m. 79) 84
Haciz yapan memurun yetkisi (m. 80) 84
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 84
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 84
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 88
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 89
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) 89
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 89
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84) 89
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) 90
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 90
Kıymet takdiri (m. 87) 91

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 92
1 - Taşınırlar hakkında (m. 88) 92
2 - Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen
mallar hakkında (m. 89) 93
3 - Diğer haklar için (m. 90) 94
4 - Taşınmazlar hakkında (m. 91) 95
I - Taşınmaz haczinin şümulü 95
II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları 95
III - İdare ve işletme (m. 92) 95
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 96
İştirak halinde tasarruf edilen mallar: (m. 94) 97
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95) 100
İstihkak iddiasına itiraz 100
A - Borçlunun zilyedliği 100
1 - Hazırlık safhası (m. 96) 100
2 - Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) 101
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) 103
3 - Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98) 103
B - Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 104
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 104
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum
olmaksızın iştirak (m. 101) 105
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) 106
Davet (m. 103) 106
Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 106
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) 106
III. PARAYA ÇEVİRME 107
1 - Satış Talebi 107
Talep için müddetler (m. 106). 107
Talep hakkı (m. 107) 108
Muvakkat haciz halinde (m. 108) 108
Satışın tatili (m. 109) 108
Haczin kalkması (m. 110) 108
Taksitle ödeme (m. 111) 109
2 - Taşınırların satışı 109
Müddetler (m. 112) 109
Vaktinden evvel satış (m. 113) 109
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 109

İhalenin yapılması (m. 115) 110
İkinci artırma (m. 116) 111
Altın ve gümüş eşya (m. 117) 111
Satış bedelinin ödenmemesi,
ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) 111
Pazarlık suretiyle satış (m. 119) 112
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) 112
Paraya çevirmenin diğer tarzı 113
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 113
Aile mal ortaklığı (m. 122) 113
3 - Taşınmazların satışı 114
Satış müddeti (m. 123) 114
Artırma şartları 114
1 - Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 114
2 - Münderecatı (m. 125). 114
Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) 115
Ayrıca tebliğler (m. 127) 116
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) 116
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 117
İhale (m. 129) 117
Ödeme usulü (m. 130) 118
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 118
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve
mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) 118
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) 118
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 119
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma(m. 135) 121
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 136) 121
Aile yurtları (m. 137) 122
4 - Paranın paylaştırılması 122
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) 122
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139) 122
Sıra cetveli (m. 140) 122
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 122
Cetvele itiraz (m. 142) 123
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 123

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) 123
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) 125
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması (m. 144/a) 125
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLULİYLE TAKİP
I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 127
Takip talebi (m. 145) 127
Ödeme emri (m. 146) 127
Ödeme emrine itiraz (m. 147) 128
II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 128
Takip talebi (m. 148) 128
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) 128
1 - İcra emri (m. 149) 129
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 129
2 - Ödeme emri (m. 149/b) 129
Ödeme emrine itiraz (m. 150) 130
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 130
Kiracılara haber verme (m. 150/b) 130
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) 131
Satış hazırlıkları (m. 150/d). 131
III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER 131
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 131
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150f) 132
Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 132
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 132
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan
ipotekler (m. 150/ı) 132
Paylaştırma (m. 151) 133
Rehin açığı belgesi (m. 152) 133
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153) 134
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere
uygulanması (m. 153/a) 134

ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP
I - YETKİ 136
İflas takiplerinde yetkili merci (m. 154) 136
II - İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP 136
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 136
İflas talebi ve müddeti (m. 156) 138
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 139
Yargılama usulü (m. 158) 139
Muhafaza tedbirleri (m. 159) 140
Masrafların peşin verilmesi (m. 160) 140
Defter tutulması 140
1 - Usulü (m. 161) 140
2 - Neticeleri (m. 162) 140
3 - Devam müddeti (m. 163) 140
Kanun yollarına başvurma (m. 164) 141
İflas tarihi(m. 165) 141
İflas kararının tebliği ve ilanı (m. 166). 142
III -KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER
SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ 142
Takibin kabulü şartları (m. 167) 142
A) Haciz yolu ile takip 143
Ödeme emri (m. 168) 143
a) Borca itiraz (m. 169) 144
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 144
b) İmzaya itiraz (m. 170) 145
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) 146
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 146
B) İflas yolu ile takip 147
Ödeme emri (m. 171) 147
İtiraz veya şikayet (m. 172) 147
İflas davası 147
a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 147
b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) 148

c) İstirdat davası (m. 175) 148
d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 148
C) Müşterek hükümler 148
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) 148
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) 148
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ 149
Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas 149
A - Alacaklının talebi (m. 177) 149
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178) 149
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 150
Erteleme yargılaması (m. 179/a) 152
Erteleme kararı ve sonuçları (m. 179/b) 152
Kanun yolları (m. 179/c) 152
Reddolunan miraslar (m. 180) 152
Usul (m. 181) 153
V. İFLASIN KALDIRILMASI 153
İflasın kaldırılması (m. 182) 153
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 154
YEDİNCİ BAP İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ 154
İflas masası (m. 184) 154
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 155
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 155
İptal davasına tabi haklar (m. 187) 155
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer
senetler (m. 188) 155
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 156
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 156
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve
poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) 156
Müflise ödeme (m. 192) 156
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) 156
Hukuk davalarının tatili (m. 194) 157
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ 157
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) 157

Faiz (m. 196) 158
Şarta muallak alacaklar (m. 197) 158
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) 158
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) 158
Takas (m. 200) 159
Takasa itiraz (m. 201) 160
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) 160
Müşterek borçluların bir zamanda iflası (m. 203) 160
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun
kısmen ödenmesi (m. 204) 161
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin
iflası (m. 205) 161
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) 161
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 162
SEKİZİNCİ BAP İFLASIN TASFİYESİ
I - MASANIN TEŞKİLİ. 163
Defter tanzimi (m. 208) 163
Müflisin vazifeleri (m. 209) 163
Teminat tedbirleri (m. 210) 163
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211) 163
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 164
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213) 164
Kıymet takdiri (m. 214) 164
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 164
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) 164
Tasfiyenin tatili (m. 217) 164
II. ALACAKLILARI DAVET 164
Basit tasfiye (m. 218) 164
Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı (m. 219) 165
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 165
III. MASANIN İDARESİ 166
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) 166
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) 166
İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri (m. 223) 166
Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 167

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 167
İflas idaresinin vazifesi (m. 226) 168
İflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 168
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) 168
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) 168
IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ 169
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) 169
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) 169
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) 169
Reddedilen alacaklar (m. 233) 169
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 170
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 170
Geç kalan müracaatlar (m. 236) 170
V. MASANIN TASFİYESİ 171
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) 171
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 171
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) 171
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 171
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) 171
Artırmanın ilanı (m. 242) 172
Artırma ve İhale (m. 243) 172
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) 172
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) 172
Aile yurtları (m. 246) 172
VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 172
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) 172
İflas masrafları ve masanın borçları (m. 248) 172
Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması (m. 249) 173
Dağıtma (m. 250) 173
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) 173
Muvakkat dağıtmalar (m. 252 173
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) 173
VII. İFLASIN KAPANMASI. 174
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) 174
İflas kapandıktan sonra (m. 255) 174
İflasın tasfiyesi müddeti (m. 256) 174

DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257) 175
İhtiyati haciz kararı (m. 258) 175
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 175
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 176
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) 176
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) 176
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) 176
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 177
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265) 177
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 178
İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip (m. 267) 178
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 178

ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve
itiraz müddeti (m. 269) 179
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 180
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 180
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 180
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) 181
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) 181
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) 181
Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi 181
1 - Tahliye emri ve münderecatı (m. 271) 181
2 - Tahliye ve teslim (m. 273) 183
İtiraz 183
1 - Müddet ve şekli (m. 274) 183
2 - İtirazın kaldırılması (m. 275) 183
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) 183

ONBİRİNCİ BAP İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277) 184
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) 184
Acizden dolayı butlan (m. 279) 185
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 185
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 186
İptal davasında davalı (m. 282) 186
İadenin şümulü (m. 283) 186
Hak düşürücü müddet (m. 284) 187
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. ADÎ KONKORDATO 187
Konkordato talebi (m. 285) 187
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 188
Geçici Mühlet (m. 287) 189
Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirim (m. 288) 190
Kesin mühlet (m. 2089) 191
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile
bunların görevleri (m. 290) 192
Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması (m. 291) 193
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın
açılması (m. 292) 193
Kanun yolları (m. 293) 194
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) 194
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) 195
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) 195
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) 195
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 196
Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin
ertelenmesi (m. 298/a) 196
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 196
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) 197

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) 197
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için
gerekli çoğunluk (m. 302) 197
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 198
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) 198
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 198
Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı (m. 306) 199
Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 200
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı (m. 308) 201
Kanun yolları (m. 308/a) 201
Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) 201
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c) 201
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 202
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 202
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) 202
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 202
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve
teşvik belgeleri (m. 308/g) 202
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI. 203
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) 203
III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 204
Şartları ve hükümleri (m. 309) 204
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 205
Genel olarak (m. 309/a) 205
Zorunlu içeriği (m. 309/b) 205
Tasdikin sonuçları (m. 309/c) 205
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 206
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) 206
Paraya çevirme (m. 309/e) 206
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 206
Taşınır rehinleri (m. 309/g) 206
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 207
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 207
Rehin açığı (m. 309/ı) 207
Tevdi (m. 309/i) 208

Faaliyet raporu (m. 309/j) 208
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 208
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 208
V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 209
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 209
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 209
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/d) 210
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler (m. 309/ö) 210
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 211
Kararın sonuçları (m. 309/r) 212
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 212
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 213
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t) 213
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 213
Yönetmelik (m. 309/ü) 214
ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS
I - TAKSİRATLI İFLAS 214
Taksiratlı iflas halleri (m. 310) 214
II - HİLELİ İFLAS 215
Hileli iflas halleri (m. 311) 215
ON DÖRDÜNCÜ BAP İTİBARIN YERİNE GELMESİ
İtibarın yerine gelmesi 216
A - Hileli müflis (m. 312) 216
B - Taksiratlı müflis (m. 313) 217
C - Adi müflis (m. 314) 217
İlan (m. 315) 217
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 217

ON BEŞİNCİ BAP FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
I - FEVKALADE MÜHLET 217
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 217
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) 217
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) 218
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) 218
Defter tanzimi, komiser (m. 321) 218
Kararın tebliği (m. 322) 218
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) 218
Borçlunun tasarruf hakları 219
A - Umumiyetle (m. 324) 219
B - Yetkili makam tarafından alınan
hususi tedbirler hakkında (m. 325) 219
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) 219
Uzatma (m. 327) 219
Refi (m. 328) 220
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 220
İflâsın ertelenmesi ile ilişki (m. 329/a) 220
II - FEVKALADE HALLERDE TATİL 220
İcra takiplerinin durdurulması halleri 220

ON ALTINCI BAP
I. CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331) 221
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını
bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 221
İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin
cezası (m. 333) 222
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) 222
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334) 222
Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) 223
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) 223

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) 223
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki
cezalar (m. 336/a) 223
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 223
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a) 223
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 224
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339) 224
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 225
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) 225
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) 225
30 ve 31 inci maddeler hükmüne
muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 225
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) 225
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) 226
Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların
cezası (m. 345/a) 226
Artırmadan çekilme (m. 345/b) 226
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) 226
Şikayet süresi (m. 347) 226
Yetki (m. 348) 226
Yargılama usulü (m. 349) 227
Duruşma (m. 350) 227
Tahkikat (m. 351). 227
Karar (m. 352) 227
Ceza kararnamesi (m. 352/a) - (m. 352/b) 228
İtiraz (m. 353) 228
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek
hâller (m. 354) 228
ONYEDİNCİ BAP HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) 228
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında
hükümler (m. 356) 229

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 229
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) 229
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 229
Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı (m. 360) 230
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361) 230
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 230
Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır
ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 230
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 230
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 231
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 231
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 232
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek
mecburiyeti (m. 367) 232
İlga edilen kanunlar (m. 368) 232
Meriyet zamanı (m. 369) 240
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 240
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 241
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ 251
KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR KURULUNUN ZORUNLU OLARAK
OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 293
EKLER 299

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
3
11,67   
35,00   
4
8,75   
35,00   
5
7,35   
36,75   
6
6,18   
37,10   
7
5,35   
37,45   
8
4,73   
37,80   
9
4,24   
38,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat