İcra ve İflas Kanunu İbrahim Özbay

İcra ve İflas Kanunuve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
355
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002666
Boyut
13,5x19,5
Baskı
129,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 29 puan kazanacaksınız)
   29

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Taner Emre YARDIMCI

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.V
İÇİNDEKİLERVII
KISALTMALAR CETVELİXXVII
İCRA VE İFLÂS KANUNU
BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri.1
İflas daireleri2
İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi2
İcra Mahkemesi2
Sorumluluk.2
Zimmet3
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı3
Tutanaklar3
Elektronik işlemler.3
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası.4
İş görmekten memnuiyet.4
İcra mahkemesi hâkiminin reddi.5
Memnu işler5
İcra dairesine ödeme.5
Gözetim ve denetim5
Birinci teftiş5
Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararları6
Harçlar.6
Şikayet ve şartlar6
İçindekiler
Şikayet üzerine yapılacak muameleler.6
Yargılama usulleri6
MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi.7
Müddetlerin değiştirilmemesi7
İcra tebliğleri7
İcranın durdurulması.7
Kanundaki ıstılahlar.7
İKİNCİ BAP
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA
İLAMLARIN İCRASI
Taşınır teslimi.8
Çocuk teslimi9
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası.9
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında
uzman bulundurulması9
Taşınmaz tahliye ve teslimi9
1 - Borçlunun elinde ise.9
2 - Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise.10
Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği10
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü10
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar10
İrtifak haklarına mütedair ilamlar11
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası11
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLAMLARIN İCRASI
İcra emri ve muhtevası13
İcranın geri bırakılması.13
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası14
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
VIII
İçindekiler
İcranın nereden isteneceği.14
Takibin başlaması:.14
İcranın geri bırakılması için verilecek süre14
Haciz veya iflas istemek yetkisi.15
İlam mahiyetini haiz belgeler15
Zamanaşımı15
İcranın iadesi15
Umumi hükümler.16
ÜÇÜNCÜ BAP
İLAMSIZ TAKİP
I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
Para borcu ve teminat için takip16
İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip.16
Ticareti terk edenler16
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar.17
Haciz Yoliyle Takip.17
1 - Umumiyetle.17
2 - Hukuku amme borçları17
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi.17
Rehin karşılığı ödünç verenler.17
II. YETKİ
Yetki ve itirazları18
III. TATİLLER VE TALİKLER
Tatiller.18
1 - Bütün borçlular hakkında18
2 - Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde.18
3 - Terekenin borçlarında.18
4 - Tutukluluk ve hükümlülük halinde19
5 - Askerlik halinde19
6 - Borçlunun ağır hastalığı halinde.19
Talikin müddetlerin cereyanına tesiri.19
IX
İçindekiler
IV. İCRA TEBLİĞLERİ
İcra tebliğleri19
V. TAKİP TALEBİ
Takip talebi ve muhtevası.20
Takip masrafları20
VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
1 - Ödeme emri ve muhtevası20
2 - Ödeme emrinin tebliği.21
İTİRAZ
1 - Süresi ve şekli22
2 - İtiraz sebepleri.22
3 - Alacaklıya verilecek nüsha.22
4 - Gecikmiş itiraz23
5 - İtirazın hükmü.23
6- İtirazın hükümden düşürülmesi.23
a) İtirazın iptali.23
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması24
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması25
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması.26
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri27
Karar ve müddet.27
İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali27
Menfi tesbit ve istirdat davaları.28
Hususi hükümler.29
DÖRDÜNCÜ BAP
HACİZ YOLİYLE TAKİP
I. MAL BEYANI
Beyanın muhteviyatı29
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı29
X
İçindekiler
Hapis ile tazyik29
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı.29
II. HACİZ
Haciz29
1 - Talep Müddeti29
2 - Hacze başlama müddeti30
Haciz yapan memurun yetkisi.30
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri.30
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar.31
Kısmen haczi caiz olan şeyler32
Önceden yapılan anlaşmalar.32
Yavrulu hayvanların haczi.32
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi32
Yetişmemiş mahsullerin haczi.32
Taşınır ve taşınmaz malların haczi.33
Taşınır mallarda haczin neticeleri33
Kıymet takdiri34
Mahcuz malları muhafaza tedbirleri.34
1 - Taşınırlar hakkında.34
2 - Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında35
3 - Diğer haklar için.36
4 - Taşınmazlar hakkında.36
I - Taşınmaz haczinin şümulü.37
II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları37
III - İdare ve işletme.37
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı:37
İştirak halinde tasarruf edilen mallar:37
Mahcuz malların muhafazası masrafları38
İstihkak iddiasına itiraz38
A - Borçlunun zilyedliği.38
1 - Hazırlık safhası.38
XI
İçindekiler
2 - Üçüncü şahsın istihkak iddiası39
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi.40
3 - Çalınmış ve zayi olmuş şeyler40
B - Üçüncü şahsın zilyetliği.40
Hacze iştirak derecelerinin teşkili.41
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak41
Haciz tutanağı tanzimi42
Davet.42
Hacze iştirak halinde davet.42
Borç ödemeden aciz vesikası42
III. PARAYA ÇEVİRME
1 - Satış Talebi43
Talep için müddetler43
Talep hakkı.43
Muvakkat haciz halinde43
Satışın tatili.43
Haczin kalkması43
Taksitle ödeme44
2 - Taşınırların satışı44
Müddetler.44
Vaktinden evvel satış.44
Artırma hazırlık tedbirleri44
İhalenin yapılması.45
İkinci artırma45
Altın ve gümüş eşya46
Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti.46
Pazarlık suretiyle satış46
Ödeme yerine alacakların devri.46
Paraya çevirmenin diğer tarzı.47
İştirak halinde mülkiyet hisseleri.47
Aile mal ortaklığı.47
XII
İçindekiler
3 - Taşınmazların satışı47
Satış müddeti47
Artırma şartları47
1 - Şartnamenin açık bulundurulması47
2 - Münderecatı.47
Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar48
Ayrıca tebliğler49
Mükellefiyetlerin listesi.49
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet50
İhale50
Ödeme usulü51
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi51
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz
taşınmazların kiralanmasında hüküm.51
İhalenin feshi ve farkının tahsili51
İhalenin neticesi ve feshi52
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma.53
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması.53
Aile yurtları.53
4 - Paranın paylaştırılması53
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti53
İcra dairesinin tamamlama hacizleri54
Sıra cetveli54
Cetvel suretlerinin tebliği54
Cetvele itiraz.54
Teminat karşılığı ödeme.54
Borç ödemeden aciz vesikası55
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası.55
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması.56
XIII
İçindekiler
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLULİYLE TAKİP
I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi.56
Ödeme emri56
Ödeme emrine itiraz56
II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi.57
Adres gösterme zorunluluğu.57
1 - İcra emri.57
İcranın geri bırakılması.57
2 - Ödeme emri.58
Ödeme emrine itiraz58
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri.58
Kiracılara haber verme.58
Tapu idaresine haber verme.59
Satış hazırlıkları.59
III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Paraya çevirme müddeti.59
Muvakkat rehin açığı belgesi.59
Paraya çevirme usulü.59
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması60
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler60
Paylaştırma.60
Rehin açığı belgesi.60
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan
imtinaı61
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
.61
XIV
İçindekiler
ALTINCI BAP
İFLAS YOLİYLE TAKİP
I - YETKİ
İflas takiplerinde yetkili merci.62
II - İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP
Ödeme emri ve münderecatı62
İflas talebi ve müddeti.63
Talebin geri alınması ve yenilenmesi.63
Yargılama usulü63
Muhafaza tedbirleri63
Masrafların peşin verilmesi.64
Defter tutulması64
1 - Usulü64
2 - Neticeleri.64
3 - Devam müddeti64
Kanun yollarına başvurma64
İflas tarihi.65
İflas kararının tebliği ve ilanı.65
III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER
SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Takibin kabulü şartları65
A) Haciz yolu ile takip66
Ödeme emri66
a) Borca itiraz.66
İtirazın incelenmesi67
b) İmzaya itiraz.68
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti.68
Uygulanacak diğer hükümler69
B) İflas yolu ile takip69
Ödeme emri69
İtiraz veya şikayet.69
XV
İçindekiler
İflas davası.70
a) İtiraz veya şikayet olunmaması.70
b) İtiraz veya şikayet olunması.70
c) İstirdat davası.70
d) Uygulanacak hükümler70
C) Müşterek hükümler.70
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler.70
Birden fazla borçlu bulunması.71
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ
Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas71
A - Alacaklının talebi71
B - Borçlunun müracaatiyle71
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi.72
Erteleme yargılaması.72
Erteleme kararı ve sonuçları.74
Kanun yolları.75
Reddolunan miraslar75
Usul.75
V. İFLASIN KALDIRILMASI
İflasın kaldırılması75
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması.75
YEDİNCİ BAP
İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ
I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ
İflas masası76
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler.76
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler.76
İptal davasına tabi haklar.77
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler. 77
Başkasına ait malın satış bedeli.77
XVI
İçindekiler
Satıcının geri alma hakkı77
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri77
Müflise ödeme77
Takibin durması ve düşmesi.77
Hukuk davalarının tatili78
II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi.78
Faiz .78
Şarta muallak alacaklar78
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi79
Tamam olmuş satışların ifası79
Takas.79
Takasa itiraz.79
Müflisin kefil olduğu borçlar:.79
Müşterek borçluların bir zamanda iflası79
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi.80
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflası.80
Adi ve rehinli alacakların sırası80
Sıralar arasındaki münasebet81
SEKİZİNCİ BAP
İFLASIN TASFİYESİ
I - MASANIN TEŞKİLİ
Defter tanzimi.82
Müflisin vazifeleri.82
Teminat tedbirleri82
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında82
Üçüncü şahıslara ait mallar.82
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları83
Kıymet takdiri83
Defterin müflis tarafından tanınması83
XVII
İçindekiler
Müflisin mükellefiyetleri83
Tasfiyenin tatili83
II. ALACAKLILARI DAVET
Basit tasfiye83
Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı.83
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet84
III. MASANIN İDARESİ
İlk alacaklılar toplanması84
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması85
İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri.85
Toplanmada verilen kararlar.86
Kararlar aleyhine müracaat.86
İflas idaresinin vazifesi.86
İflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti.86
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları86
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış.87
IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ
İddia edilen alacakların tetkiki.87
Tapu sicilline yazılı alacaklar.87
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli.87
Reddedilen alacaklar87
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar.88
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri88
Geç kalan müracaatlar.88
V. MASANIN TASFİYESİ
İkinci alacaklılar toplanması89
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi.89
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması.89
Yeniden alacaklılar toplanması89
Malların paraya çevrilmesi usulü.89
Artırmanın ilanı90
XVIII
İçindekiler
Artırma ve İhale90
Artırma suretiyle satışın şartları.90
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki.90
Aile yurtları.90
VI. PARALARIN PAYLAŞTlRlLMASl
Pay cetveli ve son hesap90
İflas masrafları ve masanın borçları.90
Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması.90
Dağıtma.91
Borç ödemeden aciz vesikası91
Muvakkat dağıtmalar.91
Kaydettirilmemiş alacaklar91
VII. İFLASIN KAPANMASl
Nihai rapor ve kapanma kararı91
İflas kapandıktan sonra92
İflasın tasfiyesi müddeti.92
DOKUZUNCU BAP
İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları92
İhtiyati haciz kararı93
İhtiyati hacizde teminat93
İhtiyati haciz kararının muhtevası93
İhtiyati haciz kararının icrası.94
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği.94
Borçlu tarafından gösterilecek teminat.94
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim94
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz95
İhtiyati haczin kaldırılması95
İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip.95
İcrai hacizlere iştirak96
XIX
İçindekiler
ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN
TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti96
İtiraz etmemenin sonuçları.97
İtiraz ve kaldırılması usulü97
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye.97
Kıyasen uygulanacak maddeler.97
Hapis hakkı için defter yapılması.97
Kaçırılan eşyayı takip hakkı.98
Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi.98
1 - Tahliye emri ve münderecatı.98
2 - Tahliye ve teslim98
İtiraz98
1 - Müddet ve şekli98
2 - İtirazın kaldırılması.98
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa99
ONBİRİNCİ BAP
İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar.99
İvazsız tasarrufların butlanı.100
Acizden dolayı butlan.100
Zarar verme kastından dolayı iptal.100
İptal davalarında yargılama usulü101
İptal davasında davalı101
İadenin şümulü.101
Hak düşürücü müddet102
XX
İçindekiler
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi102
Konkordato talebinin nazara alınması şartları103
Mühlet103
Mühletin ilanı104
Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları.104
Mühletin borçlu bakımından sonuçları105
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri105
Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi.105
Alacaklılar hakkında borçlunun beyana daveti.106
Alacaklıların toplanması106
Müşterek borçlulara karşı haklar106
Konkordatonun mahkemede incelenmesi.106
Konkordatonun kabulü için lazımgelen ekseriyet.107
Konkordatonun tasdiki.107
Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi107
Kanun yollarına başvurma108
Tasdikin ilanı.108
Konkordatonun reddinden sonra iflas ve ihtiyati haciz.108
İtirazlı alacaklar hakkında dava.109
Konkordatonun hükümleri109
Konkordatonun neticelenmiyen takipler üzerine tesiri109
Nizalı alacaklılara ait paralar.109
Konkordato haricinde yapılan vaitler110
Konkordatonun alacaklılardan birinin müracatiyle onun hakkında feshi
.110
Konkordatonun tamamen feshi.110
II. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
XXI
İçindekiler
Şartları ve hükümleri110
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Genel olarak110
Zorunlu içeriği.111
Tasdikin sonuçları111
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu111
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi112
Paraya çevirme112
Rehinli taşınmazlar112
Taşınır rehinleri.112
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri113
Paraların paylaştırılması113
Rehin açığı113
Tevdi113
Faaliyet raporu113
Hukukî işlemlerin iptali.114
Uygulanacak ortak hükümler114
IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA
YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma.114
Yeniden yapılandırma projesi115
Başvuruya eklenecek belgeler.115
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve
alınacak tedbirler.116
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları.117
Kararın sonuçları.117
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi.118
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili118
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif
hükümler118
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri119
Yönetmelik120
XXII
İçindekiler
ON ÜÇÜNCÜ BAP
TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS
I - TAKSİRATLI İFLAS
Taksiratlı iflas halleri120
II - HİLELİ İFLAS
Hileli iflas halleri121
ON DÖRDÜNCÜ BAP
İTİBARIN YERİNE GELMESİ
İtibarın yerine gelmesi.122
A - Hileli müflis122
B - Taksiratlı müflis122
C - Adi müflis122
İlan .122
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi.122
ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
I - FEVKALADE MÜHLET.122
Bu babın tatbiki şartları122
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi123
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler.123
İstinaf yoluna başvurma.123
Defter tanzimi, komiser123
Kararın tebliği124
Neticeler, takipler ve müddetler124
Borçlunun tasarruf hakları124
A - Umumiyetle.124
B - Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında124
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar124
Uzatma.125
XXIII
İçindekiler
Refi .125
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi
.125
İflâsın ertelenmesi ile ilişki126
II - FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri126
ON ALTINCI BAP
I. CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların
cezası.126
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek
ağırlaştıran borçlunun cezası.127
İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası
127
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu127
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren
ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
koşullarına uymayan borçlunun cezası.128
Konkordato komiserinin sorumluluğu.128
Kiracının cezalandırılacağı haller128
Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar.128
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar128
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.128
Ticareti terk edenlerin cezası129
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası129
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası129
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza130
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası130
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin
cezası.130
30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası.130
XXIV
İçindekiler
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası131
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği.131
Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası
131
Artırmadan çekilme131
Görev ve birleştirilme yasağı.131
Şikayet süresi132
Yetki132
Yargılama usulü.132
Duruşma.132
Tahkikat.132
Karar133
Ceza kararnamesi133
İtiraz133
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller.133
ONYEDİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul.134
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler134
Cumhuriyet savcılığınca takip134
İcra dairelerinin muhabereleri.135
Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı135
Fazla verilen paranın geri alınması.135
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi.135
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi136
İstinaf dilekçesinin reddi.136
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları.137
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti137
İlga edilen kanunlar.137
XXV
İçindekiler
Meriyet zamanı144
Kanunu icraya memur olanlar.144
İLGİLİ MEVZUAT
 İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA
DAİR NİZAMNAME.145
 İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ.155
 SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA
YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK255
 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ.263
 ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA
MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK
ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ.283
 İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE
TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ285
 HARÇLAR KANUNU.287
 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
GİDER AVANSI TARİFESİ351
 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET
TARİFESİ353
 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET
TARİFESİ355

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
6,09   
30,45   
6
5,12   
30,74   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
5,80   
29,00   
6
4,83   
29,00   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
6,09   
30,45   
6
5,12   
30,74   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
5,80   
29,00   
6
4,83   
29,00   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
6,09   
30,45   
6
5,12   
30,74   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Kapat