Tebligat Hukuku İbrahim Özbay

Tebligat Hukuku


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
181
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006145
Boyut
16x24
Baskı
125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 25 puan kazanacaksınız)
   25

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

Konu Başlıkları
- Tebligat Hakkında Genel Bilgiler
- Tebligat Türleri
- Tebligatın Yapılmasında Zaman, Kişi ve Yer Bakımından Esas Alınacak Hususlar
- Tebligat Evrakı, Tebligat Ücret ve Giderleri
- Tebligatın Yapılmasındaki Güçlükler ve Bunlara İlişkin Özel Düzenlemeler
- İlanen Tebligat
- Yurt Dışına Tebligat ve Yurt Dışından Tebligat
- Usulsüz Tebligat
Tebligat Suçları

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϱ
İÇİNDEKİLER ϳ
KISALTMALAR CETVELİ . ϭϯ
§ ϭ. TEBLİGAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. TEBLİGATIN TANIMI, ÖNEMİ VE TEBLİGATA İLİŞKİN MEVZUAT ϭϱ
A. TeďligatıŶ TaŶıŵı. ϭϱ
B. TeďligatıŶ ÖŶeŵi. ϭϳ
C. Teďligata İlişkiŶ Meǀzuat. ϭϴ
II. TEBLİGATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE AMACI ϮϬ
A. TeďligatıŶ Hukuki Niteliği ϮϬ
B. TeďligatıŶ ULJgulaŵa AlaŶı. Ϯϭ
C. TeďligatıŶ AŵaĐı ϮϮ
III. TEBLİGATI ÇIKARACAK MERCİLER .ϮϮ
A. Kazaî MerĐiler ϮϮ
B. GeŶel Bütçe KapsaŵıŶdaki Kaŵu İdareleri . Ϯϯ
C. Özel Bütçeli İdareler Ϯϰ
D. DüzeŶleLJiĐi ǀe DeŶetleLJiĐi Kuruŵlar. Ϯϱ
E. SosLJal GüǀeŶlik Kuruŵları. Ϯϲ
F. Diğer Kişi ǀe Kuruluşlar Ϯϲ
§ Ϯ. TEBLİGAT TÜRLERİ
I. YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE TEBLİGAT Ϯϳ
A. DoğrudaŶ Teďligat. Ϯϳ
ϭ. Celse EsŶasıŶda ǀeLJa Kaleŵde Teďligat Ϯϴ
Ϯ. Aǀukat KâtipleriŶe ǀeLJa StajLJerleriŶe Teďligat Ϯϴ
ϯ. VekilleriŶ BirďiriŶe Teďligat Yapŵası. Ϯϵ
ϰ. ElektroŶik Teďligat. Ϯϵ
a. ElektroŶik Teďligata İlişkiŶ GeŶel Özellikler . ϯϭ
i. Teďligata Elǀerişli ElektroŶik Adres BuluŶŵası. ϯϭ
ii. ElektroŶik TeďligatıŶ İhtiLJari Olŵası ϯϭ
ϴ İçiŶdekiler
ď. ZoruŶlu Seďeplerle ElektroŶik TeďligatıŶ Yapılaŵaŵası ϯϯ
Đ. ElektroŶik TeďligatıŶ Ne ZaŵaŶ Yapılŵış SaLJılaĐağı.ϯϯ
d. ϳϭϬϭ saLJılı KaŶuŶ Gereği Ϭϭ/Ϭϭ/ϮϬϭϵ tarihiŶdeŶ SoŶra ElektroŶik
TeďligatıŶ ZoruŶlu Olarak YapılaĐak Olŵası .ϯϰ
B. DolaLJlı Teďligat ϯϱ
ϭ. Posta ǀe Telgraf Teşkilatı AŶoŶiŵ Şirketi ;A. Ş.Ϳ VasıtasıLJla Teďligat .ϯϱ
Ϯ. Meŵur VasıtasıLJla Teďligat ϯϲ
ϯ. İlaŶeŶ Teďligatϯϴ
II. KONUSUNA GÖRE TEBLİGAT .ϯϴ
A. Özel Teďligat ϯϴ
B. Resŵî Teďligatϯϵ
ϭ. Kazaî Teďligat .ϯϵ
Ϯ. Mali Teďligat.ϯϵ
ϯ. İdari Teďligat.ϰϬ
a. BirdeŶ Fazla KişiŶiŶ TeŵsilĐisiŶe Teďligat.ϰϬ
ď. Güŵrük İşleriŶde Teďligat ϰϬ
Đ. Tapu İdareleriŶĐe YapılaĐak Teďligat ϰϬ
III. YAPILDIĞI YERE GÖRE TEBLİGAT .ϰϭ
A. Yurt İçi Teďligat ϰϭ
ϭ. TürkiLJe’de BuluŶaŶ Türk VataŶdaşlarıŶa Teďligatϰϭ
Ϯ. TürkiLJe’de BuluŶaŶ YaďaŶĐılara Teďligat .ϰϭ
B. Yurt DışıŶa Teďligat ϰϮ
C. Yurt DışıŶdaŶ TeďligatϰϮ
§ ϯ. TEBLİGATIN YAPILMASINDA ZAMAN,
KİŞİ VE YER BAKIMINDAN ESAS ALINACAK HUSUSLAR
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN VE SÜRELERİN HESAPLANMASI ϰϯ
A. TeďligatıŶ YapılaĐağı ZaŵaŶ.ϰϯ
B. SüreleriŶ HesaplaŶŵası .ϰϰ
II. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ KİŞİLER .ϰϱ
A. Muhatap ϰϲ
B. Muhatap YeriŶe Teďligat YapılaďileĐek Kişiler .ϰϲ
ϭ. Muhatap YeriŶe Teďligat YapılaĐak Kişiler BakıŵıŶdaŶ
Gerçekleşŵesi GerekeŶ Şartlar ϰϳ
a. Yaş ǀe EhliLJet Şartıϰϳ
ď. Hasıŵ Olŵaŵa Şartı .ϰϴ
İçiŶdekiler ϵ
Ϯ. Muhatap YeriŶe Bir BaşkasıŶa Teďligat YapılaďileĐek Hâller. ϰϵ
a. ALJŶı KoŶutta OturaŶ Kişilere ǀeLJa HizŵetçiLJe Teďligat. ϰϵ
ď. Meslek ǀe SaŶat ErďaďıŶa Teďligat ϱϭ
Đ. KaŶuŶi TeŵsilĐiLJe ǀe Vekile Teďligat . ϱϯ
i. KaŶuŶi TeŵsilĐiLJe Teďligat . ϱϯ
ii. Vekile Teďligat ϱϰ
d. Tüzel Kişilerde ǀe TiĐari İşletŵelerde Teďligat. ϱϲ
e. Askeri Kişilere Teďligat. ϱϴ
i. Askeri KişiŶiŶ Erat Olup Olŵaŵası . ϱϴ
ii. Yurt DışıŶda BuluŶaŶ Askeri Kişilere Teďligat. ϱϵ
iii. Sefer HâliŶde Askeri Şahıslara Teďligat ϱϵ
f. Otel, HastaŶe, Okul Giďi Yerlerde Teďligat ϲϬ
g. Tutuklu ǀe Hüküŵlülere Teďligat. ϲϭ
h. Bağıŵsız Bölüŵ SahipleriŶe Teďligat . ϲϮ
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER ϲϯ
A. Adreste Teďligat Yapılŵası Kuralı ϲϯ
B. Adres DışıŶdaki Bir Yerde Teďligat Yapılŵası ϲϰ
C. Adres DeğişikliğiŶde Teďligat ϲϱ
§ ϰ. TEBLİGAT EVRAKI, TEBLİGAT ÜCRET VE GİDERLERİ
I. TEBLİGAT EVRAKI .ϲϵ
A. GeŶel Olarak ϲϵ
B. Teďligat Eǀrakı Türleri . ϳϭ
ϭ. Teďliğ Mazďatalı Zarf . ϳϭ
Ϯ. Teďliğ Mazďatası ;Teďliğ TutaŶağıͿ ϳϮ
ϯ. DaǀetiLJe. ϳϱ
II. TEBLİGAT ÜCRET VE GİDERLERİ.ϳϳ
§ ϱ. TEBLİGATIN YAPILMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE
BUNLARA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER
I. ADRESTE BULUNMAMA VEYA TEBELLÜĞ EHLİYETİNE SAHİP
OLMAMA ;TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞIͿ .ϴϭ
A. Adres KaLJıt SisteŵiŶde GözükeŶ AdresteŶ Başka Adreste Teďliğ
İŵkâŶsızlığı ϴϭ
B. Adres KaLJıt SisteŵiŶde GözükeŶ Adreste Teďliğ İŵkâŶsızlığı . ϴϱ
ϭϬ İçiŶdekiler
II. TEBELLÜĞDEN İMTİNA ;TEBLİGAT EVRAKINI KABULDEN KAÇINMAͿ.ϴϴ
III. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ.ϵϬ
IV. MUHATABIN BELİRTİLEN ADRESTEN SÜREKLİ ;TAMAMENͿ AYRILMIŞ
OLMASI, ADRESTE HİÇ OTURMAMIŞ OLMASI ϵϮ
A. Adres KaLJıt SisteŵiŶde GözükeŶ AdresteŶ Başka Adrese Teďligat
Yapılŵası ϵϮ
B. Adres KaLJıt SisteŵiŶde GözükeŶ Adrese Teďligat Yapılŵası .ϵϰ
V. MUHATABIN DAHA ÖNCE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAN ADRESİNİ
DEĞİŞTİRMİŞ OLMASI .ϵϰ
§ ϲ. İLANEN TEBLİGAT
I. İLANEN TEBLİGATIN GENEL ÖZELLİKLERİϵϳ
II. İLANEN TEBLİGATTA İLANIN YAPILIŞ USULÜ VE İÇERİĞİ .ϵϴ
A. İlaŶıŶ Yapılış Usulü .ϵϴ
B. İlaŶıŶ İçeriğiϵϵ
III. İLANEN TEBLİGATIN YAPILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR .ϵϵ
A. MuhataďıŶ AdresiŶiŶ Meçhul Olŵası ϵϵ
B. MuhataďıŶ KiŵliğiŶiŶ BiliŶŵesi .ϭϬϭ
C. Talep ǀe Teďliğ İlaŶ ÜĐretiŶiŶ ÖdeŶŵesi .ϭϬϭ
IV. İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ.ϭϬϮ
§ ϳ. YURT DIŞINA TEBLİGAT VE YURT DIŞINDAN TEBLİGAT
I. YURT DIŞINA TEBLİGAT .ϭϬϯ
A. Yurt DışıŶda BuluŶaŶ Türk VataŶdaşlarıŶa Teďligat.ϭϬϰ
B. Yurt DışıŶda BuluŶaŶ Resŵî Göreǀlilere Teďligat ϭϬϲ
C. Yurt DışıŶda BuluŶaŶ YaďaŶĐılara Teďligat ϭϬϲ
II. YURT DIŞINDAN TEBLİGAT ϭϬϳ
§ ϴ. USULSÜZ TEBLİGAT
I. USULSÜZ TEBLİGATIN GENEL ÖZELLİKLERİ .ϭϬϵ
II. MUHATABIN USULSÜZ TEBLİGATI ÖĞRENMESİ .ϭϭϭ
III. SÜRENİN KAÇIRILMASI HÂLİNDE MUHATABA KANUNEN TANINAN
İMKÂNLAR İLE USULSÜZ TEBLİGAT ARASINDAKİ FARK.ϭϭϯ
İçiŶdekiler ϭϭ
§ ϵ. TEBLİGAT SUÇLARI
I. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK SUÇU. ϭϭϲ
II. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI
KABULDEN KAÇINMA SUÇU ϭϭϳ
III. YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU . ϭϭϴ
IV. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ ;ASILMASIͿ İLE İLGİLİ SUÇLAR ϭϮϬ
EKLER
;TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUATͿ
TEBLİGAT KANUNU. ϭϮϭ
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ϭϯϱ
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ ϭϱϭ
TEBLİGAT İŞLETME USUL VE ESASLARI . ϭϱϳ
KAYNAKÇA ϭϴϯ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,00   
25,00   
6
4,17   
25,00   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,00   
25,00   
6
4,17   
25,00   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Kapat