Uygulamalı Marka Hukuku İlhami Güneş

Sınai Mülkiyet Kanunu IşığındaUygulamalı Marka Hukuku


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
595
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009665
Boyut
16x24
Baskı
2 


İÇİNDEKİLER
SUNUM VII
İLK SÖZ IX
İÇİNDEKİLER XI
1. BÖLÜM MARKA HUKUKUNA GİRİŞ,
6769 SAYILI KANUN, TEMEL İLKELER
MARKA HUKUKU’NUN AMACI VE EVRENSEL İLKELER 1
GİRİŞ VE KİTAP SİSTEMATİĞİ 1
MARKA KORUMASININ GEREKÇESİ 2
MARKA HUKUKUNDA EVRENSEL STANDARTLARI DÜZENLEYEN
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 3
MARKA HUKUKUNDA ÖNEMLİ TANIMLAR 6
TİCARET MARKALARI VE HİZMET MARKALARI 6
TESCİLLİ VE TESCİLSİZ MARKALAR 6
İŞARET VE MARKA KAVRAMI 8
TİCARET UNVANLARI, İŞLETME ADLARI, COĞRAFİ İŞARET VE ALAN ADLARI 8
Ticaret Unvanı 8
İşletme Adı 9
Alan Adları 10
Coğrafi İşaretler 11
Tanım ve Tescil Şartları 12
aa. Menşe (Kaynak) Adları 12
bb. Mahreç Adları 13
cc. Geleneksel Ürün Adı 13
GENEL OLARAK SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE UYGULAMA 14
SINAİ MÜLKİYET ALANINDA YASALAŞMA SÜRECİ 15
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNA GENEL BAKIŞ 19
6769 Sayılı SMK’nın Marka Kitabı ve Markalarla İlgili Yenilikler 19
6769 Sayılı SMK’nın Coğrafi İşaretler Kitabı ve Yenilikler 22
6769 Sayılı SMK’nın Tasarım Kitabı ve Yenilikler 24

XII İçindekiler


6769 Sayılı SMK’nın Patent Ve Faydalı Modeller Kitabı ve Yenilikler 26
6769 Sayılı SMK’nın Ortak Hükümler Kitabı 29
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 34
6769 SAYILI SMK’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ 35
2. BÖLÜM MARKANIN TANIMI, İŞLEVLERİ;
MARKA TÜRLERİ VE MARKANIN ÖZELLİKLERİ
MARKA KAVRAMI 39
MARKA HAKKININ TANIM VE UNSURLARI 39
MARKA KORUMASINDAN YARARLANACAK KİŞİLER 40
MARKANIN HUKUKÇA KORUNAN İŞLEVLERİ 41
MARKA HAKKININ DOĞUŞU VE MARKA TÜRLERİ 44
MARKA KATEGORİLERİ 45
Marka Türleri 45
Kişi Adları 45
Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar 46
Harfler ve Sayılar 47
Şekiller 47
Üç Boyutlu Biçimler 48
Renklerin Marka Olması 49
Ses, Melodi ve Koku Markaları 51
Tanınmışlığa Göre Markalar 51
Tanınmış marka 52
Standart Tescilli Marka 53
Marka Sahiplerine Göre 53
Bireysel (ferdi) Marka 53
Ortak Marka 53
Garanti Markası 53
MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ 54
Marka Hakkının Kullanımla Kazanılması (Önceye Dayalı Kullanım) 55
Paris Anlaşması Anlamında Tanınmışlık 58
BÖLÜM MARKANIN TESCİL EDİLEBİLİRLİĞİ,
USULÜ VE HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
MARKANIN TESCİL SÜRECİ 61
MARKA BAŞVURUSU YAPILMASI VE ŞARTLARI 62

İçindekiler XIII
MARKA BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ 63
Marka Başvuru Tarihi 64
Rüçhan Hakkı ve Tarihi 65
Madrid Protokolüne Göre Başvuru 66
ÖNCEKİ MARKA ENGELİNİN AŞILMASI 68
MAL VE HİZMET SINIFININ SEÇİLMESİ 72
MARKANIN TESCİL EDİLME KOŞULLARI VE İNCELEMELER 73
MUTLAK TESCİL ENGELLERİ 74
Sicilde Gösterilebilme 76
Alıcı veya Tüketicilerin İşareti Marka Olarak Kabul Etmeleri 77
Tanımlayıcı Markalar 78
Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik kazanma 91
Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Markalar 99
Ticaret ve Meslek Erbabınca kullanılan İşaret ve Adlandırmalar 115
Malın Özgün veya Doğal Şekli, Mala Asli Değer Katan Şekil 116
Yanıltıcı İşaretler 119
Paris Anlaşması 2. Mük. 6. Maddesine Göre Red Edilecek İşaretler 123
Paris 2. Mük. 6. Madde Kapsamı Dışında Olan Tarihi, Kültürel
Değerler, Halka Mal Olmuş İşaretler 123
Dini Değer ve Semboller İçeren İşaretler. 124
Genel Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Markalar 124
Coğrafi Tescili Bulunan İşaretler 126
NİSBİ TESCİL ENGELLERİ 128
Karıştırma İhtimali Olan Markalar 128
İtiraza Mesnet Markanın Kullanılması Şartı 144
Ticari Vekil veya Temsilci Markaları 147
Önceki Ticari İşaretler ve Tescilsiz Marka Hakkı 148
Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markalar 151
Markanın Tanınmışlık Düzeyi Nedeniyle Sair Emtiada Tescile Konu
Edilen Markalara Karşı Nispi Red ve Hükümsüzlük Nedeni olması 155
Ticaret Unvanı, Fikri ve Sınai Hak, İsim veya Fotoğrafından Doğan
Ret ve Hükümsüzlük Sebebi 163
Yenilenmeyen Ortak veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer
İşaretler 168
Yenilenmeyen Markaların Üçüncü Kişilerce Tescile Konu Edilmesi 168
MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ 169
MARKA TESCİLİ VE MARKA BAŞVURUSUNUN DEVRİ 170

XIV İçindekiler


MARKANIN LİSANSLANMASI 183
Münhasır Lisans 186
Adi Lisans 188
MARKANIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ 189
MARKANIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 189
MARKANIN HACZİ 190
MARKANIN REHNİ 190
BİRDEN FAZLA MARKA SAHİBİ ARASINDAKİ ÖNALIM İLİŞKİSİ 191
4. BÖLÜM
MARKA KORUMASININ KAPSAMI, KORUMA İLKELERİ VE MARKAYA TECAVÜZ
MARKA HAKKININ KORUNMASI 193
TESCİL İLKESİ 193
TESCİL İLKESİNİN İSTİSNASI; GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ 195
FARKLI HAK SAHİPLERİNİN AYNI MARKAYA SAHİP OLMASI 199
MARKA KORUMASININ KAPSAMI 201
Aynı İşaret, Aynı Mal ve Hizmet Bakımından Koruma 205
Karıştırma Tehlikesine Karşı Koruma 209
Tanınmışlık Özelliği Nedeniyle Geniş Koruma 219
Genel Olarak Tanınmışlık Düzeyli Markaların Korunması ve
Uygulama Örnekleri. 219
Marka Sahibinin Yasaklayabileceği Eylemler 233
Marka Korumasının Başlangıcı 244
MARKANIN VEKİL VEYA TEMSİLCİ TARAFINDAN TESCİLİ VE
KULLANILMASI HALİNDE KORUMA 246
MARKA KORUMASININ İSTİSNALARI 250
Ticari Hayatta Dürüstlüğe Uygun Kullanım 251
TMK 2. Maddeden Kaynaklanan Dürüst Kullanım 256
Sessiz Kalma Hali 257
SMK Kapsamında Marka Hükümsüzlük Davaları Açısından 260
Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması 264
Marka Hakkının Tükenmesi 265
AB’de Marka Hakkının Tükenmesi 266
Mülga MarkKHK’ya Göre Tükenme İlkesi 267
SMK Kapsamında Tükenme İlkesi; Uluslararası Tükenme 271
Marka Hakkı ve Tüketiciler 274
Marka Hakkı ve Hak Sahibine Tazminat Ödeyenden Mal Alanlar 274

İçindekiler XV
MARKAYI KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 275
KULLANILMAYAN MARKANIN İPTALİ 276
KULLANMAMANIN DİĞER SONUÇLARI 282
Kullanılmayan Markanın Red ve Hükümsüzlük Sebebi Olma
Kapasitesi 282
Kullanılmayan Markanın Korunması Sorunu 284
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNUN KULLANILMAYAN MARKALAR BAKIMINDAN YETKİSİ 285
Genel olarak 285
İptal Kararlarının Niteliği ve Etkisi 287
MARKA İPTAL DAVASI VE MAHKEME SÜREÇLERİ 289
Marka İptal Uygulamasında Çeşitli Olasılıklar 293
MARKA HAKKININ İHLALİ 303
GİRİŞ 303
MÜLGA 556 SAYILI MARKALAR KHK’SINDA MARKA İHLALİ 304
6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKINA TECAVÜZ 315
Marka Hakkına Tecavüz Eylemlerinin özellikleri 329
Markasal Kullanma 330
SMK m. 155 Kapsamında Tescil Savunması 331
5. BÖLÜM
HUKUKİ ÇARELER, DAVALAR VE GEÇİCİ TEDBİRLER
MARKA SAHİBİNİN İHLALLERE KARŞI TALEPLERİ 335
GENEL OLARAK 335
Marka Tescili Sahibi Olmanın Koruma Bakımından Sonuçları 337
Marka Tescilinin Sağladığı Faraziye 337
Müşterek Pay Sahiplerinin Mütecavizlere Karşı Dava Hakkı 338
GEÇİCİ KORUMA TALEPLERİ, DELİL TESPİTİ 339
Marka İhlalleri ve Hükümsüzlük Davalarında İhtiyati Tedbirler 339
İhtiyati Tedbir İsteminin Usulü 342
Ticari Defterlerin Sunumu İçin Karar İsteme 344
Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Tazminat Davası. 345
Delil Tespiti 347
MARKA İHLAL DAVALARI 350
MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI 352
MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (MEN’İ) DAVASI 354

XVI İçindekiler


MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN DURDURULMASI DAVASI 360
MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI 365
Maddi Tazminat ve Yoksun Kalınan Kar 371
Marka İhlalinde Bulunan Tarafın Tazminat Sorumluluğunda
Hesap Yöntemi ve İlkeler 379
Marka İhlalinde Bulunan Tarafın Kendi Markasını da
Kullanmasının Etkisi 384
Manevi Tazminat 387
İtibar Tazminatı 392
Hesaplanan Maddi Tazminata Ekleme Yapılması 394
MARKAYA TECAVÜZ OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI 395
MARKA İHLAL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 397
SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI 398
MARKA İHLAL VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ 407
MARKA DAVALARINDA GÖREV 407
MARKA DAVALARINDA YETKİ 411
Marka Sahibinin Açacağı Davalarda Yetki 412
Türk Patent ve Marka Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Yetki 412
Üçüncü Kişilerin Hak Sahibine Karşı Açacağı Davalarda Yetki 413
Sözleşmeden Kaynaklanan Davalarda Yetki ve Görev 414
MARKADAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE ARABULUCULUK 421
6. BÖLÜM
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ VE HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL DAVALARI
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 423
MARKA TESCİLİNİN YENİLENMEMESİ 423
MARKA TESCİLİNDEN VAZGEÇME 426
MARKA HÜKÜMSÜZLÜK ve İPTAL DAVASI 430
HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI 432
Hükümsüzlük Davasında Görev ve Yetki 433
Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre 434
Nispi Hükümsüzlük Sebepleriyle Açılan Davalar 437
Kötü niyet 437
Benzer Markaların Hükümsüzlüğü Davaları 454
aa. Markalar Arasında İltibas Tehlikesine İlişkin Örnekler 464
Tanınmışlık Nedeniyle Hükümsüzlük 469
Önceye Dayalı Haklar Nedeniyle Hükümsüzlük Davası 476

İçindekiler XVII
Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Kapsamında Tanınmış
Marka Nedeniyle Hükümsüzlük Davası 485
Ticari Vekillerin Yaptığı Marka Tescillerinin Hükümsüzlüğü Davası 492
Ortak ve Garanti Markalarının Süre Sonunda Üçüncü Kişilerce
Tesciline Karşı Hükümsüzlük Davası Açılması 494
Yenilenmeyen Markanın Süre Sonunda Tescile Konu Edilmesine
Karşı Hükümsüzlük 495
Mutlak Red Sebepleriyle Açılan Hükümsüzlük Davaları 496
Marka Olamayacak İşaretlerin ve Tanımlayıcı Markaların
Hükümsüzlüğü Davaları 501
Aynı ve ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Marka Hükümsüzlük
Davaları 510
Ticaret ve Meslekte Yaygın Kullanılan, Mesleği Ayırt Eden
İşaretler Hakkında Hükümsüzlük Davaları 515
Yanıltıcı Markaların Hükümsüzlüğü Davaları 516
Mala Asli Değerini Veren veya Malın Doğasını Gösteren İşaret ve Şekillerin Hükümsüzlüğü 518
Kamu düzenine Aykırılık, Dini Değerler, Semboller ve Genel
Ahlaka Aykırı Markaların Hükümsüzlüğü Davası 519
Paris Sözleşmesi 2. Mükerrer 6. Maddesi ve Kapsamında ve Kamuya mal Olmuş, Tarihi ve Kültürel Değerlere İlişkin
Hükümsüzlük 521
Tescilli Coğrafi İşaret Barındıran Markanın Hükümsüzlüğü 521
MARKA İPTAL DAVALARI 523
Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi 528
İptal Davasında Usul, Davacı ve Davalı 531
ANAYASA MAHKEMESİNİN MARKKHK 14. MADDE HAKKINDAKİ İPTAL KARARININ ETKİSİ 531
MARKANIN JENERİK HALE GELMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI 535
MARKANIN YANILTICI HALE GELMESİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASI 536
GARANTİ VE ORTAK MARKALARIN ŞARTNAMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE
İPTALİ 536
Garanti Markası ve Teknik Şartname 536
Ortak Marka ve Kullanım Şartnamesi 537
Teknik Şartnameye Aykırılık Nedeniyle İptal Davası 537

XVIII İçindekiler


7. BÖLÜM
MARKA HAKKININ CEZAİ KORUMASI

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat