%3
İş Kazası veya Meslek Hastalıkları ile İlgili Tespit, Tazminat ve Rücu

İş Kazası veya Meslek Hastalıkları ile İlgili Tespit, Tazminat ve Rücuan Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
1160
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281372
Boyut
16x24
Baskı
41.360,00 TL 1.319,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1319 puan kazanacaksınız)
   1319

Canan RUHİ

Ahmet Cemal RUHİ

 

İÇİNDEKİLER
 
Sunuş 
 
7
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZET BİLGİLER
 
 
I. İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ 
 
19
II. İŞ KAZASI HAKKINDA 
 
20
1. İş Kazası 
 
22
2. İş Kazası Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar 
 
22
3. Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Gerekli Unsurlar 
 
23
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) İş Kazası Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilir 
 
23
III. İŞ KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER 
 
24
IV. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILAN SORUŞTURMA 
 
24
1. Savcı, Derhal Kolluk Kuvvetlerine Talimat Vererek 
 
25
2. Olay Yerinde Yapılacak Olan Keşifte 
 
26
3. Adli Muayene ve Otopsi 
 
27
4. Bulgular Üzerine Yapılan Bilimsel İnceleme 
 
27
5. Şüpheli İfadesinin alınması 
 
27
6. Mağdur Beyanlarının Alınması 
 
28
7. Tanık Beyanlarının Alınması 
 
28
8. Bilirkişi Raporunun Alınması 
 
28
9. Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Neticesinde Vereceği Karar 
 
29
10. Cumhuriyet Savcısının İdari Makama Bildirme Kararı 
 
29
V. İŞ KAZASI İLE İLGİLİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 
 
29
1. Genel Olarak 
 
31
2. İş Kazasına Bağlı Tazminat Davaları ile İlgili Mahkeme Süreci 
 
32
a. İş Gücü Kaybına Bağlı Maddi Tazminat Davaları 
 
32
b. Ölüme Bağlı Tazminat Davaları 
 
32
3. İş Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası 
 
33
a. Maddi Tazminat Davası 
 
33
b. Manevi tazminat Davası 
 
45
4. Kanun Yolu 
 
46
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
 
46
4. İş Kazasından Doğan Rücu Davaları 
 
47
5. İş Kazası ile İlgili TÜİK Tarafından Yapılan Çalışmalar 
 
48
VI. MESLEK HASTALIĞI 
 
49
1. Meslek Hastalığı Nedir? 
 
51
2. Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? 
 
51
3. Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir? 
 
51
4. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının (4/a) Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir? 
 
52
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
İŞ KAZASI VE UNSURLARI
 
 
I. İŞ KAZASI 
 
53
II. İŞ KAZASININ UNSURLARI 
 
54
1. Zarar Görenin Sigortalı Olması 
 
55
a. 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar 
 
56
b. 5510 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar 
 
59
2. Sigortalının Bedenen ya da Ruhen Engelli Hale Gelmesi 
 
61
3. İş Kazası Sayılan Olayın Kanunda Belirtilen Zamanda Gerçekleşmesi 
 
61
a. Zararılandırıcı Olayın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Gerçekleşmesi 
 
62
b. Zararlandırıcı Olayın Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Gerçekleşmesi 
 
64
c. Zararlandırıcı Olayın Görevli Olarak Bir Yere Gönderilme Esnasında Geçen Zamanlarda Gerçekleşmesi 
 
64
d. Zararlandırıcı Olayın Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanda Gerçekleşmesi 
 
65
e. Zararlandırıcı Olayın İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Gerçekleşmesi 
 
66
4. Zarar ile Kazaya Neden Olan Olay Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 
 
67
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
 
 
I. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞ KAZASI 
 
69
1. Zarara Uğrayanın Kusuru Bakımından İş Kazası 
 
69
2. Nedensellik Bağı Bakımından İş Kazası 
 
70
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
 
70
1. Kusur Sorumluluğu 
 
72
2. Kusursuz Sorumluluk 
 
73
3. Tehlike Sorumluluğu 
 
74
4. Kusurun Objektifleştirilmesi 
 
76
III. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ORTADAN KALKMASI 
 
77
1. Mücbir Neden 
 
78
2. Zarara Uğrayanın Ağır Kusuru 
 
79
3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 
 
80
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALAR
 
 
I. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI 
 
81
1. İş Kazasının Bildirimi 
 
81
2. İş Kazası Tespit Davasının Şartları 
 
83
a. Görevli Mahkeme 
 
83
b. Yetkili Mahkeme 
 
84
c. Taraf Sıfatı 
 
84
d. Yargılama Usulü 
 
85
II. MADDİ TAZMİNAT DAVASI 
 
87
1. Maddi Tazminat Davasının Şartları 
 
87
a. Görevli Mahkeme 
 
88
b. Yetkili Mahkeme 
 
89
c. Taraf Sıfatı 
 
90
d. Yargılama Usulü 
 
90
2. Bedensel Zarar Kavramı 
 
92
a. Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar 
 
92
aa. Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar 
 
93
bb. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar 
 
94
b. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar 
 
96
c. Tedavi Giderleri 
 
96
3. Maddi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması 
 
96
a. İşgöremezlik Oranının Belirlenmesi 
 
97
b. Çalışma Süresinin Belirlenmesi 
 
97
c. Gelirin Belirlenmesi 
 
98
d. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller 
 
101
aa. İş Göremezlik Oranı 
 
101
bb. Zarara Uğrayanın Kusuru 
 
101
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşecek Olması 
 
102
dd. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri 
 
102
ee. Özel Sigorta Ödemeleri 
 
103
e. Faiz 
 
103
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI 
 
104
1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasının Şartları 
 
104
a. Görevli Mahkeme 
 
106
b. Yetkili Mahkeme 
 
107
c. Taraf Sıfatı 
 
107
aa. Nişanlı 
 
108
bb. Eş 
 
109
cc. Çocuk 
 
110
dd. Ebeveyn 
 
110
ee. Kardeş 
 
111
d. Yargılama Usulü 
 
111
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zararın Hesaplanması 
 
113
a. Tazminatın Belirlenmesi 
 
114
aa. Desteğin Gelirinin Belirlenmesi 
 
114
bb. Desteğin Gelirinden Pay Ayrılması 
 
116
cc. Destek Süresinin Belirlenmesi 
 
119
dd. Tazminatta İndirim Gerektiren Haller 
 
120
aaa. Mirasçılık 
 
120
bbb. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri 
 
121
ccc. Hayat Sigortası Ödemeleri 
 
121
ddd. Hayatta Kalanın Evlenme Olasılığı 
 
122
eee. Ölen Desteğin Rızası 
 
123
fff. Ölen Desteğin Kusuru 
 
123
ggg. Üçüncü Kişinin Kusuru 
 
124
b. Zararın İspatı 
 
124
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Müteselsil Sorumluluk ve Faiz 
 
124
a. Müteselsil Sorumluluk 
 
124
b. Faiz 
 
125
IV. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 
 
126
1. Manevi Tazminat Davasının Şartları 
 
126
a. Görevli Mahkeme 
 
127
b. Yetkili Mahkeme 
 
127
c. Taraf Sıfatı 
 
128
d. Yargılama Usulü 
 
129
2. Manevi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması 
 
131
a. Zararın Ağırlığı 
 
131
b. Kusur 
 
132
c. İş Göremezlik Oranı 
 
132
d. Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu 
 
133
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU HAKKI
 
 
I. MEVZUAT 
 
135
II. AÇIKLAMALAR 
 
137
ÖRNEKLER
 
 
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ
 
 
İş Kazasının Tespiti Davası Dilekçesi 
 
141
İş Kazası Nedeniyle Tespit Davası Dilekçesi 
 
145
İş Kazası Nedeniyle Tespit Davası Dilekçesi 
 
147
İş Kazasının ve Kaza Neticesi Oluşan Maluliyet Oranının Tespiti 
 
148
İş Kazasının Tespiti Davası Dilekçesi 
 
150
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
151
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
152
Manevi ve Maddi Belirsiz Tazminat Davası Dilekçesi 
 
153
Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
 
155
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Dilekçesi 
 
156
Cismani Zarar Nedeniyle Ek Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
158
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
159
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
162
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
164
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
166
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
168
İş Kazası Nedeniyle İşgöremezlik Aylığı Bağlanması Talebi Dilekçesi 
 
170
Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Zararların Tazmini Davası Dilekçesi 
 
173
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
174
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
176
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
178
İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
179
İş Kazası Sonucu Maluliyet Sebebiyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
182
İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası Dilekçesi 
 
183
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
187
İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
189
İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
 
193
ÖRNEK CEVAP DİLEKÇELERİ
 
 
İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Cevap Dilekçesi 
 
195
Cevap Dilekçesi 
 
198
Cevap Dilekçesi 
 
202
Cevap Dilekçesi 
 
204
Cevap Dilekçesi 
 
208
Cevap Dilekçesi 
 
211
Cevap Dilekçesi 
 
213
Cevap Dilekçesi 
 
216
Delil Listesinin Sunulması Dilekçesi 
 
218
TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI
 
 
Tensip Tutanağı 
 
219
Ön İnceleme Tutanağı 
 
221
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
 
 
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 
 
223
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 
 
227
İş Kazası Nedeniyle Kusur Oranı Tespiti 
 
230
İş Kazası Kusur Oranı Tespiti 
 
233
İş Kazası Nedeniyle Tazminat 
 
236
İş Kazası Sonucu Yaralanma/Tazminat 
 
240
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 
 
244
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 
 
248
Ölümlü İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat 
 
252
Ölümlü İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat 
 
261
İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat 
 
268
Ölümlü İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 
 
272
Ölümlü İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 
 
276
İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 
 
282
İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat 
 
286
İş Kazasında Kusur Oranının Tespiti 
 
290
İş Kazası Nedeniyle Kusur Oranı Tespiti 
 
294
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
 
298
ÖRNEK GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI
 
 
Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) 
 
301
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 
 
304
Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat 
 
307
İSTİNAF DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ
 
 
İstinaf Dilekçesi 
 
311
İstinaf Dilekçesi 
 
313
ÖRNEK TEMYİZ VE TEMYİZE CEVAP DİLEKÇELERİ
 
 
Temyiz Dilekçesi 
 
315
Temyiz Dilekçesi 
 
317
Temyiz Dilekçesi 
 
319
Öncelik Dilekçesi 
 
322
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
 
323
YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI 
 
437
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
 
1140
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1157
Kavramlar Dizini 
 
1159
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.319,20   
1.319,20   
2
659,60   
1.319,20   
3
439,73   
1.319,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.319,20   
1.319,20   
2
659,60   
1.319,20   
3
439,73   
1.319,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.319,20   
1.319,20   
2
659,60   
1.319,20   
3
439,73   
1.319,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.319,20   
1.319,20   
2
659,60   
1.319,20   
3
439,73   
1.319,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.319,20   
1.319,20   
2
659,60   
1.319,20   
3
439,73   
1.319,20   
Kapat