İcra ve İflas Hukuku L. Şanal Görgün

İcra ve İflas Hukuku


Basım Tarihi
2022-05
Sayfa Sayısı
712
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511680
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU

Doç. Dr. Levent BÖRÜ

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 7

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 9

İÇİNDEKİLER 11

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İCRA HUKUKU

 

BİRİNCİ KISIM

 

§ 1. İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 39

A. CEBRİ İCRA KAVRAMI VE AMACI 39

B. TEMEL KAVRAMLAR 40

I. Alacak – Borç, Alacaklı – Borçlu 40

II. Takip İşlemi 40

1. Taraf Takip İşlemleri 40

2. İcra Takip İşlemleri 41

III. Elektronik İşlemler 41

C. CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ 42

I. İcra Takibi (Bireysel İcra, Cüz’i İcra) 43

1. İlamlı İcra (m. 24-41) 43

2. İlamsız İcra (m.42-144; 167-170/b; 272-276) 43

3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip (m. 145-153) 44

II. İflâs Yolu (Toplu İcra, Küllî İcra) (m. 154-256) 45

III. Diğer Kurumlar 46

1. Konkordato (m. 285-309/l) 46

2. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla

Yeniden Yapılandırılması (m. 309/m-309/ü) 46

3. Tasarrufun İptali Davası (m. 269-276) 47

4. İhtiyati Haciz (m. 257-268) 47

IV. Amme (Kamu) Alacaklarının Tahsili 47

§ 2. İCRA TEŞKİLATI 49

A. ASIL İCRA ORGANLARI 49

I. İcra Dairesi 49

1. İcra Dairesinin Görevleri 50

2. İcra Dairesinin Yükümlülükleri 50

a) İcra Dairesinin Olumlu Yükümlülükleri 51

aa) Dosya Açmak ve Tutanak Düzenlemek 51

bb) Veri, Bilgi, Belge ve Kararları UYAP Vasıtasıyla

İşlemek, Kaydetmek ve Saklamak 51

cc) Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası 51

b) İcra Dairesinin Olumsuz Yükümlülükleri 52

aa) İş Görme Yasağı 52

bb) Akit (Sözleşme) Yapma Yasağı 52

3. İcra Dairesinin Sorumluluğu 53

4. İcra Daireleri Başkanlığı 54

II. İCRA MAHKEMESİ 56

1. Genel Olarak 56

2. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları 58

a) İcra Mahkemesinin Hukuk İşlerine İlişkin Kararlarına

Karşı Kanun Yolları 58

aa) İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) 58

bb) Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364) 59

cc) İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 60

dd) Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları

(m. 366) 60

b) İcra Mahkemesinin İcra Suç ve Cezalarına İlişkin

Verdiği Kararlara Karşı Kanun Yolları 60

III. Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’ın İcra-İflâs İşleri ile

Görevli Hukuk Daireleri 61

B. YARDIMCI İCRA ORGANLARI 61

I. Genel Mahkemeler 61

II. Savcılar ve Adalet Müfettişleri 62

III. Kolluk Kuvvetleri 62

§ 3. ŞİKÂYET 63

A. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 64

I. İşlemin Kanuna Aykırı Olması 64

II. İşlemin Hadiseye (Olaya) Uygun Olmaması 65

III. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 65

IV. Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması 66

V. Kamu Düzenine Aykırılık 66

B. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 67

C. ŞİKÂYETİN SÜRESİ 68

D. ŞİKÂYET USULÜ 68

I. Genel Olarak 68

II. Dosya Üzerinden veya Duruşmalı İnceleme 69

III. İcra Takibine Etkisi 71

IV. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 71

E. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 73

I. Şikâyetin Reddi Durumunda 73

II. Şikâyetin Kabulü Durumunda 73

§ 4. İCRA HARÇ ve GİDERLERİ 77

A. İCRA HARÇLARI 77

B. İCRA GİDERLERİ 78

§ 5. TEBLİGAT 79

A. GENEL OLARAK 79

B. MEVZUAT 79

C. USULÜ 79

D. USULSÜZ TEBLİĞ-TEBLİGAT YOKLUĞU 81

§ 6. SÜRELER 83

A. GENEL OLARAK 83

B. ÖZELLİKLERİ 83

C. HESAPLANMASI 84

D. İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA ZAMANAŞIMINA TÂBİ

HALLER 85

§ 7. TATİL VE TALİK HALLERİ 87

A. İCRA TAKİP İŞLEMİ 87

B. TATİL SAATİ 87

C. TATİL GÜNÜ 88

D. TALİK (ERTELEME) HALLERİ 88

§ 8. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 93

A. TARAF EHLİYETİ 93

B. TAKİP EHLİYETİ 94

C. SIFAT (TARAF SIFATI) 94

D. TARAFLARIN TEMSİLİ 95

E. TAKİP ARKADAŞLIĞI 96

I. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı 96

II. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı 96

III. Takipte Taraf Değişikliği 97

 

İKİNCİ KISIM

İLAMSIZ İCRA

 

§ 9. GENEL HACİZ YOLU (m. 46-144) 101

§ 10. TAKİP TALEBİ 105

A. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ 105

B. TAKİP TALEBİNDE BULUNMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 112

I. Takip Talebinde Bulunmanın Maddi Hukuk Bakımından

Sonuçları 112

II. Takip Talebinde Bulunmanın Takip Hukuku Bakımından

Sonuçları 112

§ 11. ÖDEME EMRİ 115

A. GENEL OLARAK 115

B. ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ 116

§ 12. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 119

A. GENEL OLARAK 119

B. İTİRAZ SEBEPLERİ 121

C. GECİKMİŞ İTİRAZ 125

§ 13. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 131

A. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 131

I. Genel Olarak 131

II. Hukuki Niteliği 132

III. Davanın Konusu 134

IV. Davanın Tarafları ve Açılma Süresi 134

V. Görevli ve Yetkili Mahkeme 135

VI. Yargılama Usulü 136

VII. Davanın Sonuçları 137

B. İTİRAZIN KALDIRILMASI 138

I. İtirazın Kesin Kaldırılması 138

1. Genel Olarak 138

2. İtirazın Kesin Kaldırılmasında Alacaklının ve Borçlunun

Kullanabileceği Belgeler 139

3. Yargılama Usulü 142

4. İcra Mahkemesinin Kararı 143

II. İtirazın Geçici Kaldırılması 144

1. Genel Olarak 144

2. Adi Senetteki İmzanın İnkâr Edilmesi 144

3. Yargılama Usulü ve İncelenmesi 144

4. İcra Mahkemesi Kararı 146

§ 14. BORÇTAN KURTULMA DAVASI 151

A. GENEL OLARAK 151

B. HUKUKİ NİTELİĞİ 152

C. YARGILAMA USULÜ VE İNCELENMESİ 153

D. SONUÇLARI 154

§ 15. MENFİ TESPİT ve İSTİRDAT DAVALARI 155

A. GENEL OLARAK 155

B. MENFİ TESPİT DAVASI 155

I. Tanımı ve Kapsamı 155

II. Yargılama Usulü ve İncelenmesi 158

III. Açılma Anına Göre Çeşitleri 160

1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 160

2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 161

IV. Menfi Tespit Davasının Sonuçları 162

1. Menfi Tespit Davasının Reddi (Alacaklı Lehine

Sonuçlanması) 162

2. Menfi Tespit Davasının Kabulü (Borçlu Lehine

Sonuçlanması) 163

C. İSTİRDAT DAVASI 163

I. Genel Olarak 163

II. Şartları 164

1. Takip Hukukuna İlişkin Şartlar 164

2. Maddi Hukuka İlişkin Şartlar 165

III. Yargılama Usulü ve İncelenmesi 166

IV. Sonuçları 166

§ 16. İCRA TAKİBİNİN İPTAL VE TALİKİ (ERTELENMESİ) (m. 71) 171

A. GENEL OLARAK 171

B. İTFA SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 171

C. İMHAL SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN TALİKİ

(ERTELENMESİ) 173

D. ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 173

§ 17. MAL BEYANI 175

A. GENEL OLARAK 175

B. İÇERİĞİ 175

C. MAL BEYANINDA BULUNMA SÜRESİ 176

D. MAL BEYANINDA BULUNMAMANIN YAPTIRIMI 176

§ 18. HACİZ 179

A. HACİZ TALEBİ ve SÜRESİ 179

B. HACZİN YAPILMASI 182

C. HACZİN ETKİSİ 188

I. Alacaklı Bakımından Etkisi 188

II. Borçlu Bakımından Etkisi 188

1. Taşınır Mallar Açısından 189

2. Taşınmaz Mallar Açısından 191

III. Üçüncü Kişi Bakımından Etkisi 192

D. HACZİN KONUSU 192

I. Taşınır Malların Haczi (m. 88) 192

II. Taşınmaz Malların Haczi (m. 91) 196

E. İNTİFA HAKKI, PAY HACZİ* ve ALACAKLININ HACİZ

TALEP EDEBİLECEĞİ DİĞER HAKLAR 200

I. İntifa Hakkı Haczi 200

II. Pay (Hisse) Haczi 201

1. Şirket Payının Haczi 201

2. Elbirliği Mülkiyeti Payı Haczi 202

3. Paylı Mülkiyet Payı Haczi 204

III. Borçluya Ait Ayni Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin

Alacaklıya Verilmesi 205

IV. Borçluya Ait Ayni Hakka İlişkin Dava Açma Yetkisinin

Alacaklıya Verilmesi 206

F. BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE

ALACAKLARININ HACZİ* 207

I. Birinci Haciz İhbarnamesi 210

II. İkinci Haciz İhbarnamesi 214

III. Üçüncü Haciz İhbarnamesi (Bildirim) 215

G. MAAŞ VE ÜCRET HACZİ 218

H. HACZEDİLEMEYEN MAL, HAK ve ALACAKLAR 219

I. Kısmen Dahi Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar 219

1. Maddi Hukuka Göre Haczedilemeyen Mal, Hak ve

Alacaklar 220

2. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Haczedilemeyen Mal, Hak

ve Alacaklar 220

3. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal, Hak ve

Alacaklar 229

II. Haczedilemeyen Malların Haczedilebilme Halleri 229

III. Kısmen Haczedilebilen (Bir Kısmı Haczedilemeyen) Mal,

Hak ve Alacaklar 230

IV. Haczedilmezlikten Feragat 233

§ 19. HACZE İŞTİRAK* (m. 100-101) 235

A. GENEL OLARAK 235

B. HACZE ADİ (TAKİPLİ) İŞTİRAK* (m. 100) 236

I. Hacze İştirak Şartları 236

1. Takip Şartı 236

2. Öncelik (Tekaddüm) Şartı 236

3. İspat Şartı 236

II. Adi (Takipli) İştirak Usulü 237

C. İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) İŞTİRAK* (m. 101) 238

I. Şartları 239

II. İmtiyazlı (Takipsiz) İştirak Usulü 241

D. HACZE İŞTİRAK NETİCESİNDE İCRA DAİRESİNCE

YAPILAN PAYLAŞTIRMA 242

§ 20. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI*  (m. 96-99) 243

A. GENEL OLARAK 243

B. HACİZLİ MALIN BORÇLUNUN ZİLYETLİĞİNDE

BULUNMASI (m. 96) 245

I. İstihkak İddiası ve Dava Açma Süresi 245

II. İstihkak Davası 247

C. HACİZLİ MALIN BORÇLU İLE BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN

ELİNDE BULUNMASI 251

D. HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 251

§ 21. HACİZDE BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ  (m. 111; 78/2; 340) 255

A. GENEL OLARAK 255

B. HACİZDEN ÖNCE BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 256

C. HACİZDEN SONRA BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 258

§ 22. PARAYA ÇEVİRME 261

A. GENEL OLARAK 261

B. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ 271

C. TAŞINIR MALLARIN SATIŞI 275

a. Artırmaya Hazırlık Tedbirleri (m. 114) 276

aa. Artırma İlanı 277

bb. Artırma Şartnamesi 278

b. Artırmanın Yapılması (m. 115) 280

aa. Birinci Artırma 280

bb. İkinci Artırma 292

c. Artırmanın Sonuçları 293

D. TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI 294

a. Artırmaya Hazırlık Tedbirleri 294

aa. Artırma İlanının Yapılması (m. 126-127) 294

bb. Artırma Şartnamesinin ve Mükellefiyetler Listesinin

Düzenlenmesi (m. 125) 298

cc. Kıymet Takdirinin Yapılması (m. 128; 128/a) 302

b. Artırmanın Yapılması 304

aa. Birinci Artırma 305

bb. İkinci Artırma 314

c. Artırmanın Sonuçları 314

§ 23. HACZEDİLEN ALACAKLARIN, İNTİFA HAKKININ VE

HİSSELERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (m. 120; 121) 331

A. GENEL OLARAK 331

B. HACZEDİLEN ALACAĞIN ÖDEME YERİNE GEÇMEK

ÜZERE DEVRİ (m. 120/1) * 331

C. HACZEDİLEN ALACAĞIN TAHSİL İÇİN DEVRİ (m. 120/2) 332

D. İNTİFA HAKKI VE HACZEDİLEN HİSSELERİN PARAYA

ÇEVRİLMESİ (m. 121) * 333

§ 24. İHALENİN FESHİ (m. 134)* 335

A. GENEL OLARAK 335

B. İHALENİN FESHİ SEBEPLERİ 335

I. Artırmaya Hazırlık Aşamasında Usulsüzlük 336

II. Artırmanın (İhalenin) Yapılması Aşamasında Usulsüzlük 337

III. İhaleye Fesat Karıştırılması 338

IV. Alıcının Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Düşmesi 338

C. İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER 339

D. İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ 341

E. YARGILAMA USULÜ ve İNCELENMESİ 342

F. İHALENİN FESHİNİN SONUÇLARI 345

§ 25. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 349

A. GENEL OLARAK 349

B. SIRA CETVELİ* 351

C. SIRA CETVELİNE KARŞI KOYMA YOLLARI* 354

I. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 354

II. Sıra Cetveline İtiraz Davası 355

§ 26. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ*  (m. 143) 359

A. GENEL OLARAK 359

B. ACİZ BELGESİNİN ÇEŞİTLERİ 361

I. Borç Ödemeden Kesin Aciz Belgesi 361

1. Takip Hukuku Bakımından Hükümleri 361

2. Maddi Hukuk Bakımından Hükümleri 362

II. Borç Ödemeden Geçici Aciz Belgesi 363

III. Ceza Hukuku Bakımından Sonuçları 363

IV. Vergi Hukuku Bakımından Sonuçları 363

C. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİNİN SİCİLDEN TERKİN

SEBEPLERİ 364

§ 27. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ  HACİZ YOLU İLE TAKİP

(m. 167-176)* 365

A. GENEL OLARAK 365

B. YETKİ 367

C. GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLU

TAKİBİN AŞAMALARI 368

D. TAKİP TALEBİ 368

E. ÖDEME EMRİ 371

F. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İNCELENMESİ 372

I. Borca İtiraz 373

II. İmzaya İtiraz 375

1. Ödeme Emrine İtiraz 376

2. Ödeme Emrine Karşı Özel Şikâyet 377

G. GENEL HACİZ YOLU İLE KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ

HACİZ YOLUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 378

§ 28. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN  İLAMSIZ İCRA YOLU İLE

TAHLİYESİ (m. 269-276) 381

A. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ

TAHLİYE 381

I. Takip Talebi ve Ödeme Emri 381

II. Ödeme Emrine İtiraz 383

1. Ödeme Emrine İtiraz Edilmezse 383

2. Ödeme Emrine İtiraz Edilirse 383

B. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İLÂMSIZ

TAHLİYE 384

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İLAMLI İCRA

 

§ 29. GENEL OLARAK 387

A. İLAMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI 388

I. Yetkili İcra Dairesi 389

II. Takibin Tarafları 389

III. Takip Talebi 390

IV. İcra Emri Tebliği 390

V. Ortak Hükümler 392

B. İLAM ve İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 392

§ 30. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI*  (m. 33; 33/a) 399

A. GENEL OLARAK 399

B. İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ SEBEPLERE

DAYANARAK GERİ BIRAKILMASI 400

C. İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ SEBEPLERE

DAYANARAK GERİ BIRAKILMASI 401

D. İCRANIN GERİ BIRAKILMASININ İNCELENME USULÜ 403

§ 31. İCRANIN DURDURULMASI/TEHİR-İ İCRA (m. 36) 405

§ 32. İCRANIN İADESİ* (m. 40) 411

§ 33. KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLAMLARIN

İCRASI 415

A. TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI (m. 24) 415

B. BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN

İLAMLARIN İCRASI* (m. 30) 417

C. İRTİFAK HAKLARINA İLİŞKİN İLAMLAR (m. 31) 419

D. TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN

İCRASI (m. 26-29) 419

E. ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI 421

I. Genel Olarak 421

II. Çocuk ve Çocuğun Üstün Yararı Kavramları 422

III. Görevli ve Yetkili Birim (ÇKK m. 41/A) 424

IV. Kapsamı (ÇKK m. 41/B ve 41/C) 424

1. Çocuk Teslimine Dair İlam veya Tedbir Kararlarının

Yerine Getirilmesi (ÇKK m. 41/B) 424

2. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir

Kararlarının Yerine Getirilmesi (ÇKK m. 41/C) 426

V. Teslim Mekânları (ÇKK m. 41/D) 428

VI. Şikâyet ve İtiraz (ÇKK m. 41/E) 429

VII. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair

İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet

(ÇKK m. 41/F) 429

VIII. İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi

(ÇKK m. 41/G) 431

IX. Giderlerin Karşılanması (ÇKK m.41/H) 431

§ 34. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  YOLU İLE TAKİP

(m. 145-153/a) 433

A. GENEL OLARAK 433

1. Rehinli Malın Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması ve

Rehin Açığı Belgesi 435

2. Alacağın Bir Kambiyo Senedine Bağlı Olması 436

3. Konut Finansmanından Kaynaklı Rehinle Temin Edilmiş

Alacaklar 437

4. İpotekle Temin Edilmiş Faiz ve Senelik Taksit Alacakları 437

5. Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplerde

Borçlunun Sadece Rehin Hakkına İtiraz Etmesi 438

6. Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkına Sahip Olan Alacaklı 438

7. Rehinle Temin Edilmiş Alacak İçin Yapılan Takipte

Ayrıca Müteselsil Kefil Varsa 438

8. Alacaklının Rehin Hakkından Feragat Etmesi 439

B. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 440

I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 440

II. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 441

1. Genel Olarak 441

2. Takip Talebi ve Yetkili İcra Dairesi 443

3. Ödeme Emri ve Kesinleşmesi 444

C. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP 447

I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 447

II. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 447

1. Genel Olarak 447

2. Takip Talebi ve Yetkili İcra Dairesi 450

3. İcra Emri 450

D. ORTAK HÜKÜMLER 451

E. REHNİN SATILMASI ve PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 452

I. Genel Olarak 452

II. Rehin Açığı Belgesi 452

1. Geçici Rehin Açığı Belgesi 452

2. Kesin Rehin Açığı Belgesi 453

III. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan

İmtina Etmesi 453

§ 35. İHTİYATİ HACİZ* 455

A. GENEL OLARAK 455

B. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI (m. 257) 456

I. İhtiyati haciz istenen alacak, bir para alacağı olmalıdır: 456

II. Alacak rehinle teminat altına alınmamış olmalıdır: 456

III. Alacağın vadesi gelmiş olmalıdır: 457

C. İHTİYATİ HACİZ KARARI 458

I. Görevli ve Yetkili Mahkeme 458

II. Teminat 459

III. İspat Ölçüsü 460

IV. Yargılama Usulü 461

V. İhtiyati Haciz Kararına Şunlar Yazılır (m. 260): 462

D. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI (UYGULANMASI) 462

E. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ 464

F. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 466

I. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması 468

G. İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK 469

H. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI 470

I. İHTİYATİ HACİZ İLE İHTİYATİ TEDBİRİN

KARŞILAŞTIRILMASI 471

 

İKİNCİ BÖLÜM

İFLAS HUKUKU

 

BİRİNCİ KISIM

 

§ 36. İFLAS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ* 475

A. CÜZÎ (FERDÎ) İCRA 476

B. KÜLLÎ (TOPLU) İCRA 476

C. CÜZÎ İCRA İLE KÜLLÎ İCRA ARASINDAKİ  FARKLAR 477

§ 37. İFLAS SEBEBİ* 479

A. GENEL OLARAK 479

B. TAKİP EDİLECEK USÛL AÇISINDAN 480

I. Takipli İflâs 480

II. Takipsiz İflâs 481

III. Diğer İflâs Halleri 481

1. Sermaye Şirketleri Açısından 481

2. Konkordato İle İlgili Olarak 481

§ 38. İFLAS TEŞKİLATI (ORGANLARI) 483

A. Asıl İflâs Organları 483

I. İcra Dairesi 483

II. Asliye Ticaret Mahkemesi 484

III. İflas Dairesi 486

1. Kuruluşu 486

2. Görevleri 486

IV. İcra Mahkemesi 487

V. Bölge Adliye Mahkemesinin İlgili Daireleri 488

VI. Yargıtay 488

B. YARDIMCI İFLÂS ORGANLARI 488

C. İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARI 488

I. Birinci Alacaklılar Toplanması 489

II. İflas Bürosu 489

III. İflâs İdaresi 489

IV. İkinci Alacaklılar Toplanması 489

§ 39. İCRA HUKUKU İLE ORTAK OLAN HÜKÜMLER 491

A. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİ GÖREVLERİNİN

SORUMLULUKLARI (m. 5) 491

B. TUTANAK DÜZENLEME (m. 8) VE ELEKTRONİK İŞLEMLER

(m. 8/a) 491

I. Tutanak Düzenleme 491

II. Elektronik İşlemler 491

C. PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI

(m. 9) 492

D. İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYET (m. 10) 493

E. GÖZETİM VE DENETİM (m. 13) 493

F. CUMHURİYET SAVCISININ SENELİK TEFTİŞİ  (m. 13/A) 494

G. YÖNETMELİK VE YARGITAY KARARLARININ

UYGULANMASI (m. 14) 494

Ğ. HARÇLAR VE GİDERLER (m. 15) 494

H. ŞİKÂYET (m. 16-17; 22) 495

I. YARGILAMA USULLERİ (m. 18) 495

İ. SÜRELER (m. 19-20) 496

I. Hesaplanması 496

II. Değiştirilememesi 496

J. KANUNDAKİ TERİMLER (m. 23) 497

§ 40. İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER 499

A. TTK GEREĞİNCE TACİR SAYILANLAR* 499

I. Gerçek Kişi Tacirler 499

II. Tüzel Kişi Tacirler 499

B. TACİR OLMADIKLARI HALDE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER 500

C. TACİR OLMADIKLARI HÂLDE ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ

UYARINCA İFLÂSA TÂBİ OLANLAR 501

I. Ticareti Terk Edenler 501

II. Banka Yöneticileri ve Denetçileri 504

III. Kollektif Şirket Ortağı 504

IV. Komandit Şirket Ortağı 504

V. Konkordato Talebiyle İlgili Olarak 504

VI. Terekenin İflas Hükümleri İle Tasfiyesi 505

D. İFLASA TÂBİ OLMA KEYFİYETİ TİCARET MAHKEMESİNCE

RE’SEN ARAŞTIRILIR 505

E. İFLASA TÂBİ KİŞİLERİN HACİZ YOLUYLA TAKİP

EDİLEBİLMESİ VE BAŞVURULAN TAKİP YOLUNUN

DEĞİŞTİRİLMESİ 506

F. HER ALACAKTAN DOLAYI İFLAS İSTENEBİLİR 506

§ 41. İFLASTA YETKİ KURALLARI 507

A. YETKİLİ İCRA DAİRESİ 507

B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 507

C. İFLÂS DAİRESİ 508

D. İCRA MAHKEMESİ 508

§ 42. İFLÂS YOLLARI 511

§ 43. GENEL (TAKİPLİ) İFLAS YOLU 513

A. İFLAS TAKİP TALEBİ 513

B. İFLAS ÖDEME EMRİ 515

C. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 515

D. İFLAS DAVASI 516

I. İflas Davasının Açılması 516

II. İflas Davasının İncelenmesi 516

III. İflas Kararı 518

IV. İflas Kararına Karşı Kanun Yollarına Başvurulması 519

V. İflas Davasının Reddi 519

VI. Muhafaza Tedbirleri ve Defter Tutulması 520

§ 44. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ (TAKİPLİ) İFLAS YOLU* 523

A. GENEL BİLGİ 523

B. İFLAS TAKİP TALEBİ 523

C. ÖDEME EMRİ 524

I. İçeriği 524

II. Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet 524

D. İFLAS DÂVASI 525

E. İNCELEME USÛLÜ VE İFLÂS KARARI 526

§ 45. DOĞRUDAN DOĞRUYA (TAKİPSİZ) İFLAS YOLU 529

A. GENEL BİLGİ 529

B. ALACAKLININ TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS

HALLERİ 529

I. Yargılama Usulü (m. 181) 532

C. BORÇLUNUN TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 532

I. Genel Olarak Borçlunun Kendi İflasını İstemesi 532

II. Borçlunun İsteğe Bağlı (İhtiyari) İflâs Talebi 532

III. Borçlunun Zorunlu (Mecburî) İflâs Talebi 533

1. Genel Olarak 533

2. Şirketin veya Kooperatifin Pasifinin Aktifinden Fazla

Olması (Borca Batık Olma) 534

a. Şirketin Borca Batık Olması 534

b. Alacaklıların Şirketin İflâsını İstemeleri 534

c. Şirketin Mecburi İflas Talebi 534

aa) Talebin Yapılması 534

bb) Şirketin Mecburî İflas Talebinin İncelenmesi 535

IV. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâsta Yargılama

Usulü 537

V. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflâs Etmesi 537

§ 46. BANKALARIN İFLASI 541

§ 47. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 543

A. ŞİRKETİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ

GEREKEN HALLER 543

B. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ

USULÜ 543

§ 48. İFLÂSIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI İFLAS

MASASININ OLUŞTURULMASI (m. 184-187)* 545

I. İFLAS MASASINA GİREN MAL, HAK VE ALACAKLAR 545

1. Borçlunun Haczedilebilen Bütün Malları İflâs Masasına

Girer (m. 184) 545

2. İflâs Masasına Girecek Rehinler (m. 185) 545

3. Hacizli Mallar İflâs Masasına Girer 547

4. İflâstan Önce Satılmış Malların Satış Bedeli İflâs Masasına

Girmez 547

5. Haczedilen Para İflâs Masasına Girmez 547

6. İptal Davası Açma Hakkının Masaya Geçmesi (m. 187) 547

7. İflâs Alacağı ve Masa Alacağı Kavramları 547

II. İFLÂS MASASINDAN ÇIKARILABİLECEK MAL VE

HAKLAR (İİK m. 188-190) 548

1. Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veya Hamiline

Muharrer Senetler 548

2. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli 548

3. Satıcının Geri Alma Hakkı 549

B. MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI

(İİK m. 191) 550

I. Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarrufları Geçersizdir 551

II. Üçüncü Kişinin İyi Niyetli Olması 551

1. Poliçe Bedelinin Müflise Ödenmiş Olması 551

2. Müflise yapılan ödemeler 552

3. Emtiayı temsil eden senetlere dayanan kazanımlar 552

C. BAZI TAKİPLERİN DURMASI VE DÜŞMESİ (İİK m. 193) 553

I. Kural 553

II. İstisnalar 554

D. BAZI HUKUK DAVALARININ DURMASI (m. 194) 555

I. İflasın Açılması İle Duran Hukuk Davaları 556

II. İflâsın Açılması İle Durmayan Hukuk Davalar 557

§ 49. İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKİ

SONUÇLARI (İİK m. 195-207) 559

A. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ 559

B. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ 559

C. ŞARTA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU 560

D. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA

ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ 560

E. İFLASTA TAKAS* 561

I. Genel Olarak 561

II. Takas Yapılamayacak Olan Haller 561

III. Takasa İtiraz (m. 201) 562

F. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR 562

G. İFLASIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ* 563

Ğ. MÜŞTEREK BORÇLULARININ AYNI ZAMANDA İFLÂSI 563

H. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU OLANLARDAN BİRİNİN

BORCU KISMEN ÖDEMİŞ OLMASI 564

I. KOLLEKTİF ŞİRKET VE ORTAKLARININ İFLASI 564

I. Kollektif Şirketin İflâsı 564

II. Kollektif Şirket Ortağının İflâsı 564

III. Kollektif Şirketle Ortağının Aynı Zamanda İflâsı 565

§ 50. ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI  (İİK m. 206-207) 567

A. REHİNLİ ALACAKLAR 567

B. ADİ ALACAKLARIN SIRASI 568

I. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 568

1. Masa Alacakları (Borçları) 568

2. Özel Kanunlara Göre İmtiyazlı Alacaklar 568

II. Adi Alacakların Ödenmesi Sırası 568

C. SIRALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 570

 

İKİNCİ KISIM

İFLÂSIN TASFİYESİ

 

§ 51. İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ VE İDARESİ  (m. 208-240) 571

A. GENEL OLARAK 571

B. DEFTER TUTULMASI 571

C. MASA MALLARININ MUHAFAZASI 572

D. MÜFLİSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 573

§ 52. TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ 575

A. İFLÂS TASFİYESİNİN TATİLİ 575

B. BASİT TASFİYE 576

I. Masa Mallarının Yetmemesi Nedeniyle 576

II. Adi Tasfiyenin Uzamasından Dolayı Basit Tasfiye 577

C. ADİ TASFİYE 577

§ 53. ADİ TASFİYE İLANI VE İFLAS MASASINA ALACAK

YAZDIRILMASI 579

A. GENEL OLARAK 579

B. TASFİYENİN İLÂNI 579

C. ALACAK YAZDIRILMASI 580

I. Süresinde Kaydettirilen Alacaklar 580

II. Geç Kaydettirilen Alacaklar 580

III. Diğer Alacaklıların Düzeltilen Sıra Cetveline İtiraz Ve Şikâyet

Hakları Vardır (m. 236/5)III. Masaya Kaydettirilmeyen

(Yazdırılmayan) Alacaklar 582

§ 54. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI* 583

A. GENEL OLARAK 583

B. İFLÂS BÜROSU* 583

C. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ GÖREVLERİ 584

§ 55. İFLAS İDARESİ* 587

A. OLUŞUMU 587

B. GÖREVLERİ 588

§ 56. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI 591

§ 57. İFLÂSTA İSTİHKAK DAVALARI* 593

A. MALIN İFLÂS MASASINDA OLMASI HALİNDE İSTİHKAK

DAVASI 593

B. MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI HALİNDE

İSTİHKAK DAVASI 594

§ 58. İFLAS TASFİYESİ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR 595

A. MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ VE ACELE SATIŞLAR 595

B. ALACAKLARIN İNCELENMESİ 595

§ 59. SIRA CETVELİ* 597

A. GENEL OLARAK 597

B. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ (m. 232-234) 598

C. SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI 599

I. Şikâyet 599

1. Şikâyet Sebepleri 599

2. Şikâyete Başvuru Hakkı Bulunanlar 599

3. Başvuru Süresi 600

4. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 600

5. Verilen Karar ve Etkisi 600

II. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası (m. 235) 600

1. İtiraz Davası Sebepleri: 600

2. Davanın Tarafları: 601

3. Dava Süresi: 601

4. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü: 601

5. Verilen Karar ve Etkisi: 601

§ 60. MASA MALLARININ SATIŞI VE PAYLAŞTIRMA 603

A. SATIŞ HAKKINDA GENEL BİLGİ 603

B. SATIŞIN YAPILMASI 603

I. Pazarlıkla Satış 604

II. Açık Artırma Yolu İle Satış 604

1. Taşınır Malların Açık Artırma Yolu ile Satışı 604

2. Taşınmazların Açık Artırma Yolu ile Satışı 605

3. Alacakların Paraya Çevrilmesi 605

a. Alacakların Paraya Çevrilmesi Usulü 605

b. Çekişmeli Alacakları Takip Yetkisinin Devri 605

C. PAY CETVELİ 606

D. SON HESAP 607

E. PARALARIN DAĞITILMASI 607

I. Kesin Dağıtma (m. 250) 607

II. Geçici Dağıtma (m. 252) 607

F. İFLASTA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 608

I. Genel Olarak 608

II. Aciz Belgesinin Hükümleri 608

G. İFLAS MASASINA YAZDIRILMAMIŞ OLAN  ALACAKLAR 609

§ 61. İFLÂSIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI 611

A. İFLASIN KAPANMASI 611

B. İFLASIN KALDIRILMASI* 612

I. İflâsın Kaldırılmasının Sebepleri 612

II. İflâsın Kaldırılması Usulü 613

III. İflâsın Kaldırılmasının Hükümleri 613

C. İFLAS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI 615

§ 62. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 617

A. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLAS TÜRLERİ 617

I. Adi İflâs 617

II. Taksirli İflâs (TCK m. 162) 617

III. Hileli İflâs (TCK m. 161) 619

B. İTİBARIN YERİNE GELMESİ (İADESİ) 621

I. Hileli Müflis 621

II. Taksiratlı Müflis 621

III. Adi Müflis 621

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONKORDATO ve YENİDEN YAPILANDIRMA

 

§ 1. KONKORDATO (m. 285-309)* 625

A. GENEL OLARAK 625

B. KONKORDATONUN ÖZELLİKLERİ 626

C. KONKORDATONUN TÜRLERİ 626

§ 2. ADİ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO 629

A. KONKORDATO TALEBİ 629

B. KONKORDATOYA BAŞVURABİLECEK KİMSELER 629

C. KONKORDATOYA BAŞVURULABİLECEK DURUMLAR 630

D. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 631

E. BORÇLUNUN TALEBİNE EKLEYECEĞİ BELGELER 632

F. GEÇİCİ MÜHLET KARARI (m. 287-288) 635

G. KESİN MÜHLET KARARI 637

I. Mahkemenin İncelemesi 637

II. Kesin Mühletin Uzatılması 638

III. Borçlunun Malî Durumunun Düzeltilmesi Nedeniyle Kesin

Mühletin Kaldırılması 638

IV. Konkordato Komiseri 639

V. Alacaklılar Kurulu 642

VI. Konkordato Talebinin Reddi 643

1. Konkordato Talebinin Borçlunun Mali Durumunun

İyileşmesi Nedeniyle Reddi 643

2. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile

İfasın Açılması 644

VII. Kesin Mühletin Sonuçları (m. 294-300) 645

1. Kesin Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları

(m. 294) 645

2. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları

(m. 295) 646

3. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m. 296) 647

4. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m. 297) 648

VIII. Alacaklılar Toplantısı 649

IX. Konkordatonun Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından

İncelenmesi 651

X. Kesin Mühlet Kararı İle İlgili Kanun Yolu 651

H. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI VE ŞARTLARI

(m. 305) 652

I. Tasdik Edilen Konkordatonun Hükümleri 655

II. Konkordatonun Sonuçlanmayan İcra Takiplerine Etkisi 656

III. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler: 656

IV. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m. 308/b) 656

V. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m. 303) 657

VI. Konkordatonun Kısmen (Bir Alacaklı İçin) Feshi 657

VII. Konkordatonun Tamamen Feshi 658

VIII. İİK’da Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar 658

IX. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması 659

X. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama

Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 661

1. Rehinli Mallar 661

2. Finansal Kiralanan Mallar 662

3. Erteleme Kararının Kaldırılması 662

XI. Kanun Yolları 663

I. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE

BORÇLUNUN İFLASI 665

§ 3. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 667

A. İFLASTAN SONRA KONKORDATO HAKKINDA GENEL

BİLGİ 667

B. İFLASTAN SONRA KONKORDATONUN ŞARTLARI VE

HÜKÜMLERİ 669

I. Genel Olarak 669

II. Geçici Konkordato Mühleti Verilmez 669

III. Konkordato Komiseri Atanmaz 669

§ 4. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

(M. 309/A-309/L) 671

I. GENEL OLARAK 671

II. ZORUNLU İÇERİĞİ 672

III. TASDİKİN SONUÇLARI 672

IV. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ

DURUMU 673

V. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN

BELİRLENMESİ 674

VI. PARAYA ÇEVİRME 674

VII. REHİNLİ TAŞINMAZLAR 674

VIII. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN

ALACAKLILARA DEVRİ 675

XI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 675

A. Rehin Açığı 676

B. Tevdi 676

X. FAALİYET RAPORU 676

XI. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ 677

XII. UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 677

§ 5. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA

YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI (m. 309 -309/u)* 679

A. GENEL OLARAK 679

B. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ (m. 309/N) 680

C. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER (m. 309/O) 680

D. BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE

YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER (m. 309/Ö) 681

E. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN

YOLLARI (m. 309/P) 682

F. KARARIN SONUÇLARI (m. 309/R) 683

G. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN

FESHİ (m. 309/S) 683

H. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

PROJESİNİN TADİLİ (m. 309/Ş) 684

I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

PROJESİNİN İHLÂLİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER

(m. 309/T) 684

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

(m. 277-284)

 

§.1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL

BİLGİLER 687

A. GENEL OLARAK 687

B. AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 688

C. KONUSU 689

D. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 691

1. İvazsız Tasarruflar (m. 278) 692

2. Aciz Halinde Yapılan Tasarruflar (m. 279) 693

3. Zarar Verme Kastından Kaynaklanan Tasarruflar 693

E. YARGILAMA USULÜ (İİK m. 281) 695

1. Görevli Mahkeme: 695

2. Yetkili Mahkeme: 696

3. Dava Harçları: 696

4. Süreler 696

5. İyiniyet Durumu: 697

6. Taraflar 698

7. İspat 699

F. KOŞULLARI 701

1. İcra Takibi Kesinleşmiş Olmalı 701

2. Gerçek Bir Alacağın Bulunması 701

3. Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması (m. 277) 702

4. İptal Konusu Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra

Yapılmış Olması 702

G. İHTİYATİ HACİZ 704

H. HÜKÜM VE SONUÇLARI 704

I. İPTAL DAVASININ BENZER KURUMLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI 705

1. Muvazaa ile İlişkisi 705

2. İstihkak Davası ile İlişkisi 711

3. İnançlı İşlem (Nam-ı Müstear) ile İlişkisi 711

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat