İcra ve İflas Hukuku L. Şanal Görgün

İcra ve İflas Hukuku2021 tarihli 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Değişiklikleri İşlenmiştir


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
561
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050510881
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. L. Şanal Görgün

Doç. Dr. Levent Börü

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ I

İÇİNDEKİLER III

KISALTMALAR CETVELİ XXIX

GENEL KAYNAKÇA XXXI

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İCRA HUKUKU

 

BİRİNCİ KISIM

 

§ 1.    İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1

A. CEBRİ İCRA KAVRAMI VE AMACI 1

B. TEMEL KAVRAMLAR 2

I.       Alacak – Borç, Alacaklı – Borçlu 2

II.      Takip İşlemi 2

1.  Taraf Takip İşlemleri 2

2.  İcra Takip İşlemleri 2

III.     Elektronik İşlemler 3

C. CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ 4

I.       İcra Takibi (Bireysel İcra, Cüz'i İcra) 4

1.  İlamlı İcra (m. 24-41) 5

2.  İlamsız İcra (m.42-144; 167-170/b; 272-276) 5

3.  Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip 

(m. 145-153) 6

II.      İflâs Yolu (Toplu İcra, Küllî İcra) (m. 154-256) 6

III.     Diğer Kurumlar 8

1.  Konkordato (m. 285-309/l) 8

2.  Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması (m. 309/m-309/ü) 8

3.  Tasarrufun İptali Davası (m. 269-276) 9

4.  İhtiyati Haciz (m. 257-268) 9

IV.     Amme (Kamu) Alacaklarının Tahsili 9

 

§ 2.    İCRA TEŞKİLATI 11

A. ASIL İCRA ORGANLARI 11

I.        İcra Dairesi 11

1.  İcra Dairesinin Görevleri 12

2.  İcra Dairesinin Yükümlülükleri 12

a.    İcra Dairesinin Olumlu Yükümlülükleri 13

aa.   Dosya Açmak ve Tutanak Düzenlemek 13

bb.  Veri, Bilgi, Belge ve Kararları UYAP Vasıtasıyla İşlemek Kaydetmek ve Saklamak 13

cc.  Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası 13

b.    İcra Dairesinin Olumsuz Yükümlülükleri 14

aa. İş Görme Yasağı 14

bb. Akit (Sözleşme) Yapma Yasağı 14

3.  İcra Dairesinin Sorumluluğu 15

4.  İcra Dairesi Başkanlığı 16

II.      İCRA MAHKEMESİ 18

1.  Genel Olarak 18

2.  İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları 20

a)  İcra Mahkemesinin Hukuk İşlerine İlişkin Kararlarına Karşı Kanun Yolları 20

aa)  İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi 

(m. 363) 20

bb)  Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi 

(m. 364) 22

cc)  İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 22

dd)  Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) 22

b)  İcra Mahkemesinin İcra Suç ve Cezalarına İlişkin Verdiği Kararlara Karşı Kanun Yolları 23

III.  Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’ın İcra-İflâs İşleri ile Görevli Hukuk Daireleri 23

B. YARDIMCI İCRA ORGANLARI 23

I. Genel Mahkemeler 23

II.   Savcılar ve Adalet Müfettişleri 24

III.  Kolluk Kuvvetleri 25

§ 3.    ŞİKÂYET 25

A. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 26

I.    İşlemin Kanuna Aykırı Olması 26

II.   İşlemin Hadiseye (Olaya) Uygun Olmaması 27

III.  Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 27

IV.  Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması 27

V.   Kamu Düzenine Aykırılık 28

B. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 29

C. ŞİKÂYETİN SÜRESİ 29

D. ŞİKÂYET USULÜ 30

I.    Genel Olarak 30

II.   Dosya Üzerinden veya Duruşmalı İnceleme 31

III.  İcra Takibine Etkisi 33

IV.  Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 33

E. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 34

I.    Şikâyetin Reddi Durumunda 34

II.   Şikâyetin Kabulü Durumunda 35

§ 4.    İCRA HARÇ ve GİDERLERİ 38

A. İCRA HARÇLARI 38

B. İCRA GİDERLERİ 39

§ 5.    TEBLİGAT 40

A. GENEL OLARAK 40

B. MEVZUAT 40

C. USULÜ 40

D. USULSÜZ TEBLİĞ-TEBLİGAT YOKLUĞU 42

§ 6.    SÜRELER 44

A. GENEL OLARAK 44

B. ÖZELLİKLERİ 44

C. HESAPLANMASI 45

D. İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA ZAMANAŞIMINA TÂBİ HALLER 46

 

§ 7.    TATİL ve TALİK HALLERİ 47

A. İCRA TAKİP İŞLEMİ 47

B. TATİL SAATİ 47

C. TATİL GÜNÜ 48

D. TALİK (ERTELEME) HALLERİ 48

§ 8.    İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 51

A. TARAF EHLİYETİ 51

B. TAKİP EHLİYETİ 52

C. SIFAT (TARAF SIFATI) 52

D. TARAFLARIN TEMSİLİ 53

E. TAKİP ARKADAŞLIĞI 54

I.    Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı 54

II.   Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı 54

III.  Takipte Taraf Değişikliği 55

 

İKİNCİ KISIM 

İLAMSIZ İCRA

 

§ 9.    GENEL HACİZ YOLU (m. 46-144) 58

§ 10.  TAKİP TALEBİ 62

A. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ 62

B. TAKİP TALEBİNDE BULUNMANIN HUKUKΠ SONUÇLARI 64

I.  Takip Talebinde Bulunmanın Maddi Hukuk Bakımından  Sonuçları 64

II.  Takip Talebinde Bulunmanın Takip Hukuku Bakımından Sonuçları 65

§ 11.  ÖDEME EMRİ 68

A. GENEL OLARAK 68

B. ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ 69

§ 12.  ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 72

A. GENEL OLARAK 72

B. İTİRAZ SEBEPLERİ 74

C. GECİKMİŞ İTİRAZ 78

 

§ 13.  ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 83

A. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 83

I.    Genel Olarak 83

II.   Hukuki Niteliği 84

III.  Davanınn Konusu 86

IV.  Davanın Tarafları ve Açılma Süresi 86

V.   Görevli ve Yetkili Mahkeme 87

VI.  Yargılama Usulü 88

VII. Davanın Sonuçları 88

B. İTİRAZIN KALDIRILMASI 90

I.       İtirazın Kesin Kaldırılması 91

1.  Genel Olarak 91

2.  İtirazın Kesin Kaldırılmasında Alacaklının ve Borçlunun Kullanabileceği Belgeler 92

3.  Yargılama Usulü 94

4.  İcra Mahkemesinin Kararı 95

II.      İtirazın Geçici Kaldırılması 96

1.  Genel Olarak 96

2.  Adi Senetteki İmzanın İnkâr Edilmesi 96

3.  Yargılama Usulü ve İncelenmesi 97

4.  İcra Mahkemesi Kararı 98

§ 14.  BORÇTAN KURTULMA DAVASI 103

A. GENEL OLARAK 103

B. HUKUKİ NİTELİĞİ 103

C. YARGILAMA USULÜ ve İNCELENMESİ 105

D. SONUÇLARI 106

§ 15.  MENFİ TESPİT ve İSTİRDAT DAVALARI 107

A. GENEL OLARAK 107

B. MENFİ TESPİT DAVASI 107

I.       Tanımı ve Kapsamı 107

II.      Yargılama Usulü ve İncelenmesi 109

III.     Açılma Anına Göre Çeşitleri 112

1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 112

2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 113

IV.     Menfi Tespit Davasının Sonuçları 114

1.  Menfi Tespit Davasının Reddi (Alacaklı Lehine Sonuçlanması) 114

2.  Menfi Tespit Davasının Kabulü (Borçlu Lehine Sonuçlanması) 114

C. İSTİRDAT DAVASI 115

I.       Genel Olarak 115

II.      Şartları 116

1. Takip Hukukuna İlişkin Şartlar 116

2. Maddi Hukuka İlişkin Şartlar 117

III.     Yargılama Usulü ve İncelenmesi 117

IV.     Sonuçları 118

§ 16.  İCRA TAKİBİNİN İPTAL VE TALİKİ (ERTELENMESİ) 

(m. 71) 121

A. GENEL OLARAK 121

B. İTFA SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 121

C. İMHAL SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN TALİKİ (ERTELENMESİ) 122

D. ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN  İPTALİ 123

§ 17.  MAL BEYANI 124

A. GENEL OLARAK 124

B. İÇERİĞİ 124

C. MAL BEYANINDA BULUNMA SÜRESİ 125

D. MAL BEYANINDA BULUNMAMANIN YAPTIRIMI 125

§ 18.  HACİZ 128

A. HACİZ TALEBİ ve SÜRESİ 128

B. HACZİN YAPILMASI 131

C. HACZİN ETKİSİ 137

I.       Alacaklı Bakımından Etkisi 137

II.      Borçlu Bakımından Etkisi 137

1. Taşınır Mallar Açısından 138

2. Taşınmaz Mallar Açısından 139

III. Üçüncü Kişi Bakımından Etkisi 141

D. HACZİN KONUSU 141

I.       Taşınır Malların Haczi (m. 88) 141

II.      Taşınmaz Malların Haczi (m. 91) 145

E.  İNTİFA HAKKI, PAY HACZİ ve ALACAKLININ HACİZ TALEP EDEBİLECEĞİ DİĞER HAKLAR 149

I.       İntifa Hakkı Haczi 149

II.      Pay (Hisse) Haczi 150

1. Şirket Payının Haczi 150

2. Elbirliği Mülkiyeti Payı Haczi 151

3. Paylı Mülkiyet Payı Haczi 153

III.  Borçluya Ait Ayni Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi 154

IV.  Borçluya Ait Ayni Hakka İlişkin Dava Açma Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi 155

F.  BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARININ HACZİ 156

I.       Birinci Haciz İhbarnamesi 159

II.      İkinci Haciz İhbarnamesi 163

III.     Üçüncü Haciz İhbarnamesi (Bildirim) 164

G. MAAŞ VE ÜCRET HACZİ 166

H. HACZEDİLEMEYEN MAL, HAK ve ALACAKLAR 168

I.       Kısmen Dahi Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar 168

1.  Maddi Hukuka Göre Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar 168

2.  İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar 169

3.  Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar 177

II.      Haczedilemeyen Malların Haczedilebilme Halleri 178

III.  Kısmen Haczedilebilen (Bir Kısmı Haczedilemeyen) Mal, Hak ve Alacaklar 179

IV.     Haczedilmezlikten Feragat 182

§ 19.  HACZE İŞTİRAK (m. 100-101) 184

A. GENEL OLARAK 184

B. HACZE ADİ (TAKİPLİ) İŞTİRAK (m. 100) 184

I. Hacze İştirak Şartları 185

1. Takip Şartı 185

2. Öncelik (Tekaddüm) Şartı 185

3. İspat Şartı 185

II.      Adi (Takipli) İştirak Usulü 186

C. İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) İŞTİRAK (m. 101) 187

I.       Şartları 188

II.      İmtiyazlı (Takipsiz) İştirak Usulü 190

D.  HACZE İŞTİRAK NETİCESİNDE İCRA DAİRESİNCE YAPILAN PAYLAŞTIRMA 191

§ 20.  HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI  (m. 96-99) 192

A. GENEL OLARAK 192

B. HACİZLİ MALIN BORÇLUNUN ZİLYETLİĞİNDE BULUNMASI (m. 96) 194

I.       İstihkak İddiası ve Dava Açma Süresi 194

II.      İstihkak Davası 196

C. HACİZLİ MALIN BORÇLU İLE BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 199

D. HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE  BULUNMASI 200

§ 21.  HACİZDE BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 

(m. 111; 78/2; 340) 204

A. GENEL OLARAK 204

B. HACİZDEN ÖNCE BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 205

C. HACİZDEN SONRA BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 207

§ 22.  PARAYA ÇEVİRME 209

A. GENEL OLARAK 209

B. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ 214

C. TAŞINIR MALLARIN SATIŞI 215

I.        Açık Artırmaya Hazırlık Tedbirleri 217

II.      Artırmanın Yapılması 219

III.     Artırmanın Sonuçları 221

D. TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI 221

I.       Artırmaya Hazırlık Tedbirleri 222

1. Artırma İlanının Yapılması (m. 126-127) 222

2.  Artırma Şartnamesinin ve Mükellefiyetler Listesinin Düzenlenmesi (m. 125) 225

3.  Kıymet Takdirinin Yapılması (m. 128; 128/a) 226

II.      Artırmanın Yapılması 228

III.   Artırmanın Sonuçları ve Tamamlayıcı (İkame) 

Artırma 230

§ 23.  HACZEDİLEN ALACAKLARIN, İNTİFA HAKKININ VE HİSSELERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (m. 120; 121) 231

A. GENEL OLARAK 231

B. HACZEDİLEN ALACAĞIN ÖDEME YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEVRİ (m. 120/1) 231

C. HACZEDİLEN ALACAĞIN TAHSİL İÇİN DEVRİ  

(m. 120/2) 232

D. İNTİFA HAKKI VE HACZEDİLEN HİSSELERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (m. 121). 233

§ 24.  İHALENİN FESHİ (m. 134) 234

A. GENEL OLARAK 234

B. İHALENİN FESHİ SEBEPLERİ 234

I.        Artırmaya Hazırlık Aşamasında Usulsüzlük 234

II.  Artırmanın (İhalenin) Yapılması Aşamasında 

Usulsüzlük 236

III.     İhaleye Fesat Karıştırılması 237

IV.  Alıcının Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Düşmesi 237

C. İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER 238

D. İHALENİN FESHİNİ İSTEME SÜRESİ 240

E. YARGILAMA USULÜ ve İNCELENMESİ 240

F. İHALENİN FESHİNİN SONUÇLARI 243

§ 25.  PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 247

A. GENEL OLARAK 247

B. SIRA CETVELİ 249

C. SIRA CETVELİNE KARŞI KOYMA YOLLARI 252

I.       Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 252

II.      Sıra Cetveline İtiraz Davası 253

 

§ 26.  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (m. 143) 256

A. GENEL OLARAK 256

B. ACİZ BELGESİNİN ÇEŞİTLERİ 258

I.       Borç Ödemeden Kesin Aciz Belgesi 258

1. Takip Hukuku Bakımından Hükümleri 258

2. Maddi Hukuk Bakımından Hükümleri 259

II.      Borç Ödemeden Geçici Aciz Belgesi 260

III.     Ceza Hukuku Bakımından Sonuçları 260

IV.     Vergi Hukuku Bakımından Sonuçları 260

C. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİNİN SİCİLDEN TERKİN SEBEPLERİ 261

§ 27.  KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP (m. 167-176) 262

A. GENEL OLARAK 262

B. YETKİ 264

C. GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLU TAKİBİN AŞAMALARI 265

D. TAKİP TALEBİ 265

E. ÖDEME EMRİ 269

F. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ve İNCELENMESİ 270

I.       Borca İtiraz 270

II.      İmzaya İtiraz 272

1- Ödeme Emrine İtiraz 273

2- Ödeme Emrine Karşı Özel Şikâyet 274

G. GENEL HACİZ YOLU İLE KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 274

§ 28.  KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ (m. 269-276) 278

A. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE 278

I.       Takip Talebi ve Ödeme Emri 278

II.      Ödeme Emrine İtiraz 279

1. Ödeme Emrine İtiraz Edilmezse 279

2. Ödeme Emrine İtiraz Edilirse 280

B. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İLÂMSIZ TAHLİYE 281

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İLAMLI İCRA

 

§ 29. GENEL OLARAK 284

A. İLAMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI 285

I.       Yetkili İcra Dairesi 286

II.      Takibin Tarafları 286

III.     Takip Talebi 287

IV.     İcra Emri Tebliği 287

V.      Ortak Hükümler 289

B. İLAM ve İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 289

§ 30.  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  (m. 33; 33/a) 294

A. GENEL OLARAK 294

B. İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ SEBEPLERE DAYANARAK GERİ BIRAKILMASI 295

C. İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ SEBEPLERE DAYANARAK GERİ BIRAKILMASI 296

D. İCRANIN GERİ BIRAKILMASININ İNCELENME 

USULÜ 298

§ 31.  İCRANIN DURDURULMASI/TEHİR-İ İCRA (m. 36) 300

§ 32.  İCRANIN İADESİ (m. 40) 305

§ 33.  KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLAMLARIN İCRASI 308

A. TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI 

(m. 24) 308

B. BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI (m. 30) 310

C. İRTİFAK HAKLARINA İLİŞKİN İLAMLAR (m. 31) 312

D. TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI (m. 26-29) 312

E. ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI 313

§ 34.  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (m. 145-153/a) 315

A. GENEL OLARAK 315

1.  Rehinli Malın Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması ve Rehin Açığı Belgesi 317

2.  Alacağın Bir Kambiyo Senedine Bağlı Olması 318

3.  Konut Finansmanından Kaynaklı Rehinle Temin Edilmiş  Alacaklar 319

4.  İpotekle Temin Edilmiş Faiz ve Senelik Taksit 

Alacakları 319

5.  Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplerde Borçlunun Sadece Rehin Hakkına İtiraz Etmesi 319

6.  Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkına Sahip Olan 

Alacaklı 320

7.  Rehinle Temin Edilmiş Alacak İçin Yapılan Takipte Ayrıca Müteselsil Kefil Varsa 320

8.  Alacaklının Rehin Hakkından Feragat Etmesi 320

B.  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 322

I.  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız 

Takip 322

II.  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 323

1. Genel Olarak 323

2. Takip Talebi ve Yetkili İcra Dairesi 325

3. Ödeme Emri ve Kesinleşmesi 326

C. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP 328

I.  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı 

Takip 328

II.  İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 329

1. Genel Olarak 329

2. Takip Talebi ve Yetkili İcra Dairesi 331

3. İcra Emri 332

D. ORTAK HÜKÜMLER 333

E.  REHNİN SATILMASI ve PARALARIN 

PAYLAŞTIRILMASI 333

I.       Genel Olarak 333

II.      Rehin Açığı Belgesi 333

1. Geçici Rehin Açığı Belgesi 334

2. Kesin Rehin Açığı Belgesi 334

III.  İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi 335

§ 35.  İHTİYATİ HACİZ 337

A. GENEL OLARAK 337

B. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI (m. 257) 338

C. İHTİYATİ HACİZ KARARI 340

I.       Görevli ve Yetkili Mahkeme 340

II.      Teminat 341

III.     İspat Ölçüsü 342

IV.     Yargılama Usulü 343

V.      İhtiyati Haciz Kararına Şunlar Yazılır (m. 260): 344

D. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 

(UYGULANMASI) 344

E. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ 346

F. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 348

I.        İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması 350

G. İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK 350

H. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI 352

I.  İHTİYATİ HACİZ İLE İHTİYATİ TEDBİRİN KARŞILAŞTIRILMASI 353

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İFLAS HUKUKU

 

BİRİNCİ KISIM

 

§ 36.  İFLAS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ 357

A. CÜZÎ (FERDÎ) İCRA 357

B. KÜLLÎ (TOPLU) İCRA 357

C. CÜZÎ İCRA İLE KÜLLÎ İCRA ARASINDAKİ  FARKLAR 358

§ 37.  İFLAS SEBEBİ 360

A. GENEL OLARAK 360

B. TAKİP EDİLECEK USÛL AÇISINDAN 360

I.       Takipli İflâs 361

II.      Takipsiz İflâs 361

III.     Diğer İflâs Halleri 362

1. Sermaye Şirketleri Açısından 362

2. Konkordato İle İlgili Olarak 362

§ 38.  İFLAS TEŞKİLATI (ORGANLARI) 363

A. Asıl İflâs Organları 363

I.       İcra Dairesi 363

II.      Asliye Ticaret Mahkemesi 364

1. Görev Açısından 364

2. Yetki Açısından 364

3. Uygulanacak Usûl 364

4. İflas Hukuku Açısından Görevleri 365

III.     İflas Dairesi 366

1. Kuruluşu 366

2. Görevleri 366

IV.     İcra Mahkemesi 367

V.      Bölge Adliye Mahkemesinin İlgili Daireleri 368

VI.     Yargıtay 368

B. YARDIMCI İFLÂS ORGANLARI 368

C. İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARI 368

I.       Birinci Alacaklılar Toplanması 369

II.      İflas Bürosu 369

III.     İflâs İdaresi 369

IV.     İkinci Alacaklılar Toplanması 369

V.      İflâs Sebepleri 370

1. Genel Olarak 370

2. Takipli İflâsta İflâs Sebepleri 370

3. Takipsiz (Doğrudan) İflâsta İflâs Sebepleri 370

 

§ 39.   İCRA HUKUKU İLE ORTAK OLAN HÜKÜMLER 372

A. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİ GÖREVLERİNİN SORUMLULUKLARI (m. 5) 372

B. TUTANAK DÜZENLEME (m. 8) VE ELEKTRONİK İŞLEMLER (m. 8/a) 372

I.      Tutanak Düzenleme 372

II.     Elektronik İşlemler 372

C.  PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI (m. 9) 373

D. İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYET (m. 10) 374

E. GÖZETİM VE DENETİM (m. 13) 374

F.  CUMHURİYET SAVCISININ SENELİK TEFTİŞİ 

(m. 13/A) 375

G. YÖNETMELİK VE YARGITAY KARARLARININ UYGULANMASI (m. 14) 375

Ğ. HARÇLAR VE GİDERLER (m. 15) 375

H. ŞİKÂYET (m. 16-17; 22) 376

I.   YARGILAMA USULLERİ (m. 18) 376

İ.   SÜRELER (m. 19-20) 377

I.      Hesaplanması 377

II.     Değiştirilememesi 377

J. KANUNDAKİ TERİMLER (m. 23) 377

§ 40.  İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER 378

A. TTK GEREĞİNCE TACİR SAYILANLAR 378

I.       Gerçek Kişi Tacirler 378

II.      Tüzel Kişi Tacirler 378

B. TACİR OLMADIKLARI HALDE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER 379

C. TACİR OLMADIKLARI HÂLDE ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA İFLÂSA TÂBİ OLANLAR 379

I.       Ticareti Terk Edenler 379

II.      Banka Yöneticileri ve Denetçileri 382

III.     Kollektif Şirket Ortağı 382

IV.     Komandit Şirket Ortağı 383

V.       Konkordato Talebiyle İlgili Olarak 383

VI.      Terekenin İflas Hükümleri İle Tasfiyesi 383

D.  İFLASA TÂBİ OLMA KEYFİYETİ TİCARET MAHKEMESİNCE RE'SEN ARAŞTIRILIR 384

E.  İFLASA TÂBİ KİŞİLERİN HACİZ YOLUYLA TAKİP EDİLEBİLMESİ VE BAŞVURULAN TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 384

F. HER ALACAKTAN DOLAYI İFLAS İSTENEBİLİR 384

§ 41.  İFLASTA YETKİ KURALLARI 385

A. YETKİLİ İCRA DAİRESİ 385

B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 385

C. İFLÂS DAİRESİ 386

D. İCRA MAHKEMESİ 386

§ 42.  İFLÂS YOLLARI 387

§ 43.  GENEL İFLAS YOLU 388

A. İFLAS TAKİP TALEBİ 388

B. İFLAS ÖDEME EMRİ 389

C. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 389

D. İFLAS DAVASI 390

I.       İflas Davasının Açılması 390

II.      İflas Davasının İncelenmesi 391

III.     İflas Kararı 392

IV.     İflas Kararına Karşı Kanun Yollarına Başvurulması 393

V.      İflas Davasının Reddi 393

VI.     Muhafaza Tedbirleri ve Defter Tutulması 394

§ 44.  KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 395

A. GENEL BİLGİ 395

B. İFLAS TAKİP TALEBİ 395

C. ÖDEME EMRİ 396

I. İçeriği 396

II. Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet 396

D. İFLAS DÂVASI 396

E. İNCELEME USÛLÜ VE İFLÂS KARARI 397

§ 45.  DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU 401

A. GENEL BİLGİ 401

B. ALACAKLININ TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ 401

I.       Yargılama Usulü (m. 181) 403

C. BORÇLUNUN TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 403

I.       Borçlunun Kendi İflasını İstemesi 403

II.      Borçlunun İhtiyarİ İflâs Talebi 403

III.     Borçlunun Mecburî İflâs Talebi 404

1.  Genel Olarak 404

2.  Şirketin veya Kooperatifin Pasifinin Aktifinden Fazla Olması (Borca Batık Olma) 405

a. Şirketin Borca Batık Olması 405

b. Alacaklıların Şirketin İflâsını İstemeleri 405

c. Şirketin Mecburi İflas Talebi 405

IV.  Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâsta Yargılama Usulü 407

V.      Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflâs Etmesi 407

§ 46.  BANKALARIN İFLASI 410

§ 47.  TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE 

TASFİYESİ 411

A. ŞİRKETİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ GEREKEN HALLER 411

B. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ USULÜ 411

§ 48.  İFLÂS MASASI (m. 184-187) 413

A. İFLAS MASASINA GİREN MAL, HAK VE 

ALACAKLAR 413

I.  Borçlunun Haczedilebilen Bütün Malları İflâs Masasına Girer (m. 184) 413

II.      İflâs Masasına Girecek Rehinler (m. 185) 413

III.     Hacizli Mallar İflâs Masasına Girer 414

IV.  İflâstan Önce Satılmış Malların Satış Bedeli İflâs Masasına Girmez 414

V.      Haczedilen Para İflâs Masasına Girmez 414

VI.   İptal Davası Açma Hakkının Masaya Geçmesi 

(m. 187) 414

VII.   İflâs Alacağı ve Masa Alacağı Kavramları 415

B.  İFLÂS MASASINDAN ÇIKARILABİLECEK MAL VE HAKLAR (m. 188-190) 415

I.  Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veya Hamiline Muharrer Senetler 415

II.      Başkasına Ait Malın Satış Bedeli 415

III.     Satıcının Geri Alma Hakkı 416

§ 49.  İFLÂSIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKİ 

SONUÇLARI 417

A. MÜFLİSİN MASA MALLARI ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI (m. 191) 417

I.  Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarrufları 

Geçersizdir 417

II.      Üçüncü Kişinin İyi Niyetli Olması 418

1. Poliçe Bedelinin Müflise Ödenmiş Olması 418

2. Müflise yapılan ödemeler 418

3. Emtiayı temsil eden senetlere dayanan kazanımlar 419

§ 50.  İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI 420

A. BAZI TAKİPLERİN DURMASI VE DÜŞMESİ  (m. 193) 420

I.       Kural 420

II.      İstisnalar 420

B. BAZI HUKUK DAVALARININ DURMASI (m. 194) 421

I.       İflasın Açılması İle Duran Hukuk Davaları 421

II.      İflâsın Açılması İle Durmayan Hukuk Davalar 422

C. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ 422

D. ŞARTA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU 423

E. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ 423

F. İFLASTA TAKAS 424

I.       Genel Olarak 424

II.      Takas Yapılamayacak Olan Haller 424

III.     Takasa İtiraz (m. 201) 425

G. İFLASIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ 425

Ğ. MÜŞTEREK BORÇLULARININ AYNI ZAMANDA 

İFLÂSI 426

H. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU OLANLARDAN BİRİNİN BORCU KISMEN ÖDEMİŞ OLMASI 426

I.  KOLLEKTİF ŞİRKET VE ORTAKLARININ İFLASI 427

I.        Kollektif Şirketin İflâsı 427

II.      Kollektif Şirket Ortağının İflâsı 427

III.     Kollektif Şirketle Ortağının Aynı Zamanda İflâsı 427

§ 51.  ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI 428

A. REHİNLİ ALACAKLAR 428

B. ADİ ALACAKLARIN SIRASI 429

I.       Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 429

1. Masa Alacakları 429

2. Özel Kanunlara Göre İmtiyazlı Alacaklar 429

II. Adi Alacakların Ödenmesi Sırası 429

C. SIRALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 430

 

İKİNCİ KISIM  

İFLÂSIN TASFİYESİ

 

§ 52.  İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ VE İDARESİ  (m. 208-240) 431

A. İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ 431

1.  İflâs Masasına Girecek ve Girmeyecek Mal ve 

Haklar 431

2.  Masadan Çıkarılabilecek Mal ve Haklar 432

B. İFLÂS ALACAĞI - MASA ALACAĞI KAVRAMLARI 433

C. DEFTER TUTULMASI 433

D. MASA MALLARININ MUHAFAZASI 434

E. MÜFLİSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 435

§ 53.  TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ 436

A. İFLÂS TASFİYESİNİN TATİLİ 436

B. BASİT TASFİYE 437

I.       Masa Mallarinin Yetmemesi Nedeniyle 437

II.      Adi Tasfiyenin Uzamasından Dolayı Basit Tasfiye 437

C. ADİ TASFİYE 438

§ 54.  ADİ TASFİYE İLANI VE İFLAS MASASINA ALACAK YAZDIRILMASI 439

A. GENEL OLARAK 439

B. TASFİYENİN İLÂNI 439

C. ALACAK YAZDIRILMASI 440

I.       Süresinde Kaydettirilen Alacaklar 440

II.      Geç Kaydettirilen Alacaklar 440

III.     Masaya Kaydettirilmeyen (Yazdırılmayan) Alacaklar 441

§ 55.  BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI 442

A. GENEL OLARAK 442

B. İFLÂS BÜROSU 442

C. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ 

GÖREVLERİ 443

§ 56.  İFLAS İDARESİ 445

A. OLUŞUMU 445

B. GÖREVLERİ 446

§ 57.  İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI 448

§ 58.  İFLÂSTA İSTİHKAK DAVALARI 450

A. MALIN İFLÂS MASASINDA OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI 450

B. MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI 451

§ 59.  İFLAS TASFİYESİ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR 452

A. MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ VE ACELE  SATIŞLAR 452

B. ALACAKLARIN İNCELENMESİ 452

§ 60.  SIRA CETVELİ 454

A. GENEL OLARAK 454

B. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ (m. 232-234) 455

C. SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI 456

I.       Şikâyet 456

1. Şikâyet Sebepleri 456

2. Şikâyete Başvuru Hakkı Bulunanlar 456

3. Başvuru Süresi 457

4. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 457

5. Verilen Karar ve Etkisi 457

II.      Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası (m. 235) 457

1. İtiraz Davası Sebepleri: 457

2. Davanın Tarafları: 457

3. Dava Süresi: 458

4. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü: 458

5. Verilen Karar ve Etkisi: 458

§ 61.  ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ 460

§ 62.  MASA MALLARININ SATIŞI VE PAYLAŞTIRMA 462

A. SATIŞ HAKKINDA GENEL BİLGİ 462

B. SATIŞIN YAPILMASI 462

I.        Pazarlıkla Satış 463

II.      Açık Artırma Yolu İle Satış 463

1.  Taşınır Malların Açık Artırma Yolu ile Satışı 463

2.  Taşınmazların Açık Artırma Yolu ile Satışı 463

3.  Alacakların Paraya Çevrilmesi 464

a. Alacakların Paraya Çevrilmesi Usulü 464

b. Çekişmeli Alacakları Takip Yetkisinin Devri 464

C. PAY CETVELİ 465

D. SON HESAP 465

E. PARALARIN DAĞITILMASI 466

I.       Kesin Dağıtma (m. 250) 466

II.      Geçici Dağıtma (m. 252) 466

F.  İFLASTA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 466

I.       Genel Olarak 466

II.      Aciz Belgesinin Hükümleri 467

G. İFLAS MASASINA YAZDIRILMAMIŞ OLAN  ALACAKLAR 467

§ 63.  İFLÂSIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI 468

A. İFLASIN KAPANMASI 468

B. İFLASIN KAPANMASI 469

I.       İflâsın Kaldırılmasının Sebepleri 469

II.       İflâsın Kaldırılması Usulü 470

III.      İflâsın Kaldırılmasının Hükümleri 470

C.  İFLAS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL  

BULUNMASI 472

§ 64.  İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 473

A. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLAS TÜRLERİ 473

I.       Adi İflâs 473

II.      Taksirli İflâs (TCK m. 162) 473

III.     Hileli İflâs (TCK m. 161) 474

B. İTİRAZIN YERİNE GELMESİ (İADESİ) 476

I.       Hileli Müflis 476

II.      Taksiratlı Müflis 476

III.     Adi Müflis 477

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONKORDATO ve YENİDEN YAPILANDIRMA

 

§ 65.  KONKORDATO (m. 285-309) 479

A. GENEL OLARAK 479

B. KONKORDATONUN ÖZELLİKLERİ 480

C. KONKORDATONUN TÜRLERİ 480

§ 66.   ADİ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO 482

A. KONKORDATO TALEBİ 482

B. KONKORDATOYA BAŞVURABİLECEK KİMSELER 482

C.  KONKORDATOYA BAŞVURULABİLECEK 

DURUMLAR 482

D. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 484

E. BORÇLUNUN TALEBİNE EKLEYECEĞİ  BELGELER 484

F. GEÇİCİ MÜHLET KARARI (m. 287-288) 487

G. KESİN MÜHLET KARARI 490

I.       Mahkemenin İncelemesi 490

II.      Kesin Mühletin Uzatılması 491

III.   Borçlunun Malî Durumunun Düzeltilmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 491

IV.     Konkordato Komiseri 491

V.     Alacaklılar Kurulu 495

VI.    Konkordato Talebinin Reddi 496

1. Konkordato Talebinin Reddi 496

2. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İfasın Açılması 496

VII.   Kesin Mühletin Sonuçları (m. 294-300) 497

1.  Kesin Mühletinin Alacaklılar Bakımından 

Sonuçları 498

2.  Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m. 295) 499

3.  Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m. 296) 500

4.  Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 500

VIII.  Alacaklılar Toplantısı 501

IX.  Konkordatonun Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından İncelenmesi 503

X.      Kesin Mühlet Kararı İle İlgili Kanun Yolu 504

Ğ. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI VE ŞARTLARI (m. 305) 504

I.       Tasdik Edilen Konkordatonun Hükümleri 507

II.   Konkordatonun Sonuçlanmayan İcra Takiplerine 

Etkisi 508

III.     Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m. 308/b) 509

IV.  Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar 

(m. 303) 509

V.      Konkordatonun Kısmen (Bir Alacaklı İçin) Feshi 509

VI.     Konkordatonun Tamamen Feshi 510

VII.  İİK’da Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve 

Cezalar 510

VIII.  Rehinli Alacaklılarla Müzakere Ve Borçların Yapılandırılması 511

IX.  Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 512

1. Rehinli Mallar 512

2. Finansal Kiralanan Mallar 513

3. Erteleme Kararının Kaldırılması 513

X.      Kanun Yolları 514

§ 67.  İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 516

A. İFLASTAN SONRA KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİ 516

B. İFLASTAN SONRA KONKORDATONUN ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ 518

I.       Genel Olarak 518

II.      Geçici Konkordato Mühleti Verilmez 518

III.     Konkordato Komiseri Atanmaz 518

§ 68.  MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 

(m. 309/A-309/L) 519

A. GENEL OLARAK 519

B. ZORUNLU İÇERİĞİ 519

C. TASDİKİN SONUÇLARI 520

D. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ DURUMU 521

E.  PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ 522

F. PARAYA ÇEVİRME 522

G. REHİNLİ TAŞINMAZLAR 522

Ğ. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ 523

H. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 523

I. Rehin Açığı 523

II. Tevdi 524

I. FAALİYET RAPORU 524

İ. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ 524

J. UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 525

§ 69.  SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI  

(m. 309 -309/u) 526

A. GENEL OLARAK 526

B. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ (m. 309/N) 526

C. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER (m. 309/O) 527

D. BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER 

(m. 309/Ö) 528

E. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI (m. 309/P) 529

F.  KARARIN SONUÇLARI (m. 309/R) 529

G. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ (m. 309/S) 530

Ğ. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ (m. 309/Ş) 530

H. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLÂLİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER (m. 309/T) 531

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (m. 277-284)

 

§ 70.  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 533

§ 71.  AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 534

§ 72.  KONUSU 536

§ 73.  İPTALE TABİ TASARRUFLAR 538

1. İvazsız Tasarruflar (m. 278) 539

2. Aciz Halinde Yapılan Tasarruflar (m. 279) 540

3. Zarar Verme Kastından Kaynaklanan Tasarruflar 540

§ 74.  YARGILAMA USULÜ (İİK m. 281) 542

1. Görevli mahkeme: 542

2. Yetkili Mahkeme: 542

3. Dava Harçları: 543

4. İyiniyet Durumu: 544

5. Taraflar 544

6. İspat 546

§ 75.  KOŞULLARI 548

1. İcra Takibi Kesinleşmiş Olmalı 548

2. Gerçek Bir Alacağın Bulunması 548

3.  Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması (m. 277) 548

4.  İptal Konusu Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 549

§ 76.  İHTİYATİ HACİZ 551

§ 77.  HÜKÜM VE SONUÇLARI 552

§ 78.  İPTAL DAVASININ BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 554

1. Muvazaa ile İlişkisi 554

2. İstihkak Davası ile İlişkisi 560

3. İnançlı İşlem (Nam-ı Müstear) ile İlişkisi 560

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat