İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Mahmut Coşkun

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar


Basım Tarihi
2020-08
Sayfa Sayısı
1383
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750260827
Boyut
16x24
Baskı
2800,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 800 puan kazanacaksınız)
   800

Konu Başlıkları
- İmar Mevzuatının İnşaat Hukukuyla İlgili Hükümleri
- Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
- Bedel ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Yönler
İnşaat Davalarında Yargılama Usulü

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 5
Kısaltmalar 27
§1. İMAR KANUNUNUN İNŞAAT HUKUKUNU
İLGİLENDİREN YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK 29
II. KORUMA AMAÇLI PLANLAMA 30
III. NAZIM İMAR PLANI 32
IV. UYGULAMA İMAR PLANI 32
İçtihatlar 33
V. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (3194 s.K.m.18) 33
VI. İFRAZ VE TEVHİT İŞLERİ 34
İçtihatlar 36
VII. YAPI RUHSATI: (3194 s.K.m.21) 37
VIII. YAPI DENETİMİ (4708 s.K.m.2) 41
A. Kapsam 41
B. Yapı Denetim Kuruluşu 41
C. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri (4708 s.K.m.2/4) 42
D. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu: (4708 s.K.m.3) 43
E. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri: (4708 s.K.m.5) 43
IX. FENNİ MESUL: (3194 s.K.m.28) 43
X. YAPI KULLANMA İZNİ: (3194 s.K.m.30) 45
İçtihatlar 47
§2. BEDEL KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 53
A. Borç ve Borç İlişkisi 53
B. Edim 53
C. Eser Sözleşmesi 54
İçtihatlar 55
D. Sözleşmenin Yorumlanması 59
İçtihatlar 60
II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 65
A. Tarafların gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması 65
İçtihatlar 66
B. Taraflardan Birinin Kamu Tüzel Kişisi Olması 75
1. Genel Olarak 75
2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi 77
İçtihatlar 105
C. Eserin Alt Yükleniciye(Taşeron) Yaptırılması 113
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 114
A. Genel Olarak 114
B. Sözleşmenin, Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılığı 115
C. Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Olması 116
D. Sözleşmenin Kamu Düzenine Aykırılığı 117
E. Sözleşmenin Kişilik Haklarına Aykırı Olması 117
F. Sözleşmenin Konusunun İmkânsız Olması 117
G. Sözleşmenin Yokluğu veya Kesin Hükümsüzlüğü (Butlan) 118
İçtihatlar 119
IV. ESER SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL VE İSPAT 121
A. Genel Olarak 121
İçtihatlar 124
B. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller 128
İçtihatlar 129
C. Sözleşmenin Değiştirilmesi 131
D. Sözleşme Olmamasına Rağmen, Eser Veya Fazla İş Yapılması 132
İçtihatlar 134
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI 137
A. Satış Sözleşmesinden Farkı 137
B. Vekâlet Sözleşmesinden Farkı 138
İçtihatlar 138
C. Hizmet Sözleşmesinden Farkı 142
VI. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 142
A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar 142
İçtihatlar 144
B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar 147
1. Yüklenicinin Özen Borcu 147
İçtihatlar 149
2. Yüklenicinin Sadakat Borcu 155
İçtihatlar 156
3. Eseri Bizzat Yapma Borcu 157
4. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu 159
İçtihatlar 160
5. Malzeme Bakımından Yüklenicinin Borcu 161
İçtihatlar 162
6. İşe Zamanında Başlama Borcu (TBK.m.473) 165
İçtihatlar 167
7. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu 169
a. Teslimden Önceki Ayıp (TBK.m.473/2) 169
aa. İnşaatın Ayıplı Yapılması 169
İçtihatlar 171
bb. İnşaatın Hukuki Ayıplı (İmar Mevzuatına aykırı) Olması 175
İçtihatlar 176
b. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı 183
aa. Genel Olarak 183
bb. Eserin İş Sahibince Kabulü 184
İçtihatlar 185
cc. Teslimden Sonra Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Ayıplar 191
İçtihatlar 192
dd. Yüklenicinin Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulması 195
İçtihatlar 195
c. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476) 196
İçtihatlar 197
8. Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfada İş Sahibinin Hakları (TBK.m.475) 198
a. Genel Olarak 198
İçtihatlar 199
b. Sözleşmeden Dönme Hakkı (TBK.m.475/1–1) 202
İçtihatlar 203
c. Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı: (TBK.m.475/1–2) 206
İçtihatlar 207
d. Onarım Yapılmasını İsteme Hakkı (TBK.m.475/3) 211
e. Tazminat İsteme Hakkı: (TBK.m.475/2) 212
İçtihatlar 213
9. Yüklenicinin Eseri Yapma ve Teslim Borcu 217
a. Genel Olarak 217
b. Teslim Zamanı ve Nasıl Yapılacağı 218
İçtihatlar 219
c. İfa Zamanının Uzatılması 222
İçtihatlar 224
d. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Şartları 228
e. Yüklenicinin Teslimde Temerrüdü Halinde, Kaza Ve Hasardan Sorumluluk 228
VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ 229
A. Genel Olarak 229
B. Yüklenici Temerrüdünün Koşulları 231
1. Borç İstenebilir Olmalıdır 231
2. Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Veya İfa Günü Birlikte Belirlenmiş Olmalıdır 232
3. İfa Mümkün Olmalıdır 232
a. Genel Olarak İfanın İmkânsız Olması 232
b. Özel İmkânsızlık Halleri 234
aa. Eserin Yok Olması (TBK.m.483) 234
bb. İş Sahibinden Kaynaklı İfa İmkânsızlığı (TBK m. 485) 234
cc. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK m. 486) 235
c. İfa Gerçekleşmemiş Olmalı 235
d. Temerrüde Engel Bir Neden Bulunmamalı 236
İçtihatlar 236
VIII. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI (TBK.m.125) 240
A. Genel Olarak 240
B. Borcun Aynen İfasını ve Gecikme Tazminatı İstemek 240
1. Aynen İfayı Beklemek ve Gecikme Tazminatı İstemek 240
2. Nama İfayı İstemek(TBK.m.113/1) 242
a. Genel Olarak 242
b. İfaya İzin (Nama İfa) Davası (TBK m. 113) 244
İçtihatlar 246
3. Gecikme Tazminatı 250
İçtihatlar 252
C. İfa Ve Gecikme Tazminatından Vazgeçerek Müspet Zararı İstemek 257
1. Genel Olarak 257
İçtihatlar 259
2. Müspet Zararın Hesabı 261
İçtihatlar 262
D. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih) (TBK.m.125/2) 267
1. Genel Olarak 267
İçtihatlar 269
2. Geriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları 270
İçtihatlar 272
3. Sözleşmeden Dönmede Menfi Zarar 276
İçtihatlar 277
E. Sözleşmenin İleriye Etkili Feshi 281
İçtihatlar 283
F. Cezai Şart (TBK.m.179–182) 286
1. Genel Olarak 286
İçtihatlar 289
2. Ceza Koşulunun Çeşitleri 289
a. Seçimlik Ceza (İfa Yerine İstenebilecek Sözleşme Cezası) 289
İçtihatlar 291
b. Gecikme cezası (İfaya ekli ceza) 292
İçtihatlar 293
aa. Ceza niteliğindeki teminatlar 296
bb. Gecikme Cezasında İndirim 298
İçtihatlar 299
c. Dönme Cezası ve Sözleşmenin Sona Ermesi: (TBK.m.179) 300
aa. Genel Olarak 300
bb. Dönme Cezası Ödenerek Sözleşmenin Sona Erdirilmesi (TBK.m.179) 302
İçtihatlar 303
3. Cezai Şartın Borçlunun Kusuru İle İlgisi 303
4. Cezai Şartın Alacaklının Zararı İle İlgisi 304
İçtihatlar 305
G. Tasfiye 305
1. Genel Olarak 305
2. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Tasfiye(TBK.m.126) 306
3. Ani Edimli Sözleşmelerde Tasfiye 307
İçtihatlar 307
IX. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ 309
A. Genel Olarak Bedel Ödeme Borcu 309
İçtihatlar 311
B. Bedelin Para Olması 320
İçtihatlar 321
1. Götürü Bedel (TBK.m.480) 325
İçtihatlar 327
2. Değere Göre Bedel (TBK.m.481) 331
a. Genel Olarak Yaklaşık Bedel 331
b. Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme (TBK.m.482) 332
İçtihatlar 333
C. Bedelin Ödenme Zamanı (TBK.m.479) 338
İçtihatlar 339
D. Bedelin Ödenme Yeri (TBK.m.89) 341
E. Ödemezlik Defi (TBK.m.97,98) 341
İçtihatlar 343
F. Bedelin Zamanaşımına Uğraması 346
İçtihatlar 348
G. Sözleşme Dışı Yapılan Fazla İşlerin Bedeli 351
İçtihatlar 353
H. Eksik Yapılan İşlerde Bedel 363
İçtihatlar 364
İ. İş Sahibinin Eseri Kabul Borcu Ve Temerrüdü 369
1. Eseri Kabulü 369
2. İş Sahibinin (Alacaklı) Temerrüdü (TBK.m.106) 370
a. İş Sahibinin Temerrüdünün Koşulları 371
b. İş Sahibi Temerrüdünün Sonuçları 371
İçtihatlar 372
X. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SONA ERME NEDENLERİ 375
A. Genel Olarak 375
İçtihatlar (Genel İçtihatlar) 375
B. İfa veya Anlaşma Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 378
İçtihatlar 379
C. İfa Güçsüzlüğü Veya İflas Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.98) 379
D. İfa İmkansızlığı Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.136,137) 381
İçtihatlar 382
E. Eserin Yok Olması (TBK m. 483) 384
F. İş Sahibinden Kaynaklanan Nedenle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.485) 386
İçtihatlar 387
G. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK.m.486) 388
İçtihatlar 390
H. Bedel Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 391
1. Götürü Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi Veya Uyarlanması (TBK.m.480) 391
İçtihatlar 393
2. Yaklaşık Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.482) 395
İ. Tazminat Karşılığı Sözleşmenin Sona Ermesi (Bâligan Mâbelag) (TBK.m.484) 396
İçtihatlar 398
J. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Fesih Hükümleri 399
İçtihatlar 399
§3. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. SÖZLEŞMENİN KONUSU 401
İçtihatlar 403
II. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ 405
III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 407
İçtihatlar 407
A. Sözleşme Yapılırken Şekil 413
İçtihatlar 415
B. Sözleşmenin Değiştirilmesinde Şekil 416
İçtihatlar 418
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 425
İçtihatlar 427
D. Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmamasında Geçerlilik Koşulları 431
İçtihatlar 433
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 436
A. Arsa Sahibi 436
B. Yüklenici 439
İçtihatlar 440
V. ÖNSÖZLEŞME (TBK.m.29) 445
İçtihatlar 446
VI. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SINIRLARI (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK) 448
A. Başlangıçtaki Hükümsüzlük 448
İçtihatlar 450
B. Sözleşme Kurulduktan Sonraki İmkansızlık 456
1. Borçlunun Kusurunun Bulunmaması (TBK.m.136) 456
İçtihatlar 457
2. Borçlunun Kusurlu Olması (TBK.m.112) 461
İçtihatlar 462
VII. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI 465
A. Yapı Ruhsatı Alma ve Yapı Denetim Sözleşmesi Yapma Borcu 465
İçtihatlar 466
B. Arsanın İnşaat Yapılabilir Durumda Ayıpsız Teslim Borcu 468
1. Arsanın Fiziki Olarak Ayıpsız Teslim Borcu 468
2. İnşaat Yapabilmek İçin Vekaletname Vermesi 468
3. Arsanın Hukuki Sınırlamalardan Temiz Olarak Teslimi 469
İçtihatlar 470
C. Arsa Veya Bağımsız Bölüm Tapu Kaydının Devir Borcu 474
1. Genel Olarak 474
İçtihatlar 478
2. Tapu Devri İçin Dava Açılması 485
İçtihatlar 487
3. Arsa Payı Devrinde Birlikte İfa Kuralının Uygulanması (TBK.m.97) 491
İçtihatlar 492
D. Fazladan Veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalat 495
1. Fazladan Bağımsız Bölüm Yapılması 495
İçtihatlar 497
2. Bağımsız Bölüm Alanlarının Büyük Veya Daha Kaliteli Yapması 503
İçtihatlar 504
3. Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapılması 509
İçtihatlar 510
4. Arsa Sahibi İçin Fazladan Veya Yüksek Nitelikte İmalat Yapılması 512
İçtihatlar 513
5. İmardaki Değişiklik Nedeniyle Küçük Veya Eksik Yapı Yapılması 520
İçtihatlar 521
VIII. ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE YÜKLENİCİNİN HAKLARI 522
İçtihatlar 525
IX. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 533
A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar 533
İçtihatlar 535
B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar 538
1. Eseri Bizzat Yapma Borcu 538
2. Sadakat ve Özen Borcu 540
İçtihatlar 543
3. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu 547
4. Malzeme Bakımından Yüklenici Borçları 548
İçtihatlar 548
5. Ayıplı Arsa Tesliminde Yüklenici Borcu 549
İçtihatlar 550
6. İşe Zamanında Başlama ve Teslim Borcu (TBK.m.473) 551
a. Genel Olarak 551
İçtihatlar 552
b. İşe Başlamada Gecikme 553
İçtihatlar 555
c. Teslimde Gecikme 561
İçtihatlar 565
d. İfa Zamanının Uzatılması (Ek Süre) 576
aa. Arsa Sahibinden Kaynaklanan Haller 576
İçtihatlar 577
bb. Yükleniciden Kaynaklanan Haller 580
İçtihatlar 580
cc. Taraflardan Kaynaklanmayan Haller 582
İçtihatlar 583
e. Cezalı Süre 585
İçtihatlar 586
f. Erken İfa (TBK.m.96) 588
C. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu (TBK.m.474– 478) 588
İçtihatlar 590
1. Teslimden Önceki Ayıp 591
a. İnşaatın Ayıplı Yapılması 591
b. İnşaatın Hukuki Ayıplı Olması 591
İçtihatlar 593
2. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı 604
a. Açık ve Gizli Ayıp– İhbar Süresi ve İspatı 604
b. Ayıp İhbarına Gerek Olmayan Haller 608
c. Eserin İş Sahibince Kabulü 609
İçtihatlar 610
3. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476) 624
İçtihatlar 627
D. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümleri Satması Halinde Ayıptan Sorumluluk 628
İçtihatlar 628
E. Katma Değer Vergisi ve Sigorta Giderlerinden Sorumluluk 630
İçtihatlar 631
F. Sözleşme ile Kararlaştırılan Ek Edimler 633
İçtihatlar 634
X. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI 635
A. Yüklenicinin Temerrüdü 635
İçtihatlar 638
B. Yüklenici Temerrüdünün Hukuki Neticeleri (TBK.m.125) 642
1. Genel Olarak 642
İçtihatlar 644
2. Aynen İfa Talebi 652
İçtihatlar 653
a. Aynen İfa (Pasif Aynen İfa) ve Gecikme Tazminatı İsteme (TBK.m.125/1) 654
aa. Aynen İfa 654
bb. Gecikme Tazminatı 656
aaa. Genel Olarak 656
bbb. Kira Tazminatı 658
İçtihatlar 662
b. Nama İfa (TBK.m.113) 683
İçtihatlar 688
c. Eksik İşler Bedelinin Tahsili Suretiyle Aynen İfa 702
İçtihatlar 704
d. Aynen ifa Taleplerinin Birlikte Talep Edilmesi Veya Değiştirilmesi 714
İçtihatlar 715
3. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmini Talebi 718
4. Sözleşmenin İleriye Yönelik Feshi 720
a. Genel Olarak 720
b. İleriye Yönelik Feshin Şartları 723
c. İleriye Etkili Feshin Uygulanması 724
İçtihatlar 725
d. İleriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları 730
aa. Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı İstemi 730
bb. Gecikme Tazminatı (Kira) İstemi 731
cc. Diğer Zararların Tazmin İstemi 731
dd. İfaya Ekli Cezai Şart İstemi 731
İçtihatlar 731
5. Sözleşmeden Dönme (Geriye yönelik fesih) 739
a. Genel Olarak 739
b. Sözleşmeden Dönme Nedenleri 740
aa. İşe Zamanında Başlamama Veya İşi Geciktirme Nedeniyle Dönme 740
bb. Ayıp Veya Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Dönme 741
c. Sözleşmeden Dönmenin Şartları 741
İçtihatlar 743
d. Sözleşmeden Dönme İçin Mahkeme Kararı 748
İçtihatlar 749
e. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları 750
aa. Genel Olarak 750
İçtihatlar 752
bb. Arsa Sahibinin Yükleniciye İntikal Ettirdiği Arsa Paylarını Geri Alması 755
İçtihatlar 760
cc. Arsa Sahibinin Menfi Zarar İstemi: 763
İçtihatlar 767
dd. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinin İade Borcu 774
İçtihatlar 776
6. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi İle İleriye Etkili Feshinin Karşılaştırılması 783
İçtihatlar 786
7. Cezai Şart (TBK.m.179–182) 789
a. Genel Olarak 789
İçtihatlar 791
b. Seçimlik Ceza (TBK.m.179/1) 793
İçtihatlar 795
c. İfaya Ekli Ceza (TBK.m.179/2) 800
aa. Genel Olarak 800
bb. İfaya Ekli Cezai Şartın İstenebilme Koşulları 801
İçtihatlar 804
d. İfaya Ekli Cezai Şartın Butlanı Veya Tenkisi 808
İçtihatlar 810
e. Seçimlik Ceza ile İfaya Ekli Cezanın Karşılaştırılması 813
İçtihatlar 814
f. Seçimlik Cezai Şart ile Cayma Cezasının Karşılaştırılması 815
İçtihatlar 816
g. Cezai Şart İle Gecikme Tazminatı Arasındaki Fark 816
İçtihatlar 818
C. Eserdeki Ayıp Nedeniyle Arsa Sahibinin Hakları (TBK.m.475) 822
1. Genel Olarak 822
İçtihatlar 825
2. Sözleşmeden Dönme 826
İçtihatlar 828
3. Eseri Alıkoyup Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme 830
İçtihatlar 832
4. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı 833
5. Tazminat İsteme Hakkı 834
İçtihatlar 835
6. İmara Aykırılık Halinde Arsa Sahibinin Hakları 836
İçtihatlar 837
7. Yüklenicinin Garanti Vermesi 839
D. Yüklenicinin İflas Veya Aczi Halinde Sözleşmeden Dönme 840
İçtihatlar 842
XI. ALACAĞIN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATILMASI 844
A. Genel Olarak Alacağın Devri 844
İçtihatlar 846
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Devri ve Taşınmazın Satılması 850
1. Genel Olarak (TBK.m.183–194) 850
2. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları 850
a. Genel Olarak 850
İçtihatlar 851
b. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Almanın Şekli 853
İçtihatlar 854
c. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Alanın Yükleniciden Talepte Bulunması 854
İçtihatlar 856
d. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları 858
İçtihatlar 858
e. Arsa Sahibinin Birden Fazla Satış Vadi (Temliki) Sözleşmesi Yapması 859
İçtihatlar 860
f. Arsa Sahibinin Borcundan Dolayı Haciz 862
İçtihatlar 863
3. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Hakları 865
a. Genel Olarak 865
İçtihatlar 867
b. Tapu Arsa Sahibi Adına İken Yüklenicinin Kendisine Düşecek Bağımsız Bölümleri Satması 868
İçtihatlar 868
aa. Yüklenicinin Noterde Satış Vadi Sözleşmesiyle Bağımsız Bölüm Satması 871
İçtihatlar 871
bb. Yüklenicinin Adi Yazılı Senetle Bağımsız Bölüm Satması 872
İçtihatlar 874
cc. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki Veya Satış Vadi 878
İçtihatlar 879
c. Yüklenicinin Kendi Adına Olan Tapulu Bağımsız Bölümü Satması Veya Rehnetmesi 880
aa. Genel Olarak 880
İçtihatlar 883
bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Durumu 888
aaa. Yargıtay Uygulaması 888
bbb. Yüklenicinin Satış Vadi ve Yüklenici Borcundan Dolayı Haciz 890
İçtihatlar 891
ccc. Yargıtay Uygulamalarına Eleştiri 892
İçtihatlar 895
ddd. Üçüncü Kişinin Ödediği Bedeli Talep Etmesi 898
eee. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölüme Yaptığı Masraf Ve Zararları Talep Etmesi 899
İçtihatlar 899
cc. Yükleniciden Tapu Kaydı İle Devralan Üçüncü Kişilerin İnşaattaki Eksiklikleri Tamamlamaları 905
İçtihatlar 906
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshinin Üçüncü Kişilere Etkisi 908
İçtihatlar 911
5. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölümü Cebri İcradan Satın Alması 915
İçtihatlar 916
6. İİK’nın 94/2. Fıkrasına Göre Açılan Tescil Davası 919
a. Yetki Alınması 919
b. Dava Açılması 920
c. Yargılama ve Hüküm 921
d. Hükmün İcrası 921
e. İİK’nın 94/2 Fıkrası Yerine Tasarrufun İptali Davası Açılması 922
İçtihatlar 922
7. Yükleniciden Alacaklı Olanın İİK Açısından Diğer İmkanları 929
İçtihatlar 929
XII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE KARŞILIKLI EDİMLERİN GÜVENCELERİ 931
A. Yüklenicinin İnşaatı Teslim Etmekten Kaçınma Hakkı 931
İçtihatlar 932
B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi 933
1. Genel Olarak 933
2. Sözleşmenin Tapuya Şerhinin Sonuçları 934
İçtihatlar 936
C. Yükleniciden Teminat İpoteği Veya Teminat Mektubu Alınması 939
1. Arsa Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı 939
2. Yüklenicinin Başka Taşınmazını Arsa Sahibi Lehine İpotek Etmesi 940
3. Yüklenicinin Verdiği Teminat Senedi, Teminat Mektubu Ve Ceza Niteliğindeki Teminatlar 940
4. Kamu İhale Sözleşmelerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi 942
İçtihatlar 944
§4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR
I. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI 955
A. Genel Olarak 955
İçtihatlar 957
B. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 961
İçtihatlar 962
C. Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması(TBK.m.153–161) 969
İçtihatlar 971
D. Zamanaşımının Hükümleri 974
E. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı Süreleri 975
1. Olumsuz Zararda Zamanaşımı 975
İçtihatlar 976
2. Olumlu Zararda (eksik ve ayıplı işlerde…)Zamanaşımı 980
İçtihatlar 981
3. Kira Tazminatı, Ecrimisil ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı 985
İçtihatlar 985
4. Fazla İşlerde Zamanaşımı 990
İçtihatlar 990
5. Yükleniciden Pay Satın Alanların Taleplerinde Zamanaşımı 991
İçtihatlar 993
6. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Doğan Alacaklarda Zamanaşımı 994
İçtihatlar 994
7. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı 995
8. Yapı Denetim Kuruluşlarının, Yüklenicinin Kusurundan Dolayı Sorumluluğunda Zamanaşımı 997
9. Haksız Fiilde Zamanaşımı 997
İçtihatlar 998
10. Zamanaşımının İleri Sürülme Aşaması 1001
İçtihatlar 1002
II. MANEVİ TAZMİNAT 1004
A. Genel Olarak 1004
B. Şartları 1005
1. Kişilik Haklarına Yönelik Hukuka Aykırı Bir Saldırı Bulunmalıdır 1005
2.Manevî Zarar Bulunmalıdır 1005
3. İlliyet Bağı Bulunmalıdır 1006
4. Davalının Sorumlu Olmasını Gerektiren Kusur Veya Bir Kusursuz Sorumluluk Hâli Bulunmalıdır 1006
5. Manevi Tazminat Davasında İspat 1007
İçtihatlar 1007
III. BORCUN NAKLİ (TBK.m.195–200) 1010
İçtihatlar 1012
IV. BORCA, SÖZLEŞMEYE KATILMA VE SÖZLEŞMENİN DEVRİ 1015
A. Borca Katılma: (TBK.m.201) 1015
B. Sözleşmeye Katılma: (TBK.m.206) 1015
C. Sözleşmenin Devri: (TBK.m.205) 1016
D. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme: (TBK.m.129) 1017
İçtihatlar 1017
V. YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNİN FİİLİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ (TBK.m.128) 1023
İçtihatlar 1025
VI. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI (TBK.m.480/2) 1028
İçtihatlar 1030
VII. ESER SÖZLEŞMELERİNDE VERGİLERDEN SORUMLULUK 1034
A. Katma Değer Vergisi 1034
İçtihatlar 1035
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin KDV Tabi Olup Olmadığı 1038
İçtihatlar 1041
C. Emlak Vergisi 1042
D. Sigortadan Sorumluluk 1043
E. Damga Vergisinden Sorumluluk 1043
İçtihatlar 1044
VIII. ESER SÖZLEŞMESİNDE VADE FARKI 1047
İçtihatlar 1047
IX. ESER SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ 1049
A. Genel Olarak 1049
İçtihatlar 1051
B. Yasal Temerrüt Faiz Oranı 1053
1. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 1053
2. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı: 1054
İçtihatlar 1055
C. Bileşik Faiz: 1059
D. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz 1059
E. Faizin Başlangıcı ve Yargılama 1059
İçtihatlar 1062
X. AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR)(TBK.m.122) 1072
İçtihatlar 1075
XI. YAPI (İNŞAATÇI) İPOTEĞİ (TMK.m.893/3) 1078
A. Genel Olarak 1078
B. Koşullar 1079
C. İnşaatçı İpoteğinin Hükümleri 1081
D. İnşaat İpoteğinin Terkini 1081
İçtihatlar 1082
XII. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE KAZA VE ZARARLARDAN SORUMLULUK 1085
A. Genel Olarak 1085
1. Genel Olarak 1085
B. Kaza Neticesinde İşçinin Zarar Görmesinden Sorumluluk 1086
C. Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan Sorumluk 1088
D. İş Sahibine Verilen Zarardan Sorumluluk 1089
E. İş (Arsa) Sahibinin Eser Maliki Olarak Sorumluluğu 1089
İçtihatlar 1090
§5. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN
DAVALARDA YARGILAMA USULÜ
I. DAVANIN TARAFLARI 1099
A. Genel Olarak 1099
İçtihatlar 1101
B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Davanın Tarafları 1115
İçtihatlar 1117
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davanın Tarafları 1124
1. Genel Olarak 1124
İçtihatlar 1125
2. Sözleşmeden Dönmede Husumet 1140
İçtihatlar 1142
3. Yüklenici Veya Ondan Satın Alanların Açacağı Tapu İptal Ve Tescil Davasında Husumet 1147
İçtihatlar 1148
II. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVANIN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI OLARAK AÇILMASI 1151
A. Genel Olarak 1151
İçtihatlar 1152
B. İtirazın İptali Davasının Şartları 1154
1. Hukuki Yarar 1154
2. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu İle İlamsız Genel Takip Olmalı 1155
3. Süresi İçinde Yapılmış Ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz 1156
4. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 1156
5. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 1157
İçtihatlar 1157
C. İnkar ve Kötü Niyet Tazminatı 1162
İçtihatlar 1164
III. GÖREV 1168
A. Genel Olarak Görev 1168
İçtihatlar 1170
B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Görev 1178
İçtihatlar 1178
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davada Görevli Mahkeme 1185
İçtihatlar 1187
D. Tahkim: 1201
1. Zorunlu Tahkim 1201
2. İhtiyari Tahkim: (HMK m 407–444) 1201
İçtihatlar 1203
IV. İNŞAAT DAVALARINDA YETKİ 1210
A. Genel Olarak Yetki 1210
B. Eser Sözleşmelerinde Yetki 1214
İçtihatlar 1215
V. YARGILAMA USULÜ 1221
A. Genel Olarak 1221
İçtihatlar 1223
B. İspat Yükü 1232
İçtihatlar 1233
C. Delil Sözleşmesi 1244
İçtihatlar 1246
D. Bilirkişilik ve Raporlar 1248
İçtihatlar 1249
E. İkrar 1258
İçtihatlar 1260
F. Yemin 1262
İçtihatlar 1265
G. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222) 1269
İçtihatlar 1271
H. Fatura 1275
İçtihatlar 1277
İ. İsticvap (HMK.m.169–175) 1282
İçtihatlar 1284
J. Delil Başlangıcı (HMK.m.202) 1285
İçtihatlar 1285
K. Kısmi Dava (HMK.m.109) 1286
İçtihatlar 1287
L. Islah (HMK.m.176–182) 1288
İçtihatlar 1290
M. Takas, Mahsup ve Karşılıklı Dava 1295
1. Takas: (TBK.m.139–145) 1295
2. Mahsup 1297
İçtihatlar 1298
3. Karşılık Dava (HMK.m.132–135) 1302
N. Belirsiz Alacak Davası 1303
İçtihatlar 1304
O. Bekletici Sorun– Davaların Birleştirilmesi 1305
1. Bekletici Sorun 1305
2. Davaların Birleştirilmesi 1306
İçtihatlar 1307
P. Yargılama Giderleri 1313
1. Yargılama Giderlerinin Kapsamı 1313
2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 1314
3. Yargılama Giderlerine Resen Hükmetmek 1316
İçtihatlar 1316
4. Harç 1327
İçtihatlar 1328
5. Adli Yardım 1337
İçtihatlar 1338
R. Hüküm ve Kararın Gerekçeli Olması 1340
1. Hüküm 1340
İçtihatlar 1341
2. Kararın Gerekçesi 1347
İçtihatlar 1347
S. İstinaf ve Temyiz 1351
1. İstinaf 1351
a. Genel Olarak 1351
b. İlk Derece Mahkemesinin İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararları (HMK.m.341) 1352
c. İstinaf İncelemesinin Kapsamı 1353
d. İstinaf Mahkemesinin Vereceği Kararlar 1354
2. Temyiz 1354
a. Temyiz Hakkı Olanlar Ve Temyiz Süresi 1354
b. Temyiz Edilemeyen Kararlar 1355
c. Temyiz İncelemesi 1356
d. Bozmadan Sonraki Durum 1357
İçtihatlar 1358
T. Usulü Kazanılmış Hak 1362
İçtihatlar 1363
Yararlanılan Kaynaklar 1379
Kavram Dizini 1381

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
800,00   
800,00   
2
400,00   
800,00   
3
266,67   
800,00   
4
200,00   
800,00   
5
160,00   
800,00   
6
133,33   
800,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
800,00   
800,00   
2
400,00   
800,00   
3
266,67   
800,00   
4
200,00   
800,00   
5
160,00   
800,00   
6
133,33   
800,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
800,00   
800,00   
2
400,00   
800,00   
3
266,67   
800,00   
4
200,00   
800,00   
5
160,00   
800,00   
6
133,33   
800,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
800,00   
800,00   
2
400,00   
800,00   
3
266,67   
800,00   
4
200,00   
800,00   
5
160,00   
800,00   
6
133,33   
800,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
800,00   
800,00   
2
400,00   
800,00   
3
266,67   
800,00   
4
200,00   
800,00   
5
160,00   
800,00   
6
133,33   
800,00   
Kapat