İtirazın İptali – Menfi Tespit ve İstirdat – Tasarrufun İptali Davalar

İtirazın İptali – Menfi Tespit ve İstirdat – Tasarrufun İptali Davaları


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
1296
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259883
Boyut
16x24
Baskı
6Konu Başlıkları
- İtirazın İptali
- Menfi Tespit ve İstirdat
- Tasarrufun İptali
- İflas ve İflasın Ertelenmesi
Sıra Cetveline İtiraz Davaları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskının Önsözü 5
Birinci Kısım
İTİRAZIN İPTALİ
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 19
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ 19
İÇTİHATLAR 22
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER 26
İÇTİHATLAR 26
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI 30
A. Hukuki Yarar 30
İÇTİHATLAR 33
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı 42
İÇTİHATLAR 45
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 55
İÇTİHATLAR 56
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 64
İÇTİHATLAR 65
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 70
İÇTİHATLAR 70
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 71
1. Genel Olarak 71
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 72
3. Kesin Hükmün Etkisi 74
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 75
İÇTİHATLAR 75
G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 78
1. Genel Olarak 78
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 79
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 80
4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 81
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 82
A. Davanın Açılması 82
İÇTİHATLAR 84
B. Davanın Tarafları 89
1. Davacı 89
İÇTİHATLAR 91
2. Davalı 99
İÇTİHATLAR 100
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 108
C. Yetkili Mahkeme 109
1. Genel Olarak 109
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 111
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 115
İÇTİHATLAR 116
D. Görevli Mahkeme 133
İÇTİHATLAR 139
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar 139
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 151
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 160
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 170
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 173
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 183
E. İspat Yükü 186
1. Genel Olarak 186
İÇTİHATLAR 189
2. İlk İtirazlar 211
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları 211
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 212
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 231
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 240
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 247
a. Genel Olarak 247
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 247
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 248
İÇTİHATLAR 249
5. İtirazın İptali Davasında Islah 254
İÇTİHATLAR 254
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 259
İÇTİHATLAR 261
F. Deliller 275
1. Genel Olarak 275
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 278
İÇTİHATLAR 280
3. Senetle İspat 288
İÇTİHATLAR 290
4. Kesin Hüküm 295
İÇTİHATLAR 296
5. Yemin 302
İÇTİHATLAR 305
6. İkrar 313
İÇTİHATLAR 315
7. Belge 319
İÇTİHATLAR 320
8. Fatura 330
İÇTİHATLAR 332
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 347
İÇTİHATLAR 350
10. Delil Başlangıcı 361
İÇTİHATLAR 362
11. Tanık 370
İÇTİHATLAR 371
12. Bilirkişilik 376
İÇTİHATLAR 378
13. Keşif 386
İÇTİHATLAR 387
14. İsticvap 388
İÇTİHATLAR 390
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR 393
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 393
İÇTİHATLAR 394
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 397
1. Davanın Reddi Kararı 398
2. Davanın Kabulü Kararı 400
İÇTİHATLAR 401
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 420
İÇTİHATLAR 421
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 429
A. Genel Olarak 429
İÇTİHATLAR 429
B. İcra İnkâr Tazminatı 432
İÇTİHATLAR 437
C. Kötü Niyet Tazminatı 458
İÇTİHATLAR 459
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı 466
İÇTİHATLAR 467
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ 473
İÇTİHATLAR 474
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ 479
İÇTİHATLAR 481
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ 492
İÇTİHATLAR 492
X. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ 496
A. İstinaf 496
B. Temyiz 498
İÇTİHATLAR 501
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR 510
A. Kefalet 510
1. Tanım ve Genel Açıklama 510
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 510
3. Kefaletin Türleri 512
a. Adi Kefalet 512
b. Müteselsil Kefalet 512
c. Birlikte Kefalet 512
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 513
5. Kefilin Takibi 514
6. Kefilin Rücu Hakkı 514
7. Kefaletin Sona Ermesi 515
İÇTİHATLAR 515
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 532
1. İpotek Nedir 532
2. İpoteğin Kapsamı 533
İÇTİHATLAR 536
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 539
1. Faiz Kavramı 539
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 540
3. Temerrüt Faizinin Oranı 541
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 541
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 542
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 542
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 543
İÇTİHATLAR 546
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 561
a. Gecikme Zammı 561
b. Vade Farkı 561
İÇTİHATLAR 562
c. Cezai Şart 566
d. Aşkın Zarar 567
İÇTİHATLAR 567
D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İle İlgili İçtihatlar 572
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 575
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 575
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi 576
a. Davacının İflası 576
b. Davalının İflası 576
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 577
İÇTİHATLAR 578
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 581
İÇTİHATLAR 582
İkinci Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72) 587
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ 587
İÇTİHATLAR 590
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU 592
İÇTİHATLAR 597
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 601
İÇTİHATLAR 602
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ 605
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 605
1. Genel Olarak 605
2. Davanın Sonuçları 607
a. Davanın Kabulü 607
b. Davanın Reddi 607
İÇTİHATLAR 608
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 616
1. Hukuki Yarar 617
İÇTİHATLAR 619
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 626
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 627
1. Hukuki Yarar 627
İÇTİHATLAR 630
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 633
İÇTİHATLAR 634
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 634
İÇTİHATLAR 636
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 641
İÇTİHATLAR 644
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 645
A. Davanın Tarafları 646
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 646
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 649
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 649
İÇTİHATLAR 651
B. Görevli Mahkeme 659
İÇTİHATLAR 661
C. Yetkili Mahkeme 683
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 684
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 684
İÇTİHATLAR 686
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 692
İÇTİHATLAR 694
E. Yargılama Aşaması 697
İÇTİHATLAR 698
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 706
1. Genel Olarak 706
İÇTİHATLAR 708
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 714
İÇTİHATLAR 716
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 726
İÇTİHATLAR 726
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 736
a. Kanuni Karineler 736
İÇTİHATLAR 737
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 743
İÇTİHATLAR 744
G. Deliller 761
1. Genel Olarak 761
İÇTİHATLAR 762
2. Kesin Hüküm 765
İÇTİHATLAR 766
3. Senetle İspat 776
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 778
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 780
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 782
İÇTİHATLAR 783
4. Yemin 792
İÇTİHATLAR 795
5. İkrar 798
İÇTİHATLAR 799
6. Belge 804
İÇTİHATLAR 805
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 811
İÇTİHATLAR 812
8. Delil Başlangıcı 816
İÇTİHATLAR 817
9. Tanık 821
İÇTİHATLAR 822
10. Bilirkişilik 825
İÇTİHATLAR 826
11. Keşif 839
12. İsticvap 840
İÇTİHATLAR 842
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 842
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 842
a. Genel Olarak 842
İÇTİHATLAR 844
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 849
İÇTİHATLAR 851
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 856
İÇTİHATLAR 857
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 859
İÇTİHATLAR 860
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 867
İÇTİHATLAR 868
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 869
İÇTİHATLAR 870
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 876
İÇTİHATLAR 876
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 878
İÇTİHATLAR 879
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 884
İÇTİHATLAR 885
§2. İSTİRDAT DAVASI 888
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 889
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 889
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 889
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 891
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 892
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 892
2. Kumar ve Bahis Borçları 893
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 893
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 894
İÇTİHATLAR 894
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 901
A. Davacı 901
B. Davalı 902
C. Yetki 903
D. Görev 904
E. İstirdat Davasında İspat Yükü 904
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 905
İÇTİHATLAR 906
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ
§1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 915
I. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ 915
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu 915
1. Genel Olarak 915
İÇTİHATLAR 918
2. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması 928
a. Genel Olarak 928
b. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması 930
İÇTİHATLAR 931
3. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear) 947
İÇTİHATLAR 947
4. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler 951
İÇTİHATLAR 951
5. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri 954
İÇTİHATLAR 954
6. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri 955
İÇTİHATLAR 955
7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Taşınmazlarla İlgili Tasarrufun İptali 958
İÇTİHATLAR 958
8. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler 959
İÇTİHATLAR 961
9. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları 962
İÇTİHATLAR 963
B. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları 965
1. Genel Olarak 965
İÇTİHATLAR 966
2. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması 968
İÇTİHATLAR 968
3. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması 974
İÇTİHATLAR 975
4. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması 987
İÇTİHATLAR 990
C. İptale Tabi Tasarruflar 1006
1. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278) 1006
2. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar 1008
İÇTİHATLAR 1011
– Genel İçtihatlar 1011
– Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 1018
– Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 1029
3. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279) 1032
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler 1032
İÇTİHATLAR 1033
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler 1034
İÇTİHATLAR 1034
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler 1037
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 1038
İÇTİHATLAR 1038
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280) 1039
a. Genel Olarak 1039
İÇTİHATLAR 1041
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler 1060
aa. Yakın Akrabalık 1060
İÇTİHATLAR 1061
bb. Ticari İşletme Devri 1068
İÇTİHATLAR 1069
c. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması 1074
İÇTİHATLAR 1075
d. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali 1076
İÇTİHATLAR 1077
e. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre 1080
İÇTİHATLAR 1080
D. İptal Davasında Yargılama Usulü (İİK m. 281) 1081
1. Genel Olarak 1081
İÇTİHATLAR 1082
2. Yetkili Mahkeme 1086
İÇTİHATLAR 1087
3. Görevli Mahkeme 1092
İÇTİHATLAR 1093
4. İptal Davasında Davacı (m.277) 1102
a. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı 1102
b. Temlik Alacaklısı 1104
c. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı 1105
İÇTİHATLAR 1105
5. İptal Davasında Davalı (m.282) 1109
İÇTİHATLAR 1113
6. İptal Davası Açma Süresi (m. 284) 1120
İÇTİHATLAR 1122
7. İptal Davasında Yargılama 1127
a. Genel Olarak 1127
İÇTİHATLAR 1129
b. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 1135
İÇTİHATLAR 1136
c. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği 1144
İÇTİHATLAR 1145
d. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması 1147
İÇTİHATLAR 1148
e. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele 1152
İÇTİHATLAR 1153
f. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar 1159
İÇTİHATLAR 1159
8. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması 1160
E. İptal Davasında Hüküm (İİK m. 283) 1161
1. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü 1161
a. Genel Olarak 1161
b. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri 1162
c. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri 1164
aa. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri 1164
bb. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri 1165
d. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması 1166
e. Kararın İnfazı 1166
İÇTİHATLAR 1167
f. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki 1181
İÇTİHATLAR 1182
g. Tasarrufun İptali Davasını Kazananın Sıra Cetvelindeki Önceliği 1188
İÇTİHATLAR 1189
2. İptal Davasının Reddi Kararı 1191
3. İptal Davasının Konusuz Kalması 1192
4. İflasta, İptal Davasının Kabulü 1193
İÇTİHATLAR 1194
5. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 1197
a. Harç 1197
İÇTİHATLAR 1198
b. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 1199
İÇTİHATLAR 1201
II. İFLASTA İPTAL DAVASI 1206
A. Davanın Açılması 1206
1. Davacı 1206
2. Davalı 1207
3. Görev 1207
4. Yetki 1208
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi 1208
C. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm 1209
İÇTİHATLAR 1210
III. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI 1213
A. İptal Davasına Konu Tasarruflar 1213
1. İvazsız Tasarruf İşlemleri (6183 s. K. m. 27) 1213
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir (6183 s. K. m. 28) 1213
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s. K. m. 29) 1214
4. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m. 30) 1214
İÇTİHATLAR 1214
B. İptal Davasının Koşulları 1220
1. Genel Olarak 1220
2. İptal Davasının Koşulları 1220
İÇTİHATLAR 1224
DANIŞTAY KARARLARI 1233
C. İptal Davasında Görev ve Yetki 1233
1. Görev 1233
İÇTİHATLAR 1234
2. Yetki 1237
İÇTİHATLAR 1238
D. İptal Davasında Davanın Tarafları 1239
1. Davacı 1239
2. Davalı (6183 s. K. m. 25) 1240
a. Genel Olarak 1240
b. Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları 1242
c. Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatı İle Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35) 1243
İÇTİHATLAR 1245
E. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26) 1248
İÇTİHATLAR 1249
F. İptal Davasına Konu Tasarruflar 1251
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27) 1251
İÇTİHATLAR 1253
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar 1258
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 1258
b. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 1259
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 1260
İÇTİHATLAR 1261
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutad Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29) 1266
İÇTİHATLAR 1268
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30) 1268
İÇTİHATLAR 1271
G. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü 1278
H. Kamu Alacağı Nedeniyle Açılan İptal Davasında Hüküm (6183 s. K. m. 31) 1280
İÇTİHATLAR 1282
I. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 1286
1. Vekalet Ücreti 1286
2. Harç 1287
İÇTİHATLAR 1288
Yararlanılan Kaynaklar 1291
Kavramlar Dizini 1293

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat