Kıymetli Evrak Hukuku Mahmut Coşkun

Kıymetli Evrak HukukuBono – Poliçe – Çek


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
1488
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276088
Boyut
16x24
Baskı
7440,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 440 puan kazanacaksınız)
   440
KARGO BEDAVA

Mahmut Coşkun

 

Konu Başlıkları
- Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları ve Çeşitleri
- Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri
- Bono–Poliçe–Çek
- Kambiyo Senetlerinde Takip Usulü
- Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali
- Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
- Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davaları
Bono ve Çeke İstinaden İhtiyati Haciz

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz 5
§.1 KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI 27
I. SENET KAVRAMI 27
II. KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER 27
III. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 28
IV. TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR 28
§.2 KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI 31
I. KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR 31
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI 31
III. KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ 32
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) ÖZELLİĞİ 32
İÇTİHATLAR 33
V. KIYMETLİ EVRAKIN ŞEKİL ŞARTLARI 35
İÇTİHATLAR 36
VI. KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMASI 36
§.3 KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI 37
I. SENETTEKİ HAKKIN ÇEŞİDİNE GÖRE 37
A. Alacak Senetleri 37
B. Eşya Hukuku Senetleri (Emtia Senetleri) 37
1. Genel Olarak 37
2. Emtia Senetleri 40
a. Makbuz Senedi 40
b. Varant 40
aa. Makbuz Senedi ve Varantın Cirosu 41
bb. Makbuz Senedi ve Varant Aracılığı İle Yapılacak Tasarruflar 41
cc. Zamanaşımı 42
dd. Senetlerin Kaybedilmesi 42
c. Taşıma Senedi 43
d. Konşimento (TTK. m.1228) 44
İÇTİHATLAR 46
C. Hisse Senetleri 47
İÇTİHATLAR 50
II. HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE 51
A. Kurucu Senetler 51
B. Açıklayıcı Senetler 51
III. DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ İŞLEM İLE İLGİLERİNE GÖRE 51
A. Soyut Kıymetli Evrak 51
B. İlli Kıymetli Evrak 51
IV. HAK SAHİBİNİN TESPİTİNE GÖRE 52
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrak 52
1. Tanım 52
2. Nama Düzenlenebilecek Senetler 52
İÇTİHATLAR 53
3. Nama Yazılı Senetlerin Devri 53
a. Nama Yazılı Senetlerin Temliki 53
b. Nama Yazılı Senetlerin Cirosu 54
İÇTİHATLAR 54
4. Alacaklı Sıfatının İspatı 56
5. Eksik Nama Yazılı Senetler 56
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrak 57
1. Tanımı ve Unsurları 57
a. İradi Emre Yazılı Senetler 57
b. Kanunen Emre Yazılı Senetler 57
2. Emre Düzenlenebilecek Senetler 58
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri 58
C. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak (TTK.m.658–669) 58
1. Tanımı ve Unsurları 59
2. Borçlunun Durumu 59
3. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 60
İÇTİHATLAR 60
V. KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER 61
A. Emre Yazılı Havale (TTK.m.826 v.d) 61
B. Emre Yazılı Ödeme Vadi 62
§.4 KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 65
I. TANIMI VE NİTELİĞİ 65
II. TAHVİLİN TÜRLERİ 65
A. İradi Tahvil 65
B. Kanuni Tahvil 66
§.5 KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER) 67
I. TANIM 67
II. KAMBİYO SENETLERİNİN (Poliçe, Bono, Çek) ORTAK ÖZELLİKLERİ 67
A. Kambiyo Senetleri Bir Miktar Paranın Ödenmesi Borcunu İçerir 67
İÇTİHATLAR 67
B. Kambiyo Senetleri İbraz Senetleridir 69
C. Kambiyo Senetlerinin Tedavül Kabiliyeti 69
D. Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik (Soyutluk) İlkesi 69
E. Kambiyo Senetleri Sıkı Şekil Şartlarına Tabidir 69
F. Kambiyo Senetleri Kanunen Emre Yazılı Senetlerdir 70
G. Kambiyo Senetlerinde İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Geçerlidir 70
İÇTİHATLAR 71
H. Kambiyo Senetleri Kamu Güvenine Mazhar Senetlerdir 73
I. Kambiyo Senetleri Uluslararası Nitelikte Senetlerdir 73
İ. Kambiyo Senetlerinin Takibi Özel Hükümlere Tabidir 75
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET 75
İÇTİHATLAR 77
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA 93
İÇTİHATLAR 93
V. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI 102
İÇTİHATLAR 103
VI. KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLEN DÜZENLENMESİ 105
İÇTİHATLAR 107
VII. SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (TAHRİFAT) (TTK.m.748) 120
İÇTİHATLAR 123
VIII. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİ’LER 141
A. Genel Olarak 141
B. Senet Metninden Anlaşılan ve Anlaşılamayan Defiler 142
İÇTİHATLAR 143
C. Etkilerine Göre (İleri Sürülebilecekleri Kişilere Göre) Defiler 147
1. Mutlak Defiler 147
İÇTİHATLAR 148
2. Nispi Defiler 157
a. Kanunun Nispi Defi Kabul Ettiği Örnekler 157
2. İçtihatlar ve Doktrinin Nispi Defi Kabul Ettiği Örnekler 158
3. Hamilin Bile Bile Borçlu Aleyhine Hareket Etmesi (TTK. m.825/2, 659/2, 687/1) 159
İÇTİHATLAR 161
D. Tüketici Kanunundan Kaynaklanan Defi 181
İÇTİHATLAR 182
E. Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan Defiler 185
İÇTİHATLAR 188
IX. KAMBİYO SENETLERİNDE KANUNLAR İHTİLAFI 196
A. Poliçede Kanunlar İhtilafı 196
B. Bonoda Kanunlar İhtilafı 199
C. Çekte Kanunlar İhtilafı 200
1. Çekte Ehliyete İlişkin Kanunlar İhtilafı İki Başlık Altında İncelenebilir 200
2. Şekil ve Süreler ile İlgili Kanunlar İhtilafı 200
3. Düzenleme Yeri Hukukuna Tabi Kılınan Hususlar 201
4. Çekte, Çekin Ödeneceği Ülke Hukukuna Göre Belirlenen Konular 201
5. Yerleşim Yeri Hukukuna Tabi Olan Konular 201
İÇTİHATLAR 203
§.6 KAMBİYO SENETLERİNİN ÇEŞİTLERİ 209
I. POLİÇE 209
A. Genel Olarak 209
B. Poliçenin Unsurları (TTK.m.671) 210
1. Zorunlu Unsurlar 210
a. Poliçe Kelimesi (TTK.m.671) 210
b. Belirli Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi 211
İÇTİHATLAR 212
c. Muhatabın Adı Soyadı 213
İÇTİHATLAR 214
d. Lehtarın Adı Soyadı 215
e. Düzenleyenin İmzası 215
f. Düzenlenme Tarihi 216
2. Alternatif Unsurlar 217
a. Düzenlenme Yeri 217
İÇTİHATLAR 218
b. Ödeme Yeri (6102 s. TTK.m.671/e) 219
İÇTİHATLAR 220
3. Poliçenin İsteğe Bağlı Unsurları 222
a. Vade 222
aa. Poliçe, Dört Ayrı Şekilde Vadeli Olarak Düzenlenebilir (TTK. m.703) 222
bb. Sürelerin Hesabı 223
İÇTİHATLAR 224
b. Bedel Kaydı 226
c. Yetki Kaydı 226
İÇTİHATLAR 228
d. Faiz Şartı 228
e. Muacceliyet Kaydı 229
f. Sorumsuzluk Kaydı 229
g. Menfi Emre Kaydı 229
ğ. Araya Girme Kaydı 229
h. Protestodan Muafiyet Kaydı 229
ı. Kabule Arz Şartı ve Yasağı Kaydı 230
i. Nüsha Düzenlemeye İlişkin Kayıt 230
j. Saklama Kaydı 230
k. Tahkim Kaydı 230
l. İhbar Kaydı 230
m. Provizyon Kaydı 231
n. İhbardan Vazgeçme Kaydı 231
C. Poliçede Unsurların Eksikliğinin Neticesi 231
1. Zorunlu Unsurların Eksikliği 231
2. İsteğe Bağlı Unsurlar 231
3. Kanunun Belli Koşullarda Varlığını Kabul Ettiği Unsurlar 232
4. Adi Senede Dönüşme 232
D. Açık Poliçe (Bono ve Çek) 233
İÇTİHATLAR 234
E. Poliçede Kabul 240
1. Tanım 240
2. Kabule Arz: Kabul İçin İbrazın İhtiyari Olması 241
3. Kabul İçin İbraz Süresi 242
İÇTİHATLAR 242
4. Kabule Arz Yeri 244
5. Kabul Beyanı 245
İÇTİHATLAR 247
6. Kabulün Şartları 248
7. Düzenleyenin “Kabul Edilmemeden” Sorumlu Olmayacağı Kaydı 249
8. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Sonuçları 250
a. Borcun Ödenmemesi 250
b. Poliçenin Kabul Edilmemesi 250
c. Poliçenin Ödeneceğinin Şüpheli Olması 250
9. Müracaat Hakkının Kullanılması 251
İÇTİHATLAR 252
II. KAMBİYO SENETLERİNDE CİRO 253
A. Genel Olarak 253
İÇTİHATLAR 254
B. Cironun Şekli 261
1. Genel Olarak 261
2. Ciroya Konulabilen – Konulamayan Kayıtlar 262
3. Çizilmiş Ciro 262
C. Cironun Yapılabileceği Süre 265
İÇTİHATLAR 266
D. Ciroda Kişiler 269
İÇTİHATLAR 271
E. Cironun Türleri 272
1. Ciro Edilen Kişinin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Ciro 272
2. Cironun, Konusu ve İşlevine Göre Türleri 273
a. Temlik Cirosu 273
b. Temlik Cirosunun Fonksiyonları 274
aa. Temlik Fonksiyonu 274
bb. Teşhis Fonksiyonu 276
cc. Garanti Fonksiyonu 278
İÇTİHATLAR 279
c. Tahsil Cirosu 283
aa. Genel Olarak 283
bb. Örtülü (İnançlı) Tahsil Cirosu 284
cc. Tahsil Cirosunun Hükümleri 284
İÇTİHATLAR 285
d. Rehin Cirosu (TTK.m.689) 287
aa. Genel Olarak 287
bb. Rehin Cirosunun Hükümleri 287
İÇTİHATLAR 288
F. Kopuk Ciro Zincirinin Sonuçları 292
İÇTİHATLAR 293
G. Cironun Yasaklanması 296
III. KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL 297
A. Genel Olarak 297
B. Aval–Kefalet 301
İÇTİHATLAR 302
C. Avalin Geçerlilik Koşulları 308
1. Genel Olarak 308
2. Avalde Eşin Rızası 309
İÇTİHATLAR 311
D. Aval Verenin Borçları 317
İÇTİHATLAR 318
E. Aval Verenin Hakları 322
İÇTİHATLAR 323
F. Avalin Sona Ermesi 324
İÇTİHATLAR 324
IV. KAMBİYO SENTLERİNDE İHBAR 326
A. İhbar Süresi 326
B. İhbarın Şekli 326
C. İhbar Mecburiyeti Olanlar ve Muhatapları 327
D. İhbar Mecburiyetinin İhlâli 328
E. İhbar Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesinin Bazı Sonuçları 328
İÇTİHATLAR 329
V. RETRET (TTK.m.729) 331
A. Tanım 331
B. Retretin İçeriği 331
VI. ARAYA GİRME SURETİYLE ÖDEME (TTK.m.734–745) 332
A. Tanım 332
B. Genel Olarak 332
C. Araya Girme Suretiyle Kabul 333
1. Araya Girme Suretiyle Kabulün Şartları 334
2. Araya Girme Suretiyle Kabulde Hamilin Durumu 334
3. Araya Girme Suretiyle Kabulün Müracaat Borçluları ve Kabul Eden Yönünden Sonuçları 334
D. Araya Girme Suretiyle Ödeme (m. 738–747) 335
İÇTİHATLAR 337
VII. POLİÇEDE NÜSHA VE SURETLER (m.743–747) 340
A. Nüsha 340
B. Suretler 341
VIII.ÖDEME VE VADE (TTK.m.703–712) 342
A. Ödeme 342
İÇTİHATLAR 342
B. Vade 345
İÇTİHATLAR 347
C. Ödeme İçin İbraz 350
D. Ödemenin Yapılması ve Sonuçları 351
E. Kabul Etmeme ve Ödememe Halinde Yapılacak İşlem 353
1. Poliçeden Sorumlu Olanlar (TTK m. 636) 353
2. Ödeyen Müracaat Borçlusunun Hukuki Durumu 355
3. Müracaat Hakkının Kapsamı 356
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 356
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı 358
F. Müracaat Hakkının Düşmesi 358
1. Kabule Arzın veya Ödeme İçin İbrazın Zamanında Yapılmaması 358
2. Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosunun Zamanında Düzenlenmemesi 359
3. Protestodan Muafiyet (TTK.m.634) 361
İÇTİHATLAR 362
§.7 KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI 367
I. GENEL OLARAK 367
II. ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLME ZAMANI 368
İÇTİHATLAR 369
III. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 371
İÇTİHATLAR 372
IV. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 381
İÇTİHATLAR 382
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (TTK.m.750) 386
İÇTİHATLAR 388
VI. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN HÜKÜMLERİ 402
İÇTİHATLAR 403
VII. ZAMANAŞIMININ DURMASI 404
VIII. SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI HALİNDE TEMEL İLİŞKİYE DAYANILMASI 405
A. Genel olarak 405
B. Temel İlişkiye Dayanılması Halinde Faiz İstemi ve Faizin Başlangıç Tarihi 406
İÇTİHATLAR 407
§.8 BONO 417
I. BONONUN İKTİSADİ VE HUKUKİ MAHİYETİ 417
II. BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI 417
A. Zorunlu Unsurlar 419
1. ‘Bono‘ veya ‘Emre Muharrer Senet‘ Kelimesi 419
İÇTİHATLAR 419
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi 421
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır 421
İÇTİHATLAR 422
a. Teminat Senedi İle İlgili Genel İçtihatlar 422
b. Kambiyo Senedinin Teminat Senedi Olduğuna Dair İçtihatlar 430
c. Senedin Teminat Senedi Olmadığına Dair İçtihatlar 451
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır 461
İÇTİHATLAR 462
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı) 468
İÇTİHATLAR 470
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f) 483
İÇTİHATLAR 484
5. Düzenleyenin İmzası 494
İÇTİHATLAR 496
B. Alternatif Unsurlar 506
1. Düzenlenme Yeri 506
İÇTİHATLAR 507
2. Ödeme Yeri 520
İÇTİHATLAR 521
3. Bonoda Vade 522
İÇTİHATLAR 524
III. BONONUN İSTEĞE BAĞLI İÇERİĞİ 541
İÇTİHATLAR 543
IV. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ (TTK.m.778) 548
V. BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI 550
İÇTİHATLAR 550
VI. SENEDİN TALİLİ VE TALİLDE İSPAT YÜKÜ 556
İÇTİHATLAR 558
VII. BANKANIN BONOYU KAYIP ETMESİ VEYA PROTESTO ÇEKMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU 574
İÇTİHATLAR 574
§.9 ÇEK 581
I. ÇEKİN HUKUKİ MAHİYETİ 581
II. ÇEKİN İKTİSADI MAHİYETİ 582
III. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ ÇEKLER 583
A. Garantili Çek 583
B. Banka Çeki 584
C. Teyitli (Bloke) Çek 584
D. Çizgili Çek 585
1. Çizgili Çek 585
2. Genel Çizgili Çek 586
3. Özel Çizgili Çek 586
4. Çizgili Çekin Şekil Şartları (TTK.m.803) 587
İÇTİHATLAR 587
E. Mahsup Çeki 588
1. Mahsup Çeki (TTK.m.805) 588
2. Mahsup Çekinde Hamilin Hakları 589
IV. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ OLMAYAN ÇEKLER 590
A. Çek Kartı 590
B. Posta Çekleri 590
C. Seyahat Çekleri 590
İÇTİHATLAR 591
V. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NUN İHDAS ETTİĞİ ÇEK TÜRLERİ 591
A. Tacir Kişi Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki 591
B. Tacir Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki Ayrımının Amacı 594
C. Hamiline Çek 595
İÇTİHATLAR 596
D. Çek Yapraklarının Şekli 596
E. Çek Hesabı Açılırken Bankanın Yükümlülükleri 597
İÇTİHATLAR 600
F. Çek Hesabı Açmak İsteyenin Yükümleri 601
İÇTİHATLAR 602
G. Muhatap Bankanın Yükümlülüğü 605
1. Ödeme Yükümlülüğü ve Miktarı 605
a. Karşılığının Hiç Bulunmaması Hâlinde 606
b. Karşılığının Kısmen Bulunması Hâlinde 607
aa. Muhatap Bankanın Ödemek Zorunda Olduğu Miktarlar 608
bb. Kanuni Garanti Miktarının Karşılıksız Çek Eyleminin Oluşması Yönünden Çeşitli Olasılıklara Göre Değerlendirilmesi 609
İÇTİHATLAR 610
cc. Sahte–Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmiş Olması veya Çekin Kaybedilmesi Nedeniyle Bankanın Sorumluluğu 614
İÇTİHATLAR 615
2. Karşılıksızdır, İşlemi Yapma Yükümlülüğü 619
İÇTİHATLAR 620
3. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini Bildirim Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1) 623
4. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Adres Bilgilerini Hamile Verme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1) 623
5. Bankanın Çek Hesabının “Tacir Tüzel Kişiye” Ait Olduğuna Dair Emareyi Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/2) 624
6. Bankanın Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlendiğini Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/3) 624
H. Lehtarın Çeki Karekod Sistemine Kaydetme Yükümlülüğü 624
I. Karşılıksız Çekte Hamilin Hakları (Çek K. m.3/6) 625
1. Takip Yapma ve İcra Ceza Mahkemesine Müracaat Hakkı 625
a. Suçun Maddi Unsurları 626
aa. Çekin Unsurlarının Tam Olması 626
bb. Çekin Süresinde İbrazı 627
cc. Karşılıksızlık İşlemi 627
b. Eylemin Manevi Unsuru 628
c. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması 629
d. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler 631
aa. Genel Olarak 631
bb. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail 632
cc. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail 632
e. Yetkili ve Görevli Mahkeme 632
aa. Görevli Mahkeme 632
bb. Yetkili Mahkeme 633
İÇTİHATLAR 633
2. Gecikme Cezası Talep Etme Hakkı 635
3. İleri Tarihli Çekte Hamilin Takip Yapabilme Hakkı 635
VI. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI 635
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735) 635
B. Çekin Unsurları (TTK. m.780) 637
1. Senette Çek Kelimesi 637
İÇTİHATLAR 637
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi 638
İÇTİHATLAR 639
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı 646
İÇTİHATLAR 647
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d) 648
İÇTİHATLAR 648
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e) 648
İÇTİHATLAR 649
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e) 654
İÇTİHATLAR 655
7. Düzenleyenin İmzası 660
İÇTİHATLAR 662
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 666
9. Karekod 666
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları 667
1. Eksik Unsurlu Çek 667
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması 669
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800) 670
İÇTİHATLAR 670
VII. ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR 671
İÇTİHATLAR 674
VIII. ÇEKE YAZILAMAYACAK KAYITLAR 675
A. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar 675
B. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar 675
IX. ÇEKTE LEHTAR 676
İÇTİHATLAR 678
X. ÇEKTE İBRAZ 681
A. Çekin İbrazı 681
İÇTİHATLAR 681
B. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz 687
C. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı 687
D. Takas Odasına İbraz 687
İÇTİHATLAR 688
E. Çekin Elektronik Ortamda Takas İşlemi 691
İÇTİHATLAR 691
F. İbraz Süreleri 693
İÇTİHATLAR 695
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları 701
İÇTİHATLAR 702
H. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi 716
İÇTİHATLAR 716
I. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811) 718
İÇTİHATLAR 719
XI. ÇEKTEN CAYMA (TTK.m.799) 720
A. Genel Olarak 720
B. Çekten Caymanın Şartları 722
İÇTİHATLAR 723
XII. ÇEKİN DEVRİ 723
A. Ciro Yolu İle Devir 723
1. Genel Olarak 723
İÇTİHATLAR 725
2. Emre Yazılı Çekin Devri 728
3. Nama Yazılı Çeklerin Devri 728
4. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri 729
İÇTİHATLAR 730
5. Çekin Ciro Olunabileceği Süre 732
İÇTİHATLAR 733
6. Muhatabın Cirosu 735
7. Muhatap Lehine Yapılan Ciro 735
İÇTİHATLAR 736
8. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu 736
İÇTİHATLAR 737
9. Rehin Cirosu 738
İÇTİHATLAR 739
B. Çekin Alacağın Temliki Yolu İle Devir 743
İÇTİHATLAR 744
C. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir 747
XIII. ÇEKTE ZAMANAŞIMI (TTK.m.814) 748
İÇTİHATLAR 749
XIV. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ BANKANIN ÖDEMESİ 750
İÇTİHATLAR 752
XV. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ 755
XVI. ÇEKİN ÖDENMESİ 756
A. Ödeme Zamanı 756
B. Ödeme 756
C. Ödeme Şekli 757
İÇTİHATLAR 759
D. Çekin Karşılıksız Olması Halinde Bankanın Ödeme Yükümlülüğü 761
İÇTİHATLAR 763
E. Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi 764
XVIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ 764
XIX. BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 765
§.10 KAMBİYO SENETLERİNİN TAKİP USULÜ
(İİK.M. 167–176/A) 767
I. GENEL OLARAK 767
II. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI 768
İÇTİHATLAR 769
III. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ 771
A. Alacaklı 772
İÇTİHATLAR 773
1. Yetkili Hamilden Maksat 775
İÇTİHATLAR 775
2. Ciro 781
İÇTİHATLAR 783
3. Cironun Çeşitleri 785
a. Temlik Cirosu 785
İÇTİHATLAR 787
b. Tahsil Cirosu 788
İÇTİHATLAR 788
c. Rehin Cirosu 789
4. Vadeden Sonraki Ciro 790
İÇTİHATLAR 790
5. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu 792
İÇTİHATLAR 793
6. Çekte Muhatap Bankanın Cirosu 795
İÇTİHATLAR 796
B. Borçlu 796
İÇTİHATLAR 798
C. Alacak Tutarı 813
1. Kambiyo Senedinde Yazılı Bedel 814
İÇTİHATLAR 814
2. Temerrüt Faizi 816
İÇTİHATLAR 818
3. Alacağın Yabancı Para Olması 820
İÇTİHATLAR 820
D. Komisyon Ücreti 825
İÇTİHATLAR 825
E. Çek Tazminatı 826
İÇTİHATLAR 827
F. Protesto ve İhbarname Giderleri 830
İÇTİHATLAR 830
IV. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ 831
İÇTİHATLAR 832
V. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ 834
A. Bono’da Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 834
B. Çek’te Protestonun Takip Talebine Eklenmesi (TTK. m.720) 836
İÇTİHATLAR 838
VI. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU 849
İÇTİHATLAR 849
§.11 KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ 851
İÇTİHATLAR 853
§.12 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE BORCA İTİRAZ (İİK.M.169) 865
İÇTİHATLAR 867
§.13 BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (İİK.M.169/A) 875
I. GENEL OLARAK 875
İÇTİHATLAR 876
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ 880
A. Yetkiye İtiraz 880
İÇTİHATLAR 884
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları 900
1. İtiraz Sebepleri 900
İÇTİHATLAR 903
2. İtirazın İspatı 924
a. Resmî Belge ile İtirazın İspatı 924
b. Adî Belge ile İtirazın İspatı 925
c. Kambiyo Senedindeki Yazılar İle İtirazın İspatı 925
İÇTİHATLAR 927
C. Zamanaşımı İtirazı 942
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi 942
İÇTİHATLAR 943
a. Bonoda Zamanaşımı 946
İÇTİHATLAR 947
b. Çekte Zamanaşımı 950
İÇTİHATLAR 951
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi 954
İÇTİHATLAR 955
3. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (TTK. m.662) 959
İÇTİHATLAR 962
D. Faize İtiraz 974
1. Faiz Çeşitleri 976
İÇTİHATLAR 980
2. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı 986
İÇTİHATLAR 987
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 990
İÇTİHATLAR 991
IV. DURUŞMA YAPILMASI 994
İÇTİHATLAR 996
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı 998
B. Borca İtirazın Reddi Kararı 1000
İÇTİHATLAR 1001
V. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI 1009
İÇTİHATLAR 1012
§.14 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ 1033
İÇTİHATLAR 1042
§.15 BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKUNA YÖNELİK ŞİKAYETİ (İİK.M.170/A) 1083
I. GENEL OLARAK 1083
İÇTİHATLAR 1084
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE, ŞİKAYET SEBEPLERİ 1089
İÇTİHATLAR 1091
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCU KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ 1094
İÇTİHATLAR 1095
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI 1108
İÇTİHATLAR 1109
V. GENEL HACİZ YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAMBİYO YOLU İLE TAKİPTE UYGULANMASI (İİK.m.170/b) 1110
İÇTİHATLAR 1112
§.16 GENEL MAHKEMELERDE KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ 1119
I. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTAL DAVASI 1119
A. Genel Olarak 1119
İÇTİHATLAR 1120
B. İptal Davasının Şartları 1127
1. Senedin Zıyaı 1127
İÇTİHATLAR 1128
2. Senetteki Hakkın Varlığını Devam Ettirmesi 1130
İÇTİHATLAR 1131
3. İptali Talep Edenin Hak Sahibi Olması (Aktif Dava Ehliyeti) 1132
İÇTİHATLAR 1133
4. Senet Zilyetliğinin Yeniden İktisabının Mümkün Olmaması 1137
İÇTİHATLAR 1137
5. Dava Konusu Senedin İptalinin Mümkün Olması 1138
C. Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali 1138
D. Nama Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali 1140
E. Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali 1141
F. Zayi Nedeniyle Açılan İptal Davasında Yargılama Usulü 1142
1. Önleyici Önlemler 1142
2. Davacı 1143
İÇTİHATLAR 1144
3. Davalı 1146
İÇTİHATLAR 1146
4. Yetkili Mahkeme 1148
İÇTİHATLAR 1148
5. Görevli Mahkeme 1149
İÇTİHATLAR 1150
6. Davanın İspatı 1151
İÇTİHATLAR 1151
G. Senet İptal Kararının Doğuracağı Sonuçlar 1153
1. İptal Kararının Davacı İle Senet Borçlusu Arasındaki İlişkiye Etkisi 1153
2. İptal Kararının Borçlu İle Senet Zilyedi Olan Üçüncü Kişi Arasında İlişkiye Etkisi 1155
İÇTİHATLAR 1157
3. İptal Kararı Sonucu Meydana Gelen Zarardan Kimin Sorumlu Olacağı 1158
İÇTİHATLAR 1159
H. Hisse Senetlerinin Zıyaı ve İptali 1168
II. KIYMETLİ EVRAKTA İSTİRDAT DAVASI 1168
İÇTİHATLAR 1169
III. MENFİ TESPİT DAVASI 1181
A. Genel Olarak Menfi Tespit Davası 1181
İÇTİHATLAR 1182
B. Menfi Tespit Davasının Konusu 1187
Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması 1187
C. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 1192
İÇTİHATLAR 1193
D. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 1196
İÇTİHATLAR 1200
E. Yargılama Usulü 1206
1.Menfi tespit davası açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlumudur? 1206
İçtihatlar 1207
2.Davanın Tarafları 1210
İÇTİHATLAR 1211
3. Görevli Mahkeme 1219
İÇTİHATLAR 1220
4. Yetkili Mahkeme 1228
İÇTİHATLAR 1230
5. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 1234
a. Genel Olarak 1234
İÇTİHATLAR 1237
b. İspat Yükü Kural Olarak Davalı/Alacaklıya Aittir 1245
İÇTİHATLAR 1247
c. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 1255
İÇTİHATLAR 1256
d. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 1267
aa. Kanuni Karineler 1267
İÇTİHATLAR 1268
bb. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 1274
İÇTİHATLAR 1275
e. Ödemenin Başka Amaçla Yapıldığının İspat Yükü 1288
İÇTİHATLAR 1288
F. Deliller 1293
1. Genel Olarak 1293
İÇTİHATLAR 1294
2. Kesin Hüküm 1296
İÇTİHATLAR 1298
3. Senetle İspat 1309
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK. m. 203) 1311
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 1312
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 1313
İÇTİHATLAR 1315
4. Yemin 1321
İÇTİHATLAR 1323
5. İkrar 1329
İÇTİHATLAR 1330
6. Belge 1336
İÇTİHATLAR 1339
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222) 1344
İÇTİHATLAR 1346
8. Delil Başlangıcı 1350
İÇTİHATLAR 1351
9. Tanık 1356
İÇTİHATLAR 1357
10. Bilirkişilik 1362
İÇTİHATLAR 1363
11. Keşif 1375
12. İsticvap 1376
İÇTİHATLAR 1378
G. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 1378
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 1378
a. Genel Olarak 1378
İÇTİHATLAR 1380
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 1386
İÇTİHATLAR 1388
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekalet Ücreti 1393
İÇTİHATLAR 1394
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 1396
İÇTİHATLAR 1397
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 1404
İÇTİHATLAR 1405
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 1407
İÇTİHATLAR 1408
c. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 1417
İÇTİHATLAR 1418
d. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 1420
İÇTİHATLAR 1421
e. Menfi tespit davasında hükmün tamamlanması 1427
f.Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 1428
İÇTİHATLAR 1429
IV. İSTİRDAT DAVASI 1432
A. İstirdat Davasının Şartları 1433
1. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 1433
2. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 1433
3. Davacı– Borçlunun, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 1433
4. İstirdat Davası Bir Yıl İçinde Açılabilir 1434
İÇTİHATLAR 1434
B. İstirdat Davasında Yargılama Usulü 1435
1. Görev 1435
İÇTİHATLAR 1435
2. İstirdat Davasında Yetki 1437
İÇTİHATLAR 1437
3. Davanın Tarafları 1438
İÇTİHATLAR 1439
4. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü 1440
İÇTİHATLAR 1442
V. KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 1448
A. Genel Olarak 1448
B. Asıl Borç İlişkisi 1449
İÇTİHATLAR 1450
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası (TTK.m.732) 1453
1. Davanın Şartları 1454
İÇTİHATLAR 1455
2. Davanın Tarafları 1458
İÇTİHATLAR 1459
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1462
İÇTİHATLAR 1462
4. İspat Yükü 1462
İÇTİHATLAR 1463
5. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı 1471
İÇTİHATLAR 1471
6. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Faiz 1476
İÇTİHATLAR 1478
Yararlanılan Kaynaklar 1479
Kavram Dizini 1481

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
440,00   
440,00   
2
220,00   
440,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
440,00   
440,00   
2
220,00   
440,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
440,00   
440,00   
2
220,00   
440,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
440,00   
440,00   
2
220,00   
440,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
440,00   
440,00   
2
   
   
Kapat