Konkordato ve İflas Mahmut Coşkun

Konkordato ve İflas


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
1312
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750250668
Boyut
16x24
Baskı
1Konu Başlıkları
- Konkordatonun Türleri
- Konkordato Talebi, Geçici ve Kesin Mühlet İle Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
- Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi ve Tasdiki
- Konkordatonun Hükümleri ve Feshi
- İflas Yolları ve İflas Yargılama Usulü
- İflasın Müflisin Malları ve Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri
- İflas Tasfiyesi
- Sıra Cetveli İle Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet ve İtiraz Davaları
İİK'da Düzenlenen Konkordato ve İflas Suçları ve Yargılama Usulleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Kısım
KONKORDATO
&. GİRİŞ 31
&. KONKORDATONUN TÜRLERİ 33
A. Genel Bilgi 33
B. Konkordatonun Türleri 34
1. Konkordatonun Yapılış Biçimine Göre Türleri 34
a. Tenzilat Konkordatosu 34
b. Vade Konkordatosu 35
c. Karma Konkordato 35
2. Konkordatonun Yapıldığı Zamana Göre Türleri 36
a. İflas Dışı Konkordato (m.285–309) 36
b. İflas İçi Konkordato (m.309) 36
3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (m.309/a–309/l) 37
I. Konkordato Talebi (m.285) 37
A. Konkordato Talebinde Usul 38
B. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 40
C. Konkordato Gidir Avansı 44
1. Genel Bilgi 44
2. Gider Avansının İçeriği 44
3. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4) 45
II. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.286) 48
A. Genel Bilgi 49
1. Konkordato Ön Projesi 49
2. Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Belgeler 50
3. Finansal Analiz Raporu 51
4. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu İle Konkordato ve
İflasta Ele Geçecek Miktar 52
5. Diğer Belgeler ile Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi 52
III. Geçici Mühlet (m.287) 53
A. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler 54
B. Geçici Komiser 55
C. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi veya
İflasa Karar Verilmesi 57
IV. Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi (m.288) 59
A. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar 59
1. Genel Bilgi 59
2. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler 60
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması 60
4. Diğer Sonuçlar 61
B. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi 62
C. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları 62
D. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler 63
V. Kesin Mühlet (m.289) 64
A. Kesin Mühlet Yargılaması 64
B. Kesin Mühlet Kararı 66
C. Kesin Mühletin İlanı 67
D. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması 68
E. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5) 68
VI. Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri (m.290) 69
A. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi 70
1. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları 72
2. Konkordato Komiserinin Görevleri 72
3. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Konk.Yönt.m.7) 74
4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri
(Konk.Yönt.m.6) 74
5. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu ile Uygulanacak Hükümleri 75
6. Konkordato Komiser Sicili (Konk.Yönt.m.9) 76
7. Komiserin Denetimi 77
8. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu 77
B. Alacaklılar Kurulu 78
1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 79
2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7;Yönt.m.12) 80
3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 80
VII. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin
Kaldırılması (m.291) 80
VIII. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflasın Açılması
(m.292) 81
A. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı
Verilmesi 82
B. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar
Verilmesi 83
C. Yargılama ve Hükmün Sonuçları 84
IX. Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293) 85
A. Kanun Yolu Kapalı Kararlar 85
B. İstinaf Yolu Açık Kararlar 86
C. Temyiz Yolu Açık Kararlar 86
X. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.294) 88
A. Genel Bilgi 89
B. Alacaklıların Sınırlanan Hakları 89
1. Takip Başlatma veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı 89
2. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz 95
3. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü 97
4. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi 97
5. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi 98
6. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi 100
C. Mühletin Diğer Sonuçları 101
1. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması 101
2. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz
Yoluyla Takip Yapılabilir 101
a. İşçilik Alacakları 101
b. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden
Alacakları 102
c. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 102
3. Takas İleri Sürebilme 102
a. Takas 102
b. Takasa İtiraz 104
4. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5) 105
5. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6) 106
XI. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.295) 109
XII. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296) 110
XIII. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297) 112
A. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi 113
B. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler 114
C. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması 115
D. Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 116
XIV. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.298) 117
A. Genel Olarak 117
B. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri 118
C. Rehinli Malların Kıymet Takdiri 118
XV. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (m.299) 119
XVI. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.300) 125
XVII. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.301) 128
XVIII. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.302) . 129
A. Genel Bilgi 130
B. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk 131
C. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması 135
XIX. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi (m.303) 143
A. Genel Olarak 143
B. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi 146
XX. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.304) 154
A. Yargılamanın Niteliği 155
B. Yargılamanın Tensip Aşaması 155
C. Yargılamanın Duruşma Aşaması 157
XXI. Konkordatonun Tasdiki Şartları (m.305) 163
A. Genel Bilgi 164
B. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları 164
1. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek
Miktardan Fazla Olması 165
2. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları İle Orantılı Olması 165
3. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş
Bulunması (m.302) 166
4. İşçilik ve Nafaka Alacakları İle Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin
Teminat Gösterilmesi 168
5. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi 169
C. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması 170
D. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi 170
XXII. Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı (m.306) 182
A. Tasdik Kararının İçeriği 183
B. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri 185
C. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 185
XXIII. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.308) 186
A. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 187
B. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 188
C. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri 188
XXIV. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu
Malların İadesinin Ertelenmesi 189
A. Genel Bilgi 190
B. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi 191
C. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 192
D. Erteleme Kararının Kaldırılması 192
XXV. Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları (m.308/a) 193
XXVI. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.308/b) 195
XXVII. Konkordatonun Hükümleri (m.308/c) 198
A. Genel Bilgi 198
B. Konkordatonun Zorunlu Olması 201
C. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller 203
XXVIII. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.308/ç) 208
A. Genel Bilgi 208
B. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez 209
C. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi 210
D. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı 211
XXIX. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.308/d) 211
XXX. Konkordatonun Feshi 212
A. Bir Alacaklı Açısından Konkordatonun Feshi (m.308/e) 212
1. Genel Bilgi 212
2. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları 213
a. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır 213
b. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı 213
c. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle
Alacaklı Sıfatını Taşıması 214
d. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş veya Konkordatonun Bütün
Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması 215
e. Fesih Davasında Zamanaşımı 215
3. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü 216
4. Feshin Sonuçları 217
B. Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi (m.308/f) 228
1. Genel Bilgi 229
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 229
3. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları 230
a. Davacı 230
b. Davalı 230
4. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları 231
a. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması 231
b. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması 231
c. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması 232
5. Yargılama Usulü 232
6. Tamamen Feshin Sonuçları 233
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu 234
XXXI. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.308/g) 238
A. Harç ve Vergiden İstisna 239
1. Harçtan İstisna 239
2. Damga Vergisinden İstisna 239
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna 239
B. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna 240
C. Teşvik belgesi sürelerinin uzaması 240
&. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN
YAPILANDIRILMASI 241
A. Genel Bilgi 242
B. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu 245
C. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları 245
D. Rehinli Alacakların Yapılandırılması 246
E. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi 246
&. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 247
I. Şartları ve Hükümleri (m.309) 247
A. Genel Bilgi 247
B. Konkordato Talebi 248
C. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler 248
D. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı 250
E. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün
Karşılaştırılması 252
F. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2) 253
1. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar 253
2. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 253
3. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları 253
4. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı 254
5. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların
İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması 255
6. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları 256
7. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması 256
8. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi 256
9. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 257
10. Konkordatonun Kısmen Feshi 257
11. Konkordatonun Tamamen Feshi 258
12. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 258
G. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2;, 308/c) 258
&. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 264
Giriş 264
I. İçerik ve Organlar (m.309/a) 265
II. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği (m.309/b) . 267
III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları
(m.309/c) 268
IV. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu (m.309/ç) 270
V. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi (m.309/d) 272
VI. Paraya Çevirme (m.309/e) 273
VII. Rehinli Taşınmazların Satışı (m.309/f) 274
VIII. Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi (m.309/g) 275
IX. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri (m.309/ğ) 276
X. Paraların Paylaştırılması (m.309/h) 277
XI. Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma (m.309/ı) 278
XII. Tahsil Edilmeyen Paralar (m.309/i) 279
XIII. Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu (m.309/j) 280
XIV. Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali
(m.309/k) 280
XV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak
Hükümler (m.309/l) 281
A. Genel Bilgi 281
B. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya
Uygulanacak Hükümleri 282
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli
Mahkeme (309/l; 285) 282
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286) 282
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287) 283
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288) 284
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289) 284
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin
Kaldırılması (m.309/l; 291) 285
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflâsın Açılması (m.309/l;
292) 286
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293) 286
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295) 287
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296) 288
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması 288
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin
Feshi 289
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297) 289
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298) 290
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299) 290
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300) 290
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301) 290
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.309/l; 302) 291
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303) 291
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304) 292
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305) 292
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306) 293
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu
Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307) 293
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi 293
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 293
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının
Kaldırılması 294
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308) 294
23. Kanun Yolları (m.309/l; 308/a) 295
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b) 295
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c) 295
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç) 296
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d) 296
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f) 296
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g) 297
İkinci Kısım
İFLAS
&. GENEL OLARAK 299
&. İFLASA TABİ KİŞİLER 300
A. Genel Bilgi 300
B. Tacirler 302
1. Tüzel Kişi Tacirler 302
2. Gerçek Kişi Tacirler 304
C. Tacir Sayılanlar 311
D. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 311
E. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar 311
&. İFLAS YOLLARI 315
I. Takipli İflas Yolları 316
A. Genel İflas Yolu ile Takip 316
1. Yetkili İcra Dairesi (İİK m. 154) 316
2. İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri (İİK.m.155) 321
a. Genel Olarak 321
b. İflâs Ödeme Emrine Yazılacak Kayıtlar (İİK m. 155) 322
c. İflâs Ödeme Emrine İtiraz 326
aa. Borçlunun İtiraz Etmemesi 326
bb. Borçlunun İtiraz Etmesi 326
d. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikâyet 332
e. Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43) 335
&. MAHKEMEDEN İFLAS TALEBİ (m.156) 344
I. Genel Olarak 344
II. İflas Davası 349
1. Davacı 349
2. Davalı 349
3. Yetkili Mahkeme 349
a. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde 350
aa. İstanbul İçin 350
bb. İstanbul Dışındaki Yerler İçin 350
b. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde 350
4. İflas Davasında Görevli Mahkeme (m.154/3) 362
5. Dava Açma Süresi (m.156/4) 371
III. İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi (M.157) 373
&. İflas Davasında Yargılama Usulü (m.158) 375
1. Genel Olarak 375
2. Muhafaza Tedbirleri (m. 159) 377
a. Genel Tedbirler 377
b. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163) 379
3. İflas Talebinin İlanı 385
4. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz (m.158/1) 388
5. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi ve
Depo Emri 388
6. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi 392
7. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri 397
8. İflas Harç ve Giderleri 415
a. İflâs Giderleri (m.160) 415
b. İflâs Harçları 416
c. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk 416
9. İflâsta Vekâlet Ücreti 419
10. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar 421
a. Davanın Konusuz Kalması 421
b. Davanın Reddi Kararı 426
c. Davanın Kabulü Kararı 428
11. İflas Kararı ve Tarihi (m.165) 435
12. İflas Kararının Tebliği ve İlanı (m.166) 436
&. İFLAS YOLUYLA TAKİPTE, BORÇLUNUN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
DAVASI AÇMASI 441
1. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması 441
2. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması 442
&. İFLAS DAVASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA (m.164) 445
&. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU (m.167) 449
A. Takip talebinin içeriği 451
a. Genel olarak 451
b. Alacaklı 452
1. Yetkili Hamilden Maksat 452
2. Ciro 457
3. Bonoda Vadeden Sonra Ciro 462
4. Çekin İbrazdan Sonra Ciro Edilmesi 462
5. Aval 467
6. Aval–Kefalet 468
c. Borçlu 471
d. Alacak Tutarı 481
e. Komisyon Ücreti 485
f. Çek Tazminatı 486
g. Protesto ve İhbarname Giderleri 488
ğ. Alacaklının Seçtiği Takip Yolu 488
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 488
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 491
B. Alacağın Kambiyo Senedine Bağlı Olması 498
1. Genel Olarak 498
2. Kambiyo Senetlerinin (Bono–Poliçe–Çek) Zorunlu Unsurları 499
C. Bono 501
1. Bononun Zorunlu Unsurları (TTK.m.776) 501
a. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi 501
b. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi 503
c. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı) 518
d. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f) 524
e. Düzenleyenin İmzası 530
2. Bononun Alternatif Unsurlar 538
a. Düzenlenme Yeri 538
b. Ödeme Yeri 544
3. Bonoda Vade 546
4. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği 552
D. Çek 559
1. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735) 559
2. Çekin Unsurları: (TTK. m.780) 560
a. Senette Çek Kelimesi 560
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi 561
c. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı 565
d. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d) 567
e. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e) 567
f. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e) 570
g. Düzenleyenin İmzası 572
ğ. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 576
h. Karekod 576
3. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları 578
a. Eksik Unsurlu Çek 578
b. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması 579
c. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen
Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800) 580
4. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar 581
5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar 585
a. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar 585
b. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar 586
6. Çekte Lehtar 586
7. Çekte İbraz 590
a. Çekin İbrazı 590
b. İbraz Süreleri 594
c. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları 597
d. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi 601
e. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811) 603
8. Çekten Cayma (TTK.m.799) 605
a. Genel Olarak 605
b. Çekten Caymanın Şartları 606
E. Poliçe (TTK m.671 – 775) 608
F. Senette Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip
(m. 176/b) 608
&. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME
EMRİ (m.171) 610
A. Genel Bilgi 610
B. Ödeme Emrinin İçeriği 612
C. Ödeme Emrine İtiraz (m.172) 615
1. Maddi Hukuka İlişkin İtirazlar 616
a. İtfa İtirazı 616
b. İmhal İtirazı 616
c. Borcun Olmadığı İtirazı 617
d. İmzaya İtiraz 617
e. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazı 618
Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (6102 s.TTK. m.750) 618
2. Takip Hukukuna İlişkin İtirazlar 619
D. İtiraz Süresi ve Yeri 620
E. Ödeme Emrine Yönelik Şikayet (m.172) 629
1. Başlıca Şikayet Nedenleri 629
2. Şikayet Süresi ve Yeri 629
3. Şikayetin Hükmü 630
4. Şikayetin İncelenmesi 630
5. Şikayet Üzerine İflas Takibinin Geri Alınması 630
&. KAMBİYO SENETLERİNE İSTİNADEN İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS
DAVALARI 637
A. Ödeme Emrine İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası
(m.176) 637
B. İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası (m.174) 649
C. Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas
Yoluna Uygulanması (m.176) 656
D. Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler (m.176/a) 659
E. İstirdat Davası (m.175) 659
&. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU 662
I. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas (m.177) 663
A. Genel Bilgi 663
B. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri 669
2. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması 673
3. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi veya Tasdik
Edilmemesi 676
4. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri İle ve Haciz Yolu İle İstenildiği Halde
Ödenmemiş Olması 678
C. Kanun Yolları 691
II. Borçlunun Kendi İflasını İstemesi (m.178) 691
A. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1) 691
B. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3) 692
C. Kanun Yolları 700
III. Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı (m.179) 700
A. Genel Bilgi 700
B. Şirketin Borca Batık Durumda Olması 706
IV. Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas Hükümleri
(m.181) 713
V. Bankaların İflası 717
A. Genel Bilgi 717
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi 718
C. Banka Mallarının Satışı 718
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası 720
VI. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası 724
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası 724
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas 725
VII. Kamu Alacakları Nedeniyle İflas İstemi (6183 s.k.m.100) 727
1. Genel Bilgi 727
2. İflas Yolları 728
A. Doğrudan İflas Halleri 728
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177) 728
2. Borçlunun Talebiyle 728
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası 729
B. Takibe Dayalı İflas 729
1. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156) 729
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas 730
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev 730
&. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN
DOĞRUYA İFLAS 734
1. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Tamamen Feshi Halinde
(m.309/s) 734
2. Borçlunun Projeden Doğan Yükümlülüklerini Kısmen veya Tamamen
Yerine Getirmemesi Halinde Mahkemenin Doğrudan İflasa Karar
Vermesi (m.309/t) 734
&. İFLASIN KALDIRILMASI (m.182) 735
A. Genel Bilgi 735
B. İflasın Kaldırılmasının Şartları 736
&. REDDOLUNMUŞ MİRASIN TASFİYESİ VE TASFİYENİN DURDURULMASI 747
I. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi (m.180) 747
II. Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması (m.183) 752
III. Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet (m.220) 754
&. İFLASIN, MÜFLİSİN MALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 755
I. İflas Masası (m.184) 755
II. İflas Masasındaki Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışı
(m.185) 761
A. Masadaki Rehinli Malların Satışı 761
B. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar 763
III. Hacizli Malların Masaya Girmesi (m.186) 767
IV. İflas İdaresinin Takasa İtiraz ve İptal Davası Açması (m.187) 770
V. Tahsil İçin Müflise Verilmiş Emre veya Hamiline Yazılı Senetler (m.188) . 774
VI. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (m.189) 774
VII. Satıcının Geri Alma Hakkı (m.190) 775
VIII. Müflisin Tasarruf Ehliyeti ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme
(m.191) 776
A. Müflisin Tasarruf Ehliyeti 776
B. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe 778
IX. Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği (m.192) 784
X. İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi (m.193) 786
A. Genel Bilgi 786
B. İflasın Açılması ile Duran Takipler 787
C. İflâs Açılması ile Durmayan Takipler 789
Ç. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler 790
XI. İflasın Hukuk Davalarına Etkisi (m.194) 798
A. Genel Olarak 798
B. İflasın Açılması ile Duran Davalar 805
C. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 810
&. İFLASIN, ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ 816
I. Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi (m.195) 816
II. İflasın Açılmasından Sonra Faiz (m.196) 821
III. Şarta Bağlı Alacaklar (m.197) 830
A. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı 830
B. Ölünceye Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı 830
C. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi 831
IV. Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi (m.198) 837
A. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi 837
B. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının
Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı 839
V. İflastan Önce Satış ve Teslimi Yapılan Malla İlgili Sözleşmenin Feshi
(m.199) 844
VI. İflasın Sözleşmelere Etkisi 845
A. İflasın Açılması ile Sona Eren Sözleşmeler 845
B. İflasın Açılması ile Sona Ermeyen Sözleşmeler 848
VII. İflas Halinde Takas (m.200) 855
A. Takası Mümkün Alacaklar 855
B. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar 856
VIII. Takasa İtiraz (m.201) 860
IX. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması (m.202) 866
X. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası (m.203) 869
XI. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi (m.204) 871
XII. Kollektif Şirket ve Ortaklarının Aynı Anda İflâsı (m.205) 873
XIII. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek
Alacaklar 875
&. İFLASIN TASFİYESİ 880
A. Masanın Oluşturulması 880
1. Defter Tutulması (m.208) 880
2. Müflisin Görevleri (m.209) 882
3. Güvence Tedbirleri (m.210) 883
4. Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması (m.211) 884
5. Üçüncü Şahıslara Ait Mallar (m.212) 886
6. Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları (m.213) 886
7. Kıymet Takdiri (m.214) 886
8. Defterin Müflis Tarafından Tanınması (m.215) 887
9. Müflisin Yükümlülükleri (m.216) 888
10. İflas Tasfiyenin Tatili (m.217) 888
B. Tasfiye Türleri 890
1. Basit Tasfiye (m.218) 890
2. Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı (m.219) 893
a. Adi Tasfiye Kararı 893
b. Adi tasfiye ilânının içeriği (Yöt. m.58) 894
C. Masanın İdaresi 897
1. İlk Alacaklılar Toplanması (m.221) 897
a. İlk Alacaklılar Toplantısı 897
b. İflâs Bürosu 898
c. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı 899
2. Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.222) 903
3. İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri (m.223) 903
a. İflas İdaresinin Oluşturulması 903
b. İflas İdaresinin Çalışma Şekli 904
c. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti 906
4. İlk Toplanmada Alınabilecek Kararlar (m.224) 912
5. İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikayeti (m.225) 914
6. İflas İdaresinin Görevleri (m.226) 914
7. İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları (m.227) 918
8. İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları (m.228) 922
a. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası 922
b. İflas İdaresinin Kararı 923
c. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması 923
d. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası 924
e. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması 924
f. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası 925
g. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu 925
9. Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar (m.229) 935
10. Alacakların İncelenmesi (m.230) 937
a. Genel Olarak 937
b. Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar (m.231) 938
&. İFLASTA SIRA CETVELİ 939
I. Sıra Cetveli ve İçeriği 939
1. Genel Bilgi 939
2. Sıra Cetvelinin Yapılma Süresi 941
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (m.206) 947
A. Genel Bilgi 947
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar 948
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248) 948
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323) 949
3. Medeni Kanunun 865., 867. ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar 950
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185) 952
1. Genel Bilgi 952
2. Taşınır Rehni 958
a. Genel Bilgi 958
b. Taşınır Rehni Türleri 960
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K) 960
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39) 964
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940) 965
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940) 966
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70) 966
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13) 966
gg. Gemi Rehni 966
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni 968
ıı. Hapis Hakkı 975
2. Taşınmaz Rehni (İpotek) 986
a. İpotek Nedir 986
b. İpoteğin Kapsamı 987
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar 1001
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi 1002
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak
İpotek Tesisi 1003
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk 1003
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk 1004
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri 1005
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler 1008
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2) . 1008
2. Katma Değer Vergisi 1013
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar 1013
F. Adî Alacaklar ve Sırası 1015
1. Genel Bilgi 1015
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 1016
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası 1016
aa. Birinci Sıra 1017
bb. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı) 1028
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar) 1028
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı 1034
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması 1035
III. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207) 1047
IV. Reddedilen Alacaklar (m.233) 1048
V. Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı (m.234) 1050
§. İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI (m.235) 1053
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 1053
A. Şikâyetin Konusu 1053
B. Şikâyetin Tarafları 1055
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1061
D. Şikâyetin Süresi 1070
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm 1075
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları 1080
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363) 1080
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364) 1081
3. Kanun Yararına Temyiz 1082
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası 1083
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235) 1084
1. Genel Olarak 1084
2. Dava Açma Süresi 1096
3. Davanın Tarafları 1107
a. Davacı 1107
b. Davalı 1109
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme 1113
5. Yargılama Usulü 1126
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri 1142
7. Davanın Sonuçları 1148
B. Kayıt Terkin Davası 1159
1. Davacı 1159
2. Davalı 1162
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1165
4. Dava Açma Süresi 1171
5. Davanın Konusu 1175
6. Yargılama Usulü 1177
7. Davanın Sonuçları 1181
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu 1185
A. İstinaf Kanun Yolu 1185
B. Temyiz Kanun Yolu 1188
C. Kanun Yararına Temyiz 1190
&. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ (m.236) 1195
A. Genel Bilgi 1195
B. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları 1196
&. MASANIN TASFİYESİ 1200
I. İkinci Alacaklılar Toplanması (M.237) 1200
A. Genel Bilgi 1200
B. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler 1201
C. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar 1201
II. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri (m.238) 1204
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısının
Oluşmaması (m.239) 1205
IV. Yeniden Alacaklılar Toplanması (m.240) 1206
V. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (m.241) 1207
A. Açık Artırma Yolu İle Satış 1207
B. Pazarlıkla Satış 1208
C. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı 1209
D. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121.
Maddesinin Kıyasen Uygulanması) 1209
VI. Açık Artırmanın İlanı (m.242) 1214
VII. Açık Artırma ve İhale (m.243) 1216
A. Taşınmazların Açık Artırma ile Satışı 1216
B. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı 1217
VIII. Haciz Hükümlerinin İflasta Açık Artırmada Uygulanması (m.244) 1219
IX. Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri (m.245) 1224
X. Aile Yurtlarına, İflas Hükümlerinin Uygulanmaması (m.246) 1227
&. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 1228
I. Pay Cetveli ve Son Hesap (m.247) 1228
II. İflas Masrafları ve Masanın Borçları (m.248) 1231
III. Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması (m.249) 1233
IV. Paranın Kesin Dağıtımı (m.250) 1234
V. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (m.251) 1235
VI. Geçici Pay Dağıtımı (m.252) 1239
VII. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar (m.253) 1241
&. İFLASIN KAPANMASI 1242
I. Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı (m.254) 1242
II. İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması (m.255) 1249
III. İflas Tasfiyesinin Süresi (m.256) 1252
Üçüncü Kısım
CEZAİ HÜKÜMLER
I. HİLELİ İFLAS SUÇU 1253
II. Taksiratlı İflas Suçu 1260
A. Taksiratlı İflas Halleri 1260
B. Suçun Maddi Unsurları 1263
C. Suçun Manevi Unsuru 1264
D. Yargılama Usulü 1264
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçu (m. 345/A) 1268
A. Genel Olarak 1268
B. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür 1269
1. Anonim Şirkette Yetkili: 1269
2. Limited Şirketler 1270
3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 1271
C. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları 1271
D. Suçun Manevi Unsuru 1272
E. Yargılama Usulü 1272
F. Dava ve Ceza Zamanaşımı 1276
G. Suçun Cezası 1277
IV. İflas ve Konkordatoda Kişisel Menfaat Temin Etme Suçu (m.333) 1284
A. Suçun Maddi Unsuru 1284
B. Suçun Manevi Unsuru 1285
C. Yargılama Usulü 1285
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 1287
E. Suçun Cezası 1288
V. Konkordato Koşullarına Uymama Suçu (m. 334) 1289
A. Suçun Maddi Unsuru 1289
B. Suçun Manevi Unsuru 1290
C. Yargılama Usulü 1290
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 1291
E. Suçun Cezası 1291
VI. Müflise Ait Malları Vermeme Suçu (m. 336) 1293
A. Suçun Maddi Unsuru 1293
B. Suçun Manevi Unsuru 1293
C. Yargılama Usulü 1293
D. Suçun Cezası 1294
VII. Müflisin İflas Dairesi Emirlerine Uymama Eylemi (m. 337/2) 1295
A. Eyleminin Maddi Unsurları 1295
B. Eylemin Cezası 1296
1. Disiplin Hapsi 1296
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri 1297
C. Yargılama Usulü 1298
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı 1300
Yararlanılan Kaynaklar 1301
Kavramlar Dizini 1303

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat