%3
Asliye Hukuk Davaları Cilt: 1 Aydın Tekdoğan

Medeni Kanuna İlişkinAsliye Hukuk Davaları Cilt: 1(Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli)


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
1416
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750273902
Boyut
16x24
Baskı
2Konu Başlıkları
- Kişiler Hukuku
- Vesayet Hukuku
- Miras Hukuku
Eşya Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 29
Birinci Kitap
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU
Birinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNDEN KAYNAKLI DAVALAR (TMK 23, 24, 25) 33
1.1. Genel Olarak 33
1.2. Şeref ve Haysiyet 37
1.3. Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı 39
1.4. Kişilik Hakkının Yapılan (Yapılabilecek) Saldırılardan Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 42
1.4.1. Genel Olarak 42
1.4.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri 43
A. Mağdurun (Zarar Görenin) Onayı 43
B. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması 43
C. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması 43
1.5. Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Açılabilecek Davalar 44
1.5.1. Önleme Davası 44
1.5.2. Durdurma Davası (Tecavüzün Men’i) 44
1.5.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 45
1.5.4. Manevi Tazminat Davası 45
A. Genel Olarak 45
B. Manevi Tazminatın Koşulları 51
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalı 51
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı 51
c. Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmalı 51
d. Saldırıda Bulunan Kusurlu Olmalı 55
e. Haksız Saldırı ile, Uğranılan Zarar Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır 56
C. Manevi Tazminat Davasının Tarafları 56
D. Manevi Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 57
a. Görevli Mahkeme 57
b. Yetkili Mahkeme 58
E. Zamanaşımı Süresi 58
F. Dava Dilekçesi Örneği 59
1.6. Basın Yolu ile Kişilik Hakkının İhlali 60
1.6.1. Genel Olarak 60
1.6.2. Kamuya Mal Olmuş Kişiler Yönünden Kişilik Hakkı 78
1.6.3. Basın ve Yayın Yolu ile Kişilik Haklarının Zarar Görmesi Halinde Hukuki Sorumluluk 84
1.6.4. Yayının İnternet Üzerinden Yapılması Halinde Sorumluluk 87
1.6.5. Görevli Mahkeme 88
1.6.6. Yetkili Mahkeme 89
1.6.7. Dava Dilekçesi Örneği 91
1.7. Manevi Tazminat Miktarının Tayini 93
1.8. Kişilik Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması 95
1.9. Uygulamadan Karar Örneği 96
2. ADIN KORUNMASI DAVASI (TMK 26) 101
2.1. Genel Olarak 101
2.2. Adın Korunmasına İlişkin AHİM Uygulaması 102
3. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI (TMK 40) 104
3.1. Genel Olarak 104
3.2. Cinsiyet Değişikliğine İzin 107
3.3. Cinsiyet Değişikliği 108
3.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 110
3.5. Dava Dilekçesi Örnekleri 111
3.5.1. Cinsiyet Değişikliğine İzin Dava Dilekçesi Örneği 111
3.5.2. Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği 112
İkinci Bölüm
VESAYET HUKUKU
1. GENEL OLARAK 113
2. DENETİM MAKAMI OLAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 113
2.1. Görevleri 113
2.2. Denetim Makamının Onayı ile Yapılabilecek İşler 118
2.3. Uygulamadan Onay Kararları 119
Üçüncü Bölüm
MİRAS HUKUKU
1. MİRASIN AÇILMASI 125
2. MİRASIN KAZANILMASI 126
2.1. Külli Halefiyet 126
2.2. Miras Ortaklığı 131
3. TEREKE TEMSİLCİSİ 135
4. MİRASÇI 137
4.1. Genel Olarak 137
4.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 138
4.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar 139
4.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar 142
4.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar 143
4.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı 144
4.2.5. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 145
A. Genel Olarak 145
B. İntifa Hakkı 146
4.2.6. Devletin Mirasçılığı 147
A. Genel Olarak 147
B. Son Mirasçı Olmasından Dolayı Gaiplik ve Taşınmazın Hazineye Devri İstemli Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 588) 148
a. Hazinenin Son Mirasçı Olmasından Kaynaklı Tapu İptali ile Tescilin Koşulları 148
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 155
c. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Hazine) 156
d. Dava Dilekçesi Örneği (Davacı Malikin Mirasçıları) 157
4.3. Atanmış (İradi) Mirasçı 158
5. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİNİN İPTALİ DAVASI 158
5.1. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları 158
5.2. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 180
5.2.1. Genel Olarak 180
5.2.2. Davanın Tarafları 185
5.2.3. Görevli Mahkeme 188
5.2.4. Yetkili Mahkeme 189
5.2.5. Harç ve Vekâlet Ücreti 190
5.2.6. Dava Dilekçesi Örneği 191
6. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK 599/2–641) 192
6.1. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği 192
6.2. Paylaşmadan Sonraki Sorumluluk 197
6.3. Sorumsuzluk Halleri 198
6.4. Uygulamadan Karar Örneği 199
7. MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLER 199
7.1. Mirasçılıktan (Iskat) Çıkarma ve Çıkarmanın İptali Davası (TMK 510–513) 200
7.1.1. Genel Olarak 200
7.1.2. Iskat Çeşitleri 205
A. Cezai (Olağan) Iskat 205
a. Genel Olarak 205
b. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510) 206
c. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511) 207
B. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513) 208
7.1.3. Mirastan Yoksunluk ile Benzerlikleri ve Farkları 210
7.1.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 210
7.1.5. Dava Dilekçesi Örneği 211
7.1.6. Uygulamadan Karar Örneği 211
7.2. Mirastan Yoksunluk 213
7.2.1. Genel Olarak 213
7.2.2. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 213
7.2.3. Iskat (Çıkarma) ile Benzerlikleri ve Farkları 214
7.3. Mirasın Reddi 215
7.3.1. Mirasın Gerçek Reddi 215
7.3.2. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi Davası (TMK 605/2) 215
A. Mirasın Hükmen Reddi Koşulları 215
B. Mirasın Hükmen Reddinin Açılmış Bir Davada İleri Sürülmesi 230
C. Dava Dilekçesi Örneği 231
D. Uygulamadan Karar Örneği 232
7.3.3. Mirasın Reddinin Sonuçları 233
7.3.4. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 238
7.3.5 Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali Davası (TMK 610) 240
A. Reddin İptali Koşulları 240
B. Dava Dilekçesi Örneği 247
C. Uygulamadan Karar Örneği 247
7.3.6. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali Davası (TMK 617/1) 249
A. Açıklama ve İçtihatlar 249
B. Dava Dilekçesi Örneği 252
7.3.7. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 253
7.3.8. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali Davası (TMK 618) 253
A. Açıklama ve İçtihatlar 253
B. Dava Dilekçesi Örneği 255
7.4. Mirastan Feragat 256
7.4.1. Genel Olarak 256
7.4.2. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 258
8. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI (TMK 637–639) 258
8.1. Genel Olarak 258
8.2. Dava Açma Süresi 264
8.3. Davanın Tarafları 264
8.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 265
8.5. Dava Dilekçesi Örneği 266
9. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (TMK 676) 267
10. MİRAS PAYININ DEVRİ (TMK 677–678) 269
11. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) 276
11.1. Genel Olarak 276
11.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 277
11.3. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 278
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 279
12.1. Tasarruf Kavramı 279
12.2. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük 280
12.3. Ölüme Bağlı Tasarruf Çeşitleri 282
12.4. Miras Sözleşmesi (TMK 527–530, 545–549) 283
12.4.1. Genel Olarak 283
12.4.2. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 284
12.4.3. Miras Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli 284
12.4.4. Miras Sözleşmesi Çeşitleri 285
A. Olumlu Miras Sözleşmesi (TMK 527) 285
B. Mirastan Feragat Sözleşmesi (TMK 528) 286
a. Genel Olarak 286
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 289
12.4.5. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüz Kaldığı Haller 290
12.4.6. Mirasbırakanın Sözleşmeden Dönmesi (TMK 546–547) 290
12.4.7. Mirasçıların Tenkis Talebi 292
12.5. Vasiyetname (TMK 531–544) 293
12.5.1. Genel Olarak 293
12.5.2. Vasiyet Yapma Ehliyeti 294
12.5.3. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetnameler 295
A. Resmi Vasiyetname 295
B. El Yazılı Vasiyetname 297
C. Sözlü Vasiyetname 298
12.5.4. Niteliklerine Göre Vasiyetnameler 299
A. Mirasçı Ataması 299
B. Belirli Mal Vasiyeti 301
C. Yedek Mirasçı Atama (Basit İkame) 303
D. Artmirasçı Atama (Fevkalade İkame) 304
E. Tedarik Vasiyeti 304
12.5.5. Vasiyetten Dönme (Rücu) 304
12.5.6. Vasiyetnamelerde Yüklemeler ve Koşullar 307
12.5.7. Vasiyetnamenin Ziyaı (Yok Olması) 308
12.5.8. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi (Tenfizi) Davası 309
A. Genel Olarak 309
B. İstihkak İstemli Tenfiz Davası 310
C. Vasiyetnamenin Tenfizi Koşulları 311
a. İnfazı Mümkün ve Geçerli Bir Vasiyetnamenin Bulunması Koşulu 311
b. Vasiyetnamenin Açılıp Okunması Koşulu 312
c. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi veya Vasiyetnameye ve Terekeye Yönelik Açılmış Davaların Sonuçlanması Koşulu 313
d. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Halen Terekede Olması Koşulu 314
D. Davanın Tarafları 315
a. Davacı 315
b. Davalı 315
E. Harç ve Vekâlet Ücreti 316
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme 318
G. Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında İleri Sürülebilecek Def’iler 318
a. İptal ve Tenkis Def’i 318
b. Zamanaşımı Def’i 320
H. Dava Dilekçesi Örneği 322
I. Uygulamadan Karar Örneği 323
12.6. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali (TMK 557–559) 324
12.6.1. Genel Olarak 324
12.6.2. İptal Davası Açma Hakkı Olan Mirasçılar 329
12.6.3. İptal Nedenleri 329
A. Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal 330
a. Açıklama ve İçtihatlar 330
b. Dava Dilekçesi Örneği 332
B. İrade Sakatlığı (Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama) Nedeniyle İptal 332
a. Genel Olarak 332
b. Yanılma (Hata) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 334
c. Aldatma (Hile) Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 334
d. Korkutma (İkrah) ve Cebir Nedeniyle Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 335
e. Dava Dilekçesi Örneği 337
C. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Nedeniyle İptal 338
D. Şekle Aykırılıktan İptal 340
a. Genel Olarak 340
b. Resmi Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 341
aa. Açıklama ve İçtihatlar 341
bb. Dava Dilekçesi Örneği 348
c. El Yazılı Vasiyetnamelerin Şekle Aykırılıktan İptali 349
aa. Açıklama ve İçtihatlar 349
bb. Dava Dilekçesi Örneği 351
d. Sözlü Vasiyetlerin Şekle Aykırılıktan İptali Halleri 352
12.6.4. İptal Def’i 353
12.6.5. Hak Düşürücü Süre 355
A. Genel Olarak 355
B. İyiniyetli Zilyede Karşı 356
C. Kötüniyetli Zilyede Karşı 358
D. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemindeki Uygulama 358
12.6.6. Davanın Tarafları 359
A. Davacı 359
B. Davalı 360
12.6.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme 361
A. Görevli Mahkeme 361
B. Yetkili Mahkeme 361
12.6.8. Harç ve Vekâlet Ücreti 362
12.6.9. Uygulamadan Karar Örneği 363
13. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI 365
13.1. Genel Olarak 365
13.2. Muris Muvazaasının Unsurları 368
13.2.1. Görünüşteki İşlem 368
13.2.2. Muvazaa Anlaşması 368
13.2.3. Mirasçılarını Aldatma Kastı 369
13.2.4. Gizli Sözleşme 371
A. Dürüstlük Kuralı 372
B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde 372
13.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler 373
13.3.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri 374
13.3.2. Taşınırların Devri İşlemleri 375
13.3.3. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar 375
13.3.4. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar 376
13.3.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar 376
13.3.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri 377
13.3.7. Şirket Ortaklık Payının Devri 377
13.3.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 377
13.3.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 378
13.3.10. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler 378
13.3.11. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler 379
13.3.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler 379
13.3.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler 380
13.4. Tapu Kaydının İptali ile Birlikte Tescil İstenilmemişse 381
13.5. Tazminat İstemi ile Birlikte Kademeli Açılabilme 382
13.6. Tenkis Davası ile Birlikte Kademeli Açılabilme 383
13.7. Muris Muvazaasını İleri Sürmede Kötüniyet 384
13.8. Muris Muvazaasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 385
13.9. Muris Muvazaasının İspatı 386
13.10. Davanın Tarafları 389
13.10.1. Davacı 389
13.10.2. Davalı 391
13.11. Harç ve Vekâlet Ücreti 393
13.12. Görevli ve Yetkili Mahkeme 394
13.13. Dava Dilekçesi Örneği 395
13.14. Uygulamadan Karar Örneği 396
14. TENKİS DAVASI (TMK 560–571) 398
14.1. Genel Olarak 398
14.2. Tenkise Tabi Tasarruflar 400
14.2.1. Tasarruf Kavramı 400
14.2.2. Tenkis Edilebilir Tasarruflar 401
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden 402
B. Sağlararası Tasarruflar Yönünden 403
a. TMK’nın 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 403
aa. Mirasta Denkleştirmeye Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar 403
bb. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı ile Yapılan Kazandırmalar 404
cc. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar 404
dd. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı ile Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar 406
b. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri 409
c. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi 409
d. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi 409
e. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi 409
14.3. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü (Tasarruf Nisabı) 411
14.4. Tereke Tutarının Belirlenmesi 413
14.5. Saklı Payların Belirlenmesi 416
14.6. Tenkis Miktarının Tespiti 418
14.6.1. Sabit Tenkis Oranı 418
14.6.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis 419
14.6.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis 420
14.6.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi 420
14.6.5. Gizli Bağış Halinde Tenkis 424
14.6.6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi 426
14.7. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul) 428
14.8. Geri Verme Borcu 431
14.9. Dava Açma Süreleri 432
14.10. Tenkis Def’i 435
14.11. Tenkis Hükmünde Faiz 436
14.12. Davanın Tarafları 437
14.12.1. Davacı 437
14.12.2. Davalı 439
14.13. Harç ve Vekâlet Ücreti 440
14.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme 441
14.15. Dava Dilekçesi Örneği 443
14.16. Uygulamadan Karar Örneği 444
15. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI (TMK 669–675) 446
15.1. Genel Olarak 446
15.2. İade Borçlusu Olma Koşulları 449
15.3. İadenin Koşulları 451
15.3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir 451
15.3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir 453
15.3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir 454
15.3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir 455
15.3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir 456
15.4. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar 456
15.5. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Olmayan Kazandırmalar 458
15.6. Geri Vermekle Yükümlü Mirasçının Seçimlik Hakkı 458
15.7. Zamanaşımı Süresi 462
15.8. Mirasta Denkleştirme Davasında İspat 463
15.9. Davanın Tarafları 467
15.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme 468
15.11. Dava Dilekçesi Örneği 468
Dördüncü Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. AYNİ HAK 471
1.1. Ayni Hakkın Niteliği 471
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı) 472
1.2.1. Genel Olarak 472
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 476
A. Bütünleyici Parça Kavramı 476
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 477
C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 479
D. Ürün (Semere) 481
E. Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası 482
a. Muhdesatın Aidiyetine Karar Verilebilecek Haller 482
b. Muhdesatı Meydana Getirenin Tespiti 494
c. Dava Dilekçesi Örneği 496
d. Uygulamadan Karar Örneği 496
1.2.3. Eklenti 497
A. Eklenti Kavramı 497
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 497
C. Eklenti Olmanın Sonuçları 498
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri 500
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 500
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 500
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 503
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 503
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 504
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 506
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 508
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 510
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 512
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 514
g. Hâkim Müdahalesi 516
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 517
aa. Payın Devri 517
bb. Paydaşlıktan Çıkarma 517
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 519
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 520
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–İ Şüyu) Varsa 520
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 520
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 521
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 521
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) 522
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 522
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 524
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 524
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 532
1.3 Elatmanın Önlenmesi Davası 532
1.3.1. Malikin Hak ve Yetkileri 532
1.3.2. Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi 534
A. Çap Kaydının Kapsamının Tespiti 534
B. Fiili Elatma Koşulu 538
C. Fiili Elatmanın Haksız Olması Koşulu 543
a. Genel Olarak 543
b. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan İstisnalar 544
c. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatmalara İlişkin İstisna 547
d. Malikin Onayına Dayalı Elatma 549
e. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma 550
f. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma 552
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma 555
1.3.3. Birlikte Mülkiyet Halinde Elatmanın Önlenmesi 559
A. Paydaşın Üçüncü Kişiye Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası 559
B. Paydaşın Paydaşa Karşı Açtığı Elatmanın Önlenmesi Davası 561
1.3.4. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma 570
1.3.5. Boşanma ile Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma 573
1.3.6. Davanın Tarafları 575
A. Davacı 575
B. Davalı 581
1.3.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme 587
A. Görevli Mahkeme 587
B. Yetkili Mahkeme 590
1.3.8. Harç ve Vekâlet Ücreti 591
A. Harç 591
B. Vekâlet Ücreti 593
1.3.9. Dava Dilekçesi Örneği 595
1.3.10. Uygulamadan Karar Örneği 596
1.4. İstihkak Davası (TMK 683) 597
1.4.1. Niteliği 597
1.4.2. Davanın Tarafları 598
1.4.3. Taşınır Davasından (TMK 989) Farkları 599
1.4.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 600
1.5. Mülkiyet Hakkına İlişkin AİHM Uygulaması 600
1.6. Taşınmaz Mülkiyeti (TMK 704–761) 608
1.6.1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 608
1.6.2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 617
A. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması 617
a. Aslen Kazanılması 617
b. Devren Kazanılması 619
aa. Genel Olarak 619
bb. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler 620
B. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) 626
a. Genel Olarak 626
b. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) 629
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması 629
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (TMK 1015–1016) 630
C. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) 630
a. Genel Olarak 630
b. Miras (TMK 599) 633
c. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası) (TMK 716/1) 638
d. Cebri İcra 644
e. İşgal 644
f. Kamulaştırma 645
D. Yeni Arazi Oluşması 645
1.7. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 645
1.7.1. Genel Olarak 645
1.7.2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller 647
1.7.3. Geçerli Tescilin Sonradan Yolsuz Hale Gelmesi 649
1.7.4. Yolsuz Tescilin Sonuçları 652
1.7.5. Dava Dilekçesi Örneği 660
1.8. Harici Satış Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Terditli Bedel İadesi Davası 661
1.8.1. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil) 661
1.8.2. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları 663
1.8.3. Resmi Şekle Uyulmamasının (Harici Satışın) Sonuçları 668
1.8.4. Dava Dilekçesi Örneği 682
1.9. İnanç Sözleşmesine ve Nam–ı Müsteara Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 683
1.9.1. İnançlı İşlem ve Nam–ı Müstear Kavramları 683
1.9.2. İnançlı İşlemin Unsurları 693
A. İnanç Sözleşmesi 693
B. İnançlı Temlik 695
1.9.3. İnanılanın Sorumluluğu 696
1.9.4. İnanç Sözleşmesinin İspatı 697
1.9.5. Zamanaşımı 708
1.9.6. Depo Kararı 710
1.9.7. Davanın Tarafları 712
1.9.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 714
1.9.9. Dava Dilekçesi Örneği 715
1.9.10. Uygulamadan Karar Örneği 716
1.10. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 718
1.10.1. Sözleşmenin Niteliği 718
1.10.2. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları 722
A. Genel Olarak 722
B. Resmi Şekilde Düzenlenmesi Koşulu 723
C. Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması Koşulu 725
a. Kanunla Getirilen İfa Engelleri 725
b. Paylı Mülkiyette Satış Vaadi 732
c. Elbirliği Mülkiyetinde Satış Vaadi 732
D. Satış Sözleşmesine Konu Taşınmazın Belirli veya Belirlenebilir Olması Koşulu 735
E. Satış Bedelinin Belirli Olması Koşulu 737
F. Satış Bedelinin Ödenmiş Olması Koşulu (Depo Kararı) 738
1.10.3. Sözleşmenin Geçersizliğinin Sonuçları 741
1.10.4. Zamanaşımı Süresi 742
1.10.5. Tapuya Şerhi 745
1.10.6. Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Terditli Bedelin İadesi Davası 747
1.10.7. Dava Dilekçesi Örneği 752
1.10.8. Uygulamadan Karar Örneği 753
1.11. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası 755
1.11.1. Genel Olarak 755
1.11.2. Tahsis Kapsamındaki Yerin Hak Sahibi Adına Tescil Edilebilmesi Koşulları 758
1.11.3. Tescil İmkânı Olmadığından Tazminata Hükmedilmesi 768
1.11.4. Davanın Tarafları 769
1.11.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 771
1.11.6. Dava Dilekçesi Örneği 772
1.12. Olağan Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 712) 773
1.12.1. Genel Olarak 773
1.12.2. Olağan Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Koşulları 774
A. Tapu Kaydına Kayıtlı ve Özel Mülkiyete Konu Olabilen Taşınmazlardan Olması 774
B. Tapudaki Kaydın Yolsuz Olması 774
C. Kişinin Malik Sıfatıyla, İyiniyetli Zilyet Olması 774
D. Zilyetliğin Aralıksız ve Çekişmesiz 10 Yıl Sürmüş Olması 775
1.13. Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinmeye Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası (TMK 713) 777
1.13.1. Genel Olarak 777
1.13.2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülk Edinmeye Uygun Taşınmazlar 781
1.13.3. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları 793
A. Genel Olarak 793
B. Tapu Kütüğünden Malikin Kim Olduğunun Anlaşılamaması Hali 797
C. Malikin Yirmi Yıl Önce Ölmüş Olması Hali 803
D. Malikin Yirmi Yıl Önce Gaipliğine Karar Verilmesi Hali 808
1.13.4. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Yönünden Kazanma Koşulları 809
1.13.5. Zilyetlik 824
A. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Yapılması Koşulu 824
B. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması Koşulu 830
C. Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Olması Koşulu 832
1.13.6. Davanın Tarafları 840
1.13.7. İlan 845
1.13.8. Tescil Hükmü 846
1.13.9. Yargılama Harç ve Giderleri 848
1.13.10. Görevli ve Yetkili Mahkeme 849
1.13.11. Dava Dilekçesi Örnekleri 850
A. Tapulu Taşınmazlara İlişkin 850
B. Tapusuz Taşınmazlara İlişkin 851
1.13.12. Uygulamadan Karar Örneği 851
1.14. Haksız İnşaat (TMK 722–724) 853
1.14.1. Genel Olarak 853
1.14.2. Haksız Yapı Kavramı 856
1.14.3. Haksız Yapı Yapılmasının Sonuçları 859
A. Yapının Kaldırılması (TMK 722/2–3) 859
B. Yapının Kaldırılmamasına Karşılık Malzeme Malikine Tazminat Verilmesi (TMK 723) 864
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi (TMK 724) 870
a. Malzeme Sahibi İyiniyetli Olmalı 873
b. Yapı Değeri Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olmalı 877
c. Malzeme Sahibi, Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemeli 877
d. İfraz İmkanı Olmalı 878
1.14.4. Davanın Tarafları 879
A. Davacı 879
B. Davalı 880
1.14.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 882
1.14.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 883
A. Harç 883
B. Vekâlet Ücreti 883
1.14.7. Dava Dilekçesi Örneği 884
1.15. Taşkın Yapı (TMK 725) 885
1.15.1. Genel Olarak 885
1.15.2. Taşkın Yapı Kavramı 894
1.15.3. Temliken Tescil Koşulları 895
A. Taşkın Yapı Malikinin İyiniyetli Olması Zorunluluğu (Sübjektif Koşul) 895
B. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul) 900
C. Ana Taşınmazdan İfraz İmkânının Bulunması 901
D. Yapı Malikinin, Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 903
1.15.4. Temliken Tescilin Koşulları Oluşmuşsa 904
1.15.5. Davanın Tarafları 906
A. Davacı 906
B. Davalı 907
1.15.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 907
1.15.7. Harç ve Vekâlet Ücreti 908
A. Harç 908
B. Vekâlet Ücreti 909
1.15.8. Dava Dilekçesi Örneği 910
1.16. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK 730) 911
1.16.1. Genel Olarak 911
1.16.2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Koşulları 915
A. Taşkın Bir Kullanım Söz Konusu Olmalıdır 915
B. Taşkın Kullanım Taşınmaz Bir Maldan Kaynaklanmalıdır 917
C. Bir Zararın Doğmuş Olması Gerekir 918
D. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır 921
E. Taşkın Kullanım Hukuka Aykırı Olmalıdır 921
1.16.3. Taşkın Kullanma Halinde Açılabilecek Davalar 921
A. Önleme Davası 922
B. Tazminat Davası 922
C. Eski Hale İade Davası 924
1.16.4. Yapı Malikinin Sorumluluğundan Farkları 924
1.16.5. Davanın Tarafları 925
A. Davacı 925
B. Davalı 926
1.16.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 927
1.17. Önalım (Şufa) Davası 929
1.17.1. Kanuni Önalım Hakkı (TMK 732) 929
A. Genel Olarak 929
B. Kanuni Önalım Hakkının Konusu 937
C. Hak Düşürücü Süre 940
D. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa İddiası 942
E. Fiili Taksim Halinde Şuf’a Hakkının Kullanılması (Dürüstlük Kuralı) 946
F. Önalım Bedeli 953
G. Bedelde Muvazaa İddiası 957
a. Bedelin Yüksek Gösterildiği İddiası 957
b. Bedelin Düşük Gösterildiği Savunması 960
H. Önalım Bedeli Depo Edilmelidir 961
I. Şuf’a Hakkından Feragat 963
İ. Önalım Davasının Tarafları 964
a. Davacı 964
b. Davalı 968
J. Görevli ve Yetkili Mahkeme 970
K. Dava Dilekçesi Örneği 970
L. Uygulamadan Karar Örneği 971
1.17.2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 972
1.18. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi Davası (TMK 737) 973
1.18.1. Genel Olarak 973
1.18.2. Komşu Kavramı 982
1.18.3. Taşkınlık Kavramı 983
A. Genel Olarak 983
B. Olumlu (Müspet) Nitelikte Taşkınlıklar 985
C. Olumsuz (Menfi) Nitelikte Taşkınlıklar 989
D. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar 991
E. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar 994
F. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler 996
1.18.4. Taşkın Kullanımın Yaptırımları 999
1.18.5. Davanın Tarafları 1007
A. Davacı 1007
B. Davalı 1008
1.18.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1009
1.18.7. Dava Dilekçesi Örneği 1010
1.19. Mecra Hakkı (TMK 727, 744–746) 1011
1.20. Geçit Hakkı (TMK 747) 1017
1.20.1. Genel Olarak 1017
1.20.2 Zorunlu Geçit Hakkı Tanınmasının Koşulları 1023
A. Her İki Taşınmazında Özel Mülkiyete Konu ve Tapuya Kayıtlı Olmaları Gerekir 1023
B. Genel Yola Çıkma İhtiyacının Bulunması Gerekir 1025
C. Geçit Bedeli Depo Edilmelidir 1031
1.20.3. Davanın Tarafları 1032
1.20.4. Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti 1033
1.20.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1034
1.20.6. Dava Dilekçesi Örneği 1034
1.21. Taşınır Mülkiyeti (TMK 762–778) 1035
1.21.1. Konusu 1035
1.21.2. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Halleri 1036
A. Mülkiyetin Nakli Yolu ile 1036
a. Zilyetliğin Devri 1036
b. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi 1038
B. Sahiplenme (İhraz) Yolu ile Kazanılması 1041
C. Buluntu Eşyada Kazanılması 1041
D. İşleme Yolu ile 1042
E. Karışma ve Birleşme Yolu ile 1042
F. Zamanaşımı ile 1042
2. SINIRLI AYNİ HAK 1043
2.1. Genel Olarak 1043
2.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra 1044
2.3. Çeşitleri 1046
2.3.1. İrtifak Hakkı (TMK 779–838) 1046
A. Genel Olarak 1046
B. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları 1048
a. İntifa Hakkı (TMK 794–822) 1048
aa. Niteliği 1048
bb. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 1052
cc. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 1053
dd. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 1056
ee. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları 1056
ff. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 1057
gg. İntifa Hakkının Sona Ermesi 1058
b. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825) 1061
aa. Genel Olarak 1061
bb. Oturma Hakkının Kurulma Şekli 1062
cc. Oturma Hakkının Hükümleri 1062
dd. Oturma Hakkının Sona Ermesi 1063
C. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793) 1063
a. Genel Olarak 1063
b. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması 1064
c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı 1066
d. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi 1069
D. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları 1070
a. Üst Hakkı 1070
aa. Genel Olarak 1070
bb. Üst Hakkının Kurulma Şekli 1071
cc. Üst Hakkı Sahibinin Hakları 1072
dd. Arazi Malikinin Hakları 1073
ee. Üst Hakkının Sona Ermesi 1074
b. Kaynak Hakkı 1074
c. Diğer İrtifak Hakları 1075
2.3.2. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849) 1075
A. Genel Olarak 1075
B. Taşınmaz Yükünün Kurulması 1076
C. Taşınmaz Yükünün Hükümleri 1077
D. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 1078
E. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları 1078
2.3.3. Rehin Hakkı 1078
A. Genel Olarak 1078
B. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938) 1080
a. Genel Olarak 1080
b. İpotek 1093
aa. Genel Olarak 1093
bb. Kesin Borç (Karz) İpoteği 1101
cc. Azami Meblağ (Üst Sınır) İpoteği 1106
c. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası 1112
aa. Genel Olarak 1112
bb. Davanın Tarafları 1116
cc. Görevli Mahkeme 1119
dd. Yetkili Mahkeme 1123
ee. Harç ve Vekalet Ücreti 1124
ff. Dava Dilekçesi Örneği 1126
gg. Uygulamadan Karar Örneği 1127
d. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 1129
aa. Genel Olarak 1129
bb. İpotekli Borç Senedi 1129
cc. İrat Senedi 1130
C. Taşınır Rehni (TMK 939–972) 1130
a. Genel Olarak 1130
b. Alıkoyma (Hapis) Hakkı (TMK 950–953) 1134
aa. Niteliği 1134
bb. Koşulları 1135
cc. Hapis Hakkının Kullanılması 1136
3. ZİLYETLİK (TMK 973–996) 1137
3.1. Genel Olarak 1137
3.2. Zilyetliğin Unsurları 1138
3.3. Zilyetliğin Sonuçları 1138
3.4. Zilyetliğin Devri 1139
3.5. Zilyetliğin Kazanılması 1139
3.5.1. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 1139
3.5.2. Zilyetliğin Devren Kazanılması 1139
A. Genel Olarak 1139
B. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri 1140
a. Kısa Elden Teslim 1140
b. Hükmen Teslim 1140
c. Zilyetlik Havalesi 1140
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması 1140
3.6. Zilyetlik Çeşitleri 1141
3.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri 1142
3.7.1. Mülkiyet Karinesi 1142
3.7.2. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri 1147
3.8. Taşınır Davası (TMK 989–992) 1147
3.8.1. Açıklama ve İçtihatlar 1147
3.8.2. Zilyetliğin İadesi Davasından Farkları 1151
3.9. Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu 1152
3.9.1. Genel Olarak 1152
3.9.2. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu (TMK 993–994) 1152
3.9.3. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Sorumluluğu 1156
A. Eşyayı İade Borcu 1156
B. Ürünleri İade Borcu 1157
3.10. Zilyedin Talep Hakkı 1158
3.10.1. İyiniyetli Zilyedin Zorunlu ve Yararlı Giderleri Talep Hakkı 1158
A. Genel Olarak 1158
B. Hapis Hakkı 1165
a. Genel Olarak 1165
b. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde 1171
c. Depo Kararı 1181
d. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 1183
3.10.2. Kötüniyetli Zilyedin Zorunlu Giderleri İsteyebilme Hakkı 1183
3.11. Ecrimisil Davası 1187
3.11.1. Genel Olarak 1187
3.11.2. Koşulları 1189
A. Taşınmazın Fiilen İşgal Edilmesi Koşulu 1190
B. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu 1193
a. Genel Olarak 1193
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması 1195
c. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması 1199
d. Harici Satış Sözleşmesine Dayalı Kullanılması 1200
e. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması 1202
C. Hak Sahibinin Zarara Uğraması Koşulu 1209
3.11.3. Paydaşlar Arasında Ecrimisil 1210
A. Genel Olarak 1210
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa 1211
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 1216
D. İntifadan Men (Yararlanmadan Engelleme) Koşulu 1218
a. Genel Olarak 1218
b. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları 1222
aa. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna 1222
bb. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna 1225
cc. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna 1226
dd. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna 1227
ee. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna 1231
3.11.4. Ecrimisil Bedelinin Tespiti 1232
A. Genel Olarak 1232
B. Arsa ve Binalarda Ecrimisil Miktarının Tespiti 1234
C. Arazi Vasıflı Taşınmazlarda Ecrimisil Bedelinin Tespiti 1240
3.11.5. Zamanaşımı 1245
3.11.6. Faiz 1247
3.11.7. Davanın Tarafları 1249
A. Davacı 1249
B. Davalı 1251
3.11.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1253
A. Görevli Mahkeme 1253
B. Yetkili Mahkeme 1255
3.11.9. Harç ve Vekâlet Ücreti 1256
A. Harç 1256
B. Vekâlet Ücreti 1257
3.11.10. Dava Dilekçesi Örneği 1257
3.11.11. Uygulamadan Karar Örneği 1258
4. TAPU SİCİLİ 1260
4.1. Tapu Sicili Sistemleri 1260
4.1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi 1260
4.1.2. Tasdik Sistemi 1261
4.1.3. Torrens Sistemi 1261
4.1.4. Tapu Sicili Sistemi 1261
A. Genel Olarak 1261
B. Tapu Sicilinin Asli Unsurları 1263
C. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar 1266
a. Arazi 1267
b. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar 1268
c. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 1268
D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar 1269
a. Genel Olarak 1269
b. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi 1270
c. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi 1273
d. Geçici Tescillerin Şerhi 1275
e. Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesi 1275
4.2. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler 1278
4.2.1. Tescil İlkesi 1279
A. Genel Olarak 1279
B. Tescilin Koşulları 1280
4.2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi 1284
4.2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi 1286
4.3. Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası (TMK 1007) 1290
4.3.1. Genel Olarak 1290
4.3.2. Devletin TMK’nın 1007. Maddesine Dayalı Sorumluluğunun Koşulları 1298
A. Tapu Sicilinin Tutulması Sırasında Tapu Memurunun Olumlu veya Olumsuz Bir Fiilin Bulunması 1298
B. Tapu Sicillerinin Tutulmasından Ötürü Bir Zararın Meydana Gelmesi Gerekir. 1304
a. Giderilmesi Gereken Zarar 1304
b. Zarar Miktarının Tespiti 1308
C. Zararın Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Biçimde Tutulmasından Doğması 1323
D. Zarar ile Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Arasında Bir Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağının Bulunması 1324
a. Genel Olarak 1324
b. Nedensellik Bağının Tespitine İlişkin Özel Haller 1328
aa. Sahte Vekaletname ile Tescil Halinde 1328
bb. Sahte Mirasçılık Belgesi ile Tescil Halinde 1334
cc. Çifte Tapu Halinde 1335
4.3.3. Zamanaşımı Süresi 1336
4.3.4. Davanın Tarafları 1339
4.3.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1341
4.3.6. Devletin Rücu Hakkı 1342
4.3.7. Dava Dilekçesi Örneği 1343
4.4. Tapu Siciline Güvenin Korunması (TMK 1023) 1344
4.4.1. Genel Olarak 1344
4.4.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları 1351
A. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir 1351
B. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır 1354
C. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır 1363
D. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır 1364
E. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 1365
a. Genel Olarak 1365
b. Karineler 1374
4.4.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları 1385
A. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik 1385
B. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda 1390
C. Çifte Tapu Halinde 1391
D. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde 1391
4.4.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları 1392
Yararlanılan Kaynaklar 1395
Kavramlar Dizini 1399

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat