%1
Medeni Usul Hukuku Ramazan Arslan

Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
883
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050513837
Boyut
16x24
Baskı
8Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

Doç. Dr. Emel HANAĞASI

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar cetveli45

Genel Kaynakça49

GENEL HÜKÜMLER

§ 1.MEDENÎ USUL HUKUKUNA GİRİŞ51

A)Kavramsal olarak medenî usul hukuku51

B)Medenî usul hukukunun amacı52

C)Medenî usul hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi53

D)Uyuşmazlık kavramı ve uyuşmazlık çözüm yolları55

E)Medenî usul hukukunun kaynakları56

I -Anayasa57

II -Hukuk Muhakemeleri Kanunu57

III -Maddî hukuka ait kanunlardaki usul hükümleri58

IV -Diğer kanunlar59

V -Medenî usul hukuku ile ilgili yönetmelikler59

VI -Yargıtay kararları59

VII -Doktrin60

F)Medenî usul hukuku kurallarının yer ve

 zaman bakımından uygulanması60

I -Yer bakımından uygulanma60

II -Zaman bakımından uygulanma61

1)Kural61

2)Geçiş (intikal) hükümleri65

G)Medenî usul hukuku kurallarının yorumu66

§ 2.YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI67

A)Yargı kavramı67

B)Yargı yolları (çeşitleri, kolları)68

I -Anayasa yargısı70

II -İdari yargı71

1)İdari yargının işlevi ve yapısı71

2)İdari yargı-medeni yargı ilişkisi73

III -Adli yargı75

1)Genel olarak75

2)Ceza yargısı76

3)Medeni yargı77

a)Genel olarak77

b)Çekişmeli yargı78

c)Çekişmesiz yargı79

aa)Kavram ve çekişmeli yargıyla ilişkisi79

bb)Çekişmesiz yargının ölçütleri80

IV -Uyuşmazlık yargısı82

1)Genel olarak82

2)Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı83

a)Olumlu görev uyuşmazlığı83

b)Olumsuz görev uyuşmazlığı84

3)Hüküm uyuşmazlığı85

V -Hesap yargısı86

§ 3.MAHKEMELER87

A)Mahkeme kavramı87

B)Yargı sisteminde bulundukları yere göre mahkemeler87

I -İlk derece mahkemeleri87

II -Üst derece ve yüksek mahkemeler88

1)İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri 

 (ikinci derece mahkemeleri)89

a)İstinaf mahkemelerinin yapısı ve kuruluşu89

b)İstinaf mahkemelerinin görevleri91

2)Yargıtay92

a)Yargıtay’ın kuruluşu ve yapısı92

aa)Hukuk daireleri (HD)93

bb)Hukuk genel kurulu (HGK)93

b)Yargıtay’ın görevleri94

aa)Genel olarak94

bb)Yargıtay hukuk dairelerinin görevleri94

cc)Yargıtay hukuk genel kurulunun görevleri96

 

c)İçtihatların birleştirilmesi96

aa)Genel olarak96

bb)İçtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini

 gerektiren haller97

cc)İçtihatların birleştirilmesine karar verecek

 kurullar98

dd)İçtihatların birleştirilmesi talebi ve incelenmesi98

ee)İçtihadı birleştirme kararlarının niteliği ve

 bağlayıcı gücü99

C)Görevlerine göre mahkemeler100

I -Genel görevli mahkemeler101

II -Özel görevli mahkemeler (uzmanlık mahkemeleri)103

D)Kuruluş ve örgütlenme bakımından mahkemeler105

§ 4.YARGI GÖREVLİLERİ106

A)Kavram106

B)Hâkim106

I -Hâkimlik mesleğine giriş107

1)Adaylık107

2)Hâkimliğe atanma107

II -Hâkimlik mesleği108

III -Hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve teminatı111

1)Hâkimlerin bağımsızlığı112

2)Hâkimlik teminatı115

IV -Hâkimin yasaklılığı ve reddi117

1)Genel olarak117

2)Hâkimin yasaklılığı118

a)Sebepler118

b)Yasaklılığın tespiti ve ileri sürülmesi120

3)Hâkimin reddi120

a)Sebepler120

b)Ret usulü123

aa)Taraflardan birisinin hâkimi reddetmesi123

bb)Hâkimin kendisinin çekilmesi123

cc)Ret sebeplerini inceleyecek merci124

dd)Ret sebeplerinin incelenmesi ve 

 karar verilmesi usulü125

 

ee)Merci kararına karşı kanun yolları125

ff)Ret talebinin kabulü126

V -Hâkimlerin sorumluluğu126

1)Sorumluluk sisteminin genel özellikleri126

2)Sorumluluk sebepleri128

3)Tazminat davası açılması130

C)Cumhuriyet savcısı131

D)Yazı işleri personeli (görevlileri)133

I -Yazı işleri müdürü133

II -Zabıt kâtibi134

III -Mübaşir ve hizmetli135

E)Avukat135

I -Genel olarak135

II -Avukatlık mesleğine giriş136

III -Barolar ve Türkiye Barolar Birliği137

IV -Avukatların ödevleri138

V -Avukatların hakları139

F)Noter141

I -Genel olarak141

II -Noterlerin görevleri142

§ 5.YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER İLE

 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ144

A)Adil yargılanma hakkı144

I -Kanunî, tarafsız, bağımsız mahkeme önünde

 yargılanma hakkı145

1)Kanunî (tabiî) hâkim önünde yargılanma145

2)Tarafsızlık ve bağımsızlık145

II -Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı146

III -Açık (aleni) yargılanma147

IV -Hakkaniyete uygun yargılanma

 (silahların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkı)148

1)Bilgi sahibi olma hakkı149

2)Açıklama ve ispat hakkı150

3)Dikkate alınma hakkı ve kararların gerekçeli olması151

B)Tasarruf ilkesi151

C)Kendiliğinden (resen) harekete geçme ilkesi153

D)Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi154

E)Kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi155

F)Taleple bağlılık ilkesi156

G)Usul ekonomisi157

H)Teksif ilkesi157

İ)Doğrudanlık ilkesi158

J)Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi159

K)Davayı aydınlatma ödevi160

L)Sözlülük-yazılılık ilkesi161

M)Hâkimin hukuku uygulaması162

I -Genel olarak162

II -Yabancı hukukun uygulanması163

N)Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü163

§ 6.USUL İŞLEMLERİ165

A)Genel olarak hukukî işlem165

B)Usul işlemi ve çeşitleri165

I -Tanım165

II -Çeşitleri166

1)Taraf usul işlemleri166

2)Mahkeme usul işlemleri168

III -Usul işlemlerinin özellikleri169

§ 7.SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME171

A)Süreler171

I -Genel olarak171

II -Sürelerin çeşitleri ve özellikleri171

III -Sürelerin başlaması ve hesaplanması173

IV-Adlî tatil175

B)Eski hale getirme178

I -Genel olarak178

II -Eski hale getirme talebinin koşulları178

III -Eski hale getirme talebinin süresi179

IV -Eski hale getirme talebinin şekli, kapsamı ve incelenmesi180

§ 8.TEBLİGAT183

A)Tebligatın amacı ve önemi183

B)Tebligat yapılma şekilleri184

C)Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı186

I -Genel olarak186

II -Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi186

III -Tüzel kişilere tebligat190

IV -Tebligatta özel bazı durumlar190

V -İlânen tebligat191

VI -Usulsüz tebligat191

D)Tebligat suçları192

MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ

§ 9. GÖREV196

A)Ana kural196

I-Asliye hukuk mahkemesi196

II-Asliye ticaret mahkemelerinin durumu197

1) Ticarî dava kavramı197

a) Mutlak ticarî davalar197

b) Nispî ticarî davalar198

2) Ticarî davalara bakan mahkemeler198

a) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerler199

b) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerler200

B)Ana kuralın istisnaları200

I -Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu

 davalar ve işler200

1)Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan

 davalar200

2)Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları201

3)Yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar201

4)Çekişmesiz yargı işleri202

5)HMK’nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini

 görevlendirdiği dava ve işler202

II -Özel görevli mahkemelerin görevli olduğu

  davalar ve işler203

C)Kişivarlığı haklarına ilişkin dava ve işlerde

 asliye hukuk mahkemesi görevlidir203

D)Görev kurallarının niteliği204

E)Mahkemenin görevli olup olmadığını incelemesi204

 

F)Görevsizlik kararı206

G)Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler206

§ 10. YETKİ209

A)Genel olarak209

B)Yetki türleri210

I -Genel yetki210

1)Gerçek kişilerin yerleşim yeri (ikametgâhı)211

a)Türkiye’de yerleşim yeri olanlara karşı dava açılması211

b)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı

 dava açılması211

aa)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı

 açılacak malvarlığı haklarına ilişkin davalarda

 genel yetki212

bb)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı

 açılacak kişivarlığı haklarına ilişkin davalarda

 genel yetki212

2)Tüzel kişilerin yerleşim yeri213

3)Davalıların birden fazla olması halinde

 genel yetkili mahkeme213

a)Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin

 yetkili olması213

b)İstisnalar213

aa)Ortak yetkili mahkeme bulunması213

bb)Davanın sırf davalılardan birini kendi

 mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek

 amacıyla açılması214

4)Genel yetki kurallarının niteliği215

II -Özel yetki kuralları215

1)Sözleşmeden doğan davalarda yetki216

a)Genel bilgi216

b)Sözleşmeden doğan davalarda yetkinin niteliği217

2)Haksız fiilden doğan davalarda yetki217

3)Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki218

4)Miras ile ilgili davalarda yetki220

a)Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkisi220

b)Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin olmayan

 yetkisi221

5)Karşı davada yetki221

6)Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi222

7)Sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki223

a)Zarar (mal) sigortalarında223

b)Can (hayat) sigortalarında223

c)Malî mesuliyet sigortasında223

8)Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi223

9)Çekişmesiz yargı işlerinde yetki224

10)Diğer Kanunlardaki özel yetki kuralları224

a)Türk Medenî Kanunundaki özel yetki kuralları224

b)Türk Ticaret Kanunundaki özel yetki kuralları226

c)İcra ve İflâs Kanunundaki özel yetki kuralları226

d)Özel görevli mahkemelerin kuruluşuna ilişkin

 Kanunlardaki yetki kuralları226

11)Türkiye’nin her yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu

 haller227

III -Yetki kurallarının niteliği227

1)Kesin yetki kuralları227

2)Kesin olmayan yetki kuralları228

C)Tarafların yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmaları228

I -Yetki sözleşmesi228

1)Genel bilgi228

2)Yetki sözleşmesinin yapılmasının mümkün olduğu

 haller230

a)Yalnızca tacirler veya kamu tüzel kişileri yetki 

 sözleşmesi yapabilirler230

b)Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri

 konularla kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi

 yapılamaz230

3)Yetki sözleşmesinin şekli231

4)Uyuşmazlığın belirli veya belirlenebilir olması231

5)Mahkemenin veya mahkemelerin belli olması231

6)Yetki sözleşmesinin kanunen yetkili olan genel ve

 özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırıp

 kaldırmayacağı232

7)Yetki sözleşmesinin etkisi232

II -Davalının yetki itirazında bulunmaması233

D) Yetki İtirazı233

I -Yetki itirazında bulunma süresi234

II -Yetki itirazının yapılması234

III -Yetki itirazının incelenmesi235

IV -Yetki itirazının reddi235

V -Yetkisizlik kararı235

VI -Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler236

E)Yetkinin kesin olduğu hallerde yetki itirazı237

§ 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ239

A) Yargı yeri belirlenmesi sebepleri239

I -Görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına

 bir engel çıkması239

II -İki mahkemenin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmesi240

III -İki mahkemenin yargı çevreleri konusunda tereddüt

 edilmesi241

IV -Kesin yetki kuralının bulunduğu bir halde

 iki mahkemenin verdiği yetkisizlik kararının kesinleşmesi242

B)İnceleme yeri, usulü ve sonucu243

§ 12. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE)244

A)Genel olarak244

B)Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında

 hukukî yardım (istinabe)246

C)Naip tayini247

DAVA

§ 13.TARAFLAR250

A)Taraf ehliyeti 251

I -Genel bilgi251

II -Gerçek kişilerin taraf ehliyeti251

1)Her gerçek kişinin taraf ehliyeti vardır251

2)Ölüm ile taraf ehliyeti son bulur252

3)Dava açıldıktan sonra ölen tarafın taraf ehliyeti kalmaz254

III -Tüzel kişilerin taraf ehliyeti254

1)Özel hukuk tüzel kişileri255

2)Kamu tüzel kişilerinin taraf ehliyeti255

IV -Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların taraf

ehliyeti de yoktur256

 

1)Adî ortaklığın taraf ehliyeti yoktur256

2)Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur257

V -Bir davada tarafların taraf ehliyetine sahip olmaları

 dava şartlarındandır258

B)Dava ehliyeti 258

I -Gerçek kişilerin dava ehliyeti259

1)Tam dava ehliyetine sahip olanlar259

2)Sınırlı dava ehliyetine sahip olanlar 259

3)Dava ehliyeti olmayanlar 260

4)Yasal temsilcinin dava ehliyeti olmayan tarafı

davada temsil etmesi260

a)Veli261

b)Vasi261

c)Kayyım261

II -Gerçek kişinin dava ehliyetine sahip olması

 dava şartıdır262

III -Tüzel kişilerin dava ehliyeti ve davada temsili263

1)Özel hukuk tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili263

2)Kamu tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili263

IV -Tüzel kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır264

C)Dava takip yetkisi265

D)Taraf sıfatı (husumet)266

§ 14.DAVAYA VEKÂLET269

A)Giriş269

B)Davada vekille (avukatla) temsil zorunluluğu yoktur270

C)Davada vekil olabilecek kişiler 270

I -En az üç avukat bulunan yerler271

II -Üç avukat bulunmayan yerler271

D)Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişiler dava takip edemez272

E)Vekâletin verilmesi 273

I -Vekâletname273

II -Vekâletnamenin şekli274

F)Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi275

I -Vekil, vekâletnameyi mahkemeye vermekle yükümlüdür275

II -Vekâletnamenin mahkemeye verilmemesi halinde 

yapılacak işlemler276

1)Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek isteyen 

kişinin vekâletnamesini vermemesi276

2)Vekâletnamesiz dava açılması277

G)Davaya vekâletin kapsamı278

I -Davaya vekâletin kanunî kapsamı278

II -Vekile özel yetki verilmesini gerektiren haller279

H)Davanın birden fazla vekil ile takibi280

J)Davaya vekâletin sona ermesi281

I -Vekilin istifası281

II -Vekilin azli ve diğer sona erme halleri282

K)Vekil ile takip edilen davalarda müvekkilin durumu283

L)Avukatlık (vekâlet) ücreti284

§ 15.DAVA ŞARTLARI285

A)Dava şartları kavramı285

B)Dava şartlarının çeşitleri286

I -Mahkemeye ilişkin dava şartları286

1) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması286

a)Yargı hakkının ülke yönünden sınırları286

b)Yargı hakkının kişi yönünden sınırları286

aa)Yabancı devletlerin yargı muaflığı286

bb)Diplomatik temsilcilerin yargı muafiyeti287

2)Yargı yolunun caiz olması288

3)Mahkemenin görevli olması288

4)Kesin yetki hallerinde mahkemenin yetkili olması288

II -Taraflara ilişkin dava şartları288

1)Davada iki tarafın bulunması288

2)Taraf ehliyeti288

3)Dava ehliyeti289

4)Dava takip yetkisi289

5)Yasal temsilcinin gerekli niteliğe sahip olması289

6)Davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname289

7)Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine 

 getirilmesi289

III -Dava konusuna ilişkin dava şartları290

1)Davacının yatırması gerekli gider avansının yatırılmış

 olması290

2)Davacının dava açmakta hukukî yararının bulunması290

a)Eda davalarında hukukî yarar291

b)Tespit davalarında hukukî yarar292

c)Belirsiz alacak ve tespit davalarında hukukî yarar292

d)İnşaî davalarda hukukî yarar293

e)Her talep için hukukî yarar şarttır293

3)Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte

 olmaması294

4) Kesin hüküm bulunmaması294

IV -Özel kanunlardaki özel dava şartları294

C)Dava şartlarının incelenmesi295

§ 16.DAVA ÇEŞİTLERİ298

A)Mahkemeden istenen hukukî korunmaya göre dava çeşitleri298

I -Eda davaları298

1)Genel bilgi298

2)Kısmî dava 299

3)Belirsiz alacak ve tespit davaları301

II -Tespit davaları303

1)Genel bilgi303

2)Tespit davası eda davasının öncüsüdür304

3)Tespit davasının şartları304

a)Hak veya hukukî ilişki şartı305

b)Hukukî yarar şartı305

c)Hak, hukukî ilişki ve hukukî yarar dava şartıdır306

4)Tespit davası çeşitleri307

a)Müspet tespit davası307

b)Menfi tespit davası307

5)Tespit hükmü307

III -İnşaî davalar 308

1)Genel bilgi308

2)İnşaî dava bir inşaî hakka dayanır308

3)İnşaî davada verilen hüküm309

4)İnşaî dava çeşitleri310

a)Geleceğe etkili inşaî davalar310

b)Geçmişe etkili inşaî davalar310

B)Dava konusu hakkın niteliğine göre dava çeşitleri311

C)Dava konusu mala göre dava çeşitleri311

D)Dava konusunun aynî hak veya zilyetlik olmasına göre 

dava çeşitleri311

E)Talep sonucunun sayısına göre dava çeşitleri311

I -Terditli davalar311

1)Genel bilgi311

2)Terditli davaların çeşitleri312

a)Taleplerin dayandığı vakıaların aynı olması312

b)Taleplerin dayandığı vakıaların farklı olması313

3)Terditli davanın incelenmesi313

II -Seçimlik davalar313

III -Davaların yığılması314

IV -Hakların yarıştığı davalar315

F)Talep sonucundan yararlanacaklara göre dava çeşidi olarak 

 topluluk davası316

G)Seri dava317

§ 17.DAVA AÇILMASI318

A)Genel bilgi318

B)Dava dilekçesi318

I -Dava dilekçesinin içeriği319

1)Mahkemenin adı319

2)Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri320

a)Davacının adı, soyadı ve adresi320

b)Davalının adı ve soyadı ve adresi320

3)Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası320

4)Varsa tarafların yasal temsilcileri ve davacı vekilinin 

 ad ve soyadları ile adresleri321

5)Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin

 davalarda dava konusunun değeri321

6)Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların

 sıra numarası altında açık özetleri322

7)İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle

 ispat edileceği324

8)Dayanılan hukukî sebepler325

9)Açık bir şekilde talep sonucu326

10)Davacının (varsa yasal temsilcisinin veya vekilinin)

 imzası328

II -Dava dilekçesinde eksiklik bulunması328

III -Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi329

IV -Davanın açılma zamanı330

V -Tensip tutanağı331

§ 18. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI332

A)Dava açılmasının maddî hukuk bakımından sonuçları332

I -Zamanaşımının kesilmesi332

II -Hak düşürücü sürenin korunması332

III -Bazı kişivarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi332

IV -İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi333

V -Davalının mütemerrit olması333

B)Dava açılmasının usul hukuku bakımından sonuçları333

I -Mahkemenin davayı incelemesi zorunluluğu doğar333

II -Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre belirlenir333

III -Dava, açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanır334

IV -Derdestlik durumu ortaya çıkar334

V -İhtiyati tedbir ve/veya ihtiyatî haciz korunur335

VI -Davayı geri alma yasağı335

C)Dava açılmasının diğer sonuçları336

§ 19.DAVAYA CEVAP337

A)Genel bilgi337

B)Davalının cevapları337

I -Davalının davayı kabul etmesi337

II -Davalının dava dilekçesindeki vakıalara karşı koyması338

1)Davalı dava dilekçesindeki vakıaları inkâr edebilir338

2)Davalı dava dilekçesindeki vakıaların davayı haklı 

 gösterecek nitelikte olmadığını bildirebilir338

III -Davalının lehine olan karşı vakıalar ileri sürmesi339

1)Maddî hukuka dayanan savunma araçları339

a)Def’iler339

b)İtirazlar340

2)Usul hukukuna dayanan savunma araçları340

a)İlk itirazlar340

b)Diğer usulî itirazlar341

C)Cevap dilekçesi341

I -Cevap dilekçesinin içeriği341

1)Mahkemenin adı341

2)Davacı ile davalının adı ve soyadı ve adresleri342

3)Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası342

4)Varsa tarafların yasal temsilcileri ve vekillerinin 

 ad ve soyadları ile adresleri342

5)Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların

 sıra numarası altında açık özetleri342

6)Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir

 vakıanın hangi delillerle ispat edileceği342

7)Dayanılan hukukî sebepler342

8)Açık bir şekilde talep sonucu343

9)Davalının veya varsa yasal temsilcisinin yahut

 vekilinin imzası343

II -Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması343

III -Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi343

D)Cevap süresi344

I -Cevap süresi344

II -Cevap süresinin uzatılması345

E)Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu345

F)Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonuçları345

§ 20.CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ346

A)Cevaba cevap dilekçesi346

B)İddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı347

I -Genel bilgi347

II -İddiayı genişletme veya değiştirme sayılan haller348

1) Talep sonucunu genişletmek veya değiştirmek348

2) Dava sebebini genişletmek veya değiştirmek349

III -İddiayı genişletme veya değiştirmenin yasak olmadığı

 haller350

1)Talep edilenden başka bir şeye de hüküm verilebilen

 haller350

2)Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar351

3)Dava açılmasından sonra doğan olaylar351

4)Belirsiz alacak davası bakımından kabul edilen

 özel durum351

5)Tarafta iradî değişiklik352

IV -İddiayı genişletme veya değiştirme yasağının istisnaları353

C)İkinci cevap dilekçesi354

D)Savunmayı genişletme ve değiştirme yasağı355

I -Genel bilgi355

II -Savunmayı genişletme sayılan haller356

1) Def’iler356

2)Vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi savunmayı 

 genişletmedir356

3) İtirazların ileri sürülmesi ve savunmayı genişletme357

III -Savunmayı genişletme yasağının istisnaları357

IV -Savunmayı genişletmenin yasak olmadığı haller359

1)Mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken

 hususlar359

2)Sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi359

YARGILAMA

(ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)

§ 21.ÖN İNCELEME362

A) Genel bilgi362

B) Ön incelemenin kapsamı363

C) Ön inceleme duruşması365

I -Ön inceleme duruşmasına davet365

II -Ön inceleme duruşmasının yapılması365

§ 22.YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ368

A)Genel bilgi368

B)Yargılamanın yapılış biçimi 368

I -Duruşma368

1)Genel bilgi368

2)Duruşma yapılması zorunludur370

3)Tarafların duruşmaya çağrılması370

4)Duruşma gününün ve saatinin belirlenmesi371

II -Tutanaklar372

III -Dava dosyası373

§ 23.TAHKİKAT374

A) Genel olarak374

B)Tahkikatın yapılması374

§ 24.İSTİCVAP376

A)Genel bilgi376

B)İsticvabın konusu377

C)İsticvap usulü377

İSPAT VE DELİLLER

§ 25.GENEL HÜKÜMLER380

A)İspatın konusu ve delil380

B)Delilin konusu381

C)İspat hakkı382

D)İspat yükü383

I -Genel bilgi383

II -İspat yükü, zamanı ve önemi384

III -İspat yükü konusunda genel kural385

IV -Genel kuralın istisnaları385

1)Normal durumun aksinin ispatı385

2)İspat yükünün kanunla belirlendiği haller386

3)Karineler387

a)Fiilî karineler387

b)Kanunî karineler387

V -Karşı ispat388

§ 26. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE DELİL ÇEŞİTLERİ390

A)Delillerin gösterilmesi 390

I -Genel bilgi390

II -Delillerin hasredilmesi391

III -Delillerin incelenmesi392

IV -Delillerin incelenmesinden sonra yeni delil gösterilmesi392

B)Hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller393

C)Delil çeşitleri394

I -Kesin deliller394

II -Takdirî deliller395

§ 27.İKRAR396

A)İkrarın niteliği ve konusu396

B)İkrarın yapılış şekli397

I -Mahkeme dışı ikrar397

II -Mahkeme içi ikrar397

III -İkrardan dönme397

C)İkrarın etkisi .398

D)İkrarın çeşitleri ve bölünmesi398

I - Basit ikrar398

II -Nitelikli ikrar399

III -Bileşik ikrar399

1)Bağlantılı bileşik ikrar400

2)Bağlantısız bileşik ikrar401

§ 28.Senet ve Belge402

A)Kavram402

B)Senet çeşitleri403

I -Adî senetler404

1)Kavram ve içeriği404

2)Adî senetlerin ispat gücü 404

a)Adî senet kesin delildir404

b)Sahtelik iddiası405

c)Sahtelik davası406

3)Adî senetlerin üçüncü kişiler hakkında ispat gücü408

II -Resmî senetler408

1)Genel bilgi408

2)Noter senetleri409

a)Düzenleme biçimindeki noter senetleri409

b)Onaylama biçimindeki noter senetleri410

c)Yabancı ülkelerde düzenlenen noter senetleri410

3)Resmî makamların yetkileri dahilinde usulüne göre 

 düzenledikleri belgeler410

4)Resmî senetlerin ispat gücü411

a)Genel bilgi411

b)Resmî senetlerin sahteliği ve sahtelik davası411

III -Senetlerdeki çıkıntılar ve silintiler413

C)Belgelerin mahkemeye verilmesi414

I -Genel bilgi414

II -Belgelerin mahkemeye verilmesi zorunluluğu415

1)Mahkemeye verilmesi zorunlu olan belgeler415

2)Belgeyi vermek zorunda olan kişiler416

D)Senetle ispat zorunluluğu418

I -Genel bilgi418

II -Kanundaki ispat sınırından fazla hukukî işlemlerin 

 senetle ispatı zorunludur419

1)Birinci ana kural419

2)Birinci ana kuralın istisnaları420

a)Yakın hısımlar arasındaki hukukî işlemler tanıkla ispat 

 edilebilir420

b)Senede bağlanmaması gelenek olan

 hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir421

c)Senet alınması mümkün olmayan haller422

d)Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı

 yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir422

e)Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin

 muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir423

f)Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle

 kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir423

g)Haksız fiilden doğan tazminat alacakları tanıkla ispat 

 edilebilir424

h)Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir424

i)Delil sözleşmesi varsa426

j)Kadastro davaları426

3)İstisnalar dışında birinci ana kural uygulanır426

4)Hukukî fiiller tanıkla ispat edilir427

III -Senede karşı senetle ispat zorunluluğu428

1)İkinci ana kural428

2)Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnaları430

a) İkinci ana kuralın istisnaları daha azdır430

b) Senet alınması mümkün olmayan haller431

c)Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya

 aşırı yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir431

d)Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin 

 muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir432

e)Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle

 kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir432

f)Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir433

g)Delil sözleşmesi varsa433

h)Senede karşı haksız fiil iddiası varsa433

3)İstisnalar dışında senede karşı senetle ispat kuralı 

 uygulanır433

§ 29.Yemin435

A)Genel bilgi435

B)Yemin teklifi.435

C)Kendisine yemin teklif edilen tarafın yemin için davet edilmesi

 ve buna karşı davranışı437

I -Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelmezse438

II -Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelirse438

1)Yemin teklifinin kabulü ve yemin edilmesi438

2)Yeminden kaçınma439

3)Yeminin iadesi439

D)Yemin taraflarca edilir440

E)Usul hükümleri440

TAKDİRÎ DELİLLER

§ 30.Tanık443

A)Genel bilgi443

B)Tanık ile ispatın mümkün olduğu haller443

C)Tanıkların gösterilmesi444

D)Tanıkların mahkemeye davet edilmesi445

E)Tanıklık etmek zorunludur445

F)Tanıklıktan çekinme446

I -Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme446

II -Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme446

III -Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme447

IV -Tanıklıktan çekinmenin caiz olmadığı haller447

V -Tanıklıktan çekinme usulü447

G)Tanıkların dinlenmesi448

H)Hâkim tanık ifadelerini serbestçe takdir eder449

§ 31.Bilirkişi İncelemesi450

A)Bilirkişi kavramı ve tanıktan farkı450

B)Bilirkişi incelemesini gerektiren haller451

C)Bilirkişi incelemesine karar verilmesi453

D)Bilirkişi seçimi, görevlendirilmesi ve görevin yerine getirilmesi454

E)Bilirkişinin yasaklılığı ve reddi456

F)Bilirkişilik yapmak kural olarak zorunlu değildir456

G)Bilirkişi incelemesi ve sonucunun sunulması457

H)Bilirkişi oy ve görüşüne itiraz458

İ)Hâkim bilirkişi oy ve görüşünü serbestçe değerlendirir459

J)Bilirkişi gider ve ücreti461

K)Bilirkişinin sorumluluğu461

L)Kasten gerçeğe aykırı raporun yargılamanın iadesi nedeni 

 olması462

§ 32.Keşif463

§ 33.Uzman Görüşü466

§ 34.Kanunda Düzenlenmemiş Diğer Deliller467

§ 35.Delil Sözleşmesi468

A)Genel bilgi468

B)Delil sözleşmesinin çeşitleri468

I - Münhasır delil sözleşmesi469

II -Münhasır olmayan delil sözleşmesi470

C)Delil sözleşmesinin şekli470

YARGILAMA ve HÜKÜM

§ 36.Tahkikatın Sona Ermesi, Sözlü Yargılama ve 

 HükmÜN Verilmesi472

A)Tahkikatın sona ermesi472

B)Sözlü yargılama473

C)Hükmün verilmesi 473

§ 37.Hüküm475

A)Karar çeşitleri475

I -Ara kararları475

II - Nihaî kararlar476

1)Hükümler476

2)Usule ilişkin nihaî kararlar477

3)Davanın konusuz kalması halinde verilen kararlar478

B)Hüküm479

C)Hükmün doğurduğu sonuçlar483

DAVADA ÖZEL DURUMLAR

§ 38.Ön Sorun486

A)Kavram486

B)Ön sorunların incelenmesi487

§ 39.Bekletici Sorun488

A)Genel bilgi488

B)Bekletici sorun çeşitleri488

I -Zorunlu bekletici sorun490

1)Anayasa mahkemesi kararının beklenmesi490

2)Uyuşmazlık mahkemesi kararının beklenmesi490

3) İcra mahkemesinin bekletici sorun yapması490

II -İhtiyarî bekletici sorun491

1)Görülmekte olan bir davanın bekletici sorun yapılması491

2)Yeni açılacak bir davanın bekletici sorun yapılması494

§ 40.DAVANIN İHBARI495

A)Kavram495

B)Davayı ihbar usulü496

C)Davayı ihbarın sonuçları497

§ 41.Davaya Müdahale 499

A)Ferî müdahale499

I -Kavram499

II -Ferî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları500

B)Davaya aslî müdahale (aslî müdahale davası)504

I -Kavram504

II -Aslî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları505

§ 42.Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması507

A)Davaların birleştirilmesi507

I -Kavram507

II -Davaların birleştirilmesi usulü508

B)Davaların Ayrılması511

I -Kavram511

II -Davaların ayrılması usulü512

§ 43.Dava Konusunun Devri514

A)Genel olarak514

B)Dava konusunun davalı tarafından üçüncü kişiye devri515

I -Davacı isterse, davalıya karşı açtığı davadan

 vazgeçerek davayı dava konusunu devir alan

 üçüncü kişiye devam ettirir515

II -Davacı, isterse davalıya karşı açmış olduğu davasını 

 tazminat davasına dönüştürür516

C)Dava konusunun davacı tarafından üçüncü kişiye devri517

§ 44.Karşı Dava519

A)Genel bilgi519

B)Karşı dava açılabilmesinin şartları519

I -Asıl davanın görülmekte olması gerekir520

II -Asıl dava ile karşı dava arasında yakın ilişki

 bulunması gerekir520

1)Takas veya mahsup ilişkisi bulunması520

2)Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunması521

III -Karşı davanın caiz olmaması522

C)Karşı dava açma süresi522

D)Karşı davanın açılması523

E)Karşı davaya cevap523

F)Karşı davada hüküm524

§ 45.Islah525

A)Genel olarak525

B)Islahın yapılması usulü528

I -Tamamen ıslah530

II -Kısmen ıslah530

C)Islahın etkisi531

D)Maddî hataların düzeltilmesi532

§ 46.Davada Teminat Gösterilmesi533

A)Genel olarak533

B)HMK’na göre teminat gösterilmesi533

I -Türkiye’de mutat meskeni bulunmayan Türk vatandaşının 

 teminat göstermesi534

II -Ödeme güçlüğü içinde bulunanın teminat göstermesi535

 

III -Teminat gösterilmesinin istisnaları535

IV -Teminat tutarı537

C)Türk vatandaşı olmayanların (yabancıların) teminat göstermesi537

§ 47.Dava Arkadaşlığı539

A)Dava arkadaşlığı kavramı539

B)İhtiyarî dava arkadaşlığı540

I -İhtiyarî dava arkadaşlığının mümkün olduğu haller540

1)Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan 

 hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir 

 sebeple ortak olması540

2)Ortak bir işlemle, davacıların veya davalıların hepsinin 

 yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu 

 şekilde yükümlülük altına girmeleri541

3)Davaların temelini oluşturan vakıaların ve

 hukukî sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması541

II -İhtiyarî dava arkadaşlığında usul542

C)Zorunlu (mecburî) dava arkadaşlığı544

I -Zorunlu dava arkadaşlığının çeşitleri544

1)Maddî zorunlu dava arkadaşlığı544

2)Şeklî zorunlu dava arkadaşlığı545

II -Zorunlu dava arkadaşlığında usul546

1)Maddî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek

 zorundadır547

2)Şeklî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek

 zorunda değildir548

§ 48.Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması549

A)Genel olarak549

B)Dava dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren haller549

C)Dosyanın işlemden kaldırılması kararı ve sonuçları551

D)Davanın yenilenmesi552

E)Dosyanın yeniden işlemden kaldırılması553

F)İşlemden kaldırılan davanın açılmamış sayılması ve sonuçları554

DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

§ 49.Davadan Feragat557

A)Genel olarak557

B)Davadan feragat usulü ve davadan feragatin sonuçları557

§ 50.Davayı Kabul562

A)Genel olarak562

B)Davayı kabul usulü ve davayı kabulün sonuçları562

§ 51.Sulh566

A)Genel olarak566

B)Sulh usulü ve sulhun sonuçları567

GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR

§ 52. İhtiyatî Tedbirler573

A)Genel olarak573

B)İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesinin şartları573

C)İhtiyatî tedbir usulü574

D)İhtiyatî tedbir kararının uygulanması577

E)İhtiyatî tedbirin kalkması577

F)Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası579

§ 53.Delil Tespiti582

A)Genel bilgi582

B)Delil tespitinin istenebileceği haller583

C)Delil tespiti usulü583

KANUN YOLLARI

§ 54.Kanun Yolu Kavramı ve Çeşitleri586

A)Kanun yolu kavramı586

B)Kanun yolu çeşitleri588

I -Olağan kanun yolları588

II -Olağanüstü kanun yolları589

C)Genel olarak kanun yollarına başvuru usulü589

D)Uygulanacak olan kanun yolları hükümleri591

§ 55.İstinaf593

A)Niteliği593

B)İstinaf sistemine egemen olan ilkeler594

C)Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilen kararlar595

I -İlk derece mahkemesi kararı olması şartı595

II -Nihaî karar şartı595

III -Belli parasal sınırı (istinaf sınırını) geçme şartı596

D)İstinaf sebepleri597

E)İstinaf süresi597

F)İstinaf dilekçesi597

I -İstinaf dilekçesinin hazırlanması598

II -İstinaf dilekçesinin verilmesi598

III -Gerekli harç ve giderlerin ödenmesi599

IV -İstinaf dilekçesinin kararı veren mahkeme tarafından

 usulden reddi600

G)İstinaf dilekçesine cevap600

H)İstinaf yoluna başvurma hakkından feragat600

İ)Katılma yoluyla istinafa başvurma601

J)İstinaf yoluna başvurmanın icraya etkisi601

K)Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma602

L)İstinaf mahkemesinin ön inceleme yapması602

M)İstinaf mahkemesinde esastan inceleme (tahkikat)603

I -Genel olarak603

II -İncelemenin kapsamı604

III -Duruşma604

a) Duruşma yapılmasına gerek olmayan durumlar604

b)Duruşma yapılmasına karar verilecek olan durumlar606

c)Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi606

N)İstinaf mahkemesinde yapılamayacak işlemler606

O)İstinaf mahkemesi kararı607

I - Duruşma yapmadan verilen kararlar608

II - Duruşmalı verilen kararlar609

Ö)İstinaf mahkemesinde uygulanacak diğer hükümler610

§ 56.Temyiz611

A)Niteliği611

B)Temyiz edilebilen kararlar612

C)Temyiz edilemeyen kararlar612

D)Temyiz sebepleri613

E)Temyiz süresi614

F)Temyiz dilekçesi614

I -Temyiz dilekçesinin hazırlanması614

II -Temyiz dilekçesinin verilmesi615

III -Temyiz dilekçesi üzerine yapılacak işlemler615

G)Temyiz dilekçesine cevap616

H)Katılma yoluyla temyize başvurma616

İ)Temyiz yoluna başvurma hakkından feragat617

J)Yargıtay’ın ön inceleme yapması617

K)Temyiz yoluna başvurmanın icraya etkisi617

L)Kötüniyetli temyiz başvurusunda bulunulması618

M)Yargıtay’da asıl inceleme618

N)Yargıtay kararı619

I -Bozma kararı620

II -Onama kararı624

III -Düzelterek onama kararı624

IV -Yargıtay kararının tebliği624

O)Bozmaya uyma veya direnme624

§ 57.Kanun Yararına Temyiz626

§ 58.Yargılamanın İadesi628

A)Konusu628

B)Yargılamanın iadesi sebepleri629

I - Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş

 olması629

II -Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi,

 merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş

 veya karara katılmış bulunması630

III -Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla

 davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması630

IV -Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın

 elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen (bulunamayan)

 bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş

 olması631

V -Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş

 veya senedin sahte olduğunun mahkeme veya

 resmî makam önünde ikrar edilmiş olması632

VI -İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra

 yalan tanıklık yaptığının sabit olması633

VII -Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan

 husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda

 bulunduğunun sabit olması633

VIII -Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan

 yemini yalan yere ettiğinin, ikrar veya yazılı delille

 sabit olması634

IX -Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş

 başka bir hükümle ortadan kalkmış olması635

X -Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden

 hileli bir davranışta bulunmuş olması635

XI -Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden

 sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan

 ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş

 ve bu hükmün de kesinleşmiş olması635

XII -Kararın, insan haklarını ve ana hürriyetleri

 korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin

 ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları

 Mahkemesinin kesinleşmiş kararı ile tespit edilmiş

 olması veya dostane çözüm ya da tek taraflı

 deklarasyon sonucu düşme kararı verilmesi636

C)Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi637

D)Yargılamanın iadesi süresi638

E)Yargılamanın iadesi usulü639

F)Yargılamanın iadesine konu olmayan kararlar642

§ 59.Temyiz (HUMK m. 427-439, 443-444’e göre)643

A)Genel olarak643

B)Temyiz edilebilen kararlar643

C)Temyiz edilemeyen kararlar644

D)Temyiz sebepleri646

I -Maddî hukuka dayanan temyiz sebepleri646

II -Usul hukukuna dayanan temyiz sebepleri647

1)Mutlak temyiz sebepleri647

2)Nispî temyiz sebepleri648

E)Temyiz yoluna başvurulması649

I -Temyiz süresi650

II -Temyiz talebi650

1)Temyiz dilekçesi650

2)Temyiz dilekçesine cevap651

3)Dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi652

III -Temyize başvurmanın hükmün icrasına etkisi653

 

F)Temyiz incelemesi653

G)Yargıtay kararı656

I -Bozma kararı657

1)Mahkemenin bozma kararına uyması658

2)Mahkemenin kendi kararında direnmesi659

II -Onama kararı661

III -Hükmün düzeltilerek onanması662

H)Kanun yararına temyiz662

§ 60.Karar Düzeltme664

A)Düzeltilmesi istenebilecek kararlar665

B)Karar düzeltme sebepleri668

C)Karar düzeltme yoluna başvurulması669

D)Karar düzeltme talebinin incelenmesi670

I)Karar düzeltme talebinin esastan reddedilmesi671

II)Karar düzeltme talebinin esastan kabul edilmesi672

§ 61.Yargılamanın İadesi (YENİLENMESİ)673

A)Yargılamanın iadesi sebepleri673

I -Yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmiş olması 674

II -Hükme esas alınan senedin sahte olduğunun sonradan

 anlaşılması675

III -Hükme esas alınan bir ilâmın kesin bir hükümle 

 ortadan kalkmış olması676

IV-İfadesi hükme esas alınan bir tanığın hükümden sonra 

 yalan tanıklıktan mahkûm edilmiş olması676

V -Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun

 bir mahkeme hükmü ile sabit olması676

VI -Lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin

 kendi ikrarı veya yazılı delil ile sabit olması677

VII -Lehine hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile 

 kullanmış olması677

VIII -Vekil veya temsilci olmayan kişiler huzuru ile davanın görülüp

 hükme bağlanmış bulunması678

IX -Davaya bakması yasak olan bir hâkim tarafından 

 davaya bakılmış ve hüküm verilmiş olması679

X -Tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir dava

 hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması679

XI -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararı 680

XII -Lehine hüküm verilen ile aleyhine hüküm verilen arasında 

 hile yapılmış olması680

B)Yargılamanın iadesi usulü681

C)Yargılamanın iadesi istenemeyecek olan kararlar684

KESİN HÜKÜM

§ 62.Şeklî Anlamda Kesin Hüküm686

A)Genel olarak686

B)Şeklî anlamda kesinliğin meydana gelmesi686

C)Şeklî anlamda kesinliğin sonuçları686

D)Şeklî anlamda kesinliğin sona ermesi686

§ 63.Maddî Anlamda Kesin Hüküm688

A)Genel olarak688

B)Maddî anlamda kesin hükmün şartları688

I -Tarafların aynı olması689

II -Dava sebeplerinin aynı olması690

III -Dava konularının aynı olması692

C)Maddî anlamda kesinliğin ortaya çıkması694

D)Maddî anlamda kesin hükmün uygulama alanı694

I -Kararların çeşidi bakımından694

1)Maddî anlamda kesinliğe elverişli olmayan kararlar694

2)Maddî anlamda kesinliğe elverişli olan kararlar694

II -Kararın içeriği bakımından maddî anlamda

 kesin hükmün uygulama alanı695

1)Hüküm sonucu695

2)Gerekçe695

E)Maddî anlamda kesin hükmün etkileri696

I -Kesin hükmün bağlayıcı olması696

II -Kesin hükmün olumsuz dava şartı olması697

III -Kesin hükmün kesin delil olması698

F)Maddî anlamda kesin hüküm ve yenilik doğuran etki699

§ 64.HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İLE

 CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ700

A)Genel olarak700

B)Hukuk mahkemesi kararlarının ceza mahkemesine etkisi700

I -Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin

 hüküm oluşturması700

II -Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin

 delil oluşturması701

C)Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine etkisi702

I -Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin

 hüküm oluşturması702

II -Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde 

 kesin delil oluşturması702

1)Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde

 kesin hüküm oluşturduğu hallerde kesin delil

 oluşturması702

2)Haksız fiilden doğan tazminat davalarında ceza

 mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin

 delil oluşturması703

3)Boşanma davalarında ceza mahkemesi kararının

 kesin delil oluşturması704

4)Yargılamanın iadesinde ceza mahkemesi kararının

 kesin delil oluşturması704

5)Bekletici sorun yapılan hallerde ceza mahkemesi 

 kararının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturması705

III -Hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturan ceza mahkemesi 

 kararının aksinin ispatı705

§ 65.Maddî Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi706

A)Yargılamanın iadesi706

B)Değişiklik davası706

§ 66.HÜKMÜN TASHİHİ ve HÜKMÜN TAVZİHİ708

A)Hükmün tashihi708

B)Hükmün tavzihi709

I -Tavzihi gerektiren haller709

II -Tavzih usulü710

YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM

§ 67.Yargılama harçları ve giderleri713

A)Yargılama harçları713

B)Yargılama giderleri716

C)Yargılama harç ve giderlerinden sorumluluk719

D)Avukatlık (vekâlet) ücreti722

I -Müvekkil ile vekil arasındaki avukatlık ücreti722

1)Ücret sözleşmesi yapılmış ise723

2)Ücret sözleşmesi yapılmamış ise724

II -Yargılama gideri olan vekâlet ücreti724

III -Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi726

IV -Ortak hükümler727

§ 68.Adlî Yardım728

A)Kavram728

B)Talepte bulunabilecekler ve adli yardımın koşulları728

C)Adlî yardımın kapsamı730

D)Adlî yardım talebi, inceleme, karar ve sonuçları730

E)Adlî yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili731

BASİT YARGILAMA USULÜ ve ÇEKİŞMESİZ YARGI

§ 69.Basit Yargılama Usulü733

A)Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler733

B)Yargılama usulü734

§ 70.Çekişmesiz Yargı737

A)Genel bilgi737

B)Çekişmesiz yargı işleri737

C)Çekişmesiz yargı usulü738

ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER

§71.Aile Mahkemeleri741

A)Aile mahkemelerinin kuruluşu741

B)Aile mahkemelerinin görevleri742

C)Aile mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü742

§ 72.İcra Mahkemeleri744

§ 73.İş Mahkemeleri745

A)İş mahkemelerinin kuruluşu745

B)İş mahkemelerinin görevi745

C)İş davalarında zorunlu arabuluculuk  ve sosyal güvenlik

 mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda kuruma

 başvurma zorunluluğu746

D)İş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü747

§ 74.Kadastro Mahkemeleri749

A)Kadastro mahkemelerinin kuruluşu749

B)Kadastro mahkemelerinin görevleri749

C)Kadastro mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü750

§ 75.Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri754

A)Tüketici mahkemeleri754

I -Tüketici mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri754

II -Tüketici mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü755

B)Tüketici hakem heyetleri756

I -Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu ve görevleri756

II -Tüketici hakem heyetlerinde uygulanan inceleme usulü757

§ 76.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri761

A)Kuruluş761

B)Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bakımından açılacak

davalar ve özellikleri762

C)Sınai Mülkiyet Kanunu bakımından açılacak 

 davalar ve özellikleri763

§ 77.Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi ve

Tanınması767

A)Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi767

I -Genel bilgi767

II -Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine karar verilebilmesi

 için gerekli şartlar767

III -Tenfiz usulü768

1)Görevli ve yetkili mahkeme768

2)Tenfiz talebi768

3)Tenfiz talebinin incelenmesi ve karara bağlanması769

B)Yabancı mahkeme kararlarının tanınması769

I -Genel bilgi769

II -Tanımanın şartları770

III -Tanıma usulü770

1)Kesin hüküm itirazı için tanıma770

2)Kesin delil için tanıma770

3)İdarî bir işlemin yapılması için tanıma770

4)Yabancı çekişmesiz yargı kararlarının tanınması771

C)Yabancı hakem kararlarının tenfizi ve tanınması771

BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI

§ 78.Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Ve

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel

 Başvuru772

A)Genel olarak772

B)Anayasa mahkemesine bireysel başvuru773

I -Kuruluş ve bireysel başvuru hakkı773

II -Bireysel başvuru usulü774

C)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru776

I -Kuruluş ve bireysel başvuru hakkı776

II -Bireysel başvuru usulü776

§ 79.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk778

A)Genel bilgi778

B)Arabuluculuğun konusu ve temel ilkeleri778

C)Arabulucu780

D)Arabuluculuk usulü781

§ 80.Tahkim785

A)Genel olarak785

B)Tahkimin niteliği786

C)Tahkim sözleşmesi788

I -Tahkim sözleşmesinin çeşitleri789

II -Tahkim sözleşmesinin şartları789

1)Yazılı şekil789

2)Konusu790

3)Uyuşmazlık belirli olmalıdır790

III -Tahkim sözleşmesinin etkisi790

D)Hakem sözleşmesi ve hakemler792

I -Hakem sözleşmesi792

II -Hakemler792

1)Hakemlerin seçimi792

2)Hakemlerin reddi793

3)Hakem ücreti794

E)Tahkim Usulü794

I -Dava açılması794

II -Yargılama usulü795

III -Tahkim süresi796

IV -Hakem kararı797

F)Hakem kararlarına karşı başvuru yolu798

I -İptal sebepleri798

II -İptal usulü799

III -Yargılamanın iadesi800

§ 81Ekler801

Ek No: 1 - Dava dilekçesi801

Ek No: 2 - Cevap dilekçesi802

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ805

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat