Medeni Usul Hukukunda Islah Mehmet Akif Tutumlu

Medeni Usul Hukukunda Islah


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
608
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253652
Boyut
16x24
Baskı
4120,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 120 puan kazanacaksınız)
   120
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Islahın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi
- Islahın Yasal Çerçevesi, Hmk'nın Humk'tan Farklı ve Yenilik Getiren Düzenlemeleri
- Islaha İzin Verilen İşlemler
- Islahın Mümkün Olmadığı Durum ve İşlemler
- Islahı Gerektirmeyen Durum ve İşlemler
- Islahın Koşulları ve Bu Koşulların Gerçekleştirilmesinde Hâkimin Yargısal Ödevleri
- Islah – Zamanaşımı İlişkisi
- Islah – Faiz İlişkisi
- Islahın Mevcut Davaya Etkisi ve Hukuksal Sonuçları
Islahtan Dönme Sorunu – Kötüniyetli Islah ve Yaptırımı

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI 17
A. Anlamı 17
B. Tanımı 18
C. Niteliği 20
D. Amacı 20
E. Çeşitleri 21
1. Kısmen Islah 21
2. Tamamen Islah 23
F. Benzer Kurumlardan Farkları 26
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80) 26
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75) 30
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459) 31
4. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174) 32
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ 35
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri 35
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri 40
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ 43
§ 4. ÖZEL OLARAK 50
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi 50
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi 59
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi 68
D. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması 70
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999 70
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı 70
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları 79
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?) 79
b. Koşulları 98
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi) 98
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem 98
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem 126
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum 142
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hakdüşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması 143
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması 144
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması 156
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması 156
E. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah 156
1. Bizzat Delillerin Islahı 156
2. Delil Listesinin Islahı 158
F. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi 160
1. Genel Olarak 160
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 164
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı 165
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği 171
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI (DAVACI VE DAVALI) 173
§ 6. ASLİ MÜDAHİL 174
§ 7. FER’İ MÜDAHİL 175
§ 8. KARŞI DAVACI 176
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI 177
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM 177
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında 177
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında 179
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM 180
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM 181
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ 185
A. Kural 185
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum 188
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum 191
C. Terditli Davada Durum 194
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI 194
A. Genel Olarak 194
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10,
K. 1948/3 Sayılı 196
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1,
K. 2016/1 Sayılı 203
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI 224
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ 225
A. Genel Olarak 225
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları 240
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI 252
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI 253
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ 285
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI 287
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ 300
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ 302
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ? 318
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ 327
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI 327
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ 327
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI 328
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI 329
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ 329
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 30. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI) 335
§ 31. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 340
§ 32. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ 343
§ 33. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ 345
§ 34. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU (MAL–HAK) ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ 350
§ 35. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ 353
§ 36. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI 354
§ 37. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ 354
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 38. TALEP KOŞULU 357
A. Genel Olarak 357
B. Sıfat 361
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu 364
D. Talebin Şekli 367
§ 39. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU 372
§ 40. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI 375
§ 41. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATINA BAĞLI OLMAMASI 377
§ 42. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI 379
§ 43. ISLAH HARCININ YATIRILMASI 383
§ 44. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ 395
A. Genel Olarak 395
B. Yargılama Giderinin Kapsamı 396
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması 400
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi 403
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması 405
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları 406
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır? 407
§ 45. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI 408
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından 408
1. Islahın Başlangıç Anı 408
2. Islahın Son Anı 409
3. Bozmadan Sonra Islah 418
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından 418
1. Kısmen Islahta 418
2. Tamamen Islahta 421
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 46. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ 423
A. Kısmen Islahta 423
B. Tamamen Islahta 447
§ 47. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI 454
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ 460
A. Genel Olarak 460
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem 460
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü 460
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü 461
c. Yargıtay Kararlarında Durum 461
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar 461
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar 475
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem 484
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda: 484
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda 506
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 49. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ 517
§ 50. KISMİ ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI 518
§ 51. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH 519
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi 519
1. Faizin Başlangıç Tarihinde 519
2. Faizin Türünde 521
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi 521
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması 523
1. Genel Olarak 523
2. Tamamen Islahta 524
3. Kısmen Islahta 524
4. Haksız Fiilde 537
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 52. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ 543
§ 53. ISLAHIN HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ 545
A. Hakdüşürücü Süreye Etkisi 545
B. Zamanaşımına Etkisi 551
§ 54. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ 551
§ 55. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU 556
§ 56. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ 561
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 57. ISLAHTAN DÖNME SORUNU 563
§ 58. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI 564
A. Kötüniyetli Islah 564
B. Yaptırımı 565
1. Islahı Dikkate Almama 565
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini 565
3. İdari Para Cezası 566
Bibliyografya 567
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 579
Kavramlar Dizini 605

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
25,20   
126,00   
6
21,20   
127,20   
7
18,34   
128,40   
8
16,20   
129,60   
9
14,53   
130,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat