İş Hukuku Mevzuatı Müjdat Şakar
İş Hukuku Mevzuatı
İş Hukuku Mevzuatı

İş Hukuku Mevzuatı


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
463
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786052420454
Boyut
13,5X19,5
Baskı
1238,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 38 puan kazanacaksınız)
   38

Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

 

- - İş Kanunu

- 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Genel Gerekçesi

- Genel Hükümler

- İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

- Ücret

- İşin Düzenlenmesi

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- İş ve İşçi Bulma

- Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

- İdari Ceza Hükümleri

- Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

- - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- - Deniz İş Kanunu

- - Basın İş Kanunu

- - Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

- - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

 

İÇİNDEKİLER
I. KANUNLAR
1. İŞ KANUNU 1
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN GENEL GEREKÇESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1: Amaç ve kapsam6
Madde 2: Tanımlar 7
Madde 3: İşyerini bildirme9
Madde 4: İstisnalar.11
Madde 5: Eşit davranma ilkesi 12
Madde 6: İşyerinin veya bir bölümünün devri . 13
Madde 7: Geçici iş ilişkisi 14
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Madde 8: Tanım ve şekil . 19
Madde 9: Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi20
Madde 10: Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri .20
Madde 11: Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi20
Madde 12: Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın
sınırları 21
Madde 13: Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi22
Madde 14: Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma 23
Madde 15: Deneme süreli iş sözleşmesi24
VIII
Madde 16: Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri.25
Madde 17: Süreli fesih.25
Madde 18: Feshin geçerli sebebe dayandırılması.27
Madde 19: Sözleşmenin feshinde usul28
Madde 20: Fesih bildirimine itiraz ve usulü .28
Madde 21: Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 29
Madde 22: Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin
feshi 31
Madde 23: Yeni işverenin sorumluluğu32
Madde 24: İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı.32
Madde 25: İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı.33
Madde 26: Derhal fesih hakkını kullanma süresi .36
Madde 27: Yeni iş arama izni 36
Madde 28: Çalışma belgesi37
Madde 29: Toplu işçi çıkarma .37
Madde 30: Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu .38
Madde 31: Askerlik ve kanundan doğan çalışma .42
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Madde 32: Ücret ve ücretin ödenmesi 43
Madde 33: İşverenin ödeme aczine düşmesi 45
Madde 34: Ücretin gününde ödenmemesi45
Madde 35: Ücretin saklı kısmı 45
Madde 36: Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin
hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü 46
Madde 37: Ücret hesap pusulası .47
Madde 38: Ücret kesme cezası 47
Madde 39: Asgari ücret .48
IX
Madde 40: Yarım ücret.49
Madde 41: Fazla çalışma ücreti.49
Madde 42: Zorunlu nedenlerle fazla çalışma52
Madde 43: Olağanüstü hallerde fazla çalışma 52
Madde 44: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma53
Madde 45: Saklı haklar53
Madde 46: Hafta tatili ücreti.53
Madde 47: Genel tatil ücreti54
Madde 48: Geçici iş görmezlik 54
Madde 49: Ücret şekillerine göre tatil ücreti 55
Madde 50: Tatil ücretine girmeyen kısımlar.55
Madde 51: Yüzdelerin ödenmesi.56
Madde 52: Yüzdelerin belgelenmesi .56
Madde 53: Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri .56
Madde 54: Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma
dönemi. 57
Madde 55: Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller.58
Madde 56: Yıllık ücretli iznin uygulanması 59
Madde 57: Yıllık izin ücreti .60
Madde 58: İzinde çalışma yasağı 61
Madde 59: Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti. 61
Madde 60: İzinlere ilişkin düzenlemeler.62
Madde 61: Sigorta primleri .62
Madde 62: Ücretten indirim yapılamayacak haller 62
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Madde 63: Çalışma süresi .63
Madde 64: Telafi çalışması64
X
Madde 65: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği64
Madde 66: Çalışma süresinden sayılan haller 64
Madde 67: Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 65
Madde 68: Ara dinlenmesi 65
Madde 69: Gece süresi ve gece çalışmaları .66
Madde 70: Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri.67
Madde 71: Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 67
Madde 72: Yer ve su altında çalıştırma yasağı69
Madde 73: Gece çalıştırma yasağı 70
Madde 74: Analık halinde çalışma ve süt izni 70
Madde 75: İşçi özlük dosyası 72
Madde 76: Yönetmelikler 72
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
Madde 77: İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri. 73
Madde 78: İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 73
Madde 79: İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 73
Madde 80: İş sağlığı ve güvenliği kurulu 73
Madde 81: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. 73
Madde 82: İş güvenliği ile görevli mühendis veya
teknik elemanlar73
Madde 83: İşçilerin haklar 73
Madde 84: İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 73
Madde 85: Ağır ve tehlikeli işler .74
Madde 86: Ağır ve tehlikeli işlerde rapor74
Madde 87: On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor .74
Madde 88: Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 74
Madde 89: Çeşitli yönetmelikler .74
XI
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
Madde 90: İş ve işçi bulmaya aracılık .74
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Madde 91: Devletin yetkisi 75
Madde 92: Yetkili makam ve memurlar 75
Madde 93: Yetkili memurların ödevi 76
Madde 94: Muafiyet. 77
Madde 95: Diğer merciler tarafından yapılan teftişler. 77
Madde 96: İşçi ve işverenin sorumluluğu. 77
Madde 97: Zabıtanın yardımı78
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
Madde 98: İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık.78
Madde 99: Genel hükümlere aykırılık 78
Madde 100: Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık79
Madde 101: Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna
aykırılık 80
Madde 102: Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 80
Madde 103: Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 81
Madde 104: İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 82
Madde 105: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık .83
Madde 106: İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık.83
Madde 107: İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere
aykırılık.83
Madde 108: İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin
hususlar .84
XII
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Madde 109: Yazılı bildirim .84
Madde 110: Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları.85
Madde 111: Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri85
Madde 112: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların
kıdem tazminatı 87
Madde 113: Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 90
Madde 114: Üçlü Danışma Kurulu .90
Madde 115: Kantin açılması .90
Madde 116: . 91
Madde 117: . 91
Madde 118: . 91
Madde 119: Yönetmelikler 91
Madde 120: Yürürlükten kaldırılan hükümler. 91
Ek Madde 1: Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri . 91
Ek Madde 2: Mazeret izni.92
Ek Madde 3: Zamanaşımı süresi92
Geçici Madde 192
Geçici Madde 2 .93
Geçici Madde 3 .93
Geçici Madde 4 .93
Geçici Madde 5 .93
Geçici Madde 6 .93
Geçici Madde 7 .94
Geçici Madde 8 .94
Madde 121: Yürürlük 94
Madde 122: Yürütme 94
XIII
1475 SAYILI İŞ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜKTE
BIRAKILAN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN
14. MADDESİ
Madde 14: Kıdem tazminatı .94
2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU99
3. DENİZ İŞ KANUNU 133
4. BASIN İŞ KANUNU155
5. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU . 169
6. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU 215

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
19,00   
38,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,00   
38,00   
2
   
   
Kapat