Tebligat Hukuku Murat Atalı

Tebligat Hukuku


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251887
Boyut
13,5x19,5
Baskı
120,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 20 puan kazanacaksınız)
   20

Prof. Dr. Murat ATALI

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

Arş. Gör. S. Hilal ÜÇÜNCÜ

 

Konu Başlıkları
- Tebligat İle İlgili Genel Bilgiler
- Tebligatın Türleri
- Tebligatın Aşamaları ve Usulsüz Tebligat
- Tebligatın Yapılacağı Zaman, Tebligat Bakımından Uyulması Gereken Süreler ve Tebligatın Yapılacağı Yer
- Tebligatın Yapılacağı Kişiler
- Tebligat Suç ve Cezaları
Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ 15
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE
İLGİLİ KAVRAMLAR 15
A. Tebligatın Tanımı 15
B. Tebligatın Unsurları 16
C. Tebligatın Hukukî Niteliği 17
D. Tebligatın Önemi 18
E. İlgili Kavramlar 19
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ 19
2. Asıl ve Muhatap 20
3. Adres 21
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı 21
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER 22
A. Adil Yargılanma Hakkı 22
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı 23
C. Usul Ekonomisi İlkesi 25
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER 27
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI 32
A. Genel Olarak 32
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar 33
ÜNİTE ÖZETİ 35
ÜNİTE SORULARI 37
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ 41
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ 41
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat 42
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Vasıtasıyla Tebligat 42
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat 44
3. Doğrudan Tebligat 46
4. İlanen Tebligat 49
5. Elektronik Tebligat 54
a. Elektronik Tebligatın Tanımı 54
b. Elektronik Tebligatın Amacı 56
c. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat 57
d. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı 60
e. Elektronik Tebligatın Konusu 61
f. Elektronik Tebligatın Unsurları 62
g. Elektronik Tebligatın Avantajları 62
h. Elektronik Tebligatın Türleri 66
ha. Genel Olarak 66
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat 66
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat 68
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler 71
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman 75
k. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Adres 75
ka. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi 75
kb. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı 79
kc. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Edinme 81
l. Elektronik Tebligatın Yapılması 82
la. Elektronik Tebligat Mesajının Düzenlenmesi ve İdareye Gönderilmesi 83
lb. Elektronik Tebligat Mesajının Muhataba Gönderilmesi 85
lc. Elektronik Tebligatın Muhataba Tebliği 86
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih 87
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği 88
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları 88
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat 89
B. Konusuna Göre Tebligat 90
1. Kazaî Tebligat 90
2. Malî Tebligat 91
3. İdarî Tebligat 91
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat 92
1. Resmî Tebligat 93
2. Özel Tebligat 93
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat 93
1. Yurt İçi Tebligat 94
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 94
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat 94
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması 94
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması 94
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat 95
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 96
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat 97
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat 98
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü 99
da. Genel Olarak 99
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi 99
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi 100
dd. Süre Tayini 100
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat 100
ÜNİTE ÖZETİ 102
ÜNİTE SORULARI 105
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ 109
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI 109
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi 109
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 110
1. Tebliğ Evrakının Unsurları 110
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf 110
b. Tebliğ Mazbatası 111
2. Tebliğ Evrakının Nüshaları 115
3. Davetiye Kavramı 115
C. Tebligatın Çıkarılması 117
D. Tebligatın Ulaşması 117
II. USULSÜZ TEBLİGAT 118
ÜNİTE ÖZETİ 123
ÜNİTE SORULARI 124
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN,
TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN SÜRELER VE
TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ 127
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN 127
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 129
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 130
A. Bilinen Adrese Tebligat 130
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat 134
C. Adresten Başka Yerde Tebligat 137
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Halinde Tebligat 138
ÜNİTE ÖZETİ 142
ÜNİTE SORULARI 144
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ 149
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT 149
A. Tebligatın Muhatabı 149
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması 150
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması 150
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat 150
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu 151
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Haller) 155
b. Kanunî Temsilciye Tebligat 156
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat 157
ac. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar 159
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 160
1. Askerî Şahıslara Tebligat 161
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat 162
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Halinde Tebligat 167
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 169
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 171
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 174
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT 175
A. Tüzel Kişilere Tebligat 175
B. Ticarethanelere Tebligat 178
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI 178
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT 180
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA 181
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 189
ÜNİTE ÖZETİ 190
ÜNİTE SORULARI 192
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ 197
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU 197
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK 199
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA 200
IV. YALAN BEYAN 202
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR 203
ÜNİTE ÖZETİ 205
ÜNİTE SORULARI 206
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ 209
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR 209
A. Tebliğ Esasları 209
B. Muhatap 210
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ 212
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HALLER 216
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları 216
B. İlanın Şekli 217
C. İlanın İçeriği 217
D. İlanın Sonuçları 218
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR 219
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 219
B. Elektronik Ortamda Tebliğ 220
C. Hatalı Tebliğler 221
V. USULSÜZ TEBLİGAT 222
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER 222
ÜNİTE ÖZETİ 223
ÜNİTE SORULARI 224
Yararlanılan Kaynaklar 227
Kavramlar Dizini 229

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,50   
20,50   
2
10,25   
20,50   
3
6,83   
20,50   
4
5,13   
20,50   
5
4,31   
21,53   
6
3,62   
21,73   
7
3,13   
21,94   
8
2,77   
22,14   
9
2,48   
22,35   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,50   
20,50   
2
10,25   
20,50   
3
6,83   
20,50   
4
5,13   
20,50   
5
4,31   
21,53   
6
3,62   
21,73   
7
3,13   
21,94   
8
2,77   
22,14   
9
2,48   
22,35   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,50   
20,50   
2
10,25   
20,50   
3
6,83   
20,50   
4
5,13   
20,50   
5
4,31   
21,53   
6
3,62   
21,73   
7
3,13   
21,94   
8
2,77   
22,14   
9
2,48   
22,35   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,50   
20,50   
2
10,25   
20,50   
3
6,83   
20,50   
4
5,13   
20,50   
5
4,31   
21,53   
6
3,62   
21,73   
7
3,13   
21,94   
8
2,77   
22,14   
9
2,48   
22,35   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,50   
20,50   
2
10,25   
20,50   
3
6,83   
20,50   
4
5,13   
20,50   
5
4,31   
21,53   
6
3,62   
21,73   
7
3,13   
21,94   
8
2,77   
22,14   
9
2,48   
22,35   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,50   
20,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat