%3
Tapu İptal ve Tescil Davaları Aydın Tekdoğan

Muris Muvazaası Nedeniyle AçılanTapu İptal ve Tescil DavalarıDava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
600
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282690
Boyut
16x24
Baskı
6Aydın TEKDOĞAN ( İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi Başkanı )

 

Kitabın Konu Başlıkları
 
- İlgili Konu ve Kavramlar
- Muris Muvazaası
- Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
 
Önsöz
6
Kısaltmalar
15
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR
17
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
17
1.2. Ahde Vefa İlkesi
19
1.3. Sözleşmelerin Yorumu
19
1.4. Muvazaa
20
1.4.1. Genel Olarak
20
1.4.2. Muvazaanın Unsurları
26
a. Görünüşteki İşlem
26
aa. Genel Olarak
26
bb. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller
26
aaa. Yazılı Borç İkrarı
27
bbb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması
27
ccc. Dürüstlük Kuralı
28
b. Muvazaa Anlaşması
29
c. Aldatma Kastı
30
d. Gizli İşlem
31
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri
35
a. Mutlak (Adi) Muvazaa
36
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa
37
aa. Tam Muvazaa
37
bb. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa)
40
cc. Şahısta Muvazaa
43
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları
44
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler
50
a. Bedelde Muvazaa
51
b. Dürüstlük Kuralı
51
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre
53
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı
54
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden
54
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden
56
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde
57
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR
58
2.1. Mirasın Açılması
58
2.2. Mirasçı
59
2.2.1. Genel Olarak
59
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları
62
a. Birinci Zümre Mirasçılar
63
b. İkinci Zümre Mirasçılar
66
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar
67
d. Evlatlığın Mirasçılığı
68
e. Devletin Mirasçılığı
69
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
69
aa. Genel Olarak
69
bb. İntifa Hakkı
70
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı
71
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler
71
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma
71
a. Genel Olarak
71
b. Iskat Çeşitleri
75
aa. Cezai (Olağan) Iskat
76
aaa. Genel Olarak
76
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)
76
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)
77
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)
78
2.3.2. Mirastan Yoksunluk
80
a. Genel Olarak
80
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri
80
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları
81
2.3.3. Mirasın Reddi
81
a. Mirasın Gerçek Reddi
82
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi
85
c. Mirasın Reddinin Sonuçları
88
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu
91
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610)
93
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1)
95
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)
97
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618)
98
2.3.4. Mirastan Feragat
100
a. Genel Olarak
100
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu
101
2.4. Mirasın Kazanılması
101
2.4.1 Külli Halefiyet
101
2.4.2. Miras Ortaklığı
106
2.5. Tereke Temsilcisi
110
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu
113
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması)
115
2.7.1. Genel Olarak
115
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)
117
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası
118
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK
121
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI
124
2.1. Genel Olarak
124
2.2. Görünüşteki İşlem
125
2.3. Muvazaa Anlaşması
127
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı
127
2.4.1. Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Yapılmış Olması Zorunluluğu
127
2.4.2. İşlem Tarihinden Sonra Mirasçı Olanlar Yönünden Aldatma Kastı ve Sonradan Mirasçı Olanların Dava Hakkı
137
2.5. Gizli Sözleşme
141
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı
141
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller
142
a. Dürüstlük Kuralı
142
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde
143
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME
144
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR
148
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi
148
4.2. İrade Bozuklukları
152
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması
154
4.3. İnanç Sözleşmesi
155
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE
158
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ
159
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ
164
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası
164
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği
174
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı
174
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları
182
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ
185
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış
186
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
189
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
189
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası
207
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
218
8.4. Diğer Şekiller
221
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER
221
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri
222
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri
227
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar
228
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar
228
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar
231
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri
235
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri
237
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi
239
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi
240
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları
243
9.11.1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 13/B.)
243
9.11.2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 14.)
247
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler
249
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023)
254
9.13.1. Genel Olarak
254
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları
261
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir
261
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır
271
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır
272
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır
274
aa. Genel Olarak
274
bb. Karineler
282
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları
291
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik
291
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda
295
c. Çifte Tapu Halinde
295
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde
296
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları
296
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET
298
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
302
11.1. Genel Olarak
302
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması
304
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler
310
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI
311
12.1. Genel Olarak
311
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat
320
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat
341
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı
343
12.4.1. Genel Olarak
343
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi
349
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi
353
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi
354
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hâkimiyetinde Olmasının Önemi
355
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi
357
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi
362
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi
363
12.4.10. Kazandırmanın Mehir (Mehri Müeccel) Olmasının Önemi
366
12.4.11. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi
368
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı
391
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat
409
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı
423
13. DAVANIN TARAFLARI
440
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti
440
13.2. Davacı
449
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı
449
a. Miras Payı Zedelenen Mirasçının Dava Hakkı
449
b. Mirasçıların Bağımsız veya Birlikte Dava Açma Hakları
453
c. Evlatlığın ve Evlat Edinenin Dava Hakkı
456
d. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Dava Hakkı
456
e. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıların Dava Hakkı
461
f. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (Musaleh) Dava Hakkı
463
g. Hazinenin Dava Hakkı
465
h. Açılan Davaya Diğer Mirasçıların Asli Müdahalede Bulunma Hakkı
465
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa
467
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse
467
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa
479
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde
483
13.3. Davalı
484
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır
484
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı
491
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse
493
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
496
14.1. Yargılama Gideri
496
14.1.1. Genel Olarak
496
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk
503
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri
505
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri
508
14.2. Harç
509
14.2.1. Genel Olarak
509
14.2.2. Başvurma Harcı
509
14.2.3. Karar ve İlam Harcı
510
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç
516
14.3. Vekâlet Ücreti
527
14.3.1. Genel Olarak
527
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti
531
15. GÖREVLİ MAHKEME
539
15.1. Genel Olarak
539
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme
547
16. YETKİLİ MAHKEME
549
16.1. Genel Olarak
549
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme
556
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
562
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
581
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi
581
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi
582
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi
584
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
585
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması
585
2.2. Denkleştirme Savunması
586
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması
587
Yararlanılan Kaynaklar
589
Kavramlar Dizini
591
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat