Ticaret Hukuku - I Mustafa İsmail Kaya

Ticaret Hukuku - I


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
344
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251382
Boyut
13,5x19,5
Baskı
129,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 29 puan kazanacaksınız)
   29

Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Burçak TATLI

 

Konu Başlıkları
- Ticari İşletme Hukuku
Ortaklıklar Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 25
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKUNUN ESASLARI
I. GENEL OLARAK 29
II. TİCARET HUKUKU 29
III. TİCARET HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE BENİMSENEN SİSTEMLER 30
A. Sübjektif Sistem 30
B. Objektif Sistem 30
C. Modern Sistem 31
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK 33
II. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE UNSURLARI 33
A. Ticari İşletmenin Tanımı 33
B. Ticari İşletmenin Unsurları 34
1. Gelir Sağlama Hedefi 34
2. Devamlılık 35
3. Bağımsızlık 35
4. Esnaf İşletmesi Faaliyetlerini Aşma 35
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI SORUNU 38
IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI 39
A. Şubenin Unsurları 40
B. Merkez – Şube Ayrımının Hukuki Sonuçları 42
V. TİCARİ İŞLETMELERİN KONU OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLER 43
A. Ticari İşletme Devri 43
1. Genel Olarak 43
2. Ticari İşletme Devri Sözleşmesinde Şekil Şartı 44
3. Ticari İşletme Devrinin Kapsamı 45
4. Ticari İşletme Devri Sonuçları 46
B. Ticari İşletme Rehni 47
1. Genel Olarak 47
2. Rehnin Kurulması 49
a. Rehin Sözleşmesi 49
b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları 49
c. Rehin Sözleşmesinde Şekil ve Tescil 50
d. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar 51
3. Rehnin Kapsamı 52
4. Rehin Türleri 55
5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları 56
a. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 56
b. Borçlunun Temerrüdü Halinde Rehin Alacaklısının Hakları 57
c. Müeyyideler 59
6. Rehnin Sona Ermesi 59
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. GENEL OLARAK 61
II. TİCARİ İŞ 61
III. TİCARİ İŞ KARİNESİ 62
IV. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 64
A. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi 65
B. Ticari İşlerde Faiz 66
1. Faiz Türleri 66
a. Niteliği Göre Faiz Türleri: Anapara (Kapital) Faizi ve Temerrüt Faizi 66
b. Kaynağına Göre Faiz Türleri: Akdi Faiz ve Kanuni Faiz 68
c. Hesaplanmasına Göre Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz 68
2. Ticari İşlere Uygulanacak Faizin Özellikleri 68
a. Ticari İşlerde Anapara Faizi 68
b. Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları 69
c. Daha Yüksek Oranla Temerrüt Faizi Uygulanması 70
3. Faiz Oranları 70
a. Anapara Faizi Oranı 70
b. Temerrüt Faiz Oranı 71
c. Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı 72
C. Ticari İşlerde Zamanaşımı 73
Dördüncü Bölüm
TİCARİ HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK 75
II. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 76
A. Emredici Hükümler 76
B. Sözleşme Hükümleri 76
C. Yedek Ticari Hükümler: Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler 77
D. Ticari Örf ve Adet 77
E. Genel Hükümler 79
Beşinci Bölüm
TİCARİ YARGI
I. GENEL OLARAK 81
II. TİCARİ DAVALAR 81
A. Mutlak Ticari Davalar 82
1. TTK’de Düzenlenen Hususlara İlişkin Davalar 82
2. TMK’nin 962 ilâ 969. Maddelerinde Düzenlenen Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara İlişkin Davalar 82
3. TBK Tarafından Düzenlenen Bazı Hususlara İlişkin Davalar 83
4. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuata İlişkin Davalar 83
5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Davalar 84
6. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Doğan Davalar 84
7. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar 84
B. Nispi Ticari Davalar 84
1. Havale, Vedia ve Fikri ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar 85
2. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar 85
III. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMELER 86
IV. TİCARİ DAVALARDA USUL VE İSPAT 88
Altıncı Bölüm
TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 91
II. TACİR 91
A. Gerçek Kişi Tacirler 91
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları 92
a. Ticari İşletmenin Varlığı 92
b. Ticari İşletmenin İşletilmesi 92
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Gerçek Kişi Adına İşletilmesi 93
2. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatını Kazanması 93
3. Ticaret Yapmaktan Men Edilenlerin Tacir Sıfatı 94
4. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi 94
B. Tüzel Kişi Tacirler 95
1. Ticaret Şirketleri 96
2. Amacına Ulaşmak için Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 96
3. Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 97
4. Donatma İştiraki 98
5. Hâkim Teşebbüs 99
6. Tüzel Kişi Tacir Sıfatını Sona Ermesi 99
III. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 100
A. Genel Hüküm ve Sonuçlar 100
1. İflasa Tabi Olma 100
a. TTK Kapsamında Tacir Sayılanlar 100
b. Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Bulunanlar 101
c. Özel Kanunlarına göre Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar 101
2. Ticaret Siciline Kaydolma 102
3. Odalara ve Birliklere Kayıt Olma 102
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu 102
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma 102
6. Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma 102
7. Ticari Defter Tutma 103
8. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme 103
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 104
10. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe 104
11. Fatura Düzenleme 106
B. Her İki Tarafın Tacir Olmasının Hüküm ve Sonuçları 106
1. İhtar ve İhbarlarda Şekle Bağlılık 106
2. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz 107
3. Hapis Hakkının Varlığı ile İlgili Karine 108
4. Ticari Satış ve Mal Değişimi Sözleşmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma 109
5. Yetki Sözleşmesi Yapabilme 112
IV. ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ 113
Yedinci Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK 115
II. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI 115
A. Ticari Temsilci 115
1. Tanım 116
2. Temsil Yetkisi 116
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı 116
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 117
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 117
B. Ticari Vekil 118
1. Tanım 118
2. Temsil yetkisi 118
a. Temsil yetkisinin kapsamı 118
b. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 118
3. Temsil yetkisinin sona ermesi 119
C. Pazarlamacı 119
1. Tanım 119
2. Temsil yetkisi 120
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı 120
3. Pazarlamacının Hak ve Yükümlülükleri 120
4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 122
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 122
A. Acente 122
1. Tanımı ve Unsurları 122
a. Tanımı 122
b. Unsurları 123
2. Acentenin Yetkileri 124
3. Acentenin Hak ve Borçları 125
a. Hakları 125
b. Borçları 127
4. Müvekkilin Borçları 129
5. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi 129
B. Simsar 130
1. Tanımı ve Unsurları 130
a. Tanımı 130
b. Unsurları 130
2. Simsarın Hak ve Borçları 131
a. Hakları 131
b. Borçları 132
C. Komisyoncu 132
1. Tanımı ve Unsurları 132
a. Tanımı 132
b. Unsurları 132
2. Komisyoncunun Hak ve Borçları 133
a. Hakları 133
b. Borçları 134
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu 135
1. Tanımı ve Unsurları 135
a. Tanımı 135
b. Unsurları 136
2. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ve Borçları 136
a. Hakları 136
b. Borçları 137
Sekizinci Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
I. GENEL OLARAK 139
II. TİCARET UNVANI 139
A. Tanımı ve Unsurları 139
1. Tanımı 139
2. Unsurları 140
B. Ticaret Unvanının Şekli 141
1. Gerçek Kişiler 141
2. Tüzel Kişiler 142
C. Ticaret Unvanının Devri 143
D. Ticaret Unvanının Korunması 144
III. İŞLETME ADI 145
Dokuzuncu Bölüm
MARKA
I. GENEL OLARAK 147
II. MARKANIN TANIMI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER 147
A. Markanın Tanımı 147
B. Marka Olabilecek İşaretler 148
III. MARKANIN İŞLEVLERİ 149
IV. MARKA TÜRLERİ 149
V. MARKANIN TESCİLİ 150
A. Marka Tescil Talebinin Ret Sebepleri 151
1. Mutlak Ret Sebepleri 151
2. Nispi Ret Sebepleri 154
B. Marka Tescili Aşamaları 156
1. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler 156
2. Tescil Başvurusu 156
3. Başvuru İncelemesi 157
4. Üçüncü Kişilerin Görüşleri ve Bu Görüşlere Yapılabilecek İtirazlar 158
5. Tescil 159
C. Marka Tescilinin Sonuçları 159
VI. MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ İŞLEMLER 160
A. Markanın Devri 160
B. Markanın Rehni 161
C. Markanın Haciz 161
D. Markanın Lisansa Konu Olması 161
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE MARKA HAKKININ KORUNMASI 162
A. Marka Hakkına Tecavüz 162
B. Marka Hakkının Korunması 163
1. Tescilli Markaya Sağlanan Hukuki Koruma 163
2. Tescilli Markaya Sağlanan Cezai Koruma 165
VIII. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ 166
A. Markanın Hükümsüzlüğü 166
B. Markanın İptali 167
C. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi 168
IX. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 169
Onuncu Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. GENEL OLARAK 171
II. HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UNSURLARI 171
A. Haksız Rekabetin Tanımı 171
B. Haksız Rekabetin Unsurları 172
III. HAKSIZ REKABET DOĞURAN HALLER 173
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU DOĞAN YAPTIRIMLAR 176
A. Hukuki Yaptırımlar 176
1. Dava Açabilecek Kimseler 176
2. Davalı Sıfatına Sahip Olacaklar 177
3. Açılabilecek Hukuk Davaları 177
4. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 178
5. Zamanaşımı 178
B. Cezai Yaptırımlar 178
Onbirinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK 181
II. DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 182
III. TİCARİ DEFTERLERİN AMAÇ VE FAYDALARI 183
IV. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE ONAYLATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 183
A. Tutulması Gereken Ticari Defterler 183
B. Ticari Defterlerin Tutulması 185
1. Envanter Çıkarılması 185
2. Finansal Tabloların Düzenlenmesi 186
C. Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ve Belgeleri Zıyaı 187
D. Ticari Defterlerin Onaylatılması 188
1. Fiziki Olarak Tutulan Defterler 188
2. Elektronik Ortamda Tutulan Defterler 189
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ 190
A. Sahibi Lehine Delil Olma 190
B. Sahibi Aleyhine Delil Olma 191
VI. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI 192
VII. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 193
A. TTK Açısından 193
B. İcra ve İflas Kanunu Açısından 193
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından 193
Onkinci Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK 195
II. SİCİL İŞLEMLERİ 196
A. Tescil İşlemleri 196
1. İstem Üzerine Tescil 196
2. Resen veya Kurum ve Kuruluşların Bildirmesi Üzerine Tescil 197
B. Tadil ve Terkin İşlemleri 198
III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 199
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü 199
B. Ticaret Müdürlüğünün Tescil Başvurusunu İnceleme Görevi ve Geçici Tescil 200
C. Ticaret Sicili Müdürü Kararlarına Karşı İtiraz Yolu 201
IV. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ 201
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 202
A. Kurucu/Bildirici Etkisi 203
B. Olumlu/Olumsuz Etkisi 203
VI. GÖRÜNÜŞE GÜVEN İLKESİ 204
VII. SORUMLULUK 204
Onüçüncü Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK 205
II. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 206
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 206
A. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar 206
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar 207
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ 207
A. Cari hesabın İşleyişi ve Süreler 207
B. Cari Hesap Bakiyesinin Haczi 209
C. Cari Hesapta Faiz 209
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 210
VI. ZAMANAŞIMI 210
ÖRNEK SORULAR 211
ORTAKLIKLAR HUKUKU
Birinci Bölüm
ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK 221
II. ŞİRKETİN UNSURLARI 224
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 229
II. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI 229
III. ADİ ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ 230
A. Kâr ve Zarar Paylaşımı 230
B. Yönetim 231
1. Olağan İşler 231
2. Hak ve Yükümlülükleri 232
3. Olağanüstü İşler 233
C. Denetim 233
D. Rekabet Yasağı 233
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları 234
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 235
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü 235
2. Çıkma ve Çıkarılma 236
IV. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ 237
A. Temsil 237
1. Doğrudan Temsil 237
2. Dolaylı Temsil 238
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 238
1. Birinci Dereceden Sorumluluk 238
2. Sınırlı ve Müteselsil Sorumluluk 239
V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 240
A. İnfisah (Kendiliğinden Sona Erme) Halleri 240
1. Şirket Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 240
2. Belirli Süreli Şirket Sözleşmesinin Sona Ermesi 240
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflâsı yahut Fiil Ehliyetini Kaybetmesi 241
4. Ortağın Şahsi Alacaklısının Tasfiye Payını Haczetmesi 241
B. Fesih (İradi Sona Erme) Halleri 241
1. Ortakların Fesih Kararı 242
2. Ortağın Fesih İhbarında Bulunması 242
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi 242
VI. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR 242
VII. ZAMANAŞIMI 243
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK 245
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 245
A. Tüzel Kişilik 245
B. Tacir Sıfatı 245
C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi 246
1. Şirket Birleşmeleri İçin Kanunun Getirdiği Ön Şart 246
2. Birleşmenin Özellikleri 247
3. Birleşme İşlemleri 249
4. Birleşmenin Sonuçları 250
5. Alacaklıların Korunması 251
D. Tür Değiştirme 251
1. Tür Değiştirme İşlemleri 252
2. Tür Değiştirmenin Sonuçları 253
3. Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme İşlemleri 253
E. Bölünme 254
1. Bölünme Türleri 254
2. Bölünme İşlemleri 254
3. Bölünmenin Sonuçları 256
F. Şirket Topluluğu 256
1. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkması 257
2. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkmasının Sonuçları 258
a. Hâkim Şirketin Sorumluluğu 258
b. Hâkim Şirketin Oluşturduğu Güvenden Doğan Sorumluluğu 259
c. Azınlığın Çıkarılarak Paylarının Satın Alınması 259
G. Ultra Vires İlkesi 260
H. Ticaret Şirketlerine Sermaye Taahhüt Edilmesi 260
1. Nakit Sermaye Taahhüdü 260
2. Taşınmaz Sermaye Taahhüdü 260
3. Taşınır ve Diğer İktisadî Değerlerin Sermaye Olarak Taahhüdü 261
4. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü 262
İ. Ortağın Şahsi Alacaklısının Durumu 262
1. Şahıs Şirketlerinde 262
2. Sermaye Şirketlerinde 263
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 265
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI 265
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ 267
A. Kâr–Zarar Paylaşımı 267
B. Yönetim 268
1. Olağan İşler Bakımından 268
2. Olağanüstü İşler Bakımından 269
C. Denetim 269
D. Rekabet Yasağı 270
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları 270
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 271
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü 271
2. Çıkma ve Çıkarılma 271
3. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları 272
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ 273
A. Temsil 273
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 273
1. İkinci Dereceden Sorumluluk 274
2. Sınırsız ve Müteselsil Sorumluluk 274
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 275
A. İnfisah – Kendiliğinden Sona Erme – Halleri 275
B. Fesih – İradi Sona Erme – Halleri 276
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi 277
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 277
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 279
II. KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARIN ÖZELLİKLERİ 279
A. Komandite ortak 279
B. Komanditer ortak 280
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 281
II. ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI 281
III. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET 286
IV. KANUNA KARŞI HİLE 286
V. YÖNETİM KURULU 287
A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 287
B. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilecekler 288
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Seçimi 288
D. Yönetim kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları 290
E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kullanılması 291
1. Yönetim Yetkisinin Kullanılması 291
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması 291
3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetki ve Görevleri 292
F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları 293
1. Hakları 293
2. Borçları 293
G. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 295
1. Sorumluluğun Hukuki Mahiyeti 295
2. Sorumluluğu Doğuran Haller 296
3. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 296
4. Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar 296
5. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili 297
6. Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtaran Haller 297
H. Bâtıl Yönetim Kurulu Kararları 298
VI. GENEL KURUL 298
A. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri 299
B. Genel Kurulun Toplanması 299
C. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 299
D. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Usulü 300
E. Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları 301
F. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları 301
1. Basit Toplantı ve Karar Yetersayısı 301
2. Oybirliği Gerektiren Haller 302
3. Ağırlaştırılmış Yetersayı Öngörülen Haller 302
4. Esas Sözleşme Değişiklikleri 303
G. Genel Kurul Kararlarının İptali 303
1. İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar 303
2. İptal Davasında Davalı 304
3. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 304
4. Hak Düşürücü Süre 304
5. İptal Kararının Sonuçları 304
H. Bâtıl Genel Kurul Kararları 305
VII. DENETİM 305
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY 306
A. Pay Kavramı 306
B. Pay (Hisse) Senetleri 306
C. Pay Devri 307
1. Pay Senede Bağlanmamışsa 307
2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 308
3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri 308
D. Pay / Pay Senedi Üzerindeki Diğer Tasarruf İşlemleri 311
E. İmtiyazlı Paylar 312
IX. PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI 313
A. Hakları 313
1. Oy Hakkı 313
2. Kâr Payı 314
3. Tasfiye Payı 315
4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı 315
5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 315
6. Özel Denetçi Atanmasını Talep Hakkı 316
B. Borçları 316
1. Sermaye Taahhüdünü İfa Borcu 316
2. İkincil Yükümlülükler 317
X. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 318
A. İnfisah halleri 318
B. Fesih halleri 318
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 319
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 323
II. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 323
III. GENEL KURUL 324
IV. MÜDÜRLER 325
V. LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ 326
VI. LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA VE ÇIKARILMA 327
A. Çıkma 327
B. Çıkarılma 327
VII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU 328
VIII. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 328
IX. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ 329
ÖRNEK SORULAR 331
Yararlanılan Kaynaklar 339
Kavramlar Dizini 343

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,90   
29,90   
2
14,95   
29,90   
3
9,97   
29,90   
4
7,48   
29,90   
5
6,28   
31,40   
6
5,28   
31,69   
7
4,57   
31,99   
8
4,04   
32,29   
9
3,62   
32,59   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,90   
29,90   
2
14,95   
29,90   
3
9,97   
29,90   
4
7,48   
29,90   
5
5,98   
29,90   
6
4,98   
29,90   
7
4,57   
31,99   
8
4,04   
32,29   
9
3,62   
32,59   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,90   
29,90   
2
14,95   
29,90   
3
9,97   
29,90   
4
7,48   
29,90   
5
6,28   
31,40   
6
5,28   
31,69   
7
4,57   
31,99   
8
4,04   
32,29   
9
3,62   
32,59   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,90   
29,90   
2
14,95   
29,90   
3
9,97   
29,90   
4
7,48   
29,90   
5
5,98   
29,90   
6
4,98   
29,90   
7
4,57   
31,99   
8
4,04   
32,29   
9
3,62   
32,59   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,90   
29,90   
2
14,95   
29,90   
3
9,97   
29,90   
4
7,48   
29,90   
5
6,28   
31,40   
6
5,28   
31,69   
7
4,57   
31,99   
8
4,04   
32,29   
9
3,62   
32,59   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,90   
29,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat