Vergi Suçları ve Kabahatleri Mustafa Özen

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nda DüzenlenenVergi Suçları ve Kabahatleri


Basım Tarihi
2018-07
Sayfa Sayısı
288
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005117
Boyut
16x24
Baskı
264,80 TL
(Bu ürünü aldığınızda 64 puan kazanacaksınız)
   64

Mustafa ÖZEN

 

Konu Başlıkları
- Vergi Suçları
Vergi Kabahatleri

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ .
VIII
ďͿ ZiŶĐirleŵe Suç ϴϮ
ĐͿ Fikri içtiŵa ϴϳ
dͿ NorŵlarıŶ GörüŶüşte İçtiŵaı. ϴϵ
eͿ Gerçek İçtiŵa . ϵϬ
II. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU ;VUK ŵ. ϯϲϮͿ .ϵϳ
A. KoruŶaŶ Hukuksal Değer ϵϴ
B. SuçuŶ KoŶusu. ϵϴ
ϭ. SuçuŶ Hukuki KoŶusu. ϵϴ
Ϯ. SuçuŶ Maddi KoŶusu . ϵϴ
C. Fail ϵϵ
D. Mağdur. ϭϬϭ
E. SuçuŶ Maddi UŶsuru ϭϬϭ
ϭ. Hareket. ϭϬϭ
Ϯ. NetiĐe . ϭϬϵ
ϯ. NedeŶsellik Bağı. ϭϭϬ
F. SuçuŶ MaŶeǀi UŶsuru ϭϭϬ
G. Hukuka ULJguŶluk NedeŶleri ϭϭϭ
H. SuçuŶ TaŵaŵlaŶŵası ϭϭϱ
İ. SuçuŶ Özel GörüŶüş Şekilleri . ϭϭϱ
ϭ. Teşeďďüs ϭϭϱ
Ϯ. İştirak ϭϭϲ
ϯ. İçtiŵa . ϭϭϲ
J. Suçlara İlişkiŶ Yaptırıŵ . ϭϭϳ
ϭ. SeçeŶek YaptırıŵlarıŶ ULJgulaŶŵa Duruŵu. ϭϭϳ
Ϯ. Hapis CezasıŶıŶ ErteleŶŵesi ϭϭϴ
ϯ. Tekerrür . ϭϭϴ
ϰ. Suça İlişkiŶ GüǀeŶlik Tedďiri. ϭϭϵ
ϱ. Belirli HaklardaŶ YoksuŶ Bırakılŵa ϭϮϬ
ϲ. PişŵaŶlık ǀe Islah . ϭϮϬ
ϳ. ÖŶödeŵe . ϭϮϲ
IX
K. Ceza Muhakeŵesi HüküŵleriŶi ULJgulaŶŵası ϭϮϲ
ϭ. ŞikâLJet ϭϮϲ
Ϯ. Mütalaa ϭϮϲ
ϯ. ZaŵaŶaşıŵı ϭϯϬ
ϰ. Uzlaşŵa ϭϯϱ
ϱ. HükŵüŶ AçıklaŶŵasıŶıŶ
X
II. USULSÜZLÜK ;VUK ŵ. ϯϱϮ, ϯϱϯ, ϯϱϱͿ.ϭϲϵ
A. KoruŶaŶ Hukuksal Değer ϭϲϵ
B. KaďahatiŶ KoŶusu ϭϳϬ
ϭ. KaďahatiŶ Hukuki KoŶusu ϭϳϬ
Ϯ. KaďahatiŶ Maddi KoŶusu. ϭϳϬ
C. Fail ϭϳϬ
D. Mağdur. ϭϳϭ
E. KaďahatiŶ Maddi UŶsuru . ϭϳϭ
ϭ. Hareket. ϭϳϭ
Ϯ. NetiĐe . ϮϬϲ
ϯ. NedeŶsellik Bağı. ϮϬϳ
F. KaďahatiŶ MaŶeǀi UŶsuru ϮϬϳ
G. Hukuka ULJguŶluk NedeŶleri ϮϬϴ
H. KaďahatiŶ TaŵaŵlaŶŵası ϮϬϵ
İ. KaďahatiŶ Özel GörüŶüş Şekilleri . ϮϭϬ
ϭ. Teşeďďüs ϮϭϬ
Ϯ. İştirak ϮϭϬ
ϯ. İçtiŵa . Ϯϭϭ
J. Vergi CezasıŶa Etki EdeŶ NedeŶler Ϯϭϭ
ϭ. Vergi CezasıŶda İŶdiriŵ . Ϯϭϭ
K. Vergi Kaďahatleri KarşılığıŶda ULJgulaŶaŶ Yaptırıŵ Ϯϭϰ
L. ZaŵaŶ BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŵa Ϯϭϱ
M. ZaŵaŶaşıŵı, Tekerrür ǀe Birleşŵe. Ϯϭϲ
ϭ. ZaŵaŶaşıŵı Ϯϭϲ
aͿ VUK’Ŷda DüzeŶleŶeŶ Vergi Cezası ZaŵaŶaşıŵı. Ϯϭϵ
;ϭͿ Vergi Kesŵede ;TarhͿ ZaŵaŶaşıŵı ϮϮϬ
;ϮͿ Tahsil ZaŵaŶaşıŵı . ϮϮϭ
;ϯͿ ZaŵaŶaşıŵıŶıŶ Kesilŵesi. ϮϮϮ
;ϰͿ ZaŵaŶaşıŵıŶıŶ İşleŵeŵesi . ϮϮϯ
XI
ďͿ KK’Ŷda DüzeŶleŶeŶ ZaŵaŶaşıŵı ϮϮϯ
;ϭͿ Soruşturŵa ZaŵaŶaşıŵı ϮϮϯ
;ϮͿ YeriŶe Getirŵe ZaŵaŶaşıŵı ϮϮϰ
Ϯ. Tekerrür . ϮϮϰ
ϯ. Birleşŵe ;İçtiŵaͿ ϮϮϵ
aͿ Bileşik Kaďahat. Ϯϯϯ
ďͿ ZiŶĐirleŵe Kaďahat Ϯϯϯ
ĐͿ Fikri İçtiŵa . Ϯϯϴ
dͿ Gerçek İçtiŵa . Ϯϰϲ
eͿ Tek KaďahatiŶ Kaďul Edildiği Duruŵlar . Ϯϰϳ
fͿ Kaďahat YaptırıŵlarıŶda Birleşŵe . Ϯϰϳ
N. CezadaŶ Kurtulŵa Yolları . Ϯϰϴ
ϭ. Uzlaşŵa Ϯϰϴ
aͿ TarhiLJat ÖŶĐesi Uzlaşŵa Ϯϰϴ
;ϭͿ TarhiLJat ÖŶĐesi UzlaşŵaŶıŶ Kapsaŵı ϮϱϮ
;ϮͿ UzlaşŵaŶıŶ SağlaŶŵası . Ϯϱϯ
;ϯͿ UzlaşŵaŶıŶ SağlaŶaŵaŵası Ϯϱϯ
ďͿ TarhiLJat SoŶrası Uzlaşŵa. Ϯϱϰ
;ϭͿ TarhiLJat SoŶrası UzlaşŵaŶıŶ Kapsaŵı . Ϯϱϰ
;ϮͿ TarhiLJat SoŶrası UzlaşŵaŶıŶ SağlaŶŵası. Ϯϱϱ
;ϯͿ TarhiLJat SoŶrası UzlaşŵaŶıŶ SağlaŶaŵaŵası Ϯϱϲ
;ϰͿ Uzlaşŵa ǀe Cezalarda İŶdirŵe. Ϯϱϲ
Ϯ. Ödeŵe Ϯϱϳ
ϯ. Ölüŵ. Ϯϱϴ
ϰ. Af Ϯϱϵ
ϱ. TerkiŶ . ϮϲϬ
ϲ. YaŶılŵa. ϮϲϬ
ϳ. Hata Ϯϲϰ
aͿ Vergi Hatası Türleri Ϯϲϰ
;ϭͿ Hesap Hatası Ϯϲϱ
XII
;ϮͿ VergileŶdirŵe Hatası . Ϯϲϱ
ďͿ HatalarıŶ MeLJdaŶa Çıkarılŵası Ϯϲϲ
ĐͿ Düzeltŵe Yetkisi ǀe ReddiLJat. Ϯϲϲ
dͿ Re’seŶ Düzeltŵe Ϯϲϲ
eͿ Düzeltŵe Taleďi . Ϯϲϳ
fͿ Düzeltŵe TaleďiŶiŶ İŶĐeleŶŵesi Ϯϲϳ
gͿ ŞikâLJet Yolu İle MüraĐaat Ϯϲϳ
hͿ Düzeltŵe Şüŵulü. Ϯϲϳ
iͿ Düzeltŵede ZaŵaŶaşıŵı . Ϯϲϴ
ϴ. MüĐďir Seďepler ;ZorlaLJıĐı NedeŶlerͿ Ϯϲϴ
ϵ. Vergi ǀe Vergi CezasıŶdaŶ Vazgeçŵe ϮϳϬ
ϭϬ. PişŵaŶlık ǀe Islah . Ϯϳϭ
aͿ PişŵaŶlık Ϯϳϯ
ďͿ Islah Ϯϳϴ
O. Usule İlişkiŶ Hüküŵler ϮϴϬ
ϭ. Yetkili Mahkeŵe ϮϴϬ
Ϯ. KaŶuŶ Yolları Ϯϴϭ
aͿ BaşǀurulaĐak Makaŵ. Ϯϴϭ
;ϭͿ İdari MakaŵdaŶ İdari İşleŵiŶ Kaldırılŵası İçiŶ
Başǀuru Ϯϴϭ
;ϮͿ Vergi MahkeŵeleriŶde Daǀa Açŵa . ϮϴϮ
;ϯͿ Vergi MahkeŵeleriŶde Daǀa Aşŵa Süresi. ϮϴϮ
;ϰͿ Vergi MahkeŵeleriŶiŶ KararlarıŶa Karşı KaŶuŶ
Yolu Ϯϴϯ
KAYNAKÇA Ϯϴϱ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,80   
64,80   
2
32,40   
64,80   
3
21,60   
64,80   
4
16,20   
64,80   
5
13,61   
68,04   
6
11,45   
68,69   
7
9,91   
69,34   
8
8,75   
69,98   
9
7,85   
70,63   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,80   
64,80   
2
32,40   
64,80   
3
21,60   
64,80   
4
16,20   
64,80   
5
12,96   
64,80   
6
10,80   
64,80   
7
9,91   
69,34   
8
8,75   
69,98   
9
7,85   
70,63   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,80   
64,80   
2
32,40   
64,80   
3
21,60   
64,80   
4
16,20   
64,80   
5
13,61   
68,04   
6
11,45   
68,69   
7
9,91   
69,34   
8
8,75   
69,98   
9
7,85   
70,63   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,80   
64,80   
2
32,40   
64,80   
3
21,60   
64,80   
4
16,20   
64,80   
5
12,96   
64,80   
6
10,80   
64,80   
7
9,91   
69,34   
8
8,75   
69,98   
9
7,85   
70,63   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,80   
64,80   
2
32,40   
64,80   
3
21,60   
64,80   
4
16,20   
64,80   
5
13,61   
68,04   
6
11,45   
68,69   
7
9,91   
69,34   
8
8,75   
69,98   
9
7,85   
70,63   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,80   
64,80   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat